VISP Styrekurs 29. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.pwc.no VISP Styrekurs 29. oktober 2014"

Transkript

1 VISP Styrekurs 29. oktober 2014

2 Styrekurs - Hvilke krav og forpliktelser stilles til deg som styremedlem? styreseminar 2

3 Agenda Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Hvilket ansvar tar du som styremedlem Aksept av styreansvar Hva er styrets oppgaver? Sammensetning av styret Planlegging av styrearbeidet Organisering av styremøtene Styrepapirer og styreprotokoll Misligheter og forebyggende tiltak Spørsmål og innspill

4 Hva regulerer styrets oppgaver og plikter? styreseminar 4

5 Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Vedtektene Styreinstruks Selskapslovene Spesiallovgivning styreseminar 5

6 Lovgivning regulering av styreansvar Selskapslovene AS/ASA (Lov om aksjeselskaper og allmenaksjeselskaper) Sameiger (Sameigeloven) Stiftelser (stiftelsesloven) Selskaper med to eller flere ansvarlige deltakere (selskapsloven) Samvirke (Samvirkeloven) Likhetstrekk - styret ansvar for forvaltning Ikke egne lover Foreninger/lag/annen innretning styreseminar Bruke lovene analogt 6

7 Styrets hovedansvar iht aksjelovene Forvaltningsansvaret 6-12 Tilsynsansvaret 6-13 styreseminar 7

8 Aksjelovene Styrets oppgaver og ansvar 6-12 Forvaltning av selskapet 6-13 Styrets tilsynsansvar Styret skal: sørge for forsvarlig organisering fastsette planer og budsjetter holde seg orientert om selskapet økonomiske stilling og plikter økonomisk stilling Styret har plikt til å påse: styreseminar Betryggende kontroll med daglig ledelse med selskapets virksomhet virksomhet regnskap formuesforvaltning Slide 8

9 Styrets forhold til daglig ledelse 6-14 / 6-15 Daglig leder - daglig ledelse og følge de retningslinjer og pålegg gitt av styret. Daglig ledelse omfatter ikke saker av uvanlig art eller av stor betydning - styrets ansvar. Daglig leder - avgjøre saker etter fullmakt eller når beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe. Styret skal snarest underrettes. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. Formuesforvaltningen skal være ordnet på betryggende måte. styreseminar 9

10 Styrets forhold til daglig ledelse 6-14 / 6-15, forts. Daglig leder skal rapportere minst hver fjerde måned (i ASA hver måned) om virksomhet, stilling og resultatutvikling Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve nærmere redegjørelse om bestemte saker Daglig leder forbereder styresaker i samråd med styrets leder krav om tilfredsstillende behandlingsgrunnlag styreseminar 10

11 Aksjelovene Styrets oppgaver og plikter 3-4 Krav om forsvarlig egenkapital 3-5 Handleplikt ved tap av egenkapital Egenkapitalen forsvarlig sett i forhold til: 1) Egenkapital lavere enn forsvarlig ut i fra risiko/omfang? 2) Egenkapital mindre enn 50 % av aksjekapitalen? Risiko ved virksomhetens art og Omfanget av virksomheten Styret skal straks behandle saken Eventuelt innkalle GF styreseminar 11

12 Krav til styret i stiftelser Stiftelses loven 30. Styrets myndighet og ansvar Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. styreseminar 12

13 Daglig leder Stiftelses loven 34. Daglig leder Hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene, kan styret ansette en daglig leder. Næringsdrivende stiftelser som nevnt i 4 annet ledd bokstavene a og b, som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal ha en daglig leder. I slike stiftelser kan daglig leder ikke velges til styreleder. 35. Daglig leders myndighet og ansvar Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. styreseminar 13

14 Selskapsloven 1-1. Lovens alminnelige virkeområde Loven gjelder når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlete forpliktelser. Loven gjelder også hvor to eller flere deltakere har et ubegrenset ansvar for deler av forpliktelsene når disse deler til sammen utgjør virksomhetens samlete forpliktelser. styreseminar 14

15 Selskapsloven - Ansvar for forpliktelsene 2-4. Ansvar for selskapsforpliktelser Deltakerne svarer en for alle og alle for en for selskapsforpliktelser. Deltaker som trer inn etter at selskapet er stiftet, blir ansvarlig også for eldre selskapsforpliktelser Det kan avtales at selskapet skal ha et styre. Dette må da overlates den alminnelige forvaltningen av selskapet. Styrets medlemmer, og i tilfelle varamedlemmer, velges av selskapsmøtet. Bare myndige personer kan være styremedlemmer. (5) Styret skal særlig påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. styreseminar 15

16 Hva gjelder for foreninger Foreninger er ikke regulert av lov Hvilket ansvar og plikter har styret da? Lite rettspraksis på området Foreningens egne vedtekter Supplert av bakgrunnsrett - Naturlig å trekke linjer til aksjeloven, stiftelsesloven og selskapsloven - Alminnelig erstatningsrett styreseminar 16

17 Hva gjelder for foreninger Egne vedtekter: Kan si noe om hva styret plikter å gjøre Antall styremøter Budsjetter Ansettelser Kan si noe om ansvaret styremedlemmene har i forhold til foreningen/medlemmene Eks: Styremedlemmene er/er ikke ansvarlige for eventuelt erstatningsansvar de påfører organisasjonen i sitt virke som styremedlem Hva om dette ikke er regulert i vedtektene? styreseminar 17

18 Hva gjelder for foreninger Mange likheter mellom foreninger og stiftelser/selskaper: Eget rettssubjekt/juridisk person Kan både forplikte seg og erverve rettigheter Ikke personlig ansvar for selskapet/foreningens forpliktelser for aksjonærer/medlemmer Noen ulikheter også: En forening er selveiende, mens et selskap har eiere, stiftelse har stiftere Selskapet har som formål å tjene penger og dele ut overskudd til aksjonærer Ulovfestet rett: Sedvane, rettspraksis og analogier fra lovverket (særlig aksjeloven, selskapsloven og stiftelsesloven) styreseminar 18

19 Hvilket ansvar tar du som styremedlem styreseminar 19

20 Aksjelovene Styrets oppgaver og ansvar er konkretisert Hvis ting går galt: Flere knagger å henge erstatningsansvar på styreseminar 20

21 Styreansvar - rettspraksis Aksjeloven og allmennaksjeloven 17-1 første ledd erstatningsansvar: "Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem ( ) erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende."

22 Styreansvar - rettspraksis Asl. og asal andre ledd: "Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet."

23 Styremedlemmers erstatningsansvar Tre hovedvilkår (kumulative) Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng Økonomisk tap Uaktsomhet / forsett Handling/unnlatelse har voldt Hvem er påført tap a) Selskapet b) Tredjeperson styreseminar 23

24 Styremedlemmers erstatningsansvar Selv om styret er et kollektivt organ Individuelt ansvar Er det flere ansvarlige for samme skade hefter de solidarisk styreseminar 24

25 Erstatningsansvar og uaktsomhet Hva er uaktsomhet Uaktsomhet rettslig standard som gir liten veiledning for ansvarsbedømmelsen i det konkrete tilfellet. Todelt vurdering En objektiv vurdering Har styremedlemmet brutt en av de plikter som påhviler ham/henne? Pliktene er hjemlet i lover og regler En subjektiv vurdering Har styremedlemmet skyld (uaktsomhet)? ER det noe å bebreide den enkelte? Kan styremedlemmet påberope seg en subjektiv unnskyldningsgrunn? styreseminar 25

26 Styrets ansvar for innholdet av en forretningsmessig beslutning Kontrollspørsmål: Er saksbehandlingen forsvarlig? Saken er korrekt og tilstrekkelig opplyst Har styret gjennom beslutningen tilgodesett selskapets interesser? Styret har overholdt sin lojalitetsplikt og har ikke fremmet egne private interesser fremfor selskapet. Styret har ikke ønsket å beskytte sine posisjoner. Er beslutningen forretningsmessig motivert? Hvis ja på disse spørsmål Det skal mye til for styret kan holdes ansvarlig styreseminar 26

27 Styreansvar - rettspraksis Asl. og asal 19-1 nr. 1: "Stifter, medlem av styret eller ( ) som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte."

28 Styreansvar - rettspraksis Asl. Og asal nr. 1 grov uforstand "Medlem av styret ( ) som viser grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet, straffes med bøter eller under skjerpende forhold fengsel i inntil ett år ( ) Medvirkning straffes på samme måte." => Trenger m.a.o. ikke være brudd på aksjelovgivningen

29 Styreansvar - rettspraksis Styremedlemmer kan m.a.o. holdes Erstatningsrettslig ansvarlig Strafferettslig ansvarlig => Ansvaret er individuelt

30 Styreansvar - rettspraksis Nyere rettspraksis der styreansvar er ilagt: Rt 2011 s Helios Jordbruks- og naturprodukter

31 Aksept av styreansvar styreseminar 31

32 Styreansvar Styreverv er spennende, utfordrende og lærerikt! MEN - viktig med en risikovurdering: Hva vet jeg om eiere og ledelse Hva er bakgrunnen for evnt. nylige fratredelser fra styret/ledelse? Hvordan er styrets sammensetning Hvordan er ledelsens sammensetning/omdømme/kompetanse? Er det knyttet spesiell risiko til virksomheten?

33 Styreansvar - rettspraksis Vær bevisst på forholdsregler som kan tas for å unngå ansvar! Protokoller uenighet i styremøter => kan få betydning for straffeansvaret Styreansvarsforsikring Husk å melde fratreden!

34 Styrets oppgaver, hvilke er de egentlig? styreseminar 34

35 Styret i relasjon til andre Eiere/ medlemmer Kapital- Markeder/ Tilskuddsytere Ansatte/ frivillige/ administrasjon Styret Revisor Myndigheter Regnskaps fører Kunder 35

36 Styrets funksjoner og oppgaver 1. Strategi 2. Organiseringsoppgavene 3. Kontroll oppgavene (risikostyring) 4. Rapporteringsoppgavene 5. Egenoppgaver 36

37 Styrets oppgaver - forts 1. Strategioppgaver > Etablere mål > Strategiske planer > Hovedrammer for operative planer > Virksomhetsplan > Budsjetter 37

38 Styrets oppgaver - forts 2. Organiseringsoppgaver > Total organisasjon, virksomhetsområder > Tilstrekkelige ressurser og kompetanse > Ansvar- og myndighetsfordeling > Stillingsinstrukser - arbeidsbeskrivelse > Kommunikasjonslinjer > Rapporteringslinjer > Ressursutvikling, kompetansebygging, opplæring 38

39 Styrets oppgaver - forts 3. Kontrolloppgavene > Er vi på målsatt kurs > Risikostyring > Styring og kontroll, overvåke kontrollmiljø og internkontroll > Økonomirapporter, regnskapsrapporter, budsjettstyring, rapporter fra revisjonen Kundetilfredshet voice of the customer Arbeidsmiljø/-tilfredshet - organisasjonens blodtrykk Virksomheten i forhold til rammebetingelser Forsikringsdekning lover, regler, forskrifter, 39

40 Styrets oppgaver - forts 2. Rapporteringsoppgavene > Definere og forankre rapporteringsstrategi > Sikre systemer og rutiner for å fremskaffe og kvalitetssikre ønsket rapportering > Dobbeltsjekke at all lovpålagt rapporteringsplikt oppfylles 40

41 Styrets oppgaver - forts. 5. Egenoppgaver > Styrets evaluering av seg selv og de øvrige medlemmer > Styrets evaluering av adm. direktør/daglig leder > Styrets fastsettelse av godtgjørelse/bonus 41

42 Styrefunksjonen Styrets oppgaver Planlegging * saker * omfang Styreprotokoller Arbeidsform Styrepapirene grunnlaget for beslutninger Styrets konklusjoner/ vedtak 42

43 Sammensetning av styret styreseminar 43

44 styreseminar 44

45 Hva kjennetegner sammensettingen i et sterkt styre? Velfungerende styreleder God sammensetting av personlighetstyper Relevant faglig kompetanse og bredde i erfaringer Medlemmer med vilje og anledning til å bruke tid på styrevervet Uavhengighet Evne til å tenkte strategisk langsiktig (3-5 årsperspektiv) Kontinuitet i styre, men utskiftning av styremedlemmer ved behov styreseminar 45

46 Basis for et godt styrearbeid er en god styreleder Trygg og moden person som får teamet i sin helhet til å yte maksimalt Oppsummerer når styret har kommet til enighet. Skjærer igjennom kun når det er nødvendig Utpreget teamspiller med høy integritet (forbilde) God rolleforståelse Styret som team Nærhet til administrasjonen Gode taktiske egenskaper Sørge for riktig og dekkende dokumentasjon for styrets behandling og beslutninger God planlegging av styrets arbeid, inkludert årsplan styreseminar 46

47 Personlighetstyper og erfaringsbakgrunn som bør finnes i styret Nødvendige personlighetstyper Analytisk/Kritisk Optimistisk/Entreprenør Coachende/Støttende Teamspiller Riktig erfaringsbakgrunn, bl.a. Toppleder eller annen tung ledelseserfaring Rådgivningsbakgrunn Ulike selskapskulturer Advokat/juridisk kompetanse styreseminar 47

48 Kompetansebakgrunn er sentalt Bransjekunnskap på et strategisk nivå Finansiell og regnskapsmessig forståelse Operasjonell forståelse kan være viktig Relevant internasjonal forståelse Samfunnsmessig og politisk fingerspitzgefuhl styreseminar 48

49 Styremedlemmene må ha anledning og vilje til å bruke tid på styrevervet Styremedlemmer skal ha vilje til å forstå strategiske utfordringer, selskapskulturer, organisatoriske styrker og svakheter Vilje til å søke et bredt spekter av kilder Eksterne kilder Bransje/markeds-eksperter Aksjeanalytikere, revisor etc Interne kilder Bredere tilgang til administrasjonen enn kun til adm.dir. Kompensasjon i forhold til arbeidsmengde Håndtere konfidensialitet Høy integritet styreseminar 49

50 Uavhengighet består av ulike elementer Styret bør settes sammen slik at det kan handle uavhengig av særinteresser Evne til å opptre uavhengig er en personlig egenskap independence is an attitude of mind rather than a list of business credentials Rådgivere til selskapet bør ikke sitte i styret Unngå overvekt av partsrepresentanter Unngå ukritisk lydhørhet overfor ledelse/eier Source: The Economist styreseminar 50

51 Forhold egnet til å styrke uavhengighet Ikke motta annen godtgjørelse enn styrehonorar fra selskapet Ikke ha vært ansatt i selskapet i de seneste år Ikke resultatavhengig kompensasjon Ikke kryssrelasjoner med andre styremedlemmer eller daglig leder Ikke har for nære familiebånd til daglig leder Ikke har, eller representerer, vesentlige forretningsmessige relasjoner med selskapet Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere styreseminar 51

52 Et godt styremedlem. Et godt styremedlem er ærlig og har ingen personlig agenda utover det å faktisk bidra til verdiskapning i selskapet Det er nødvendig å få bedre innsikt i selskapets styrker og svakheter, samt markedets trender Det handler først og fremst om mot Det gode styremedlemmet er en person som reelt makter å utfordre administrasjonen What distinguishes exemplary boards is that they are robust, effective social systems Jefferey A. Sonnenfeld Det er viktig å ha nok tid til å følge bransjen på et strategisk nivå og holde seg oppdatert styreseminar 52

53 Oppsummering: Hva kjennetegner det gode styret? Demokratisk styreledelse med en trygg styreleder som bruker vi oftere enn jeg Velutviklet rolleforståelse. Skal fungere som team, men ansvaret er individuelt Komplementære styremedlemmer (mangfoldet er viktig) Faglig og erfaringsmessig Personlighetsmessig Alder Må ha tilstrekkelig tid styreseminar 53

54 Planlegging av styrearbeidet 54

55 Planlegging av styrearbeidet Styrearbeidet i de fleste selskaper bør kunne struktureres bedre. Mye kunne være vunnet om styrene benytte noen timer til å diskutere sin egen arbeidsform og hvilke oppgaver som bør fokuseres Års- og arbeidsplaner er et underutviklet område for norske styrer. Når arbeidsformen er lite bevisst, er den heller ikke effektiv 55

56 Planlegging av styrearbeidet Styreinstruks Arbeidsplan/årsplan for styrets arbeid 56

57 Styreinstruks 57

58 Styreinstruks: ASL og ASAL Plikt for styret til å fastsette styreinstruks - I selskaper hvor de ansatte har rett til å velge styremedlemmer HVORDAN SKAL EN STYREINSTRUKS SE UT? 58

59 Generalforsamlingen - styreinstruks Det er styret selv - eventuelt styrets flertall som fastsetter styreinstruksen Generalforsamlingen kan ikke selv direkte fastsette styreinstruks, men Generalforsamlingen kan instruere styret om utformingen Generalforsamlingen kan instruere styret om slik styreinstruks i selskaper hvor det ikke er lovbestemt plikt om dette. 59

60 Styreinstruks Mulig innholdsfortegnelse: 1. Formål med styrets arbeid 2. Styrets møter 3. Styrets sammensetting - ressurser - rettigheter og plikter Taushetsplikt 4. Arbeidsplan - forhold til daglig ledelse 5. Omfang og oppgaver 6. Rapporteringsplikt - innkalling til generalforsamling 7. Sekretærfunksjonen 60

61 Styreinstruks Eksempel 61

62 Styreinstruks Eksempel (forts) 62

63 Årsplan 63

64 Styrets årsplan Hvorfor er det viktig å planlegge styrets arbeid: Ikke noe lovkrav (men anbefalt NUES #9) Riktig tidsforbruk Bedre strukturert arbeid (Betydning: ledelse eiere) Godt forsvar i en del ansvarssituasjoner 64

65 Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Produkter Leverandører Konkurrenter Markeder Kunder Forstå selskapets virksomhet Likviditet Investeringer Finansiering Egenkapital Ledelse Systemer Rapportering Organisasjon Budsjetter Styrets vurdering: Hvilken områder bør styret behandle i løpet av et år Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder 65

66 Grunnlag for å opprette en årsplan forts. Ordinære saker Temaer 66

67 Ordinære saker Hva mener vi med ordinære saker: Protokoll fra siste møte i styret er en slik ordinær sak Daglig leders orientering - generell orientering om virksomhetens utvikling Månedlige, eventuelt kvartalsvise, regnskaps-/økonomirapporter. Budsjettoppfølging Daglig leders rapportering til styret om virksomhetens egenkapitalsituasjon Lover, regler, forskrifter, osv. som er nye og som får konsekvenser for virksomheten Rapporter - brev til ledelsen fra revisor Møteevaluering Avklaring av eventuelle nye saker som ikke er på dagsordenen til neste møte i henhold til planen. 67

68 Temaer Hva mener vi med temaer: Strategi Kundene Risikostyring Kvalitet og intern kontroll IT (IT-strategi, IT-prosjekt, ITsikkerhet) Organisasjon Økonomistyring/rapportering Viktige avtaler - Tilskudd - Pensjonsavtaler Kostnadsreduksjoner Behandling av årsregnskapet Behandling av styrets årsberetning Krav til egenkapital - styrets oppgave Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Miljøansvaret Evaluering av styret og daglig leder Innovasjon/produktutvikling 68

69 Årsplan Eksempel 69

70 Årsplan Eksempel (forts.) 70

71 Organisering av styremøtene 71

72 Styrets arbeidsform Styret må diskutere Organisering av styremøtet Møtets gjennomføring Rollefordeling Sekretærfunksjonen 72

73 Styrets arbeidsform Forutsetningen for vellykket styrearbeid er at det etableres en trygghet som gjør det mulig for hver enkelt av styremedlemmene å yte sitt beste. Styret skal opptre som et kollegium der alle blir hørt og har en rolle 73

74 Styrets arbeidsform Organisering av møtene forts. Har vi fastsatt instruks for styrets arbeid? Har vi utarbeidet egen arbeidsplan for styremøter for ett år med fastsettelse av møtedatoer? Antall møter og plan for hvilke saker som skal behandles Er vi enige om hvilke saker som skal behandles? Ref. Styrets hovedoppgaver Dersom saker behandles på annen måte enn i møte, er vi enige om hvordan dette organiseres. Er vi enige om hvordan vi innkaller til møte, og hvem som besørger dette? Har vi en klar tidsfrist for når styrepapirene skal sendes til styremedlemmer? Har vi regler for hvordan medlemmene varsler avbud og innkalling av varamedlem? 74

75 Styrets arbeidsform- Organisering av møtene forts. Har vi diskutert og er vi enige om hvordan vi oppdeler styremøtet? F.eks. i ordinære saker og temaer Hvorledes behandler vi/forholder vi oss til saker under eventuelt? Har vi diskutert tidsrammer for et møtes varighet? Møtets forventede varighet Skal vi evaluere det enkelte møte? 75

76 Roller Daglig leder Styreleder Styremedlemmer Ansatte valgte styremedlemmer Styresekretær 76

77 Roller forts. Styreleder vs daglig leder Er styreleders rolle diskutert, og er styreleder klar over sine oppgaver? Er daglig leders rolle diskutert, og er daglig leder klar over sine oppgaver overfor styret? Er samarbeidet og samspillet mellom styreleder og daglig leder åpent og tillitsfullt, og fungerer dette i praksis? Hvem er ansvarlig for styrereferatene/styreprotokollen? Er sekretærfunksjonens rolle diskutert, og er styresekretær klar over sine oppgaver overfor styret? 77

78 Roller forts. Styre vs daglig leder 6-2 Styret tilsetter daglig leder Styret fastsetter daglig leders lønn Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder Styret beskjeftiger seg med: Mål Prinsipper Visjoner Strategi Daglig leder skal sette dette ut i livet fra dag til dag 78

79 Ansettelse og avskjedigelse av daglig leder krav og evaluering Styrets evaluering av daglig leder - Hva er suksessfaktorene? - Er styret og daglig leder enige om hva som skal vektlegges? - Styreleders rolle - Hele styret trekker den endelige konklusjon 79

80 Styrepapirer og Styreprotokoll 80

81 Styrepapirene Styreundersøkelse foretatt av : - Kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) er et av de mest sentrale problemområdene styrene står overfor - Styret følger seg ofte prisgitt ledelsens vurderinger. Vanskelig å kontrollere de gitte opplysningene. Styret må overfor seg selv og daglig leder være meget klare på hvilken informasjon som kreves SETT KRAV TIL STYREPAPIRENE 81

82 Krav til styrepapirene Vesentlighetsprinsippet Viser ledelsens konklusjoner og anbefalinger Er nyansert: (viser/vurderer) positivt/negativt fordeler/ulemper styrker/svakheter muligheter/trusler risikovurderinger Er grundig 82

83 Styreprotokollen Hva slags protokoll? Praksis er meget varierende Referat eller beslutningsprotokoll Kort eller lang Best practice? 83

84 Styreprotokoll Styreprotokoll (1) Det skal føres protokoll over styrebehandling 6-29, 1 ledd Minstekrav - tid, sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutning skal angis Hva bør ellers fremkomme i protokollen? hva saken gjelder eventuell begrunnelse for vedtak eventuelt referanse til sakspapirer ansvarlig for oppfølgning av beslutningen Styret: Bestemmer hvilken form protokollen skal ha men Viktig: Kontroll av at lovens minstekrav er ivaretatt 84

85 Styreprotokoll Styreprotokoll (2) Ikke enstemmig beslutning - skal da fremgå 6-29, 2 ledd hvem som har stemt for og imot Ikke enig i beslutning - rett til protokolltilførsel (Styremedlemmer/Daglig leder) Hva bør ellers fremkomme i protokollen? hvordan formulere uenighet? fritar protokolltilførsel eller stemme imot for erstatningsansvar? Styret: Bestemmer hvilken form protokollen skal ha men Viktig: Kontroll av at lovens minstekrav er ivaretatt 85

86 Styreprotokoll Styreprotokoll (3) 6-29, 3 ledd (Aksjeloven) Regler for underskrift Styrebehandling uten møte Underskrift av samtlige som har deltatt i styrebehandlingen Vanlig styremøte Mindre enn 5 styremedlemmer: - underskrift av samtlige som har deltatt i styrebehandlingen Flere enn 5 styremedlemmer - styret velger to til å underskrive - kopi til samtlige - frist for tilbakemeldinger 86

87 Styreprotokoll - oppsummering Tidspunkt Krav til protokollen - hva må fremkomme Sted Deltakere Hvilken behandlingsform som er valgt: - avholdt møte - sirkulasjon av dokumenter - telefonkonferanse At styret var vedtaksført - to krav: 1) mer enn 1/2 av styremedlemmene tilstede/deltatt i styrebehandlingen 2) samtlige styremedlemmer har fått mulighet til å delta i styrebehandlingen Styrets beslutning Ikke enstemmighet - må da angis hvem som har stemt for og imot 87

88 Styreprotokoll - oppsummering Viktig med kvalitetssikring av protokollen: Styreleder/daglig leder - formulering av beslutninger Økonomiansvarlig - saker i forbindelse regnskaper Viktig å sende protokollen raskt ut etter møtet Mulige brukergrupper av protokollen: Styret Daglig leder Revisor Aksjonærer Offentlige myndigheter Motpart i en rettssak Bostyret 88

89 Styreprotokoll/-referat Eksempel 89

90 Styreprotokoll/-referat Eksempel (forts.) 90

91 Misligheter og forebyggende tiltak styreseminar 91

92 Misligheter Begrepet "misligheter" benyttes om tilsiktede handlinger To kategorier misligheter: Uredelig regnskapsrapportering Tre forhold som vanligvis er tilstede når misligheter foreligger: Mulighet Underslag av eiendeler Motivasjon Holdninger 92

93 Forholdsregler mot misligheter Sørg for å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i alle ledd Sørg for å kjenne virksomheten - forstå viktige transaksjoner og administrasjonens rapportering Sørg for regelmessig gjennomføring av risikovurdering Vurder behovet for compliance programmer dersom noe skjer er det viktig at intern kontroll og forholdsregler er iverksatt når ansvarsspørsmålet skal vurderes Profesjonell skeptisk holdning til de opplysningene du mottar styreseminar 93

94 Enkle forholdsregler Unngå eller ha kontroll på nærstående transaksjoner Sørg for arbeidsdeling mht regnskapsføring og betaling bank Unngå kreditt kort (gjerne også debet kort) To signaturer bank Varslingssystem Forstå virksomheten og rapporteringen styreseminar 94

95 Spørsmål styreseminar 95

96 Takk for oss! Kontaktpersoner Torun Rognes Partner - Statsautorisert revisor Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene 2A 5835 Bergen Tlf: Kristoffer Vassdal Partner Autorisert regnskapsfører Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene 2A 5835 Bergen Tlf: styreseminar Slide 96

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no Gründerdagen 2009 Torsdag 15. oktober 2009 Forskningsparken STYREARBEID I GRÜNDERBEDRIFTER Hold styr på styret Hvordan jobbe mest mulig effektivt? Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) 1. Generelt INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) (1) Denne styreinstruksen er vedtatt og sist endret av styret i Statoil ASA 5. september

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010) INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Godkjent av Styret i Statoil ASA 10. februar 2010) 1. Generelt (1) Denne styreinstruksen er vedtatt av styret i Statoil ASA 10. februar. Instruksen gjelder for styrets

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Ronny Strømnes Styrekonsulent

Ronny Strømnes Styrekonsulent 14.10.2014 1 Visjon Styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs, og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på

Detaljer

God styreskikk styreansvaret

God styreskikk styreansvaret God styreskikk styreansvaret Christian Fredrik Magnus advokat christian.fredrik.magnus@visma.no Hvordan sikre et godt styre i en liten eller mellomstor bedrift Formelle forhold Visjon, strategier Kapitalkrav

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13)

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13) INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER I MOELVEN INDUSTRIER ASA, foretaksnr. 914348803 Gjeldende fra styremøte 27. januar 2015. Formålet med styreinstruksen er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet NIT Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet Advokat MNA/Siviløkonom Autorisert Finansanalytiker Handelshøyskolen BI Styrearbeid Arbeidsrett Personalledelse STIG ASMUSSEN Mobil 90678710

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA

STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA (Vedtatt av styret i selskapet den 4. mai 2004, endret den 14. februar 2007, 17. mars 2009, 14. desember 2010, 27. juni 2011 og 28. april 2014) 1. FORMÅL Formålet med styreinstruksen

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark BUILD2GROW DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011 Gorm F. Nymark Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Styreleders særstilling Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Særtrekk

Detaljer

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010 INKUBATOR STYREARBEID 19. oktober 2010 Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Styreleders særstilling Særtrekk eller sære trekk påvirker styrets

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR UNN HF

STYREINSTRUKS FOR UNN HF STYREINSTRUKS FOR UNN HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Formål...3 2. Virksomhetens formål...3 3. Foretakets styre...3 4. Styrets oppgaver og kompetanse...3 4.1 Styrets oppgaver...3 4.1.1

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Styreinstruks. for. Sørlandet sykehus HF

Styreinstruks. for. Sørlandet sykehus HF for Sørlandet sykehus HF Forslag til styremøtet 31.03.2011 Innhold 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 1 2. STYRETS ANSVAR... 1 3. STYRETS OPPGAVER... 2 4. STYRETS KOMPETANSE... 3 5. STYRETS MØTER... 4 6.

Detaljer

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, dog slik at styremedlemmer som velges blant de ansatte, velges av disse.

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, dog slik at styremedlemmer som velges blant de ansatte, velges av disse. Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, har vært gjenstand for adskillig interesse gjennom konkrete saker i den senere tid. Det skal derfor nedenfor gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 1 STYRELEDERSKOLEN «En utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid.» 2 STYRELEDERSKOLEN Praktisk orienterte intensivseminarer

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

S T Y R E I N S T R U K S

S T Y R E I N S T R U K S S T Y R E I N S T R U K S FOR VIRKSOMHETER I FRELSESARMEENS SOSIALTJENESTE Godkjent i sosialstyret den 21.desember 2005 Ny layout mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG DEFINISJON 2. STYRETS SAMMENSETNING,

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 STYREINSTRUKS Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 Side 2 Innhold 1. Formål... 3 2. Helseforetakets formål... 3 3. Foretakets styre... 3 4. Styrets oppgaver og kompetanse....

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Direktøren Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/874 Dato: 06.06.2014 Trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 03.11. 2011 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 4 Styrets oppgaver...3 4.1 Hovedoppgaver...3

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA organisasjonsnummer: 948 669 013 Vedtatt på årsmøte 10. april 2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 vedtatt på ekstraordinært årsmøte den (26.9.2012) 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter Vedtatt i styremøte 3/2010

Retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter Vedtatt i styremøte 3/2010 Retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter Vedtatt i styremøte 3/2010 Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i Østnorsk jazzsenter for å sikre at styremedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

Styresak 62/06 - Instruks for selskapets styre og daglige leder

Styresak 62/06 - Instruks for selskapets styre og daglige leder Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 62/06 - Instruks for selskapets styre og daglige leder Bakgrunn: Selskapet har per dags dato ingen rutiner

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Styresak 08/07 - Instruks for selskapets styre og daglige leder

Styresak 08/07 - Instruks for selskapets styre og daglige leder Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 08/07 - Instruks for selskapets styre og daglige leder Fortsettelse av styresak 62/06. Bakgrunn (Reprise fra

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [ INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva [ ] AS Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leder oppgaver og ansvar, samt sette rammer for myndigheten til å forplikte selskapet. 1. DAGLIG

Detaljer

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Innhold: 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 3.1 Overordnet ansvar...3 3.2. Samfunnsansvar...3 3.3. Forvaltningsansvar...3

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets oppgaver...

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer