Referat frå møte i Studentparlamentet torsdag 23. april på Thon Hotel Jølster, Skei. Stad: Konferansesal på Thon Hotel Jølster, Skei.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møte i Studentparlamentet torsdag 23. april på Thon Hotel Jølster, Skei. Stad: Konferansesal på Thon Hotel Jølster, Skei."

Transkript

1 Sogndal, 5. mai 2015 Vår ref: Sami Skogstad Referat frå møte i Studentparlamentet torsdag 23. april på Thon Hotel Jølster, Skei. Stad: Konferansesal på Thon Hotel Jølster, Skei. Tid: ca Kl. 16:00 7/15 Opprop, val av møteleiar og referent, godkjenne innkalling og referat Kl. 16:15 8/15 Orienteringar, inkludert økonomisk rapport Kl. 17:00 9/15 Val av nytt parlamentsstyre og leiar (100 %) Kl. 18:00 10/15 Resolusjonsforslag. Kl /15 Forslag til endring i stillingsinstruks Kl To-rettars middag på hotellet (med moglegheit for bading i basseng) Kl. 20:00 12/15 Val av representantar til styre, råd og utval Kl. 21:30 13/15 Ymse og avslutning for StP 2014/2015 Medlemmar av Studentparlamentet til stades: Magne Lima (ASF), Tollak Mikal Kaldheim (ASF), Gaute Silseth (ASF), Ragna Staven (ASF), Sigurd Øygard Dahlen (ALI), Yngve Snarberg (AIN), Elin Seljeset (AHF), Jon Martin Bjørkedal (ASF), Kristin Emanuelsen (AIN), Sofie Stranger Jørgensen (ALI), Sverre Enitch (ALI), Ingrid Hjelmbrekke Holdø (ALI), Tord Bjørnevik (AIN). Totalt 13 medlemmar. Andre til stades: Karl-Erik Strøm Skogseid (styreleiar SISOF og medlem av Kontrollkomiteen), Ingrid Moe Albrigtsen (politisk nestleiar/nso-representant), Trine Ludvigsen Rygg (vara StP-styret), Mats Simonsen Jahn (studentrådsleiar), Anders Nordstrøm (medlem av Kontrollkomiteen), Synne Skibenes Birkeland (Pedagogstudentene), Bernt-Einar Hogstad, Morten Andre Tryti, Arlene Henneli, Torkel Aannestad, Henrik Brown Halleraker, Adrian Stinessen Haugen, Anders Aarland, Anna Solberg, Oda Kristine Myklebust (ordstyrar), Torbjørn Vederhus, Sami Skogstad (organisasjonskonsulent for StP og referent), Christian Vik (påtroppande organisasjonskonsulent for StP), Therese Eia Lerøen (Fag- og forskningsansvarleg i NSO, påtroppande leiar av NSO). Totalt 31 til stades på StP-møtet. 7/15 Opprop, val av møteleiar, referent, godkjenningar

2 Til referent og møteleiar er det gjort forslag om Sami Skogstad og Oda Kristine Myklebust. Godkjenning av referat frå møte Godkjenning av innkalling til møte Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner forslag til møteleiar og referent. Studentparlamentet godkjenner referat frå møte Studentparlamentet godkjenner innkalling. Handsaming: Samrøystes vedteke. 8/15 Orienteringar 1. Styret i Parlamentet v/ leiar Tollak Mikal Kaldheim orienterte om styrets arbeid. Om Handlingsplan 14/15: Varierande resultat på «Helse, velvære og trivsel». Burde hatt meir fokus på fysisk og psykisk helse, men det er veldig bra med fleire studenthyblar i Førde og Sogndal. Gira-tur og Tett På-konferanse arrangert for tillitsvalde (og andre), men burde fått til treff for tillitsvalte. Primært SISOF som har informert om deira eigne velferdstilbod. StP har hatt veldig god kontakt med ulike studentorganisasjonar. «Fag og forsking»: Godt i gang med arbeidet om å etablere fleire linjeforeiningar og har god oversikt over ulike forskingsprosjekt ved HiSF. Burde ha auka trykket på bruk av alternative eksamensformer, fokus på digitale verktøy som supplement i undervisninga og digital eksamen, men Ingrid Moe Albrigtsen heldt eitt strålande innlegg på Fagdagen for tilsette ved HiSF. Val av «Årets førelesar» pågår. Fint bidrag i kvalitetssystemet ved HiSF. StP har vore sterk på «Nasjonalt og regionalt samarbeid». Godt samarbeid med andre studentdemokrati i UH-nett vest, har stilt med deltakarar på alle nasjonale NSO-arrangement, hatt eit godt samarbeid med NSO, og har arrangert lokal konferanse. På NSOs Landsmøte blei Ragna Staven vald til 7.vara i NSOs sentralstyre, medan Ingrid Moe Albrigtsen blei vald til medlem i Prinsipprogramkomiteen (PPK). «Kommunikasjon og politikk»: StP kan heilt klart bli endå meir synleg på høgskulen, men har aktivt nytta media på framifrå vis. Det har vore vanskeleg å finne relevante sakar for å fremja studentanes behov føre kommune- og fylkestingsvalet. StP har hatt ein ganske tett dialog med tillitsvalde og leiing. Sjakkturnering blei halde under VEKAO. Om struktursaka: Stortingsmeldinga «Konsentrasjon for kvalitet» omtrent som forventa. HiSF blir målt etter kvalitetskriteriar: Årsverk i førstestillingar Søkning Gjennomføring Studentanes tidsbruk

3 Publisering Eksterne forskingsinntekter Størrelse på doktorgradsutdanningane Internasjonal orientering Samspill og samarbeid Lenke til meldinga: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st /id /?docId=STM DDDEPIS&ch=1&q= Parlamentet profilerte seg både før og etter stortingsmeldinga; mellom anna var Tollak og Ingrid Moe Albrigtsen i NRK Sogn og Fjordane, radio og Vestlandsrevyen: Fokuserte på meldingas nedprioritering av Studiebarometeret, og av studiekvalitet. Tollak sende ut pressemelding som han kanskje vil profilere endå meir inn mot stortingsbehandlinga i juni,; Noralv Pedersen i NRK Sogn og Fjordane verka positiv. Økonomisk rapport: Sjå vedlegg «Rekneskap per 10.april 2015» og «Brukt 2014 endelig». Studentparlamentet har god økonomi, og det vil vere ganske romsleg for haustens aktivitetar. 2. Studentsamskipnaden orienterer v/styreleiar Karl-Erik Strøm Skogseid: Oppsummert strukturmelding for samskipnadsektoren. Tilknyting til ein samskipnad, men kan fråvikast. Blir klårare seinare. SISOF sitt fokus er uansett utfall å sikre studentane i Sogn og Fjordane på beste vis. Kunnskapsdepartementet klare på at der det er hensiktsmessig kan det bli fusjonar, men ingen klare signal førebels. Styreleiar Karl-Erik Strøm Skogseid på orientering på Gardermoen torsdag 23. april. SISOF har hatt styremøte på spørsmål om representantar i styre, råd og utval bør få tilgang til SISOFstyremøte; finn det uheldig for dynamikken i styret. 150 studentbustader skal byggjast i Nedrehagen i Sogndal, og 180 p-plassar over to plan i Nedrehagen. Prosjektet er fullfinansiert, totalkostnad på ca. 120 millionar. Kommunen formelt sett byggherre, Høgskulen med på laget. SISOF skal overta tomten. 16 kollektiv med seks hyblar, 24 leilegheiter av ulike typar, samt familieleilegheiter. Viktig for studentane at Sogndal utviklar seg. Fått på plass dei siste studentbustadane, særs nøgd med det. 34 nye, 10 i Førde, prosjektet har starta. 3. Studentrepresentantane v/ingrid Moe Albrigtsen, ASF, orienterer om arbeidet i Høgskulestyret: To møte sidan sist, no blir Høgskulestyremøta streama. - Styreseminar februar på Gloppen Hotell. Samrøystes vedtak formulert i struktursaka: Plan A: Sjølvstendig høgskule, men med eit forpliktande samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar.

4 Plan B: Tettare integrasjon mellom høgskulane i Sogn og Fjordane, Bergen, Volda og Universitetet i Bergen med sikte på å etablera eit framtidig «Vestlandsuniversitet». Føresetnad at UiB er med frå start av. - Styret for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) si godkjenning av det systemet HiSF har etablert for å kvalitetssikra utdanningane sine er viktig og positivt for høgskulen. - To dagars forskingskonferanse på Grand Hotell i Oslo med tittel «Lærende regioner». Elevar frå Sogn og Fjordane skårar på topp i landet. Direktøren i Utdanningsdirektoratet under opninga: «Når Sogn og Fjordane kan, så kan alle». Styremøte 12. mars, to viserektorar og fire dekanar tilsett, Göran Söderlund med opprykk til professor. - Handlingsplan for FOU vedteken. - Strategi og Handlingsplan for internasjonalisering sendt tilbake, skal integrerast i andre planar (som FOU). - Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar, i tråd med kva NSO og studentar bør interessere seg for. - Tildeling av doktorgradsstipend. 4. NSO-oppdatering (etter NSO-landsmøtet) v/ingrid Moe Albrigtsen, ASF: - Fire LS-møte før LM - LM: 4 av 8 resolusjonar vedteke (om studentkultur, media og idrett, om økt kontroll og samarbeid med arbeidslivet og næringslivet, om motstand mot turbostipend og om autorisasjonsavgift). - StP sende 4 delegatar utan vara. Rekord på talarstolen, 10 gangar totalt. Delegasjonen synleggjort med svært positivt kulturelt innslag; song «Statistikkvisa» under middagen». - Therese Eia Lerøen vald til ny NSO-leiar. 9/15 Val av nytt parlamentsstyre og leiar (100 %) Sjå vedlegg « Styret Studentparlamentet HiSF » for kontaktinformasjon til det nye styret. Valkomiteen la fram arbeidet sitt v/ragna Staven. Komiteen har hatt alle kandidatane til intervju, anten via internett eller ved personlig intervju. Alle kandidatane har blitt oppringt anten dei er innstilt eller ikkje. Valkomiteens innstilling: Leiar, innstilt med dissens: Ingrid Moe Albrigtsen

5 Mindretals innstilling: Guro Trøseid Gjerstadberget Nestleiar: Henrik Brown Halleraker med benkeforslag Politisk nestleiar: Arlene Henneli Fag- og forskingsansvarleg: Adrian Stinessen Haugen Velferd- og likestillingsansvarleg: Jon Martin Bjørkedal Kommunikasjonsansvarleg: Magne Lima Vara: Elin Seljeset Vara: Yngve Snarberg Valkomiteen har valt å halde ein varaplass open med tanke på at ein kan få inn ein førsteklassing i haust. Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar valkomiteens innstilling (som blir presentert på møte) til styre av Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane for skuleåret Behandling: Det stemmast først over om valkomiteen skal få stemmerett i sjølve valet. Valkomiteen får stemmerett med 7 mot 6 stemmer. Studentparlamentet er samd ved akklamasjon om at kandidatar som ikkje er til stades likevel får stille til val. Christian Vik og Therese Eia Lerøen vald til tellekorps ved akklamasjon. Leiarvervet: Begge kandidatane får presentera seg sjølv. Studentparlamentet er samd ved akklamasjon om at Ingrid Moe Albrigtsen får 2,5 min til sin presentasjon, då Guro Trøseid Gjerstadberget har fått 3,5 min. Guro Trøseid Gjerstadberget får spela av sin valappell (lydfil frå Zambia kor ho oppheld seg no), på 3,5 min. Ingrid Moe Albrigtsen held deretter sin valappell på 2,5 min. Votering. Ingrid Moe Albrigtsen vald til ny leiar for Studentparlamentet ved HiSF 2015/2016 med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden.

6 Nestleiarvervet: Henrik Brown Halleraker er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Yngve Snarberg stiller som motkandidat. Elin Seljeset stiller som motkandidat. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentere seg sjølve. Votering. Henrik Brown Halleraker valt som nestleiar med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Politisk nestleiar: Arlene Henneli valt med akklamasjon. Fag og forskingsansvarleg: Adrian Stinessen Haugen er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Gaute Silseth stiller som motkandidat. Begge kandidatane fekk inntil to minutt til å presentere seg sjølve. Votering. Gaute Silseth valt med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Velferd- og likestillingsansvarleg: Jon Martin Bjørkedal er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Elin Seljeset stiller som motkandidat. Adrian Stinessen Haugen stiller som motkandidat. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentere seg sjølve. Votering. Jon og Adrian fekk flest stemmer, men ingen fekk absolutt fleirtal. Ny votering. Jon vald med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Kommunikasjonsansvarleg:

7 Magne Lima er valkomiteens innstilling. Magne Lima valt med akklamasjon. Varaverv: StP samd ved akklamasjon om at det bør veljast tre vara, medan valkomiten ønska å halde ein plass open til hausten. Elin Seljeset og Yngve Snarberg er valkomiteens innstilling. Benkeforslag: Adrian Stinessen Haugen stiller som motkandidat. Votering. Adrian Stinessen Haugen vald til 1. vara med absolutt fleirtal i tråd med forretningsorden. Elin Seljeset får nest flest stemmer og StP er samd ved akklamasjon om at ho då blir 2. vara. Yngve Snarberg vald til 3. vara. Styret i Studentparlamentet ved HiSF 2015/2016: Leiar: Ingrid Moe Albrigtsen Nestleiar: Henrik Brown Halleraker Politisk nestleiar: Arlene Henneli Fag- og forskingsansvarleg: Gaute Silseth. Velferd- og likestillingsansvarleg: Jon Martin Bjørkedal Kommunikasjonsansvarleg: Magne Lima 1. Vara: Adrian Stinessen Haugen 2. Vara: Elin Seljeset 3. Vara: Yngve Snarberg 10/15 Resolusjonsforslag Sjå vedlegg: « Stillingsprosent til studentrepresentanten i Førde» StP-leiar Tollak Mikal Kaldheim fremmar forslag om 20 % nestleiar i Førde, for å auke deltakinga og engasjementet der. Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner resolusjonsforslag.

8 Behandling: Ingrid Moe Albrigtsen foreslår å endre tittelen til «Stillingsprosent til studentrepresentanten i Førde». Votering. Absolutt fleirtal for å endre tittelen. Resolusjonsforslaget godkjent ved akklamasjon. 11/15 Forslag til endring i stillingsinstruks Sjå vedlegg: « Forslag til endringar i stillingsinstruks for leiar» StP-leiar Tollak Mikal Kaldheim med forslag om endringar i stillingsinstruks for leiar. Forslag til vedtak: Studentparlamentet legg til grunn gjeldande stillingsinstruks og stemmer over endringsforslag. Behandling: Studentparlamentet godkjenner endringsforslaga ved akklamasjon. 12/15 Val av representantar til styre, råd og utval Sjå vedlegg « Studentrepresentantar til styre, råd og utval HiSF » for oversikt over valte representantar. Det blei foretatt val av studentrepresentantar til følgjande styre, råd og utval: Høgskulestyret FOU-utvalet Utdanningsutvalet Læringsmiljøutvalet Klagenemnda Skikkanemnda Tilsetjingsutvalet Opptakskomiteen Likestillingsutvalet SISOF-styret Alle kandidatar fekk to minutt til å presentera seg sjølve, og innsende forsvarstalar blei oppleste. Valet gjekk føre seg skriftleg og hemmeleg i tråd med gjeldande forretningsorden. Forslag til vedtak: Behandling i tråd med gjeldande forretningsorden. Behandling:

9 Studentparlamentet er samd ved akklamasjon i Kontrollkomiteens utspel om at ein bør tilstrebe mest mogleg kjønnsbalanserte utval (medan det er eit krav i Høgskulestyret). Høgskulestyret: Kandidatar til val som faste representantar: Magnus Nordrum Brøste, Magne Lima, Trine Ludvigsen Rygg og Yngve Snarberg. Elin Seljeset berre til val som vara. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Magnus Nordrum Brøste hadde sendt inn forsvarstale frå Tyskland på førehand. Votering. Magnus Nordrum Brøste og Trine Ludvigsen Rygg vald til faste representantar. Elin Seljeset og Yngve Snarberg valde til vara. FOU-utvalet: Kandidatar til val som faste representantar: Sverre Enitch og Trine Ludvigsen Rygg Ingrid Moe Albrigtsen og Attila Eserman berre til val som vara. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Attila Eserman hadde sendt inn ein forsvarstale på førehand. Votering. Trine Ludvigsen Rygg og Sverre Enitch valde som faste representantar ved akklamasjon. Ingrid Moe Albrigtsen og Attila Eserman valde til vara ved akklamasjon. Utdanningsutvalet: Kandidatar til val som faste representantar: Bernt-Einar Hogstad, Morten Andre Tryti, Martina Søvik Olsen, Esther Haugland. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Votering. Bernt-Einar Hogstad og Morten Andre Tryti valde som faste representantar. Ester Haugland og Martina Søvik Olsen valde som vara. Læringsmiljøutvalet: Kandidatar til val som faste representantar: Esther Haugland, Martina Søvik Olsen, Yngve Snarberg, Jon Martin Bjørkedal, Henrik Brown Halleraker, Kristin Emanuelsen. Til val berre som vara: Morten Andre Tryti. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Jon Martin Bjørkedal, Kristin Emanuelsen og Henrik Brown Halleraker valde som faste representantar.

10 Morten Andre Tryti, Yngve Snarberg og Esther Haugland valde som vara. Klagenemnda: Kandidatar til val: Mats Simonsen Jahn, Ingrid Moe Albrigtsen, Gaute Silseth, Adrian Stinessen Haugen. Alle kandidatane fekk inntil to minutt til å presentera seg sjølve. Mats Simonsen Jahn og Ingrid Moe Albrigtsen valde faste representantar. Gaute Silseth og Adrian Stinessen Haugen valde som vara. Skikkanemnda: Kandidatar til val: Oda Kristine Myklebust, Elin Seljeset, Henrik Brown Halleraker. Bernt-Einar Hogstad (vara). Oda Kristine Myklebust og Elin Seljeset valde som faste representantar. Henrik Brown Halleraker og Bernt-Einar Hogstad valde som vara. Tilsetjingsutvalet: Kandidatar til val: Magne Lima, Arlene Henneli, Adrian Stinessen Haugen. Magne Lima vald som fast representant, Arlene Henneli som vara. Opptakskomiteen: Elin Seljeset vald som fast representant ved akklamasjon. Tollak Mikal Kaldheim vald som vara ved akklamasjon. Likestillingsutvalet: Elin Seljeset vald til fast representant ved akklamasjon. Yngve Snarberg vald til vara ved akklamasjon. Styret i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF): Kandidatar til val som faste representantar: Karl-Erik Strøm Skogseid, Heidi Sofie Gommerud, Mats Simonsen Jahn (også som vara). Thomas Johan Nilsen, og Anna Solberg som vara. Karl-Erik Strøm Skogseid og Heidi Sofie Gommerud valde som faste representantar. Mats Simonsen Jahn og Thomas Johan Nilsen valde som vara. 13/15 Ymse og avslutning for StP 2014/2015

11 StP-leiar Tollak Mikal Kaldheim takkar for eit framifrå år, kor StP har fått til mykje. Seier StP er i veldig trygge hendar med Ingrid Moe Albrigtsen som ny leiar og med det nye styret. Organisasjonskonsulent Sami Patrikainen Skogstad ferdig i juli/august, Christian Vik overtek (og var til stades på møtet i dag). Slutt, ca. kl

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Å rsmelding Studentparlamentet HiSF Skuleåret 2015/2016

Å rsmelding Studentparlamentet HiSF Skuleåret 2015/2016 Å rsmelding Studentparlamentet HiSF Skuleåret 2015/2016 Årsmeldinga er ei gjennomgang av Studentparlamentet sitt arbeid i styret sin virkeperiode. 1 Medlemmer Styret Ingrid Moe Albrigtsen, leiar Henrik

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Terje Bjelle, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Mildrid Haugland, Bente Sønsthagen. Esther Haugland og Martina Søvik Olsen

Terje Bjelle, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Mildrid Haugland, Bente Sønsthagen. Esther Haugland og Martina Søvik Olsen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 22.10.2015 kl. 11:00 Sted: Sogndal, H-2020 Keiserinna Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Terje Bjelle, Osvald Lykkebø,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04.02.2016 kl. 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10:

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10: Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04022016 kl 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Klasserom i Førde Tid: 17:30-21:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Klasserom i Førde Tid: 17:30-21:00 Sogndal, 15. november 2016 Vår ref: KAA 1 Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, 02.11.2016 Stad: Klasserom i Førde Tid: 17:30-21:00 Tidspunkt saksnr 17:30 Velkommen v/ leder Knut Almås Anfinset

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Dato: kl. 10:00 15:30 Rom Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 10:00 15:30 Rom Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 10.11.201 kl. 10:00 15:30 Sted: Rom 2020 - Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Frå adm møtte: Referent: Trond

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Stemmeberettiga (11 var kravet ). Litt ut i møtet var 11 av 17 stemmeberettiga til stades.

Stemmeberettiga (11 var kravet ). Litt ut i møtet var 11 av 17 stemmeberettiga til stades. Referat fra møte i Studentparlamentet 28. oktober 2015 Tid Sak 17:02 28/15 Val av møteleiar og referent 17:03 29/15 Opprop og utdeling av stemmeskilt 17:06 30/15 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

Detaljer

1.2 Lov Studentparlamentet er lovheimla jf. Universitet- og Høyskoleloven 4-1.

1.2 Lov Studentparlamentet er lovheimla jf. Universitet- og Høyskoleloven 4-1. Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (Oppdatert 26.11.05 grunna vedtak i sak 47/05, 23.04.05 grunna sak 29/05 og 17.09.03 grunna vedtak i sak 38/03) (Oppdatert 04.11.09 og

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Kommunehuset i Sogndal Tid: 17:30 21:00 Mat kl. 17:30-18:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Kommunehuset i Sogndal Tid: 17:30 21:00 Mat kl. 17:30-18:00 Sogndal, 13. desember 2016 Vår ref: KAA 1 Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, 05.12.2016 Stad: Kommunehuset i Sogndal Tid: 17:30 21:00 Mat kl. 17:30-18:00 Tidspunkt saksnr 17:30 Matservering

Detaljer

Stemmeberettiga (11 var kravet ). 15 av stemmeberettiga til stades.

Stemmeberettiga (11 var kravet ). 15 av stemmeberettiga til stades. Referat fra møte i Studentparlamentet 25. november 2015 Tid: 15.00 2100 (ink. reisetid) Stad: Balchen, Campus Førde Tid Sak 17:04 37/15 Val av møteleiar og referent 17:05 38/15 Opprop og utdeling av stemmeskilt

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Protokoll frå studenttingsmøtet

Protokoll frå studenttingsmøtet Protokoll frå studenttingsmøtet 19.04.17 Tid 19. april 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), AKF: Herman Bjørneset Jensen

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Klasserom 1. etg Høgskulebygget Tid: 18:00-22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Klasserom 1. etg Høgskulebygget Tid: 18:00-22:00 Sogndal, 15. november 2016 Vår ref: KAA 1 Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, 03.10.2016 Stad: Klasserom 1. etg Høgskulebygget Tid: 18:00-22:00 Tidspunkt saksnr 18:00 Velkommen v/ leder Knut

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 26.11.2015 kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar),

Detaljer

1 Generelt. 1.1 Namn Organet sitt namn er Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), forkorta StP.

1 Generelt. 1.1 Namn Organet sitt namn er Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), forkorta StP. Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (Oppdatert 26.11.05 grunna vedtak i sak 47/05, 23.04.05 grunna sak 29/05 og 17.09.03 grunna vedtak i sak 38/03) (Oppdatert 04.11.09 og

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

1.3 Tverrpolitiske fråsegner Studentparlamentet er partipolitisk uavhengige og kan kome med tverrpolitiske fråsegner og.

1.3 Tverrpolitiske fråsegner Studentparlamentet er partipolitisk uavhengige og kan kome med tverrpolitiske fråsegner og. Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (Oppdatert 26.11.05 grunna vedtak i sak 47/05, 23.04.05 grunna sak 29/05 og 17.09.03 grunna vedtak i sak 38/03) (Oppdatert 04.11.09 og

Detaljer

Plasstillitsvald ved AIN er også leiar for FF ved HiSF. Sogndal Inger Auestad

Plasstillitsvald ved AIN er også leiar for FF ved HiSF. Sogndal Inger Auestad Årsmelding for 2015 frå Inger Auestad, plasstillitsvald ved AIN FF ved AIN har 24 medlemmar, ei auke på tre medlemmar frå 2014. Det er kalla inn til medlemsmøte ved avdelinga 26. februar. Våren 2015 blei

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13.

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13. Protokoll frå Den sjette ordinære Generalforsamlinga i Polar Interesseorganisasjon halde på Brynseng i Oslo den 13. desember 2008 Møtet starta kl 17:37 av leiar Andreas-Johann Ulvestad. Sak 1. Godkjenning

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Protokoll til 7. møte, 29.03.17 Tid 29. mars 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), Henny Elisabeth Sandvik (V) AKF: Christian

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE 2012 13 SAMARBEIDSUTVALET Samarbeidsutvalet er samansett av 6 medlemar, 2 valde av foreldre, 2 valde av

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars Frå 1530 Innsjekking og brødmat 1630 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar, møteskrivarar, nemnder

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen

Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 1.1.016 kl. 14:00-17:30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde Arkivsak: 1/0101 Til stades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Andre: Referent: Trond Ueland, Åse Neraas,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

REFERAT MØTE I SKULEMILJØUTVALET

REFERAT MØTE I SKULEMILJØUTVALET REFERAT MØTE I SKULEMILJØUTVALET Møte på personalromet på ungdomsskulen Torsdag 10.03.16 klokka 19.30 21.00. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Forslag: Møteleiar: Leiar smu: Odd Staurset Godkjent

Detaljer

Studenttinget 2015/2016 Referat 6. møte

Studenttinget 2015/2016 Referat 6. møte Studenttinget 2015/2016 Referat 6. møte Tid 24. februar 2016 kl 17.25 18.45 Stad Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes, Helene Larsen

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer