ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT TERTIAL ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 5 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 6 Bruk av overtid side 8 Nærvær side 8 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 8 Planområde 2 Næring og miljø side 10 Planområde 3 Skole side 11 Planområde 4 Barnehage side 12 Planområde 5 Kultur og fritid side 14 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 16 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 17 Planområde 9 Barn og familie side 18 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 19 Planområde 11 Helse side 20 Planområde 12 Omsorg side 21 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 22 Rapportering finansforvaltning side 24 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT TERTIAL 2010 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Salg av næringsareal 25 da Måles kalenderår. Reiselivsutvikling Skei Oppstart masterplan Ikke oppstart. Komm.delplanen forsinket. Kulturbasert næringsutvikling - Aulestad Bjørnson-året 2010 I rute, med helgen mai som høydepunkt. Publikumsbesøk Aulestad Måles kalenderår. Stabilt folketall per 1. kvartal, en nedgang på 4 siden nyttår. Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. 5 Måles pr kalenderår. Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av Overordnet ROS-plan vedtatt Politisk behandling juni Kommunikasjon og servicekommunen: - Internett: kvalitet på hjemmesiden. - Telefonservice. - E-post. Svar på henvendelser. *1) 80 poeng 95 poeng 80 poeng Forbrukerrådets test ikke avholdt i TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 STATUS Brukerne av de kommunale tjenestene opplever at de har medvirkning *2) 4,9 Tas i nov/okt. Folkehelse: Kan komme nærmere 60 min. hver dag med fysisk aktivitet for barn i grunnskolen. 3 skoler målet i forbindelse med nytt skoleår Etablering av Fysiotek Aktiv med vekt på å styrke det forebyggende helsearbeidet ved å åpne for at andre enn leger kan henvise til ordningen. 30 årlige revideringer I rute. Sykepleierdekningen per 100 innb. > 80 år *3) Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, avvik og dokumentasjon 7 I hovedsak bygd opp Er i rute. 3

4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Seniorpolitikk: Lærer 63 Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) KLP 65,8 Måles pr kalenderår Nærvær 94,1 % 93,1 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,5 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,1 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,3 ØKONOMIPERSPEKTIVET 2010 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,3 Måles ved årets slutt Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 121 Måles ved årets slutt Til kompetanseutvikling av brutto lønnsbudsjett 0,6 Måles ved årets slutt MERKNADER: *1) Forbrukerrådets servicetest av alle kommuner. Høyeste score er 100 poeng per deltest. *2) Et gjennomgående spørsmål i alle brukerundersøkelser. Skala går fra 1-6, der 6 er best. 4 virksomheter har gjennomført undersøkelser i Resten skal foretas i 2010, og deretter skal alle ha undersøkelse annet hvert år. *3) Antall sykepleiere per 100 innbyggere over 80 år. Landsgjennomsnittet: 9,4 i Gausdal er lavest i Oppland, og tallet har gått ned hos oss (antall eldre har økt i forhold). Vi må altså øke med ca 10 årsverk for å komme opp på gjennomsnittet for Oppland. Tiltak: omgjøre stillinger til sykepleier. 4

5 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram , årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2009 Parallelt med arbeidet med ny PLO-plan, på nytt vurdere turnusordningene, inntak av lærlinger og muligheter for stillinger for disse. Sambruk med VGS om bibliotek og kantinekjøkken. Ett kommunalt legekontor i bygda samordnes med PLO-planen. Vurdere barnehagetilbudet ( 2 i Follebu..?) Flytte kulturskolen til nye Gausdalshallen Evnt annen flytting/samlokalisering av Fjellstyret til kommunehuset. Finne andre lokaler for speidere og frigi plass til utebarnehagen og tilsatt ved Fjerdum barnehage. Vurdere fortsatt kjøp av egne biler mv teknisk drift kontra leie Tiltak / utredning / tidsplan. Omlegging av turnusordninger krever tilslutning fra fagorganisasjonene. Det har vi ikke oppnådd ennå. Vi er fortsatt i prosess, og følger godt med på hva andre kommuner prøver ut og erfarer. Lærlinger: Vi har pr i dag midler til å ha inne 3 (muligens 4) lærlinger til enhver tid. Dette kommer i forbindelse med bygging av flerbrukshall og utvidelse av Gausdal videregående skole, der vi nå har et felles utbyggingsprosjekt med fokus på sambruk. Saken har ikke funnet sin endelige løsning gjennom omsorgsplanen som forutsatt omsorgsplanen er en strategiplan og ikke en tiltaksplan. Framtidig organisering og lokalisering av legetjenesten i kommunen er viktig, men det anbefales at dette utredningsarbeidet i tid samkjøres med naturlige bemanningsmessige tilpasninger som vil komme i legetjenesten. I forbindelse med vedtak i omsorgsplanen er det prioritert å utrede omsorgsboliger i Forset (demens). Ellers er det mest naturlig å se på felles legekontor i forbindelse med at Follebu et vedtatt å være et somatisk kompetansesenter. Sak er lagt fram for formannskapet 2 ganger, på bakgrunn av henvendelser fra Trygge Barnehager. De har ønsket å kjøpe Kornhaug barnehage. Et flertall i formannskapet har begge ganger gått i mot denne virksomhetsoverdragelsen. Dette realiseres i forbindelse med bygging av flerbrukshallen. Når biblioteket flytter til videregående skole/flerbrukshallen, så er lokalene i 1. etg i kommunehuset ledig. Vi arbeider sammen med fjellstyret om å få til en spennende løsning her: samlokalisering av fjellstyret, informasjonssenteret for den utvidede nasjonalparken (i samarbeid med Kittilbu/Randssfjordmuseet) og de statlige stillingene vedr nasjonalparken. Til de 2 siste punktene kreves en sterk politisk innsalgsjobb overfor staten og Fylkesmannen. Saken har funnet sin løsning innenfor nåværende bygningsmasse. Administrasjonen har laget er grovt regnestykke på dette. Det er ikke vesentlige innsparinger her, med mindre vi kjøper egne biler, har dem lenge og har lav skadefrekvens. 5

6 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram ,årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2010 Tiltak / utredning / tidsplan. Utredeframtidig skolestruktur.reduksjoni følge strukturendringerkr 8,0 mill. Få medenpartnerfra næringsliveller foreningtil AS nyeflerbrukshallen. Sakenutredesav komité2, medsiktepåsluttbehand ling i oktober2010. Sjekketut medopplandfylkeskommune,og behandleti formannskapetto ganger.konklusjon:detteer ikke aktuelt. Tjenestetildelingskontor er vedtattopprettet,og iverksettes Innen pleie: Reduseretil 1 gangpr mndavtaleom kun høsten2010.det blir ikke opprettetnyestillinger, men praktiskbistand(hjemmehjelp). ressurserblir flyttet. Vi tar siktepåat saksbeha ndlingenav Oppretteenvikar/hjemmehjelpssentral (pool) alle helse-og omsorgstjenester leggestil hvor brukerekankjøpetil selvkostmer tildelingskontorer.det gir: hjemmehjelpstjeneste. Høyerekvalitet påall saksbehandling Etablereentrygghetsavdelingpåett av (tjenestetildeling)innenforhelesektoren sykehjemmene(reservede1-2 rom) hvor Likeverdigbehandlingav alle søkerne brukereselvkan skrive seginn pådagen, Lik terskelfor tildeling av tjenester,innenforalle og dermedføler trygghetfor å bli boende involvertetjenesteområder lengrei egethjem. Bedresamordningav dekommunaletjenestene. Få påplassentydelig bestillerfunksjonhvor En arbeidsgruppeforeslårat følgendetjenesterbehandlesi alle, ogsåakutteinnleggelserskalhåndteres. tildelingskontoret: Tilby alle deltidsansattesomi dagjobber Praktiskbistand Samtaler(psykiskhelse) tilnærmet100% faststilling på minimum80 Brukerstyrt Trygghetstelefon %, mensamtidiginnføreny turnusordning personlig Omsorgsbolig/trygdebolig somdekkerminimumsbehovetfor assistanse (BPA) Sykehjem- langtidsplass bemanningogsåi helgene. Hjemmesykepleie Avlastnings-/korttids-og Tilby lærlingerminimum80 % stilling etter Avlastning rehabiliteringsoppholdi endtlæretid. voksne sykehjem Vurdereå skille inne-og utetjenestei stedet Støttekontakt for full integrerttjenestesomnå. voksne Omleggingav kjøkkendriftvedforsettunet Omsorgslønn og Follebutunetleggesfram for formannskapetsomegensak,før arbeidet Vi arbeidermedenform for trygghetsavdeling,og tar det starter. somendel av organiseringenav Follebusomet somatisk sykehjem,jfr omsorgsplanen. Vi kommertil å etablereensmåjobb-sentrali løpetav Organisering av omsorgstjenesten vil vedtasfør sommeren2010.det er et høringsdokumentutenåtil tillitsvalgte og ansatte,derdetå skille ute-og innetjenestener medsomalternativ. Omleggingav kjøkkendriften harværti formannskapet. Deltid: 16 ansattefikk økt stillingsprosenti 2008/09. Vi arbeideraktivt medover40 ansattei 2009/2010. Partene(arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjoner) er uenigei noenprinsipper.konklusjonnå:pilotprosjekt ved Follebutunet,- medhåpom overføringsverdi. I detstorebildet er muligeløsninger: - endreturnus,- ca4 helgerekstrai året - økegrunnbemanning Deltid er ogsået temai åretshovedtariffoppgjør,og vi er spentpåresultatetder.der kanligge antil høyere kveldsnattog helgetillegg,og detkanværeet viktig bidraginn for å få flere ansattetil å ta slike vakter. 6

7 Vedtak fra kommunestyret for 2010 Innen kirke: Be fellesrådet vurdere alternering av åpningstider/gudstjenester. Innen barnehage: Vurdere endring av differensiert tilbud når øremerkede tilskudd blir erstattet med rammeoverføring i Vurdere barnehagetilbudet framover (evt reduksjon hvis barnetallet synker). Innen teknisk: Vurdere konkurranseutsetting av eiendomsdrift. Vurdere regionalt samarbeid på VA- og brannberedskap. Det utredes om all virksomhet innen kommunens eiendomsforvaltning skal legges til ett planområde Næring: Gausdal kommune ved et forsterket formannskap / alle partier i kommunestyret skal være representert, vil be om å få et møte med ledelsen i Kavli og Q-Meieriene snarest mulig, og i god tid før de tar sin endelige beslutning om eventuelt ny lokalisering av Q-Meieriet som i dag er i Gausdal, for på den måten å kunne få gi et klart politisk uttrykk for kommunens ønske om at bedriften fortsatt må bli i Gausdal. Tiltak / utredning / tidsplan. Vi har rettet en forespørsel til fellesrådet, og har fått tilbakemelding på at dette er det Biskopen som avgjør. Vi arbeider med andre omstillingstiltak før vi vurderer å redusere standarden / tilbudet til foreldrene. Vi ser først på organisering, vikarbruk og andre lønnsposter. Barnetallet synker, og vi vil se på barnehagestrukturen. Utfallet av saken vedr Kornhaug barnehage på den ene siden og mange tunge prosesser innen skole og omsorg på den andre, gjør av vi ikke har kapasitet nå, men vi bør prioritere dette i løpet av 2011 Behandling 1. juni 2010 i formannskapet. Behandling august Iverksatt. Q-Meieriene møtte kommunestyret i april

8 Bruk av overtid. Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Overtidsbruken per 1. tertial 2010 er kr lavere enn samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 37,5 %. På grunn av lavere bemanning og stor pågang har det vært brukt en del overtid i april og mai på byggesak for å overholde frister. Tallene på planområde 7 vil derfor øke noe ved neste rapportering. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av april på 93,1 %, tilsvarende tall for samme periode i 2009 viste et nærvær på 92,1 %. Dette er en gledelig framgang på hele 1 prosentpoeng. OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår også servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt 8

9 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 96 96,7 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,7 4,2 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,7 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,2 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,6 5,0 KOMMENTARER: Brukerundersøkelsen ved Servicetorget ble gjennomført i januar Resultatene ble også medtatt i årsmeldingen for 2009 ettersom det i hovedsak var 2009 som ble gjenspeilet i undersøkelsen. De samme tallene vil derfor komme igjen nå i I hovedsak viser medarbeiderundersøkelsen et gjennomgående godt resultat med en god utvikling i forhold til 2009 og med høy svarprosent. Det er fortsatt noe å hente med hensyn til tydelighet i krav og forventninger til ansatte og tilbakemeldinger. Revisjon av serviceerklæringer og utarbeidelse av tjenestebeskrivelser er startet opp og forventes gjennomført i løpet av året. ØKONOMI: Beløp i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Forsikringer - mulig besparelse ny anbudsrunde 0,045 Ikke verdiskapningsprosjekt 0,050 Utgifter fellesenhet økonomi/skatt 0,150 Utgifter politikere 0,110 IKT 0,120 Permisjoner/vakanser 0,475 Seniortiltak / AFP 0,100 Annet 0,250 Sum 1,300 Når det gjelder besparelse knyttet til ny anbudsrunde forsikringer ble det anslått en besparelse på kr her. Etter at anbudsrunden er gjennomført viser det seg at den faktiske besparelsen med helårsvirkning ble ca 0,5 mill. kr. Det vil først være fra 2011 at kommunen får full effekt av dette. Det vil bli foreslått å avsette deler av denne besparelsen til kommunens forsikringsfond for å kunne ha til å dekke de økte egenandelene som ble innført for noen år tilbake. Det forventes at innsparingskravet innfris som forutsatt. Når det gjelder prognosen for planområdet ser det per nå ut til å gå i balanse ved året slutt. 9

10 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Økologisk produksjon (%) Måles ved 2,0 utgangen av året Planting (foryngelse) (antall planter) Måles ved utgangen av året Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Innføring av lokal forvaltningsmodell for Ormtjernkampen nasjonalpark Vedtak Er nå ute på høring Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter 4 (antall kontor) 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Ferdigstilt Ferdig Gjennomføring av energi- og klimaplan 20 % 5 % Masterplan for Skeikampen gjennomføres Oppstart Ikke igangsatt TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall manuelle utbetalinger for PT (stk) Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 50 43,2 % Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,25 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,83 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,087 Kommunestyret vedtok å redusere tilskudd til felles Landbrukskontor. Dette kan ikke effektueres uten at tilsvarende vedtak gjøres i det to øvrige kommunene. Dette ble ikke gjort for budsjettet for 2010, og kan evt først gjøres gjeldende fra og med I budsjettet ble det lagt inn driftstilskudd til Film 3 med kr Etter behandling i kommunestyret i januar 2010 er det vedtatt et tilskudd på kr. Redusert utgift i fht budsjettet utgjør dermed kr ,225 Til disposisjon -0,138 Som følge av lavere utgift til Film 3 enn budsjettert, vil kuttet likevel kunne dekkes inn. Prognosen for planområdet for øvrig er at resultatet ved årets slutt vil bli i balanse. 10

11 OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter skolene i Svatsum, Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 13,0 24,0 / 30,0 4,0 30,0 30,0 3,5 28,0 43,0 3,9 1,1 1,1 4,5 4,0 3,8 3,4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 95 94,8 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,9 4,6** Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,8 4,4*** Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,6**** Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,7 4,5 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,4 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,8 4,7 *1-6) Når det gjelder mål for læringsresultatene i basisfagene norsk (lesing/skriving), matematikk og engelsk registreres elevprestasjonene på 5 ulike nivå, - 3 nivå på barnetrinnet og 5 nivå til ungdomstrinnet. I Gausdalsskolen er antall elever på de laveste nivåene 1 og 2 for høyt sammenlignet med gruppe 11, fylket og landet. Det velges derfor å rette et særlig fokus på å redusere antall elever på de laveste nivåene slik at læringsresultatet heves for disse. Det er grunn til å tro at dette vil gi positive ringvirkninger også til de andre KOMMENTARER: Læringsresultatene er ikke klare før oktober 2010, og det er derfor ikke oppgitt status her per 1. tertial. Når det gjelder eleveundersøkelsen vil denne være klar til 2. tertial. 11

12 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr. Pålagt innsparingsbeløp: 3,800 Økt brukerbetaling SFO 0,500 Reduserte lærerårsverk 2,324 Reduserte assistentårsverk 0,447 IKT 0,100 Færre ekskursjoner 0,015 Reduserte skyssutgifter 0,300 Øvrig forbruk 0,150 Sum 3,836 Nedtak driftsrammer til skolene er fordelt ut og skolene arbeider med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Det er utfordringer knyttet til flere forhold: Slik det ser ut per dags dato ligger an vil det kunne bli et merforbruk på skoleskyss i 2010 på 0,8 mill. kr. Takstøkninger er hovedårsaken til dette, jamfør også årsmeldingen for Det er også vanskelig å innfri krav om reduserte skyssutgifter knyttet til trafikkfarlig skoleveg ettersom arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan er forsinket. Som følge av at det har blitt gangvei til Follebu skole og Fjerdum skole er det nå flere som ikke lenger får skyss. Hvor stor effekt dette vil ha vil vi først se når avregningen fra fylkeskommunen kommer i juni. Mange har sagt opp SFO-plassene sine som følge av økte priser samt redusert mulighet for deltidsplass. Det vil derfor bli krevende å spare inn 0,5 mill. kr som forutsatt. Dette vil muligens endre seg noe i positiv retning fra nytt skoleår. Dersom innsparingskravet ikke kan innfris som forutsatt vil skolene søke å dekke dette innen gjeldende rammer. Tilbudet og foreldrebetalingen bør vurderes inn mot behandlingen av nytt handlingsprogram med årsbudsjett. Når det gjelder å få tilpasset undervisningen til budsjettrammene er det noen skoler som har en utfordring i forhold til dette. Samlet prognose for undervisningen viser et mulig merforbruk på 2,3 mill. kr. Med tiltak som nå iverksettes fra nytt skoleår vil merforbruket reduseres betydelig. Ved seneres rapporteringer vil dette bli nærmere konkretisert. Som følge av besparelser ved Voksenopplæringen vil det bli overført 0,3 mill. kr derfra til grunnskolen. Driftsutgiftene ved skolebygget i Svatsum etter at skolen er stengt må reduseres / kuttes, og vi må vurdere å omprioritere midlene til undervisning i Gausdals-skolen. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug, Myra, Fjerdum og Forset barnehage. Med virkning fra 1/ er Myra og Fjerdum barnehager slått sammen til en enhet med navn Fjerdum/Myra barnehage og Forset og Kornahaug barnehager er slått sammen til en enhet med navn Forset/Kornhaug barnehage. 12

13 STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall Bjørnson-relaterte opplegg per barnehage 2 2 Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 3 0 (3) Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 4 0 (4) Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 5,2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,8 4,9 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de tjenestene de har behov for 5,0 5,3 Andel barn som når adekvat språklig utvikling innen skolestart 80 % 80 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 94,0 91,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,0 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,5 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 4,6 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,2 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,0 4,8 SPESIELLE TILTAK FOR PLANOMRÅDET. Planområdet er representert i Bjørnson-komiteen og vil medvirke i Bjørnsonrelaterte opplegg. Kornhaug barnehage og Forset barnehage sertifiseres som miljøfyrtårn i løpet av Myra barnehage gjennomfører risiko og sårbarhetsanalyse, og utarbeider tiltaksplaner i KOMMENTARER: Fjerdum, Kornhaug og Forset barnehager vil sertifisere seg som miljøfyrtårn barnehager i løpet av Alle de fire kommunale barnehagene vil i løpet av 2010 ha utarbeidet ROS analyse og tiltaksplaner. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Inndraging av en pedagogstilling 0,445 Økte inntekter kostbetaling 0,170 Mindre innleie vikarer 0,200 Sum 0,815 Som det framgår av oppsettet gjenstår det 0,5 mill. kr av pålagt rammekutt. Det arbeides inn mot nytt barnehageår for å få effektuert dette. Slik det nå ser ut vil planområdet balansere ved årets slutt. 13

14 OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall besøkende på ungdommsklubben Antall besøkende på bygdekinoen Antall Bjørnson-relaterte forestillinger med ungdomsforestillingen Arne 4 4 Antall Bjørnson-relaterte forestillinger på Aulestad 4 5 Antall Bjørnsonrelaterte samarbeids arrangementer mellom skolene / barnehagene og biblioteket 5 2 Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 2,2 Antall besøkende på biblioteket Status rapporteres ved året slutt Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag 4 Inngått Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 5 6 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 5 4 Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 3 Gjennomføres til Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 300 høsten Gjennomføres til høsten Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående skole I prosess MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær (kulturskole) 92,0 99,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,25 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,67 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 5,0 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,50 5,4 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,9 5,6 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,4 5,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,7 5,0 KOMMENTARER: Idrettskonsulent følger opp medlemmene i idrettsrådet samt andre lag / org. Frivilligsentralen har forsøkt på inngåelse av flere partnerskapsavtaler, men det har strandet pga ressursmessige årsaker. Samarbeid om flerbrukehuset er i gangm, men noe forsinket. 14

15 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,570 Kirkelig fellesråd 0,170 Lønn 0,030 Redusere driftsnivå/utstyr/materiell 0,135 Økte inntekter 0,060 Redusere kulturmidler 0,075 Midler avsatt til drift nytt ungdomshus 0,100 Sum 0,570 Pålagt innsparingsbeløp ser per nå ut til å bli innfridd. For planområdet som helhet ligger det an til et resultat i balanse ved årets utgang. OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. < 6 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. < 5 % 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) < 7 1 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) < 10 1 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær planområde 6 95,0 % 89,2 % Nærvær planområde 7 96,0 % 94,3 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. - 4,4 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. - 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. - 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. - 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. - 4,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. - 4,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. - 4,2 15

16 KOMMENTARER: I medarbeiderperspektivet er resultatene oppgitt for den nye tekniske enheten som er en sammenslåing av 3 tekniske enheter under en enhetsleder fra 1. januar Resultatmålene for 2010 ble satt av 3 enheter (2 planområder) før sammenslåingen, og er derfor ikke lenger relevant som sammenlikningsfaktor. I 2010 går lederen og de ansatte igjennom resultatene, setter opp tiltak for forbedringer og setter seg nye mål for De ansatte har gitt mange positive tilbakemeldinger på sammenslåingen, og det er grunn til å tro at resultatene i 2011 (når organisasjonen har satt seg ) blir bedre. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp for planområde 6 og 7: 2,80 Reduserte lønnsmidler 2,04 Sum 2,04 Som det framgår av tabellen gjenstår det å synliggjøre et nedtak på ca 0,8 mill. kr. I tillegg drar enheten med seg et underskudd fra 2009 på 0,8 mill. kr (både for planområde 6 og 7). Det er også usikkerhet knyttet til strømutgiftene. Prisene har økt, og det er i revidert nasjonalbudsjett anslått at disse utgiftene øker mer enn tidligere antatt. Disse tre forholdene gjør at det er en viss usikkerhet knyttet til om den rastsatte rammen for planområde 6 og 7 vil holde. Det vil være et spesielt fokus på disse to planområdene fram til 2. tertial. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG / EIENDOM / AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Det omfatter fra og med 2010 også drift av hele kommunens bygningsmasse. De ansatte er for medarbeiderundersøkelsen samlet under planområde 6.. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,0 5,0 Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,0 5,0 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg (*1) 1,36 1,30 KOMMENTARER: (*1) Tilstandsgrad måles fra 0 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler er første gang alle byggene er registrert, så til denne registreringen hefter det en viss usikkerhet. Som følge av at Follebu skole nå er ferdig og er medtatt i denne beregningen, blir tilstandsgraden såpass god som 1,30. 16

17 ØKONOMI: Fra og med denne rapporteringen er hele kommunens bygningsmasse samlet under dette planområdet. Det er imidlertid noen få, mindre bygg som det må gjøre mer tilspasninger i forhold til å få lagt dem innunder dette planområdet. Det vil være på plass til rapporteringen per 2. tertial. Vedrørende nedtak budsjettramme og status for planområde 6 og 7, se kommentar under planområde 6. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles landbrukskontor for Lillehammerregionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Mål Status Nærvær > 96 % 99,4 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 5,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,5 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,5 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,5 4,7 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,5 5,0 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,6 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,5 5,2 ØKONOMI: Planområdet inneholder regnskapene til Regionrådet og Felles Landbrukskontor. Disse to regnskapene vil balanseres mot bruk / avsetning fond ved årets slutt. Planområdet vil dermed gå i balanse. Se for øvrig kommentar på planområde 2 vedrørende kutt i tilskudd til Felles Landbrukskontor. 17

18 OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 90 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 100 % 100 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,3 5,3 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling 90 % Brukerus I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,7 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,9 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 96,0 96,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at jobber med det de er best på. 4,7 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,0 4,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,5 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,2 4,9 KOMMENTARER: For å møte kravet til innsparing, og samtidig bedre nødvendige tjenester opp mot Gausdal statlige mottak for asylsøkere, har planområdet lagt om sine interne arbeidsområder. Det betyr at vi har styrket tjenestene til asylsøkere med 50 % stilling fra barnevern. Vi har ikke klart å følge opp regjeringens satsing på barnevern. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er redusert med 20 % stilling for å skape muligheter for drift av helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er pr. 1.mai åpnet og i drift 1 ettermiddag pr. uke, slik at både ungdom fra ungdomsskole og videregående skole kan benytte seg av tilbudet. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,4 Reduserte barneverntiltak 0,4 Sum 0,4 18

19 Planområdet skal ta inn 0,4 mill. på drift. Ved å endre oppgaver for de ansatte på tvers av tjenester forsøker vi å få en innsparing uten å kutte direkte i tjenestetilbudet. Om vi kan komme i mål uten å høyne terskelen for å gi tilbud til brukere om frivillige barneverntiltak er fortsatt uvisst. Slik det nå ser ut vil planområdet balansere ved årets slutt. Dersom det gjennom året kommer opp ressurskrevende tiltak, vil dette utfordre rammen. 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING/NAV OM PLANOMRÅDET Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. Brukerunders. 5,0 ferdig Brukerne opplever å bli behandlet med respekt Brukerunders. 5,0 ferdig Brukerne opplever å bli tatt på alvor. Brukerunders. 5,0 ferdig Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 60 % Kvalifiseringsprogrammet: Målgruppe: Andel av sosialhjelpsottakere med stønad i 6 mnd eller lengre Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges opp og 100 % 100 % tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. Flyktninger: Individuelt tilpasset Introduksjonsprogram som skal føre til enten 50 % 50 % videre utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte. Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 100 % 98 % 19

20 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 93 91,9 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4 4,6 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4 4,9 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4 5,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 4,9 5,0 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,9 ØKONOMI: Pålagt innsparingsbeløp: 0,5 Mill. kr Redusert sosialhjelp/introduksjonsstønad 0,5 Sum 0,5 NAV Gausdal har en økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp i denne perioden sammenlignet med samme periode i Dette skyldes flere forhold. Konsekvenser av finanskrisen viser seg gjennom et strammere arbeidsmarked, mindre tilgang på arbeid for de som ikke har utdanning og relevant erfaring. Dette fører til usikker inntektssikring og utfordringer med å betale husleie og strøm for flere innbyggere i kommunen. NAV sentralt har jo vært forberedt på at disse forholdene ville slå sterkere ut i 2010, enn i Når det gjelder Kvalifiseringsprogrammet er dette så langt innenfor budsjett, men utviklingen følges nøye særlig med hensyn på finansiering. Prognosen for planområdet sett under ett viser balanse ved årets utgang, med de forbehold som nevnt over. OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen 100 % 100 % Andel brukere som har rett til IP (individuell plan) og som har fått dette (eller fått tilbud om dette og takket nei) 95 % Ikke kartlagt 20

21 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 94,5 96 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 3,8 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,3 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på 4,2 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt 5,0 4,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger 4,5 3,6 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,1 mill. kr Vakanser rehabiliteringstjenesten samt redusert dagsenterdrift 0,374 Driftsutgifter 0,056 Nedbemanning / vakanser / redusert Gericastilling 0,670 Sum 1,100 Per nå ligger det an til et resultat ved årets slutt i størrelsesorden 1 mill. kr som følge av (sannsynligvis) større tilskudd vedrørende ressurskrevende tjenester både i 2009 og 2010 i forhold til tidligere antatt. Øvrig drift ved planområdet ser per nå ut til å klare balanse ved årets slutt. Prognosen for planområdet sett under ett viser dermed et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å få kontakt med tjenesten 5 Ikke gjennomført Brukerne opplever at de får god informasjon 5 - Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning 5 - Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for 4,5 - Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny 5-21

22 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær (%) 92,3 89,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,8 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 3,8 3,8 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,0 4,7 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 3,8 3,6 KOMMENTARER: Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var noe lav og det kan derfor stilles spørsmål ved validiteten på svarene. Brukerundersøkelse planlegges gjennomført til høsten. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 3,6 Endret kjøkkendrift 15/1-10 0,40 Endret kjøkkendrift 1/5-10 0,35 Brukerbetaling 0,35 Demensmidler 0,50 Grunnbemanning og nattevakt 1,70 Lønnsressurs GAT og Gerica 0,24 Annet 0,06 Sum 3,60 Som følge av at de nødvendige grep er satt i verk for å få aktivitet i samsvar med driftsrammene ser det per nå ut til at planområdet vil gå i balanse. OM PLANOMRÅDET 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. 22

23 KOMMENTARER: I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 11/5 ble anslag for lønnsvekst nedjustert fra 3,5% til 3,25%. Samtidig er det forventninger om høyere strømpriser slik at dette forventes å oppveie den antatt lavere lønnsveksten. Det pågår megling i årets tarifforhandlinger i kommunesektoren, og det er enda ikke kommet til enighet. Dette gjør at det er vanskelig å anslå lønnsoppgjørets innretning og effekt. Renten har holdt seg noe lavere hittil i år enn det som var forutsatt i budsjettet. Det er samtidig behov for å binde en større del av låneporteføljen til en fastrente. Dette fordi kommunen per nå har forholdsvis lite knyttet til fastrente med tanke på de ytterligere låneopptak som vil bli gjort til høsten. Dette medfører at det meste som er spart på det lave rentenivået vil gå med til å sikre et framtidig forutsigbart rentenivå. Se for øvrig rapportering vedrørende finansforvaltningen for ytterligere informasjon. Skatteinngangen per april er 0,3 mill. kr lavere enn samme periode i 2009 og den samlede skatteinngangen er 0,1 mill. kr under budsjett. Tallene for april påvirkes av at skatteinntekter som tidligere har kommet i april nå først har forfall i mai. Det er den samlede virkningen av skatt og netto inntektsutjevning som er avgjørende i forhold til avvik mot budsjettet. Inntektsutjevningstallene for april er enda ikke offentliggjort, og det er derfor vanskelig å anslå den samlede effekten per nå. Det er erfaringsvis til dels store endringer i løpet av sommeren og tidlig høst. Momskompensasjonsinntekt investeringer er i opprinnelig budsjett ført opp med 7,6 mill. kr. Per april er det kommet inn 1 mill. kr. Med tanke på de store investeringene som vil komme fra mai og utover året ser det ut til å være realistisk at det budsjetterte beløpet vil bli regnskapsført. 23

24 RAPPORTERING I FHT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR Generelt. Rentenivået i 2010 har vært forholdsvis stabilt, men med en svakt oppadgående trend. Renten er lavere enn den budsjetterte på 3 %. Dette medfører mindre avkastning på likviditeten, men også lavere renteutgifter på kommunens lån. Arbeidet med et nytt finansreglement er ferdig og saken skal opp til kommunestyrebehandling i juni måned. Andel av total likv. Markedsverdi 1/ Markedsverdi 30/ Avkastning Avk. I % Pengemarked: Bankinnskudd 79,4 % ,8 % DnBNOR Likviditet IV 0,1 % ,0 % Obligasjoner: DnBNOR Obligasjon 20 (II) 4,0 % ,1 % DnBNOR Bank ASA 08/11 2,9 % ,9 % Statkraft 4,8 % ,4 % Aker Kværner 1,0 % ,6 % Aksjer: DnBNOR Global (II) 2,3 % ,1 % DnBNOR Europa (II) 0,4 % (4) -1,1 % DnBNOR SMB ¹) 0,9 % ,5 % DnBNOR Nordic Technology ²) 0,4 % (13) -3,3 % DnBNOR Norge (I) ³) 0,9 % (24) -2,4 % DnBNOR Global Hedge 2,0 % ,0 % BMA DnBNOR Kredittkupong 0,9 % ,9 % BMA KupongPluss V 0,0 % (105) -5,3 % BMA DnBNOR Kupong Pluss Vekst 0,0 % (26) -5,3 % Sum midler 100 % ,1 % ¹) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR SMB for kr i april. ²) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR Nordic Technology for kr i april. ³) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR Norge (I) for i april 4) Det er solgt andelene i BMA DnBNOR Kredittkupong og BMA Kupong Pluss V i april Driftslikvider. Likviditetssituasjonen til kommunen har vært tilfredsstillende. Definisjonen på driftslikvider er det som ikke er å anse som langsiktige finansielle aktiva. For 2010 er det vurdert dit hen at 30 mill. kr av likviditeten er å betrakte som langsiktig. Dette innebærer at all øvrig likviditet betraktes som driftslikviditet. Pr utgjør dermed den kortsiktige likviditeten 72,7 mill. kr. 24

25 Oppfølging av vedtatt strategi. 1. Markeder: Aktivaklasse Strategisk Max. Min. Norm. Pr Bank/pengemarked 100 % 70 % 100 % 87,6 % Obligasjoner 30 % 0 % 0 % 12,4 % 2. Renterisiko: Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) 1,0 år 0,0 år 0,25 år 0,03 år 3. Plasseringsformer. Kommunens plasseringer tilfredsstiller de plasseringsformer som er tillatt for likviditet til driftsformål jmf. Reglementets pkt Langsiktige finansielle aktiva. For 2010 utgjør den langsiktige delen av likviditeten 30 mill. kr. Oppfølging av vedtatt strategi. 1. Markeder: Aktivaklasse Strategisk Max. Min. Norm. Pr Pengemarked 100 % 0 % 10 % 13,7 % Obligasjoner 60 % 30 % 20 % 59,6 % Eiendom / eiendomsfond 25 % 0 % 20 % 0 % Multistrategi hedgefond 25 % 0 % 20 % 6,7 % Aksjer norske 15 % 0 % 10 % 6,4 % Aksjer internasjonale (inkl BMA) 35 % 0 % 20 % 13,6 % Kommunens plasseringsformer tilfredsstiller de føringer og begrensninger som framgår av reglementets pkt Renterisiko: Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) * 5,0 år 1,0 år 3,0 år 0,04 år Dette knytter seg til den delen av plasseringen som relaterer seg til rentemarkedet (bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner). Gjeldsporteføljen. Gausdal kommune har per en lånegjeld på 392 mill. kr, mot 393 mill. kr ved starten på året. Det er tatt opp 8 mill. kr i startlån i perioden. 1. Renterisiko. Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) 5,0 år 1,0 år 3,0 år 1,2 år Kommunen benytter seg av både fastrentelån samt rentebytteavtaler (renteswaps) for å binde renten. Dette er ønskelig for å kunne ha en viss forutsigbarhet for hvilken rente kommunen til en hver tid skal betale samtidig 25

26 som det er et middel for over tid å redusere kommunens renteutgifter. Rentebytteavtaler er kun tatt opp i tilknytning til kommunens lån for å sikre deler av gjeldsporteføljen. 2. Likviditetsrisiko / risikospredning. Som hovedregel skal vektingen mellom fast og flytende rente være som følger: Flytende Fast Vurderes ut fra markedssituasjonen Strategi 0,33 0,33 0,33 Pr ,23 0,77 Andel lån med fastrente er per kun 23 %. Med tanke på kommunens høye lånegjeld og de låneopptak som er budsjettert i 2010 er dette en forholdsvis lav andel. Kommunen er svært sårbar for renteøkninger. Det er i mai inngått fastrente på til sammen 60 mill. kr. Andel flytende rente etter det økte til 37,8 %. Dette øker rentedurasjonen på den samlede gjeldsporteføljen til 2,5 år

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 2. TERTIAL 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side 5 Oppfølging av tekstvedtak

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2009

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2009 OG AKTIVITETSRAPPORT 2009 2. TERTIAL 2009 ADMINISTRASJONENS FORSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE Overordnet styringskort med kommentarer 3 Nærvær overtid medarbeider 4 PLANOMRÅDENE 1. ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 2011 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 4 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer