KVARTAL 49, KRISTIANSAND Områdeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTAL 49, KRISTIANSAND Områdeplan"

Transkript

1 KVARTAL 49, KRISTIANSAND Områdeplan AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS

2 1. BAKGRUNN FOR SAKEN Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS fremmer planforslaget på vegne av Kristiansand Eiendom. 1.1 BAKGRUNN Agder Teater flytter til det nye konsert- og teaterhuset Kilden på Odderøya. I samme kvartal ligger også Aladdinbygget som rommer virksomheter med midlertidig leiekontrakt. Dette utløser diskusjon om framtidig bruk av eiendommene. Handlingsprogrammet for ble behandlet i bystyret Det ble vedtatt at Teaterbygget med tilstøtende eiendommer og Aladdinbygget skulle vurderes solgt til KNAS (Kristiansand næringsselskap AS) var saken opp i kommunalutvalget som ga disse føringene: I forbindelse med saken til kommunalutvalget ble det hentet inn uttalelser fra de ulike sektorer om eventuelle behov for lokalene, samt innspill på alternativ bruk. For teaterbyggene ble det ikke meldt inn behov eller forslag til annen bruk. Aladdin Drift SA (en samling brukere) har nå inngått leieavtale med Kristiansand Eiendom om leie av Aladdin. Med føringer gitt av kommunalutvlget ble det laget et prosjektdirektiv som ble behandlet i teknisk sektors styringsgruppe Her defineres disse mål: Tilpasse kommunens eiendommer til overordnede byplanmessige mål Optimalisere eiendommens verdi 1

3 1.2 FORARBEID Før formell igangsettelse av regulering ble det gjort innledende forarbeid som omfattet bl.a.: Det ble laget en tilstandsanalyse for både Teateret og Aladdin (Bygganalyse, ). Denne konkluderer med at det ikke foreligger kapasitet og muligheter for annen bruk i eksisterende fundamentering og konstruksjon. Det ble laget interessentanalyse ( ) med kartlegging av forskjellige interessenters (offentlige, private, foreninger) interesseområde, bidrag i planprosessen, mulige forventninger, rolle i planprosessen og strategi for hvordan de forskjellige interessenter ivaretas i planprosessen. Det ble holdt et seminar ( ) med tema kongressenter. Inviterte var byens hotelldrivere og Destinasjon Sørlandet invitert. Det ble arrangert en Workshop (04. og ) med drøfting av kvartalets potensial og muligheter. Inviterte var bransjeorganisasjoner, representanter for servicebedrifter i Kvadraturen, kvartalets eiere, kommunens administrasjon, engasjerte fagpersoner, formannskap, byutviklingsstyret. To arkitektkontor fikk i oppdrag å se på to prinsipper for utvikling: bolig- og næring (Filter Arkitekter) og kongressenter (arkitekt Løvdahl) Kongressenter (for deltakere) ble forlatt som alternativ, bl.a på grunn av størrelsen og at flere eiendommer som ikke var i kommunens eie måtte inngå for at det skulle la seg realisere. Boligog næringsalternativet er ikke på samme måte bundet av eiendomsforhold, og en etappevis utbygging er mulig. Disse momenter ble redegjort for og lagt fram for kommunalutvalget som vedtok: Kommunalutvalget tar saken til orientering og anbefaler KE å arbeide videre med bolig- og næringsalternativet uten kongressenter med sikte på å optimalisere salgsinntekten for teaterbygningene og Aladdin. Det forutsettes at det i det videre planarbeidet med Teaterkvartalet tas hensyn til innspill og føringer fra arbeidet med kommunedelplanen for Kvadraturen, herunder en mulighet for kulturkvartal. 1.3 PLANPROGRAM OG UTREDNINGSTEMAER En full utbygging ble anslått til å kunne bli over m2. Det ble derfor utarbeidet planprogram med beskrivelse av temaer for utredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU). To temaer for utredning etter forskriften ble beskrevet: arkitektur/estetikk og støy (befolkningens helse). Planprogram datert ble sendt til offentlig ettersyn Revidert planprogram datert ble vedtatt i byutviklingsstyret Endringene var justering av framdrift og behandling i forhold til kommunedelplanen og tillegg om vurdering av vegetasjon inne i kvartalet og kvartalets åpenhet mot Østre Strandgate. Vedtaket omfattet også planens avgrensing: hele kvartalet med tilstøtende gategrunn. 1.4 REVISJON ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Planutkastet var til offentlig ettersyn Fylkeskommunen reiste innsigelser til planforslagets høyder og forslaget om at Aladdin kino og Agder Teater-bygget kunne rives. Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert under punkt 7.4. Planarbeidet har blitt stilt i bero i påvente av at kommunedelplan skulle bli vedtatt, samt administrative avklaringer i kommunen. 2

4 Oversiktskart Planområdet 3

5 2 DAGENS SITUASJON 2.1 BRUK Kvartalet rommer flere funksjoner: Kultur: - Agder Teater har stått tomt siden teaterfunksjonen ble flyttet til Kilden Teater- og Konserthus - Aladdin, tidligere kino, rommer i dag institusjonene SørF, Sørnorsk Filmsenter, Forfattersentrum og Cinemateket samt flere enkeltmannsforetak innen kunst og kultur. Foruten filmframvisning brueks kinolokalene til foredrag, teater og øvingsrom. Forretning: mindre forretninger på hjørnet Markens/Kongens gate og i Østre Strandgate Kontor: mot gate og i øvre etasjer Bolig: det er registrert 65 boenheter i kvartalet, fordelt på de private eiendommer 2.2 BYGNINGSMILJØ Kvartalet er i hovedsak en lukket karré og danner sammenhengende husrekker i gaterommene. Mot Østre Strandgate løses denne strukturen opp av frittliggende bygninger som åpner for innsyn inn i bakgård. Vestre Strandgate 4 er ikke bebygd mot gate, ettersom Byutviklingsstyret i 2005 gav dispensasjon til rivning av det gamle revmatismesykehuset. Det er stor variasjon i bebyggelsens arkitektoniske uttrykk og størrelse. De eldste bygg er fra etter bybrannen i 1892, og de siste fra 1980-tallet. Her er mindre bygninger i halvannen og 2 etasjer til det høyeste med 8 etasjer. Kongens gate 4

6 Markens gate Østre Strandgate Vestre Strandgate 5

7 2.3 GÅRDSROM VEGETASJON I kvartalets indre er i det store åpne arealer som for det meste brukes til parkering. Det er flere kjøreadkomster til eiendommene fra gate. På eiendommene Østre Strandgate 1, 1A og Kongens gate 4B er det hager. Det meste av vegetasjon/trær er ellers i eiendomsgrense. 6

8 Gårdsrom 2.4 KVARTAL 49 SYNLIGHET OG FORHOLD TIL ØVRIGE KVARTALER Kvartal 49 er ett av Kvadraturens fire hjørner den gamle byplanens avslutning mot allmenningene. I Østre Strandgate, mot Strandpromenaden, er det lavere bebyggelse. I Vestre Strandgate er Caledonienbygget på 3 etasjer mot gate og mot en åpen plass (parkeringsplass). Videre mot Fiskebrygga er det lavere bebyggelse. Det åpne byrommet og lavere bebyggelse gjør at hjørnet i kvartal 49 eksponeres godt mot sør og slik formidler den gamle byplanens avgrensing for bebyggelse. Kvartalet ligger på kulturaksen Kilden - kvartal 5 (hotell, utesteder, kino) Torvet/Markens og er på denne måte godt eksponert for trafikk knyttet til disse fuksjoner. Beliggenheten er i byens city-del men noe i utkanten av denne med tanke på forretningsvirksomhet. Bebyggelsen framstår som blandet.teaterbygget skiller seg ut med volum, utforming, utsmykning og eksponert plassering. Også de store bygningene Vestre Strandgate 2 og Østre Strandgate 3 preger kvartalet men på langt nær samme måte som teaterbygningen. Kvartalet har ikke trehusbebyggelse mot gate. Teateret t.v. og Østre Strandgate 3 t.h. 7

9 2.5 EIENDOMSFORHOLD KOMMUNEN PRIVAT SUM Kongens gate 2 (Teateret) Kongens gate 2A Kongens gate 2B Kongens gate Kongens gate 4B Kongens gate 6 (Aladdin) Kongens gate 8A Kongens gate Markens gate 3A Markens gate Markens gate Østre Strandgate Østre Strandgate Østre Strandgate 1A Østre Strandgate Vestre Strandgate Vestre Strandgate Arealer i kommunens eie er vist med rødt, private med blått 8

10 3. FORHOLD TIL ANDRE PLANER 3.1 KOMMUNEPLAN Revidert kommuneplan ble vedtatt Satsingsområdene i denne er: byen som drivkraft, byen det er godt å leve i og klimabyen. Kvadraturens rolle som byens og regionens sentrum understrekes. Planforslaget bygger opp under satsingsområdene ved å legge til rette for virksomheter som styrker bysenteret. Sentral lokalisering nær øvrig infrastruktur som offentlig kommunikasjon og fjernvarme er også viktig i en slik sammenheng På arealkartet er Kvadraturen vist som nåværende sentrumsformål. 3.2 KOMMUNEDELPLAN Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del ble vedtatt Her vises hele kvartal 49 som sentrumsformål. Ellers er hele kvadraturen vist med skravur bevaring kulturmiljø. Kommuedelplanens bestemmelser om høyder med mer er innarbeidet i forslag til reguleringsbestemmelser. 3.4 REGULERINGSPLANER Illustrasjonen neste side viser gjeldende reguleringsplaner (hvite felt er uregulerte): KONGENSGT. 2 OG 2A (plan-id 228), (Teateret og Kongens gate 2) Teateret og Kongens gate 2A offentlig formål teater 9

11 ØSTRE STRANDGT. 3 (plan-id 174) Østre Strandgate ( Kompasshuset, Østre Strandgate) 3 etasjer mot gate og 7 etasjer, parkering i bakgård MURBYEN (plan-id 724), husrekka mot Markens gate og bygg på hjørnet Markens/Østre Strandgate bolig/forretning/kontor bevaring av bygg på hjørnet Markens/Østre Strandgate KVARTAL 49 (plan-id 448), Kongens gate 6 (Aladdin). og Vestre Strandgate 2/4 skal nyttes til offentlige byggeformål (kino, sykehus, institusjon, administrasjon o.l. for kommune og fylkeskommune). øvrige: bolig, kontor og forretning Vestre Strandgate 2 har siden fått bruksendring til rent boligformål Gjeldende reguleringsplaner 10

12 4. PLANFORSLAG 4.1 HOVEDGREP Forslaget innebærer at mye av bebyggelsen mot Kongens gate og Markens gate kan erstattes av ny bebyggelse, mens det mot Østre Strandgate ikke innebærer noen endring. Planen som områdeplan hjemler utbygging. Kvartalet er vist med feltene S1-12: - Feltene S1, S2, S4, S6, S11 og S12 er aktuelle utbyggingsområder - Feltene S3, S8 og S10 har høy utnyttelse og relativt ny bebyggelse og vil trolig ikke være aktuelle for utbygging i nær framtid - For feltene S5, S7, S9 vil utbygging ikke være aktuelt pga vernehensyn Feltinndelingen gir mulighet for en trinnvis utbygging. Samtidig må adkomst til og utforming av parkeringskjeller løses med et samarbeid over eiendomsgrensene. Feltene S1 til S12 11

13 Mot Kongens gate og Markens gate ønskes ikke kontorer, men publikumsrette virksomheter. På gateplan, mot Kongens gate og Markens kan det etableres forretninger som da vil knytte seg opp mot byens øvrige handlegater. Parkeringsanlegg under bakken frigjør gårdsrommet til uteoppholdsareal. Dette kan opparbeides trinnvis i samsvar med utbyggingsfasene. Opprusting her vil gi gode arealer for lek og uteoppholdsareal for boliger. I vedlegg er vist mulige interne forbindelser i kvartalet. 4.2 AREALER Tabellen under viser en forenklet fordeling av bruksareal (BRA) på feltene. Tallene for eksisterende er hentet fra matrikkelen (informasjon fra kommunen). S1 S2 S3 S4. S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 SUM I dag Planlagt totalt Planlagt - tillegg REGULERINGSFORMÅL Reguleringsforslaget låser ikke fordelingen av reguleringsformålene i detalj, men tar utgangspunkt i dagens situasjon og gjeldende planer. Forslaget gir en robust reguleringsplan som legger som legger til rette for bruk og utvikling i pakt med byens behov og muligheter. Samtidig er det foreslått noen begrensinger Bolig For nye delfelt som bygges ut skal boligandelen ikke overstige 30 % av byggevolumet. Uteoppholdsareal (25 m2 pr. leilighet) dekkes i gårdsrom, på balkonger og felles terrasser. Det kan ikke etableres boliger mot gate i 1.etasje mot Kongens gate, Markens gate og Vestre Strandgate, mens det kan legges til rette for dette mot Østre Strandgate Forretning Forretning kan etableres i 1. etasje i hele kvartalet (med unntak av bygg i bakgård felt S12) Kontor Mot Kongens gate, Markens gate og Vestre Strandgate ønskes primært publikumsrettede virksomheter, her kan det etableres kontor fra 2. etasje og over. For øvrig del av kvartalet er det ikke foreslått noen begrensing av kontorformålet Tjenesteyting Formålet omfatter både offentlig og privat tjenesteyting, publikumsrettede næringsformål som ikke omfattes av kontor/forretning bl.a. kulturformål. Dette kan etableres i 1. etasje i hele kvartalet Bevertning Bevertning kan etableres i det meste av kvartalet. Av hensyn til eksisterende og framtidige boliger tillates ikke etablert støyende aktiviteter som permanent servering og annen publikumsaktivitet i bakgård. 12

14 4.3.6 Parkeringsanlegg Planforslaget hjemler parkeringskjeller i flere etasjer. Adkomst skal være fra Vestre Strandgate og/eller Kongens gate. Eiendommer som ikke bygges ut kan beholde eksisterende adkomst. Parkeringskrav er i samsvar med kommuneplanen: Boliger: minimum 0,5 / maksimum 1 biloppstillingsplass pr. bruksenhet og minimum 1 sykkelplasser pr. bruksenhet (minst halvparten av dette arealet skal være overbygd). Øvrige formål: maksimum 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 BRA og minimum 1,5 sykkelplass pr. 100 m2 BRA. Planforslaget legger ikke opp til kundeparkering for forretninger. Når det bygges parkeringskjeller er det ikke lenger anledning til å ha biloppstillingsplasser på bakkeplan, og gårdsrommet kan opprustes og tas i bruk til uteopphold Gate og fortau Det er ikke foreslått endring av gatestatus eller gatebruk. Planforslaget begrenser ikke de muligheter en har for bruk av fortau og gate i dag. Detaljering sikres i teknisk plan/utomhusplan. 13

15 5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 UTNYTTELSE OG ESTETIKK Planforslaget innebærer at deler av gaterommene endres. Funksjonene er i samsvar med de som finnes ellers i denne delen av byen. Det legges til rette for generell bybebyggelse med publikumsrettede funksjoner på gateplan og kontor/boliger i øvre etasjer. Utbyggingen følger den eksisterende karréstruktur med sammenhengende husrekker mot gate og gårdsrom av mer privat karakter. Dette gir både videreutvikling og kontinuitet. For ny bebyggelse mot gate er forslaget i samsvar med gjeldende kommunedelplan: gesimshøyde på 15,5 meter og mønehøyde på 20,1 meter er forutsatt å romme 4 etasjer med en tilbaketrukket 5 (innenfor en vinkel av 45 grader). Ny bebyggelse mot Markens kan må være i samsvar med Murbyplanen: gesimshøyde 10 meter, mønehøyde 16 meter. Ny bebyggelse skal gjenspeile eksisterende eiendomsstruktur. Dette vil sammen med ulik høyde på de forskjellige eiendommene vil dette bidra til varierte gateløp. Ellers er flere av kommunedelplanens bestemmelser vedrørende estetikk er innarbeidet i planforslagets bestemmelser. Snitt/oppriss er vist på vedlegg. 5.2 SOL- OG SKYGGEFORHOLD Utbyggingen vil ha konsekvenser for lysforholdene inne i kvartalet. I dag er det et midlertidig ubebygget areal mot mot sørvest (felt S11) som i dag gir åpenhet og lys inn i kvartalet. Denne åpningen vil med ny bebyggelse bli lukket. Ny bebyggelse mot Vestre Strandgate og Kongens gate vil på grunn av sin plassering medføre at andre deler av kvartalet blir skyggelagt i den tida sola går ned. Samtidig vil denne nye bebyggelse skygge for egne utearealer inne i kvartalet. Den åpne og delvis lave bebyggelse i Østre Strandgate vil fortsatt bidra til at kvartalet får mye lys og sol inn fra denne siden (fram til ettermiddagstid). Østre Strandgate 3 (felt S8) vil med sine 8 etasjer fortsatt påvirke sol- og skyggeforholdene i kvartalet bygningen har kotehøyde 27,3. Dagens scenetårnet på teateret har en høyde på kote 27,5. Deler av kvartalet vil få bedre lysforhold ved at dette rives. Sol/skyggeforhold er vist på vedlegg (tidspunktene 20. Mars/september kl.15, 20. april kl. 15 og 18, 20. mai kl. 15 og 18, 20. juni kl. 15, 18 og 21). 5.3 TRAFIKK COWI AS som har arbeidet med trafikkanalyser i forbindelse med Kvadraturplanen har laget en trafikkanalyse for kvartal 49. Denne konkluderer med at utbyggingen har liten og akseptabel påvirkning utenfor planområdet. Avbøtende tiltak anses ikke som nødvendig. 5.4 STØY COWI AS har utarbeidet en støyanalyse for trafikk og forhold til boligbebyggelse. Denne konkluderer med at støynivået for nye boliger ligger over grenseverdien i fasader mot gate. Soverom må plasseres mot stille side. Fasadeisolasjon må ellers dimensjoneres i forbindelse med 14

16 prosjektering. For uteaeal i bakgård kreves ikke særskilte tiltak - analysen viser at støynivået her ligger under fastsatte grenseverdier. Av hensyn til eksisterende og planlagte boliger tillates ikke støyende virksomhet som permanent servering i bakgård. Støysoner vises på plankartet. 5.5 BARNS OG UNGES INTERESSER Utbyggingen innebærer at det vil bli tilrettelagt for lek og opphold inne i kvartalet. I dag er det ingen slike tilbud her. I plankartet er det satt av 250 m2 til lekeplass. 5.6 UNIVERSELL UTFORMING Utbyggingen skal være i samsvar med gjeldende regelverk. I bestemmelsene stilles krav om at 5 % av parkeringsplasser skal være HC-plassser, alle nye adkomster og utearealer skal være universelt utformet og minst 70 % av nye boliger skal være universelt utformet. 5.7 TILGJENGELIGHET TIL UTEOMRÅDER OG GANG- OG SYKKELVEINETT Det er god tilgang til lekeplasser for de minste utenfor kvartalel: - avstand til strand ved Sjøhuset (med klatretre) er meter meter til Nupen-parken meter til lekeplassen ved Tresse Det er også kort avstand til større turområder: meter Odderøya meter til Baneheia/Bymarka Det er også gode forhold med tanke på offentlig kommunikasjon, gang- og sykkelveiforbindelser. 5.8 SKOLE Til Tordenskjoldsgate skole er det ca 800 meter på fortau med kryssing i gangfelt. Til Grim ungddomsskole er det 2 kilometer med god forbindelse via fortau og gang/sykkelvei. 5.9 RISIKO OG SÅRBARHET Det er ikke kjennskap til forhold som utgjør særskilt risiko ENERGI På grunn av utbyggingens omfang og beliggenhet innenfor konsesjonsområdet kan det kreves tilknytning til fjernvarmenettet. 15

17 5.11 BEVARING AV BYGNINGER Bevaringsverdi er vurdert i flere planer: Kulturminnevernplanen, Kvadraturplanen, og reguleringsplaner (bl.a. Murbyplanen). Følgende bygg er regulert til spesialområde bevaring og inngår i planen med dette formål: Østre Strandgate 1 Østre Strandgate 1A Østre Strandgate 5 I tillegg forslås å regulere til bevaring: Markens gate 1, fra Bygningen er tegnet av Christon Arnold Christensen som et enkelt utformet bygg i funksjonalistisk stil. Vinduer er skiftet ut, men bygningens uttrykk ellers er i hovedsak bevart. Markens gate 1 Kongens gate 6, Aladdin kino. Forslaget om bevaring omfatter bygning mot gate, ikke kinosalene. Kongens gate 6, Aladdin kino 5.12 AGDER TEATER BYGNING OG VEGGRELIEFF Vest- Agder Fylkeskommune har i forbindelse med planens offentlige ettersyn reist innsigelse til bl.a. riving av Aladdin kino og Agder Teater. Innsigelsen imøtekommes delvis, slik at Aladdin kino nå er foreslått regulert til bevaring, men forslaget om at teaterbygget kan rives opprettholdes. Fylkeskommunens begrunner innsigelsen slik: Kvartal 49 i Kristiansand er et kvartal med bygninger fra ulik tid- og stilepoker. Den nyere betongarkitekturen er fremtredende i Kvartal 49, og dette bidrar til å gi kvartalet dets identitet og særpreg. Denne arkitekturen er representert ved flere tidstypiske bygninger, med varierende grad av autentisitet og kulturhistorisk verdi. Spesielt to bygninger peker seg imidlertid ut som godt bevarte og representative bygninger fra denne stilepoken, nemlig Agder teater og Aladdin kino. Brutalismen som stilretning innenfor modernistisk arkitektur er bl.a. kjennetegnet av utstrakt bruk av rå betong, ærlighet til materialene, eksponering av 16

18 konstruktive bygningsledd og tekniske installasjoner og enkle geometriske former. Samtlige trekk finner vi i flere av bygningene innenfor kvartal 49, og spesielt hva teaterbygningen angår Agder teater ble oppført i 1976 på tomten til det gamle teateret. Bygningen ble tegnet av Arkitekt Ugland og Thorne fra Arendal, og er et av hovedverkene deres. Selv om bygningen i sin tid ble oppført som et signalbygg, fremstår den i dag som en del av et helhetlig bybilde. Den innordner seg gateløpet i Vestre Strandgate, og har i tillegg et arkitektonisk slektskap til 1970-tallskomplekset med Fønix kino og SAS-hotellet. Teaterbygningen er en tidstypisk utformet signalbygning oppført i en gjennomført brutalistisk stil, både mht form, materialbruk og detaljering. Hovedvolumet består av en koloss i plasstøpt, rå betong med et stort teglsteinskunstverk av den kjente kunstneren Henrik Finne, svevende over en inntrukket sokkel med utstrakt bruk av glass omrammet med elokserte aluminiumsprofiler. Om fasaderelieffet sier fylkeskommunen: Fylkeskommunen mener fasaderelieffet har stor kultur- og kunsthistorisk verdi. Fasaden er et element i byrommet og reguleringsplanforslaget mangler vurdering om og hvordan fasaden kan ivaretas både som en del av bybildet, som et kunstverk og som en del av vår nyere tidshistorie Det er viktig også å bevare modernismens tidsepoke i Kristiansand, noe som teateret med relieffet er et godt eksempel på. I denne sammenheng gjøres det oppmerksom på at etter åndsverksloven 40 er det et opphavsrettslig vern av kunstverk på 70 år etter kunstnerens død og 49 som blant annet sier noe om håndtering av kunstverk som skal ødelegges. Før en kan ta stilling til hva som kan gjøres med fasaden mener vi det må foreligge en kunstfaglig vurdering. Fasaden på Agder Teater dekker 340 m2 og er formet av Henrik Finne (født 1898 i Stavanger, død 1992). Finne var både maler, grafiker og bildehugger, men er i dag mest kjent for sine grafiske arbeider. Han har blitt regnet til den norske fargetresnittskolen på førti- og femtitallet. Han studerte på Statens Kunstakademi i 1919 under Halfdan Strøm og Christian Krogh i Paris Finne er representert i samlingene til Nasjonalgalleriet i Oslo, og i flere offentlige og private gallerier i Norge. Utenfor Norge er han representert blant annet i Statens Museum for Kunst, København, Nationalmuseum, Stockholm og Victoria and Albert Museum, London. Kunstfaglig uttalelse vedr. fasaden på tidligere Agder Teater Sørlandet Kustmuseum (SKMU) er vedlagt. Relieff og planlagt tetaterbygg venstre del med vindusfelt ble aldri bygget 17

19 I sin vurdering har fylkeskommunen lagt vekt på teaterets særskilte utforming (verdi i seg selv som byggverk) og det arkitekturhistoriske (representativitet viktig å bevare representanter fra denne perioden), samt at fasaderelieffet er gitt egen bevaringsverdi. Byantikvaren har uttalt at Agder teater med sin tette og dekorerte langvegg i kontrast til den åpne kortveggen i sitt «brutale» uttrykk har kultur- og kunsthistorisk egenverdi. Hvis det ikke er mulig å finne en realistisk bruk av bygningen vil en ikke motsette seg muligheten for riving. Kommunen har i sin samlede vurdering lagt vekt på eiendommens samfunnsmessige nytteverdi, tilrettelagt med nye reguleringsformål. Kristiansand Teater AS er eier av relieffet, og plikter etter Åndsverklovens 49 å overholde varslingsplikten: Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse. Kristiansand kommune anser ikke riving av relieffet å være formelt i strid med Åndsverklovens bestemmelser VEGETASJON Eksisterende vegetasjon i bakgård vurderes ikke som så verdifull at skal legge føringer for framtidig arealbruk i kvartalet. En utbygging vil frigjøre bakgådsarealer for uteopphold, og opprusting til dette vurderes som langt mer verdifullt enn å beholde dagens vegetasjon. 18

20 6 GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN Planforslaget forutsetter ikke eksterne anlegg. Kommunen, Vest-Agder Fylkeskommune, og Staten har investert vesentlige midler i nye fasiliteter for landsdelens kultursektor i praktbygget Kilden. Kommunens økonomiske bidrag var tuftet på en forutsetning om å kunne selge de kommunale bygningene i kvartalet som da ble fristilt. Bevaringsformål for murbygningen i Kongensgt. 6, Aladdin, vil gi generere økte driftskostnader for kommunen. 7 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 7.1 OPPSTARTSMØTE Oppstartsmøte med kommunen med deltakerne fra kommunens etater og representanter for forslagsstiller. Foruten de vanlige krav som stilles i plansammenheng ble det pekt på arbeidet med ny adkomst fra Havnegata (utredningen av denne inngår i revisjon av kommunedelplanen) og at planen skulle ivareta mulig plass til kulturformål. 7.2 VARSEL OM OPPSTART OG MERKNADER TIL OPPSTART AV PLANARBEID Oppstart av planarbeid ble kunngjort De innkomne uttalelser er oppsummert og supplert med kommentarer (i kursiv). 1. Statens Vegvesen, Vil legge vekt på at en parkeringskjeller baserer seg på minimumskrav for parkering, i tråd med kommunens nye vedtekter til plan- og bygningsloven. Behov for parkering sett i sammenheng med annen parkering i Kvadraturen og trafikk gjennom Kvadraturen bør utredes i konsekvensutredning. Kommentar: Det er tidligere i beskrivelsen redegjort for krav til parkering (pkt ). Trafikk er ikke fastsatt som KU-tema i planprogrammet (pkt. 1.3). 2. Norsk Sjøfartsmuseum, Ingen kommentar. 3. Rådet for funksjonshemmede, Kristiansand, Minner om kommunens innstilling til universell utforming av dette og minner om at arbeidsplasser også skal tilrettelegges for funksjonsnedsatte grupper samt nye krav til innendørs parkering: h=2.5, b=5.0, l=6.0m, minst 70% av boligmassen skal være tilgjengelig for alle. Kommentar: Forhold omkring universell utforming er hensyntatt. Videre oppfølging (konkret utforming) vil følge planens bestemmelser og øvrige retningslinjer. 4. Fylkesmannen i Vest-Agder,

21 I tett bebyggelse er det en utfordring å få til gode boligområder for alle aldersgrupper, det må derfor legges vekt på å få til gode uteområder/grøntanlegg og det må gjøres vurderinger knyttet til sol og skygge. Barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen, barn og unge skal ha mulighet til å medvirke i planprosessen, planen skal sikre at barn i alle aldre har tilgang til gode utearealer vises til rundskriv T-2/08. Planarbeidet skal også legges opp slik at funksjonshemmede kan delta, vises til rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Dersom det skal gjøres inngrep i grunnen må det vurderes i forhold til bygge- og graveforskriften som kommunen har fått delegert. Grenseverdier for støy må overholdes, mer informasjon om dette i MVD retningslinjer T Samfunnsavdelingen minner om at det som hovedregel skal utarbeides ROS-analyse og ber spesielt om at fare forbundet med radon vurderes. Hensyn som evt. må tas skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom risiko/sårbarhet ikke er tema i området skal dette bemerkes i saksframlegg når saken avgjøres politisk. Kommentar: De omtalte forhold er hensyntatt i planlegging. 5. ROM Eiendom AS (NSB), Utredningstemaet Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger er relevant og må utredes fullt ut etter forskriften (jfr. tilsvarende krav for planer på Euroterminalen). Det er ikke grunnlag for å fastslå at de trafikale konsekvenser er av begrenset størrelsesorden. Kommentar: Det vises til svar under nr Vest-Agder fylkeskommune, Kommunedelplan for Kvadraturen er tatt opp til rullering, og det anbefales å ikke videreføre planarbeidet. Dersom planarbeidet videreføres vil fylkeskommunens interesser i hovedsak knyttes til: - næringsinteresser i Kristiansand som kongress- og konferanseby - senterstruktur og stedsutvikling (jfr. fylkesplan 2002) - sikring av høy bruks- og kvalitetsmessig utforming av det offentlige rom (jfr. fylkesplan 2002) - barns og unges interesser (rundskriv T-2/08) - tilgjengelighet for alle (rundskriv T-5/99B) - gode boligområder tilrettelagt for ulike brukergrupper - Fortetting med kvalitet (jfr. fylkesplan 2002 og veileder fra MVD T-1136) - forhold til kulturminneloven På dette stadium følgende konkrete merknader: - bør vurderes om teateret kan kan inngå som viktig element i satsing på å utvikle denne delen av byen til et kongress- og konferansesenter - bør vurderes om arkitektkonkurranse bør benyttes ved endring/økt utnyttelse - bør vurderes om det er behov for ny trafikkanalyse eller om eksisterende analyser kan brukes. Nedkjøring til parkingsanlegg må avklares. Det må legges tilrette for sykkelparkering i området 20

22 (vises til manglende parkering for sykler i området rundt Sandens). Myke trafikanter bør prioriteres redusert fart og gatetunløsning bør vurderes - hele Kvadraturen er av Riksantikvaren definert som et område med nasjonale kulturinteresser må tas hensyn til tålegrenser mht høyder og utnyttelse, kvartals- og bebyggelsesstruktur. Hjørneplassering i Kvadraturen er en betydningsfull beliggenhet. Gjeldende bevaringsformål må opprettholdes, i tillegg bør det vurderes om enkel funkisbygg Markens gate 1 skal regulers til bevaring. Kommentar: Planprogram er behandlet og vedtatt, og reguleringsrbeidet er derfor viderført. Planforslaget kan gi viktige avklaringer som kan innarbeides i kommunedelplanen. Til de konkrete merknader: - Kongress- og konferansesenter er ikke med i planforslaget se pkt Det er ikke forutsatt arkitektkonkurranse det er fortsatt flere uavklarte forhold, som f.eks. hvor mye av kvartalet som kan fornyes. Arkitektkonkurranse kan evt. vurderes etter vedtatt plan. - Det er laget egen trafikkanalyse - Parkeringsdekning se pkt Vedr. gatetunløsning/redusert fart: det er ikke forutsatt endringer i bruken av trafikkarealene, redusert fart er ikke tema i denne sammenheng - I tillegg til tidligere bevarte bygninger er Markens gate 1 foreslått regulert til bevaring 7.3 INFORMASJONSMØTER I forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeid ble det holdt et informasjonsmøte Det ble rededegjort for problemstillinger og det som til da var gjort av forarbeid. Den ble det holdt et åpent møte der arbeidet så langt ble presentert. Dette var midt i planprosessen og før innsending av plan til kommunen. 7.4 HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG ETTERSYN Planutkastet var til offentlig ettersyn Det kom inn 11 uttalelser disse er kort oppsummert og kommentert samlet: 1. Fylkesmannen v/ miljøvernavdelinga, brev datert Fylkesmannen regner med at støy og gode uteareal for boliger løses i detaljplan. 2. Vest Agder fylkeskommune, plan og miljø, brev datert Høyder må ikke avvike fra ny kommunedelplan. Viser til innsigelse til planalternativ som åpnet for nye byggehøyder og inntil 60 graders vinkel på tak. Bruk av uterom i det indre av kvartalet bør avklare i områdeplanen viser til Skiens prosjekt Mosaikk. Kommunens overordnede planer har ønske om å satse på byliv. Miljøvernavdelinga mener planforslaget vil få motsatt effekt. Fylkeskommunen mener at teaterbygningen eksteriørmessig ikke skal rives, men søkes bevart gjennom regulering til hensynssone bevaring. På den måten kan man ivareta kunstverket og bygningen som et arkitektonisk godt eksempel fra vår nære fortid, samtidig som det åpner for å 21

23 gi den ærverdige bygningen en ny bruk/funksjon. På denne bakgrunn reises innsigelse til at reguleringsplanen åpner for rivning av teateret (felt A). I tillegg til vurderingene ovenfor vil vi på peke betydningen av Aladdin som et viktig bygg i bylandskapet, et bygg som bidrar til å skape byidentitet, samt betydningen av å være et senter for kulturelle aktiviteter. Utfra en samlet vurdering mener vi at det må reises innsigelse til en plan som åpner for å rive bygget. 3. Statens vegvesen, brev datert Ingen merknad fordi krav til bilparkering er i samsvar med kommuneplan. De sier seg likevel positive til at krav til sykkelparkering er høyare enn i kommuneplanen. 4. Kulturaktørene på Aladdin, udatert brev inn Kulturaktørene er Cinemateket i Kristiansand, Sørnorsk filmsenter, SØRF-Sørnorsk kompetansesenter for musikk, Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Scenekompaniet, Kolon teater, Landmark pictures. Uttalelsen gjør greie for virksomhetene innan film, litteratur, musikk og scenekunst i bygget og hvor godt bygget passer til denne drifta.til slutt sier de: Miljøet som har vokst opp rundt Aladdin trenger Aladdin for å fungere optimalt og Kristiansands kulturliv trenger dette miljøet. 5. Beboere i Kongens gate v/ Finn Klausen, brev datert Beboerne mener gesimshøgdne bør ligge under 13 m i i felt A og B, som vist i alt. 2 og 3 s.23 i planbeskrivelsen. De stiller seg uforstående til å verne funksjonalismebygget Markens gate 1 men at jugendbygningene Markens gate 3, 3a og 3 b kan rives. De peker på at iflg 1.5 i bestemmelsene kan det ut mot gate i felt A til E bare tillates forretning eller tjenesteyting, medan det i 4 og 5 også står bevertning. Bevertning med skjenking til 0200 og røykeplass i gata vil komme i konflikt med boligfunksjonen. De stiller også spørsmål ved satsinga på kontor i kvartalet, og ser for seg at det vil bli søkt om endring til boligformål. Krav om gatebruksplan og at Kongens gate skal bli del av ein grønn korridor ned mot kino, fiskebrygge og Kilden, ser de fram til med spenning. 6. Sameiet Kompasshuset datert pinsen 2012 Sameiet refererer først litt historie om regulering og bruk av Aladdin som har blitt skrinlagt etter protest fra nabolaget. De er ikke imot nye leiligheter, butikkar og kontor. Men dei motsetter seg bygging inne i kvartalet som innebærer at gamle tre må vike. De etterlyser kompensasjon for parkering på bakken dersom parkeringa skal flyttast i anlegg under bakken. Dei pekar på at foreslåtte bygningshøyder gir gårdsrommet dårligare lys og sol. De konstaterer også at Kristiansand Eiendom settert seg nok en gang på begge sider av bordet, som eier og samtidig med myndighet til å foreslå/bestemme hvordan private eiere med lang fartstid i kvartalet må forholde seg. Sameiet ønsker å bli tatt med på råd vidare. 7. Sameiet Markens gate 1, brev datert Sameiget mener høyder på 6 etasjar i Kongens gate vil medføre mindre lys i bakgården og redusere trivselen. De stiller seg spørrende til vern av Markens gate 1, og peikar på behov for heis og diverse oppgradering. Sameiet ønsker å ta del i en positiv utvikling av grøntområder og parkeringsanlegg i kvartalet, og ønsker å bli invitert til samtaler hvor man ser nærmere på arealutnyttelse som også omhandler sameiets uteareal. De ønsker å være til stede når utforming av kvartalet blir diskutert. 22

24 8. Sameiet Markens gate 2, brev datert Sameiet Markens gate 2 mener sol og lysforhold ved utbygging etter alternativ Murbyen vil bli forverra. Med alternativ 1 meiner dei det vil bli uakseptabelt. Dersom det blir aktuelt med utbygging anbefales alternativ Murbyen. 9. Sameiet Stranden Park, Vestre Strandgate 2, brev datert Sameiet mener bygging helt inn mot grensa medfører at utearealet deres på bakken vil bli liggande i evig skygge. Grønt tak på nabobygg er ingen erstatning. De vil ikke ha restaurant i det indre av kvartalet, grunnet fare for nattestøy. Dei ser fram til at det blir tilgang til rikelig med parkering i kvartalet. 10. Adv. Wangensteen, Wigemyr & Co, brev datert Mener det er gjort saksbehandlingsfeil ved at alternativt forslag til utnytting ikke er vurdert. Dersom planen skal bygge på kommunens forslag mener de at byggehjemmel i kvartalets indre må økes, både i fotavtrykk og høyde. 11. Kristiansand Kino, brev datert For Kinoen er kulturaksen et viktig og sentralt moment i planen. Kongens gate mellom Markens og Vestre strandgate, og Vestre Strandgate mellom Dronningens gate og Kongens gate bør reguleres slik at bilbruk begrenses mest mulig evt fjernes helt. Det kan da legges til rette fpr uteaktiviteter, vegetasjon med mer som bygger opp om kulturaksen og gjøre området langt mer trivelig og sikekrt for de som benytter kinoen og andre kulturaktiviteter i området. Kommentar: Fylkeskommunens innsigelse til høyder er etterkommet høyder i ny kommunedelplan er innarbeidet i planforslaget. Fylkeskommunens innsigelse til riving av Aladdin er etterkommet ved at bygget mot gate reguleres til spesialområde bevaring Fylkeskommunens innsigelse til riving av teaterbygget er ikke etterkommet se pkt 5.12 Det er gjort en vurdering av utbygging i bakgård, også på eiendommene Østre Strandgate 1 og 1A. Utbyggingen er drøftet med plan-, bygg- og oppmålingsetaten. Planforslaget er redusert i høyde og utnyttelse i samsvar med gjeldende kommunedelplan og Murbyplanen. Ut fra dette mener forslagsstiller at utnyttelsen er akseptabel. Formål som foreslås er i samsvar med det som finnes ellers i denne delen av byen en blanding av bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. Bygging av parkeringsanlegg vil nødvendigvis medføre at eksisterende vegetasjon inne i kvartalet må fjernes. Samtidig frigjøres areal på bakkeplan til uteoppholdsareal. 23

25 8 FORSLAGSTILLERS VURDERING Planforslaget bygger på og videreutvikler Kvaderaturens egenart, kvartalsstrukturen. Generelt legges det til rette for funksjoner som vil styrke samspillet og mangfoldet vi ønsker i byen. Samspillet samspillet mellom boliger, kontorer og forretninger som jo allerede er etablert i kvartalet. I tillegg kan det også komme andre funksjoner her som vil kunne gi kvartalet en ny identitet. Planen åpner for å endre kvartalets utseende. Arkitektoniske- og kunstfaglige verdier vil kunne bli erstattet av nye. Endringene i kvartalet kan både styrke og forbedre opplevelsen av byen og dens innhold. Vedlegg: - Sjekkliste for risiko- og sårbarhetanalyse, Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS, Situasjonsplan og perspektiver, Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS, Snitt/oppriss, Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS, Sol/skygge, Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS, Trafikkanalyse, COWI AS, Støyanalyse, COWI AS, Kunstfaglig uttalelse vedr. fasaden på tidligere Agder Teater Sørlandet Kustmuseum (SKMU) 24

I planen er Agder Teater foreslått revet og erstattet med nybygg for sentrumsformål.

I planen er Agder Teater foreslått revet og erstattet med nybygg for sentrumsformål. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. november 2014 Saksnr.: 200901601-40 Saksbehandler Fredrik Sund Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 11.12.2014 Kvartal 49, områderegulering - Offentlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 Forslag til vedtak:

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /399

Ørland kommune Arkiv: L /399 Ørland kommune Arkiv: L12-2015/399 Dato: 03.09.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thomas Engen Saksnr Utvalg Møtedato 15/48 Planutvalget - Ørland kommune 10.09.2015 15/62 Kommunestyret - Ørland kommune 10.09.2015

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av kvartal 30, Sentrum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av kvartal 30, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 25.02.2016 12279/2016 2015/1728 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av kvartal 30,

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Kvartal 58 del av - detaljregulering - revidert planforslag - offentlig ettersyn

Kvartal 58 del av - detaljregulering - revidert planforslag - offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201405980-24 Saksbehandler Elin Aabel Bergland Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 10.03.2016 Kvartal 58 del av - detaljregulering - revidert

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Kvartal 58, del av detaljregulering Plannummer 1411 Saksnummer 201405980 Møtedato 20.08.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Oppdragsgiver: Wiengården as Document type Planbeskrivelse Date August 2013 Revidert 11.03.2014 GK/SILE REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Revision 2014/03/11

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

Planforslaget medfører utfordringer med hensyn til foreslåtte høyder på ny bebyggelse, og riving av verneverdig bebyggelse.

Planforslaget medfører utfordringer med hensyn til foreslåtte høyder på ny bebyggelse, og riving av verneverdig bebyggelse. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200603098-64 Saksbehandler Elin Aabel Bergland Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 30.04.2015 Kvartal 32 - detaljregulering - offentlig ettersyn

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kom med merknader til forslaget til detaljregulering for Dronningens gate 34A

Kom med merknader til forslaget til detaljregulering for Dronningens gate 34A PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Se adresseliste Vår ref.: 201309669-9 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 18.12.2014 Kom med merknader til forslaget til detaljregulering

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Kvartal 2 - detaljregulering offentlig ettersyn

Kvartal 2 - detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 19. mars 2015 Saksnr.: 201010803-38 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.05.2015 Kvartal 2 - detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1831-1 Arkiv: 0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2-1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer