Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *"

Transkript

1 Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV TRASÉ FOR TVERRVEI GJENNOM ODALEN FRA ÅSVEIEN TIL VESTBYVENE OG SKIPHELLE Grunnlagsdokument ved første gangs behandling. Tema/område er utredet på bakgrunn av vedtak i formannskapet om områder som skulle konsekvensutredes videre og der rådmannen har sett behov nærmere utredning av muligheter og løsninger. Bakgrunn for KU av området: Det ble vedtatt at arealinnspill i området fra Kolstad til og med Skiphelle skulle konsekvensutredes. Sentralt for utvikling her ligger framføring av tverrvei fra Åsveien, FV. 152, til Vestbyveien, og i annen rekke videre forbi Nordre Elle og til Skiphelle. Vei fra Åsveien til Vestbyveien, Tverrveien ligger inne i gjeldende kommuneplan. I kommuneplan for er det bestemt at framtidige boligområder på Kolstad, Klommestein og Nordre Elle ikke kan utvikles før veien er etablert i henhold til rekkefølgebestemmelsene i planen. Det er også pekt på av mange at trafikken på Sogstiveien er for stor og at Tverrveien ville gi nødvendig avlastning. Det er igangsatt regulering av Skiphelle fjordhotell, Marienlyst. KU-er utarbeidet. Adkomst til hotellet går via Elleveien som er smal og ikke tilpasset den trafikkmengden en utbygging av hotellet vil medføre. Videre framdrift avhenger dermed av å skaffe tilfredsstillende adkomst. Det foreslås derfor å etablere vei fra Vestbyveien til Skiphelle, jfr vegtrase som lå inne i forrige kommuneplan. Asplan Viak har på oppdrag fra utbyggerne ved Kolstad, Klommestein og Skiphelle kurs- og konferansesenter gjort en vurdering av ulike traseer for tverrvei gjennom Trolldalen og til Skiphelle. I den forbindelse ble det gjort registreringer av kulturminner og kartlagt verdien av naturmiljøet i Trolldalen. Disse rapportene er benyttet som bakgrunn for dette grunnlagsdokumentet. I dette dokumentet er det tatt utgangspunkt i at det vil bli bygget en vei, og ulike trasealternativer er diskutert.

2 Det er gjort egne vurderinger for utvikling av feltet Klommestein skog. For dette området videreføres ikke rekkefølgebestemmelser fra gjeldende plan, men det foreslås visse begrensninger i arealbruken. Se under. Dagens situasjon Den nye tverrveien er tenkt å strekke seg fra Åsveien, FV. 152, i nord til Skiphelle i syd. Veien vil omfatte et strekk på ca m. Det nordre området som blir berørt domineres i dag av barskog, hovedsakelig gran, med høy bonitet. Furu forekommer på koller og bjørk vokser spredt i barskogene. Øst for Kolstad og Nordre Øyerud finner man gode jordbruksarealer. Området mellom

3 Vestbyveien og Skiphelle preges av jordbruksarealer med dyrket mark. Et bekkedrag, Odalsbekken, strekker seg fra Trolldalsdammen i nord til Skiphelle i sør. Planstatus I kommuneplan er arealene hovedsakelig angitt som LNF-område der friluftsliv er dominerende. Øst for Kolstad finner vi arealer angitt som LNF-område der jordbruk er dominerende. Trolldalen angis som Erverv nåværende og Friområde nåværende. Andre områder som blir berørt er angitt som Fritidsbebyggelse nåværende (Nordre Øyerud), Boligområde framtidig og nåværende (Odalen, Kolstad og Nordre Elle) og Idrettsanlegg nåværende (Ridesenteret). Største delen av de berørte arealene er uregulerte. Nord i Trolldalen finner vi arealer avsatt til «Område for industri/lager», «Park» og «Kjørevei». Helt i sør er Skiphelle regulert til «Offentlig friområde» og arealene rett nord for dette til «Jord- og skogbruk». Så godt som hele området er omfattet av RPR for Oslofjorden og SPR for differensiert forvaltning av strandsonen. Det er i nedre del av dalen at retningslinjer gjør seg særlig gjeldende.

4 Funksjoner - Den nye tverrveien har som mål om å avlaste Sogstiveien (ÅDT ), og Elleveien (ÅDT ). (ÅDT målt på ulike punkt på veistrekningene.) - Adkomst til nye boligområder, Kolstad, Klommestein og Nordre Elle. - Ny og bedre adkomst til Skiphelle kurs- og konferansesenter bidra til utvikling av disse næringsarealene. Viktige verdier Grunnforhold Berggrunnen i det aktuelle planområdet består hovedsakelig av granittisk gneis med innslag av glimmergneis/glimmerskifer. Løsmassene består av havavsetninger og marine strandavsetninger (for det meste helt i sør ved Skiphelle) samt at man finner en del bart fjell i utredningsområdet. Hav- og marine avsetninger er noe ustabile masser (se NGUs kvartærgeologiske kart). Kulturminner - Det er gjort flere registreringer av kulturminner i det aktuelle området. Akershus Fylkeskommune registrerte mellom FV. 152 og Vestbyveien 16 automatisk fredete kulturminner innenfor gbnr. 11/14 og 12/4 i sin rapport fra Det ble blant annet gjort funn fra eldre steinalder, jernalder og senmiddelalder. Området nord for Vestbyveien betegnes som «kulturlandskap med nasjonal verdi». Sør for Vestbyveien finner man arealer betegnet som «annet verdifullt kulturlandskap». Ved Kolstad og Nordre Elle, som er avsatt som fremtidige boligområder, er det også gjort større funn av kulturminner. Disse er det viktig å ta hensyn til ved en eventuell utbygging. Verdifullt naturmiljø Gråor-heggeskog/bekkedragsbiotop finner man særlig sør for Vestbyveien. Av hensyn til bekkemiljøet er det viktig at man beholder en 50 meters sone mellom inngrep og Odalsbekken, jfr. Kommuneplan Denne ble nedjustert i forhold til tidligere kommuneplan som anga et belte på 100 meter på hver side. Odalsbekkens randsone bør beholdes så uberørt som mulig slik at man bevarer den viktige våtmarksbiotopen. Randsonen langs Odalsbekken fra Vestbyveien til Skiphelle samt arealer øst for bekken mot Leiumsåsen, er avsatt som viktige leveområder for fugl. Dette er også den viktigste delen av bekken når det kommer til gyteplasser for sjøørret, og man tilstreber dermed bredest mulige kantsoner her. Det er svært viktig at man hindrer forurensing av bekken i anleggsfasen for bevaring av sjøørretsbestanden. Viltkorridor Trolldalen er en viktig viltkorridor. Dette påpekte Viltnemdas arbeidsutvalg da de uttalte seg om planarbeidet i januar. Dersom man etablerer en bro på tvers av Trolldalen, er det ikke sikkert den vil fungere som viltundergang. Dersom utfordringen med viltpåkjørsler blir for stor må skjermingstiltak vurderes. Da vil dalen helt kunne miste sin funksjon som viltkorridor, med de konsekvenser det vil få for viltet. Kulturlandskapet øst for Kolstad er forholdsvis åpent helt til Korsegården, uten gode alternativer for viltet til å ferdes fra skogområdene i Vestby/ søndre del av Frogn til Frognmarka. FV. 152 vil da i større grad enn i dag bli en barriere for viltet.

5 Frogn historielag kulturminneregistrering

6 Friluftsliv, idrett og rekreasjon Friluftsverdiene er sterkt knyttet til stisystemet som går gjennom Trolldalen med forgreininger til Skorkebergåsen og østover til Bygdeborgen, Ekeberg, Leium og Røis. Veitraseen vil passere Ridesenteret rett sør for Odalen. Det må vurderes om arealene tilknyttet senteret må omdisponeres noe for å få lagt en god trase for tverrveien slik at man ikke gjør for store inngrep i randsonen til Odalsbekken. Turstier(blå) og sykkelveier (røde) Skiløyper markert i rødt Sti mellom Odalen og Klommestein Røys skiløyper,

7 Positive stedskvaliteter er blant annet knyttet til de verdifulle friluftsområdene i Trolldalen/Odalen. Her det et stort stinett og området brukes blant annet hyppig av Drøbaks skoler og barnehager. Om vinteren kjøres det skiløyper fra Ottarsrud til Fjøser og Røis og videre til Vestby. Haver bygdeborg og kulturminnene i området gir også området verdifulle kvaliteter. Skiphelleområdet med strand og bademuligheter er svært verdifulle rekreasjonsområder for Drøbak og tilreisende. Trolldalen Gapahuken ved Klommestein Barn og unges interesser Dyrløkkeåsen og Sogsti skole, samt barnehagene i området (Elleflaten, Lindebakken, Trollberget, Dyrløkkeåsen m.fl.) er faste brukere av skogsområdene ved Odalen/Trolldalen. Særlig er vestsiden av Odalsbekken ved Sogsti skole og Bygdeborg-området aktuelle som turområder/læringsarena og vi finner flere bålplasser og gapahuker her. I Ungdommens kommunestyre ble det ytret ønske om å bevare grøntarealene for lek og rekreasjon både i Trolldalen og skogsområdene ved Ridesenteret. Det er viktig at barn og unges interesser ivaretas i form av gode gang- og sykkelveier ved etablering av en ny vei og etablering av nye boliger. Skolevei til Sogsti og Dyrløkkeåsen skole er veldig viktig å gjøre trafikksikre og tilgjengelige for eksisterende innbyggere samt nye beboere på Kolstad og de andre utbyggings-områdene. Nye store boligområder utløser behov for nye barnehager. Planområde Det er viktig at barnehagene plassers slik at barn og unges interesser ivaretas. Kilde: «Kartlegging av barnehagers bruk av naturområder i Frogn kommune», Semesteroppgave i NATF301 «Praktisk naturforvaltning»

8 Valg av ny veitrasè Bakgrunn for traseforslag - Asplan Viak har på oppdrag fra utbyggerne ved Kolstad, Klommestein og Skiphelle kurs- og konferansesenter gjort en vurdering av ulike traseer for tverrvei gjennom Trolldalen og til Skiphelle. De har utredet tre alternative traseer, som vist under. Fokus ved vurdering av alternativene har slik rådmannen oppfatter det vært å ta hensyn til registrerte verdier i størst mulig grad, begrense terrenginngrep langs veien og samtidig legge til rette for gode adkomster til nye boligområder. Asplan Viak anbefalte en trase som kombinerer de to vestre alternativene mellom Åsveien og Vestbyveien, Derfor er det kun utredet traseer videre fra Vestbyveien til Skiphelle med kryssing av veien vest for Odalsbekken. Asplan Viak har på vegne av boliginteressentene også utarbeidet tre alternative veitraseer fra Vestbyveien til Skiphelle. Med henvisning til de store natur- og kulturminnekvalitetene øst for kulturlandskapet her anser rådmannen østre alternativ som uaktuelt. Utredede traseer (Kilde: Asplan Viak) Rådmannen vurderer at konsulenten har gjort en god jobb i å finne en egnet trase som tar hensyn til kulturminner, biologisk mangfold og samtidig begrenser behovet for skjæringer og fyllinger. Skjæringer er også aktivt brukt som støyskjerm. Rådmannen har likevel valgt å justere anbefalt trasé fra Åsveien til Vestbyveien ut fra følgende prinsipper; 50 m byggeforbudssone langs Odalsbekken for å beskytte bekk og bekkemiljø Legge veien på en høyere kotehøyde for å gi ei høyere bru over Odalsbekken slik at denne i større grad skal kunne fungere som viltundergang Mindre stigning fra veien til boligområder på Skorkeberg og Kolstad

9 Ta hensyn til kulturminnene i området Vektlegge lokalt viktig naturmiljø Hensyn til friluftsliv samt barn og unges interesser På kartet under er det vist to ulike alternativer nord for Vestbyveien og tre alternativer sør for Vestbyveien. Disse trasevalgene er basert på vurderingene gjort tidligere i rapporten.

10 Trase i Trolldalen - Traseen vil gå nær de nye boligområdene på Klommestein og Kolstad, og tilgangen hit vil være god. En gang-/ sykkelforbindelse over veien fra Kolstad til Skorkeberg vil være helt nødvendig. En av utfordringene med dette alternativet, er at man får store inngrep i den sårbare våtmarksbiotopen ved Odalsbekken. I tillegg er Trolldalen en verdifull viltkorridor, og dette gir føringer for utbyggingen av en eventuell vei her. Det kan føre til store problemer med påkjørsler av vilt, og skjermtiltak må gjennomføres. En vei gjennom Trolldalen vil bli en barriere mellom Kolstad (fremtidig boligområde), bygdeborgen og stinettet her og bebyggelsen på Skorkeberg, Dyrløkkeåsen/Sogsti skole og barnehagene. Denne traseløsningen vil føre til økt forurensing og støy for eksisterende boliger på Skorkeberg. I tillegg ligger denne veien svært nær Sogsti skole og en eventuell ny barnehage ved Klommestein, og dette vil være en trafikksikkerhetsutfordring. Uansett valg av vegtrasé blir forbindelse for gående og syklende fra Kolstad viktig for at området ikke skal bli en bilbasert satellitt, men bli integrert som en del av Drøbak tettsted. Det vil være hensiktsmessig å legge vann og avløpsnett i Trolldalen i forbindelse med utbygging av Kolstad. Vann og avløpsanlegg vil bli billigere dersom trase for tverrveien også legges her. Trase øst for Kolstad - Trolldalen-Odalen er et grøntdrag med stor rekreasjons- og naturmiljøverdi, og det østre alternativet vil spare dette området for inngrep som kan ødelegge disse kvalitetene. Trolldalen/Odalen er i dag en tydelig og naturlig avgrensing for bebyggelsen tilknyttet Drøbak tettsted. Med utbygging av Kolstad og etablering av vei øst for dette feltet, vil man skyve denne avgrensingen nærmere Ås grense. Den nye veien bør være en streng ytre grense for Drøbak som tettsted mot øst. Det bør med andre ord ikke tillates storstilt boligbygging øst for den nye veitraseen. Denne veiløsningen vil gi en tryggere skolevei for barn bosatt på det nye boligfeltet Kolstad. Man slipper å krysse den nye veien for å komme til Skorkeberg/Sogsti, men det må etableres en god fotgjenger/sykkel forbindelse, trolig i form av en bro, på tvers av Trolldalen. Etablering av vei øst for boligområdet vil kunne medføre økt press på arealene her. Randsonen til boligområdet bør reguleres for å sikre langsiktighet. Et positivt aspekt ved dette trasealternativet er at man etablerer en bedre adkomst for bebyggelsen på Øyerud fra Åsveien enn slik det er i dag. I tillegg berører man ikke eksisterende bebyggelse i Odalen med en veitrase som møter Vestbyveien lenger øst. Trase sør for Vestbyveien - Her er det vist tre ulike løsninger forbi Ridesenteret og Nordre Elle. Her tenkes det at det kan ligge åpent å velge alternativ i denne omgang, og at det ved et senere tidspunkt må avgjøres ved en detaljplan hvilken løsning som vil være den mest gunstige. Med en trase øst for Kolstad vil det være naturlig å velge et videre løp nærmere dagens avkjøring til Ridesenteret. På denne måten kan den nye tverrveien samlokaliseres med adkomst til Nordre Elle boligfelt. Strekket mellom «den nordre» og «den søndre» traseen vil gå via dagens Vestbyveien. De

11 deler av Vestbyveien som ligger øst (mot Røis) og vest (mot Sogsti) for tverrvei-traseen vil da få en underordnet karakter. Veien mellom Nordre Elle og Skiphelle vil delvis følge eksisterende vei og delvis etableres som ny vei i jordekanten. Bebyggelsen som blir mest berørt var planlagt med adkomst fra øvre vei, og bør skjermes med vegetasjonsskjerm, støyskjerm el. På denne måten bevares mest mulig av dagens jordbruksarealer og inngrepet holdes i god avstand fra Odalsbekken. Veien føres inn på eksisterende vei rett nordvest for renseanlegget og følger denne til Skiphelle kurs- og konferansesenter. Oppgradering av eksisterende vei må vurderes. Det forutsettes at veien mellom Vestbyveien og Skiphelle, inkludert fortau eller gang-/sykkelvei, bygges før det tillates en utbygging av Nordre Elle boligområde og Skiphelle kurs- og konferansesenter. Svakheter/utfordringer Ved en fremtidig bygging av vei, vil man utvide Drøbaks grenser østover fordi en vei her legger opp til utbygging av Kolstad og Øyerudåsen. Tilkopling til eksisterende veier Tilkopling til eksisterende veisystem ved Åsveien og Skiphelle/kryssing av Vestbyveien vil være en sentral problemstilling ved etablering av tverrvei. I «Kommuneplan Vurderingsgrunnlag for areal» står det følgende: «Utvikling av området må sikre veitilknytning mellom rv. 152 og Vestbyveien. Adkomst bør tilpasses utvikling av næringsarealer nord for rv Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og tilstrekkelige korridorer ut til friluftsområdene må sikres i planen. Område kan ikke utvikles før omlegging av rv. 152 gjennom Trolldalen er gjennomført, med ny kryssløsning og tilfredsstillende gang- og sykkelvei.» Rådmannen forutsetter en god gangforbindelse fra Kolstad både til boligområdene på Skorkeberg nord/dyrløkkeåsen skole (ca m fra Kolstad) og Sogsti skole (ca m fra Kolstad). Topografi Topografien i Trolldalen og i områdene rundt Kolstad består av et kupert terreng der Odalsbekken ligger i områdets laveste nivå i dalen mellom Skorkeberg og Kolstad - Øyerud. Det er om lag 50 m høydeforskjell mellom Skorkeberg og Odalsbekken, og det samme gjelder Kolstad - Odalsbekken. Det vil være svært utfordrende å etablere gangveier på tvers som ivaretar krav til universell utforming og som samtidig blir tatt i bruk. En mulig løsning på denne problemstillingen vil være å etablere en broforbindelse på tvers av dalen. Under er det vist ulike broprosjekter som kan være til inspirasjon i forhold til hvordan en slik gangforbindelse kan løses i et vegetasjonsrikt område som Trolldalen. Øyerudåsen troner om lag 65 m over Odalsbekken, og det er forholdsvis bratte skråninger på hver side av Odalsbekken der den krysser Vestbyveien. Fra Vestbyveien og til Skiphelle flater terrenget ut, og disse områdene byr ikke på store topografiske utfordringer i forhold til en etablering av vei. Før tverrvei etableres mellom Vestbyveien og Skiphelle, må man utrede behovet for stabiliserende tiltak. Hav- og marine avsetninger er som tidligere nevnt ustabile masser.

12 Inspirasjon gangbroprosjekter På tvers av Trolldale Henderson Wave Bridge - Singapore henderson-wavesby-rsp-architects-planners-and-engineers-ijp-corporation.html Henderson Wave Bridge - Singapore Henderson Wave Bridge Singapore Parc De La Villette, Paris Foto: Maria Kalnæs Danielsen, Frogn kommune Tree top walk, Australia Leonardo da Vinci-broen, Ås Europabrücke, Innsbruck Bridges that changed the world, Graf 2002 Ypsilon, Drammen Paris Foto: Maria Kalnæs Danielsen, Frogn kommune Salginatobel brücke, Sveits Bridges, Perino & Faraggiana, 2004

13 Økonomi Det er realistisk at de private utbyggerne av Kolstad, Nordre Elle og Skiphelle kurs- og konferansesenter går sammen i et spleiselag og bidrar økonomisk til å få tverrveien realisert. Siden det forutsettes at veien er på plass før en utbygging av Kolstad, Nordre Elle og Skiphelle fjordhotell kan skje, er det rimelig å anta at utbyggere stiller seg positive til å bidra til finansiering av infrastruktur., skulle man tro at det er velvilje til å legge en del i potten fra utbyggerne. Utbyggerne av Klommestein skog er ikke lenger avhengig av tverrveien for å få satt i gang planarbeid, og trenger dermed heller ikke være med på å finansiere den nye veien. Det må også anlegges et nytt høydebasseng i forbindelse med utbygging på Kolstad. Dette er estimert til å koste ca. 15 millioner. En mulig privat finansiering av dette kan sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og tas inn i fremtidige utbyggingsavtaler. Det er lite trolig at fylkeskommunen vil overta nordre tverrvei som fylkesvei. Det forutsettes at veien overdras vederlagsfritt til kommunen etter at den er ferdigstilt. I tillegg til drift av ny kommunal vei må kommunen regne med driftsutgifter knyttet til gangveier og -bru. Tilrettelegging Det er viktig at den nye veien blir universelt utformet og gjort tilgjengelig for alle typer brukere. Klommestein - bevaring av verdifullt naturmiljø Det bør legges føringer for utviklingen av Klommestein byggefelt for å ivareta de verdifulle områdene med gapahuk og stier som brukes hyppig av barnehagene og skolene i dag. Det er få eller ingen tilsvarende områder som ligger så nær at selv de minste barna kan klare å gå til skogsområdene. I tillegg finner vi flere fredede kulturminner i dette området samt det verdifulle naturmiljøet i nærhet til Odalsbekken. Rådmannen mener derfor at dette nærturområdet er vesentlig å bevare, for barnehagene, skolene og lokalbefolkningen. Klommestein føringer for utvikling

14 Uavhengig av hvilket trasealternativ man velger, er det ønskelig at nytt boligområde på Klommestein får sin adkomst nordfra, slik utbygger på Klommestein opprinnelig foreslo. Fordelen med denne løsningen er at utbyggingen her kan starte uavhengig av en eventuell tverrvei. Det er ønskelig at arealene på Klommestein disponeres som vist under. Nærturområde med stier, gapahuk og bålplass angis som grønnstruktur, og adkomst til området sikres. Det skal også gjøres plass for en ny barnehage. Arbeid med barnehagemeldinga har bidratt med viktige lokaliseringsprinsipper for nye barnehager. Nedre del av Klommestein området oppfyller alle; Nær boligområde, men uten at trafikk til barnehagen går gjennom boligområde Biladkomst via gjennomfartsvei Trafikksikker adkomst fra boligområdene Nærhet til skole (fremmer at foreldre går/sykler for å følge barnehagebarn sammen med større søsken) Nærhet til skogområde egnet for barnehagebruk Gode lysforhold Rådmannen anbefaler derfor endret arealbruk for Klommesteinområdet. Boligområde begrenses til nordre del, med adkomst nordfra. Rekkefølgebestemmelse om etablering av tverrvei tas ut. Barnehagetomt sikres trafikksikker gangadkomst fra Sogsti skole. Det avsettes areal til Stop & drop for både skole og barnehage ved Vestbyveien. Arealene mellom Odalsbekken og boligområdet vist på kartet under settes av som grønnstruktur, friareal. Dette området er ikke særlig attraktivt når det kommer til boligbygging, her er det bratt og med svært dårlige solforhold. Stinettet her er godt etablert, så det er mer gunstig å beholde det slik det er. Det gjør også at den viktige randsonen til Odalsbekken bevares slik den er i dag. Nye formål for Klommestein-området i kommuneplan

15 Potensialer, mulighetsrom Måloppnåelse knyttet til stedsutvikling, næringsutvikling, boligutvikling, folkehelse og klima I kommuneplan er Trolldalen/Kolstad avsatt som ett at to fremtidige utbyggingsområder for boliger i Drøbak. I kommuneplanen foretrekker man utbygging i Trolldalen/Leium foran utbygging i Månaområdet på grunn av følgende forhold: - Trolldalen/Leium må sees i sammenheng med anbefalt utvikling av næringsarealer i området Flater/Fjøser - Trolldalen/Leium ligger vesentlig nærmere Drøbak sentrum og i direkte tilknytning til senterfunksjoner på Dyrløkke. - Driftsteknisk enhet vurderer investeringer i VA til utvikling på Månaområdet som større enn til utvikling av Trolldalen/Leium-området. Hentet fra dokument: «Kommuneplan Vurderingsgrunnlag for areal» En utbygging av Kolstad, Klommestein og Nordre Elle vil føre til at man får rundt 500 nye boliger. I tillegg ny tverrvei gi tilfredsstillende adkomst til Skiphelle kurs- og konferansesenter, noe som kan bidra til en videre utvikling av dette næringsområdet. Det planlegges også svømmehall/ badeanlegg som del av det nye hotellet, som vil være et viktig bidrag til lokalsamfunnet. Tilgangen til friluftsområdene ved Skiphelle vil også bli bedre og vil trolig føre til økt bruk av området. Boligområdene rundt Elleveien og Sogstiveien vil også få økt bokvalitet fordi man avlaster disse områdene med hensyn til trafikk. Ny tverrvei gir også potensiale for en ringbussløsning.

16 Aktuelle plangrep Under presenteres trasealternativene for ny tverrvei mellom Åsveien og Skiphelle med tilhørende plangrep. Åsveien-Vestbyveien Alt 1 - Rådmannens innstilling østre trase Veitrase lokaliseres øst for Kolstad. Det settes krav til følgende rekkefølgebestemmelser: 1. Trafikksikre, universelt tilrettelagte gang- og sykkelforbindelser etableres mellom Kolstad og Skorkeberg nord/dyrløkke fram til Dyrløkkeåsen skole før bygging av boliger på Kolstad. Det skal også etableres gang- sykkelvei til Sogsti skole. 2. Tverrvei mellom Åsveien og Vestbyveien etableres før utbygging av Kolstad og Nordre Elle. 3. Det skal sikres gode og trafikksikre gangforbindelser fra Skorkeberg/Sogsti/Dyrløkke gjennom ny boligbebyggelse på Kolstad, over tverrvei, til turområder i Trolldalen og Haver/Øyerud. 4. Gang- sykkelforbindelse mellom Kolstad og FV Trafikksikker tilkopling til eksisterende veisystem ved FV. 152, Øyerud og ved Vestbyveien. Føringer for planarbeid: Universell tilrettelegging av gang- sykkeltraseer tilstrebes. Bevaring av biologisk mangfold og fredede kulturminner. Opprettholde Trolldalen som viltkorridor.

17 Alt 2 vestre trase (alternativ innstilling) Veitrase lokaliseres i Trolldalen. Det settes krav til følgende rekkefølgebestemmelser: 1. Gode gang- og sykkelforbindelser etableres mellom Kolstad og Skorkeberg nord/dyrløkke før bygging av boliger på Kolstad. 2. Tverrvei etableres mellom FV. 152 og Vestbyveien før utbygging av Kolstad. 3. Trafikksikker tilkopling til eksisterende veisystem ved FV. 152 og ved Vestbyveien. Føringer for planarbeid: Universell tilrettelegging av gang- sykkeltraseer tilstrebes. Bevaring av 50 meters randsone på hver side av Odalsbekken. Sikre gode viltkrysninger/opprettholde Trolldalen som viltkorridor. Bevaring av biologisk mangfold og fredede kulturminner. Alt 3 - ingen vei (alternativ innstilling) Dagens situasjon beholdes med unntak av nye formål for Klommestein. 50-meters randsone på hver side av Odalsbekken avsettes som grønnstruktur, naturområde.

18 Vestbyveien- Skiphelle Over vises Rådmannens innstilling på tverrvei mellom Vestbyveien og Skiphelle. Sammenlignet med KU-notat datert er vestre alternativ (se under avsnitt «valg av trase») flyttet fra eksisterende avkjørsel til ridesenteret til avkjørsel foreslått i planutkast for utbygging Nordre Elle. Framføring av trase forbi ridesenteret må utredes nærmere. Det er foretatt flere utfyllinger i Odalsbekken i området øst for ridesenteret og grunnen vurderes som ustabil. Det må også sees nærmere på konsekvenser og muligheter for ridesenteret. Mulige traseer er derfor kun stiplet i planforslaget, og må avklares nærmere gjennom detaljregulering. Det er også en stor utfordring å finne en god avkjøring fra Vestbyveien i dette området uten at veien kommer i konflikt med bygninger. Samlokalisering med avkjørsel til nytt boligområde på Nordre Elle må bør vurderes. Dette er også skissert i planen. Rekkefølgebestemmelser for tverrveien mellom Vestbyveien og Skiphelle går ut på å bygge ut vei først og her legges det inn tre mulige traseer forbi Ridesenteret. I neste rekke kommer utbygging/utvikling av byggeområder ved Nordre Elle og Skiphelle kurs- og konferansesenter. Veitrase lokaliseres vest for Odalsbekken. Det settes krav til følgende rekkefølgebestemmelser: 1. Tverrvei inkludert fortau eller gang-/sykkelvei etableres mellom Vestbyveien og Skiphelle før utbygging. 2. God adkomst fra tverrvei til Nordre Elle. 3. Nordre Elle kan bygges ut. 4. Skiphelle kurs- og konferansesenter kan videreutvikles.

19 Føringer for planarbeid: God og trafikksikker tilkopling til eksisterende veisystem ved Vestbyveien og Elle/Skiphelle. Universell tilrettelegging av gang- sykkeltraseer Bevaring av biologisk mangfold og fredede kulturminner Utrede behovet for stabiliserende tiltak i forhold til ustabile masser Klommestein plangrep Det settes ikke lenger krav til utbygging av tverrvei før Klommestein bygges ut. Adkomsten hit kan gjøres fra nordfra, slik utbygger på Klommestein opprinnelig foreslo. Føringer for planarbeid: Bevaring av viktig lokalt naturmiljø; stier, gapahuk osv. Gang-/sykkelvei etableres fra Sogsti skole til barnehagen på Klommestein. Sone for «Stop & Drop» med tilgang fra Vestbyveien for levering til skole og barnehage. Det etableres forskriftsmessig HC-parkering på barnehagens areal. Trafikksikker løsning på tvers av grønnstrukturen mellom de nye boligområdene etableres. Stiforbindelse mellom Vestbyveien og Ekeveien, forbi ny barnehage, opprettholdes slik den er i dag. Konsekvenser De største konsekvensene ved etablering av en ny vei vil være inngrep i forhold til hjortevilttrekk og biologisk mangfold for øvrig, grønt struktur og landbruksarealene i området. En ny vei vil skape en barriere i landskapet og vil ha en negativ miljøeffekt i form av økt forurensing og støy i området. Samtidig vil andre deler av Drøbak som huser store deler av befolkningen i tettstedet kunne få noe bedre bokvaliteter med mindre støy og forurensing på grunn av redusert trafikk langs Sogstiveien. Ny vei vil imidlertid, samlet sett bidra til økt trafikk, uavhengig av nye boligetableringer. Landskapsbildet og topografi vil endres med en ny vei, men de nærliggende områdene vil også gjøres mer tilgjengelige for alle. Noe av bebyggelsen i Odalen vil påvirkes av den nye veien, avhengig av hvilket trasealternativ man ønsker å gjennomføre. Etableringen av den nye traseen vil føre til at nye boligområder kan bygges ut, og disse har flotte bokvaliteter med nærhet til blant annet store grøntarealer, framtidige barnehager og til dels skole.

20 Konklusjon, anbefaling Rådmannens innstilling går ut på å etablere vei øst for Kolstad mellom Åsveien i nord og Vestbyveien i sør. Dette vil være første ledd i en utvikling av områdene rundt Kolstad, Trolldalen, Odalen, Elle og Skiphelle. Rådmannen innstiller på dette alternativet med følgende begrunnelse: Østlig trasé sikrer Trolldalen som viltkorridor Trolldalen bevares i større grad som nærturområde for befolkningen på Dyrløkkeåsen- Skorkeberg, Kolstad mv. Støy fra veien blir mindre belastende for eksisterende boligområde Vei langs bekken vil medføre endret lokalklima og kjølig luft vil lettere strømme ned dalen til jordbruksarealene i sør Gjennomfartsvei lenger øst bidrar til at forskjellen mellom å kjøre og å gå eller sykle til Dyrløkkeåsen eller Sogsti skole eller fritidsaktiviteter tilknyttet skolene/kultursenteret på Dyrløkkeåsen øker. Fokus på folkehelse Unngår at bygg nord for Vestbyveien må rives for å framføre Tverrvei Gir god adkomst for evt konvertering av fritidsbebyggelse på Øyerudåsen til bolig. Det har kommet flere innspill vedr. dette Bevaring av våtmarksområder ved Odalsbekken Nordre Øyerud får bedre adkomst enn de har i dag Bevaring av alle boliger i Odalen, den nye veien kommer ikke i konflikt med noen eksisterende boliger. Områdene nederst i Trolldalen er dessuten bratte og med dårlige solforhold. Trasé for skiløype vinterstid må evt justeres og tilpasses. Etablering av vei øst for boligområdet vil kunne medføre økt press på arealene her. Randsonen til boligområdet bør reguleres for å sikre langsiktighet. Traseen har også terrengmessige utfordringer, og er ikke så godt egnet til å føre fram vann og avløp. Dette bør trolig uansett plasseres i dalen. Alternativ innstilling vil være veitrase i Trolldalen, eventuelt kan begge alternativ legges på høring. Det legges også inn som alternativ innstilling at det ikke etableres tverrvei. Begrunnelse for dette er at det kan være usikkert i hvor stor grad en ny vei vil bidra til å redusere trafikkmengden på Sogstiveien og Vestbyveien. Bedret framkommelighet på veinettet fører generet til at flere velger å bruke bil framfor kollektivtransport. Alternativet fremmes som del av et helhetlig planalternativ uten ny boligbygging på Kolstad, og der tettstedet forsøkes holdt mer samlet, eventuelt med noe utvidelse mot nord. Da vil kulturhistoriske/ biologiske verdier og friluftskvaliteter i Trolldalen og Kolstadområdet også bevares. Det bør uansett valg av alternativ gjennomføres en skikkelig kartlegging av trafikkforholdene langs Sogstiveien. Mulige avbøtende tiltak for å begrense effekten av trafikken på bomiljøet (støy, trafikkfare osv) må utredes. Konklusjoner innarbeides i trafikksikkerhetsplanen.

21 Kilder «Stedsanalyse Drøbak og omegn», «Kommuneplan Vurderingsgrunnlag for areal», Frogn kommune «Status for grøntstruktur i Drøbak, Frogn kommune», Lønnve og Blindheim, 2009 «Kartlegging av barnehagers bruk av naturområder i Frogn kommune», Semesteroppgave i NATF301 «Praktisk naturforvaltning», 2011 «Odalsbekken rehabilitering av et sjøørretvassdrag i Frogn kommune, Akershus fylke», Norges jeger- og fiskerforbund & Frogn kommune, 2002 «Konsekvensutredning naturmiljø Kolstad-Klommestein i Frogn kommune», Asplan Viak, 2010 «Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og tverrvei på gbrn. 11/14 og 12/4 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune», Boon, 2011 «Veg og strandsoner», DIRNAT, NVE og STATENS VEGVESEN, 1994 «Kart Innsyn», database hos

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 28.6.212 Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 212224 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PROSJEKT 11867 REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING OKTOBER 2011 Forside: Kyr på beite ved Einarstua Kartgrunnlag: Statsbygg

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer