Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse"

Transkript

1

2

3 Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse BRYT LÅSTE KJØNNSROLLEMØNSTER, STYRK BEDRIFTENE Tips og verktøy for smarte ledere Utviklet av ILOs Internasjonale opplæringssenter i samarbeid med Sammenslutningen av europeiske industri- og handelskammer (EUROCHAMBRES), innenfor rammen av kontrakten Raising the awareness of companies about combating gender stereotypes (Økt bevisstgjøring i bedrifter om hvordan låste kjønnsrollemønster kan bekjempes), bestilt av den Europeiske kommisjonen, generaldirektorat for Sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling.

4 Denne publikasjonen har fått støtte fra EU-programmet for Sysselsetting og sosial solidaritet ( ) PROGRESS. Dette programmet administreres av EU-kommisjonens generaldirektorat for Sysselsetting, Sosialpolitikk og Likestilling. Dette ble etablert for å gi økonomisk støtte til implementeringen av EUs målsetninger innen sysselsetting og sosialpolitikk, som beskrevet i den Sosiale agendaen, og dermed bidra til oppfyllelsen av Lisboa-strategiens målsetninger på disse områdene. Dette sjuårige programmet ønsker å nå alle parter som er med på å forme utviklingen av egnet og effektiv lovgivning innen sysselsetting og sosialpolitikk, over hele EU-27, EFTA-EEA og EUs kandidat- og pre-kandidatland. PROGRESS' målsetning er å styrke EUs bidrag til støtte for medlemslandenes forpliktelser og bidrag til å skape flere og bedre jobber, og bygge opp et samfunn som er mer enhetlig. For å oppnå dette, vil PROGRESS være instrumentell i forhold til: 1. Å tilby analyser og rådgivning om PROGRESS sine tiltaksområder; 2. Overvåking av og rapportering om implementeringen av EU-lovgivning og - politikk i tiltaksområder tilknyttet PROGRESS; 3. Gi støtte til kunnskapsoverføring om politiske tiltak, læring og støtte for EUs målsetninger i medlemsstatene, og 4. Videreformidle meningene til partene og samfunnet som helhet Du finner mer informasjon på: Denne publikasjonen utgis av EU-kommisjonen innen rammen av prosjektet Økt bevisstgjøring i bedrifter om hvordan låste kjønnsrollemønster kan bekjempes som ledes av Opplæringssenteret til FNs Arbeidsorganisasjon (ILO) i samarbeid med Det europeiske handelskammeret (EUROCHAMBRES) Dokumentet er tilgjengelig på 14 europeiske språk på nettstedet Innholdet i denne publikasjonen vil ikke nødvendigvis reflektere synspunkt eller oppfatninger hos den Europeiske kommisjonen. Kommisjonen eller personer som opptrer på kommisjonens vegne vil heller ikke være ansvarlige for hvordan innholdet i denne publikasjonen vil bli brukt. ISBN Det europeiske fellesskapet, 2009 Gjengivelse er tillatt dersom kilden oppgis. 2

5 INNHOLD 1. Innledning Hensikt og målsetning med verktøykassen Bryt låste kjønnsrollemønster, styrk bedriftene: Tips og verktøy for smarte ledere Kontekst: Likestilling mellom kjønnene og konkurransedyktighet Dagens globale økonomiske krise: innvirkning på sysselsetting og vekst i europeiske land med spesielt blikk på Små og mellomstore bedrifter (SMB) Trender innenfor kjønnssegregering i arbeidsmarkedet og krisen sett i kjønnsperspektiv EUs respons på krisen: policy-instrumenter som støtter SMB, Small Business Act og andre europeiske initiativer Kjønnsperspektivet til initiativene: fremming av positiv diskriminering i arbeidsmarkedet (med spesiell fokus på SMB) som støtte for sysselsetting og konkurransedyktighet Gjør likestilling mellom kjønnene til deres strategi for suksess: Hvordan du tiltrekker, beholder og fremmer talenter i din bedrift Oversikt Personalledelse med et kjønnsperspektiv Slik fungerer Verktøykassen Rekruttering...14 Spørsmål til din bedrift...14 Noen nøkkelkonsepter...14 Et kjønnsperspektiv Utvelgelse...16 a) Kasusstudie: Jobbutlysningen...16 b) Tips til oppfølging...18 c) Lederverktøy...20 d) God praksis Innføring og orientering...23 a) Kasusstudie: Bedriftsverdier...23 b) Tips til oppfølging...25 c) Lederverktøy...26 d) God praksis Bevaring...29 Spørsmål til din bedrift...29 Noen nøkkelkonsepter...29 Et kjønnsperspektiv

6 Prestasjonsledelse...31 a) Kasusstudie: Sjåføren...31 b) Tips til oppfølging...34 c) Lederverktøy...36 d) God praksis Lønn og betingelser...38 a) Kasusstudie: Blue Skies reisebyrå...38 b) Tips til oppfølging...40 c) Lederverktøy...41 d) God praksis Balanse mellom arbeidsliv og familie-/privatliv...43 a) Kasusstudie: Omsorgspermisjon...43 b) Tips til oppfølging...45 c) Lederverktøy...47 d) God praksis Opplæring og karriereutvikling...50 a) Kasusstudie: Sveiserne...50 b) Tips til oppfølging...51 c) Lederverktøy...53 d) God praksis Frisetting...57 Spørsmål til din bedrift...57 Noen nøkkelkonsepter...57 Et kjønnsperspektiv Styring av konflikt og forhold mellom ansatte:...58 a) Kasusstudie: Konflikten...58 b) Tips til oppfølging...60 c) Lederverktøy...61 d) God praksis Utgangsstrategi...64 a) Kasusstudie: Omstrukturering av bedriften...64 b) Tips til oppfølging...65 c) Lederverktøy...66 d) God praksis Tabell for implementering av en kjønnshandlingsplan i SMB ORDLISTE...73 Ytterligere bibliografi & referanser

7 DEL EN. INNLEDNING 1.1. Hensikt og målsetning med verktøykassen Bryt låste kjønnsrollemønster, styrk bedriftene: Tips og verktøy for smarte ledere Menn og kvinner på riktig plass betyr noe. Effektiv og rettferdig styring av menneskelige ressurser og verdisentrert forretningsorganisering er svært viktige verktøy som kan øke SMBs verdiskaping, produktivitet og konkurransedyktighet og bidra til å møte utfordringene som følger nåtidens økonomiske krise. Verktøykassen Bryt låste kjønnsrollemønster, styrk bedriftene: tips og verktøy for smarte ledere (2009) tilbyr et rammeverk for styring av menneskelige ressurser med et kjønnsperspektiv. Den analyserer rekruttering, bevaring og frisetting av ansatte innenfor en bedrift, med fokus på likestilling mellom kjønnene og stereotypienes skadevirkninger. Forretningsrettede verktøy, kasusstudier, praktiske øvelser, eksempler på god og dårlig praksis og nasjonale, EU-baserte og internasjonale referanser tilbyr et konkret rammeverk for innføring av en Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene i en bedrift. En egen del om effektene av den økonomiske krisen er lagt til for å gi kontekst til verktøyene som tilbys. Effektiv ledelse uten kjønnsdiskriminering innenfor en SMB kan faktisk være enda en mulighet til å overkomme vanskelige tider i en bedrift. Denne verktøykassen supplerer en større pakke som inneholder: Verktøykassen Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse. Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere (2008): dokumentasjon og argumenter, opplæringsverktøy og personaltips som gjør oppmerksom på fordelene ved å overvinne kjønnsstereotypier på arbeidsplassen. Granskning av likestillingssituasjonen i SMB i alle medlemsland i EU samt to EFTA-land (Island og Norge) med statistiske data om kvinner og menn i nasjonale arbeidsmarkeder, spesielt SMB. Nettstedet (www.businessandgender.eu) der informasjon og ressurser kan deles på alle de offisielle EU-språkene pluss islandsk og norsk. En samling med 10 videosnutter som illustrerer god praksis i europeiske SMB. Disse produktene er del av en integrert tilnærming: Målsetningene deres kompletterer hverandre og kan brukes på forskjellige måter avhengig av brukerens interesser og behov. De er utformet for å hjelpe alle de som arbeider med å forbedre kvaliteten og konkurransedyktigheten i SMB, det vil si: Ansatte i private eller offentlige organisasjoner som tilbyr forretningsstøtte i form av konsulentarbeid, støtte og opplæring til SMB, personaleksperter og -konsulenter, instruktører og tjenesteleverandører. 5

8 Eiere av SMB eller ansatte som har ansvar for personalledelse, opplæring, kvalitet, produktivitet eller nyskaping. Gjennom dette verktøysettet kan brukere se hvordan deres strategier, policyer, prosesser og aktiviteter innenfor bedriften er kjønnsrettede. De illustrerer situasjoner basert på låste kjønnsrollemønster (Verktøypakke for SMB-rådgivere og personalledere 2008) og hjelper til med å overkomme hindringer for talentfulle kvinner og menn på jobben (Verktøypakken Bryt låste kjønnsrollemønster - forbedre forretningene: Tips og verktøy for smarte ledere 2009). Disse produktene, som ikke er tilgjengelige i det kommersielle bokmarkedet, er resultatet av praktisk erfaring fra et to år langt initiativ blant europeiske land. De er tilgjengelige på flere EU-språk 1,ogdeertestetiseminareroverheleEuropaogerbasertpåomfattende internasjonal erfaring. Pakken er produsert under 2008-kontrakten for Raising the awareness of companies about combating gender stereotypes (Økt bevisstgjøring i bedrifter om hvordan låste kjønnsrollemønster kan bekjempes), fornyet i 2009 av Den europeiske kommisjon med ILOs Internasjonale opplæringssenter (ITC-ILO) i samarbeid med Sammenslutningen av europeiske industri- og handelskammer (EUROCHAMBRES). 1 Se 6

9 DEL TO. KONTEKST: LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE OG KONKURRANSEDYKTIGHET 2.1. Dagens globale økonomiske krise: innvirkning på sysselsetting og vekst i europeiske land med spesielt blikk på Små og mellomstore bedrifter (SMB). Rekkevidden av dagens økonomiske krise har ingen presedens på denne siden av andre verdenskrig. Globalisering har spredt virkningen av den til langt utenfor USAs bolig- og kredittsektorer, og har forårsaket en verdensdekkende krise innenfor etterspørsel og sysselsetting. Data frem til mai 2009 viser at arbeidsledighet i EU fremdeles er på vei oppover (nå godt i overkant av 20 millioner), at antallet ledige stillinger fortsatt faller etter den innledende virkningen og at dette har innvirkning i flere sektorer 2. Disse trendene er tydelige i alle medlemsland, noe som ikke har hendt før. 3 Eksportrettede sektorer og bygningsbransjen merket virkningen av krisen tidlig. Finans, forsikring, eiendom, bygg og anlegg og produksjon følte virkningen av krisen sterkest til å begynne med. Men bedrifter i alle størrelser er påvirket. Selv om mediedekningen har vært mer fokusert på problemene til store bedrifter har mikrobedrifter og SMB også følt krisen på kroppen, ikke minst gjennom forsinkede utbetalinger for solgte varer eller tjenester til større bedrifter 4. I tillegg er nå krisen i ferd med å spre seg til tjenesterettede sektorer der mange mikrobedrifter (inkludert egenkontoarbeidere), selvstendig næringsdrivende og små familiebedrifter driver. I tillegg, selv om det er vanskelig å vurdere virkningen av krisen på den uformelle økonomien, bør man huske på at den representerer et stort marked og en stor sysselsettingskilde, selv i industriland Den europeiske kommisjon, EU Employment situation and social outlook, Monthly monitor, juni 2009, s.3. Data og statistikk tilgjengelig på nettstedene: Eurostat: Tilgang: juni 2009, og OECD: Id, s.3 På grunn av krisen har flere medlemsland begynt å ta tak i sen betaling som en sak på nasjonalt nivå. Basert på en forpliktelse i SBA (Small Business Act) i april 2009 foreslo kommisjonen en ny tilnærming til håndtering av situasjonen med for sen betaling og foreslo store endringer i direktivet om sene betalinger fra 2000: Fokus på MSMB, se ILO, Sustainable Enterprise Programme, Micro, Small and Medium-sized Enterprises and the Global Economic Crisis Impacts and Policy Responses, 2009 tilgjengelig på nettstedet: 7

10 2.2. Trender innenfor kjønnssegregering i arbeidsmarkedet og krisen sett i kjønnsperspektiv. Ved første øyekast ser det ut til at krisen har hatt sterkere innvirkning på menn enn på kvinner, hovedsakelig fordi sektorene som krisen har påvirket mest (for eksempel bygg og anlegg og bilproduksjon) ansetter mange flere menn enn kvinner. Et resultat uten presedens er at det samlede antallet arbeidsledige menn er på vei til å bli større enn antallet arbeidsledige kvinner. Men mønsteret varierer fra land til land og virkningen på kvinner er også alvorlig, for de servicerettede bransjene der man finner flest kvinner har ikke på noen måte blitt spart for påvirkning av krisen, og antallet ledige stillinger i servicerettet arbeid har falt 6. I tillegg er kvinner overrepresentert i deltidsarbeid og i jobber som kjennetegnes ved lavt utdanningsnivå, lav lønn og fleksible arbeidstider, og presset fra nedgangen i disse områdene kan forårsake en økning i kvinners fattigdomsnivå samt svekkelse av kvinners arbeidsrelaterte sosiale sikkerhetsnett 7. Den ovennevnte tendensen mediene har til å fokusere på store bedrifter forvrenger også oppmerksomheten som vies finanskrisens virkning på henholdsvis menn og kvinner, da mange av de større sektorene som får oppmerksomhet gjerne er mannsdominerte, mens de mer kvinnedominerte sektorene handel og service har fått mye mindre dekning på tross av den store påvirkningen krisen har hatt i disse sektorene EUsresponspåkrisen: policy-instrumenter som støtter SMB, Small Business Act og andre europeiske initiativer. I juni 2008 innførte den Europeiske kommisjonen Small Business Act (SBA) for Europa, som gjenspeiler kommisjonens politiske vilje til å anerkjenne den sentrale rollen SMB har i EUs økonomi. SBA er et sett med 10 prinsipper som har til hensikt å veilede oppretting og implementering av policyer på EU-nivå og nasjonalt nivå. Disse prinsippene spiller en nøkkelrolle i EUs hjelp til SMB som er påvirket av nedgangen. Målene er å forbedre en samlet tilnærming til gründervirksomhet, forankre prinsippet Think Small First (Tenk smått først) i policy-skaping og fremme vekst for SMB. SBA påpeker også viktigheten av kvinner som motorer for vekst og gjenoppbygging og fremmer utvikling av kvinners gründervirksomhet. Som del av EUs respons på krisen definerte Rådets vårmøte og sysselsettingstoppmøtet som ble avholdt i Praha i mai tre nøkkelprioriteter: vedlikeholde sysselsetting, skape 6 7 Tilpasset fra analysen som ble presentert i mars 2009 til Rådet og G20 om gjenopprettingstiltak og reformen av den finansielle arkitekturen ved en utvalgt gruppe prominente kvinnelige økonomer og samfunnsvitere i Europa, som møttes i Brussel med støtte fra European Platform of Women Scientists (www.ewps.org) for å analysere nåtidens krise med kjønnsperspektiv. The European Women Lobby, Women and the economic crisis an opportunity to assert another vision of the world, 2009 lederartikkel ocid_sousmenu= 8

11 jobber og fremme mobilitet. På dette grunnlaget foreslo Kommisjonen en delt forpliktelse om sysselsetting den 3. juni for å bedre samarbeid om disse prioritetene mellom EU og medlemslandene og mellom europeiske arbeidslivspartnere. Forespeilede tiltak er blant annet 19 milliarder planlagt finansiering som skal hjelpe personer til å holde seg i arbeid eller flytte til nye jobber ved hjelp av tillegsutdanning, oppmuntring av gründervirksomhet og forbedring av offentlig sysselsetting under det europeiske sosialfondet 8. Det ble også innført en forpliktelse til å tilby minst 5 millioner lærlingeplasser over hele EU for unge mennesker som står i fare for å bli arbeidsledige. I tillegg har en agenda med målsetninger blitt fastsatt for muligheter for opplæring eller arbeid til unge arbeidsledige juli foreslo EU-kommisjonen en ny mikrofinansieringsmulighet. Denne er skreddersydd for mikrobedrifter som har færre enn 10 ansatte (dette dekker 91 % av alle europeiske bedrifter), og arbeidsledige eller inaktive personer som vil være selvstendig næringsdrivende, men som mangler tilgang til tradisjonelle banktjenester. Arbeidere som har mistet jobben eller som risikerer å miste jobben og som har til hensikt å starte egne bedrifter vil få bedre tilgang til midler samt tilleggsstøtte som veiledning og opplæring. Svakerestilte personer, blant annet unge, som vil starte eller videreutvikle egne små bedrifter får også fordelen av garantier og hjelp med å forberede forretningsplaner 10. EN NYTTIG EUROPEISK POLICY FOR SMB Small Business Act Prinsipper og tiltak som kan gjøre livet enklere for europeiske SMB Elektronisk verktøy for SMB-finansiering Dette verktøyet har til hensikt å presentere de viktigste europeiske finansieringsprogrammene som er tilgjengelige for små og mellomstore bedrifter (SMB) og inneholder oppsummerte opplysninger samt hovednettstedet for hvert program. EU-finans for SMB Hjelp til SMB med å søke på finansiering som støttes av EU Enterprise Europe Network Portal for forretningsstøtte og spesialrådgivning. Nasjonale kontaktsteder for SMB i medlemslandene Ifølge statistikk er 99 % av oppstarter i Europa mikrobedrifter eller små bedrifter av personer som er arbeidsledige. 9

12 2.4. Kjønnsperspektivet til initiativene: fremming av positiv diskriminering i arbeidsmarkedet (med spesiell fokus på SMB) som støtte for sysselsetting og konkurransedyktighet. Kvinner påvirkes tradisjonelt av kriser på grunn av at de er i flertall i utsatte jobber, de mangler tilstrekkelig samfunnsbeskyttelse og at de generelt sett har veldig begrenset kontroll over økonomiske og finansielle ressurser. Det følger at policy-responsen på krisen må være kjønnsbevisst nok til å sikre at midlertidige, lindrende tiltak som utføres innenfor jobbskaping og investering i sosial infrastruktur er til minst like mye fordel for kvinner som menn 11. EU-rapporten om Likestilling mellom kvinner og menn 2009 minner om at, uansett hvor mye nedgangen har endret konteksten, er det viktig å fortsette å styrke kjønnspolitikk slik at man ikke risikerer å gjøre ugjort den omhyggelige fremgangen som er oppnådd gjennom tiår med samarbeidsinnsats, en innsats som har forbedret kvinners situasjon og rettigheter og dermed bidratt til å styrke en økonomisk og sosial utvikling. Med dette mener man ikke å overvurdere fremgangen som er gjort, for krisen bidrar til å avdekke utstrekningen av ulikhetene mellom kvinner og menn som allerede fantes, men som var mindre tydelige under perioder med økonomisk velstand. Og selv om nasjonale og europeiske gjenopprettingsplaner understreker verdien av sosiale modeller, forblir de kjønnsnøytrale. Derfor må kjønnsvirkninger av gjenopprettingstiltak følges nøye med for å sikre at fordelene ved nylig fremgang ikke settes i fare, og at både kvinner og menns ambisjoner og behov tas tilstrekkelig med i betraktning 12, 13. Til samme formål bør investering i tilbud om offentlige tjenester og personutvikling være høyt prioritert for å lette byrden av krisen på den delen av befolkningen som rammes hardest, og for å forberede grunnen for en bedre fremtid. Spesielt bør virkningen på kvinner og barn av skatteletter på sosialtjenester, helse og utdanning undersøkes nøye, da kvinners fattigdom har en spesielt høy pris når det gjelder barns velbefinnende og demografisk utvikling. Kjønnskunnskapens bidrag til en omfattende forståelse av krisen, og passende tiltak for å takle den, kan også bidra til å utforme respons på fremtidige kriser (pleie, mat, klima, energi) og fremme økonomisk gjenoppretting på en kjønnsbalansert og helhetlig bærekraftig måte. Arbeidslivspartnere, organisasjoner som representerer forretninger, kvinner som ofte innehar personallederstillinger og kvinneorganisasjoner har alle en viktig rolle i denne prosessen, ved siden av mikrobedrifter og SMB. Det er en enestående mulighet som man ikke bør gå glipp av Uttalelse fra Herr Sha Zukang, Undergeneralsekretær for økonomiske og sosiale anliggender, til den femtitredje sesjonen til Commission on the Status of Women New York, 2. mars 2009 The European Women Lobby, Women and the economic crisis an opportunity to assert another vision of the world, ocid_sousmenu= Mark Smith, Gender Equality and recession analysis note, Grenoble Ecole de Management - EGGE (European Commission's Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues), mai s. 2 10

13 DEL TRE. GJØR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE TIL DERES STRATEGI FOR SUKSESS: Hvordan du tiltrekker, beholder og fremmer talenter i din bedrift 3.1. Oversikt Personalledelse med et kjønnsperspektiv Denne Verktøykassen er utformet for å hjelpe deg med å granske egen praksis og kanskje identifisere tiltak som kan bidra til å unngå å kaste bort talentene i din nåværende eller fremtidige stab. For alle bedrifter finnes det en naturlig syklus for personalledelse. Startpunktet er rekruttering fulgt av bevaring og syklusen ender med frisetting. Under disse overskriftene finnes det avsnitt som tar opp nøkkelaspekter ved forholdet mellom ansatt og arbeidsgiver. Under rekruttering finnes for eksempel også innføring for nye ansatte og orientering for ansatte som er overført til nye ansvarsområder. Det er viktig å sikre seg rett person til stillingen og til din bedrift. Tiltakene som kreves for å bevare flinke personer passer generelt inn i fire delavsnitt: prestasjonsledelse; lønn og betingelser; balanse mellom arbeidsliv og familie-/privatliv; opplæring og karriereutvikling. Personer forlater jobben av ulike personlige grunner som for eksempel at de pensjonerer seg, av helsemessige årsaker eller fordi de skal tilbake til skolebenken, eller av organisasjonsgrunner som nedskjæringer, oppsigelser, dårlige prestasjoner eller tjenestefeil. Finner dere ut hvorfor når de forlater jobben? Følte de at dere gjorde deres beste for dem selv hvis det ikke var ønsket? Vi beskriver disse syklusene som irisen. I sentrum plasserer vi likestilling mellom kjønnene. I dette dokumentet setter vi en kjønnslinse på livssyklusen mellom ansatt og arbeidsgiver slik at vi kan granske alle aktiviteter gjennom den. Låste kjønnsrollemønster er generaliseringer om hva som forventes av kvinner og menn i en bestemt sosial kontekst. Dette er overforenklede ideer om forskjellen mellom kvinner og menn, deres ferdigheter, psykologiske innstilling, ambisjoner og atferd. Bedømmelser som baseres på disse generaliseringene ser i utgangspunktet ut til å spare tid og energi. I virkeligheten klarer de ikke å se individets rike egenskaper og ferdigheter. EU har 11

14 identifisert at de vedvarende kjønnsrollene er en grunnleggende årsak til ubalanse mellom kjønnene, og ineffektivitet i arbeidsmarkedet 14. Vi oppfordrer dere til å tenke på bedriften og deres forhold til deres ansatte med et kjønnsperspektiv: hvis dere gransker de aktiviteter dere utfører, er dere sikre på at dere rekrutterer og beholder de beste personene? Eller kommer dere til å oppdage utdatert praksis og utdaterte holdninger som hindrer dere i å oppdage og holde på talenter? Denne Verktøykassen er utformet for å hjelpe deg med å granske egen praksis og kanskje identifisere tiltak som kan bidra til å unngå å kaste bort talentene i din nåværende eller fremtidige stab. Personaleldelse 14 Fra Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse - Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere, Europakommisjonen, 2008 (side 17) 12

15 3.2. Slik fungerer Verktøykassen Personalirisen utformer strukturen for Del tre i Verktøykassen. Vi har fokus på tre områder: Rekruttering Bevaring Frisetting Innenfor hver del finnes det flere delavsnitt: Deler Rekruttering Bevaring Frisetting Prestasjonsledelse Delavsnitt Utvelgelse Innføring og orientering Lønn og betingelser Balanse mellom arbeidsliv og familie-/privatliv Opplæring og karriereutvikling Konfliktløsing og forhold med ansatte Utgangsstrategi Først leser du de tre delene og tilhørende delavsnitt, før du, som hjelp til å forstå omfanget: Tenker på spørsmål til din bedrift Sikrer at du forstår nøkkelkonseptene Deretter For hvert delavsnitt: a) Les kasusstudiet b) Fullfør de praktiske øvelsene, husk på tips til oppfølging c) Gjør deg kjent med de foreslåtte verktøyene eller prøvene d) Analyser god/dårlig praksis Så Bruker du tabellen for implementering av en Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene (se punkt 3.3) til å bidra til å finne, i lys av delavsnittene, hva dere gjør allerede og hva som trengs innenfor deres bedrift: Hva kan utvikles fra nåværende posisjon? Hva mangler og hva bør innføres? Andre verktøy Bruk kasusstudiene, praktiske øvelser, god/dårlig praksis, verktøy og så videre til å hjelpe deg med å (i)utforske hvordan låste kjønnsrollemønster kan brytes slik at det blir til fordel for bedriften og (ii)implementere en Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene i din SMB! 13

16 REKRUTTERING Spørsmål til din bedrift Er bedriften villig til å rekruttere basert på kvalifikasjoner? Er kvinner representert i deres ledelsesstruktur? Når bedriften rekrutterer en ny ansatt, sikrer du at han/hun får samme innføringsprosedyre (objektive stabsregler, rettigheter, arbeidsforhold osv.) uansett kjønn? Når en ansatt bytter rolle innenfor bedriften, gir dere ham/henne samme veiledning om de nye oppgavene? Noen nøkkelkonsepter Rekruttering/utvelgelse er prosessen for valg av kvalifiserte personer til en jobb. Av og til kan ledere eller administratorer utføre de nødvendige prosedyrene. I andre tilfeller brukes eksterne profesjonelle rekrutterere eller rekrutteringsbyråer. Rekrutteringsstadiene kan blant annet være innhenting, annonsering, sortering, utvalg, prøver eller intervjuer. Innføring og orientering består av å introdusere og akklimatisere ansatte i en organisasjon og dens arbeidsmiljø. Dette dekker rettighetene til ansatt og arbeidsgiver og vilkår og regler for ansettelse. Et innsettelsesprogram bør dekke eventuelle juridiske og samsvarskrav for stillingen(e) og informasjon om helse og sikkerhet, samt at det skal bidra til at nye ansatte kan integreres raskt og effektivt i teamene sine. Orientering har å gjøre med interne bevegelser av ansatte og gjør det mulig for de det angår å forstå sin nye rolle og støtten som er tilgjengelig. 14

17 Et kjønnsperspektiv Å rekruttere og velge ut riktig person (kvinne eller mann) til jobben: en strukturert tilnærming bidrar til å unngå kostnader som resultat av: i) ansettelse av feil person, overdreven investering i opplæring, lav produktivitet over lengre tid, mulig avskjedigelse og ny rekrutteringsprosess; ii) uforvarende bruk av diskriminerende rekrutteringspraksis, brudd på lover og regler om likestilling og risiko for tvister 15. En strukturert, kjønnsbevisst fremgangsmåte muliggjør like muligheter for kvinnelige og mannlige kandidater samtidig som antidiskrimineringslovgivning respekteres (arbeidsgivere må ta med EUs direktiv om likebehandling i arbeidslivet (EU Employment Equality Directive) n. 2000/78/EC fra 27. november 2000 Official Journal L 303, 02/12/2000 s inspirert av ILO-konvensjon nr. 111, 1958 om diskriminering med hensyn til arbeidslivet 17 ) og hjelper bedrifter med å unngå kostnadene som er nevnt ovenfor. Lik behandling av kjønnene under innsettelse og orientering: en intern policy i bedriften kan garantere at nye mannlige og kvinnelige ansatte får implementert passende innføringstiltak og lik tilgang til informasjon om rettigheter, arbeidsforhold og orienteringsmodaliteter ved interne overføringer. Innføringsfasen er også et riktig øyeblikk for å sikre at delte organisasjonsverdier, for eksempel respekt for like muligheter og individuelle talenter, meddeles klart og tydelig til nye ansatte og gjentas blant eksisterende ansatte Du finner mer innsikt på området i Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse - Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere, Europakommisjonen, 2008 (side 43 46) Du finner mer informasjon på Du finner mer informasjon på en/docname WCMS_DECL_FS_85_EN/index.htm 15

18 Rekruttering UTVELGELSE a) Kasusstudie: Jobbutlysningen Lær av andres feil ved rekruttering og utvelgelse STILLING LEDIG: Overordnet klinisk forskningsmedarbeider Et privat forskningsinstitutt leter etter en overordnet klinisk forskningsmedarbeider med fremragende omdømme. Instituttet utfører arbeid for store og mellomstore farmasøytiske bedrifter og drives i en matrisestruktur som gjør at man opererer påalle nivåer i bedriften. Den har en sterk informasjonskanal og ekspertise på høyt nivå. Stillingen ville ideelt sett passe en overordnet klinisk forskningsmedarbeider med minst tre års erfaring og evne til å arbeide med begrenset tilsyn og til å kommunisere på alle nivåer. Du kommer til å lede egne forsøk og styre dine egne prosjekter på stedet. Det vil finnes støtte fra en lagleder, men du vil også få muligheten til å veilede og trene opp nye ansatte ettersom du utvikler deg i rollen. Ansvar for budsjett og tidsplaner. Ferdigheter og erfaring Universitetsgrad eller tilsvarende erfaring fra en miljø- og biovitenskapsbakgrunn eller medisinsk bakgrunn med Tre års erfaring som klinisk forskningsmedarbeider Prosjektledelsesferdigheter inkludert budsjettering, tidsplanlegging og ansvar for leveranse Fremragende kommunikasjonsferdigheter, verbale og skriftlige Fremragende lederskapspotensiale Motivasjons- og nyskapingsferdigheter Fordeler Muligheten til å arbeide for et stort farmasøytisk selskap og være en del av et klinisk forskningsteam som jobber tett sammen Arbeide med det nyeste innen produkter innenfor bestemte terapiområder Erfaring med alle nivåer innenfor organisasjonen Tilleggsprosjekter som kan skjerpe teknisk og prosjektbasert kompetanse Fantastisk utstyrt arbeidsplass med blant annet kantine, parkering og andre goder En fast stilling der du arbeider direkte for kunden og som er godt lønnet 16

19 Faktaene Utvelgelsesprosessen Instituttet mottok CVer og søknadsbrev for stillingen fra fire kvinner og seksten menn. Tolv oppfylte kriteriene: åtte menn og alle de fire kvinnene. Personallederen utførte innledende telefonintervjuer med bare fire, hvorav alle var menn, og innkalte to til et personlig intervju. Til slutt startet herr Bryne som overordnet klinisk forskningsmedarbeider. Han var tidligere kollega av fr Stepton som også hadde søkt på stillingen med mange imponerende og kvalifiserende referanser. De hadde parallelle karierrer, universitetsgrader med lik verdi, og lignende erfaring. Fr Stepton skrev til Instituttet og spurte hvorfor hun ikke hadde blitt kontaktet. Ingen svarte. Punkter for overveielse/diskusjon Gruppediskusjon Se på jobbeskrivelsen: Er den forklart på en kjønnsbevisst måte? Er ferdigheter og holdninger som kreves tydelige og forståelige? Finnes det elementer som kan tilskrives ett av kjønnene? Se på utvelgelsesprosessen: Hvem tok avgjørelser? Hva var utvelgelseskriteriene? Hvor mange forskjellige verktøy (f.eks. CV-analyse, intervjuer, referansekontroller osv.) ble brukt? Hvorfor ble ingen kvinner ringt opp? Lag en liste over hva som er feil 17

20 Rekruttering UTVELGELSE b) Tips til oppfølging Et eksempel på god stilling ledig-utlysning STILLING LEDIG: Overordnet klinisk forskningsmedarbeider Jobbprofil (sammendrag) Passende kandidater må ha erfaring med klinisk forskning innenfor det farmasøytiske fagområdet og evner til å lede og forholde seg til andre. Arbeidsgiveren Dette private forskningsinstituttet utfører arbeid for store og mellomstore farmasøytiske bedrifter og drives i en matrisestruktur som gjør at man opplever alle nivåer i bedriften. Den har en sterk informasjonskanal og ekspertise på høyt nivå. Instituttet tilbyr et spennende arbeidsmiljø med fleksible arbeidsordninger og individuelt ansvar på høyt nivå. Instituttet er en lærings- og kunnskapsdelingsbedrift og fremmer og tilbyr derfor fantastiske muligheter for fortsatt profesjonell utvikling for ansatte. Familievennlige ordninger finnes. Nøkkelansvar Kandidaten som lykkes med søknaden vil være underordnet sjefen for den tildelte avdelingen og får ansvar for: Utføring av egne eksperimenter og styring av egne forhold med andre på stedet Det vil finnes støtte fra en lagleder, men han/hun vil også få muligheten til å veilede og trene opp nye ansatte ettersom han/hun utvikler deg i rollen. Ansvar for budsjett og tidsplaner og alle nøkkelmilestener. Utvalgskriterier Universitetsgrad eller tilsvarende erfaring fra en miljø- og biovitenskapsbakgrunn eller medisinsk bakgrunn Minst tre års erfaring som klinisk forskningsmedarbeider Påkrevet kompetanse: Prosjektledelsesferdigheter inkludert budsjettering, tidsplanlegging og ansvar for leveranse Fremragende kommunikasjonsferdigheter, verbale og skriftlige Fremragende lederskapspotensiale Motivasjons- og nyskapingsferdigheter Evne til å jobbe sikkert med begrenset overoppsyn og kommunisere på alle nivåer 18

21 Fordeler Muligheten til å arbeide for et stort farmasøytisk selskap og være en del av et klinisk forskningsteam som jobber tett sammen Arbeide med det nyeste innen produkter innenfor bestemte terapiområder Erfaring med alle nivåer innenfor organisasjonen Tilleggsprosjekter som kan skjerpe teknisk og prosjektbasert kompetanse En fast stilling der du arbeider direkte for kunden og som er godt lønnet Fantastisk utstyrt arbeidsplass med blant annet kantine, parkering og en solid godestruktur Kvalifikasjonskriterier Kandidater må oppfylle følgende krav for å regnes som kvalifiserte: Ha fullstendige borgerrettigheter Ha oppfylt eventuelle lovmessige krav angående militærtjeneste Ha et utdanningsnivå som tilsvarer fullførte universitetsstudier på minst fire år, attestert med et diplom, fulgt av minst ti års passende arbeidserfaring Før kontrakten underskrives vil kandidaten bli bedt om å fremvise originaler eller bekreftede kopier av alle relevante dokumenter som bevis på kvalifikasjoner, inkludert et utdrag fra kandidatens nasjonale politifil. Instituttet er opptatt er likestilling på arbeidsplassen og oppmuntrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Å foreta utvelgelsen med kjønnsperspektiv Ansettelse av riktig person (kvinner/menn) er nøkkelen til fremgang for bedrifter feil kan bli svært kostbare! Følgende er noen av de vanligste feilene som blir gjort ved ansettelser: 1. Å sette sin lit utelukkende til intervjuer. Ubevisste antakelser (kjønnsstereotypier) kan påvirke analysen sterkt; 2. Å bruke kjente, fremgangsrike personer (inkludert deg selv) som modeller, da kjønn kan påvirke; 3. Bruk av for mange evalueringsfaktorer eller faktorer som ikke kan verifiseres; 4. Evaluering av personlighet i stedet for kompetanse: igjen har ubevisste kjønnsstereotypier sterk påvirkning; 5. Å hoppe over sjekking av referanser. Rekrutteringsprosessen har juridiske konsekvenser. Definering av en rekrutteringsprosess krever en veldefinert, kjønnsbevisst fremgangsmåte fra profildefinering til endelig intervju, der avgjørelser tas i henhold til felles, transparente, ikkediskriminerende kriterier. 19

22 Rekruttering UTVELGELSE c) Lederverktøy Hvordan kan man sikre at profesjonelle ferdigheter, og ikke kjønn, avgjør hvem som får jobben? Sjekkliste for hva man bør og ikke bør gjøre 1. Sett opp en strukturert, transparent prosess uten kjønnsdiskriminerende trekk Mange personer rekrutteres gjennom uformelle nettverk, kontakter og anbefalinger eller ved at noen blir bedt om å søke. En strukturert tilnærming hjelper selskaper med å velge den beste personen til jobben basert på kvalifikasjoner, og gjør det mulig for personen som tar avgjørelsen å forklare valget på en tydelig måte 18. Unngå bruk av uformelle nettverk, da de har en tendens til å øke andelen av ett kjønn blant ansatte. Påvis kjønnsbalanserte, transparente og strukturerte prosesser som er gjennomgående kontrollert for kvalitet og rettferdighet. Sikre at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om likestilling og antidiskrimineringslover og at de respekterer bedriftens ansettelsesprosedyre. 2. Skriv en objektiv jobbkravprofil uten kjønnsdiskriminerende trekk Fordommer og forutinntatte holdninger angående kjønn er ofte merkbare når jobbkravsprofiler samles inn. Arbeidsbeskrivelser må baseres på gjeldende eller fremtidige krav, ikke bare kopieres fra tidligere praksis. Samle en klart uttenkt beskrivelse av kravene som unngår kjønnsstereotypier og som prioriterer talent. Unngå særtrekk som kan tilskrives ett kjønn. Profilen bør unngå ord som forbindes med stereotype ideer om mannlig eller kvinnelig atferd. Hvis du alene er ansvarlig for rekruttering bør du konsultere med noen kanskje noen av motsatt kjønn som kan hjelpe med jobbprofilen og stille kritiske spørsmål. Unngå unødvendige eller umotiverte krav som direkte eller indirekte diskriminerer mot ett kjønn (å angi at kandidaten bør være ung kan for eksempel ekskludere kvinner som er ute etter en ny jobb etter at de har fått barn). Tenk over språk, utformingen av jobbannonsen og signalene bilder sender. Jobbeskrivelsen bør unngå diskriminerende elementer (f. eks. bilder som viser bare menn eller bare kvinner). 18 Fra Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse - Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere, Europakommisjonen, 2008 (side 44) 20

23 3. Definer et kjønnsbalansert utvelgelsespanel Velg en rekrutteringsgruppe som består av både menn og kvinner slik at du sikrer at jobbsøkernes ferdigheter evalueres ordentlig basert på jobbprofilen. Ta med kvinner og menn fra forskjellige team som kommer til å ha å gjøre med den nye ansatte. Dette kan hjelpe til med innføringen og skape et godt miljø. Sikre at de som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om likestilling og antidiskrimineringslover. 4. Sikre at intervjuer er fri for kjønnsfordommer Utvelgelsesprosessen starter når kandidater tar kontakt for å finne ut mer om jobben. Sikre at begge kjønn behandles likt og at ingen irrelevante spørsmål stilles. Fordommer viser seg i vår kommunikasjon med andre. Hjelp rekrutterere til å bli mer selvbevisste ved å få dem til å filme og analysere intervjuer, fortrinnsvis sammen med andre intervjuere, muligens av motsatt kjønn. Er spørsmålene nøytrale og uten personlige synspunkter eller fordommer? Bruk både kvinnelige og mannlige intervjuere. Be både menn og kvinner om å komme inn til intervju, og still dem de samme spørsmålene. Spørsmål om kjønn, religion, familieliv, alder og sykdom kan brukes i bevisføring dersom en tvist skulle oppstå. 5. Lik behandling av kjønnene under evaluering og utvelgelse I første sortering bør navn, kjønn, alder eller annen informasjon som ikke er relevant for stillingen holdes skjult. Perspektiver som ikke er jobbrelaterte påvirker dømmekraften mer enn man aner. Vær kritisk i forhold til din egen evne til å evaluere søkere. Hvis tester og andre utvelgelsesverktøy brukes, må du sjekke hvordan de ble produsert og i hvilken kontekst, normene de er basert på og i hvilken grad de gjenspeiler erfaringen og ferdighetene til begge kjønn. Er noen dokumenterte resultater kjønnsbestemte? Hvis du er i tvil bør du bruke flere enn én metode til å teste kandidatens egnethet. Behandles menns og kvinners hjemme- og familieansvar likt? Husk at det er ulovlig å eliminere kvinnelige kandidater på grunn av graviditet eller foreldreansvar. Arbeidsgivere som gjør dette risikerer rettssak. Husk å stille samme spørsmål til menn og kvinner når du henter inn referanser. Et likt antall kvinner og menn er en god modell for endelig utvalg. 21

24 Rekruttering UTVELGELSE d) God praksis Taxi Nurx Ltd - LATVIA 19 Dette eksempelet viser hvordan rekrutteringspolicyer uten diskriminerende trekk kan forbedre bedriftens produktivitet. Forretningsmannen Normund Nurks fra Latvia så en mulighet til å opprette en bedrift med kvinnelige drosjesjåfører i Latvias mannsdominerte drosjebransje. Nå er han direktør og deleier i Lady Taxi, en mellomstor bedrift som har drevet siden 2006 og som har 64 kvinnelige drosjesjåfører. Selv om det første året var tungt på grunn av stereotypier ( kvinner er ikke flinke til å kjøre bil; jobben er ikke passende for kvinner osv.), forteller de jevne økningene i antallet kunder sin egen historie. Bedriften mottar uttrykk for at kundene setter pris på den, og tjenestene den tilbyr har fått et godt omdømme selv i nabolandene. Bedriften bruker et kvalitetssystem innenfor selskapet: alle ansatte må bestå spesielle prøver før de kan begynne å jobbe. Det faktum at en drosjesjåfør er kvinne gir bedriften produktivitetsmessige fordeler (kunder foretrekker kvinnelige sjåfører), og selskapet har bevist at i denne bransjen er kvinner like konkurransedyktige som menn. Handelsbedrift innenfor bygg og anlegg ESTLAND 20 Dette eksempelet viser hvordan man kan prioritere talenter og bryte låste kjønnsrollemønster i rekruttering av ansatte Et verdensdekkende handelsselskap som spesialiserer seg innenfor salg av feste- og monteringsmaterialer ville øke arbeidsmulighetene for kvinner. Dette estlandske selskapet har mer enn 150 ansatte og har nesten 20 butikker over hele landet. Hovedproblemet til bedriften var sterk horisontal segregering og nesten total mangel på kvinner i staben, noe som gjenspeiler et tradisjonelt sett mannsdominert miljø. I 2003 bestemte selskapet seg for å begynne å ansette kvinnelige selgere, som i 2007 sto for mer enn 20 % av salgsansatte. Resultatene av denne endringen var at, på tross av innledende tilbakeholdenhet, kvinnelige selgeres kompetanse snart ble anerkjent. Antakelsen om at kunder i bygg- og anleggsbransjen ikke stoler på kvinnelige selgere ble trukket i tvil, og nå er flere og flere kunder fornøyde med å få hjelp fra kvinner. Takket være disse resultatene ber nå regionssjefer personalavdelingen om å ansette minst én kvinnelig selger per butikk Fra Review of national situation for the purpose of the workshop in Latvia, 2009 (side 14) - Fra Review of national situation for the purpose of the workshop in Estonia, 2008 (side 10) - 22

25 Rekruttering INNFØRING OG ORIENTERING a) Kasusstudie: Bedriftsverdier Scenario Din bedrift har hatt en periode med vekst og nå ser du behovet for oppretting av tydelige systemer og prosesser. Før i tiden var bedriften liten nok til at alle kunne komme til å påta seg en hvilken som helst kombinasjon av oppgaver. Det var enkelt å kommunisere ideer, da alle jobbet side ved side. Nå som bedriften vokser må du være mer tydelig angående hva forskjellige personer gjør og hvordan de gjør det. Det er vanskelig å samle alle eller at alle kan se hvordan du driver bedriften. Nå må du opprette en ny ledelsesstruktur og sikre en god innsettelse for nye ansatte og orientering for ansatte som nylig er blitt forfremmet. Du har oppsummert dine overbevisninger med følgende ord: Growth (vekst) Excellence (fortreffelighet) Nurturing (oppfostring) Dedication (engasjement) Equality (likestilling) Respect (respekt) Du har bestemt deg for å forklare hva disse ordene betyr ved å utforme en ny innsettelsesog orienteringsprosess som forklarer ikke bare det som gjøres, men også hvordan, m.a.o. innsettelse i organisasjonens kultur. Oppgave en Fullfør følgende tabell med eksempler på hva de seks ordene kan bety i din bedrift og hvordan du ville kommunisere meningen av dem. Merk at den første bokstaven i de seks ordene utformer ordet GENDER (kjønn), den andre delen av oppgaven er å skape et eksempel på hver som er direkte forbundet med likestilling mellom kjønnene. Oppgave to Utform en innsettelsesprosess som ikke bare dekker hva nye ansatte og deres kolleger gjør, men også hva bedriften forplikter seg til å oppnå. 23

26 Verdier Eksempel i din bedrift Forklaring og eksempler Eksempel forbundet med likestilling mellom kjønnene Growth (vekst) Excellence (fortreffelighet) Nurturing (oppfostring) Dedication (engasjement) Equality (likestilling) Respect (respekt) 24

27 Rekruttering INNFØRING OG ORIENTERING b) Tips til oppfølging Vær bevisst på din organisasjonskultur. Ledelsestenkeren og sosialantropologen Ed Schien 21 uttrykte at organsiasjonskultur eksisterer på tre nivåer: Det første er det observerbare nivået ting man kan se i bedriften, for eksempel plakater, kunst, skilter, rommenes layout, hvor mange personlige ting man ser på individuelle arbeidsstasjoner og så videre; Det andre er verdinivået i henhold til organisasjonens synspunkter, vanligvis meddeles disse verdiene gjennom skriftlige erklæringer og prosedyrer som enten henger på offisielle oppslagstavler eller distribueres til ansatte; Det tredje er nivået tatt for gitt underforståtte overbevisninger som man er enig om men som antakelig aldri diskuteres (f.eks. hvordan man bør kle seg på jobben). For mange medlemmer blir det etter relativt kort tid vanskelig å kjenne igjen disse overbevisningene og det kan til og med hende at ansatte glemmer dem til noen går imot en av dem. Nye medlemmer kommer ikke til å dele disse felles overbevisningene umiddelbart og de kan derfor hjelpe oss til å se hva våre underforståtte verdier er. Del verdiene Ved forberedelse av innførings- og orienteringskurs fokuserer de fleste bedrifter kun på det nærmeste arbeidsområdet, kolleger og viktige prosedyrer og prosesser. I større og større grad innser bedrifter behovet for å dele verdier, slik at de kan hjelpe nykommere til å forstå hva som er akseptabelt og ikke. Likestilling mellom kjønnene er en slik verdi og bryting av låste kjønnsrollemønster må gjøres tydelig. I større bedrifter kan dette fanges opp i atferdsregler, men i mindre bedrifter bør evnen til å uttrykke og demonstrere overbevisningene tydelig gjennom passende midler være nok. Underrett personer Hjelp ansatte til å få det til riktig fra starten av ved å uttrykke overbevisningene deres på en tydelig måte, spesielt når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Det kan være at nykommere har andre forventninger, så tidlige samtaler kan forebygge potensielle konflikter. Bruk av mentorer er en nyttig metode man kan bruke til å informere nye ansatte angående bedriftens policyer og prosedyrer. Dette kan bidra til å sikre at de forstår og overholder kjerneverdier og -praksis fra starten av. God kommunikasjon mellom ledelse og ansatte sikrer at alle ansatte (nye og gamle) er kjent med bedriftens atferdsregler og gjør styring av interne konflikter enklere (se også Styring av konflikt og forhold mellom ansatte). 21 Du finner mer informasjon på 25

28 Rekruttering INNFØRING OG ORIENTERING c) Lederverktøy En Likestillingserklæring er en erklæring som brukes av en arbeidsgiverorganisasjon. Erklæringen meddeler mål om å ikke diskriminere og utover dette å fremme likestilling. Mange organisasjoner meddeler offentlig at de er en arbeidsgiver som gir like muligheter, noe som gir inntrykk av at det finnes en intern policy. Disse arbeidsgiverne lover å unngå diskriminering basert på kjønn eller sivilstatus, og det er også mulig at de forplikter seg til det samme overfor personer med funksjonshemninger og etniske minoriteter, og å unngå diskriminering basert på foreldreansvar, alder, seksuell legning eller religiøse og politiske synspunkter. I mange tilfeller er det godt mulig at dette løftet om at man er en arbeidsgiver som gir like muligheter for alle, ikke går lenger enn en offentlig kunngjøring og et forsøk på å unngå ulovlig diskriminering. I stilling ledig-annonser kan for eksempel enkelte arbeidsgivere utheve positive tiltak fra sine likestillingserklæringer. Erklæringen bør oppgi bestemte handlinger som skal utføres dersom organisasjonen eller en ansatt bryter med den. Til slutt er det nyttig å tildele ansvar for overoppsyn av implementering og overvåkning av erklæringen til et navngitt medlem av ledelsen, og at han eller hun holder kontakt med anerkjente arbeiderorganisasjoner som del av oppfyllelsen av dette ansvaret Fra 26

29 Eksempel på en likestillingserklæring i en bedrift 23 Like jobbmuligheter for alle, policynummer GODKJENT AV: TRER I KRAFT DEN: SISTE OPPDATERING: Hensikt: Å uttrykke systemets forpliktelse til Like ansettelsesmuligheter for alle. Policy: 1) Bedriften XYZ er stolte av å kunne kalle seg en arbeidsgiver som gir like muligheter for alle. Ingen personer ekskluderes ulovlig fra overveielse om å ansette dem basert på kjønn, rase, farge, religion, nasjonalt opphav, avstamning, alder, veteranstatus, sivilstatus eller fysiske utfordringer. 2) Policyen gjelder ikke bare for rekrutterings- og ansettelsespraksis, men inkluderer også positiv diskriminering i områdene plassering, forfremmelser, overføring, lønning og oppsigelse. 3) Ansatte på direktør- og ledernivå og overordnet nivå er ansvarlige for å fremme implementeringen av denne policyen og sikre at underordnede opprettholder den. 4) Enhver ansatt i bedriften XYZ som tar del i diskriminering vil kunne bli suspendert eller oppsagt. 5) Enhver ansatt som er overordnet eller leder og som vet om slik atferd og ikke korrigerer dette ved å handle umiddelbart og passende vil også kunne bli straffet. 6) Ethvert individ som blir diskriminert mot oppmuntres til å diskutere saken med Avdelingsdirektøren eller, hvis man mener dette ikke vil føre til noe, daglig leder eller personalavdelingen. 7) En ansatt i personalavdelingen (eller en ansatt som ikke er involvert) blir tildelt etterforskning av saken. 8) Personen som er anklaget kan suspenderes i påvente av etterforskningens resultat. 9) Hevnaksjoner mot den som fremsatte klagen tolereres ikke. Videre vil vi ikke tolerere noen form for diskriminering eller trakassering av våre ansatte fra kolleger, overordnede, kunder eller leverandører. Denne forpliktelsen dekker policyer om rekruttering, annonsering, ansettelse, plassering, forfremmelse, opplæring, overføring, lønn, goder, oppsigelse og alle andre privilegier, regler og vilkår for ansettelse. 23 Fra 27

Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere

Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere Bryt låste kjønnsrollemønster, gi talentene en sjanse Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere Utviklet av ILOs Internasjonale opplæringssenter i samarbeid med Sammenslutningen av europeiske industri-

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten og den vedlagte interaktive CD-en er laget og publisert av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM Grunnleggende tjenester Sosiale tjenester Bolig Minimumsinntekt Innhold Innledning Ms Vesna LESKOŠEK, Fakultetet for sosialarbeid, Universitet i Ljubljana, Slovenia...

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE MARKEDSHØYSKOLEN 2014 BCR3100 BACHELOROPPGAVE

TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE MARKEDSHØYSKOLEN 2014 BCR3100 BACHELOROPPGAVE BCRStide3100sm SKRIV INN DOKUMENTTITTEL kkjhjhjhjhjhskdkd1 Studentnr 982792 982795 TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE MARKEDSHØYSKOLEN 2014 BCR3100 BACHELOROPPGAVE Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer