. 'I. . i. land. Meta. Ispor. Trociienvinnina h,,, Al", Elektroc. j jenvi nning Norc ge AS. I Elektr vy l=iivinnirig nomsdal AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ". 'I. . i. land. Meta. Ispor. Trociienvinnina h,,, Al", Elektroc. j jenvi nning Norc ge AS. I Elektr vy l=iivinnirig nomsdal AS."

Transkript

1 , 'C:.. i. :.ci. 'I land Tntr Meta Ispor I I B u l ' en Metall bc Rauf u== rv\etaii Norsk Metc ollfra gmen itering AS Eleki ing N lorge AS. Trociienvinnina h,,, Al", Li...,. AS I Elektr vy l=iivinnirig nomsdal AS Elektroc. j jenvi nning Norc ge AS

2

3 Toten Metoll AS Bdbihet Toten Mefoll Indurtriomrbde i 8 Eier AS Oppiond Metoll Omreln&200& i 51, 7 millioner NOK i i 599 tonn -- ProduMa Produksjon or stapelegeiinger i oluminium ved 6 bruke skrap rom r(imetall ved bruk av 2 aorrfvrte ". i5 tonns smelteovner. Somt en induksionravn for omsmelting av oluminium for kunder. Aluminium kon gienvinner uten at moterialetr egenskoper forsvinner Protersen krever bare 5 prorent ov det energibehovet rom behavel ved fremstilling av primer aluminium. Sykefravmr; 5.4 % Skadee O rkoder -Bli IA bedrifl, for 6 redurere og forebygge ~ykefrorc~r - Giennmfering o* ENØK tiltok, rpe$ielt redurara fwbruk ov piopon Konlagging or fornrenining i inneklimo og fegoppkering p6 bruk a1 penailig verneutstyr - Tilranalegging av fooe logringiplasler for produkter og onnet brukrmateriale Inne og ute. Under iorpokllon Metoll avvik p6 menge1 pb tillohlie p6 6 Io imot rla~i4 -- fro lererad~rer. Toten Mcroll hor n& foh fillotel$e fro SFT fil b to imot. mellomlagre og viderefoirende ilagg. Ravarer er avfall/skrnp som smeltes om i induksfonsovn, elkr lages s~ teovnei energikilder som bi amiill."vii. i800 kg lnd~c51onsovn: 1133 kg det oppgitt i st det ble evert 25 tonn dross.del'te var en sk rivefeii ia det var mengde PS meitomfager..... nimig... nengde for : 2005 var 80 O tonn.

4 Raulorr Metoll AS Rauforr Indurtripark L RIP 1. bygn 365 og hoil 7-10 i Fjellaniegget. Ame Oppland Metoll AS Omrening mill NOK Prodd&li&Y Produksjon ov messingstenger og hal*fabrikolo i messing til olle typer koblinger innen vann, gass og bremreror gjennom eget rtsperi, $tongprerse og vormprerre. Speiiolkompetanre p6 rmiing ov ovrinkingrbertondig merring. Tilbokefsring av mersingrpon fro kunder og internt er en viktig rbvore til rtsperiet. Bilindurfrievi er blant "(ire kvoiitetrbevirrte kunder. Sykefrovær, 7.7 % Skader: 4 skoder m/fiavoer Viktigr nioiirfniiig~r.:tiirok.pm?o06 - O-uirlipp au rtsr fra varmpresrei til ventilaijonrrjokter i Fjellonlegget - 5% rykefrovccr - Glennombring av ENØK tiltok p6 energiforbnik og indurtrivonn -Artige lagsundenskellar - Redwerc andel blyholdig stav i prodi~jon~lakalet i 910pe?e+ 1 orrik p6 rtsy ble meldt in, i egen. ropponen for 2006.Sellkopcr i nordre del or Roufor< Induriripork hor ramai- beider om en siaykonlegging mot nobeer. Den fsrrte rapponen rirer at Ra~forl Metall bidror til orciikridelrer OY It~ybegrenminger. Omfanget er uklon. og flere molinger sko1 gisres i m. res til / Slongpreu og pnuii heibi fil nas, : rinpf~r. h dpi d*nn. til kink, dk!miks fil hdrfcbdkofa pmf"*r ! i j OljeI,oio$g awnii Kg Siopwnn Vaskevaon/ Emulsjonei ReStmiall kg Vaskevann/ j UtSlipo til iur FItcr nord: tonn n nenergl,536 MWI, irtecnt: 5322 tonn - vii<izrriciej :'+a32 Mwh 1

5 Norsk Metallfrogmentering AS Beliaqenhet Oppland Melall Indurtriomrcide Anrotte 6 C?-i"a_2QOS 70 millioner NOK Pcodukrion Norsk Metolliragmentering AS driver et frogmenteringrveik for frogmentering av kompiekre jern- og metallfrokrioner og milissonert EE ovfoll. Driften av et slikt anlegg er underlogt strenge konrerjonrkrov m.h.1. utslipp til luft, forurensning ov vom, samt rtmy. Levetingrbetingelrei gir kro" til vorer rom leverer og behandler. for 6 sikre en overholdelse ov konsesjonen. Sykefrovei : 2,92% Skader : O skader, m/frav<er YiktGemotret~i~qe-Mi Bli IA-bed" for 6 forebygge og redusere sykefrovar Identifiren ranrslmning for orcrflorrvonn for 6 minimoliurre utllipp til resipient. Oppl<~rins p6 momk*kontmll ar personell ved EGN Det bie meldt 2 avvik p6 ulslipp til luk p6 krikkrslv i egenropponen til NMF i Videre c< rfsymd- linger foretatt i 2005 uklare p6 om vi overskrider konsesionrkror tii stey, og vi ref denned ikke om ri hor orenkrideiser i Det ble meldt inn 7 ovvik fro internkantroll i egenropponen Avfall i form or jern - rkmp fragmmknr i a der, og gir mulighet fi r d m til nye bmnrin :r Sto" tonn PB 1.08, b- Asbest 0, kg Fe g Hg g Otte 3090 g PC g am! Grov nun 1695tonn Fl" nuff C?*O.^._! 4 fmkbm sehr v;& som ys roiwer. Jwn er bon I fralrim. De d s berior a* olwiinium, mr rinp/ko&w,.in&, rurffr;ft.

6 Be!iggenhe! Opplond Metoll Induirriomrhde. Beksehet. Aredolen indurtriomrhde A ~ a k B a Anrotte Om~etnlnq 2006 Omretnino Mill NOK 2.9 Mill NOK Sykefravmr: 10.25% Sykefravær: 2.02 % ",,).,., ;., &handlde menadar I miai 1 6-h~ Vartol Gienvinning indurtriomr Anrone Qmretnina Mill NOK Sykefravmr: 1.55 % 8ehgenhe1 Slongner miliopork &lq!telooo 3 Om1e!&B NOK Sykefrover: 0.56 % Hvitevonri KFK hvi Elebronikk: KFK /huitevarer [omlohg ), V I', KFK /hvl)ava inlngi 1 829,175 Til alenvinningi 2 589,597 Til gjen Avvik Viktige molre~ninger,'tiltpi< 2096 Avvik rapportert til F~ikesmonnen i Opplond vor 85 p4 levetcndnrer, i -EGN: Bli la bedrift for L redusere og forbygge ~ yk~fio~i~~ p6 tillatelse og 2 tillsp til milisuhell. Avviket fra tillatelse gioldf leveronre K F kuldemebler ~ til NM~, ble. EGN: Identifirere nnreksning for orerihterann tor 6 minimoliieie uiilipp t',\ kommwii~rt n6r det ble avdekket. Ingen avvik meldt til andre fylkesmenner. resipient. Det ble meldt 2 avvik p6 utslipp av kvikkselv til luft pa egenrapporten til - GR O9 EGM: Etablere awole med bed"hrhelretienerte SFT. Videre bie det meldt 1 avvik p6 internkontrollen til SFT i egenrapporten for 2006, rom gioldt krav til 02-korrigering i utriipprtiliotelren.. EGM: Øks logringrpioil,ok Dette gjorde ot vi ikke overholdt krovene. Krav til 02-korrigering er nb - Alle; Giemfr<e iirikwmlpei for b konlegge vnmrkede hendelser!or fjernet fra tillotelren. helse, milis og sikkerhet.. ","* ' ',,. f.e;y,p+.n Milioregnskap 2006 Lysieronlegg EGN [Riai: inn , DnRseneri 643 W0 k% Propan,r pr dagr do1 O inkm OQ fil &pani i pi note m g til o1 d.) kan *remr BI., ~nrinning. 6

7 .. Tabellene gir noen eksempler p6 milisprestosjoner de siste brene. Det er gjort store skonomiske og menneskelige investeringer med molsetning om b redusere pbvirkningen vbre onlegq hor pb somfunn, noboer og resipienter. ;i Bektrogjenvinning Norge AS Kvlkksini emisjonsirningir ( Referanse Eurofins ) l i Norsk Metallfragmentering AS Wlippsrnilimger for stiv ( Referanse, Eurofins )..~. ~ - -. ~ ~~.~ i &ii~nimiingene gienspener funksionoliten, ettela Utrllppsmdllngene reflekterer funksionoliiten fil vbtvoskeren og utslippsforhold til smelteonlegget for kvikksslvhol< l anlegget. Tobellen viser en fonsott nedgong ov utslipp ov lyskilder. Tabellen viser en oppgang i verdiene mot stov. av bret, men tiltok iverksatt mot 2007 hor vmn effektive.. ~~.. ~ Raufos Metall AS.Utslippsmalinger for stsv. ( Referanse, Norsk Energi )! l 150,- V i * E i 'i00 a rn : E o x 50, O L Brikketeringsonlegget hadde store problemer med 6 overholde konses]onskrov. Dette resulterte i ot det ble inverk- :-. nytt anlegg i 2004, rom overholder krav med god i [ores avkostluft p6 2 forskjellig prosesser. Det er 1 SU,=,,ur rrjuksionsovn, og 2 filter for smelteovnen. Innkisring ov filter er sannsynligvis trrsok til hsyere verdier i Utslipp fro NMF er en stor utfordring, og denne tobelli on viser at \ li fortsatt har en positiv fromgong, men at det meget vanskelig hindre utslipp ov overfiotevonn m,.%a <-.,,.--e.,.,.,. ning.

8 AS Opplond Metoll og Oppl ond Metoll Tronsport AS Postboks 46, 2801 Gievlk Bespikrodr: Monisrudrvingen Hunndolen Tlf: 61 E-moil ~etoll.no Hie meside: Kontaktadresser Toten Metoll AS Postboks 34, 2854 Eino Tlf: Hiemmeside: Daglig leder: Terie Lofthus Roufoa Metoll AS Posttn,kr 52,283 1 Raufoss Besek! sodresse: R< iufoss Indus Tlf: 4C ) F-mnil nnrloi..6ili ".." w-.w, ""." >'.,.-.. C ",O Hjemmeside: Doglig leder; Anden Frisinger Norsk Metallfrogmentering Postboks 163,2801 Glevik Beseksodresse: Monisrudrvingen 2 Tlf: E-moih Daglig leder: Knut Spirlie Elektri ~[envinnlng Norge AS Postbc >ks 32,2801 Glarik m. 0er0~1 sodresse : Monisrudsvir - Tlf : E-moil : nrrlii -,,..J leder: Hons A.Bokke Elektrogienvinning Romsdol AS Aresceterveien 53, 6400 Molde Tlf: E-moil: Driftsleder: Torgrim Romrflell leder: Hons A.Bakke tie*trogienvinning Mere AS 6170 Vortal Tlf: E-moil: elektrogi,.-.,. Driftsleder: Torgrim Romsfiell Dogiig leder; Hons A.Bokke J Elektrogienvinning Nord-Norge AS Skovdolweien Horstod Tlf: E-moil: Hiemmeride: Daglig leder r Jon Skog K< n for millin miljasief Twde H. 0% Tlf: t E-moil, trude. Miliokontroller : Teknologisk - Dato fo,r godkjennelse av 6ili d rniliorrappoil: i-& dostecv3l

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Innlegg på møte hos SDIR 29.08.2013 Classification: Internal 2013-08-23 Statoil s behov for bulktransport 2 Leteboring og produksjon av olje forutsetter

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen Hvem og hva er Renor? Renor er en del av det internasjonale byggevarekonsernet HeidelbergCement Group, som har mer enn 50.000 ansatte i mer enn 50 land. Renor samler inn, mottar, sorterer og forbehandler

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer