LOR d. runi2ooe. Vi vil minne alle om neste treff som er i Agder siste helgen i august. Mer informasjon kommer i posten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOR d. runi2ooe. Vi vil minne alle om neste treff som er i Agder siste helgen i august. Mer informasjon kommer i posten."

Transkript

1 LOR d runi2ooe Les mer om Lasse Johansens konsert i Skien, Wilhelm Holms kamp mot Hurum kommune og LORs treff på Garvikstrondi, pinsen LOR ønsker alle en god Sommer Vi vil minne alle om neste treff som er i Agder siste helgen i august. Mer informasjon kommer i posten.

2 Lorspeilet side 2 Styret i LOR: Styreleder: Ranveig Pedersen, Randaberg Tlf.4r60ss77 Nestleder: Kai Samuel Larsen-Vigardt, Våler i Østfold Tlf. 9s28s806 Kasserer: Inger V. Kvennodd, Brevik Tlf l Sekretær: Bjørrl'Jansen, Oslo Tlf Styremedlem: Wilhelm Holm, Segmon, Sverige Tlf sr66073 Styremedlem: Trond Rehn, Sannidal Tlf Styremedlem: Svein Eriksen, Kristiandsand TIf.91s varamedlem Alex A. Lunel, Stavanger 2. varamedlem: Thor Einar Pedersen, Randaberg 3. varamedlem: Terje Rehn Holm-Johnsen, Porsgrunn 4. varamedlem: Kittil Gunheim, Ulefoss E-post adresse til vårt kontor i Oslo: Postadresse til vårt kontor i Oslo: Motzfeldts gt Oslo Kjære medlemmer Nå nærmer sonlmeren seg med stormskritt. Vi pakker biler og vogner og drar på drommen. Det har vært en spennende vår for LOR, mye positivt har skjedd i år også. Medlemmer kommer med positive innspill. Det som g1eder meg mest er at dere er engasjert i foreningens virke. Dere er med på forskjellige arrangementer enten det er " Marknad" i Elverum, utstilling av bannere på kulturhus/biblioteker etc, informasjon ut til skolene eller båtturer med " Haugaland Museet". Dere stiller opp på treffene våre og tar ansvar enten det gjelder kjøkkentjeneste e1ler brannvakter etc. I LOR har vi har kjøpt knivmaker utstyr som jeg håper vil b1i flittig brukt på treff/kurs rundt omkring i landet vårt. Odd Ivar donerte en hel eske med knivskaftemner " tusen takk," så det er mye å velge i. Haugaland Museeum tok kontakt med meg og lurte på om jeg kjente noen som var flinke til å fotografere? De ønsket helst en av "reisende s1ekt". De har vi mange av i LOR. Tanken gikk med en gang til Fredrik". Han takket ja og slik b1e det. Gratulerer " Fredrik." DETTE KAN DU. Endelig er et lenge etterlengtet lokal lag i Oslo på plass. "GRATULERER" ti1 a1le dere medlemmer i Oslo/ Akershus med nytt lokal lag, håper det kan bli et hnt samlingspunkt for dere. Ellers kan jeg fortelle dere at LOR har fått ny hjemmeside, litt startvansker med den nye gjesteboka har vi (den gamle ligger ute)men håper at den blir i orden ganske snart. På hjemmesiden vår vil all informasjon om ting som angår dere medlemmer b1i lagt ut. Datoer for treff 1okalt og sentralt vil selvsagt også bli lagt ut i kalenderen på hjemmesiden vår. En stor takk til dere alle som var i sammen med oss på Garvikstrondi i Telemark i pinsen, dette må vel være tidenes treff noensinne. Bare glade positive mennesker som var med og bidro med musikk, knivmakerkurs, blomsterbinding og strengearbeid. Takk til Bemt Eide som tok seg tid ti1 og komme og informere /vise for både nye og gamle medlemmer om arbeidet rundt Nasjonens Bam. Jeg vet at det for mange av dere kom vonde minner frem. Men som Bernt sa,: ikke la det overskygge alt det positive dere reisende kan. De vonde minnene har vi med oss i bagasjen de blir aldri glemt, de blir vår styrke når vi nå går videre i livet vårt. Takk til dere a1le som er med og bidrar med deres historier slik at sånne som Bemt Eide kan ffi synliggjøre og gi overgrepene et ansikt mot verden. En takk går også til Kari Øvreby, Universitetet i Oslo som var med og deltok på Garvikstrondi. ; Salgs boder med mye spennende: det var gamle klokker/lommeur /ringer etc. Håndtverk med hjemmelaga dikloer /håndkiær hekla duker strikk i flere varianter hj emmelaga smykker (flere boder) og mange flotte kniver. Bålene varmet oss hver kveld. Værgudene var med oss hele tiden. Takk for en fantastisk frn helg sammen. Ha en riktig fin sofilmer alle sammen Håper vi ses i Agder siste heigen i August. Kamma Lakjot Ranveig Pedersen Styreleder i LOR

3 Lorspeilet side 3 Vedtekter for Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR) Vedtatt på LORs årsmøte den 4. april 2009 $ 1. FormåI. Landsorganisasjonen for romanifolket er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon for mennesker av romanislekt og andre som ønsker å arbeide ti1 det beste for romanifolket. LOR skal også ha sin oppmerksomhet rettet mot og gi støtte ti1 andre minoriteter som utsettes for, eller har vært utsatt for, overgrep. LOR er en antirasistisk organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig. LOR bedriver sin virksomhet på demokrati og flerlallsvilje. Respekt for enkeltmenneskets egenverdi er en grunnleggende bærebjelke for organisasjonens virke. LORs oppgave er å spre informasjon om romanifolket og dets kultur til både medlemmer og storsamfunn, kjempe for romanifolkets interesser i forhold ti1 myndigheter og fagpersonell samt, når det er muiig, bistå med praktisk hjelp til medlemmer enten som gruppe, el1er som enkeltpersoner. LOR garanterer medlemmenes anonymitet, slik at medlemskartoteket er konfidensielt. Styret i LOR kan delegere ansvar for hele, eller deler av medlemskarloteket ti1 andre i styret. Alle arrangementer i regi av LOR skal være rusfrie. $ 2. Medlemskap. Alie som sier seg enig i formålsparagrafen til LOR kan bli medlemmer. LOR har følgende kategorier medlemskap: Enkeltmedlemskap. For personer over 18 år. 1 stemme på årsmøter og medlemsmøter. Familiemedlemskap. To stemmer på årsmøter og medlemsmøter. Det skal angis ved kontingentinnbetaling hvilke to personlige sternmer dette gj elder. Et familiemedlemskap kan telle fra to til flere medlemmer i samme familie. Støttemedlemskap. Støttemedlemmer har kun talerett på årsmøter og medlemsmøter. Et støttemedlem kan ikke inneha tillitsverv i LOR. Årsmøtet fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene. Et medlem må ha betalt sin årskontingent senest 74 dager innen årsmøtet starter for å kunne ha stemmerett på årsmøtet. Et medlem som innen den fristen ikke har betalt sin kontingent har kun tale- og forslagsrett på årsmøtet. Et medlem som ikke har betalt sin kontingent på ett år, vil ikke lenger motta LOR-speilet og mister også forslagsretten på årsmøter og medlemsmøter. Om et medlem heller ikke har betalt sin kontingent nestkommende år, strykes medlemmet automatisk fra medlemslista. Et medlem kan også skriftlig melde seg ut av LOR. En skriftlig utmelding har øyeblikkelig virkning. En skriftlig utmelding krever en personlig underskri lt. Et medlem som har blitt strøket av medlemsregistret, eller som har meldt seg ut skriftlig, kan bli medlem igjen når det selv ønsker. Når det gelder ekskluderte eller suspenderle medlemmer gjelder egne regler. Se egen paragraf om suspensjon og eksklusjon. $ 3. Lokallag. Det kan opprettes lokallag i LOR i henhold til følgende mønstervedtekter: Lokallaget skal ha samme formålsparagraf som den til enhver tid geldende formålsparagrafen i LOR og et styre på minst tre medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal velges av årsmøtet i lokallaget. Det er kun medlemmer av et lokallag som har forslags- og sternmerett på årsmøtet i lokailaget. Årsmøtet i lokallaget kan imidlertid vedta å gi innbudte gjester talerett. Årsmøtet i lokallaget skal også minst velge leder og nestleder. Det valgte st1'ret i et lokallag kan konstituere seg selv med kasserer, sekretær og andre nødvendige funksjoner om disse ikke er valgt spesielt av lokallagets årsmøte. Lokallaget bestemmer selv om noen av styremedlemmene skal velges for mer enn ett år av gangen. Dette skal i så fa1l framgå av lokallagets vedtekter. Årsmøtet i et lokallag skal holdes innen utgangen av februar hvert år. Et lokallag skal senest innen fire uker etter hvert årsmøte sende oversikt over det nye styret til styret i LOR, salnmen med av årsmøtet vedtatt årsmelding, regnskap, virksomhetsplan og budsjett og referat fra årsmøtet. Ved ekstraordinære årsmøter i et lokal1ag, skal styret i LOR ha tilsendt referat fra dette møtet. Styret i et lokal1ag kan opprette og oppløse egne utvalg og arbeidsgrupper etter behov. Det skal føres protokoll fra a1le styremøter i et lokallag. Ved henvendelse, skal styret i LOR få tilgang til protokollene. Et lokallag skal ha egne vedtekter. Disse skal godkjennes av styret i LOR. Det safllme gelder vedtektsendringer i et lokallag. Der ikke annet er angitt i et lokallags vedtekter gjelder vedtektene til LOR. Vedtektsendringer i et lokallag kan kun gjøres av lokallagets årsmøte. Landsorganisasjonen for Romanifolket

4 ilet side 4 Ved uenighet mellom et lokallag og styret i LOR angående lokallagets vedtekter, er det vedtaket til styret i LOR som skal gjelde fram til førstkommende årsmøte i LOR. Årsmøtet i LOR avgtrør sil saken med vanlig flertall, og etter at styret i LOR og lokallaget har Iagt fram sitt syn på saken for årsmøtet. Et lokallag skal ha en egen paragraf som sier hvilket geografisk område lokallaget dekker. A1le med bostedsadresse innen dette området kan bli medlemmer i lokallaget. Medlemmer som bor i geografiske områder der det ikke finnes lokallag står fritt til å velge å bli mediem i et eksisterende lokallag. Dette skal i så fal1 spesifiseres på kontingentgiro eller amen innbetaling av medlemskontingent. Om det opprettes lokallag i de områder slike medlemmer bor, skal disse tilhøre dette lokallaget. Styret i LOR kan dele et lokallag eller utvide et lokallags opptaksområde når man mener at det er hensiktsmessig. Ved uenighet om deiing eller utvidelse mellom styret i LOR og lokallaget, skal dette avgjøres av årsmøtet til LOR med vanlig flertall. Alle lokallag skal være regisrert i Brømøysundregistrene, slik at de har et eget organisasjonsnummer og en egen bankkonto. Et 1okallag kan ikke ha en bankkonto som tilhører en privatperson' Lokallagenes leder skal til enhver tid ha en oppdatert liste over sine medlemmer' Ved oppløsning av et lokallag skal lagets midler tilfalle LOR. Ved oppløsning av et lokallag, skal LORs vedtekter om oppløsning følges. Ovenstående mønstervedtekter skal spliggiøres i alle paragrafer i lokallagets vedtekter. Ut over det, kan iokallaget utvikle egne vedtekter. g 4. Årsmøtet. bet høyeste organet i LOR er årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen 15. april. Senest fem uker før årsmøtet skal skriftlig innkalling sendås ale medlemmer, inkludert støttemedlemmer. Denne innkaliingen skal inneholde dato, sted og klokkeslett for årsmøtet, samt frist for innsending av innkomne forslag. lnnkatling sendt elektronisk gjelder som skriftlig innkalling. Forslag fra medlemmene skal være sendt sty'ret i LOR senest to uker innen årsmøtet. Følgende sakspapirer fra styret til årsmøtet skal være tilglengelig for alle medlemmer senest en uke før årsmøtet: Styrets forslag til årsmelding. St1'rets forslag ti1 revidert regnskap. St1'rets forslag til virksomhetsplan. Styrets forslag til budsjett. Innkomne forslag, med styrets innstilling til forslagene. Frammøtte mediemmer har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til det som er nevnt under $ 2. Medlemskap. Medlemmer kan ikke møte med fullmaktsstemmer på årsmøtet. Årsmøtet skal behandle i nevnte rekkefølge: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av møtereferent. 3. Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen' 4. Valg av tellekorps på tre personer. 5. Styrets forslag til årsmelding 6. Styrets forslag til regnskap. 7. Innkomne forslag, herunder størrelsen på kontingentene. 8. Styrets forslag ti1 virksomhetsplan. 9. Styrets forslag til budsjett. Valg av: StyÅleder, nestleder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Valg av tre representanter med personlige varamedlemmer til styret i Stiftelsen for romanifolkets / tatemes kulturfond, piuss tre personer til stifte1- sens årsmøte, Vålg av tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen, valg av statsautorisert revisor. Alle de ovennevnte velges for ett år av gangen. Medlemmer av valgkomiteen og revisor kan ikke sitte i LORs styre' personer som har noen form for tillitsverv i andre romaniorganisasjoner eller -foreninger som ikke er en del av LOR, kan ikke velges ti1 noen av de ovennemte tillitsvervene. Xå. d.t gelder representanter og deres personlige varamedlemmer til Stiftelsen for romanifolkets / tatemes kulturfond, kan det heller ikkå velges personer som er vanlige medlemmer i en annen romani- / taterorganisasjon. Det salnme gjelder for valg av representantene til stiftelsens årsmøte.

5 Lorspeilet side 5 $ 5. Styret. Styret er LORs høyeste organ mellom årsmøtene og består av 7 styremedlemmer, og minst tre varamedlemmer i nummererl rekkefølge. Styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær velges direkte av årsmøtet. Styret skal ha minst fire styremøter i året. AIle styre- og varamedlemmer skal ha tilsendt innkalling og sakspapirer tii styremøtene. Vararepresentantene kan møte på alle stlrernøter med tale- og forslagsrett og har sternmerett i den rekkefølge de er valgt, dersom det er forfall blant de ordinære styremedlemmene. St1'ret kan oppnevne og oppløse arbeidsgrupper og utvalg etter behov. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styrets medlemmer og varamedlemmer har taushetspiikt i forhold til personsensitive opplysninger de får som tillitsvalgt i LOR. Dette gjelder også når de ikke lenger innehar tillitsverv. Brudd på denne taushetsplikten kanføre ti1 suspensjon og eksklusjon. $ 6. Suspensjon og eksklusjon. Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen ti1 LOR, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, e1ler på annen måte opptrer slik at det er til skade for LOR, kan suspenderes. Er medlemmet medlem i et lokallag, kan lokallaget suspendere medlemmet. Om ikke medlemmet er medlem av et lokallag, kan styret i LOR suspendere medlemmet. Om et lokallag suspenderer et medlem, skal lokallaget umiddelbart gi skriftlig beskjed om dette ti1 styret i LOR, der det klarl framgår hva som er årsaken til suspensjonen. En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i LOR. På dette møtet skal den suspenderte ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken skriftlig e1ler ved personlig frammøte. Om det er et lokallag som har suspendert medlemmet, skal en representant fra lokallaget på samme måte ha mulighet til å legge fram lokallagets syn på saken. Det er styret i LOR som alltid fatter endelig vedtak om suspensjon, eller ei. En suspensjon gelder fram ti1 førstkommende årsmøte i LOR. Suspensjoner skal al1tid tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i LOR, som fatter endelig vedtak om eksklusjon e11er ei med2l3 flerta1l blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. Et ekskludert medlem kan bli medlem av LOR igjen etter at det har gått to år etter eksklusjonen, men må da søke skriftlig om det. $ 7. Valgkomiteen. Årsmøtet skal velge en valgkomite på tre personer og to varamedlemmer. Det skal være en geografisk spredning på valgkomiteens medlemmer. Ingen av det på årsmøtet valgte styrets medlemmer eller varamedlemmer kan sitte i valgkomiteen. Derimot kan den sittende valgkomiteen foreslå ett eller flere av sine medlemmer til styreverv. Det er styrets ansvar å sette valgkomiteen i arbeid. Valgkomiteen skal på årsmøtene til LOR legge fram sin innstilling på personer til følgende tillitsverv i LOR: Styreleder, nestleder, kasserer / økonomiansvarlig, sekretær og tre stl,remedlemmer, samt minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Valgkomiteen skal også legge fram sin innstilling på tre representanter til Stiftelsen for romanifolkets / taternes kulturfond, tre personlige vararepresentanter til disse og tre ekstra representanter til stiftelsens årsmøte. Vider skal valgkomiteen legge fram forslag på ny valgkomite. VaLgkomiteen kan foreslå gjenvalg av en e1ler flere av valgkomiteens medlemmer, så sant disse ikke er foreslått til styreverv. Valgkomiteen skal også komme med forslag på møteleder og sekretær for årsmøtet og forslag på statsautorisert revisor. Forsiaget på statsautorisert revisor skal være fattet i samråd med det sittende styret. $ 8. Ekstraordinært årsmøte. Styret i LOR kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret mener det er nødvendig, eliernår minst 213 av de stemmeberettigede medlemmene krever det skriftlig. Tidsfrister for imkalling og sakspapirer følger det som gjelder for ordnært årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkallingen. $ 9. Vedtektsendringer. Endring av vedtektene til LOR kan kun gjøres av et årsmøte. All endring av vedtektene kan gjøres med vanlig flertall, med unntak for endring av formålsparagrafen, endringer i pragrafen om suspensjon og eksklusjon, endringer i paragrafen om oppløsning og endringer i denne paragrafen, som krever '/o flertaii av de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte. $ 10. Oppløsning. Oppløsning av LOR kan kun skje på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og med 3/q flertall på begge rnøtene. Disse to årsmøtene kan ikke legges ti1 samme fylke. Om det fattes vedtak om oppløsning, skal de midler og eiendeler LOR har til egen disposisjon gå til en søsterorganisasjon i utlandet. Det er det årsmøtet som fatter vedtak om oppløsning som også fatter vedtak om hvilken søsterorganisasjon midlene skal tilfalle. Landsorganisasjonen for Romanifolket

6 Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR) Org.nr '7 984, Postboks 9353 Grønland, 0135 Os1o. Ti1 statssekretær Raimo Valle, justisminister Knut Storberget, kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt, de politiske partiene og partienes stortingsgrripper, Same- og minoritetspolitisk avd. i AiD, Den norske Helsingforskomite. Oslo, den 26.mai2009. Angående offentlig granskningskommisj on. I Din norske Helsågforskomitåens rapport 'Norsk romanijtaterpolitkk, fortid, nåtid, fremtid", anbefales det blant annet at det bør nedsettes en offentlig granskningskommisjon (sannfretskommisjon) for å endelig komme til bunns i de overgrep Norge har begått overfor romanifolket / tateme. Dette er et 11av Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR) over lang tid og i ulike fora har fremmet. Etter at Helsingforskomiteen oifentliggjorde sin rapport har også Aftenposten og Dagsavisen på lederplass tatt til orde for en offentlig oppne\mt granskningskommisj on. Derfor mener LOR at det nå er på tide å igjen komme med det vi mener er et nødvendig og rettferdig krav, nemlig at det nedsettes en offentlig granskningskommisjon. En slik Lommisjon må være oppnewt av Stortinget (alternativt regjeringen) og bestå av seks personer, hvorav to fra romanifolkets / taternes egne organisasjoner, forlrinnsvis LOR og Taternes Landsforening (TL). Vi krever også at en stit< t<ommislonblir gitt fri og ubegrenset tilgang til alle arkiver og andre dokumenter som måtte være relevante i denne forbindelse, også de som i dag er klausulerte eller på annen måte blir unndratt offentlig innslm. på side 7 i Helsingforskomiteens rappoft er det fem kulepunkter som kan danne utgangspunkt for utarbeidelse av et mandat for en granskningskommisjon. Vi mener imidlerlid at et slikt mandat må utarbeides også i samarbeid med de av romanifolkets organisasjoner som er berettiget til grunnstøtte. Vi mener at de overgrep som den norske staten over lang tid begikk mot denne nasjonale minoriteten, eller sanksjonerte at andre begikk, sar,ner sidestykke i nyere norsk historie. Også om man sammenligner med andre nasjonale minoriteter i Norge, e1ler med urbefoikningen samene. Disse overgrepene ser vi ennå i dag alvoriige konsekvenser av. Derfor meneivi også at vårt krav om en offentlig oppnemt granskningskommisjon er fullt ut berettiget. Vi anser at den norske stat og deres medspillere ikke kan legge denne disse overgrepssakene bak seg før dette er giorl og tiltak i denne forbindelse er gjennomført. Til slutt vil vi bemerke at vi forlsatt opplever stigmatisering og negative holdninger i samfunnet på grunn av vår tilhørighet. Vi blir fortsatt uten grunn bortvist fra campingplasser. Vi blir forlsatt negati\.t og nedverdigende omtalt i aviser og i tegneserier. Fortsatt settes ordet tater i forbindelse ired andre ord som kj;ltring, løsgjenger, dagdriver, pakk og andre nedsettende betegnelser. Det finnes også mange andre eksempler. Vi håper selvfølgelig at en granskningskommisjon dessuten kan medvirke til en forbedring av denne situasjonen. Vi ber derfor ansvarlige myndigheter om at de snarest mulig tar de grep og gjennomfurer de, vedtak som er nødvendige for å ffi en granskningskommisjon realisert. Om det er ønskelig, står vi gjeme til tjeneste med yterligere opplysninger, e11er kommer med råd og s1'nspunkter, for eksempel i forbindelse med utarbeidelsen av et mandat for en granskningskommisjon. I denne forbindelse kan undertegnede kontaktes på E-post lorkontor'(algmail.corn, eller på telefon Det går også bra å kontakte vår stlreleder, Ranveig Pedersen, på E-post ranve ispeclersen(.?grnail.com, eller på telefon Vi vil veldig gjerne ha en snarlig tilbakemelding fra de som mottar denne henvendelsen på hva de har til hensikt å foreta seg i denne saken. Med vennlig hilsen Bjørn Jansen, styremedlem og sekretær i Landsorganisasj onen for romanifolkel Ranveig Pedersen /s/ styeleder. Lands organisasj onen for Romanifolket

7 Lorspeilet side 7 Taternes kulturminner i grenseområdet mellom Norge og Sverige Taterne har reist i grensestrøkene mellom Norge og Sverige i flere hundre år. I denne tid har mange plasser blitt forknippet med taterfolket. Det kan vare leirplasser, faste boplasser og reiseruter. Mange av disse plassene har av de fastboendes fått navn som forteller om møtet mellom tater og fastboende. Bland tateme kalles samme plasser ofte noet annet. Men på kartet finner man kun buroens navn. Vi ønsker å finne ut mer om disse plassene og håper at dere er villige å hjelpe med dette. Tilsammen kan vi skrive om historien og kartet! Under det arbeid vi har foretatt oss på Halden historiske Samlinger har vi så langt lokalisert et antall plasser i fremst Østfold og de svenske grensestrøkene hvor man kan se at tatere har reist. Det er blandt annet for og gjøre dette arbeid vi har fått støtte fra Romanifolkets/Taternes kulturfond. Så langt har vi funnet flere plasser på svensk side enn på norsk. Detta har og gjøre med mere omfattende stedsnavnarkiver i Sverige. Visse av de svenske navnene kommer av arkivene, visse av svenske og norske plasser har vi funnet på kartet. Visse av plassene har vi funnet gjennom samtaler med taterer og buroar. Noen vet vi mye om, om andre kjenner vi svært litt. Vi håper nå at dere vil vare oss behjelplige med mere informasjon om disse stedene. Selvfølgelig håper vi at dere er villige ti1"å forlelle også om andre plasser hvor tatere har hatt leirplasser, faste boliger eller reiserute og liknende i disse strøkene. Dette kartet er sværtt enkelt, men gir kanskje et bilde over hva vi ønsker og vite mere om. Vår ambisjon er å utvikkle karlet med mye mere informasjon etter hvert. Sammen kan vi begynne med dette arbeidet med et nytt kart over Norge og Sverige. Om dere har kjennskap om disse og liknende plasser er vi takknemlig om dere vil dele disse kunnskaper med oss. Venligst ring Bodil Andersson, Halden historiske Samlinger Tfn el1er send en e-post til bodil(/usienebyn.se Plass Hvor Vad 1 Larkollen Taterberget nar,n fra kart. 2 Larkollen Tatervika navn fra kart. 3 Lervik Flere taterskøyter la til her i 1940-årene. Johan, som snakket svensk, og hans kone bodde fast på båten i flere år. Hvem var di? 4 Gressvik Færder motorverksted her reparertes taterskøytene i 1940-årene. 6 Rolvsøy På Hauge og Evje bodde mange taterfamilier i årene. De fastboende som minnes tiden forteller mye positivt om disse møtene. 7 Bede Fast bosted for flere taterfamilier siden 1920-ta1let. 8 Sponviken Taterløkka. Leirplats for tatere til 1910-ta11et. 9 Tistedalen Tillekor. Leirplass for tatere, også når det var blevet campingplass i 1930-årene. 10 Enningdalen Tatertjern. Liten tjem rett ved svenskegrensa. 1 1 Enningdalen Wilhelmsnaret. Plass hvor tatem Wilhelm døde 92 ar gammel når han gikk fra aldredomshjemmet hjem til sin datter. 12 Bjørkebekk Plass for en taterlandsby. 13 Våler Bonn, leierplass vid vik i Sæbyvannet. 14 Våler Tatermyr, husmannsplass fra 1800-tallet - navn fra kart. 15 Askim Hovskogen, leirplass/boplass 1920-årene. 16 Mysen Leirplass på høide like ved Mysen på veien mot Eidsberg. Her døde en gammel taterkone i 193O-årene. \7 Marker Fantebyen. Fast bosted og leirplass mellom Ørje og Rømskog. I 1800-tallet kom familier fra Kjeldsenfølget og Hakebrofolket flyttende hit. Deler av familierne ble her langt in på 1900-tallet. 18 Rømskog Fantekulen. Trolig leirplss nord i Rømsjøen. Navn fra kart. 19 Eda Skojartorget narn fra stednavnsarkiv. 20 Glaskogen Tattarudden navn fra stednavnsarkiv. 21 Glaskogen Tattardalen navn fra stednavnsarkiv. 22 Glaskogen Tattarviken navn fra stednavnsarkiv. 23 Sillerud Tattartjåm naw fra stednavnsarkiv. 24 Ånimskog Skojareholmen øy i Vånern, navn fra kart og stednavnsarkiv. 25 Dais Långed Skojarebotten - navn fra kart og stednavnsarkiv. 26 Dals Långed Tomtebacken leirplass. 2l Steneby Skojarhåla/Skojartrakten leirplass. Navn fra stednavnsarkiv og fastboende. 28 Årtemark Skojarevågen na'un fra stedna'unsarkiv.

8 Lorsoeilet side Z 3J l Nøssemark Ed Ed Ed Rølanda Bullaren Bullaren Skee Råggård Glåborg Fårgelanda Erikstad Gestad Tattarhålan - navn fra stednavnsarkiv. Tattartjåm na'un fra stednavnsarkiv og kart. Grandalen - fast boplass på husmannsplass nær Tattartjåm. Skojarvågen vågen till Grandalen. Skojareberget - fast boplass for mange familier till sirka Snarsmon Tattarstaden. Fast boplass for mange taterfamilier sirka Se: se Amunderød. Fast boplass for flere familier sirka Varp. Fast boplass for taterfamiiie fra sirka Skojarevallarna - navn fra stednavnsarkiv. Tattarekasen - navn fra kart og stednavnsarkiv. Skojarebacken en våg, navn fra stednavnsarkiv. "Våstergårdens arbetsinråttning før førsumliga barnafiider". Anstalt hvor mange menn fra taterfamilier ble plassert av myndigheterne. Tattarstaden - navn fra stednavnsarkiv. r'11!um t;* I L' f,l!1iedår ffi.;fh r : Pn Bærurn o;ff19,-.r*s#; '',o*'":l.1,eljfr&ijloreisrrs {, -,-,.!, l'- \:, ' : EidEkog :o l $un*e o Hatden Saffle o " i n t,,., il" I rtl ',, iilj" ",,tlj ;r JD I.. ili, {{ 33r'35 33 ; 1 Tanum i, ; ;;i ''0""' I ll frsjelud t t,.f,,; rn, u - 4.1, o :1 ' tt' Permsnent ho*åttnin g+plats ;a'a*i.:idr I lo Lågerplais \ i ''' &t-rr Tal,ery Fantl Tatlary $koiarylats Yi"^ rs ilr tiwigt med anknylrring till ressnde 38 ii\ rr*,,orro Ltaner:ccrs I t t. ii, Lidt{ocit o

9 Lorspeilet side 9 LORTREFF I TELEMARK I PINSEN 2OO9 I pinsa samlet unge og gamle LOR medlemmer seg til nytt treff på Garvikstrondi camping ved Seljord i Telemark. Og for et treff det ble. Værgudene viste seg fra sin beste side, og ga oss et flott forsommervær med temperaturer langt opp pil 2}-tallet. Fredag var "innrykksdagen", og medlemmer kom fra øst og vest, fra nord og sør. Til og med fra Sverige og Danmark kom det medlemmer til samlingen. Da alle var på plass, telte vi over 100 medlemmer. Med dagsbesøkende, ble det nok opp mot 150 medlemmer som var tilstede pinsaften. Fredags kveld hadde Bernt Eide et foredrag for oss, basert på boka og utstillingen "Nasjonens Barn" som vi refererte til her i LORspeilet i fior. Lørdagbegynte vi etter frokost med kurs: ståltrådarbeid, knivmakeri og blomsterbinding. Ståltrådarbeidet. Her var Karl Ivar den naturlige lederen av kurset. Flere personer fulgte spent med da han viste hvordan man lager visper, og flere fikk her laget sin første visp. Til venstre: Ole Larsen, Bjørn Jansen og Gøran Jansen er blant de som ville lære mer om ståltrådarbeid. Under ser vi at Bjørn får et godt utgangspunkt for sin visp.

10 Lorspeilet side 10 Kaivmakeri. LOR kjøpte inn et knivmakersett, og Kai Samuel gikk i gang med å vise hvordan man startet dette. Spikking og sliping av skaft, osv..$1r Over: Kai Samuel samlet mange interesserte tilskuere da han satte i gang med å vise frem knivmakerihåndverket. Til høyre: Det å grovspikke knivskaft tok lang tid, men i den deilige varmen, gjorde ikke det så mye.

11 Lorspeilet side 11 Blomsterbinding. Liv var den som viste frem dette håndverket, og mange gamle og unge brettet vakre blomster utav farget papir og ståltråd..*re t ^a Over: Det var nok mest kvinnene som samlet seg om blomsterbindinga. Aina og Ranveig knyter blomster, mens Gro følger interessert med. På ettermiddagen ble det satt opp salgsboder. Alt fra CD'er solgt. Flere fortalte om et godt salg den ettermiddagen. til visper, smykker, håndkler og dikloer Landsorganisasjonen for Romanifolket ble

12 Lorspeilet side 12 Lørdags kveld ble det tradisjonen tro grillet koteletter, hamburgere og pølser. Grunnet mengden, måtte vi steke pølser og burgere på kjøkkenet. Der stod Trond og Svein og serverte små og store. Grillen ble i år passet av Terje og Jørgen.I tillegg ble det stilt opp salater og loff. Noen tok også å grillet pølser på bålet. Utover kvelden ble det koselig musikk. Jan spilte på trekkspill, mens andre tok gitaren fatt. Gamle og nye sanger ble sunget langt utover natten. Noen benyttet også mulighetene til en svingom. Tamburin, munnharpe, gitarer og trekkspill, samt en gammel grammofonhøytaler, ble til god musikkfor de som satt rundt.

13 Lorspeilet side 13 Lørdag hadde vi også besøk fra Universitetet i Oslo. Kari Øvreby lager en hovedoppgave om språket vårt. På treffet fikk hun treffe mange som ga henne hjelp i hennes arbeid. Vi gleder oss til å se resultatet av dette. Til venstre: Kari Øvreby snakker med Ine, Irene og Anette. Søndag fortsatte man med kurs. Også da kom det non dagsbesøkende. Noen reiste også hjem den dagen, men de fleste ble igjen til mandag. f..b"z &r g. Mandag var oppbruddsdagen. Gamle og nye kjente tok farvel med hverandre. Det er aldri lett å forlate venner og slektninger på denne måten, enda vi alle vet at vi snart treffes igjen. Til venstre: diskusjonen gikk mellom Wilhelm og Jo h n ny om roma n i kniver. Til venstre: Svein, Kai Samuel og Doris med My på fanget. Landsorganisasjonen for Romanifolket

14 Lorspeilet side 14 Haugaland museum inviterer til båttur Dette er en avskrift gjort fra et brev som LOR har mottatt fra Haugaland museum, skrevet 15. mai Invitasjon og påmelding til båttur sommeren 2009 Det ble før påske sendt ut et brev der vi informerte om båtturen "Fra havn til havn", som planlegges sommeren Her kommer mer informasjon om selve turen og opplysninger om påmelding til første tur. Fra havn til havn - dokumentasjon av romanifolkets historie til sjøs. Ved inviterer dere til å bli med på dette dokumentasjonstoktet, der målet først og fremst er å få samlet inn mer kunnskaper om livet som båtreisende. Sammen med dere ønsker vi å dra innom havner, møtesteder, overnattingssteder og reiseruter som de båtreisende brukte. Underr,zeis vil de ulike stedene bli dokumentert gjennom foto, film og kartfesting av stedene. Noen fakta om turen. Vi vil bruke hønerævskøfia"kaia" som eies av stiftelsen Haugesjøen. De stiller selv med mannskap. Det er god plass på dekk, sitteplasser til alle under dekk og begrenset med soveplasser (maks 2-3 som kan sove i båten).. Overnatting vil derfor skle på land - på hotell, gjestgiveri, hyter eller annet som er tilgjengelig.. Vi vil stoppe underveis ved havner, overnattingssteder osv, som de båtreisende har brukt. Noen steder kan vi gå i land og andre steder vil vi se fra båten.. Vi vil gjerne filme deler av turen. Hvis det er noen som ikke ønsker å bli fllmet, så si ifra, så legger vi opp filmingen etter det. Filmen vil bli lagret i Karmsund folkeemuseums arkiv.. Turen vil bli delt i tre deler: juni: Strekningen Haugesund - Stavanger august: Strekningen Haugesund - Leirvik august: Strekningen Leirvik - Bergen (og muligens enda lenger nord) Vi håper dere har anledning til å være med på en av furene, og først og fremst i det området dere er mest kient. Det er fullt mulig å være med på begge furene, hvis det er ledig plass. Haugalandmusene vil dekke alle kostnader: reise, mat og overnatting. Til høyre: Hønercevskøyta Kaia

15 Lokallaget Oslo/Akershus Det er med glede at vi kan gratulere LOR-medlemmer i Oslo og Akershus med deres eget lokallag. Det var onsdag 20. mar 2009 at noen ildsjeler i området kunne kalle inn til stiftelsesmøte i samfunnshuset "Dampen" i Nydalen i Oslo. Rundt 25 mennesker hadde møtt opp for å få dannet sitt eget lokallag. Ildsjelene var Kai Samel Larsen-Wigardt,BjømJansen og Wilhelm Holm. Bjørn var den naturlige leder av møtet, og hans første oppgave var il fh vedtatt egne vedtekter for lokallaget. Det er nemlig slik at alle lokallag skal ha sine egne vedtekter. De skal deretter godkjennes av sentralstyret. Vedtektene ble greit godkjent etter noen små endringer. Etter at vedtektene var det tid for å velge et styre. Dette gikk også ganske raskt. Styret ble dette: Styreleder Kai Samuel Larsen-W igar dt, nestleder Wilhelm Holm, kasserer Gunn Elisabeth Nikolaysen, sekretær Ine Marie B. Sandberg, styremedlem Bjørn Godin Nikolaysen. Varamedlemmer er Bjørg Marie Eigeland, Arne L. Andreassen og Bjøm Jansen.

16 Lorspeilet side 16 Lokalla get Telemark/Vestfold LOR stand I dette lokallaget har man siste månedene benyttet til å få bygd en stand som LOR kan benytte på marknader. Standen er stor, 3,5 ganger 7,5 meter. Den skal har tregulv, og vil stå ferdig snart. Teltet vil bli presentert i neste nummer av Lorspeilet. Til høyre: Snekker Jørgen B. Andersen inspiserer gulvet til den kommende LOR-standen. Lasse Johansen konsert i Skien 9. mai 5 forventnigsfulle LOR medlemmer møtte opp på Gimle pub i Skien,for vi skulle på fest!!! Lasse Johansen skulle spille, og gjett om vi satte verden på hodet for å komme, dette kunne vi ikke gå glipp av! %,*F- Vi var ute i god tid for å få orkesterplass,og det kapret vi. Lasse entret scenen med trampeklapp fra tavringene som satt og ventet. Plutselig var han der...min store gamle ungdomsforelskelse...glett om ikke hjertet gjorde ett par ekstra hopp,der sto han altså. Men det ble ikke tid for å dvele mer om det,for sass vandriar drønnet utover lokalet...armer og bein begynte automatisk og røre seg hos oss. Den ene låta etter den andre,og vi sang!!!ja vi sang og dansa så busta føk...for en kveld...vi digga Lasse og Lasse digga oss, en fantastisk kveld og opplevelse. Veldig lenge siden jeg har hatt det sååå moro. Plutselig hadde det gått 3 timer, og med sorg og smerte innså vi at Lasse takket for seg, og var strålende fornøyd med publikummet som satt på første benk...tavringene!! Noe slukøret innså vi at Lasse dro, og med stemmer som bare peip etter allsangen, forlot vi Gimle og svevde oss videre til neste sted og danset videre ut i de små natte timer. Neste gang vi treffer Lasse igjen er på Brekkeparken i Skien fredag 26. jum, vi lover, vi kommer!!! Iris Haug Til venstre: Iris og Lasse på scenen. Vi venter spent på neste konsert, denne gang med hele orkesteret, i Brekkepqrken, Skien den 26. iuni. Møt opp! Sommeravslutningen i lokallaget 2009 Som vanlig arrangerer vi sommeravslutning i lokallaget den 28. juni Som vanlig vil vi gjøre dette på Glittum i Bamble, hos Liv og Odd. Informasjon om sommeravslutningen er sendt til alle medlemmer. Husk å ta med dere stoler og kanskje et bord, samt en gevinst hver til utlodningen på kvelden. Det blir god grillmat og kaker, sang og musikk, og et godt bål blir lagetpil kvelden. Hjertlig velkommen. Hilsen oss i lokallaget i Telemark/Vestfold.

17 Lorspeilet side 17 LOR lanserer ny hjemmeside I slutten av mai lanserte LOR sin nye hjemmeside. Nye, friske farger og layout, samt hyppige oppdateringer, vil prege hjemmesiden fremover. Samtidig vil vi dvele litt ved den gamle, som har vært operativ tilbake til LORs tidlige barndom, sier LORs leder Ranveig Pedersen. Hun vil rette en takk til Jane i jane.no, som til nå har driftet siden uten vederlag. Men vi trenger mer direkte kontroll med det redaksjonelle nå, fortsetter Ranveig, og forteller at siden virkelig vil leve - med tekst, bilder og annen viktig informasjon. Det er Tove H. Andreassen, Terje Rehn Holm-Johnsen og Alex A. Lunel som har ferdigstilt siden slik den ser ut nå. Det vil hele tiden foregå små redaksjonelle endringer, for eksempel så oppdateres link-siden og pressesiden hyppig. Nyheter er også viktig å følge med, her vil LOR kunne sende ut informasjon om møter og annet som er interessant for romanifolket, for eksempel frister til fondet, osv. Nyhetene er direkte koblet mot en kalender som hele tiden er synlig. o FirsrdE. Orn LOR o Lqkallaq o Vedtekter o F.heter. SlektsforrLninq. Fli nedlenr ""^* o Giertebok - den ramle! Kpntåkt sss. Lioker o Lqqo inn. Pres:ehlion P0rtad165se Låndsorqånisåsjonen for Nobfeltqåte 1, Dslo E-post Velkommen til LOR's nettsidel LåndEorgånisås;onsn ior RomånjfolkBt {LOR) er en landsdekkende medlems- og intere5seorganisa:jon for mennesker åv ronånislekt - og andre interessete som onsker å arbeide til besle for flllkpt.. Srmmerav5lutnina i LOR Auder i31, mii 2trl3). l.j{tt lokallaq i Oslo 20. I'lai 09. LOC lanserer nv nettside. Lendstreff i Pinsen 1?3456 a s t? ' r6 1t tb l9?0 21?s 30 Som fbr, så finner dere gjesteboka her inne. I tillegg er det mulig å kontakte slektsforsker-gruppa via en egen link på hjemmesiden. Innen kort tid vil også alle de viktigste kontaktene i LOR sitt styre få egne epost-adresser (for eksempel Lokallagenes sider er også knltet under hovedsiden nå, og vil gi alle et helhetlig bilde av LOR. Alle lokallagene kan utse en person som skal ha redaktørrettigheter på hjemmesiden. Hjemmesiden er generert med et verktøy utviklet av et KragerØfirma, thinkpage.no

18 Lorspeilet side 18 Nye tildelinger i fondet På hjemmesiden (rtfondet.no) til romanifolkets/taternes kulturfond, kan vi i dag lese om de siste tildelingene som er foretatt.24 søknader b1e behandlet, samlet søknadssum var litt i overkant av 3 millioner kroner. Av disse ble 8 søknader godkjent, og en samlet sum på ca kroner ble fordelt. Fordelingen var som slik: Søker: Conflux lorlag Hva søkes det om: Frykten for å bli hentet (bokmanus av Liv Andersen) Sum: kr Folkeakademiet Buskerud Foreningen Romanifolkets kystkultur/tysvær kulturkontor Foredragsturn6 med Bjørn Jansen, Henning Gustavsen og Liv Andersen Statue av Petter Strømsing kr kr Gustavsen, Aksel Demonstrasj on av taterhåndtverk (knivmakerarbeid - deltagelse i arrangementer, mobil utstilling) kr Norsk kvedarfonrm Pedersen, Glerm-Frode Tvedestrand Museum Vestlos Brugets Venner En gang var vi som vinden (seminar om romanifolkets vokalmusikk) Bokmanus om tråd-/strengearbeider Sommerarrangement Delutstilling om romanifolket i Eiker kr kr kr kr LOR gratr-rlerer alle som har fått støtte, og kunnskap om romanifolket, som både vi og ser fram til den dagen da disse prosjektene blir srorsamlunnel trenger å vite om. realiserl. [.Ier ligger det mye viktig

19 Lorspeilet side 19 Wilhelm Holms kamp mot storsamfunnet Observante lesere vil i vår ha sett at vårt nyvalgte styremedlem, Karl Johan Wilhelm Holm, har hatt sin egen kamp i Hurum mot storsamfunnet. tn Tiende er blant de avisene som har dekt hans kamp. I den første artikkelen, "Krever erstatning av Hurum kommune for ødelagt barnedom", får vi et innblikk i hvordan Wilhelms barndom i Hurum var. Fattligdom til tross, alt var vel inntil Wilhelm begynte på Sætre skole. Forfølgelse av lærere, mobbing og vold fra medelever og seksuelle overgrep fra de som skulle beskytte ham, ble vanligere og vanligere. Etter å ha knust et vindu som guttunge, havnet Wilhelm på "feriekoloni", eller slaveleir som han selv kaller det. Han ble sendt av gårde, kommunen betalte 400 kroner for å få ham bort, og Wilhelm så aldri sin mor igjen. 16 år gammel ble Wilhelm fraktet til Oslo hvor han ble satt, uten penger eller noe annen fu-elp. Veien var da kort til kriminalitet og rusavhengighet, et liv han levde til begynnelsen av 80-tallet. I den andre artikkelen, "Får endelig erstatning", leser vi at Hurum kommune vil gi ham erstatning for de overgrep som ble gjort. Ordfører Rese fra AP sier at "Det er veldig viktig i denne saken at vi tar et moralsk ansvar".i et eget politisk vedtak bestemmer kommunen seg for en vederlagsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i kommunen. Kommunen satte en øvre grense for vederlaget på kr, noe Wilhelm ikke er fornøyd med. Kommunen burde ikke satt et tak, sier han. I den tredje artikkelen, "Krever større erstatning", forteller Wilhelm mer om overgrepene. Denne gangen er han tilbake på Sætre skole, selv om det er 45 ir siden sist han var der. Lærerne mente han ikke hadde noe fremtid som menneske, og at han ikke trengte utdanning, siden fengselsfugl var det eneste han ville bli. De fikk nå en mate rerr, wif $',i {d J' FB. tfm, '1{:Fhelm har til sam- i i,: ".{- men 11 år i fengsel. Han forteller også om sine søsken, som han har funnet igjen i senere ilr, alle med lignende opplevelser som han. Blant annet traffhan ei søster i {or, for første gang, da han var på besøk i hennes 70 års lag. Wilhelm krever selv 1,3 millioner fra Hurum kommune, en sum han selv mener er veldig lav. Wilhelm vil ikke bruke pengene på seg selv, men vil hjelpe andre. Hurum kommune har bestemt seg for en maksimum erstatning på , men Wilhelm er rede tll il ta dette helt til topps i rettsvesenet. Wilhelm ville gjerne at vi tok med dette for å vise at det nytter. LOR kan hjelpe dere, dersom dere trenger råd eller hjelp. Et annet nettsted dere kan kontakte, er - prosjekt oppreisning.

20 Lorspeilet side 20 LOR trenger flere bilder LOR trenger flere bilder som vi kan bruke på hjemmesiden, i LORspeil og i ulike forbindelser der vi bistår museer. Vi trenger bilder som vi har rett til å bruke. Mange bilder som florerer på internett, er usikre nettopp når det gjelder rettigheter, og vi tar ikke sjansen på å bruke dem. Men dersom du har bilder som har trlhørt familien, og du gir LOR rett til å bruke bildene, så har vi vårt på det trygge. Vi trenger bilder fra alle perioder, fra de tider hvor fotografiet var nytt, og frem til nå. Vi vil gjerne ha bilder fra båtreisende, fra plasser og øyer hvor de var, fra de båtene de brukte, osv. Også bilder av reisende til lands. Både stasbilder og dagligdagse bilder. Det er veldig fint om dere også kan identifisere de som er på bildene, hvor de er tatt, og når de er tatt. Dersom du vil dele med deg, ta kontakt med din nærmeste leder (i lokallag eller sentrallag). Kontaktinformasjon finner du på internett eller på side 2 av LORspeilet. Vi vil ta kontakt med deg og avtale hvordan vi går frem videre med å kopiere bildene. Originalen får du selvsagt tilbake. En kommende knivmaker, Jørgen B. Andersenfra Larvik. Lands organis asj onen for Romanifolket

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG VEDTEKTER Til behandling i årsmøtet 12.02.2015 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2002 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2006 Ajour med tillegg og endringer pr.

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene.

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene. Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 24. oktober 2010 1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.00 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer