VISP Styrekurs 29. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.pwc.no VISP Styrekurs 29. oktober 2014"

Transkript

1 VISP Styrekurs 29. oktober 2014

2 Styrekurs - Hvilke krav og forpliktelser stilles til deg som styremedlem? styreseminar 2

3 Agenda Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Hvilket ansvar tar du som styremedlem Aksept av styreansvar Hva er styrets oppgaver? Sammensetning av styret Planlegging av styrearbeidet Organisering av styremøtene Styrepapirer og styreprotokoll Misligheter og forebyggende tiltak Spørsmål og innspill

4 Hva regulerer styrets oppgaver og plikter? styreseminar 4

5 Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Vedtektene Styreinstruks Selskapslovene Spesiallovgivning styreseminar 5

6 Lovgivning regulering av styreansvar Selskapslovene AS/ASA (Lov om aksjeselskaper og allmenaksjeselskaper) Sameiger (Sameigeloven) Stiftelser (stiftelsesloven) Selskaper med to eller flere ansvarlige deltakere (selskapsloven) Samvirke (Samvirkeloven) Likhetstrekk - styret ansvar for forvaltning Ikke egne lover Foreninger/lag/annen innretning styreseminar Bruke lovene analogt 6

7 Styrets hovedansvar iht aksjelovene Forvaltningsansvaret 6-12 Tilsynsansvaret 6-13 styreseminar 7

8 Aksjelovene Styrets oppgaver og ansvar 6-12 Forvaltning av selskapet 6-13 Styrets tilsynsansvar Styret skal: sørge for forsvarlig organisering fastsette planer og budsjetter holde seg orientert om selskapet økonomiske stilling og plikter økonomisk stilling Styret har plikt til å påse: styreseminar Betryggende kontroll med daglig ledelse med selskapets virksomhet virksomhet regnskap formuesforvaltning Slide 8

9 Styrets forhold til daglig ledelse 6-14 / 6-15 Daglig leder - daglig ledelse og følge de retningslinjer og pålegg gitt av styret. Daglig ledelse omfatter ikke saker av uvanlig art eller av stor betydning - styrets ansvar. Daglig leder - avgjøre saker etter fullmakt eller når beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe. Styret skal snarest underrettes. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. Formuesforvaltningen skal være ordnet på betryggende måte. styreseminar 9

10 Styrets forhold til daglig ledelse 6-14 / 6-15, forts. Daglig leder skal rapportere minst hver fjerde måned (i ASA hver måned) om virksomhet, stilling og resultatutvikling Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve nærmere redegjørelse om bestemte saker Daglig leder forbereder styresaker i samråd med styrets leder krav om tilfredsstillende behandlingsgrunnlag styreseminar 10

11 Aksjelovene Styrets oppgaver og plikter 3-4 Krav om forsvarlig egenkapital 3-5 Handleplikt ved tap av egenkapital Egenkapitalen forsvarlig sett i forhold til: 1) Egenkapital lavere enn forsvarlig ut i fra risiko/omfang? 2) Egenkapital mindre enn 50 % av aksjekapitalen? Risiko ved virksomhetens art og Omfanget av virksomheten Styret skal straks behandle saken Eventuelt innkalle GF styreseminar 11

12 Krav til styret i stiftelser Stiftelses loven 30. Styrets myndighet og ansvar Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. styreseminar 12

13 Daglig leder Stiftelses loven 34. Daglig leder Hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene, kan styret ansette en daglig leder. Næringsdrivende stiftelser som nevnt i 4 annet ledd bokstavene a og b, som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal ha en daglig leder. I slike stiftelser kan daglig leder ikke velges til styreleder. 35. Daglig leders myndighet og ansvar Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. styreseminar 13

14 Selskapsloven 1-1. Lovens alminnelige virkeområde Loven gjelder når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlete forpliktelser. Loven gjelder også hvor to eller flere deltakere har et ubegrenset ansvar for deler av forpliktelsene når disse deler til sammen utgjør virksomhetens samlete forpliktelser. styreseminar 14

15 Selskapsloven - Ansvar for forpliktelsene 2-4. Ansvar for selskapsforpliktelser Deltakerne svarer en for alle og alle for en for selskapsforpliktelser. Deltaker som trer inn etter at selskapet er stiftet, blir ansvarlig også for eldre selskapsforpliktelser Det kan avtales at selskapet skal ha et styre. Dette må da overlates den alminnelige forvaltningen av selskapet. Styrets medlemmer, og i tilfelle varamedlemmer, velges av selskapsmøtet. Bare myndige personer kan være styremedlemmer. (5) Styret skal særlig påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. styreseminar 15

16 Hva gjelder for foreninger Foreninger er ikke regulert av lov Hvilket ansvar og plikter har styret da? Lite rettspraksis på området Foreningens egne vedtekter Supplert av bakgrunnsrett - Naturlig å trekke linjer til aksjeloven, stiftelsesloven og selskapsloven - Alminnelig erstatningsrett styreseminar 16

17 Hva gjelder for foreninger Egne vedtekter: Kan si noe om hva styret plikter å gjøre Antall styremøter Budsjetter Ansettelser Kan si noe om ansvaret styremedlemmene har i forhold til foreningen/medlemmene Eks: Styremedlemmene er/er ikke ansvarlige for eventuelt erstatningsansvar de påfører organisasjonen i sitt virke som styremedlem Hva om dette ikke er regulert i vedtektene? styreseminar 17

18 Hva gjelder for foreninger Mange likheter mellom foreninger og stiftelser/selskaper: Eget rettssubjekt/juridisk person Kan både forplikte seg og erverve rettigheter Ikke personlig ansvar for selskapet/foreningens forpliktelser for aksjonærer/medlemmer Noen ulikheter også: En forening er selveiende, mens et selskap har eiere, stiftelse har stiftere Selskapet har som formål å tjene penger og dele ut overskudd til aksjonærer Ulovfestet rett: Sedvane, rettspraksis og analogier fra lovverket (særlig aksjeloven, selskapsloven og stiftelsesloven) styreseminar 18

19 Hvilket ansvar tar du som styremedlem styreseminar 19

20 Aksjelovene Styrets oppgaver og ansvar er konkretisert Hvis ting går galt: Flere knagger å henge erstatningsansvar på styreseminar 20

21 Styreansvar - rettspraksis Aksjeloven og allmennaksjeloven 17-1 første ledd erstatningsansvar: "Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem ( ) erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende."

22 Styreansvar - rettspraksis Asl. og asal andre ledd: "Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet."

23 Styremedlemmers erstatningsansvar Tre hovedvilkår (kumulative) Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng Økonomisk tap Uaktsomhet / forsett Handling/unnlatelse har voldt Hvem er påført tap a) Selskapet b) Tredjeperson styreseminar 23

24 Styremedlemmers erstatningsansvar Selv om styret er et kollektivt organ Individuelt ansvar Er det flere ansvarlige for samme skade hefter de solidarisk styreseminar 24

25 Erstatningsansvar og uaktsomhet Hva er uaktsomhet Uaktsomhet rettslig standard som gir liten veiledning for ansvarsbedømmelsen i det konkrete tilfellet. Todelt vurdering En objektiv vurdering Har styremedlemmet brutt en av de plikter som påhviler ham/henne? Pliktene er hjemlet i lover og regler En subjektiv vurdering Har styremedlemmet skyld (uaktsomhet)? ER det noe å bebreide den enkelte? Kan styremedlemmet påberope seg en subjektiv unnskyldningsgrunn? styreseminar 25

26 Styrets ansvar for innholdet av en forretningsmessig beslutning Kontrollspørsmål: Er saksbehandlingen forsvarlig? Saken er korrekt og tilstrekkelig opplyst Har styret gjennom beslutningen tilgodesett selskapets interesser? Styret har overholdt sin lojalitetsplikt og har ikke fremmet egne private interesser fremfor selskapet. Styret har ikke ønsket å beskytte sine posisjoner. Er beslutningen forretningsmessig motivert? Hvis ja på disse spørsmål Det skal mye til for styret kan holdes ansvarlig styreseminar 26

27 Styreansvar - rettspraksis Asl. og asal 19-1 nr. 1: "Stifter, medlem av styret eller ( ) som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte."

28 Styreansvar - rettspraksis Asl. Og asal nr. 1 grov uforstand "Medlem av styret ( ) som viser grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet, straffes med bøter eller under skjerpende forhold fengsel i inntil ett år ( ) Medvirkning straffes på samme måte." => Trenger m.a.o. ikke være brudd på aksjelovgivningen

29 Styreansvar - rettspraksis Styremedlemmer kan m.a.o. holdes Erstatningsrettslig ansvarlig Strafferettslig ansvarlig => Ansvaret er individuelt

30 Styreansvar - rettspraksis Nyere rettspraksis der styreansvar er ilagt: Rt 2011 s Helios Jordbruks- og naturprodukter

31 Aksept av styreansvar styreseminar 31

32 Styreansvar Styreverv er spennende, utfordrende og lærerikt! MEN - viktig med en risikovurdering: Hva vet jeg om eiere og ledelse Hva er bakgrunnen for evnt. nylige fratredelser fra styret/ledelse? Hvordan er styrets sammensetning Hvordan er ledelsens sammensetning/omdømme/kompetanse? Er det knyttet spesiell risiko til virksomheten?

33 Styreansvar - rettspraksis Vær bevisst på forholdsregler som kan tas for å unngå ansvar! Protokoller uenighet i styremøter => kan få betydning for straffeansvaret Styreansvarsforsikring Husk å melde fratreden!

34 Styrets oppgaver, hvilke er de egentlig? styreseminar 34

35 Styret i relasjon til andre Eiere/ medlemmer Kapital- Markeder/ Tilskuddsytere Ansatte/ frivillige/ administrasjon Styret Revisor Myndigheter Regnskaps fører Kunder 35

36 Styrets funksjoner og oppgaver 1. Strategi 2. Organiseringsoppgavene 3. Kontroll oppgavene (risikostyring) 4. Rapporteringsoppgavene 5. Egenoppgaver 36

37 Styrets oppgaver - forts 1. Strategioppgaver > Etablere mål > Strategiske planer > Hovedrammer for operative planer > Virksomhetsplan > Budsjetter 37

38 Styrets oppgaver - forts 2. Organiseringsoppgaver > Total organisasjon, virksomhetsområder > Tilstrekkelige ressurser og kompetanse > Ansvar- og myndighetsfordeling > Stillingsinstrukser - arbeidsbeskrivelse > Kommunikasjonslinjer > Rapporteringslinjer > Ressursutvikling, kompetansebygging, opplæring 38

39 Styrets oppgaver - forts 3. Kontrolloppgavene > Er vi på målsatt kurs > Risikostyring > Styring og kontroll, overvåke kontrollmiljø og internkontroll > Økonomirapporter, regnskapsrapporter, budsjettstyring, rapporter fra revisjonen Kundetilfredshet voice of the customer Arbeidsmiljø/-tilfredshet - organisasjonens blodtrykk Virksomheten i forhold til rammebetingelser Forsikringsdekning lover, regler, forskrifter, 39

40 Styrets oppgaver - forts 2. Rapporteringsoppgavene > Definere og forankre rapporteringsstrategi > Sikre systemer og rutiner for å fremskaffe og kvalitetssikre ønsket rapportering > Dobbeltsjekke at all lovpålagt rapporteringsplikt oppfylles 40

41 Styrets oppgaver - forts. 5. Egenoppgaver > Styrets evaluering av seg selv og de øvrige medlemmer > Styrets evaluering av adm. direktør/daglig leder > Styrets fastsettelse av godtgjørelse/bonus 41

42 Styrefunksjonen Styrets oppgaver Planlegging * saker * omfang Styreprotokoller Arbeidsform Styrepapirene grunnlaget for beslutninger Styrets konklusjoner/ vedtak 42

43 Sammensetning av styret styreseminar 43

44 styreseminar 44

45 Hva kjennetegner sammensettingen i et sterkt styre? Velfungerende styreleder God sammensetting av personlighetstyper Relevant faglig kompetanse og bredde i erfaringer Medlemmer med vilje og anledning til å bruke tid på styrevervet Uavhengighet Evne til å tenkte strategisk langsiktig (3-5 årsperspektiv) Kontinuitet i styre, men utskiftning av styremedlemmer ved behov styreseminar 45

46 Basis for et godt styrearbeid er en god styreleder Trygg og moden person som får teamet i sin helhet til å yte maksimalt Oppsummerer når styret har kommet til enighet. Skjærer igjennom kun når det er nødvendig Utpreget teamspiller med høy integritet (forbilde) God rolleforståelse Styret som team Nærhet til administrasjonen Gode taktiske egenskaper Sørge for riktig og dekkende dokumentasjon for styrets behandling og beslutninger God planlegging av styrets arbeid, inkludert årsplan styreseminar 46

47 Personlighetstyper og erfaringsbakgrunn som bør finnes i styret Nødvendige personlighetstyper Analytisk/Kritisk Optimistisk/Entreprenør Coachende/Støttende Teamspiller Riktig erfaringsbakgrunn, bl.a. Toppleder eller annen tung ledelseserfaring Rådgivningsbakgrunn Ulike selskapskulturer Advokat/juridisk kompetanse styreseminar 47

48 Kompetansebakgrunn er sentalt Bransjekunnskap på et strategisk nivå Finansiell og regnskapsmessig forståelse Operasjonell forståelse kan være viktig Relevant internasjonal forståelse Samfunnsmessig og politisk fingerspitzgefuhl styreseminar 48

49 Styremedlemmene må ha anledning og vilje til å bruke tid på styrevervet Styremedlemmer skal ha vilje til å forstå strategiske utfordringer, selskapskulturer, organisatoriske styrker og svakheter Vilje til å søke et bredt spekter av kilder Eksterne kilder Bransje/markeds-eksperter Aksjeanalytikere, revisor etc Interne kilder Bredere tilgang til administrasjonen enn kun til adm.dir. Kompensasjon i forhold til arbeidsmengde Håndtere konfidensialitet Høy integritet styreseminar 49

50 Uavhengighet består av ulike elementer Styret bør settes sammen slik at det kan handle uavhengig av særinteresser Evne til å opptre uavhengig er en personlig egenskap independence is an attitude of mind rather than a list of business credentials Rådgivere til selskapet bør ikke sitte i styret Unngå overvekt av partsrepresentanter Unngå ukritisk lydhørhet overfor ledelse/eier Source: The Economist styreseminar 50

51 Forhold egnet til å styrke uavhengighet Ikke motta annen godtgjørelse enn styrehonorar fra selskapet Ikke ha vært ansatt i selskapet i de seneste år Ikke resultatavhengig kompensasjon Ikke kryssrelasjoner med andre styremedlemmer eller daglig leder Ikke har for nære familiebånd til daglig leder Ikke har, eller representerer, vesentlige forretningsmessige relasjoner med selskapet Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere styreseminar 51

52 Et godt styremedlem. Et godt styremedlem er ærlig og har ingen personlig agenda utover det å faktisk bidra til verdiskapning i selskapet Det er nødvendig å få bedre innsikt i selskapets styrker og svakheter, samt markedets trender Det handler først og fremst om mot Det gode styremedlemmet er en person som reelt makter å utfordre administrasjonen What distinguishes exemplary boards is that they are robust, effective social systems Jefferey A. Sonnenfeld Det er viktig å ha nok tid til å følge bransjen på et strategisk nivå og holde seg oppdatert styreseminar 52

53 Oppsummering: Hva kjennetegner det gode styret? Demokratisk styreledelse med en trygg styreleder som bruker vi oftere enn jeg Velutviklet rolleforståelse. Skal fungere som team, men ansvaret er individuelt Komplementære styremedlemmer (mangfoldet er viktig) Faglig og erfaringsmessig Personlighetsmessig Alder Må ha tilstrekkelig tid styreseminar 53

54 Planlegging av styrearbeidet 54

55 Planlegging av styrearbeidet Styrearbeidet i de fleste selskaper bør kunne struktureres bedre. Mye kunne være vunnet om styrene benytte noen timer til å diskutere sin egen arbeidsform og hvilke oppgaver som bør fokuseres Års- og arbeidsplaner er et underutviklet område for norske styrer. Når arbeidsformen er lite bevisst, er den heller ikke effektiv 55

56 Planlegging av styrearbeidet Styreinstruks Arbeidsplan/årsplan for styrets arbeid 56

57 Styreinstruks 57

58 Styreinstruks: ASL og ASAL Plikt for styret til å fastsette styreinstruks - I selskaper hvor de ansatte har rett til å velge styremedlemmer HVORDAN SKAL EN STYREINSTRUKS SE UT? 58

59 Generalforsamlingen - styreinstruks Det er styret selv - eventuelt styrets flertall som fastsetter styreinstruksen Generalforsamlingen kan ikke selv direkte fastsette styreinstruks, men Generalforsamlingen kan instruere styret om utformingen Generalforsamlingen kan instruere styret om slik styreinstruks i selskaper hvor det ikke er lovbestemt plikt om dette. 59

60 Styreinstruks Mulig innholdsfortegnelse: 1. Formål med styrets arbeid 2. Styrets møter 3. Styrets sammensetting - ressurser - rettigheter og plikter Taushetsplikt 4. Arbeidsplan - forhold til daglig ledelse 5. Omfang og oppgaver 6. Rapporteringsplikt - innkalling til generalforsamling 7. Sekretærfunksjonen 60

61 Styreinstruks Eksempel 61

62 Styreinstruks Eksempel (forts) 62

63 Årsplan 63

64 Styrets årsplan Hvorfor er det viktig å planlegge styrets arbeid: Ikke noe lovkrav (men anbefalt NUES #9) Riktig tidsforbruk Bedre strukturert arbeid (Betydning: ledelse eiere) Godt forsvar i en del ansvarssituasjoner 64

65 Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Produkter Leverandører Konkurrenter Markeder Kunder Forstå selskapets virksomhet Likviditet Investeringer Finansiering Egenkapital Ledelse Systemer Rapportering Organisasjon Budsjetter Styrets vurdering: Hvilken områder bør styret behandle i løpet av et år Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder 65

66 Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Ordinære saker Temaer 66

67 Ordinære saker Hva mener vi med ordinære saker: Protokoll fra siste møte i styret er en slik ordinær sak Daglig leders orientering - generell orientering om virksomhetens utvikling Månedlige, eventuelt kvartalsvise, regnskaps-/økonomirapporter. Budsjettoppfølging Daglig leders rapportering til styret om virksomhetens egenkapitalsituasjon Lover, regler, forskrifter, osv. som er nye og som får konsekvenser for virksomheten Rapporter - brev til ledelsen fra revisor Møteevaluering Avklaring av eventuelle nye saker som ikke er på dagsordenen til neste møte i henhold til planen. 67

68 Temaer Hva mener vi med temaer: Strategi Kundene Risikostyring Kvalitet og intern kontroll IT (IT-strategi, IT-prosjekt, ITsikkerhet) Organisasjon Økonomistyring/rapportering Viktige avtaler - Tilskudd - Pensjonsavtaler Kostnadsreduksjoner Behandling av årsregnskapet Behandling av styrets årsberetning Krav til egenkapital - styrets oppgave Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Miljøansvaret Evaluering av styret og daglig leder Innovasjon/produktutvikling 68

69 Årsplan Eksempel 69

70 Årsplan Eksempel (forts.) 70

71 Organisering av styremøtene 71

72 Styrets arbeidsform Styret må diskutere Organisering av styremøtet Møtets gjennomføring Rollefordeling Sekretærfunksjonen 72

73 Styrets arbeidsform Forutsetningen for vellykket styrearbeid er at det etableres en trygghet som gjør det mulig for hver enkelt av styremedlemmene å yte sitt beste. Styret skal opptre som et kollegium der alle blir hørt og har en rolle 73

74 Styrets arbeidsform Organisering av møtene forts. Har vi fastsatt instruks for styrets arbeid? Har vi utarbeidet egen arbeidsplan for styremøter for ett år med fastsettelse av møtedatoer? Antall møter og plan for hvilke saker som skal behandles Er vi enige om hvilke saker som skal behandles? Ref. Styrets hovedoppgaver Dersom saker behandles på annen måte enn i møte, er vi enige om hvordan dette organiseres. Er vi enige om hvordan vi innkaller til møte, og hvem som besørger dette? Har vi en klar tidsfrist for når styrepapirene skal sendes til styremedlemmer? Har vi regler for hvordan medlemmene varsler avbud og innkalling av varamedlem? 74

75 Styrets arbeidsform- Organisering av møtene forts. Har vi diskutert og er vi enige om hvordan vi oppdeler styremøtet? F.eks. i ordinære saker og temaer Hvorledes behandler vi/forholder vi oss til saker under eventuelt? Har vi diskutert tidsrammer for et møtes varighet? Møtets forventede varighet Skal vi evaluere det enkelte møte? 75

76 Roller Daglig leder Styreleder Styremedlemmer Ansatte valgte styremedlemmer Styresekretær 76

77 Roller forts. Styreleder vs daglig leder Er styreleders rolle diskutert, og er styreleder klar over sine oppgaver? Er daglig leders rolle diskutert, og er daglig leder klar over sine oppgaver overfor styret? Er samarbeidet og samspillet mellom styreleder og daglig leder åpent og tillitsfullt, og fungerer dette i praksis? Hvem er ansvarlig for styrereferatene/styreprotokollen? Er sekretærfunksjonens rolle diskutert, og er styresekretær klar over sine oppgaver overfor styret? 77

78 Roller forts. Styre vs daglig leder 6-2 Styret tilsetter daglig leder Styret fastsetter daglig leders lønn Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder Styret beskjeftiger seg med: Mål Prinsipper Visjoner Strategi Daglig leder skal sette dette ut i livet fra dag til dag 78

79 Ansettelse og avskjedigelse av daglig leder krav og evaluering Styrets evaluering av daglig leder - Hva er suksessfaktorene? - Er styret og daglig leder enige om hva som skal vektlegges? - Styreleders rolle - Hele styret trekker den endelige konklusjon 79

80 Styrepapirer og Styreprotokoll 80

81 Styrepapirene Styreundersøkelse foretatt av : - Kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) er et av de mest sentrale problemområdene styrene står overfor - Styret følger seg ofte prisgitt ledelsens vurderinger. Vanskelig å kontrollere de gitte opplysningene. Styret må overfor seg selv og daglig leder være meget klare på hvilken informasjon som kreves SETT KRAV TIL STYREPAPIRENE 81

82 Krav til styrepapirene Vesentlighetsprinsippet Viser ledelsens konklusjoner og anbefalinger Er nyansert: (viser/vurderer) positivt/negativt fordeler/ulemper styrker/svakheter muligheter/trusler risikovurderinger Er grundig 82

83 Styreprotokollen Hva slags protokoll? Praksis er meget varierende Referat eller beslutningsprotokoll Kort eller lang Best practice? 83

84 Styreprotokoll Styreprotokoll (1) Det skal føres protokoll over styrebehandling 6-29, 1 ledd Minstekrav - tid, sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutning skal angis Hva bør ellers fremkomme i protokollen? hva saken gjelder eventuell begrunnelse for vedtak eventuelt referanse til sakspapirer ansvarlig for oppfølgning av beslutningen Styret: Bestemmer hvilken form protokollen skal ha men Viktig: Kontroll av at lovens minstekrav er ivaretatt 84

85 Styreprotokoll Styreprotokoll (2) Ikke enstemmig beslutning - skal da fremgå 6-29, 2 ledd hvem som har stemt for og imot Ikke enig i beslutning - rett til protokolltilførsel (Styremedlemmer/Daglig leder) Hva bør ellers fremkomme i protokollen? hvordan formulere uenighet? fritar protokolltilførsel eller stemme imot for erstatningsansvar? Styret: Bestemmer hvilken form protokollen skal ha men Viktig: Kontroll av at lovens minstekrav er ivaretatt 85

86 Styreprotokoll Styreprotokoll (3) 6-29, 3 ledd (Aksjeloven) Regler for underskrift Styrebehandling uten møte Underskrift av samtlige som har deltatt i styrebehandlingen Vanlig styremøte Mindre enn 5 styremedlemmer: - underskrift av samtlige som har deltatt i styrebehandlingen Flere enn 5 styremedlemmer - styret velger to til å underskrive - kopi til samtlige - frist for tilbakemeldinger 86

87 Styreprotokoll - oppsummering Tidspunkt Krav til protokollen - hva må fremkomme Sted Deltakere Hvilken behandlingsform som er valgt: - avholdt møte - sirkulasjon av dokumenter - telefonkonferanse At styret var vedtaksført - to krav: 1) mer enn 1/2 av styremedlemmene tilstede/deltatt i styrebehandlingen 2) samtlige styremedlemmer har fått mulighet til å delta i styrebehandlingen Styrets beslutning Ikke enstemmighet - må da angis hvem som har stemt for og imot 87

88 Styreprotokoll - oppsummering Viktig med kvalitetssikring av protokollen: Styreleder/daglig leder - formulering av beslutninger Økonomiansvarlig - saker i forbindelse regnskaper Viktig å sende protokollen raskt ut etter møtet Mulige brukergrupper av protokollen: Styret Daglig leder Revisor Aksjonærer Offentlige myndigheter Motpart i en rettssak Bostyret 88

89 Styreprotokoll/-referat Eksempel 89

90 Styreprotokoll/-referat Eksempel (forts.) 90

91 Misligheter og forebyggende tiltak styreseminar 91

92 Misligheter Begrepet "misligheter" benyttes om tilsiktede handlinger To kategorier misligheter: Uredelig regnskapsrapportering Tre forhold som vanligvis er tilstede når misligheter foreligger: Mulighet Underslag av eiendeler Motivasjon Holdninger 92

93 Forholdsregler mot misligheter Sørg for å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i alle ledd Sørg for å kjenne virksomheten - forstå viktige transaksjoner og administrasjonens rapportering Sørg for regelmessig gjennomføring av risikovurdering Vurder behovet for compliance programmer dersom noe skjer er det viktig at intern kontroll og forholdsregler er iverksatt når ansvarsspørsmålet skal vurderes Profesjonell skeptisk holdning til de opplysningene du mottar styreseminar 93

94 Enkle forholdsregler Unngå eller ha kontroll på nærstående transaksjoner Sørg for arbeidsdeling mht regnskapsføring og betaling bank Unngå kreditt kort (gjerne også debet kort) To signaturer bank Varslingssystem Forstå virksomheten og rapporteringen styreseminar 94

95 Spørsmål styreseminar 95

96 Takk for oss! Kontaktpersoner Torun Rognes Partner - Statsautorisert revisor Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene 2A 5835 Bergen Tlf: Kristoffer Vassdal Partner Autorisert regnskapsfører Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene 2A 5835 Bergen Tlf: styreseminar Slide 96

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no Gründerdagen 2009 Torsdag 15. oktober 2009 Forskningsparken STYREARBEID I GRÜNDERBEDRIFTER Hold styr på styret Hvordan jobbe mest mulig effektivt? Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Hamar, august 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Introduksjon... 3 1.1 Helseforetaksmodellen...

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse*

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Corporate Governace Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? *connectedthinking Forord Corporate

Detaljer

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1 Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper 1 Med fokus på årsregnskaper og formuesforvaltningen Advokatfullmektig Advokatfirmaet Mørch Artikkelen 1 omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer