SIKKE RH ETSD ATAB LAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKE RH ETSD ATAB LAD"

Transkript

1 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: Erstatter dato: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVAN TE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Viskositetsregulering. 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet N ASJON AL PRODUSENT/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land No Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Unn Endresen Unn. 1.4 Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformajonen 2 Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Ikke klassifisert.. Viktigste H SE fare effekter: Ikke klassifisert Etikettelementer S-SETNINGER S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. AN DRE MERKESETNINGER Ikke merkepliktig. 2.3 Andre farer PBT / vpvb: PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Fysiokjemiske effekter: Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft. Helseeffekt: Inhalering av støv kan hemme respirasjonen. 3 Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2 Blandinger 1 / 8

2 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: Erstatter dato: IN GREDIENSKOM MEN TARER Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅNDIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGIN G Ingen tiltak nødvendig. Drikk et par glass vann eller melk. H UDKONTAKT Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYEKONTAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. GENERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding av støv kan hemme respirasjon. Kan irritere øynene og kan forårsake rødhet og svie. 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. 5 Brannslukning 5.1 Slukningsmidler EGN EDE SLU KNINGSMIDLER: Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. UEGN EDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke samlet vannstråle. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brann- og eksplosjonsfarer: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft. Farlige forbrenningsprodukter: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). 5.3 Anvisninger for brannvesen Personlig verneutstyr: Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 2 / 8

3 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: Erstatter dato: PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå støvdannelse. Unngå innånding av støv. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon Miljøverntiltak Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. 6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Feies forsiktig sammen og samles opp. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon Henvisning til andre punkter Se også seksjon 8 og Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med øynene. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. I kontakt med vann vil produktet gjøre gulv og arbeidsredskaper glatte og sleipe. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig sted. Lagres tørt. Råd angående samlagring: Lagres adskilt fra: Oksidasjonsmidler. Lagringsstabilitet: Produktet har en levetid på 24 måneder. 7.3 Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. AN NEN IN FORMASJON Tiltak for å hindre brann: Holdes adskilt fra antennelseskilder. Råd om generell yrkeshygiene: Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. 8 Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre ANN EN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKIN G Organisk støv, totalstøv, 8 t.: 5 mg/m³, Eksponeringskontroll EGN EDE TILTAK FOR EKSPONERIN GSKONTROLL Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. BESKYTTELSE AV HU D Normale arbeidsklær. 3 / 8

4 Barazan Sist endret: Erstatter dato: HÅN DVERN Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Det anbefales ikke noe bestemt materiale da produktet ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). AN NEN IN FORM ASJON Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTAN DSFORM Pulver. FARG E LU KT Hvit/off-white Svak lukt EKSPLOSIVE EGEN SKAPER Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft. LØSELIGH ET I VAN N Løselig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) 7 (1%) ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data Flammepunkt Ingen data Fordampingshastighet Ingen data Antennelighet (fast stoff, gass) 204 C Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser Ingen data Damptrykk Ingen data Damptetthet Ingen data Relativ tetthet 1,60 Spesifikk gravitet Fordelingskoeffisient Ingen data Selvantennelsestemperatur 204 C Nedbrytingstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data 9.2 Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner 4 / 8

5 Barazan Sist endret: Erstatter dato: Ingen under normale forhold. Støv kan danne eksplosive blandinger med luft Forhold som må unngås Unngå støv i nærheten av antennelseskilder Materialer som må unngås Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Barazan Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LC50 (Inhalasjon) > 21 mg/l rotte LD50 ( Oralt) > 5000 mg/kg rotte Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesielle helsefarer angitt. Kan hemme respirasjon. Kan forårsake mild irritasjon. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Forsinket / Repeterende: Allergi: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kroniske effekter: Kroniske effekter er ikke kjent. 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Barazan Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde Akutt Daphnia 96 h > ppm Mysidopsis bahia TLM96 Akutt fisk 96 h ppm Oncorhynchus mykiss TLM96 ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er lett biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale 5 / 8

6 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: Erstatter dato: Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Løselig i vann Resultater av PB T- og vpvb-vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre negative virkninger PLONOR-produkt Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer. 13 Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for avfallsbehandling GENERELT Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EALkode hvis bruksområdet avviker. Leveres til godkjent avfallsmottak. Produktet er klassifisert som farlig avfall: Nei AVFALLSGRU PPER EAL: annet organisk avfall enn det nevnt i Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Farenummer: Ikke relevant. Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant. Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Miljøfare i tankskip Ikke relevant. 6 / 8

7 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: Erstatter dato: Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Sub. risiko: Ikke relevant. IMDG Code Ikke relevant. segregation group Marine pollutant Ikke relevant. Stoffnavn(s) på Ikke relevant. marine pollutant EMS: Ikke relevant. Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Ikke relevant. AN NEN IN FORMASJON Ikke klassifisert som farlig gods. 15 Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet AN N EN N LOVMESSIG INFORMASJON Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) datert Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORMASJON Nei 16 Andre opplysninger FORKORTELSE PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Halliburton 7 / 8

8 Barazan Sist endret: Erstatter dato: LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD KVALITE TSSIKRE T ETTER 29. ATP. AN NEN IN FORM ASJON Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Seksjoner som er endret fra forrige versjon: Tidligere utgitt i annet format. Kvalitetssikring av informasjonen: Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS Utarbeidet av: Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner 8 / 8

9 Barite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Barite BRU KSOM RÅDE Vektmateriale i borevæsker. Leverandørens Barite artikkelnummer N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking a-kvarts, totalstøv < 5 % a-kvarts, respirabelt støv < 0,30 % T,R48/23 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Produktet inneholder flere ingredienser som enten ikke er klassifiseringspliktige, eller finnes i så små mengder at de ikke skal oppgis iht. lovverket. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Sørg for ro, varme og frisk luft. Flytt den skadede fra forurensningskilden. IN NÅN DIN G Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Ved innånding, flytt pasient til frisk luft. Kontakt lege ved irritasjon eller ved pustebesvær. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. ØYEKON TAKT Skyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. 1 / 5

10 Barite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: SVELGIN G Skyll nese, munn og svelg med vann. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Stoffet/produktet er ikke brennbart. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, elver, sjø eller lavereliggende områder. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Spill tas opp med mekanisk utstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Produktet er ikke farlig avfall. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Unngå støvdannende håndtering og spredning av støv til tilstøtende rom. Mekanisk ventilasjon ved støvdannende håndtering. OPPB EVARIN G Lagres tørt. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Prosessforhold: Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. ÅN DEDRETTSVERN Bruk støvmaske ved støvutvikling. Bruk halvmaske med: Støvfilter P2 (for fint støv). Ved høye støvkonsentrasjoner anbefales støvmaske med P3-filter eller frisklufttilført åndedrettsvern. ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. HÅN DVERN For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Naturgummi eller plast. Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet, skift hansker ofte. 2 / 5

11 Barite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. a-kvarts, respirabelt støv timer 0,10 a-kvarts, totalstøv timer 0,30 R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Pulver, støv. FARG E Gråhvit. LU KT Ingen eller ukarakteristisk lukt. LØSELIGH ET Uoppløselig i ordinære løsemidler. LØSELIGH ET I VAN N Ikke løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt 1350 C intervall 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet > 4,20 g/cm³ 25 C STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt. AN NEN IN FORM ASJON Farlig polymerisering: Polymeriserer ikke. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER 3 / 5

12 Barite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: GEN ERELT Helsefare generelt: Ingen spesielle helsefarer angitt. Ved anbefalt bruk er det liten helsefare knyttet til produktet. Opptaksvei: Hud- og/eller øyekontakt. Innånding. IN NÅN DIN G Støv kan irritere luftveier og lunger. H UDKON TAKT Gjentatt eksponering kan føre til tørr eller sprukket hud. ØYEKON TAKT Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie. SVELGIN G Svelging av større mengder kan gi ubehag. KREFT Innåndet krystallinsk silika (a-kvarts, kristobalitt, tridymitt, respirabel form) ble i 2007 omklassifisert til Giftig, og med risiko-setning R48/23 "Giftig, kan gi alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding". Innånding av silika gir ikke nødvendigvis merkbar skade eller sykdom, selv om permanent lungeskade kan finne sted. AN N EN TOKS. IN FORM ASJON Medisinske symptomer: Ingen spesifikke symptomer angitt. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig virkning på miljøet. M OBILITET Ikke løselig i vann. Lav mobilitet. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Kjemikaliet er tungt nedbrytbart. Ingen bioakkumulering er indikert. BIOAKKU Vil ikke bio-akkumulere. MULERIN GSPOTEN SIAL 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Produktet er ikke farlig avfall. AVFALLSGRU PPER Ikke farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei 4 / 5

13 Barite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: AN NEN IN FORM ASJON Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IM DG, IATA. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER SAM M EN SETNIN G a-kvarts, totalstøv, a-kvarts, respirabelt støv REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljø verndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet). Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG, IATA (2007). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet). EU-direktiv 2004/73/E F (29 ATP), 2006/8/EC, 1907/2006 (REACH). 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengere tids påvirkning ved innånding. KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjon : endret punkt 8, 15, 16. Revisjon : erstatter datablad av Endret punkt 2,3,6,7,8,11,15. Revisjon : erstatter datablad av Endring på de fleste punkter. Endring av administrative normer.ingen endring av produktets merking. Revisjon : erstatter datablad av Endret klassifisering for komponent "a-kvarts, respirabelt støv".ingen endring av produktets merking. Revisjon : erstatter datablad av Kun små endringer. Ingen endring av produktets klassifisering. Revisjonsnr. 5 AN NEN IN FORM ASJON Databladstatus 29 ATP. Dato Signatur R. E. Lunde SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Essenticon AS, Adresse Leif Weldingsvei 14, Postnr./sted N-3208 Sandefjord Land Norge Internett Telefon Faks / 5

14 Bentonite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Bentonite KJEMISK N AVN Natrium montmorillonite N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider GIFTIN FO 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Innånding av krystallinsk silika kan forårsake lungesykdom og lungekreft. Krystallinsk silika har også blitt assosiert med scleroderma og nyresykdom. Dette produktet inneholder kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt som kan opptre i luften uten synlig støvsky. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking MONTMORILLONITT LEIR % Krystallinsk kvarts % Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER CAS-nr.: : Ikke klassifiseringspliktig etter MERCK. Eksponeringsgrense for organisk støv, tot. støv er 5 mg/m³ 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Ved bevistløshet løses stramme klær og pasienten legges i stablit sideleie. Gi ikke drikke til bevistløs person. Sørg for åpne luftveier, evt. kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. IN NÅN DIN G Sørg for frisk luft. Hold pasienten varm og i ro. Ta kontakt med legen, dersom symptomene utvikler seg eller vedvarer. H UDKON TAKT Tilsølt hud vaskes straks med såpe og lunket vann. Skyll godt. ØYEKON TAKT Ved støv i øyene skylles med rikelig mengde vann i minst 15 minuttet, kontakt lege hvis ikke ubehaget gir seg. 1 / 6

15 Bentonite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: SVELGIN G Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi rikelig med vann. Gi ikke noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege dersom større mengder er svelget eller dersom symptomene forverrer seg. M EDISIN SK IN FORM ASJON Symptomatisk behandling. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Brann kan slukkes med : skum, vanndusj, -tåke eller -dis, pulver og CO2. UEGN ET BRAN N SLU KKIN GSMIDDEL - BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Ingen vanlig brann eller eksplosjonsfare angitt. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Røykdykkingsutstyr. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Unngå innånding av støv. Bruk personligverneutstyr, se pkt. 8. Sørg for ventilasjon. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå spredning. Spyl bort restene med store mengder vann. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Kost opp og gjenvinn eller legg avfallet i passende beholdere. Unngå behandlig som fører til støv. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G SPESIELLE BRU KSOM RÅDER, EGEN SKAPER OG FARER Dette produktet inneholder kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt som kan opptre i luften uten synlig støvsky. Unngå å puste inn støv. Unngå dannelse av støv. Brukes bare ved tilstrekkelig ventilasjon for å holde eksponering under anbefalte grenseverdier. Materialet er glatt i våt tilstand. HÅN DTERIN G Observer øyespylemuligheter. Bruk personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. OPPB EVARIN G Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE 2 / 6

16 Bentonite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Unngå innånding, hudkontakt og øyenkontakt. Observer øyespylingsmulighet. ÅN DEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Støvfilter P2. Bruk prosess-kontroll for å ikke overskride 'administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfæren'. ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannlelse HÅN DVERN Bruk hansker av naturgummi, neoprene, nitrill eller PVC. AN NET H UDVERN Bruk hensiktsmessige EN N HÅN DVERN verneklær. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Krystallinsk kvarts timer 0, K MONTMORILLONITT LEIR timer R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Pulver FARG E grønn-gul LU KT Ingen eller ukarakteristisk lukt. LØSELIGH ET Ikke blandbar med organiske løsemidler. LØSELIGH ET I VAN N Uløselig FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt > 1250 C 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 TETTHET 2,0-3,0 g/cm³ 2 PH LØSNIN G 9,5 Mettet løsning i vann STABILITE T OG REAKTIVITE T 3 / 6

17 Bentonite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: STABILITET Normal stabil. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Amorf silika kan ved høye temperarurer omdannes til tridymitt (870 C) eller kristobalitt (1470 C). 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER GEN ERELT Personer med luftveissykdommer, inkludert men ikke begrenset til astma og bronkitt, eller med øye irritasjoner, bør ikke eksponeres ovenfor kvartsstøv. IN NÅN DIN G Innåndet krystallinsk silika i form av kvarts eller kristobalitt er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker (Adm. normer, best.nr. 361). Innånding av silika støv kan forårsake irritasjon i nese, hals og luftveiene. Innånding av silika gir ikke nødvendigvis merkbar skade eller sykdom, selv om permanent lungeskade kan finne sted. Innånding av støv kan også ha alvorlige kroniske effekter på helsen (jfr. Kroniske Effekter / Kreftfremkallende egenskaper nedenfor). H UDKON TAKT Kan gi svak mekanisk irritasjon. ØYEKON TAKT Kan forårsake irritasjon. SVELGIN G Kan gi irritasjon i munn og hals. ALLERGI Produktet anses ikke å være allergifremkallende. KREFT Mulig fare for kreft. Risiko for utvikling av lungekreft ved gjentatt og hyppig innånding av høye konsentrasjoner over tid. M UTAGEN E EFFEKTER Produktet anses ikke for å være arvestoffskadelig. FORPLAN TNIN GSSKADELIGE Produktet EFFEKTER anses ikke for å være reproduksjonsskadelig. AKU TTE OG KRONISKE SKADEVIRKNIN GER Silikose: Omfattende innånding av respirabel krystallinsk silika kan forårsake den progressive, invalidiserende og noen ganger fatale lungesykdommen silikose. Symptomene inkluderer hoste, kortpustethet, pipende pust, uspesifikk sykdom i brystkassen og redusert lungefunksjon. Sykdommen forverres ved røyking. Personer med silikose er disponert til å utvikle tuberkulose. 4 / 6

18 Bentonite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: AN N EN TOKS. IN FORM ASJON Det finnes noe bevis for at innånding av respirabelt krystallinsk silika eller sykdommen silikose er assosiert med en økning av tilfeller av signifikante sykdoms-endepunkt som scleroderma (en immunsystem sykdom der arrdannelse i lunger, hud og andre indre organer finner sted) og nyresykdom. Det Internasjonale Organet for Kreftforskning (The International Agency for Research on Cancer DDet Internasjonale Orga krystallinsk silika som innåndes i form av kvarts eller kristobalitt fra yrkesmessige kilder kan forårsake lungekreft hos mennesker. ORAL TOKSISITET: g/kg (mus) 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET PLONOR-produkt. M OBILITET Produktet er i pulverform og kan derfor støve noe under bruk eller ved uhell. PERSISTEN - S OG N EDB RYTB ARH ET BIOAKKU - MULERIN GSPOTEN SIAL 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Avfallet skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent fyllplass. AVFALLSGRU PPER Ikke spesialavfall etter Forskrift om farlig avfall. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER Helseskadelig R-SETNIN R40 GER Mulig fare for kreft. 5 / 6

19 Bentonite Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: S-SETNIN GER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. REFERAN SER Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet) av Administrative normer, best.nr. 361 (2001). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). YL-merking, best.nr Norske og svenske hanskeguider. Forskrifter om spesialavfall av 1994, inkl. endringer av Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG, IATA. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD KVALITETSSIKRET ETTER NORSK REGELVERK. GODKJENT: JA. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak HMS Logiconsult AS Adresse Fabrikkveien 27 Postnr./sted 4033 Stavanger E-post Telefon Faks / 6

20 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Calcium Chloride Brine SYN ON YM ER Kalsiumklorid Brine, CaCl Brine BRU KSOM RÅDE Kjemikaliets bruksområde: Boreslamskjemikalie. Bruk det frarådes mot: Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde. N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Unn. Internett Halliburton.com Telefon Faks Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpent 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Klassifisering i henhold til 67/548/E EC eller 1999/45/E C: Xi; R36 R-setninger R36 Irriterer øynene. S-setninger S25 Unngå kontakt med øynene. S26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Sammensetning på merkeetiketten Kalsiumklorid: Andre farer Farebeskrivelse Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Andre farer: Se også seksjon 5, 11 og SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking kalsiumklorid % Xi,R36 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Komponentkommentarer Balansen opp til 100 % er ikke-klassifiserte stoffer eller under grensen for og tas med i beregningen. Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK 1 / 7

21 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger: Svie i øynene. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon: Ingen spesiell, se seksjon 4.1. IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYEKON TAKT Skyll straks med vann i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Løft øyelokket. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. SVELGIN G Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. Gi aldri væske til en bevisstløs person. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Pulver, karbondioksid ( CO2), vanntåke, skum. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke brennbart. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G SPESIELLE BRU KSOM RÅDER, EGEN SKAPER OG FARER Anbefalinger: Ingen informasjon tilgjengelig. 2 / 7

22 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: HÅN DTERIN G Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. OPPB EVARIN G Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Bruk kombinasjonsfilter B2/P2 ved aerosoldannelse/sprøyting. ØYEVERN Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm (ihht EN 166). HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Butylgummi. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). Gjennombruddstid er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske FARG E LU KT LØSELIGH ET I VAN N Klar Ingen. Løselig. EKSPLOSIVE EGEN SKAPER Egenskaper: Ikke kjent OKSIDEREN DE EGEN SKAPER Ikke kjent. 3 / 7

23 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt 772 C 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall > 1600 C 1 Flammepunkt Ingen data Ikke relevant 1 Fordampingshastighet Ingen data Ikke kjent 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk 7,1580 mm Hg V/25ºC 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data Ikke kjent 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data Ikke kjent 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data Ikke kjent 1 Tetthet 1-1,40 g/cm³ 2 ph (handelsvare) Verdi: 7 2 Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent. 2 AN NEN IN FORM ASJON Kommentarer, Eksplosjonsgrense: Ikke kjent Luktgrense: Ikke kjent. Andre fysiske og kjemiske Kommentarer: Ikke angitt. egenskaper 10. STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FORH OLD SOM SKAL UN N GÅS Risiko for farlige reaksjoner: Ikke kjent. Ikke kjent. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Syrer. Oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen under normale forhold. Ved brann eller høy temperatur dannes: Klorforbindelser. Hydrogenklorid ( HCl). AN NEN IN FORM ASJON Reaktivitet: Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE Calcium Chloride Brine TESTRESU LTATER Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) mg/kg Rotte GEN ERELT Ved bruk representerer de irriterende egenskapene den største faren. 4 / 7

24 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: IN NÅN DIN G Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. H UDKON TAKT Gjentatt eller langvarig eksponering kan irritere huden. ØYEKON TAKT Irriterer øynene. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. ALLERGI Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent. KREFT Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent. M UTAGEN E EFFEKTER Arvestoffskader: Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. FOSTERSKADELIGE EFFEKTER Effekter på fosterutvikling er ikke kjent. FORPLAN TNIN GSSKADELIGE EFFEKTER Effekter på fruktbarhet eller fosterutvikling er ikke kjent. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Løselig i vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er ikke bionedbrytbart. Inneholder kun uorganiske forbindelser. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Forventes ikke å bioakkumulere. AN DRE SKADEVIRKNIN GER Andre skadevirkninger / annen informasjon: Ikke kjent. AN NEN IN FORM ASJON PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall: Ja Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. 5 / 7

25 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: borevæske og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer NORSAS 7141 Boreslam. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Landtransport ( ADR / GGVSE) Farlig gods ADR Status: Nei Landtransport ( RID / GGVSE) Farlig gods RID Status: Nei Sjøtransport (IM DG-Code/GGVSee) Farlig gods IM DG Status: Nei Lufttransport (ICAO-IATA/DGR) Farlig gods ICAO/IATA Status: Nei Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke kjent. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER Irriterende SAM M EN SETNIN G kalsiumklorid R-SETNIN GER R36 Irriterer øynene. S-SETNIN GER S25 Unngå kontakt med øynene. S26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. 6 / 7

26 Calcium Chloride Brine Sist endret: Internt nr: LOVER OG FORSKRIFTER Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning ( EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier ( REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. AN NEN IN FORM ASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført: Nei. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R36 Irriterer øynene. UTGITT: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Tidligere utgitt i annet format. Punkter som er endret fra forrige versjon: Nytt format. KVALITETSSIKRIN Kvalitetssikring G AV SIKKERH ETSDATAB LAD av informasjonen Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland 7 / 7

27 Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 BRU KSOM RÅDE Sement. Leverandørens artikkelnummer N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Ikke klassifisert som brann- eller miljøfarlig i ht. gjeldende regelverk. HELSE HELSEFARE: Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer luftveiene og huden. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking a-kvarts, respirabelt støv % T,R48/23 Portland cement % Xi,R37/38 - R41 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Sørg for ro, varme og frisk luft. Flytt den skadede fra forurensningskilden. Ved svelging av stoffet skal ikke ventrikkelskylling utføres på grunn av perforeringsfare. Det vil kunne dannes etseskader fordi produktet er sterkt basisk i vann, og fordi det kan skje en varmeutvikling som forverrer skaden. IN NÅN DIN G Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. 1 / 7

28 Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ØYEKON TAKT Skyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. SVELGIN G FREMKALL IKKE BREKNIN G! Skyll nese, munn og svelg med vann. Drikk et par glass vann eller melk. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Karakteristiske farer: Stoffet/produktet er ikke brennbart. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Vernetiltak ved brann: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, elver, sjø eller lavereliggende områder. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Opprenskningsmetoder: Pulver tas opp med spesialstøvsuger med partikkelfilter eller samles opp i tette beholdere. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Produktet er farlig avfall. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Forholdsregler ved bruk: Unngå støvdannende håndtering og spredning av støv til tilstøtende rom. Mekanisk ventilasjon ved støvdannende håndtering. Dette produktet inneholder kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt som kan opptre i luften uten synlig støvsky. OPPB EVARIN G Forholdsregler ved lagring: Lagres tørt. Hold beholderne tett lukket. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Prosessforhold: Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. ÅN DEDRETTSVERN Bruk støvmaske ved støvutvikling. Bruk halvmaske med: Partikkelfilter med høy filtereffekt P3. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). 2 / 7

29 Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. HÅN DVERN For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Naturgummi (latex). Nitrilgummi. Neoprengummi. 4H. Polyvinylalkohol (PVA). Viton gummi (fluorgummi). AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Verneklær: Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. AN NEN IN FORM ASJON a-kvarts, totalstøv: AN a-kvarts, respirabelt støv: AN Portland cement: AN. Ingredienskommentar: AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. H= Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig,T= Takverdi a-kvarts, totalstøv: AN. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Portland cement timer 10 a-kvarts, respirabelt støv timer 0,10 a-kvarts, totalstøv timer 0,30 R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Pulver, støv. FARG E LU KT LØSELIGH ET Grå. Ingen. Delvis løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Fortynnet løsning 1 Smeltepunkt C Intervall 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 3,18 g/cm³ Temperatur ( C): STABILITE T OG REAKTIVITE T 3 / 7

30 Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Spaltningsprodukter: Amorf silika kan ved høye temperaturer omdannes til tridymitt (870 C) eller kristobalitt (1470 C). AN NEN IN FORM ASJON Farlig polymerisering: Polymeriserer ikke. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE TESTRESU LTATER Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) > mg/kg Rotte IN NÅN DIN G Irriterer luftveiene. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Langvarig innånding av store konsentrasjoner kan skade åndedrettsorganene. Innånding virker etsende og irriterende på slimhinnene i munn, svelg og luftveier. H UDKON TAKT Irriterer huden. ØYEKON TAKT Fare for alvorlig øyeskade. Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie. SVELGIN G Svelging av større mengder kan gi ubehag. Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk. ALLERGI Sensibilisering: Ingen kjente allergifremkallende egenskaper. KREFT Kreftfremkallende egenskaper: Innåndet krystallinsk silika (a-kvarts, kristobalitt, tridymitt, respirabel form) ble i 2007 omklassifisert til Giftig, og med risiko-setning R48/23 "Giftig, kan gi alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding". Innånding av silika gir ikke nødvendigvis merkbar skade eller sykdom, selv om permanent lungeskade kan finne sted. M UTAGEN E EFFEKTER Genotoksisitet: Arvestoffskadelige (mutagene) egenskaper er ikke kjent. FORPLAN TNIN GSSKADELIGE EFFEKTER Reproduksjonstoksisitet: Ingen kjente, skadelige effekter på reproduksjonsevne, fruktbarhet eller fosterutvikling. AN N EN TOKS. IN FORM ASJON Toksikologisk informasjon: Langvarig og ofte innånding av støv kan medføre pneumoconiosis, en lungesykdom som er forbundet med innånding av støvpartikler mindre enn 0,5 mikrometer. Helsefare generelt: Kan medføre alvorlig helsefare ved lengere tids påvirkning ved innånding. Helsefareinformasjon: I industrien representerer irriterende egenskaper den største faren. Langvarig innånding av store konsentrasjoner kan skade åndedrettsorganene. Opptaksvei: Hud- og/eller øyekontakt. Innånding. Medisinske symptomer: Etsesår. Irritasjon av øvre luftveier. Irritasjon av øyne og slimhinner. 4 / 7

31 Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET PLONOR-produkt. Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig virkning på miljøet. ph-verdien i vann øker ved utslipp-stedet og kan få lokale følger for vannlevende organismer. M OBILITET Ikke løselig i vann. Lav mobilitet. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Ikke relevant, uorganisk materiale. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Vil ikke bioakkumulere. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Behandlingsmetoder: Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Produktet er ikke farlig avfall. AVFALLSGRU PPER Avfallskode: Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog ( EAK): betongavfall og betongslam. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Generelt: Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER Helseskadelig SAM M EN SETNIN G a-kvarts, respirabelt støv, Portland cement R-SETNIN GER R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. 5 / 7

32 Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: S-SETNIN GER S-22 Unngå innånding av støv. S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S-26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. REFERAN SER Referanselister: Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. EU- forordning 1907/2006/EC - REACH. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP). 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Forbehold om ansvar: Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengere tids påvirkning ved innånding. KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjonsnr. 5 Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Revisjonskommentar: Revisjon , nr. 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Endret punkt 8, 13, 15, 16. Revisjon , nr. 2: erstatter sikkerhetsdatablad av Endret navn fra "Norcem Class G Cement with EZ-Flo and SSA-1" til "Cement Class G&I, with EZ-FLO and SSA-1". Revisjon , nr. 3: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i REACH-format. Endret merking fra Xn, R37/ til Xn, R37/38-48/ Revisjon , nr. 4: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Revisjon , nr. 5: erstatter sikkerhetsdatablad av Endret navn fra Cement Class G&I, with EZ-FLO and SSA-1 til Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1. AN NEN IN FORM ASJON Utstedelsesdato: Endret dato Databladstatus: 30 ATP. Signatur B.H.Hals. 6 / 7

33 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Cement Class G&I, with EZ-FLO II and SSA-1 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Essenticon AS Adresse Leif Weldingsvei 14 Postnr./sted N-3208 Sandefjord Land Norge E-post Telefon Faks / 7

34 CFR-8L Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE CFR-8L Sementeringskjemikalie. N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking sulfonert organisk polymer % vann % Ikke merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt alt ubehag gir seg. Vask tilsølt tøy før det brukes. lege hvis ikke ØYEKON TAKT Skyll straks med vann i flere minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. 1 / 5

35 CFR-8L Sist endret: Internt nr: BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Velges i forhold til omgivende brann. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter: Karbonmonoksid ( CO). Karbondioksid ( CO2). Svovelholdige gasser ( SOx). PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Etter rengjøring kan mindre rester skylles bort med vann. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13). 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Unngå danning av sprøytetåke/aerosoler. OPPB EVARIN G Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. Lagres i tett lukket beholder. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Annen informasjon: Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: P2: Partikkelfilter mot helsefarlig støv og aerosoler. Middels filtereffekt. ØYEVERN Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Naturgummi eller plast. 2 / 5

36 CFR-8L Sist endret: Internt nr: AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk forkle eller vernedrakt ved ved fare for sprut. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske FARG E LU KT Gulbrun Karakteristisk LØSELIGH ET I VAN N Lett løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 AN NEN IN FORM ASJON ph (bruksløsning) Verdi: = 7-9 Kommentarer: 650 g/l. 10. STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ved brann dannes: Karbonoksider. Svoveloksider. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Gjentatt eller langvarig eksponering kan irritere huden. 3 / 5

37 CFR-8L Sist endret: Internt nr: ØYEKON TAKT Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Løselig i vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er moderat bionedbrytbart. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Forventes ikke å bioakkumulere. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall: Nei Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Annen informasjon: Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Andre relevante opplysninger: Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER LOVER OG FORSKRIFTER Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 4 / 5

38 CFR-8L Sist endret: Internt nr: AN NEN IN FORM ASJON Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. UTGITT: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Versjon: 3. Punkter endret: 5. Ansvarlig: Eva. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Kvalitetssikring av informasjonen: Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt, Göteborg v/ Eva Nylén Ahlinder 5 / 5

39 CLE AN RIG H P Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE Deklarasjonsnummer CLEANRIG HP Filterhjelpemiddel. (PRN-nr.) N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Clariant Norge AS / Clariant Oil Services Adresse Postboks 2313 Solheimsviken Postnr./sted 5824 BERGEN Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Karin Eknes Norway Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Irriterer øynene og huden. BRAN N OG EKSPLOSJON Ikke brannfarlig, men brennbar. MILJØ Store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga. lokal ph-økning. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking kaliumhydroksid ,50-5 % C,R35 - R22 Dinatriummetasilikat % C,R34 - R37 fettalkoholetoksilat % Xn,R41 - R22 alkyl polyglukosid, C % Xi,R41 1,2-etandiol % Xn,R22 2-(2-butoksyetoksy)etanol % Xi,R36 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER R-setninger nevnt i punkt 3 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres den skadede i stabilt sideleie. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. IN NÅN DIN G Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes. 1 / 6

40 CLE AN RIG H P Sist endret: Internt nr: H UDKON TAKT Skyll med vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. ØYEKON TAKT Skyll straks med vann. Ta ut ev. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege. SVELGIN G Ikke fremkall brekninger. Skyll munnen med vann. Drikk et par glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Hvis mulig bekjempes brannen fra beskyttet posisjon. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonoksider (COx). PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Flytt eller isoler alle tennkilder. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. SIKKERH ETSTILTAK Dem opp eller absorber FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ væskesøl med sand, jord eller annet egnet materiale. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) for destruksjon. Mindre spill tørkes opp. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. AN NEN IN FORM ASJON Rengjør med såpe og vann eller vaskemiddelsløsning. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr. OPPB EVARIN G Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres frostfritt. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE 2 / 6

41 CLE AN RIG H P Sist endret: Internt nr: BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for god ventilasjon. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅN DEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med A/P2-filter ved for dårlig ventilasjon. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. HÅN DVERN Beskyttelseshansker (neopren, nitrilgummi). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte! AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. kaliumhydroksid timer T 1,2-etandiol timer H,T 2-(2-butoksyetoksy)etanol timer 0,02 R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) AN BEFALTE OVERVÅKIN GSPROSEDYRER Ved eksponeringskontroll vurder egnet prøvetakingsmetode, og om stasjonær eller mobil prøvetaking er mest hensiktsmessig. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Flytende. FARG E Lysegul. Klar. LU KT Mild. Svak søtlig lukt. LØSELIGH ET I VAN N Blandbar med vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 100 C 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,04-1,05 g/cm³ 20ºC STABILITE T OG REAKTIVITE T 3 / 6

42 CLE AN RIG H P Sist endret: Internt nr: STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. FORH OLD SOM SKAL UN N GÅS Lagres frostfritt. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Damp kan irritere luftveier og lunger. H UDKON TAKT Irriterer huden. Produktet inneholder komponenter som kan tas opp gjennom huden. ØYEKON TAKT Irriterer øynene. Kan gi rødhet, hevelse, verk og rennende øyne. SVELGIN G Kan gi mage- og tarmplager. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER M OBILITET Blandbar med vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Lett nedbrytbar. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Bioakkumulering er ikke sannsynlig. AN DRE SKADEVIRKNIN GER Store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga. lokal ph-økning. KON KLU SJON Lett nedbrytbar. Bioakkumulering er ikke sannsynlig. Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Behandles som farlig avfall. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. All emballasje skal tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen AVFALLSGRU fjernes. PPER EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: * organisk avfall som inneholder farlige stoffer. Avfallsstoffnummer: 7152 Organisk avfall uten halogen. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei 4 / 6

43 CLE AN RIG H P Sist endret: Internt nr: AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IM DG og IATA. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER Irriterende SAM M EN SETNIN G kaliumhydroksid, Dinatriummetasilikat, fettalkoholetoksilat, alkyl polyglukosid, C6, 1,2-etandiol, 2-(2- butoksyetoksy)etanol R-SETNIN GER R36/38 Irriterer øynene og huden. S-SETNIN GER S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005). Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005), liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2005). Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall (2006). Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG og IATA. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren, AN DRE OPPLYSNIN GER IN FORM ASJON SKILDER Datablad fra leverandør ( ). LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Databladet er kvalitetssikret av Chemtox i henhold til kravene i norsk regelverk. Chemtox har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000. Utarbeidet av: Kristine Drange Kontrollert av: Gjermund Valand Chemtox har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør. 5 / 6

44 SIKKE RH ETSD ATAB LAD CLEANRIG HP Sist endret: Internt nr: LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R35 Sterkt etsende. R36 Irriterer øynene. R37 Irriterer luftveiene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Kristine Drange Utarbeidelse SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak Chemtox Norge AS Postnr./sted 4313 Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 6

45 Dextrid E Sist endret: Erstatter dato: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Dextrid E BRU KSOM RÅDE Brønnkjemikalie. Leverandørens artikkelnummer Dextrid E N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Potetstivelse % Ikke merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger Sammensetningskommentar: Produktet inneholder flere ingredienser som enten ikke er klassifiseringspliktige, eller finnes i så små mengder at de ikke skal oppgis iht. lovverket. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Sørg for ro, varme og frisk luft. Flytt den skadede fra forurensningskilden. IN NÅN DIN G Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Ta av forurensede klær. ØYEKON TAKT kyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. 1 / 5

46 Dextrid E Sist endret: Erstatter dato: SVELGIN G Gi mye vann for å fortynne stoffet. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Karakteristiske farer Ikke brannfarlig. Håndtering av pulverisert stoff kan innebære risiko for støveksplosjon. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. AN NEN IN FORM ASJON Forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2). 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. Øyespyler skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Feies opp og legges i egnet beholder. Ettersaner med vann. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå utvikling og innånding av støv. OPPB EVARIN G Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Prosessforhold: Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. ÅN DEDRETTSVERN Ved dannelse av støv: bruk åndedrettsvern med støvfilter P2. ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. 2 / 5

47 Dextrid E Sist endret: Erstatter dato: HÅN DVERN Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. AN NEN IN FORM ASJON Ingredienskommentar AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. H= Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig,T= Takverdi Organisk støv, totalstøv: AN Verneklær: Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Organisk støv, totalstøv 8 timer 5 R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Pulver, støv. FARG E Off-white LU KT Ingen karakteristisk lukt. LØSELIGH ET Løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,30 g/cm³ 2 AN NEN IN FORM ASJON Løselighetsfaktor (g/100g H2O, 20 C) Kolloid suspensjon ph, fortynnet løsning: 6,5 Konsentrasjon (%_M): 50 g/l. 10. STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. 3 / 5

48 Dextrid E Sist endret: Erstatter dato: FORH OLD SOM SKAL UN N GÅS Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt. AN NEN IN FORM ASJON Farlig polymerisering: Polymeriserer ikke. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Høye konsentrasjoner av støv kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Ingen spesielle helsefarer angitt. ØYEKON TAKT Kan gi en svak irritasjon i øynene, hovedsakelig av mekanisk karakter. SVELGIN G Store doser kan gi kvalme, oppkast og diaré. ALLERGI Ingen kjent informasjon. KREFT Ingen kjent informasjon. M UTAGEN E EFFEKTER Ingen kjent informasjon. FORPLAN TNIN GSSKADELIGE Ingen kjent informasjon. EFFEKTER AKU TTE OG KRONISKE SKADEVIRKNIN GER Helsefareinformasjon: Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Ikke ansett for å være miljøfarlig. Negative effekter på vannmiljøet ikke kjent. M OBILITET Produktet er oppløselig i vann. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Behandlingsmetoder: Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Produktet er ikke farlig avfall. Avfallskode: Ikke farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. 4 / 5

49 Dextrid E Sist endret: Erstatter dato: TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Generelt: Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER SAM M EN SETNIN G Potetstivelse REFERAN SER Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. EU-forordning 1907/2006/EC - REACH. EU-direktiv 2008/58/E C (30 ATP). 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Forbehold om ansvar Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjon nr. 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 6, 8, 11, 13, 15, 16. Revisjon nr. 2: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i REACH-format og i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Revisjonsnr AN NEN IN FORM ASJON Utstedelsesdato: Endret dato: Databladstatus: 30 ATP. Signatur: E.N.E. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Essenticon AS Adresse Leif Weldingsvei 14 Postnr./sted N-3208 Sandefjord Land Norge Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Signatur H. H. S. Signatur R. E. Lunde B.H. Hals 5 / 5

50 Econolite Liquid Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Econolite Liquid KJEMISK N AVN Natriumsilikatløsning, tørrstoff <40%, ratio >3,2 BRU KSOM RÅDE Vannrensing N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan - Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Helse: Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Natriumsilikat % Xi,R36/37/38 vann % Ikke merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Mol ratioforhold mellom SiO2 og Na2 O er 3,31. I følge tester som er utført av CEFIC, så skal natriumsilikat løsninger som har et mol ratioforhold > 3,2 og et tørrstoff < 40 vekt-% ikke faremerkes. Formel for natriumsilikat er: Na2 SiO3 = Na2O. SiO2. Tørrstoffet for Econolite liquid er 36 vekt-%. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 1 / 5

51 Econolite Liquid Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Velges i forhold til omgivende brann. UEGN ET BRAN N SLU KKIN GSMIDDEL - BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Produktet er ikke brennbart. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå utslipp av større mengder til avløp. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Mindre mengder spill fortynnes med store mengder vann og spyles bort. Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13). 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. OPPB EVARIN G Oppbevares frostfritt. Lagres adskilt fra: Metaller som Aluminium, Bly, Sink, Tinn eller legeringer av disse. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. 2 / 5

52 Econolite Liquid Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. ØYEVERN Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. HÅN DVERN Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Polyvinylklorid ( PVC). Butylgummi. Gjennombruddstid er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E LU KT Klar. Luktfri LØSELIGH ET I VAN N Blandbar. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 11-11,50 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet m Pas 1 Tetthet 1360 kg/m³ STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FORH OLD SOM SKAL UN N GÅS Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Metaller som Aluminium, Bly, Sink, Tinn eller legeringer av disse. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen under normale forhold. 3 / 5

53 Econolite Liquid Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. H UDKON TAKT Moderat irriterende. ØYEKON TAKT Moderat irriterende. Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Blandbar med vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er ikke lett bionedbrytbart. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Forventes ikke å bioakkumulere. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall Nei Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: annet uorganisk avfall enn det nevnt i TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER AN DRE MERKESETNIN GER Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. 4 / 5

54 Econolite Liquid Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Versjon: 1( ). Punkter endret: Versjon: 2( ). Punkter endret: Ansvarlig: KF. Versjon: 3( ). Punkter endret: Ansvarlig: TSL. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Tone S. Lyngdal 5 / 5

55 ExpandaCem HT blend Page 1 of 5 SAFETY DATA SHEET ExpandaCem HT blend 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Date issued Product name ExpandaCem HT blend Use of the substance/preparation Cement. Company name Halliburton AS Postal address Eldfiskvegen 1 Postcode NO-4065 City Stavanger Country Norway Tel Fax Website Contact person Anne Kristin Haugan Prepared by The National Institute of Technology as, Norway by Tone S. Lyngdal 2. Hazards identification Classification according to 67/548/EEC or 1999/45/EC Description of hazard Other hazards Xn; R48/20 Xi; R37/38,R41 Health: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. Risk of serious damage to eyes. Irritating to respiratory system and skin. When water is added, the mixture will have a corrosive effect on skin and eyes. Fire and explosion: The product is not classified as flammable. Environment: The product is not classified as harmful to the environment. Refer to section 5, 11 and 12 for complementary information. 3. Composition/information on ingredients Component name Identification Classification Contents a-quarts, respirable dust CAS no.: T; R48/ % EC no.: Portland cement CAS no.: Xi; R37/38, R % EC no.: Column headings CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs or Elincs number) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingredient name = Name as specified in the substance list (substances that are not included in the substance list must be translated, if possible). Contents given in; %, %wt/wt, %vol/wt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, weight%, vol% HH/HF/HE T+ = Very toxic, T = Toxic, C = Corrosive, Xn = Harmful, Xi = Irritating, E = Explosive, O = Oxidizing, F+ = Extremly flammable, F = Very flammable, N = Environmental hazard Component comments See section 16 for explanation of Risk-phrases listed above. 4. First-aid measures General Inhalation Skin contact If in doubt, get medical advice. Fresh air and rest. Contact physician if irritation continues. Remove contaminated clothing. Wash the skin immediately with soap and

56 ExpandaCem HT blend Page 2 of 5 Eye contact Ingestion Information for health personnel 5. Fire fighting measures Suitable extinguishing media Fire and explosion hazards Personal protective equipment Other Information 6. Accidental release measures water. Contact physician if irritation continues. Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any contact lenses and open eyelids widely. If irritation persists: Continue flushing during transport to hospital. Take along these instructions. Rinse mouth thoroughly. Drink a few glasses of water or milk. Do not induce vomiting. Get medical attention. Never give liquid to an unconscious person. If ingested, do not perform flushing of the ventricles due to risk of burns and perforation of the respiratory passage. The product is strongly basic in water, gives an exothermic reaction, which may aggravate the burning injuries. Use fire-extinguishing media appropriate for surrounding materials. The product is not classified as flammable. Fire or high temperatures causes formation of: Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO2). Amorphous silica may at high temperatures form tridymite (870 C) or cristobalite (1470 C). Use fresh air equipment when the product is involved in fire. In case of evacuation, an approved protection mask should be used. See also sect. 8. Containers close to fire should be removed immediately or cooled with water. Personal precautions Use protective equipment as referred to in section 8. Environmental precautions Do not allow to enter into sewer, water system or soil. Methods for cleaning Collect powder using special dust vacuum cleaner with particle filter or carefully sweep into closed container. Collect in suitable containers and deliver as hazardous waste according to section Handling and storage Handling Storage Special risks and properties Use protective equipment as referred to in section 8. Use mechanical ventilation in case of handling which causes formation of dust. Use work methods which minimise dust production. Keep containers tightly closed and dry. Storage life 2 year. This product contains quartz, cristobalite, and/or tridymite which may become airborne without a visible cloud. When water is added, the mixture will have a corrosive effect on skin and eyes. 8. Exposure controls/personal protection Exposure limit values Component name Identification Value Year α-quarts, respirable dust CAS no.: EC no.: α-quarts, total dust CAS no.: EC no.: Exposure controls Other Information about threshold limit values Occupational exposure controls Respiratory protection Hand protection 8 h.: 0,1 mg/m3 K h.: 0,3 mg/m³ K 2007 Explanation of the notation given above: K = carcinogenic Provide adequate ventilation. Do not eat, drink or smoke during work. Personal protection equipment should be chosen according to the CEN standards and in discussion with the supplier of the personal protective equipment Use respiratory equipment with particle filter, type P3. At work in confined or poorly ventilated spaces, respiratory protection with air supply must be used. Use protective gloves made of: Neoprene. Polyvinyl alcohol (PVA). Nitrile. Rubber (natural, latex). Viton rubber (fluor rubber). 4H multilayered gloves. Penetration time is not known. The recommended material of gloves is

57 ExpandaCem HT blend Page 3 of 5 Eye protection Skin protection (other than of the hands) Other Information 9. Physical and chemical properties Physical state Powder, dust Odour None. Colour Grey Solubility in water Partly soluble Specific gravity Value: 3,2 Comments, Specific gravity 20 C 10. Stability and reactivity Hazardous decomposition products Stability 11. Toxicological information Other information regarding health hazards General Inhalation Skin contact Eye contact Ingestion Chronic effects Carcinogenicity 12. Ecological information Other ecological information Ecotoxicity Mobility Persistence and degradability Bioaccumulative potential recommended after a study of the single components in the product. Use tight fitting goggles if dust is generated. Wear appropriate protective clothing to protect against skin contact. Eye wash facilities and emergency shower must be available when handling this product. The listed protective equipment is a recommendation. A risk assessment of the actual risk may lead to other requirements. Fire or high temperatures create: Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO2). Amorphous silica may at high temperatures form tridymite (870 C) or cristobalite (1470 C). Stable under normal temperature conditions and recommended use. When water is added, the mixture will have a corrosive effect on skin and eyes. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. May cause damage to mucous membranes in nose, throat, lungs and bronchial system. Dust irritates the respiratory system, and may cause coughing and difficulties in breathing. Irritating to skin. Risk of serious damage to eyes. Dust may irritate eyes mechanically. May irritate and cause stomach pain, vomiting and diarrhoea. May cause chemical burns in mouth, oesophagus and stomach. Frequent inhalation of dust over a long period of time increases the risk of developing lung diseases. May cause lung fibrosis including Silicosis and/or Pneumoconiosis. Inhalated crystalline silica (a-quarts, cristobalite, tridymite, respirable form) was in 2007 reclassified to Toxic with risk-phrase R48/23 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. Inhalation of silica do not give an evident damage or illness, even if a permanent lung injury may be observed. Quarts, respirable dust is not classified as carcinogenic, but is marked as carcinogenic in the Norwegian working exposure limit list. The product is not classified as dangerous for the environment. The product may affect the acidity (ph-factor) in water with risk of harmful effects to aquatic organisms. Partly soluble in water. The product is not biodegradable. Not expected to bioaccumulate.

58 ExpandaCem HT blend Page 4 of Disposal considerations EWC waste code Product classified as hazardous waste Specify the appropriate methods of disposal 14. Transport information Other applicable information. 15. Regulatory information Hazard symbol EWC: inorganic wastes containing dangerous substances Yes Disposed of as hazardous waste by approved contractor. The waste code (EWC-Code) is intented as a guide. The code must be chosen by the user, if the use differs from the one mentioned above. Not considered as dangerous goods under UN, IMO, ADR/RID or IATA/ICAO regulations. Composition on the label a-quarts, respirable dust: 1-5 % R phrases R48/20 Harmful: danger of serious damage to health by prolongedexposure through inhalation. R37/38 Irritating to respiratory system and skin. R41 Risk of serious damage to eyes. S phrases S22 Do not breathe dust. S24/25 Avoid contact with skin and eyes. S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. References (laws/regulations) CHIP Regulations. The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulation. Directive (EC) No 1907/2006 (REACH) Annex II: Safety data sheets. Administrative norms for pollution of the atmosphere, from Norwegian labour inspection authority. The Hazardous Waste (England and Wales) Regulations 2005 with amendments. Dangerous Goods regulations The Safety Data Sheet is based on information provided by the producer. 16. Other information List of relevant R phrases (under headings 2 and 3). Sources of key data used to compile the safety data sheet Information which has been added, deleted or revised Supplier's notes R37/38 Irritating to respiratory system and skin. R41 Risk of serious damage to eyes. R48/20 Harmful: danger of serious damage to health by prolongedexposure through inhalation. R48/23 Toxic: danger of serious damage to health by prolongedexposure through inhalation. Suppliers Safety data sheet dated: , Halliburton AS Suppliers Safety data sheet dated: , Halliburton AS Suppliers Safety data sheet dated: , Halliburton AS New Safety Data Sheet. The information contained in this SDS must be made available to all those

59 ExpandaCem HT blend Page 5 of 5 Checking quality of information Responsible for safety data sheet who handle the product. This SDS is quality controlled by National Institute of Technology in Norway or by Teknologisk Lab AB in Sweden, certified according to the Quality Management System requirements specified in ISO 9001:2008. This SDS is quality controlled by National Institute of Technology in Norway, certified according to the Quality Management System requirements specified in ISO 9001:2008. Halliburton AS

60 Gascon 469 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Gascon 469 BRU KSOM RÅDE Boreslams kjemikalie. Leverandørens artikkelnummer Gascon 469 N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Silika % natriumhydroksid < 0,50 % C,R35 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Produktet inneholder flere ingredienser som enten ikke er klassifiseringspliktige, eller finnes i så små mengder at de ikke skal oppgis iht. lovverket. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Sørg for ro, varme og frisk luft. Flytt den skadede fra forurensningskilden. IN NÅN DIN G Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYEKON TAKT Skyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. 1 / 5

61 Gascon 469 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: SVELGIN G Skyll nese, munn og svelg med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Til sykehus hvis større mengde er svelget. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Karakteristiske farer: Stoffet/produktet er ikke brennbart. Vandige løsninger gir glatte overflater. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO), Amorf silika kan ved høye temperaturer omdannes til tridymitt (870 C) eller kristobalitt (1470 C). PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERH ETSTILTAK Unngå utslipp til kloakk eller sjø. M ETODER FOR OPPRYDDIN FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ G OG REN GJØRIN G Samles opp mekanisk eller absorberes med egnet materiale med inaktivt materiale som vermikulit, sand, dolomitt, diatomene etc. Leveres nærmeste mottakstasjon for destruksjon eller gjenvinning. Produktet er ikke farlig avfall. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Spill gjør gulv og arbeidsredskaper glatte og sleipe. OPPB EVARIN G Lagres frostfritt. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. Holdbarhetstid: 6 måneder. Oppbevares i originalemballasjen. Bruk beholder av: Rustfritt stål. Egnet plast. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. ÅN DEDRETTSVERN Åndedrettsvern vanligvis ikke påkrevd. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Støvfilter P2 (for fint støv). 2 / 5

62 Gascon 469 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. HÅN DVERN For eksponering > 8 timer, bruk hansker av: Butylgummi. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Verneklær bør anvendes ved risiko for direktekontakt eller sprut. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. natriumhydroksid timer 2 T R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E Klar. LU KT Ingen karakteristisk lukt. LØSELIGH ET I VAN N Løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) ~ 10 1 Smeltepunkt 0 C intervall 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 100 C intervall 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet ~ 1,10 g/cm³ STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. I kontakt med syrer vil produktet få en geleaktig konsistens. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Karbonmonoksid ( CO), Amorf silika kan ved høye temperaturer omdannes til tridymitt (870 C) eller kristobalitt (1470 C). 3 / 5

63 Gascon 469 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: AN NEN IN FORM ASJON Polymeriserer ikke. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE TESTRESU LTATER Gascon 469 Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) > mg/kg rotte GEN ERELT Opptaksvei: Hud- og/eller øyekontakt. Svelging. IN NÅN DIN G Innånding av partikler i tåkeform eller varme damper kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Gjentatt eksponering kan føre til tørr eller sprukket hud. ØYEKON TAKT Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene. SVELGIN G Ingen spesielle helsefarer angitt. Svelging kan føre til lett irritasjon av slimhinnene i svelg, spiserør og mage/tarm. AN N EN TOKS. IN FORM ASJON Medisinske symptomer: Ingen spesifikke symptomer angitt. Helsefareinformasjon: Produktet er i væskeform, og innånding av kvarts i respirabel form (<5 my) ses på som lite sannsynlig. Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Ikke ansett for å være miljøfarlig. ph-verdien i vann øker ved utslipp-stedet og kan få lokale følger for vannlevende organismer. M OBILITET Løselig i vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Inneholder komponent(er) med dårlig nedbrytbarhet. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Vil ikke bioakkumulere. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Produktet er ikke farlig avfall. Vask forurensede beholdere med vann. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER 4 / 5

64 Gascon 469 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IM DG, IATA. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER SAM M EN SETNIN G Silika, natriumhydroksid REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljø verndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet). Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG, IATA (2007). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet). EU-direktiv 2004/73/E F (29 ATP), 2006/8/EC, 1907/2006 (REACH). 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R35 Sterkt etsende. KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjon : erstatter sikkerhetsdatablad av Revisjon : erstatter sikkerhetsdatablad av Endret format (REACH), ellers kun små endringer. Ingen endring av sammensetning eller produkt klassifisering. Revisjonsnr. 2 AN NEN IN FORM ASJON Databladstatus 29 ATP. Dato Signatur R. E. Lunde SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Essenticon AS, Adresse Leif Weldingsvei 14, Postnr./sted N-3208 Sandefjord Land Norge Internett Telefon Faks / 5

65 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Halad-300L NS 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Fluid Loss Additiv 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet N ASJON AL PRODUSENT/IM PORTØR Foretak Halliburton AS. Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-postadresse Internett Halliburton.com Tlf Telefaks KON TAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Unn Endresen 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinfonmasjonen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene til klassifisering iht. gjeldende regelverk.. Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer 2.3. Andre farer PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger IN GREDIENSKOM MEN TARER Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅNDIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 1 / 8

66 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. HUD Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt alt ubehag gir seg. lege hvis ikke ØYNE Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. GENERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen kjente 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGN EDE SLU KNINGSMIDLER: Velges i forhold til omgivende brann. UEGN EDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke samlet vannstråle. BRAN N SLU KKIN GSMETODER Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Svovelholdige gasser (SOx). Nitrogenoksider (N Ox) Anvisninger for brannvesen Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon Miljøverntiltak Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. 2 / 8

67 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S 6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon Henvisning til andre punkter Se også seksjon 8 og 13. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Skift tilsølte klær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevaring Lagres kjølig, tørt og i tett lukket beholder. Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Syrer. Oksidasjonsmidler Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre AN N EN IN FORM ASJON OM GREN SEVERDIER OG OVERVÅKIN G Inneholder ingen stoffer med administrative normer Eksponeringskontroll EGN EDE TILTAK FOR EKSPON ERIN GSKON TROLL Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Nøddusj og øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ØYEVERN Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller. BESKYTTELSE AV HUD Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neoprengummi. Polyvinylklorid ( PVC). Butylgummi. Gjennomtrengningstid Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2. 3 / 8

68 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske FARGE Lysebrun Uklar. LU KT Mild LØSELIGHET I VAN N Løselig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) Ingen data ph (bruksferdig oppløsning) 5,50-6,50 0,5% løsning Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data Flammepunkt > 93 C Fordampningshastighet Ingen data Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser Ingen data Damptrykk Ingen data Damptetthet Ingen data Relativ tetthet 1 Spesifikk gravitet. Fordelingskoeffisient Ingen data Selvantennelsestemperatur Ingen data Nedbrytningstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data 9.2. Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reagerer med materialene listet i seksjon Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som må unngås Ikke kjent Materialer som må unngås Sterke oksydasjonsmidler. Sterke syrer Farlige nedbrytningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon / 8

69 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral Kan forårsake ubehag ved svelging. Akutt toksisitet - dermal Ingen hudirritasjon forventes. Akutt toksisitet - innånding Ingen spesielle helsefarer angitt. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ingen irritasjon forventes. Kreftfremkallende egenskaper Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Skadelig for reproduksjonsevnen Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Sensibilisering Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Toksisitet ved gjentatt eller langvarig eksponering Kroniske effekter er ikke kjent. Mutagenisitet Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er ikke lett bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Løselig i vann. 5 / 8

70 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S Resultater av PB T- og vpvb-vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre negative virkninger Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Produktet er klassifisert som farlig avfall: Nei AVFALLSGRU PPER EAL: annet organisk avfall enn det nevnt i DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse Fareseddel Ikke relevant Farenummer Ikke relevant Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Miljøfare i tankskip Ikke relevant Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Sub. risiko: Ikke relevant IMDG Code Ikke relevant segregation group Marine pollutant Ikke relevant Stoffnavn(s) på Ikke relevant marine pollutant EMS: Ikke relevant 6 / 8

71 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant (U N proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Ikke relevant AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet AN N EN N LOVM ESSIG IN FORM ASJON Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ( CLP) datert Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning ( EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORM ASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført: Nei DEL 16: Andre opplysninger UTGITT: FORKORTELSE PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Halliburton. LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Halliburton AS 7 / 8

72 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Halad-300L N S SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner 8 / 8

73 HALAD-400L Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE HALAD-400L Fluid Loss Additive. N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan - Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Andre farer: Se også avsnitt 5, 11 og 12. HELSE Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1,2-etandiol % Xn,R22 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Komponentkommentarer: Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Balansen opp til 100 % er ikke-klassifiserte stoffer eller under grensen for å tas med i beregningen. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 1 / 6

74 HALAD-400L Sist endret: Internt nr: H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. ØYEKON TAKT Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. SVELGIN G Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. Gi aldri væske til en bevisstløs person. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Pulver, karbondioksid ( CO2), vanntåke, skum. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Nitrøse gasser (NOx). Svovelholdige gasser (SOx). PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. pkt HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med øynene. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. OPPB EVARIN G Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Oppbevares i originalemballasjen. Lagres i tett lukket beholder. Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE 2 / 6

75 HALAD-400L Sist endret: Internt nr: BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. ÅN DEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). ØYEVERN Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. AN NEN IN FORM ASJON Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. 1,2-Etandiol (Etylenglykol (damp)) timer H,T R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E LU KT Brun. Mild Søtlig. LØSELIGH ET I VAN N Løselig. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 100 C 1 Flammepunkt > 93 C Testmetode: PMCC 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet 400 cp Kommentarer: 20 C 1 Relativ tetthet 1,14 g/cm³ 2 3 / 6

76 HALAD-400L Sist endret: Internt nr: STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. M ATERIALER Sterke oksidasjonsmidler. SOM SKAL UN NGÅS FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid ( CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Nitrøse gasser (NOx). Svovelholdige gasser ( SOx). 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Symptomene på overeksponering er hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, bevisstløshet, beruselse. H UDKON TAKT Moderat irriterende. Langvarig eller gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom huden. ØYEKON TAKT Sprut kan medføre irritasjon og rødhet. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Kan gi skade på sentralnervesystemet, nyresvikt, hjertesvikt og pustebesvær. AKU TTE OG KRONISKE SKADEVIRKNIN GER Kroniske effekter: Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig hjerneskade. Inntak over lang tid kan forårsake skade på lever, nyrer og nervesystem. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Blandbar med vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er moderat bionedbrytbart. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Bioakkumulerer ikke. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. 4 / 6

77 HALAD-400L Sist endret: Internt nr: AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER S-SETNIN GER S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER IN FORM ASJON SKILDER Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: , Halliburton AS. LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R22 Farlig ved svelging. UTGITT: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Nytt sikkerhetsdatablad. Tidligere utgitt i annet format. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS. 5 / 6

78 HALAD-400L Sist endret: Internt nr: SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Tone S. Lyngdal 6 / 6

79 Halad-99LE+ Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Halad-99LE+ N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider GIFTIN FO FAREID ENTIFIKASJON HELSE Vurdert ikke helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Ikke brannfarlig. MILJØ Ikke miljøfarlig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER IN GREDIEN SKOM MEN TARER Vannbasert. Produktet inneholder ingen klassifiseringspliktige komponenter. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. IN NÅN DIN G Sørg for ro, varme og frisk luft. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann og såpe. ØYEKON TAKT Skyll øynene med mye rent vann i ca. 15 min. Ved fortsatt ubehag søk legehjelp. SVELGIN G Skyll nese, munn og svelg med vann. Drikk et par glass vann. Kontakt lege hvis ubehag eller store mengder svelget. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK 1 / 5

80 Halad-99LE+ Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Vann spray, sand, tørt pulver, karbondioksid, skum. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Brenner ikke. Kan dannes CO, CO2. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk personlig verneutstyr beskrevet i pkt. 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Dem opp for spredning og stopp utstrømmingen hvis mulig. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Suges opp i absorberende inert materiale. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Spyl rent med store mengder vann. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G SPESIELLE BRU KSOM RÅDER, EGEN SKAPER OG FARER Ingen spesielle. HÅN DTERIN G Bruk personlig verneutstyr, beskrevet i kap. 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå øye- og hudkontakt. OPPB EVARIN G Lagres godt ventilert, kjølig og tørt. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal være CE-merket. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. HÅN DVERN Vanlige arbeidshansker. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør verneklær benyttes. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske FARG E fargeløs 2 / 5

81 Halad-99LE+ Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: LU KT luktfri LØSELIGH ET fullstendig løselig i vann LØSELIGH ET I VAN N fullstendig FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) 5,50 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,0190 g/cm³ STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Produktet er stabilt ved normale forhold. M ATERIALER Ingen. SOM SKAL UN NGÅS FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER CO, CO TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER GEN ERELT Produktet medfører ingen helsefare ved rett bruk. IN NÅN DIN G Kan gi irritasjon. H UDKON TAKT Kan irritere huden ved gjentatt og langvarig bruk. ØYEKON TAKT Kan irritere øynene. SVELGIN G Kan gi irritasjon i svelg og fordøyelsessystemet. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER 3 / 5

82 Halad-99LE+ Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ØKOTOKSISITET En del av produktet er giftig. M OBILITET Produktet er løselig i vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er lett nedbrytbart. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Produktet er lett nedbrytbart. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Restkjemikalier bør ikke tilføres kloakknettet. Soffet er i seg selv ikke farlig avfall. Avfallsbesitteren er ansvarlig for korrekt behandling av avfall og restprodukter. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON FARLIG GODS: Nei Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER AN DRE MERKESETNIN Vurdert ikke merkepliktig. GER REFERAN SER Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, inkl. YL-merking, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Oljedirektoratet) av Administrative normer, best.nr. 361 (2003). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om farlig avfall, nr (2003). Transport av farlig gods: ADR/RID (2005), IM DG, IATA. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjon nr. 1: Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 13, 15, 16. Revisjon nr. 2: Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 2, 12. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD KVALITE TSSIKRE T ETTER 29. ATP. GODKJENT: JA AN NEN IN FORM ASJON HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". 4 / 5

83 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Halad-99LE+ Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV Foretak HMS Logiconsult as Adresse Fabrikkveien 27 Postnr./sted 4033 Stavanger E-post Telefon Faks / 5

84 HR-25L N Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN HR-25 L N BRU KSOM RÅDE Retarder, sement. Leverandørens artikkelnummer HR-25L N N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Vinsyre % Xi,R36 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Sørg for ro, varme og frisk luft. Flytt den skadede fra forurensningskilden. IN NÅN DIN G Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYEKON TAKT Skyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. SVELGIN G Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. 1 / 5

85 HR-25L N Sist endret: Internt nr: BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Stoffet/produktet er ikke brennbart. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Stoffet/produktet er ikke brennbart. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Irriterende gasser/damper/røyk. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå utslipp til kloakk eller sjø. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Samles opp mekanisk eller absorberes med egnet materiale med inaktivt materiale som vermikulit, sand, dolomitt, diatomene etc. Leveres nærmeste mottakstasjon for destruksjon eller gjenvinning. Produktet er ikke farlig avfall. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Sørg for god ventilasjon. Unngå utvikling og innånding av aerosoler og damper. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen. OPPB EVARIN G Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Sørg for god ventilasjon. ÅN DEDRETTSVERN Åndedrettsvern ikke påkrevd. ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. HÅN DVERN For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: 4H. Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER 2 / 5

86 HR-25L N Sist endret: Internt nr: TILSTAN DSFORM Væske. FARG E Klar. LU KT Ingen karakteristisk lukt. LØSELIGH ET I VAN N Lett oppløselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 103 C intervall 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,02 g/cm³ 20 C STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Unngå kontakt med: Oksiderende materiale. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalt bruk. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), AN NEN IN FORM ASJON Polymeriserer ikke. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE Vinsyre TESTRESU LTATER Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) > mg/kg rotte IN NÅN DIN G Aerosoler kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Gjentatt eller langvarig kontakt kan føre til lett hudirritasjon. ØYEKON TAKT Sprut i øyne kan gi en lett irritasjon. 3 / 5

87 HR-25L N Sist endret: Internt nr: SVELGIN G Svelging kan føre til lett irritasjon av slimhinnene i svelg, spiserør og mage/tarm. ALLERGI Ingen kjente allergifremkallende egenskaper. KREFT Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). M UTAGEN E EFFEKTER Arvestoffskadelige (mutagene) egenskaper er ikke kjent. AN N EN TOKS. IN FORM ASJON Medisinske symptomer: Irritasjon av øyne og slimhinner. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig virkning på miljøet. M OBILITET Løselig i vann. Høy mobilitet. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er lett bionedbrytbart. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Bioakkumulerer ikke. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Produktet er ikke farlig avfall. AVFALLSGRU PPER andre syrer. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER SAM M EN SETNIN G Vinsyre 4 / 5

88 HR-25L N Sist endret: Internt nr: REFERAN SER Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG, IATA. Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljøverndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet). EU-direktiv 2004/73/E F (29 ATP), 2006/8/EC, 1907/2006/EC (REACH). 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R36 Irriterer øynene. KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjon , nr. 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i REACH-format. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Revisjonsnr. 1 SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Essenticon AS, Adresse Leif Weldingsvei 14, Postnr./sted N-3208 Sandefjord Land Norge Internett Telefon Faks / 5

89 HR-4L Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE HR-4L Brønnkjemikalie N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan - Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER IN GREDIEN SKOM MEN TARER Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle IN NÅN DIN G bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. 1 / 5

90 HR-4L Sist endret: Internt nr: BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Velges i forhold til omgivende brann. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke brennbart. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Uspesifiserte organiske forbindelser. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Spill tas opp med absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. pkt HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. OPPB EVARIN G Oppbevares frostfritt. Oppbevares i originalemballasjen. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr Annen informasjon: Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. ØYEVERN Benytt øyevern ved risiko for sprut. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. 2 / 5

91 HR-4L Sist endret: Internt nr: AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E Brunt LU KT Ingen karakteristisk lukt. LØSELIGH ET I VAN N Løselig. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall ~ 100 C 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,1820 g/cm³ 2 ph (handelsvare) Kommentarer: Ikke kjent STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen under normale forhold. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonoksider. Svoveloksider. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Moderat irriterende. ØYEKON TAKT Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. 3 / 5

92 HR-4L Sist endret: Internt nr: ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Løselig i vann. AN DRE SKADEVIRKNIN PLONOR-produkt. GER 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL: EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Andre relevante opplysninger: Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER LOVER OG FORSKRIFTER Referanser ( Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. UTGITT: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Tidligere utgitt i annet format. 4 / 5

93 HR-4L Sist endret: Internt nr: AN NEN IN FORM ASJON Kvalitetssikring av informasjonen: Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Knut Finsveen 5 / 5

94 HR-5L Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE HR-5 L Retarder. N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan - Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Andre farer: Se også avsnitt 5, 11 og 12. HELSE Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER IN GREDIEN SKOM MEN TARER Komponentkommentarer: Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt alt ubehag gir seg. lege hvis ikke 1 / 5

95 HR-5L Sist endret: Internt nr: ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Velges i forhold til omgivende brann. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke brennbart. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Svovelholdige gasser ( SOx). PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Spill tas opp med absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. pkt HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. OPPB EVARIN G Lagres tørt. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Annen informasjon: Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. 2 / 5

96 HR-5L Sist endret: Internt nr: ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). ØYEVERN Benytt øyevern ved risiko for sprut. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E LU KT Brun. Svak. LØSELIGH ET I VAN N Løselig. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Relativ tetthet 1,165 g/cm³ STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid ( CO2). Svovelholdige gasser ( SOx). 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. 3 / 5

97 HR-5L Sist endret: Internt nr: H UDKON TAKT Kan virke irriterende. ØYEKON TAKT Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Løselig i vann. AN DRE SKADEVIRKNIN GER Andre skadevirkninger / annen informasjon: PLONOR-produkt. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall: Nei. Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: annet organisk avfall enn det nevnt i TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER 4 / 5

98 HR-5L Sist endret: Internt nr: REFERAN SER Referanser ( Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER IN FORM ASJON SKILDER Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: , Halliburton. LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. UTGITT: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Tidligere utgitt i annet format. Punkter som er endret fra forrige versjon: KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Halliburton AS. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Tone S. Lyngdal 5 / 5

99 Jet-Lube Seal-Guard JJet- Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Jet-Lube Seal-Guard JJet- BRU KSOM RÅDE Smøremiddel N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Mento AS Adresse P.B Postnr./sted N-6501 Kristiansund Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Dag Verpeide 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Kan virke lett irriterende på hud og øyne. BRAN N OG EKSPLOSJON Ikke brannfarlig, men brennbar. MILJØ Ikke ansett for å være miljøfarlig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking kalsiumfluorid % Ikke merkepliktig smørefett fett % Ikke merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK IN NÅN DIN G Flytt ut i frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur osv. Smør på fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. Kontakt lege hvis ubehag oppstår. ØYEKON TAKT Skyll straks øyet med en myk stråle lunkent vann mens øyelokkene løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Gi 1-2 glass vann å drikke hvis den skadede er ved full bevissthet. Kontakt lege. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK 1 / 5

100 Jet-Lube Seal-Guard JJet- Sist endret: Internt nr: EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Kan slokkes med vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid. Halon. Sand, jord. UEGN ET BRAN N SLU KKIN GSMIDDEL Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann dannes karbonmonoksid og karbondioksid. Nitrøse gasser (N Ox). Svoveloksider ( SOx). Hydrokarboner. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Sørg for god ventilasjon. Benytt nødvendig verneutstyr. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp av større mengder til avløp. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Skrap produktet opp og tørk deretter godt av. Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under pkt. 13. "Fjerning av kjemikalieavfall". Gjør rent med vann og såpe. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Sørg for god ventilasjon. Unngå hud og øyekontakt. Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. OPPB EVARIN G Lagre beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt gjennomluftet sted. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for god hygiene. Sørg for god ventilasjon. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig ved vanlig bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon benyttes: Gassfilter B (uorganiske gasser/damper, grått). ØYEVERN Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for sprut/dampdannelse. HÅN DVERN Normalt ikke nødvendig. For vedvarende og lengre kontakt benytt hansker av nitril eller neopren. Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte! 2 / 5

101 Jet-Lube Seal-Guard JJet- Sist endret: Internt nr: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Fett. FARG E LU KT Sort Petroleum. LØSELIGH ET I VAN N Uløselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) ~ 7 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt 204 C 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall > 274 C 1 Flammepunkt 221 C 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk > 0,01 mbar 25 C 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur 260 C 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,1260 g/cm³ 2 Flytepunkt STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Produktet er stabilt under normal lagring og bruk. FORH OLD SOM SKAL UN N GÅS Unngå sterk oppvarming og tennkilder. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Sterkt oksidasjonsmiddel. Uorganiske syrer. Organiske syrer. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE TESTRESU LTATER Jet-Lube Seal-Guard JJet- Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) 336 timer mg/kg rotte IN NÅN DIN G Kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Kan virke lett irriterende. Personer med sensitiv hud kan få utslett ved kontakt med produktet. ØYEKON TAKT Damp eller sprut i øyet kan gi irritasjon, rødhet, svie og ubehag. 3 / 5

102 Jet-Lube Seal-Guard JJet- Sist endret: Internt nr: SVELGIN G Kan gi mage- og tarmplager. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE AKVATISKE TESTRESU LTATER LD50 (Corophium volutator)/ 10 dager: ~12 mg/kg. M OBILITET Uløselig i vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Biologisk nedbrytbar. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Ikke bioakkumulerbar. KON KLU SJON Unngå at produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. AN NEN IN FORM ASJON Produktet er vurdert til fargekode: Gul. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Ikke farlig avfall. Avfallet skal leveres til godkjent mottak/innsamlingssted eller behandlingsbedrift. Fjerning av emballasje: All emballasje skal tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes. AVFALLSGRU PPER EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: avfall som ikke er spesifisert andre steder Avfallsstoffnummer: 7021 Olje- og fettavfall 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IM DG og IATA. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER SAM M EN SETNIN G kalsiumfluorid, smørefett fett S-SETNIN GER S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 4 / 5

103 Jet-Lube Seal-Guard JJet- Sist endret: Internt nr: REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005). Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005), liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2005). Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall (2004). Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG og IATA. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, AN DRE OPPLYSNIN GER IN FORM ASJON SKILDER Datablad fra leverandør ( og HOCNF, ). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr. Arbeidsmiljøsenterets hanskeguide. Hva du må vite, når du bruker åndedrettsvern (Orientering, bestnr. : 539, Arbeidstilsynet). LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Databladet er kvalitetssikret av Chemtox i henhold til kravene i norsk regelverk. Chemtox har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000. Utarbeidet Kontrollert av: Bente K. Sandø av: Solvor Hetlelid Chemtox har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør. UTGITT: REVISJON SOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Bente K. Sandø Utarbeidelse Bente K. Sandø Endring i pkt. 2 SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Chemtox Norge AS Postnr./sted 4313 Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 5

104 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Jet-Lube NCS-30 ECF 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Gjengefett Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet N ASJON AL PRODUSENT/IM PORTØR Foretak MENTO AS Adresse Kontinentalveien 22 Postnr./sted 4098 Tananger Land Norway E-postadresse Internett Tlf Telefaks KON TAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Dag Verpeide 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinfomasjonssentralen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer S-SETNINGER S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene Andre farer HELSE: Pga. sin viskøse karakter kan produktet blokkere luftveiene ved innånding. Kan virke irriterende på øyne. Gjentatt/langvarig hudkontakt kan gi irritasjon og utslett hos overømfintlige personer. Svelging kan gi diaré. SIKKERHET: Ikke brannfarlig men brennbar. MILJØ: Ikke ansett for å være miljøfarlig. DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger 1 / 8

105 Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Smørfett fett % Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. IN GREDIEN SKOM MEN TARER Smørefett (CAS ) er ikke klassifisert som kreftfremkallende i henhold til Note N i Merkeforkriftene: Klassifisering av stoffet som kreftfremkallende er ikke nødvendig hvis stoffets fulle raffineringshistorie er kjent og det kan dokumenteres at det opprinnelige stoffet ikke er kreftfremkallende. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅN DIN G Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes. SVELGIN G FREMKALL IKKE BREKNIN G! Skyll munnen er ved full bevissthet. Kontakt lege. godt med vann. Gi straks et par glass med melk eller vann hvis den skadede HUD Vask huden med såpe og vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur osv. Smør på fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. Kontakt lege hvis ubehag oppstår. ØYNE Skyll straks øyet med en myk stråle lunket vann mens øyelokkene løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGN EDE SLU KNIN GSMIDLER: Kan slokkes med vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid, sand, jord. UEGN EDE SLU KNIN GSMIDLER: Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann dannes karbonmonoksid og karbondioksid, nitrøse gasser (N Ox), svoveloksider ( SOx) og hydrokarboner Anvisninger for brannvesen Generelt: Evakuer alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 2 / 8

106 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Sørg for god ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Bruk verneutstyr (Se pkt. 8). Spill kan være glatt, vær oppmerksom på sklifaren. FOR IKKE-INN Se pkt. 8. SATSPERSONELL FOR IN NSATSPERSON Se eventuelt punkt 8. ELL 6.2. Miljøverntiltak Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. Ved større utslipp kontakt brannvesenet/sft straks Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Skrap produktet opp og tørk deretter godt av. Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under pkt. 13. "Fjerning av kjemikalieavfall". Gjør rent med vann og såpe Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå kontakt med hud og øyne. Emballasjen håndteres og åpnes forsiktig. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Pass på at ikke produktet kommer ned i avløp (kan blokkere/tette igjen) Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Lagre beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt gjennomluftet sted Spesielle bruksområder DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre 8.2. Eksponeringskontroll EGN EDE TILTAK FOR EKSPONERIN GSKONTROLL Sørg for god hygiene. Sørg for god ventilasjon. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. ØYEVERN Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for sprut/dampdannelse. Referanser til relevante standarder CEN/CR 13464:1999 Guide til selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 166: Øyevern- Spesifikasjoner NS-EN 168:2001: Øyevern- Ikke optiske prøvingsmetoder. 3 / 8

107 Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: BESKYTTELSE AV HUD Benytt langermede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. Hudbeskyttelse kommentar Tilsølte klær må skiftes snarest. Vask huden under. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på ny. HÅN DVERN Normalt ikke nødvendig. Overømfintlige personer bør bruke beskyttelseshansker (iht. standard NS-EN 374) av f.eks. nitril. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør. Skift hansker ofte! Referanser til relevante standarder NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig ved vanlig bruk. Referanser til relevante standarder EN141:2000 Gassfiltre og kombinerte filtre. EN143:2000 Partikkelfiltre NSEN140: 1998 Åndredrettsvern-Halvmasker og kvartmasker - Krav, prøving, merking. NS-EN 405:2001, A1:2009: Åndedrettsvern- Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler - Krav, prøving, merking. AN NEN IN FORM ASJON Hygieniske rutiner: Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, drikking, røyking og bruk av toalett. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREG ATTILSTAN D pasta FARG E Beige. LU KT petroleum LØSELIGH ET I VAN N uløselig i vann Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) Ingen data ph (bruksferdig oppløsning) ~ 7 Smeltepunkt > 204 C Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data Flammepunkt > 221 C Fordampningshastighet < 0,01 ift. butylacetat Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser 0,90-7 % Damptrykk < 0,01 kpa Damptetthet > 5 Relativ tetthet 1,26 g/cm3 Fordelingskoeffisient < 1 n-oktanol/vann Selvantennelsestemperatur > 260 C Nedbrytningstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Dråpepunkt ca 232 C Merknad nr. Kommentar 4 / 8

108 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt under normal lagring og bruk. Ingen fotoreaktive stoffer Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Unngå sterk oppvarming og tennkilder Materialer som må unngås Sterke oksidasjonsmidler, uorganiske syrer, kobberreaktive stoffer Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann kan det dannes produkter som karbonoksid (giftig, meget brannfarlig) og karbondioksid (fortrenger oksygen). Nitrogenoksider (N OX). Svoveloksider (SOx), samt røyk og sot. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Jet-Lube NCS-30 ECF Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode LC50 (Inhalasjon) > 4000 mg/kg (ekstrapolert) Akutt toksisitet - oral Kan gi mage- og tarmplager (diare). Akutt toksisitet - dermal Kan virke lett irriterende. Personer med sensitiv hud kan få utslett ved kontakt med produktet. Akutt toksisitet - innånding Pga. sin viskøse karakter kan produktet blokkere luftveiene ved innånding. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Damp eller sprut i øyet kan gi irritasjon, rødhet, svie og ubehag. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET Ikke ansett for å være miljøfarlig, men vil føre til forurensning av miljøet Holdbarhet og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensiale Ikke bioakkumulerbar. 5 / 8

109 Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: Mobilitet i jord Uløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Ved bruk av kjemikaliet offshore er produktet vurdert til fargekode: Gul. AN NEN IN FORM ASJON Miljøopplysninger, konklusjon Unngå at produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GEN ERELT Avfallet skal leveres til godkjent mottak/innsamlingssted eller behandlingsbedrift. Fjerning av emballasje: All emballasje skal tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes. Produktet er klassifisert som farlig avfall : Nei Emballasjen er klassifisert som farlig avfall : Nei AVFALLSGRU PPER EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: annet organisk avfall enn det nevnt i Avfallsstoffnummer: 7021 Olje- og fettavfall Avfallskode EAL EAL: annet organisk avfall enn det nevnt i NORSAS 7021 Olje- og fettavfall DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (U N proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse Fareseddel Ikke relevant Farenummer Ikke relevant Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (U N proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Miljøfare i tankskip Ikke relevant 6 / 8

110 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Sub. risiko: Ikke relevant IMDG Code Ikke relevant segregation group Marine pollutant Ikke relevant Stoffnavn(s) på Ikke relevant marine pollutant EMS: Ikke relevant Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Ikke relevant AN NEN IN FORMASJON Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IM DG og IATA. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet AN N EN N LOVMESSIG INFORMASJON FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer. FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr. 384: Forskrift om landstransport av farlig gods (landtransportforskriften) ADR/RID. FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IM DG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7.) IATA. FOR nr. 550: Forskrift om arbeid av barn og ungdomm med senere endringer. FOR nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer. Norsk Stoffliste til og med 29. tilpasning-www.miljøstatus.no. Veiledning om administravie normer for forurensing av arbeidsatmosfere. normer. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Arbeidstilsynets brosjyre om åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget) Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORMASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført : Nei 7 / 8

111 Jet-Lube NCS-30 ECF Sist endret: Erstatter dato: DEL 16: Andre Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad opplysninger fra produsent/leverandør LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER HMS-databladet er utarbeidet/revidert i henhold til gjeldende regelverk. Alfheim Kjemikalie Consult er ikke ansvarlig for feil eller mangler i opplysninger fra produsent eller leverandør av produktet. Leverandør/importør i seksjon 1 i databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. AN NEN IN FORM ASJON Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Oppgradert til annex II format, REACH. Endringer i samtlige punkter Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad MENTO AS SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Alfheim Kjemikalie Consult 8 / 8

112 KCl Brine Sist endret: Erstatter dato: Internt nr ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN KCl Brine KJEMISK N AVN Kalium Klorid BRU KSOM RÅDE Boreslams kjemikalie FORM EL KCl CAS-N R ; N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak HALLIBU RTON AS Adresse Postboks 200 Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider GIFTIN FO: FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Vurdert ikke klassifiseringspliktig mhp. helse-, brann- eller miljøfare. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER IN GREDIEN SKOM MEN TARER Nr. 1: Klass: Merck. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. IN NÅN DIN G Flytt ut i frisk luft. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Søk lege ved betydelig påvirkning. H UDKON TAKT Vask med mye vann. ØYEKON TAKT Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer, søk lege. SVELGIN G Drikk mye vann eller melk. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. 1 / 4

113 KCl Brine Sist endret: Erstatter dato: Internt nr BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet brenner ikke PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Større mengder må ikke tømmes i kloakk. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Feies forsiktig sammen og samles opp. Skyll rent med store mengder vann. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk personlig verneutstyr, beskrevet i kap. 8. Unngå utvikling av støv. OPPB EVARIN G Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Etter endt arbeid bør huden tilføres hudkrem eller mykgjøringsmiddel. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. ÅN DEDRETTSVERN Halvmaske med et partikkelfilter P2 ved dårlig ventilasjon. ØYEVERN Beskyttelsesbriller. HÅN DVERN Løsningsmiddelresistente hansker (butylgummi). AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Klær med lange ermer. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Pulver FARG E Fargeløs hvit LU KT Ingen karakteristisk lukt LØSELIGH ET I VAN N 1 g per 2.8 ml H2O 2 / 4

114 KCl Brine Sist endret: Erstatter dato: Internt nr FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) 7,30 1 Smeltepunkt 773 C 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall 1500 C 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,98 g/cm³ STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7). M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Utvikler varme ved løsning i vann. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ved brann oppstår: CO, CO TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Inhalering av tåke forårsaker irritasjon av respirasjonssystemet. H UDKON TAKT Lett hudirritasjon. ØYEKON TAKT Lett øyeirritasjon. AN N EN TOKS. IN FORM ASJON ORAL TOKSISITET: LD50: 2500 mg/kg DERMAL TOKSISITE T: Ikke kjent. IN H. TOKSISITET: Ikke kjent. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET PLONOR-produkt. 3 / 4

115 KCl Brine Sist endret: Erstatter dato: Internt nr M OBILITET Løselig i vann. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Produktet er ikke farlig avfall. Avfallsbesitteren er ansvarlig for korrekt behandling av avfall og restprodukter. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER REFERAN SER Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Petroleumstilsynet) av Administrative normer, best.nr. 361 (2003). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). (2004). Transport av farlig gods: ADR/RID (2005), IM DG, IATA. AN NEN IN FORM ASJON Revisjon nr. 1: Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 2, 11, 13, 15, AN DRE OPPLYSNIN GER AN NEN IN FORM ASJON HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". KVALITE TSSIKRE T ETTER 29. ATP. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak HMS Logiconsult A/S Adresse Fabrikkveien 27 Postnr./sted 4033 Stavanger Land Norge Internett Telefon Faks / 4

116 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATABLAD MEG DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MEG Stoffnavn Monoethylene glycol Synonymer NF2 (TM); DFE 1501; PFR143; PFR23 FORMEL C2H6O2 CAS-NR ; EC-NR ; INDEKS-NR ; Annen informasjon Utgitt dato: Revisjonsdato: Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Varierte bruksområder - Til profesjonelt bruk 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Baker Hughes Norge Adresse Tanangerveien 501 Postnr./sted 4056 TANANGER Land Norway E-postadresse Internett Tlf Telefaks Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Beredskapstelefon Giftinfonmasjonen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DSD Klassifisering: Xn; R22 CLP Klassifisering: Acute Tox. 4;H302 Viktigste skadevirkninger:: Farlig ved svelging Etikettelementer Signalord: Advarsel SAMMENSETNING 1,2-ETANDIOL ( %) 1 / 10

117 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD M EG H-setninger H302 Farlig ved svelging. P-setninger P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P264 Vask hendene grundig etter bruk. P301/310 VED SVELGIN G: Kontakt umiddelbart et GIFTIN FORMASJONSSENTER eller lege Andre farer PBT / vpvb PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Fysiokjemiske effekter Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. Helseeffekt Kan gi lettere irritasjon ved øyekontakt. DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.1. Stoffer Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DSD-Klassifisering CLP-klassifisering 1,2-E TANDIOL Xn,R22 Acute Tox. 4 H302 % Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. IN GREDIEN SKOM MEN TARER Synonymer: Etylenglykol DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅN DIN G Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGIN G Skyll munnen grundig. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNIN G! Kontakt lege øyeblikkelig. HUD Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYNE Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Farlig ved svelging. Ved svelging av etylenglykol (1,2-etandiol) så absorberes stoffet gjennom fordøyelseskanalen og rammer sentralnervesystemet. Symptomer som eufori, nerveforstyrrelser, magesmerter, brekninger og redusert bevissthetsnivå kan ofte opptre innen 30 minutter. Kan irritere øynene og kan forårsake rødhet og svie. Forsinkede symptomer og virkninger Det har blitt observert forandringer i nyrefunksjonen som proteinuri (protein i urinen), hematuri (blodig urin) og anuri (suspendert urinutskillelse). 2 / 10

118 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD M EG 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Til helsepersonell: behandling med fomepizol eller etanol ved indikasjon. DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGN EDE SLU KNINGSMIDLER: Pulver, karbondioksid (CO2), alkoholresistent skum. UEGN EDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke samlet vannstråle. BRAN N SLU KKIN GSMETODER Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Uspesifiserte organiske forbindelser Anvisninger for brannvesen Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon Miljøverntiltak Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Vask det forurensede området med vann og la det tørke Henvisning til andre punkter Se også seksjon 8 og 13. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter kontakt med produktet Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet 3 / 10

119 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD M EG Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte sollys. Egnet emballasje Lagres i originalbeholder. Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Lagringsstabilitet 2 år 7.3. Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre AN N EN IN FORM ASJON OM GREN SEVERDIER OG OVERVÅKIN G Forklaring av anmerkningene nedenfor: H = Hudopptak T = Takverdi. 1,2-Etandiol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etylenglykol 8 t.: 25 ppm (damp) HT 8 t.: 10 mg/m3 (støv) H Eksponeringskontroll EGN EDE TILTAK FOR EKSPON ERIN GSKON TROLL Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske). BESKYTTELSE AV HUD Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. HÅN DVERN Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Egnede hansker Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREG ATTILSTAN D Væske FARG E LU KT Fargeløs Søtlig - Nesten luktfri EKSPLOSIVE EGEN SKAPER Ikke angitt. OKSIDASJON SEGEN SKAPER Ikke angitt. 4 / 10

120 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD M EG LØSELIGHET I VAN N Løselig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) Ingen data ph (bruksferdig oppløsning) 6-8 Smeltepunkt < -13 C Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data Flammepunkt Ingen data Fordampningshastighet Ingen data Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser Ingen data Damptrykk Ingen data Damptetthet Ingen data Relativ tetthet 1,11-1,12 16 C Fordelingskoeffisient 1,36 Selvantennelsestemperatur Ingen data Nedbrytningstemperatur Ingen data Viskositet < C 9.2. Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med forhold og materialer som skal unngås (seksjon 10.4 og 10.5) Forhold som må unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som må unngås Oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser Farlige nedbrytningsprodukter Ingen under normale forhold. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger MEG Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode LD50 (Dermalt) 9530 mg/kg Kanin LD50 (Oralt) > 2000 mg/kg Rotte 5 / 10

121 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD M EG Akutt toksisitet - oral Ved svelging av etylenglykol (1,2-etandiol) så absorberes stoffet gjennom fordøyelseskanalen og rammer sentralnervesystemet. Symptomer som eufori, nerveforstyrrelser, magesmerter, brekninger og redusert bevissthetsnivå kan oppstå raskt etter inntak. Akutt toksisitet - dermal 1,2 etandiol kan opptas gjennom huden. Kan irritere huden ved gjentatt eller langvarig bruk. Akutt toksisitet - innånding Anses ikke å være skadelig ved innånding pga. stoffets lave damptrykk ved omgivelsestemperatur. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kimcellemutagenitet Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kreftfremkallende egenskaper Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Skadelig for reproduksjonsevnen Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Gjentatte STOT-eksponeringer Ingen kjente ved arbeidsmessig eksponering. Skadelig for luftveiene Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Andre toksikologiske virkninger Kan forårsake skade på følgende organer: øvre luftveier, hud, sentralnervesystemet og øynene. Dødelig dose av 1,2-etandiol (etylenglykol) er ca. 100ml. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet MEG Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode LC50 (Akutt fisk) 96 timer > mg/l Onchorhynchus mykiss ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 6 / 10

122 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD M EG Holdbarhet og nedbrytbarhet Verdi: 56 % Testperiode: Testmetode: 28 dager OECD 301 C Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Hentet fra Prevent databasen. Persistens og nedbrytbarhet Produktet er ikke lett bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Forventes ikke å bioakkumulere. Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Verdi: 10 Kommentar, BCF Hentet fra Prevent databasen Mobilitet i jord Løselig i vann Resultater av PB T- og vpvb-vurdering PBT-/vPvB-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd/ikke utført Andre negative virkninger Ingen kjente. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall : Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER EAL: organisk avfall som inneholder farlige stoffer EAL: rene kjemikalier/kjemikalierester u/halogen og tungmetaller NORSAS 7042 Organiske løsemidler uten halogen DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse Fareseddel Ikke relevant Farenummer Ikke relevant Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant 7 / 10

123 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD M EG Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Miljøfare i tankskip Ikke relevant Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Sub. risiko: Ikke relevant IMDG Code Ikke relevant segregation group Marine pollutant Ikke relevant Stoffnavn(s) på Ikke relevant marine pollutant EMS: Ikke relevant Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Ikke relevant AN NEN IN FORMASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler: Ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger: Ikke relevant. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet 8 / 10

124 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD M EG AN N EN N LOVM ESSIG IN FORM ASJON Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/E EC og 1999/45/EC, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning ( EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORM ASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført : Nei DEL 16: Andre opplysninger UTGITT: FORKORTELSE PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: og LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R22 Farlig ved svelging. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE H-SETNIN GER H302 Farlig ved svelging. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. AN NEN IN FORM ASJON Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: og Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Tidligere utgitt i annet format. Versjon: 6. Seksjoner endret: Ansvarlig: Stine Bækkelund. For tidligere revisjonshistorikk se sikkerhetsdatablad av utarbeidet av Bureau Veritas. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Baker Hughes Norge 9 / 10

125 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD M EG SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Stine Bækkelund 10 / 10

126 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Micromax FF 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Vektmateriale i oljebrønnsement og borevæske 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet N ASJON AL PRODUSENT/IM PORTØR Foretak Halliburton AS. Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-postadresse Internett Halliburton.com Tlf Telefaks KON TAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. Land Unn Endresen 1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene til klassifisering iht. gjeldende regelverk. Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer AN DRE MERKESETNINGER Ingen 2.3. Andre farer PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2. Blandinger IN GREDIENSKOM MEN TARER Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. DEL 4: Førstehjelpstiltak 1 / 9

127 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅNDIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGIN G Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Gi aldri væske til en bevisstløs person. HUD Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYNE Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. GENERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger: Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet. Forsinkede symptomer og virkninger: Inhalering av støv kan gi metallfeber. Symptomer kan være frysninger, feber, verkende muskler, tørrhet og metall smak i munn og svelg, hodepine, nysing, kvalme og irritasjon i nese og luftrør Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Symptomatisk behandling DEL 5: Brannslukning 5.1. Slukningsmidler EGN EDE SLU KNINGSMIDLER: Velges i forhold til omgivende brann UEGN EDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke samlet vannstråle 5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig Anvisninger for brannvesen Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. AN NEN IN FORMASJON Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 2 / 9

128 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå støvdannelse og spredning av støv. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon Miljøverntiltak Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn 6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon Henvisning til andre punkter Se også seksjon 8 og 13. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av støv. Unngå utvikling av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Skift tilsølte klær. Råd om generell yrkeshygiene: Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevares på et kjølig sted. Lagres tørt. Lagres adskilt fra: Syrer Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre Administrative normer Ingrediensnavn CASnr. Intervall ppm mg/m3 År Anmerkninger Mangan og uorganiske Manganforb. (beregnet som Mn), Inhalerbar min. fraksjon - grense-/tiltaksverdi (pr ) 96-5 Mangan og uorganiske Manganforb. (beregnet som Mn), Inhalerbar timer fraksjon - grense-/tiltaksverdi (pr ) 96-5 Mangan og uorganiske Manganforb. (beregnet som Mn), Respirabel min. fraksjon - grense-/tiltaksverdi (pr ) 96-5 Mangan og uorganiske Manganforb. (beregnet som Mn), Respirabel timer 0, H fraksjon - grense-/tiltaksverdi (pr ) 96-5 R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 8.2. Eksponeringskontroll EGN EDE TILTAK FOR EKSPONERIN GSKONTROLL Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. 3 / 9

129 Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse BESKYTTELSE AV HUD Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Gjennomtrengningstid: Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. ÅN DEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). AN NEN IN FORM ASJON Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det bør være dusj nær arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREG ATTILSTAN D Pulver. 90% < 5um FARG E Rødbrun. LU KT Luktfri EKSPLOSIVE EGEN SKAPER Ikke kjent OKSIDASJON SEGEN SKAPER Ikke kjent LØSELIGH ET I VAN N Uløselig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) Ingen data ph (bruksferdig oppløsning) 7-10 Smeltepunkt C Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data Flammepunkt Ingen data Fordampningshastighet Ingen data Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser Ingen data Damptrykk Ingen data Damptetthet Ingen data Relativ tetthet 4,80 1) Fordelingskoeffisient Ingen data Selvantennelsestemperatur Ingen data Nedbrytningstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data 9.2. Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar 1 Spesifikk gravitet. 4 / 9

130 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: AN NEN IN FORMASJON Bulktetthet: Verdi: kg/m³ Kommentarer, Bulktetthet: 20 C DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reagerer med materialene listet i seksjon Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som må unngås Ikke kjent Materialer som må unngås Saltsyre. Kan reagere med saltsyre og frigi klorgass Farlige nedbrytningsprodukter Ingen under normale forhold. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Andre toksikologiske virkninger 5 / 9

131 Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: Potensielle akutte effekter Innånding: Støv kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Ved sterk oppvarming dannes gasser som ved innånding kan gi metallfeber, med symptomer som feber, muskelsmerter, tørrhet og metallsmak i munnen, hodepine, nysing og irritasjon i nese og munnhule (influensa symptomer). Kraftig eksponering kan gi psykiske forstyrrelser og mental forvirring. Hudkontakt: Støv kan irritere huden mekanisk. Øyekontakt: Støv kan irritere øynene mekanisk. Svelging: Ved større mengder: Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Kan medføre hypoglykemi. Forsinket / Repeterende Allergi: Ikke klassifisert som allergifremkallende for hud eller ved innånding. Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt. Kroniske effekter: Innånding av produktet over en lengre periode kan påvirke hjernen, det sentrale nervesystemet, lunger, nyrer, blod samt gi manganisme (manganforgiftning). Symptomer er lignende de man ser med Parkinsons sykdom (ukontrollert skjelving i ledd og muskulatur). Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Arvestoffskader: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Fosterskadelige egenskaper: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Reproduksjonsskader: Ikke klassifisert som reproduksjonsskadelig. Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet Micromax FF Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Resultat Art Kilde Testmetode EC50 (Akutt alge) > mg/l Skeletonema costatum EC50 (Akutt fisk) > mg/kg Abra alba ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Holdbarhet og nedbrytbarhet Inneholder kun uorganiske forbindelser Bioakkumuleringspotensiale Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Uløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT-/vPvB-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd/ikke utført Andre negative virkninger 6 / 9

132 SIKKE RH ETSD ATAB LAD Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: PLONOR-produkt Inneholder ingen kjente eller forventede hormonforstyrrende stoffer. DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling GENERELT Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Produktet er klassifisert som farlig avfall: Nei. AVFALLSGRU PPER EAL: annet uorganisk avfall enn det nevnt i DEL 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse Fareseddel Ikke relevant Farenummer Ikke relevant Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant Transport via indre vannveier (ADN) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Miljøfare i tankskip Ikke relevant Sjøtransport (IMDG) UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Sub. risiko: Ikke relevant IMDG Code Ikke relevant segregation group Marine pollutant Ikke relevant Stoffnavn(s) på Ikke relevant marine pollutant EMS: Ikke relevant 7 / 9

133 Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) UN-nummer Ikke relevant Emballasjegrupper UNskipningsnavn Ikke relevant (U N proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant Ikke relevant AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet AN N EN N LOVM ESSIG IN FORM ASJON Utkast til implementering av Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/E EC og 1999/45/EC, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning ( EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORM ASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført: Nei DEL 16: Andre FORKORTELSE opplysninger PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Halliburton AS 8 / 9

134 Micromax FF Sist endret: Erstatter dato: LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Essenticon AS 9 / 9

135 Microsilica Liquid Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Microsilica Liquid BRU KSOM RÅDE Slurry av silika og vann (50:50) N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan - Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. BRAN N OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking Amorf Silika ~ 50 % Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle IN NÅN DIN G bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. 1 / 5

136 Microsilica Liquid Sist endret: Internt nr: SVELGIN G Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Velges i forhold til omgivende brann. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke brennbart. Det forventes ingen farlige forbrenningsprodukter. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Spill tas opp med absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. pkt HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av aerosoler. OPPB EVARIN G Oppbevares frostfritt. Oppbevares i originalemballasjen. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Annen informasjon: Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. ØYEVERN Benytt øyevern ved risiko for sprut. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. 2 / 5

137 Microsilica Liquid Sist endret: Internt nr: AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. amorf silisiumdioksid, respirabelt støv 8 timer 1, sjenerende støv, totalstøv 8 timer R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. Slurry FARG E LU KT Mørk grå. Ingen. LØSELIGH ET I VAN N Fullstendig blandbar. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt ~ 0 C 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall ~ 100 C 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 1,40 g/cm³ Kommentarer: Slurry 2 ph (handelsvare) Verdi: 5,3-5,6 2 Partikkelstørrelse Verdi: 0,15-0,5 µm STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ingen under normale forhold. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER IN NÅN DIN G Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. H UDKON TAKT Moderat irriterende. 3 / 5

138 Microsilica Liquid Sist endret: Internt nr: ØYEKON TAKT Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. SVELGIN G Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. AN DRE SKADEVIRKNIN PLONOR-produkt. GER 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL: EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Andre relevante opplysninger Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER LOVER OG FORSKRIFTER Referanser ( Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. UTGITT: / 5

139 Microsilica Liquid Sist endret: Internt nr: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Tidligere utgitt i annet format. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Knut Finsveen 5 / 5

140 NF-6 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE Deklarasjonsnummer NF-6 Borevæske (PRN-nr.) N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Postboks 200 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Internett Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Jan Erik Eriksen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER IN GREDIEN SKOM MEN TARER Produktet inneholder flere ingredienser som enten ikke er klassifiseringspliktige, eller finnes i så små mengder at de ikke skal oppgis iht. lovverket. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. IN NÅN DIN G Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. H UDKON TAKT Vask huden med såpe og vann. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. ØYEKON TAKT Skyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. SVELGIN G Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. 1 / 5

141 NF-6 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Ikke brannfarlig. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid ( CO), Karbondioksid ( CO2). PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERH ETSTILTAK Unngå utslipp FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ til kloakk eller sjø. Unngå spredning. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale. Spyl området med vann. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Forholdsregler ved bruk: Sørg for god ventilasjon. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå utvikling og innånding av aerosoler og damper. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. OPPB EVARIN G Forholdsregler ved lagring Lagres ved temperatur C: < 40 C. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Bruk beholder av: Plastbelagt stålfat. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Prosessforhold: Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Ventilasjon: Sørg for god ventilasjon. ÅN DEDRETTSVERN Åndedrettsvern vanligvis ikke påkrevd. Ved sprøyting: Pusteapparat med kombifilter BRUNT A og P2, organiske gasser og helsefarlig støv. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller. HÅN DVERN Bruk vernehansker av: Polyvinylklorid ( PVC). Neoprengummi. Viton gummi (fluorgummi). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet, skift hansker ofte. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. 2 / 5

142 NF-6 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E LU KT Gulaktig. Svak. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall > 180 C 1 Flammepunkt > 170 C 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 0,94 g/cm³ 2 Løselighetsbeskrivelse Organiske løsemidler STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Oksiderende stoffer. Vann (eksoterm reaksjon). FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Spaltningsprodukter Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid ( CO2), Irriterende gasser/damper/røyk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER GEN ERELT Helsefare generelt: Ingen spesielle helsefarer angitt. IN NÅN DIN G Damp kan irritere luftveier og lunger. H UDKON TAKT Kan virke avfettende etter hyppig bruk. ØYEKON TAKT Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. SVELGIN G Kan medføre irritasjoner av slimhinner, magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. 3 / 5

143 NF-6 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER ØKOTOKSISITET Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig virkning på miljøet. M OBILITET Produktet inneholder stoffer som er uoppløselige i vann, og som kan spres på vannoverflater. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Inneholder komponent(er) med dårlig nedbrytbarhet. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Deler av produktet vil ha potensiale for bioakkumulering. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Behandlingsmetoder: Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Produktet er ikke farlig avfall, men kan bli kontaminert under bruk. Må da evt. behandles som farlig avfall. AVFALLSGRU PPER Avfallskode: Ikke farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER REFERAN SER Referanselister Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IM DG, IATA/ICAO. EU-forordning 1907/2006/E C - REACH. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP). 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Forbehold om ansvar: Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det erderfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. 4 / 5

144 NF-6 Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Revisjon , nr. 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 8, 10, 11, 15, 16. Revisjon , nr. 2: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i REACH-format og i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Revisjonsnr AN NEN IN FORM ASJON Utstedelsesdato Databladstatus 30 ATP. Signatur E.N.E. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Essenticon AS Adresse Leif Weldingsvei 10 Postnr./sted N-3208 Sandefjord Land Norge Internett Telefon Faks / 5

145 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SCR-100L NS 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVAN TE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Retarder. 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet N ASJON AL PRODUSENT/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land No Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Unn Endresen Unn. 1.4 Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen 2 Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ikke klassifisert.. Viktigste H SE fare effekter: Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert Etikettelementer 2.3 Andre farer PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. 3 Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2 Blandinger IN GREDIENSKOM MEN TARER Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅNDIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 1 / 7

146 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S SVELGIN G Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Forsøk å fremkalle brekning. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kan irritere øynene og kan forårsake rødhet og svie. Produktet kan irritere luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste. Produktet kan irritere huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Kan irriterer munn, svelg og fordøyelseskanalen. 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. 5 Brannslukning 5.1 Slukningsmidler EGN EDE SLU KNIN GSMIDLER: Velges i forhold til omgivende brann. UEGN EDE SLU KNIN GSMIDLER: Bruk ikke samlet vannstråle. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Svovelholdige gasser ( SOx). 5.3 Anvisninger for brannvesen Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSON LIGE SIKKERH ETSTILTAK Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt Miljøverntiltak Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. 2 / 7

147 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S 6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon Henvisning til andre punkter Se også seksjon 8 og Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Skift tilsølte klær. Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevaring Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Oksidasjonsmidler. 7.3 Spesielle bruksområder Se seksjon Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre AN N EN IN FORM ASJON OM GREN SEVERDIER OG OVERVÅKIN G Inneholder ingen stoffer med administrative normer. 8.2 Eksponeringskontroll EGN EDE TILTAK FOR EKSPON ERIN GSKON TROLL Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Annen informasjon: Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ØYEVERN Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. BESKYTTELSE AV HUD Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. HÅN DVERN Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. ÅN DEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig. Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved aerosoldannelse/sprøyting 3 / 7

148 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S AN NEN IN FORMASJON Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTAN DSFORM Væske. FARGE Klar til Gyllen LU KT Ingen. EKSPLOSIVE EGENSKAPER Ikke kjent. OKSIDERENDE EGEN SKAPER Ikke kjent. LØSELIGHET I VAN N Løselig. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) Ingen data ph (bruksferdig oppløsning) % Smeltepunkt -4 C Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data Ikke kjent Flammepunkt > 93 C Fordampingshastighet Ingen data Ikke kjent Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser Ingen data Ikke kjent Damptrykk Ingen data Ikke kjent Damptetthet Ingen data Ikke kjent Relativ tetthet 1,0780 Spesifikk gravitet. Fordelingskoeffisient Ingen data Ikke kjent. Selvantennelsestemperatur Ingen data Ikke kjent. Nedbrytingstemperatur Ingen data Ikke kjent. Viskositet Ingen data Ikke kjent. Luktterskel Ikke relevant. 9.2 Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen forventet reaktivitetsfare Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som må unngås Ingen kjente. 4 / 7

149 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S 10.5 Materialer som må unngås Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. Moderat irriterende. Moderat irriterende. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kroniske effekter er ikke kjent. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Holdbarhet og nedbrytbarhet Produktet er moderat bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensiale Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Løselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre negative virkninger Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer. 13 Fjerning av kjemikalieavfall 5 / 7

150 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S 13.1 Metoder for avfallsbehandling GENERELT Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Produktet er klassifisert som farlig avfall : Nei AVFALLSGRU PPER EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder 14 Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Farenummer: Ikke relevant. Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant. Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Miljøfare i tankskip Ikke relevant. Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Sub. risiko: Ikke relevant. IMDG Code Ikke relevant. segregation group Marine pollutant Ikke relevant. Stoffnavn(s) på Ikke relevant. marine pollutant EMS: Ikke relevant. Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Ikke relevant. AN NEN IN FORMASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 6 / 7

151 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD SCR-100L N S 15 Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet BESTEM MELSER Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ( CLP) datert Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning ( EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORM ASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført : Nei 16 Andre opplysninger UTGITT: FORKORTELSE PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Halliburton. LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. AN NEN IN FORM ASJON Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Halliburton AS Opplysninger som er nye, slettet eller revidert : Seksjoner som er endret fra forrige versjon: Nytt format. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner 7 / 7

152 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Soda Ash Stoffnavn Natrium karbonat 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVAN TE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Buffer 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet N ASJON AL PRODUSENT/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post Unn. Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen 2 Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Xi; R36 Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC. CLP Klassifisering: Eye Irrit. 2H319 Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [ CLP/GHS]. Viktigste H SE fare effekter: Gir alvorlig øyeirritasjon. 2.2 Etikettelementer Signalord: Advarsel H Setninger H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 1 / 9

153 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash P Setninger P264 Vask... grundig etter bruk. P280 Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. P337/313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 2.3 Andre farer Innånding av støv kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi lettere irritasjon ved hudkontakt. PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Se også seksjon 5, 11 og Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2 Blandinger Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering natriumkarbonat % Xi,R36 Eye Irrit. 2 H319 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGIN G Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Konsulter lege for særskilt råd. Gi aldri væske til en bevisstløs person. H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt alt ubehag gir seg. lege hvis ikke ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie. Kan irritere huden og luftveier. 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. 5 Brannslukning 2 / 9

154 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash 5.1 Slukningsmidler EGN EDE SLU KNINGSMIDLER: Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. UEGN EDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke samlet vannstråle. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brann- og eksplosjonsfarer: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Oksider av: Natrium. 5.3 Anvisninger for brannvesen Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. AN NEN IN FORMASJON Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Unngå støvdannelse og spredning av støv. 6.2 Miljøverntiltak Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. 6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning M ETODER OG UTSTYR Feies forsiktig sammen og samles opp. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). 6.4 Henvisning til andre punkter AN NEN IN FORMASJON Se også seksjon 8 og Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå utvikling av støv. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Skift tilsølte klær. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevares på et kjølig sted. Lagres tørt og i lukkede beholdere. Produktet har en levetid på 36 måneder. Lagres adskilt fra: Syrer. 7.3 Spesielle bruksområder Spesielle bruksområder: Se seksjon / 9

155 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash 8 Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre AN N EN IN FORM ASJON OM GREN SEVERDIER OG OVERVÅKIN G Sjenerende støv, respirabelt støv: 8 t.: 5 mg/m³, Norm år: 2007 Sjenerende støv, totalstøv: 8 t.: 10 mg/m³, Norm år: Eksponeringskontroll EKSPON ERIN GSSCEN ARIER Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. EGN EDE TILTAK FOR EKSPON ERIN GSKON TROLL Forebyggende tiltak: Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Etter endt arbeid bør huden tilføres hudkrem eller mykgjøringsmiddel. Sørg for god ventilasjon. ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. BESKYTTELSE AV HUD Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. HÅN DVERN Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Det anbefales ikke noe bestemt materiale da produktet ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. ÅN DEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med partikkelfilter, type P2. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTAN DSFORM Pulver FARG E LU KT Hvit Ingen. EKSPLOSIVE EGEN SKAPER Ikke kjent. OKSIDEREN DE EGEN SKAPER Ikke kjent. LØSELIGH ET I VAN N Delvis løselig 4 / 9

156 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) Ingen data ph (bruksferdig oppløsning) 11,50 Smeltepunkt Ingen data Ikke kjent Frysepunkt Ingen data Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data Ikke kjent Flammepunkt Ingen data Ikke relevant Fordampingshastighet Ingen data Ikke kjent Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data Antennelsesgrenser Ingen data Eksplosjonsgrenser Ingen data Ikke kjent Damptrykk Ingen data Ikke kjent Damptetthet Ingen data Ikke kjent Relativ tetthet 2,50 Fordelingskoeffisient Ingen data Ikke kjent Selvantennelsestemperatur Ingen data Ikke kjent Nedbrytingstemperatur Ingen data Ikke kjent Viskositet Ingen data Ikke kjent 9.2 Andre opplysninger Merknad nr. Kommentar AN NEN IN FORMASJON Molekylvekt: 105, Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ikke kjent 10.2 Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som må unngås Ingen kjente Materialer som må unngås Sterke syrer Farlige nedbrytningsprodukter Ingen under normale forhold. 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Soda Ash Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 (Oralt) 4220 mg/kg Irriterer øynene. 5 / 9

157 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash Ikke klassifisert mht. aspirasjonsfare. Klassifiseringkriteriene er ikke oppfylt. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Innånding: Støv kan irritere luftveiene. Svelging: Kan forårsake irritasjon i munn og hals. Kan gi magesmerter eller brekninger. Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Ikke klassifisert mht. aspirasjonsfare. Klassifiseringkriteriene er ikke oppfylt. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Soda Ash Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LC50 (Akutt fisk) 24h 385 mg/l Lepomis macrochirus ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Holdbarhet og nedbrytbarhet Inneholder kun uorganiske forbindelser Bioakkumuleringspotensiale Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Delvis løselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT-/vPvB-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd/ikke utført Andre negative virkninger AN NEN IN FORM ASJON Inneholder ingen kjente eller forventede hormonforstyrrende stoffer. 13 Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for avfallsbehandling 6 / 9

158 Sist endret: SIKKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash GENERELT Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kodehvis bruksområdet avviker. Produktet er klassifisert som farlig avfall: Ja AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i og NORSAS 7091 Uorganiske salter og annet fast stoff. 14 Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant. Farenummer: Ikke relevant. Tunnelrestriksjonskode Ikke relevant. Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Miljøfare i tankskip Ikke relevant. Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Sub. risiko: Ikke relevant. IMDG Code Ikke relevant. segregation group Marine pollutant Ikke relevant. EMS: Ikke relevant. Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Ikke relevant Ikke relevant. Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant. (UN proper shipping name) 14.3 Ikke relevant. Transportfareklasse(r) Fareseddel Ikke relevant SPESIELLE FORH OLDSREGLER FOR BRU KEREN Ikke relevant. AN NEN IN FORMASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IM O, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 7 / 9

159 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash 15 Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet AN N EN N LOVM ESSIG IN FORM ASJON Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/E EC og 1999/45/EC, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning ( EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering AN NEN IN FORM ASJON Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført: Nei 16 Andre opplysninger FORKORTELSE vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) Informasjonskilder Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: , Halliburton LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R36 Irriterer øynene. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE H-SETNIN GER H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. AN NEN IN FORM ASJON Seksjoner som er endret fra forrige versjon: Nytt format. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as 8 / 9

160 Sist endret: SI KKE RH ETSD ATAB LAD Soda Ash KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Knut Finsveen Jan Christiansen 9 / 9

161 Stack-Magic ECO-F Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN Stack-Magic ECO-F BRU KSOM RÅDE Tilsetningsmiddel. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Houghton Norge AS Adresse Postboks 284 Postnr./sted 1372 Asker Land Norge Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Odd Kåre Ørke Norge Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON HELSE Kan gi allergi ved hudkontakt. Langvarig eller gjentatt eksponering kan irritere øyne, hud og luftveier. BRAN N OG EKSPLOSJON Ikke brannfarlig, men brennbar. MILJØ Ikke antatt skadelig ved normal håndtering eller mindre utslipp. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1,2-etandiol % Xn,R22 2,2,2 -(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3, % Xn,R43 - R22 triyl)trietanol Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER R-setninger nevnt i punkt 3 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden så snart som mulig. Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Hvis pasienten er bevisstløs, men puster selv, sørg for frie luftveier og legg i stabilt sideleie. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. IN NÅN DIN G Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes. 1 / 6

162 Stack-Magic ECO-F Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: H UDKON TAKT Skyll straks med mye vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur osv. Vask huden nøye med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKON TAKT Skyll straks øyet med en myk stråle lunkent vann mens øyelokkene løftes. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakt lege hvis irritasjon SVELGIN G vedvarer. Ikke fremkall brekninger. Skyll munnen med vann. Drikk et par glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet vil ikke brenne før vannet er fordampet. Ved brann eller høy temperatur kan det dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Nitrogenoksider. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Sørg for god ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damp/aerosol/tåke. Hold uvedkommende vekk. Bruk verneutstyr ( Se pkt. 8). SIKKERH ETSTILTAK Dem opp eller absorber FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ væskesøl med sand, jord eller annet egnet materiale. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) for destruksjon. Mindre spill tørkes opp. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør med vann. 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G SPESIELLE BRU KSOM RÅDER, EGEN SKAPER OG FARER Kan gi allergi ved hudkontakt. HÅN DTERIN G Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå dannelse av aerosol/tåke. Unngå kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. OPPB EVARIN G Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i lukkede originalbeholdere. Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler. Lagres adskilt fra syrer. 2 / 6

163 Stack-Magic ECO-F Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Sørg for god ventilasjon. Fjern tilsølt tøy. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅN DEDRETTSVERN Åndedrettsvern (helmaske) med filter A (brun) og partikkelfilter P2 eller pusteapparat ved behov. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller. HÅN DVERN Beskyttelseshansker (neopren, nitrilgummi, 4H). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte! AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Benytt langermede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. 1,2-etandiol timer H,T R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) AN BEFALTE OVERVÅKIN GSPROSEDYRER Ved eksponeringskontroll vurder egnet prøvetakingsmetode, og om stasjonær eller mobil prøvetaking er mest hensiktsmessig. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Væske. FARG E LU KT LØSELIGH ET Rosa. Fluoriserende. Amin. Løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) 9,80-10,40 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt -20 C 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt Ingen data 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur Ingen data 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Relativ tetthet: 15.5 C 2 3 / 6

164 Stack-Magic ECO-F Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. FORH OLD SOM SKAL UN N GÅS Unngå sterk oppvarming. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE TESTRESU LTATER 2,2,2 -(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) 580 mg/kg Rotte Produsent 1,2-etandiol Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) mg/kg Rotte Produsent LD50 ( Oralt) mg/kg Mus Produsent IN NÅN DIN G Kan virke irriterende på luftveiene. Kan gi sår i hals og nese, hoste og nysing. H UDKON TAKT Irriterer huden. Kan gi rødhet og kløe. Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden. Kan tas opp gjennom huden. ØYEKON TAKT Irriterer øynene. Kan gi rødhet og rennende øyne. SVELGIN G Kan gi irritasjon i munn og svelg, magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. ALLERGI Kan gi allergi ved hudkontakt. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER AKVATISK ØKOTOKSISITET 2,2,2 -(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LC50 (Akutt fisk) 96 h 21,5 mg/l Produsent M OBILITET Absorberes PERSISTEN Biologisk BIOAKKU Bioakkumulering lett i jord. S OG N EDB RYTB ARH ET nedbrytbart. MULERIN GSPOTEN SIAL er ikke sannsynlig. 4 / 6

165 Stack-Magic ECO-F Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: KON KLU SJON Biologisk nedbrytbar. Bioakkumulering er ikke sannsynlig. Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Behandles som farlig avfall. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Fjerning av emballasje: All emballasje bør tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes. AVFALLSGRU PPER EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: * organisk avfall som inneholder farlige stoffer. Avfallsstoffnummer: 7152 Organisk avfall uten halogen. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei AN NEN IN FORM ASJON Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IM DG og IATA. 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER Irriterende SAM M EN SETNIN G 1,2-etandiol, 2,2,2 -(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol R-SETNIN R43 GER Kan gi allergi ved hudkontakt. S-SETNIN GER S26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig vis etiketten om mulig. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. REFERAN SER Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005). Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005), liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) ( Forordning ( EF) nr. 1907/2006). Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall (2006). Transport av farlig gods: ADR, RID, IM DG og IATA. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren, / 6

166 Stack-Magic ECO-F Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: AN DRE OPPLYSNIN GER IN FORM ASJON SKILDER Datablader fra leverandør ( ). LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Bureau Veritas Norway AS i henhold til kravene i norsk regelverk. Bureau Veritas Norway AS har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000. Revidert av: Monica Aulie Kontrollert av: Gjermund Valand Bureau Veritas Norway AS har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R22 Farlig ved svelging. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. UTGITT: REVISJON SOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Anja Birkeland Utarbeidelse Anja Birkeland Revisjon, regelverk Gjermund Valand Revisjon, regelverk ( REACH, 2. ATP) Monica Aulie Revisjon, endring i klassifisering SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Bureau Veritas Norway AS Adresse Stokkamyrveien 18 Postnr./sted 4313 Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 6

167 Suspend H T Sist endret: Internt nr: ID ENTIFIKASJON AV STOFFE T/ STOFFB LAN DIN GEN OG SELSKAP ET/ FORE TAKE T HANDELSNAVN BRU KSOM RÅDE Suspend HT Suspensjonsmiddel. N ASJON AL PRODU SEN T/IM PORTØR Foretak Halliburton AS Adresse Eldfiskvegen 1 Postnr./sted 4065 Stavanger Land Norge E-post AnneKristin. Halliburton.com Internett Halliburton.com Telefon Faks KON TAKTPERSON ER Navn E-post Telefon Land Anne Kristin Haugan - Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpen 2. FAREID ENTIFIKASJON GEN ERELT Klassifisering i henhold til 67/548/EE C eller 1999/45/E C: C; R34. Andre farer: Se også avsnitt 5, 11 og 12. HELSE Etsende. BRAN N OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. SAM MENSETNIN G/ OPPLYSNIN GER OM BESTAN DD ELER Ingrediensnavn Reg. Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking natriumhydroksid % C,R35 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon IN GREDIEN SKOM MEN TARER Komponentkommentarer: Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Balansen opp til 100 % er ikke-klassifiserte stoffer eller under grensen for å tas med i beregningen. 4. FØRSTE HJELPSTIL TAK GEN ERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. IN NÅN DIN G Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 1 / 7

168 Suspend H T Sist endret: Internt nr: H UDKON TAKT Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Etseskader skal behandles av lege. ØYEKON TAKT Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege umiddelbart. Fortsett å skylle også på vei til lege. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. SVELGIN G Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. FREMKALL IKKE BREKNIN G! Kontakt lege øyeblikkelig. 5. BRAN NSLU KKIN GSTILTAK EGNET BRAN N SLU KKIN GSMID DEL Pulver, karbondioksid ( CO2), vanntåke, skum. BRAN N SLU KKIN GSM ETOD ER Annen informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. BRAN N- OG EKSPLOSJON SFARE Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid ( CO2). Ved brann kan det dannes giftige og etsende gasser. PERSON LIG VERN EUTSTYR VED SLU KKIN G AV BRAN N Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt TILTAK VED UTIL SIKTE DE UTSLIP P SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSON ELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Pass på! Produktet er etsende. SIKKERH ETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. M ETODER FOR OPPRYDDIN G OG REN GJØRIN G Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). 7. HÅN DTERIN G OG LAGRIN G HÅN DTERIN G Bruk angitt verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe etter endt arbeid. Skift straks tilsølte klær. OPPB EVARIN G Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres i tett lukket beholder. Lagres tørt. Oppbevares adskilt fra: Oksidasjonsmidler. Syrer. Lagringstid 2 år. 8. EKSP ON ERIN GSKON TROL L/ PERSON LIG BESKYTTE LSE 2 / 7

169 Suspend H T Sist endret: Internt nr: BEGREN SNIN G OG KON TROLL AV EKSPON ERIN G Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Annen informasjon: Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. ÅN DEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). ØYEVERN Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. HÅN DVERN Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Polyvinylklorid ( PVC). Naturgummi (lateks). Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. AN NET H UDVERN EN N HÅN DVERN Annet hudvern enn håndvern: Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. AN NEN IN FORM ASJON Annen informasjon om grenseverdier: Forklaring av anmerkningene ovenfor: T = takverdi. ADMINISTRATIVE NORM ER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. natriumhydroksid min T R= Reproduksjonsskadelig, H= Hudopptak, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, T= Takverdi, M= Arvestoffskadelig (mutagen) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAP ER TILSTAN DSFORM Fast stoff FARG E LU KT Krem Lys gul. Mild LØSELIGH ET Løselighetsbeskrivelse: Danner gel. LØSELIGH ET I VAN N Blandbar. 3 / 7

170 Suspend H T Sist endret: Internt nr: FYSISKE OG KJEMISKE PARAM ETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Part ph (konsentrat) Ingen data 1 ph (bruksferdig oppløsning) Ingen data 1 Smeltepunkt Ingen data 1 Frysepunkt Ingen data 1 Startkokepunkt og kokepunktsintervall Ingen data 1 Flammepunkt > 93 C 1 Fordampingshastighet Ingen data 1 Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data 1 Antennelsesgrenser Ingen data 1 Eksplosjonsgrenser Ingen data 1 Damptrykk Ingen data 1 Damptetthet Ingen data 1 Relativ tetthet Ingen data 1 Fordelingskoeffisient Ingen data 1 Selvantennelsestemperatur 510 C 1 Nedbrytingstemperatur Ingen data 1 Viskositet Ingen data 1 Tetthet 0,60 g/cm³ Kommentarer: 20 C 2 ph (handelsvare) Verdi: 11 2 Fysiske og kjemiske egenskaper Molmasse >600 g/mol STABILITE T OG REAKTIVITE T STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. M ATERIALER SOM SKAL UN NGÅS Sterke oksidasjonsmidler. Syrer. FARLIGE SPALTIN GSPRODU KTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Ved oppvarming kan det dannes giftige og etsende damper/gasser. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNIN GER AKU TTE TOKSISKE Suspend H T TESTRESU LTATER Eksponeringsvei Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde LD50 ( Oralt) > mg/kg Rotte GEN ERELT Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. IN NÅN DIN G Støv virker etsende. Kan gi skader på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. H UDKON TAKT Etsende. Kan gi alvorlig etseskade på huden. ØYEKON TAKT Etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. SVELGIN G Etsende. Selv små mengder kan forårsake alvorlige skader. 12. ØKOL OGISKE OPPLYSNIN GER 4 / 7

171 Suspend H T Sist endret: Internt nr: ØKOTOKSISITET Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. M OBILITET Danner gel i kontakt med vann. PERSISTEN S OG N EDB RYTB ARH ET Produktet er lett bionedbrytbart. BIOAKKU MULERIN GSPOTEN SIAL Forventes ikke å bioakkumulere. AN DRE SKADEVIRKNIN GER Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy ph med fare for fiskedød. 13. IN STRU KSER VED DISP ON ERIN G GEN ERELT Produktet er klassifisert som farlig avfall: Ja Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVFALLSGRU PPER Avfallskode EAL EAL: organisk avfall som inneholder farlige stoffer NORSAS: 7135 Basisk organisk avfall. 14. TRAN SPORTOP PLYSNIN GER Kjemikaliet er Ja klassifisert som farlig gods: VAREN AVN OG Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, B ASIC, ORGANIC, N.O.S. Varenavn B ESKRIVELSE: (nasjonalt): ETSEN DE FAST STOFF, BASISK, ORGANISK, N.O.S. (2-5% Natriumhydroksid). UN-nr: 3263 ADR/RID VAREN AVN OG B ESKRIVELSE: (veitransport/jernbanetransport) Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. Varenavn (nasjonalt): ETSENDE FAST STOFF, BASISK, ORGANISK, N. O. S. (2-5% Natriumhydroksid). Klasse: 8 Fareseddel: Farenummer: 80 Forpakningsgr: II IM DG (sjøtransport) VAREN AVN OG B ESKRIVELSE: Klasse: 8 Sub. risiko: Marin forurensning: EM S: F-A, S-B 5 / 7

172 Suspend H T Sist endret: Internt nr: IATA (lufttransport) VAREN AVN OG B ESKRIVELSE: Klasse: 8 Etikett: 15. REGELVE RKSM ESSIGE OPPLYSNIN GER Etsende SAM M EN SETNIN G natriumhydroksid R-SETNIN R34 GER Etsende. S-SETNIN GER S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig vis etiketten om mulig. LOVER OG FORSKRIFTER Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. AN DRE OPPLYSNIN GER LEVERAN DØREN S AN MERKNIN GER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVAN TE RISIKOSETNIN GER R34 Etsende. R35 Sterkt etsende. UTGITT: / 7

173 Suspend H T Sist endret: Internt nr: KOM MEN TARER TIL REVISJON ER Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Versjon: 1( ). Punkter endret: Nytt sikkerhetsdatablad. Versjon: 2( ). Punkter endret: Ansvarlig: TSL. Versjon: 3( ). Punkter endret: Ansvarlig: TSL. KVALITETSSIKRIN G AV SIKKERH ETSDATAB LAD Kvalitetssikring av informasjonen: Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. AN NEN IN FORM ASJON Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: , Halliburton Energy Services. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Halliburton AS. SIKKERH ETSDATABLAD ER UTARB EIDET AV Foretak Teknologisk Institutt as v/ Tone S. Lyngdal 7 / 7

174 Tuned Light XL Blend series Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Tuned Light XL Blend series Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Tuned Light XL Blend series 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Sement Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Fremstiller Firmanavn Halliburton AS Postadresse Eldfiskvegen 1 Postnr Poststed Stavanger Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Unn Endresen 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol Xi; R37/38, R41 R43 Fare for alvorlig øyeskade. Irriterende for hud og luftveier. Kan gi allergi ved hudkontakt. R-setninger S-setninger R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. S22 Unngå innånding av støv. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Sist endret: 06.11.2012 Erstatter dato: 07.12.2011 Internt nr: 38501

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Sist endret: 06.11.2012 Erstatter dato: 07.12.2011 Internt nr: 38501 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nitor SANITÆRSTRØ, BIO NATUR. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten Produktidentifikator

SIKKERHETSDATABLAD. Nitor SANITÆRSTRØ, BIO NATUR. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten Produktidentifikator DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FireStop 100. Sist endret: Erstatter dato: Fugemiddel (fugemasse)

SIKKERHETSDATABLAD. FireStop 100. Sist endret: Erstatter dato: Fugemiddel (fugemasse) 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse CAS-NR. ; ; EC-NR. ; ; INDEKSNR. ; ; REG.NR. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT BENSVART, NR 98. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT BENSVART, NR 98. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT CINNOBERRØD, NR 73. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGMENT CINNOBERRØD, NR 73. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR MALER LIM

SIKKERHETSDATABLAD NITOR MALER LIM DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn Etylhydroxyetyl cellulosa 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 280506 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BATTERIVANN

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BATTERIVANN DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Diskteknik / Jasico HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bløtleggningsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nitor TOALETTBARK, NATUR HÅNDTAK. Sist endret: Erstatter dato:

SIKKERHETSDATABLAD. Nitor TOALETTBARK, NATUR HÅNDTAK. Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PH-TESTTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PH-TESTTABLETTER DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn GRUPPENAVN Poolkemikalier 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL. Sist endret: Erstatter dato: Lim Tetningsmiddel

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL. Sist endret: Erstatter dato: Lim Tetningsmiddel SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Body Elastic. Sist endret: 16.10.2013 Erstatter dato: 25.08.2009 Internt nr. 11331

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Body Elastic. Sist endret: 16.10.2013 Erstatter dato: 25.08.2009 Internt nr. 11331 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug/Admix

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Byggmax Fönsterkitt Syntetiskt. Sist endret: 29.11.2012 Erstatter dato: 12.03.2009 Internt nr: 0

SIKKERHETSDATABLAD. Byggmax Fönsterkitt Syntetiskt. Sist endret: 29.11.2012 Erstatter dato: 12.03.2009 Internt nr: 0 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Byggmax Fönsterkitt 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR LINOLJE RÅ

SIKKERHETSDATABLAD NITOR LINOLJE RÅ DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn Linolja 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 34098 - Connect Fibers Endret dato: 2009-05-11 SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Kontaktperson Produsent Connect Fibers Greet

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Håndoppvask- og generelt rengjøringsmiddel Artikkelnummer 1707433

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36393 Oljesanering

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2010 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2008 SNOWCLEAN SNOWCHEM 203-X

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2010 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2008 SNOWCLEAN SNOWCHEM 203-X 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk konsentrat Nasjonal produsent/importør Foretak...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NITOR PIGGMENT JERNOKSIDRØDT nr 120. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2088

SIKKERHETSDATABLAD. NITOR PIGGMENT JERNOKSIDRØDT nr 120. Sist endret: 13.03.2013 Erstatter dato: 12.02.2088 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PARAFIN, FLYTENDE. Sist endret: 18.02.2013 Erstatter dato: 14.01.2009

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PARAFIN, FLYTENDE. Sist endret: 18.02.2013 Erstatter dato: 14.01.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stoffnavn White mineral oil (petroleum) 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Multiglans, Yleiskiilto, Multishine 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørre- og vannavspenningsmiddel Artikkelnummer 303042 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmafloor Golvtvätt. Sist endret: Internt nr: 15164

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmafloor Golvtvätt. Sist endret: Internt nr: 15164 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN VAXSCHAMPO

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN VAXSCHAMPO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Absol. Sist endret: 27.09.2012 Erstatter dato: 10.04.2008

SIKKERHETSDATABLAD. Absol. Sist endret: 27.09.2012 Erstatter dato: 10.04.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer GRUPPENAVN Absorbent,syrenøytraliserende, sklisikkert, brannhemmende Absorbent Annen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Rostomvandlare. Sist endret: 08.10.2014 Erstatter dato: 10.08.2011 Internt nr. 11201clp

SIKKERHETSDATABLAD. Carosol Rostomvandlare. Sist endret: 08.10.2014 Erstatter dato: 10.08.2011 Internt nr. 11201clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.08.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tradition Kalkfärg 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TTEKSTILFARGE,BORDEAUX 34. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TTEKSTILFARGE,BORDEAUX 34. Sist endret: 12.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER MT 400 BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Artikkelnummer 903162,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Etsende

SIKKERHETSDATABLAD. Etsende 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak BIOkleen AB Adresse Norra Drottninggatan 21 4:e Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1421128/ 1421131/ 489905 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 68002 Nasjonal produsent/importør Foretak Kärcher AB Adresse Box 24

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17.06.2010 Internt nr: Erstatter dato:

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17.06.2010 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skjærevæske Nasjonal produsent/importør Foretak... Adresse...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 GPH 10 Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Kjemikaliets navn GPH 10 Kjemikaliets bruksområde Kontaktfett til

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,ROSA 31. Sist endret: 14.03.2013 Erstatter dato: 13.05.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,ROSA 31. Sist endret: 14.03.2013 Erstatter dato: 13.05.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning.

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.09.2007 Internt nr: Erstatter dato: 25.05.2007 TRUTEST PRO 240 PPS STEG 2

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.09.2007 Internt nr: Erstatter dato: 25.05.2007 TRUTEST PRO 240 PPS STEG 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleieprodukter Nasjonal produsent/importør Foretak...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR FLOCKAR STICKS

SIKKERHETSDATABLAD NITOR FLOCKAR STICKS DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn GRUPPENAVN Poolkemikalier 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IFE-WT-10. Sist endret: 12.04.2012 Erstatter dato: 28.02.2006

SIKKERHETSDATABLAD IFE-WT-10. Sist endret: 12.04.2012 Erstatter dato: 28.02.2006 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Golvtvätt. Sist endret: 15.01.2015 Erstatter dato: 20.08.2014 Internt nr. 15162clp

SIKKERHETSDATABLAD. Golvtvätt. Sist endret: 15.01.2015 Erstatter dato: 20.08.2014 Internt nr. 15162clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei. MURTETT Sement mørtel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE

SIKKERHETSDATABLAD. Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei. MURTETT Sement mørtel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sement mørtel. Artikkelnummer 2270001001100 2270001002100

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skumdempingsmiddel. Artikkelnummer 6106 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målartvätt

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målartvätt HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målartvätt Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:25.02.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målartvätt BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmidel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: FoamGuard Protect 10

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: FoamGuard Protect 10 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Svakt alkalisk skumrengjøringsmiddel kun til industiell bruk.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGGMENT JERNOKSIDGULT NR 920. Sist endret: Erstatter dato:

SIKKERHETSDATABLAD NITOR PIGGMENT JERNOKSIDGULT NR 920. Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 30.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: BATTERIPOLFETT

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 30.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: BATTERIPOLFETT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Korrosjonsbeskyttelse for grove elektriske kontakter (batteripoler

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Polkapojkarna AB Adresse Brahegatan 59 Postnr./sted 563 32 Gränna E-post info@sharkbite.se

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR ALLFARGE RØD

SIKKERHETSDATABLAD NITOR ALLFARGE RØD DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 203014 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk handelsnavn bruksområde Rengjøringsmiddel. Bilpleieprodukter. Kun for yrkesmessig bruk. Artikkelnummer 15533 15535 15539 Nasjonal

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Kalkfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Kalkfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Kalkfärg Sist endret: 31.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Kalkfärg KJEMISK NAVN FORMEL NASJONAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE, PETROL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE, PETROL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Glass- og speilrengjøringsmiddel. Artikkelnummer 4136 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR ALLFARGE MARIN 20. Sist endret: Erstatter dato:

SIKKERHETSDATABLAD NITOR ALLFARGE MARIN 20. Sist endret: Erstatter dato: DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilfargemiddel Leverandørens artikkelnummer 209231 NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Nitor Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: 24.05.2005 Surface Activated Dynabeads, dried

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: 24.05.2005 Surface Activated Dynabeads, dried 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Dynal Biotech ASA Adresse P. O. Box 114, Smestad Postnr./sted 0309 Oslo Land Norway Telefon + 47 22

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,TOMAT 03. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,TOMAT 03. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13/09/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Dagligrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13/09/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Dagligrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av PRIDE CHESS AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Viking

Detaljer