Referat frå møte i Studentparlamentet torsdag 23. april på Thon Hotel Jølster, Skei. Stad: Konferansesal på Thon Hotel Jølster, Skei.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møte i Studentparlamentet torsdag 23. april på Thon Hotel Jølster, Skei. Stad: Konferansesal på Thon Hotel Jølster, Skei."

Transkript

1 Sogndal, 5. mai 2015 Vår ref: Sami Skogstad Referat frå møte i Studentparlamentet torsdag 23. april på Thon Hotel Jølster, Skei. Stad: Konferansesal på Thon Hotel Jølster, Skei. Tid: ca Kl. 16:00 7/15 Opprop, val av møteleiar og referent, godkjenne innkalling og referat Kl. 16:15 8/15 Orienteringar, inkludert økonomisk rapport Kl. 17:00 9/15 Val av nytt parlamentsstyre og leiar (100 %) Kl. 18:00 10/15 Resolusjonsforslag. Kl /15 Forslag til endring i stillingsinstruks Kl To-rettars middag på hotellet (med moglegheit for bading i basseng) Kl. 20:00 12/15 Val av representantar til styre, råd og utval Kl. 21:30 13/15 Ymse og avslutning for StP 2014/2015 Medlemmar av Studentparlamentet til stades: Magne Lima (ASF), Tollak Mikal Kaldheim (ASF), Gaute Silseth (ASF), Ragna Staven (ASF), Sigurd Øygard Dahlen (ALI), Yngve Snarberg (AIN), Elin Seljeset (AHF), Jon Martin Bjørkedal (ASF), Kristin Emanuelsen (AIN), Sofie Stranger Jørgensen (ALI), Sverre Enitch (ALI), Ingrid Hjelmbrekke Holdø (ALI), Tord Bjørnevik (AIN). Totalt 13 medlemmar. Andre til stades: Karl-Erik Strøm Skogseid (styreleiar SISOF og medlem av Kontrollkomiteen), Ingrid Moe Albrigtsen (politisk nestleiar/nso-representant), Trine Ludvigsen Rygg (vara StP-styret), Mats Simonsen Jahn (studentrådsleiar), Anders Nordstrøm (medlem av Kontrollkomiteen), Synne Skibenes Birkeland (Pedagogstudentene), Bernt-Einar Hogstad, Morten Andre Tryti, Arlene Henneli, Torkel Aannestad, Henrik Brown Halleraker, Adrian Stinessen Haugen, Anders Aarland, Anna Solberg, Oda Kristine Myklebust (ordstyrar), Torbjørn Vederhus, Sami Skogstad (organisasjonskonsulent for StP og referent), Christian Vik (påtroppande organisasjonskonsulent for StP), Therese Eia Lerøen (Fag- og forskningsansvarleg i NSO, påtroppande leiar av NSO). Totalt 31 til stades på StP-møtet. 7/15 Opprop, val av møteleiar, referent, godkjenningar

2 Til referent og møteleiar er det gjort forslag om Sami Skogstad og Oda Kristine Myklebust. Godkjenning av referat frå møte Godkjenning av innkalling til møte Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner forslag til møteleiar og referent. Studentparlamentet godkjenner referat frå møte Studentparlamentet godkjenner innkalling. Handsaming: Samrøystes vedteke. 8/15 Orienteringar 1. Styret i Parlamentet v/ leiar Tollak Mikal Kaldheim orienterte om styrets arbeid. Om Handlingsplan 14/15: Varierande resultat på «Helse, velvære og trivsel». Burde hatt meir fokus på fysisk og psykisk helse, men det er veldig bra med fleire studenthyblar i Førde og Sogndal. Gira-tur og Tett På-konferanse arrangert for tillitsvalde (og andre), men burde fått til treff for tillitsvalte. Primært SISOF som har informert om deira eigne velferdstilbod. StP har hatt veldig god kontakt med ulike studentorganisasjonar. «Fag og forsking»: Godt i gang med arbeidet om å etablere fleire linjeforeiningar og har god oversikt over ulike forskingsprosjekt ved HiSF. Burde ha auka trykket på bruk av alternative eksamensformer, fokus på digitale verktøy som supplement i undervisninga og digital eksamen, men Ingrid Moe Albrigtsen heldt eitt strålande innlegg på Fagdagen for tilsette ved HiSF. Val av «Årets førelesar» pågår. Fint bidrag i kvalitetssystemet ved HiSF. StP har vore sterk på «Nasjonalt og regionalt samarbeid». Godt samarbeid med andre studentdemokrati i UH-nett vest, har stilt med deltakarar på alle nasjonale NSO-arrangement, hatt eit godt samarbeid med NSO, og har arrangert lokal konferanse. På NSOs Landsmøte blei Ragna Staven vald til 7.vara i NSOs sentralstyre, medan Ingrid Moe Albrigtsen blei vald til medlem i Prinsipprogramkomiteen (PPK). «Kommunikasjon og politikk»: StP kan heilt klart bli endå meir synleg på høgskulen, men har aktivt nytta media på framifrå vis. Det har vore vanskeleg å finne relevante sakar for å fremja studentanes behov føre kommune- og fylkestingsvalet. StP har hatt ein ganske tett dialog med tillitsvalde og leiing. Sjakkturnering blei halde under VEKAO. Om struktursaka: Stortingsmeldinga «Konsentrasjon for kvalitet» omtrent som forventa. HiSF blir målt etter kvalitetskriteriar: Årsverk i førstestillingar Søkning Gjennomføring Studentanes tidsbruk

3 Publisering Eksterne forskingsinntekter Størrelse på doktorgradsutdanningane Internasjonal orientering Samspill og samarbeid Lenke til meldinga: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st /id /?docId=STM DDDEPIS&ch=1&q= Parlamentet profilerte seg både før og etter stortingsmeldinga; mellom anna var Tollak og Ingrid Moe Albrigtsen i NRK Sogn og Fjordane, radio og Vestlandsrevyen: Fokuserte på meldingas nedprioritering av Studiebarometeret, og av studiekvalitet. Tollak sende ut pressemelding som han kanskje vil profilere endå meir inn mot stortingsbehandlinga i juni,; Noralv Pedersen i NRK Sogn og Fjordane verka positiv. Økonomisk rapport: Sjå vedlegg «Rekneskap per 10.april 2015» og «Brukt 2014 endelig». Studentparlamentet har god økonomi, og det vil vere ganske romsleg for haustens aktivitetar. 2. Studentsamskipnaden orienterer v/styreleiar Karl-Erik Strøm Skogseid: Oppsummert strukturmelding for samskipnadsektoren. Tilknyting til ein samskipnad, men kan fråvikast. Blir klårare seinare. SISOF sitt fokus er uansett utfall å sikre studentane i Sogn og Fjordane på beste vis. Kunnskapsdepartementet klare på at der det er hensiktsmessig kan det bli fusjonar, men ingen klare signal førebels. Styreleiar Karl-Erik Strøm Skogseid på orientering på Gardermoen torsdag 23. april. SISOF har hatt styremøte på spørsmål om representantar i styre, råd og utval bør få tilgang til SISOFstyremøte; finn det uheldig for dynamikken i styret. 150 studentbustader skal byggjast i Nedrehagen i Sogndal, og 180 p-plassar over to plan i Nedrehagen. Prosjektet er fullfinansiert, totalkostnad på ca. 120 millionar. Kommunen formelt sett byggherre, Høgskulen med på laget. SISOF skal overta tomten. 16 kollektiv med seks hyblar, 24 leilegheiter av ulike typar, samt familieleilegheiter. Viktig for studentane at Sogndal utviklar seg. Fått på plass dei siste studentbustadane, særs nøgd med det. 34 nye, 10 i Førde, prosjektet har starta. 3. Studentrepresentantane v/ingrid Moe Albrigtsen, ASF, orienterer om arbeidet i Høgskulestyret: To møte sidan sist, no blir Høgskulestyremøta streama. - Styreseminar februar på Gloppen Hotell. Samrøystes vedtak formulert i struktursaka: Plan A: Sjølvstendig høgskule, men med eit forpliktande samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar.

4 Plan B: Tettare integrasjon mellom høgskulane i Sogn og Fjordane, Bergen, Volda og Universitetet i Bergen med sikte på å etablera eit framtidig «Vestlandsuniversitet». Føresetnad at UiB er med frå start av. - Styret for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) si godkjenning av det systemet HiSF har etablert for å kvalitetssikra utdanningane sine er viktig og positivt for høgskulen. - To dagars forskingskonferanse på Grand Hotell i Oslo med tittel «Lærende regioner». Elevar frå Sogn og Fjordane skårar på topp i landet. Direktøren i Utdanningsdirektoratet under opninga: «Når Sogn og Fjordane kan, så kan alle». Styremøte 12. mars, to viserektorar og fire dekanar tilsett, Göran Söderlund med opprykk til professor. - Handlingsplan for FOU vedteken. - Strategi og Handlingsplan for internasjonalisering sendt tilbake, skal integrerast i andre planar (som FOU). - Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar, i tråd med kva NSO og studentar bør interessere seg for. - Tildeling av doktorgradsstipend. 4. NSO-oppdatering (etter NSO-landsmøtet) v/ingrid Moe Albrigtsen, ASF: - Fire LS-møte før LM - LM: 4 av 8 resolusjonar vedteke (om studentkultur, media og idrett, om økt kontroll og samarbeid med arbeidslivet og næringslivet, om motstand mot turbostipend og om autorisasjonsavgift). - StP sende 4 delegatar utan vara. Rekord på talarstolen, 10 gangar totalt. Delegasjonen synleggjort med svært positivt kulturelt innslag; song «Statistikkvisa» under middagen». - Therese Eia Lerøen vald til ny NSO-leiar. 9/15 Val av nytt parlamentsstyre og leiar (100 %) Sjå vedlegg « Styret Studentparlamentet HiSF » for kontaktinformasjon til det nye styret. Valkomiteen la fram arbeidet sitt v/ragna Staven. Komiteen har hatt alle kandidatane til intervju, anten via internett eller ved personlig intervju. Alle kandidatane har blitt oppringt anten dei er innstilt eller ikkje. Valkomiteens innstilling: Leiar, innstilt med dissens: Ingrid Moe Albrigtsen

5 Mindretals innstilling: Guro Trøseid Gjerstadberget Nestleiar: Henrik Brown Halleraker med benkeforslag Politisk nestleiar: Arlene Henneli Fag- og forskingsansvarleg: Adrian Stinessen Haugen Velferd- og likestillingsansvarleg: Jon Martin Bjørkedal Kommunikasjonsansvarleg: Magne Lima Vara: Elin Seljeset Vara: Yngve Snarberg Valkomiteen har valt å halde ein varaplass open med tanke på at ein kan få inn ein førsteklassing i haust. Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar valkomiteens innstilling (som blir presentert på møte) til styre av Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane for skuleåret Behandling: Det stemmast først over om valkomiteen skal få stemmerett i sjølve valet. Valkomiteen får stemmerett med 7 mot 6 stemmer. Studentparlamentet er samd ved akklamasjon om at kandidatar som ikkje er til stades likevel får stille til val. Christian Vik og Therese Eia Lerøen vald til tellekorps ved akklamasjon. Leiarvervet: Begge kandidatane får presentera seg sjølv. Studentparlamentet er samd ved akklamasjon om at Ingrid Moe Albrigtsen får 2,5 min til sin presentasjon, då Guro Trøseid Gjerstadberget har fått 3,5 min. Guro Trøseid Gjerstadberget får spela av sin valappell (lydfil frå Zambia kor ho oppheld seg no), på 3,5 min. Ingrid Moe Albrigtsen held deretter sin valappell på 2,5 min. Votering. Ingrid Moe Albrigtsen vald til ny leiar for Studentparlamentet ved HiSF 2015/2016 med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden.

6 Nestleiarvervet: Henrik Brown Halleraker er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Yngve Snarberg stiller som motkandidat. Elin Seljeset stiller som motkandidat. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentere seg sjølve. Votering. Henrik Brown Halleraker valt som nestleiar med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Politisk nestleiar: Arlene Henneli valt med akklamasjon. Fag og forskingsansvarleg: Adrian Stinessen Haugen er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Gaute Silseth stiller som motkandidat. Begge kandidatane fekk inntil to minutt til å presentere seg sjølve. Votering. Gaute Silseth valt med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Velferd- og likestillingsansvarleg: Jon Martin Bjørkedal er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Elin Seljeset stiller som motkandidat. Adrian Stinessen Haugen stiller som motkandidat. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentere seg sjølve. Votering. Jon og Adrian fekk flest stemmer, men ingen fekk absolutt fleirtal. Ny votering. Jon vald med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Kommunikasjonsansvarleg:

7 Magne Lima er valkomiteens innstilling. Magne Lima valt med akklamasjon. Varaverv: StP samd ved akklamasjon om at det bør veljast tre vara, medan valkomiten ønska å halde ein plass open til hausten. Elin Seljeset og Yngve Snarberg er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Adrian Stinessen Haugen stiller som motkandidat. Votering. Adrian Stinessen Haugen vald til 1. vara med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Elin Seljeset får nest flest stemmer og StP er samd ved akklamasjon om at ho då blir 2. vara. Yngve Snarberg vald til 3. vara. Styret i Studentparlamentet ved HiSF 2015/2016: Leiar: Ingrid Moe Albrigtsen Nestleiar: Henrik Brown Halleraker Politisk nestleiar: Arlene Henneli Fag- og forskingsansvarleg: Gaute Silseth. Velferd- og likestillingsansvarleg: Jon Martin Bjørkedal Kommunikasjonsansvarleg: Magne Lima 1. Vara: Adrian Stinessen Haugen 2. Vara: Elin Seljeset 3. Vara: Yngve Snarberg 10/15 Resolusjonsforslag Sjå vedlegg: « Stillingsprosent til studentrepresentanten i Førde» StP-leiar Tollak Mikal Kaldheim fremmar forslag om 20 % nestleiar i Førde, for å auke deltakinga og engasjementet der. Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner resolusjonsforslag.

8 Behandling: Ingrid Moe Albrigtsen foreslår å endre tittelen til «Stillingsprosent til studentrepresentanten i Førde». Votering. Absolutt fleirtal for å endre tittelen. Resolusjonsforslaget godkjent ved akklamasjon. 11/15 Forslag til endring i stillingsinstruks Sjå vedlegg: « Forslag til endringar i stillingsinstruks for leiar» StP-leiar Tollak Mikal Kaldheim med forslag om endringar i stillingsinstruks for leiar. Forslag til vedtak: Studentparlamentet legg til grunn gjeldande stillingsinstruks og stemmer over endringsforslag. Behandling: Studentparlamentet godkjenner endringsforslaga ved akklamasjon. 12/15 Val av representantar til styre, råd og utval Sjå vedlegg « Studentrepresentantar til styre, råd og utval HiSF » for oversikt over valte representantar. Det blei foretatt val av studentrepresentantar til følgjande styre, råd og utval: Høgskulestyret FOU-utvalet Utdanningsutvalet Læringsmiljøutvalet Klagenemnda Skikkanemnda Tilsetjingsutvalet Opptakskomiteen Likestillingsutvalet SISOF-styret Alle kandidatar fekk to minutt til å presentera seg sjølve, og innsende forsvarstalar blei oppleste. Valet gjekk føre seg skriftleg og hemmeleg i tråd med gjeldande forretningsorden. Forslag til vedtak: Behandling i tråd med gjeldande forretningsorden. Behandling:

9 Studentparlamentet er samd ved akklamasjon i Kontrollkomiteens utspel om at ein bør tilstrebe mest mogleg kjønnsbalanserte utval (medan det er eit krav i Høgskulestyret). Høgskulestyret: Kandidatar til val som faste representantar: Magnus Nordrum Brøste, Magne Lima, Trine Ludvigsen Rygg og Yngve Snarberg. Elin Seljeset berre til val som vara. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Magnus Nordrum Brøste hadde sendt inn forsvarstale frå Tyskland på førehand. Votering. Magnus Nordrum Brøste og Trine Ludvigsen Rygg vald til faste representantar. Elin Seljeset og Yngve Snarberg valde til vara. FOU-utvalet: Kandidatar til val som faste representantar: Sverre Enitch og Trine Ludvigsen Rygg Ingrid Moe Albrigtsen og Attila Eserman berre til val som vara. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Attila Eserman hadde sendt inn ein forsvarstale på førehand. Votering. Trine Ludvigsen Rygg og Sverre Enitch valde som faste representantar ved akklamasjon. Ingrid Moe Albrigtsen og Attila Eserman valde til vara ved akklamasjon. Utdanningsutvalet: Kandidatar til val som faste representantar: Bernt-Einar Hogstad, Morten Andre Tryti, Martina Søvik Olsen, Esther Haugland. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Votering. Bernt-Einar Hogstad og Morten Andre Tryti valde som faste representantar. Ester Haugland og Martina Søvik Olsen valde som vara. Læringsmiljøutvalet: Kandidatar til val som faste representantar: Esther Haugland, Martina Søvik Olsen, Yngve Snarberg, Jon Martin Bjørkedal, Henrik Brown Halleraker, Kristin Emanuelsen. Til val berre som vara: Morten Andre Tryti. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Jon Martin Bjørkedal, Kristin Emanuelsen og Henrik Brown Halleraker valde som faste representantar.

10 Morten Andre Tryti, Yngve Snarberg og Esther Haugland valde som vara. Klagenemnda: Kandidatar til val: Mats Simonsen Jahn, Ingrid Moe Albrigtsen, Gaute Silseth, Adrian Stinessen Haugen. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Mats Simonsen Jahn og Ingrid Moe Albrigtsen valde faste representantar. Gaute Silseth og Adrian Stinessen Haugen valde som vara. Skikkanemnda: Kandidatar til val: Oda Kristine Myklebust, Elin Seljeset, Henrik Brown Halleraker. Bernt-Einar Hogstad (vara). Oda Kristine Myklebust og Elin Seljeset valde som faste representantar. Henrik Brown Halleraker og Bernt-Einar Hogstad valde som vara. Tilsetjingsutvalet: Kandidatar til val: Magne Lima, Arlene Henneli, Adrian Stinessen Haugen. Magne Lima vald som fast representant, Arlene Henneli som vara. Opptakskomiteen: Elin Seljeset vald som fast representant ved akklamasjon. Tollak Mikal Kaldheim vald som vara ved akklamasjon. Likestillingsutvalet: Elin Seljeset vald til fast representant ved akklamasjon. Yngve Snarberg vald til vara ved akklamasjon. Styret i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF): Kandidatar til val som faste representantar: Karl-Erik Strøm Skogseid, Heidi Sofie Gommerud, Mats Simonsen Jahn (også som vara). Thomas Johan Nilsen, og Anna Solberg som vara. Karl-Erik Strøm Skogseid og Heidi Sofie Gommerud valde som faste representantar. Mats Simonsen Jahn og Thomas Johan Nilsen valde som vara. 13/15 Ymse og avslutning for StP 2014/2015

11 StP-leiar Tollak Mikal Kaldheim takkar for eit framifrå år, kor StP har fått til mykje. Seier StP er i veldig trygge hendar med Ingrid Moe Albrigtsen som ny leiar og med det nye styret. Organisasjonskonsulent Sami Patrikainen Skogstad ferdig i juli/august, Christian Vik overtek (og var til stades på møtet i dag). Slutt, ca. kl

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer