Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *"

Transkript

1 Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV TRASÉ FOR TVERRVEI GJENNOM ODALEN FRA ÅSVEIEN TIL VESTBYVENE OG SKIPHELLE Grunnlagsdokument ved første gangs behandling. Tema/område er utredet på bakgrunn av vedtak i formannskapet om områder som skulle konsekvensutredes videre og der rådmannen har sett behov nærmere utredning av muligheter og løsninger. Bakgrunn for KU av området: Det ble vedtatt at arealinnspill i området fra Kolstad til og med Skiphelle skulle konsekvensutredes. Sentralt for utvikling her ligger framføring av tverrvei fra Åsveien, FV. 152, til Vestbyveien, og i annen rekke videre forbi Nordre Elle og til Skiphelle. Vei fra Åsveien til Vestbyveien, Tverrveien ligger inne i gjeldende kommuneplan. I kommuneplan for er det bestemt at framtidige boligområder på Kolstad, Klommestein og Nordre Elle ikke kan utvikles før veien er etablert i henhold til rekkefølgebestemmelsene i planen. Det er også pekt på av mange at trafikken på Sogstiveien er for stor og at Tverrveien ville gi nødvendig avlastning. Det er igangsatt regulering av Skiphelle fjordhotell, Marienlyst. KU-er utarbeidet. Adkomst til hotellet går via Elleveien som er smal og ikke tilpasset den trafikkmengden en utbygging av hotellet vil medføre. Videre framdrift avhenger dermed av å skaffe tilfredsstillende adkomst. Det foreslås derfor å etablere vei fra Vestbyveien til Skiphelle, jfr vegtrase som lå inne i forrige kommuneplan. Asplan Viak har på oppdrag fra utbyggerne ved Kolstad, Klommestein og Skiphelle kurs- og konferansesenter gjort en vurdering av ulike traseer for tverrvei gjennom Trolldalen og til Skiphelle. I den forbindelse ble det gjort registreringer av kulturminner og kartlagt verdien av naturmiljøet i Trolldalen. Disse rapportene er benyttet som bakgrunn for dette grunnlagsdokumentet. I dette dokumentet er det tatt utgangspunkt i at det vil bli bygget en vei, og ulike trasealternativer er diskutert.

2 Det er gjort egne vurderinger for utvikling av feltet Klommestein skog. For dette området videreføres ikke rekkefølgebestemmelser fra gjeldende plan, men det foreslås visse begrensninger i arealbruken. Se under. Dagens situasjon Den nye tverrveien er tenkt å strekke seg fra Åsveien, FV. 152, i nord til Skiphelle i syd. Veien vil omfatte et strekk på ca m. Det nordre området som blir berørt domineres i dag av barskog, hovedsakelig gran, med høy bonitet. Furu forekommer på koller og bjørk vokser spredt i barskogene. Øst for Kolstad og Nordre Øyerud finner man gode jordbruksarealer. Området mellom

3 Vestbyveien og Skiphelle preges av jordbruksarealer med dyrket mark. Et bekkedrag, Odalsbekken, strekker seg fra Trolldalsdammen i nord til Skiphelle i sør. Planstatus I kommuneplan er arealene hovedsakelig angitt som LNF-område der friluftsliv er dominerende. Øst for Kolstad finner vi arealer angitt som LNF-område der jordbruk er dominerende. Trolldalen angis som Erverv nåværende og Friområde nåværende. Andre områder som blir berørt er angitt som Fritidsbebyggelse nåværende (Nordre Øyerud), Boligområde framtidig og nåværende (Odalen, Kolstad og Nordre Elle) og Idrettsanlegg nåværende (Ridesenteret). Største delen av de berørte arealene er uregulerte. Nord i Trolldalen finner vi arealer avsatt til «Område for industri/lager», «Park» og «Kjørevei». Helt i sør er Skiphelle regulert til «Offentlig friområde» og arealene rett nord for dette til «Jord- og skogbruk». Så godt som hele området er omfattet av RPR for Oslofjorden og SPR for differensiert forvaltning av strandsonen. Det er i nedre del av dalen at retningslinjer gjør seg særlig gjeldende.

4 Funksjoner - Den nye tverrveien har som mål om å avlaste Sogstiveien (ÅDT ), og Elleveien (ÅDT ). (ÅDT målt på ulike punkt på veistrekningene.) - Adkomst til nye boligområder, Kolstad, Klommestein og Nordre Elle. - Ny og bedre adkomst til Skiphelle kurs- og konferansesenter bidra til utvikling av disse næringsarealene. Viktige verdier Grunnforhold Berggrunnen i det aktuelle planområdet består hovedsakelig av granittisk gneis med innslag av glimmergneis/glimmerskifer. Løsmassene består av havavsetninger og marine strandavsetninger (for det meste helt i sør ved Skiphelle) samt at man finner en del bart fjell i utredningsområdet. Hav- og marine avsetninger er noe ustabile masser (se NGUs kvartærgeologiske kart). Kulturminner - Det er gjort flere registreringer av kulturminner i det aktuelle området. Akershus Fylkeskommune registrerte mellom FV. 152 og Vestbyveien 16 automatisk fredete kulturminner innenfor gbnr. 11/14 og 12/4 i sin rapport fra Det ble blant annet gjort funn fra eldre steinalder, jernalder og senmiddelalder. Området nord for Vestbyveien betegnes som «kulturlandskap med nasjonal verdi». Sør for Vestbyveien finner man arealer betegnet som «annet verdifullt kulturlandskap». Ved Kolstad og Nordre Elle, som er avsatt som fremtidige boligområder, er det også gjort større funn av kulturminner. Disse er det viktig å ta hensyn til ved en eventuell utbygging. Verdifullt naturmiljø Gråor-heggeskog/bekkedragsbiotop finner man særlig sør for Vestbyveien. Av hensyn til bekkemiljøet er det viktig at man beholder en 50 meters sone mellom inngrep og Odalsbekken, jfr. Kommuneplan Denne ble nedjustert i forhold til tidligere kommuneplan som anga et belte på 100 meter på hver side. Odalsbekkens randsone bør beholdes så uberørt som mulig slik at man bevarer den viktige våtmarksbiotopen. Randsonen langs Odalsbekken fra Vestbyveien til Skiphelle samt arealer øst for bekken mot Leiumsåsen, er avsatt som viktige leveområder for fugl. Dette er også den viktigste delen av bekken når det kommer til gyteplasser for sjøørret, og man tilstreber dermed bredest mulige kantsoner her. Det er svært viktig at man hindrer forurensing av bekken i anleggsfasen for bevaring av sjøørretsbestanden. Viltkorridor Trolldalen er en viktig viltkorridor. Dette påpekte Viltnemdas arbeidsutvalg da de uttalte seg om planarbeidet i januar. Dersom man etablerer en bro på tvers av Trolldalen, er det ikke sikkert den vil fungere som viltundergang. Dersom utfordringen med viltpåkjørsler blir for stor må skjermingstiltak vurderes. Da vil dalen helt kunne miste sin funksjon som viltkorridor, med de konsekvenser det vil få for viltet. Kulturlandskapet øst for Kolstad er forholdsvis åpent helt til Korsegården, uten gode alternativer for viltet til å ferdes fra skogområdene i Vestby/ søndre del av Frogn til Frognmarka. FV. 152 vil da i større grad enn i dag bli en barriere for viltet.

5 Frogn historielag kulturminneregistrering

6 Friluftsliv, idrett og rekreasjon Friluftsverdiene er sterkt knyttet til stisystemet som går gjennom Trolldalen med forgreininger til Skorkebergåsen og østover til Bygdeborgen, Ekeberg, Leium og Røis. Veitraseen vil passere Ridesenteret rett sør for Odalen. Det må vurderes om arealene tilknyttet senteret må omdisponeres noe for å få lagt en god trase for tverrveien slik at man ikke gjør for store inngrep i randsonen til Odalsbekken. Turstier(blå) og sykkelveier (røde) Skiløyper markert i rødt Sti mellom Odalen og Klommestein Røys skiløyper,

7 Positive stedskvaliteter er blant annet knyttet til de verdifulle friluftsområdene i Trolldalen/Odalen. Her det et stort stinett og området brukes blant annet hyppig av Drøbaks skoler og barnehager. Om vinteren kjøres det skiløyper fra Ottarsrud til Fjøser og Røis og videre til Vestby. Haver bygdeborg og kulturminnene i området gir også området verdifulle kvaliteter. Skiphelleområdet med strand og bademuligheter er svært verdifulle rekreasjonsområder for Drøbak og tilreisende. Trolldalen Gapahuken ved Klommestein Barn og unges interesser Dyrløkkeåsen og Sogsti skole, samt barnehagene i området (Elleflaten, Lindebakken, Trollberget, Dyrløkkeåsen m.fl.) er faste brukere av skogsområdene ved Odalen/Trolldalen. Særlig er vestsiden av Odalsbekken ved Sogsti skole og Bygdeborg-området aktuelle som turområder/læringsarena og vi finner flere bålplasser og gapahuker her. I Ungdommens kommunestyre ble det ytret ønske om å bevare grøntarealene for lek og rekreasjon både i Trolldalen og skogsområdene ved Ridesenteret. Det er viktig at barn og unges interesser ivaretas i form av gode gang- og sykkelveier ved etablering av en ny vei og etablering av nye boliger. Skolevei til Sogsti og Dyrløkkeåsen skole er veldig viktig å gjøre trafikksikre og tilgjengelige for eksisterende innbyggere samt nye beboere på Kolstad og de andre utbyggings-områdene. Nye store boligområder utløser behov for nye barnehager. Planområde Det er viktig at barnehagene plassers slik at barn og unges interesser ivaretas. Kilde: «Kartlegging av barnehagers bruk av naturområder i Frogn kommune», Semesteroppgave i NATF301 «Praktisk naturforvaltning»

8 Valg av ny veitrasè Bakgrunn for traseforslag - Asplan Viak har på oppdrag fra utbyggerne ved Kolstad, Klommestein og Skiphelle kurs- og konferansesenter gjort en vurdering av ulike traseer for tverrvei gjennom Trolldalen og til Skiphelle. De har utredet tre alternative traseer, som vist under. Fokus ved vurdering av alternativene har slik rådmannen oppfatter det vært å ta hensyn til registrerte verdier i størst mulig grad, begrense terrenginngrep langs veien og samtidig legge til rette for gode adkomster til nye boligområder. Asplan Viak anbefalte en trase som kombinerer de to vestre alternativene mellom Åsveien og Vestbyveien, Derfor er det kun utredet traseer videre fra Vestbyveien til Skiphelle med kryssing av veien vest for Odalsbekken. Asplan Viak har på vegne av boliginteressentene også utarbeidet tre alternative veitraseer fra Vestbyveien til Skiphelle. Med henvisning til de store natur- og kulturminnekvalitetene øst for kulturlandskapet her anser rådmannen østre alternativ som uaktuelt. Utredede traseer (Kilde: Asplan Viak) Rådmannen vurderer at konsulenten har gjort en god jobb i å finne en egnet trase som tar hensyn til kulturminner, biologisk mangfold og samtidig begrenser behovet for skjæringer og fyllinger. Skjæringer er også aktivt brukt som støyskjerm. Rådmannen har likevel valgt å justere anbefalt trasé fra Åsveien til Vestbyveien ut fra følgende prinsipper; 50 m byggeforbudssone langs Odalsbekken for å beskytte bekk og bekkemiljø Legge veien på en høyere kotehøyde for å gi ei høyere bru over Odalsbekken slik at denne i større grad skal kunne fungere som viltundergang Mindre stigning fra veien til boligområder på Skorkeberg og Kolstad

9 Ta hensyn til kulturminnene i området Vektlegge lokalt viktig naturmiljø Hensyn til friluftsliv samt barn og unges interesser På kartet under er det vist to ulike alternativer nord for Vestbyveien og tre alternativer sør for Vestbyveien. Disse trasevalgene er basert på vurderingene gjort tidligere i rapporten.

10 Trase i Trolldalen - Traseen vil gå nær de nye boligområdene på Klommestein og Kolstad, og tilgangen hit vil være god. En gang-/ sykkelforbindelse over veien fra Kolstad til Skorkeberg vil være helt nødvendig. En av utfordringene med dette alternativet, er at man får store inngrep i den sårbare våtmarksbiotopen ved Odalsbekken. I tillegg er Trolldalen en verdifull viltkorridor, og dette gir føringer for utbyggingen av en eventuell vei her. Det kan føre til store problemer med påkjørsler av vilt, og skjermtiltak må gjennomføres. En vei gjennom Trolldalen vil bli en barriere mellom Kolstad (fremtidig boligområde), bygdeborgen og stinettet her og bebyggelsen på Skorkeberg, Dyrløkkeåsen/Sogsti skole og barnehagene. Denne traseløsningen vil føre til økt forurensing og støy for eksisterende boliger på Skorkeberg. I tillegg ligger denne veien svært nær Sogsti skole og en eventuell ny barnehage ved Klommestein, og dette vil være en trafikksikkerhetsutfordring. Uansett valg av vegtrasé blir forbindelse for gående og syklende fra Kolstad viktig for at området ikke skal bli en bilbasert satellitt, men bli integrert som en del av Drøbak tettsted. Det vil være hensiktsmessig å legge vann og avløpsnett i Trolldalen i forbindelse med utbygging av Kolstad. Vann og avløpsanlegg vil bli billigere dersom trase for tverrveien også legges her. Trase øst for Kolstad - Trolldalen-Odalen er et grøntdrag med stor rekreasjons- og naturmiljøverdi, og det østre alternativet vil spare dette området for inngrep som kan ødelegge disse kvalitetene. Trolldalen/Odalen er i dag en tydelig og naturlig avgrensing for bebyggelsen tilknyttet Drøbak tettsted. Med utbygging av Kolstad og etablering av vei øst for dette feltet, vil man skyve denne avgrensingen nærmere Ås grense. Den nye veien bør være en streng ytre grense for Drøbak som tettsted mot øst. Det bør med andre ord ikke tillates storstilt boligbygging øst for den nye veitraseen. Denne veiløsningen vil gi en tryggere skolevei for barn bosatt på det nye boligfeltet Kolstad. Man slipper å krysse den nye veien for å komme til Skorkeberg/Sogsti, men det må etableres en god fotgjenger/sykkel forbindelse, trolig i form av en bro, på tvers av Trolldalen. Etablering av vei øst for boligområdet vil kunne medføre økt press på arealene her. Randsonen til boligområdet bør reguleres for å sikre langsiktighet. Et positivt aspekt ved dette trasealternativet er at man etablerer en bedre adkomst for bebyggelsen på Øyerud fra Åsveien enn slik det er i dag. I tillegg berører man ikke eksisterende bebyggelse i Odalen med en veitrase som møter Vestbyveien lenger øst. Trase sør for Vestbyveien - Her er det vist tre ulike løsninger forbi Ridesenteret og Nordre Elle. Her tenkes det at det kan ligge åpent å velge alternativ i denne omgang, og at det ved et senere tidspunkt må avgjøres ved en detaljplan hvilken løsning som vil være den mest gunstige. Med en trase øst for Kolstad vil det være naturlig å velge et videre løp nærmere dagens avkjøring til Ridesenteret. På denne måten kan den nye tverrveien samlokaliseres med adkomst til Nordre Elle boligfelt. Strekket mellom «den nordre» og «den søndre» traseen vil gå via dagens Vestbyveien. De

11 deler av Vestbyveien som ligger øst (mot Røis) og vest (mot Sogsti) for tverrvei-traseen vil da få en underordnet karakter. Veien mellom Nordre Elle og Skiphelle vil delvis følge eksisterende vei og delvis etableres som ny vei i jordekanten. Bebyggelsen som blir mest berørt var planlagt med adkomst fra øvre vei, og bør skjermes med vegetasjonsskjerm, støyskjerm el. På denne måten bevares mest mulig av dagens jordbruksarealer og inngrepet holdes i god avstand fra Odalsbekken. Veien føres inn på eksisterende vei rett nordvest for renseanlegget og følger denne til Skiphelle kurs- og konferansesenter. Oppgradering av eksisterende vei må vurderes. Det forutsettes at veien mellom Vestbyveien og Skiphelle, inkludert fortau eller gang-/sykkelvei, bygges før det tillates en utbygging av Nordre Elle boligområde og Skiphelle kurs- og konferansesenter. Svakheter/utfordringer Ved en fremtidig bygging av vei, vil man utvide Drøbaks grenser østover fordi en vei her legger opp til utbygging av Kolstad og Øyerudåsen. Tilkopling til eksisterende veier Tilkopling til eksisterende veisystem ved Åsveien og Skiphelle/kryssing av Vestbyveien vil være en sentral problemstilling ved etablering av tverrvei. I «Kommuneplan Vurderingsgrunnlag for areal» står det følgende: «Utvikling av området må sikre veitilknytning mellom rv. 152 og Vestbyveien. Adkomst bør tilpasses utvikling av næringsarealer nord for rv Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og tilstrekkelige korridorer ut til friluftsområdene må sikres i planen. Område kan ikke utvikles før omlegging av rv. 152 gjennom Trolldalen er gjennomført, med ny kryssløsning og tilfredsstillende gang- og sykkelvei.» Rådmannen forutsetter en god gangforbindelse fra Kolstad både til boligområdene på Skorkeberg nord/dyrløkkeåsen skole (ca m fra Kolstad) og Sogsti skole (ca m fra Kolstad). Topografi Topografien i Trolldalen og i områdene rundt Kolstad består av et kupert terreng der Odalsbekken ligger i områdets laveste nivå i dalen mellom Skorkeberg og Kolstad - Øyerud. Det er om lag 50 m høydeforskjell mellom Skorkeberg og Odalsbekken, og det samme gjelder Kolstad - Odalsbekken. Det vil være svært utfordrende å etablere gangveier på tvers som ivaretar krav til universell utforming og som samtidig blir tatt i bruk. En mulig løsning på denne problemstillingen vil være å etablere en broforbindelse på tvers av dalen. Under er det vist ulike broprosjekter som kan være til inspirasjon i forhold til hvordan en slik gangforbindelse kan løses i et vegetasjonsrikt område som Trolldalen. Øyerudåsen troner om lag 65 m over Odalsbekken, og det er forholdsvis bratte skråninger på hver side av Odalsbekken der den krysser Vestbyveien. Fra Vestbyveien og til Skiphelle flater terrenget ut, og disse områdene byr ikke på store topografiske utfordringer i forhold til en etablering av vei. Før tverrvei etableres mellom Vestbyveien og Skiphelle, må man utrede behovet for stabiliserende tiltak. Hav- og marine avsetninger er som tidligere nevnt ustabile masser.

12 Inspirasjon gangbroprosjekter På tvers av Trolldale Henderson Wave Bridge - Singapore henderson-wavesby-rsp-architects-planners-and-engineers-ijp-corporation.html Henderson Wave Bridge - Singapore Henderson Wave Bridge Singapore Parc De La Villette, Paris Foto: Maria Kalnæs Danielsen, Frogn kommune Tree top walk, Australia Leonardo da Vinci-broen, Ås Europabrücke, Innsbruck Bridges that changed the world, Graf 2002 Ypsilon, Drammen Paris Foto: Maria Kalnæs Danielsen, Frogn kommune Salginatobel brücke, Sveits Bridges, Perino & Faraggiana, 2004

13 Økonomi Det er realistisk at de private utbyggerne av Kolstad, Nordre Elle og Skiphelle kurs- og konferansesenter går sammen i et spleiselag og bidrar økonomisk til å få tverrveien realisert. Siden det forutsettes at veien er på plass før en utbygging av Kolstad, Nordre Elle og Skiphelle fjordhotell kan skje, er det rimelig å anta at utbyggere stiller seg positive til å bidra til finansiering av infrastruktur., skulle man tro at det er velvilje til å legge en del i potten fra utbyggerne. Utbyggerne av Klommestein skog er ikke lenger avhengig av tverrveien for å få satt i gang planarbeid, og trenger dermed heller ikke være med på å finansiere den nye veien. Det må også anlegges et nytt høydebasseng i forbindelse med utbygging på Kolstad. Dette er estimert til å koste ca. 15 millioner. En mulig privat finansiering av dette kan sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og tas inn i fremtidige utbyggingsavtaler. Det er lite trolig at fylkeskommunen vil overta nordre tverrvei som fylkesvei. Det forutsettes at veien overdras vederlagsfritt til kommunen etter at den er ferdigstilt. I tillegg til drift av ny kommunal vei må kommunen regne med driftsutgifter knyttet til gangveier og -bru. Tilrettelegging Det er viktig at den nye veien blir universelt utformet og gjort tilgjengelig for alle typer brukere. Klommestein - bevaring av verdifullt naturmiljø Det bør legges føringer for utviklingen av Klommestein byggefelt for å ivareta de verdifulle områdene med gapahuk og stier som brukes hyppig av barnehagene og skolene i dag. Det er få eller ingen tilsvarende områder som ligger så nær at selv de minste barna kan klare å gå til skogsområdene. I tillegg finner vi flere fredede kulturminner i dette området samt det verdifulle naturmiljøet i nærhet til Odalsbekken. Rådmannen mener derfor at dette nærturområdet er vesentlig å bevare, for barnehagene, skolene og lokalbefolkningen. Klommestein føringer for utvikling

14 Uavhengig av hvilket trasealternativ man velger, er det ønskelig at nytt boligområde på Klommestein får sin adkomst nordfra, slik utbygger på Klommestein opprinnelig foreslo. Fordelen med denne løsningen er at utbyggingen her kan starte uavhengig av en eventuell tverrvei. Det er ønskelig at arealene på Klommestein disponeres som vist under. Nærturområde med stier, gapahuk og bålplass angis som grønnstruktur, og adkomst til området sikres. Det skal også gjøres plass for en ny barnehage. Arbeid med barnehagemeldinga har bidratt med viktige lokaliseringsprinsipper for nye barnehager. Nedre del av Klommestein området oppfyller alle; Nær boligområde, men uten at trafikk til barnehagen går gjennom boligområde Biladkomst via gjennomfartsvei Trafikksikker adkomst fra boligområdene Nærhet til skole (fremmer at foreldre går/sykler for å følge barnehagebarn sammen med større søsken) Nærhet til skogområde egnet for barnehagebruk Gode lysforhold Rådmannen anbefaler derfor endret arealbruk for Klommesteinområdet. Boligområde begrenses til nordre del, med adkomst nordfra. Rekkefølgebestemmelse om etablering av tverrvei tas ut. Barnehagetomt sikres trafikksikker gangadkomst fra Sogsti skole. Det avsettes areal til Stop & drop for både skole og barnehage ved Vestbyveien. Arealene mellom Odalsbekken og boligområdet vist på kartet under settes av som grønnstruktur, friareal. Dette området er ikke særlig attraktivt når det kommer til boligbygging, her er det bratt og med svært dårlige solforhold. Stinettet her er godt etablert, så det er mer gunstig å beholde det slik det er. Det gjør også at den viktige randsonen til Odalsbekken bevares slik den er i dag. Nye formål for Klommestein-området i kommuneplan

15 Potensialer, mulighetsrom Måloppnåelse knyttet til stedsutvikling, næringsutvikling, boligutvikling, folkehelse og klima I kommuneplan er Trolldalen/Kolstad avsatt som ett at to fremtidige utbyggingsområder for boliger i Drøbak. I kommuneplanen foretrekker man utbygging i Trolldalen/Leium foran utbygging i Månaområdet på grunn av følgende forhold: - Trolldalen/Leium må sees i sammenheng med anbefalt utvikling av næringsarealer i området Flater/Fjøser - Trolldalen/Leium ligger vesentlig nærmere Drøbak sentrum og i direkte tilknytning til senterfunksjoner på Dyrløkke. - Driftsteknisk enhet vurderer investeringer i VA til utvikling på Månaområdet som større enn til utvikling av Trolldalen/Leium-området. Hentet fra dokument: «Kommuneplan Vurderingsgrunnlag for areal» En utbygging av Kolstad, Klommestein og Nordre Elle vil føre til at man får rundt 500 nye boliger. I tillegg ny tverrvei gi tilfredsstillende adkomst til Skiphelle kurs- og konferansesenter, noe som kan bidra til en videre utvikling av dette næringsområdet. Det planlegges også svømmehall/ badeanlegg som del av det nye hotellet, som vil være et viktig bidrag til lokalsamfunnet. Tilgangen til friluftsområdene ved Skiphelle vil også bli bedre og vil trolig føre til økt bruk av området. Boligområdene rundt Elleveien og Sogstiveien vil også få økt bokvalitet fordi man avlaster disse områdene med hensyn til trafikk. Ny tverrvei gir også potensiale for en ringbussløsning.

16 Aktuelle plangrep Under presenteres trasealternativene for ny tverrvei mellom Åsveien og Skiphelle med tilhørende plangrep. Åsveien-Vestbyveien Alt 1 - Rådmannens innstilling østre trase Veitrase lokaliseres øst for Kolstad. Det settes krav til følgende rekkefølgebestemmelser: 1. Trafikksikre, universelt tilrettelagte gang- og sykkelforbindelser etableres mellom Kolstad og Skorkeberg nord/dyrløkke fram til Dyrløkkeåsen skole før bygging av boliger på Kolstad. Det skal også etableres gang- sykkelvei til Sogsti skole. 2. Tverrvei mellom Åsveien og Vestbyveien etableres før utbygging av Kolstad og Nordre Elle. 3. Det skal sikres gode og trafikksikre gangforbindelser fra Skorkeberg/Sogsti/Dyrløkke gjennom ny boligbebyggelse på Kolstad, over tverrvei, til turområder i Trolldalen og Haver/Øyerud. 4. Gang- sykkelforbindelse mellom Kolstad og FV Trafikksikker tilkopling til eksisterende veisystem ved FV. 152, Øyerud og ved Vestbyveien. Føringer for planarbeid: Universell tilrettelegging av gang- sykkeltraseer tilstrebes. Bevaring av biologisk mangfold og fredede kulturminner. Opprettholde Trolldalen som viltkorridor.

17 Alt 2 vestre trase (alternativ innstilling) Veitrase lokaliseres i Trolldalen. Det settes krav til følgende rekkefølgebestemmelser: 1. Gode gang- og sykkelforbindelser etableres mellom Kolstad og Skorkeberg nord/dyrløkke før bygging av boliger på Kolstad. 2. Tverrvei etableres mellom FV. 152 og Vestbyveien før utbygging av Kolstad. 3. Trafikksikker tilkopling til eksisterende veisystem ved FV. 152 og ved Vestbyveien. Føringer for planarbeid: Universell tilrettelegging av gang- sykkeltraseer tilstrebes. Bevaring av 50 meters randsone på hver side av Odalsbekken. Sikre gode viltkrysninger/opprettholde Trolldalen som viltkorridor. Bevaring av biologisk mangfold og fredede kulturminner. Alt 3 - ingen vei (alternativ innstilling) Dagens situasjon beholdes med unntak av nye formål for Klommestein. 50-meters randsone på hver side av Odalsbekken avsettes som grønnstruktur, naturområde.

18 Vestbyveien- Skiphelle Over vises Rådmannens innstilling på tverrvei mellom Vestbyveien og Skiphelle. Sammenlignet med KU-notat datert er vestre alternativ (se under avsnitt «valg av trase») flyttet fra eksisterende avkjørsel til ridesenteret til avkjørsel foreslått i planutkast for utbygging Nordre Elle. Framføring av trase forbi ridesenteret må utredes nærmere. Det er foretatt flere utfyllinger i Odalsbekken i området øst for ridesenteret og grunnen vurderes som ustabil. Det må også sees nærmere på konsekvenser og muligheter for ridesenteret. Mulige traseer er derfor kun stiplet i planforslaget, og må avklares nærmere gjennom detaljregulering. Det er også en stor utfordring å finne en god avkjøring fra Vestbyveien i dette området uten at veien kommer i konflikt med bygninger. Samlokalisering med avkjørsel til nytt boligområde på Nordre Elle må bør vurderes. Dette er også skissert i planen. Rekkefølgebestemmelser for tverrveien mellom Vestbyveien og Skiphelle går ut på å bygge ut vei først og her legges det inn tre mulige traseer forbi Ridesenteret. I neste rekke kommer utbygging/utvikling av byggeområder ved Nordre Elle og Skiphelle kurs- og konferansesenter. Veitrase lokaliseres vest for Odalsbekken. Det settes krav til følgende rekkefølgebestemmelser: 1. Tverrvei inkludert fortau eller gang-/sykkelvei etableres mellom Vestbyveien og Skiphelle før utbygging. 2. God adkomst fra tverrvei til Nordre Elle. 3. Nordre Elle kan bygges ut. 4. Skiphelle kurs- og konferansesenter kan videreutvikles.

19 Føringer for planarbeid: God og trafikksikker tilkopling til eksisterende veisystem ved Vestbyveien og Elle/Skiphelle. Universell tilrettelegging av gang- sykkeltraseer Bevaring av biologisk mangfold og fredede kulturminner Utrede behovet for stabiliserende tiltak i forhold til ustabile masser Klommestein plangrep Det settes ikke lenger krav til utbygging av tverrvei før Klommestein bygges ut. Adkomsten hit kan gjøres fra nordfra, slik utbygger på Klommestein opprinnelig foreslo. Føringer for planarbeid: Bevaring av viktig lokalt naturmiljø; stier, gapahuk osv. Gang-/sykkelvei etableres fra Sogsti skole til barnehagen på Klommestein. Sone for «Stop & Drop» med tilgang fra Vestbyveien for levering til skole og barnehage. Det etableres forskriftsmessig HC-parkering på barnehagens areal. Trafikksikker løsning på tvers av grønnstrukturen mellom de nye boligområdene etableres. Stiforbindelse mellom Vestbyveien og Ekeveien, forbi ny barnehage, opprettholdes slik den er i dag. Konsekvenser De største konsekvensene ved etablering av en ny vei vil være inngrep i forhold til hjortevilttrekk og biologisk mangfold for øvrig, grønt struktur og landbruksarealene i området. En ny vei vil skape en barriere i landskapet og vil ha en negativ miljøeffekt i form av økt forurensing og støy i området. Samtidig vil andre deler av Drøbak som huser store deler av befolkningen i tettstedet kunne få noe bedre bokvaliteter med mindre støy og forurensing på grunn av redusert trafikk langs Sogstiveien. Ny vei vil imidlertid, samlet sett bidra til økt trafikk, uavhengig av nye boligetableringer. Landskapsbildet og topografi vil endres med en ny vei, men de nærliggende områdene vil også gjøres mer tilgjengelige for alle. Noe av bebyggelsen i Odalen vil påvirkes av den nye veien, avhengig av hvilket trasealternativ man ønsker å gjennomføre. Etableringen av den nye traseen vil føre til at nye boligområder kan bygges ut, og disse har flotte bokvaliteter med nærhet til blant annet store grøntarealer, framtidige barnehager og til dels skole.

20 Konklusjon, anbefaling Rådmannens innstilling går ut på å etablere vei øst for Kolstad mellom Åsveien i nord og Vestbyveien i sør. Dette vil være første ledd i en utvikling av områdene rundt Kolstad, Trolldalen, Odalen, Elle og Skiphelle. Rådmannen innstiller på dette alternativet med følgende begrunnelse: Østlig trasé sikrer Trolldalen som viltkorridor Trolldalen bevares i større grad som nærturområde for befolkningen på Dyrløkkeåsen- Skorkeberg, Kolstad mv. Støy fra veien blir mindre belastende for eksisterende boligområde Vei langs bekken vil medføre endret lokalklima og kjølig luft vil lettere strømme ned dalen til jordbruksarealene i sør Gjennomfartsvei lenger øst bidrar til at forskjellen mellom å kjøre og å gå eller sykle til Dyrløkkeåsen eller Sogsti skole eller fritidsaktiviteter tilknyttet skolene/kultursenteret på Dyrløkkeåsen øker. Fokus på folkehelse Unngår at bygg nord for Vestbyveien må rives for å framføre Tverrvei Gir god adkomst for evt konvertering av fritidsbebyggelse på Øyerudåsen til bolig. Det har kommet flere innspill vedr. dette Bevaring av våtmarksområder ved Odalsbekken Nordre Øyerud får bedre adkomst enn de har i dag Bevaring av alle boliger i Odalen, den nye veien kommer ikke i konflikt med noen eksisterende boliger. Områdene nederst i Trolldalen er dessuten bratte og med dårlige solforhold. Trasé for skiløype vinterstid må evt justeres og tilpasses. Etablering av vei øst for boligområdet vil kunne medføre økt press på arealene her. Randsonen til boligområdet bør reguleres for å sikre langsiktighet. Traseen har også terrengmessige utfordringer, og er ikke så godt egnet til å føre fram vann og avløp. Dette bør trolig uansett plasseres i dalen. Alternativ innstilling vil være veitrase i Trolldalen, eventuelt kan begge alternativ legges på høring. Det legges også inn som alternativ innstilling at det ikke etableres tverrvei. Begrunnelse for dette er at det kan være usikkert i hvor stor grad en ny vei vil bidra til å redusere trafikkmengden på Sogstiveien og Vestbyveien. Bedret framkommelighet på veinettet fører generet til at flere velger å bruke bil framfor kollektivtransport. Alternativet fremmes som del av et helhetlig planalternativ uten ny boligbygging på Kolstad, og der tettstedet forsøkes holdt mer samlet, eventuelt med noe utvidelse mot nord. Da vil kulturhistoriske/ biologiske verdier og friluftskvaliteter i Trolldalen og Kolstadområdet også bevares. Det bør uansett valg av alternativ gjennomføres en skikkelig kartlegging av trafikkforholdene langs Sogstiveien. Mulige avbøtende tiltak for å begrense effekten av trafikken på bomiljøet (støy, trafikkfare osv) må utredes. Konklusjoner innarbeides i trafikksikkerhetsplanen.

21 Kilder «Stedsanalyse Drøbak og omegn», «Kommuneplan Vurderingsgrunnlag for areal», Frogn kommune «Status for grøntstruktur i Drøbak, Frogn kommune», Lønnve og Blindheim, 2009 «Kartlegging av barnehagers bruk av naturområder i Frogn kommune», Semesteroppgave i NATF301 «Praktisk naturforvaltning», 2011 «Odalsbekken rehabilitering av et sjøørretvassdrag i Frogn kommune, Akershus fylke», Norges jeger- og fiskerforbund & Frogn kommune, 2002 «Konsekvensutredning naturmiljø Kolstad-Klommestein i Frogn kommune», Asplan Viak, 2010 «Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og tverrvei på gbrn. 11/14 og 12/4 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune», Boon, 2011 «Veg og strandsoner», DIRNAT, NVE og STATENS VEGVESEN, 1994 «Kart Innsyn», database hos

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Informasjonsmøte om Nordre tverrvei

Informasjonsmøte om Nordre tverrvei Informasjonsmøte om Nordre tverrvei Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen 9. desember 2015 Frogn rådhus Agenda for møtet Velkommen v/ Ordfører Odd Haktor Slåke Presentasjon av alternativene -

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

GRØNNSTRUKTURANALYSE ÅDALSGRENDA KRISTIANSUND KOMMUNE

GRØNNSTRUKTURANALYSE ÅDALSGRENDA KRISTIANSUND KOMMUNE GRØNNSTRUKTURANALYSE ÅDALSGRENDA KRISTIANSUND KOMMUNE ESPEN KJÆRNLI ANGVIK PROSJEKTERING AS FEBRUAR 2014 Grønnstrukturanalyse Ådalsgrenda Kristiansund kommune. 1 INNHOLD 2 INNLEDNING 3 PLANOMRÅDET 3 REKREASJON

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

OPPSTART REGULERING KAMPESTADLIA SØR, KONGSBERG KOMMUNE. PLAN-ID: 415 R. IDÈGRUNNLAG

OPPSTART REGULERING KAMPESTADLIA SØR, KONGSBERG KOMMUNE. PLAN-ID: 415 R. IDÈGRUNNLAG OPPSTART REGULERING KAMPESTADLIA SØR, KONGSBERG KOMMUNE. PLAN-ID: 415 R. IDÈGRUNNLAG Kampestadlia Sør Gnr/Bnr 8300/1MED FLERE Kongsberg kommune Dato, rev.: 11.02.15 Forslagstiller: Funkelia Utvikling AS

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER FORSLAG TI L REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, PRINSIPPAVKLARING AV VEGLØSNING Arkivsaksnr.: 04/118 Saksbehandler: Synøve Tangerud

Detaljer

Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN

Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/03201-035 Dato: 26. 09. 05 ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN INNSTILLING TIL: Formannskapet 18. 10. 05

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl.

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Til varslingsmottakere Oslo 21. juni 2016 VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Innledning

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet.

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet. Til: Kopi til: Fra : Vestby kommune Jørgen Langgård Helene Kjeldsen Dato: 14. mars 2011 Prosjekt: Detaljreguleringsplan, Deli Skog, Vestby kommune, Akershus Emne: Konsekvensutredning for landskap Sammendrag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5505-4 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. Planlagt behandling Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et grendesenter i østre Trysil og ligger langs riksveg 25 ca 20 km øst for Trysil sentrum

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Administrativt vedtak

Administrativt vedtak Evje og Hornnes kommune Forvaltning Administrativt vedtak Sak nr. 38/12 Plan- og bygningsrådet Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/101-41 Siv Therese Kile Lie 37 93 23 33 L12 22.10.2012 E-post: siv.lie@e-h.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Arkivsak-dok. 17/00842-10 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017 55/17 Hovedutvalg

Detaljer