ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT TERTIAL ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 5 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 6 Bruk av overtid side 8 Nærvær side 8 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 8 Planområde 2 Næring og miljø side 10 Planområde 3 Skole side 11 Planområde 4 Barnehage side 12 Planområde 5 Kultur og fritid side 14 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 16 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 17 Planområde 9 Barn og familie side 18 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 19 Planområde 11 Helse side 20 Planområde 12 Omsorg side 21 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 22 Rapportering finansforvaltning side 24 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT TERTIAL 2010 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Salg av næringsareal 25 da Måles kalenderår. Reiselivsutvikling Skei Oppstart masterplan Ikke oppstart. Komm.delplanen forsinket. Kulturbasert næringsutvikling - Aulestad Bjørnson-året 2010 I rute, med helgen mai som høydepunkt. Publikumsbesøk Aulestad Måles kalenderår. Stabilt folketall per 1. kvartal, en nedgang på 4 siden nyttår. Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. 5 Måles pr kalenderår. Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av Overordnet ROS-plan vedtatt Politisk behandling juni Kommunikasjon og servicekommunen: - Internett: kvalitet på hjemmesiden. - Telefonservice. - E-post. Svar på henvendelser. *1) 80 poeng 95 poeng 80 poeng Forbrukerrådets test ikke avholdt i TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 STATUS Brukerne av de kommunale tjenestene opplever at de har medvirkning *2) 4,9 Tas i nov/okt. Folkehelse: Kan komme nærmere 60 min. hver dag med fysisk aktivitet for barn i grunnskolen. 3 skoler målet i forbindelse med nytt skoleår Etablering av Fysiotek Aktiv med vekt på å styrke det forebyggende helsearbeidet ved å åpne for at andre enn leger kan henvise til ordningen. 30 årlige revideringer I rute. Sykepleierdekningen per 100 innb. > 80 år *3) Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, avvik og dokumentasjon 7 I hovedsak bygd opp Er i rute. 3

4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Seniorpolitikk: Lærer 63 Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) KLP 65,8 Måles pr kalenderår Nærvær 94,1 % 93,1 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,5 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,1 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,3 ØKONOMIPERSPEKTIVET 2010 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,3 Måles ved årets slutt Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 121 Måles ved årets slutt Til kompetanseutvikling av brutto lønnsbudsjett 0,6 Måles ved årets slutt MERKNADER: *1) Forbrukerrådets servicetest av alle kommuner. Høyeste score er 100 poeng per deltest. *2) Et gjennomgående spørsmål i alle brukerundersøkelser. Skala går fra 1-6, der 6 er best. 4 virksomheter har gjennomført undersøkelser i Resten skal foretas i 2010, og deretter skal alle ha undersøkelse annet hvert år. *3) Antall sykepleiere per 100 innbyggere over 80 år. Landsgjennomsnittet: 9,4 i Gausdal er lavest i Oppland, og tallet har gått ned hos oss (antall eldre har økt i forhold). Vi må altså øke med ca 10 årsverk for å komme opp på gjennomsnittet for Oppland. Tiltak: omgjøre stillinger til sykepleier. 4

5 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram , årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2009 Parallelt med arbeidet med ny PLO-plan, på nytt vurdere turnusordningene, inntak av lærlinger og muligheter for stillinger for disse. Sambruk med VGS om bibliotek og kantinekjøkken. Ett kommunalt legekontor i bygda samordnes med PLO-planen. Vurdere barnehagetilbudet ( 2 i Follebu..?) Flytte kulturskolen til nye Gausdalshallen Evnt annen flytting/samlokalisering av Fjellstyret til kommunehuset. Finne andre lokaler for speidere og frigi plass til utebarnehagen og tilsatt ved Fjerdum barnehage. Vurdere fortsatt kjøp av egne biler mv teknisk drift kontra leie Tiltak / utredning / tidsplan. Omlegging av turnusordninger krever tilslutning fra fagorganisasjonene. Det har vi ikke oppnådd ennå. Vi er fortsatt i prosess, og følger godt med på hva andre kommuner prøver ut og erfarer. Lærlinger: Vi har pr i dag midler til å ha inne 3 (muligens 4) lærlinger til enhver tid. Dette kommer i forbindelse med bygging av flerbrukshall og utvidelse av Gausdal videregående skole, der vi nå har et felles utbyggingsprosjekt med fokus på sambruk. Saken har ikke funnet sin endelige løsning gjennom omsorgsplanen som forutsatt omsorgsplanen er en strategiplan og ikke en tiltaksplan. Framtidig organisering og lokalisering av legetjenesten i kommunen er viktig, men det anbefales at dette utredningsarbeidet i tid samkjøres med naturlige bemanningsmessige tilpasninger som vil komme i legetjenesten. I forbindelse med vedtak i omsorgsplanen er det prioritert å utrede omsorgsboliger i Forset (demens). Ellers er det mest naturlig å se på felles legekontor i forbindelse med at Follebu et vedtatt å være et somatisk kompetansesenter. Sak er lagt fram for formannskapet 2 ganger, på bakgrunn av henvendelser fra Trygge Barnehager. De har ønsket å kjøpe Kornhaug barnehage. Et flertall i formannskapet har begge ganger gått i mot denne virksomhetsoverdragelsen. Dette realiseres i forbindelse med bygging av flerbrukshallen. Når biblioteket flytter til videregående skole/flerbrukshallen, så er lokalene i 1. etg i kommunehuset ledig. Vi arbeider sammen med fjellstyret om å få til en spennende løsning her: samlokalisering av fjellstyret, informasjonssenteret for den utvidede nasjonalparken (i samarbeid med Kittilbu/Randssfjordmuseet) og de statlige stillingene vedr nasjonalparken. Til de 2 siste punktene kreves en sterk politisk innsalgsjobb overfor staten og Fylkesmannen. Saken har funnet sin løsning innenfor nåværende bygningsmasse. Administrasjonen har laget er grovt regnestykke på dette. Det er ikke vesentlige innsparinger her, med mindre vi kjøper egne biler, har dem lenge og har lav skadefrekvens. 5

6 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram ,årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2010 Tiltak / utredning / tidsplan. Utredeframtidig skolestruktur.reduksjoni følge strukturendringerkr 8,0 mill. Få medenpartnerfra næringsliveller foreningtil AS nyeflerbrukshallen. Sakenutredesav komité2, medsiktepåsluttbehand ling i oktober2010. Sjekketut medopplandfylkeskommune,og behandleti formannskapetto ganger.konklusjon:detteer ikke aktuelt. Tjenestetildelingskontor er vedtattopprettet,og iverksettes Innen pleie: Reduseretil 1 gangpr mndavtaleom kun høsten2010.det blir ikke opprettetnyestillinger, men praktiskbistand(hjemmehjelp). ressurserblir flyttet. Vi tar siktepåat saksbeha ndlingenav Oppretteenvikar/hjemmehjelpssentral (pool) alle helse-og omsorgstjenester leggestil hvor brukerekankjøpetil selvkostmer tildelingskontorer.det gir: hjemmehjelpstjeneste. Høyerekvalitet påall saksbehandling Etablereentrygghetsavdelingpåett av (tjenestetildeling)innenforhelesektoren sykehjemmene(reservede1-2 rom) hvor Likeverdigbehandlingav alle søkerne brukereselvkan skrive seginn pådagen, Lik terskelfor tildeling av tjenester,innenforalle og dermedføler trygghetfor å bli boende involvertetjenesteområder lengrei egethjem. Bedresamordningav dekommunaletjenestene. Få påplassentydelig bestillerfunksjonhvor En arbeidsgruppeforeslårat følgendetjenesterbehandlesi alle, ogsåakutteinnleggelserskalhåndteres. tildelingskontoret: Tilby alle deltidsansattesomi dagjobber Praktiskbistand Samtaler(psykiskhelse) tilnærmet100% faststilling på minimum80 Brukerstyrt Trygghetstelefon %, mensamtidiginnføreny turnusordning personlig Omsorgsbolig/trygdebolig somdekkerminimumsbehovetfor assistanse (BPA) Sykehjem- langtidsplass bemanningogsåi helgene. Hjemmesykepleie Avlastnings-/korttids-og Tilby lærlingerminimum80 % stilling etter Avlastning rehabiliteringsoppholdi endtlæretid. voksne sykehjem Vurdereå skille inne-og utetjenestei stedet Støttekontakt for full integrerttjenestesomnå. voksne Omleggingav kjøkkendriftvedforsettunet Omsorgslønn og Follebutunetleggesfram for formannskapetsomegensak,før arbeidet Vi arbeidermedenform for trygghetsavdeling,og tar det starter. somendel av organiseringenav Follebusomet somatisk sykehjem,jfr omsorgsplanen. Vi kommertil å etablereensmåjobb-sentrali løpetav Organisering av omsorgstjenesten vil vedtasfør sommeren2010.det er et høringsdokumentutenåtil tillitsvalgte og ansatte,derdetå skille ute-og innetjenestener medsomalternativ. Omleggingav kjøkkendriften harværti formannskapet. Deltid: 16 ansattefikk økt stillingsprosenti 2008/09. Vi arbeideraktivt medover40 ansattei 2009/2010. Partene(arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjoner) er uenigei noenprinsipper.konklusjonnå:pilotprosjekt ved Follebutunet,- medhåpom overføringsverdi. I detstorebildet er muligeløsninger: - endreturnus,- ca4 helgerekstrai året - økegrunnbemanning Deltid er ogsået temai åretshovedtariffoppgjør,og vi er spentpåresultatetder.der kanligge antil høyere kveldsnattog helgetillegg,og detkanværeet viktig bidraginn for å få flere ansattetil å ta slike vakter. 6

7 Vedtak fra kommunestyret for 2010 Innen kirke: Be fellesrådet vurdere alternering av åpningstider/gudstjenester. Innen barnehage: Vurdere endring av differensiert tilbud når øremerkede tilskudd blir erstattet med rammeoverføring i Vurdere barnehagetilbudet framover (evt reduksjon hvis barnetallet synker). Innen teknisk: Vurdere konkurranseutsetting av eiendomsdrift. Vurdere regionalt samarbeid på VA- og brannberedskap. Det utredes om all virksomhet innen kommunens eiendomsforvaltning skal legges til ett planområde Næring: Gausdal kommune ved et forsterket formannskap / alle partier i kommunestyret skal være representert, vil be om å få et møte med ledelsen i Kavli og Q-Meieriene snarest mulig, og i god tid før de tar sin endelige beslutning om eventuelt ny lokalisering av Q-Meieriet som i dag er i Gausdal, for på den måten å kunne få gi et klart politisk uttrykk for kommunens ønske om at bedriften fortsatt må bli i Gausdal. Tiltak / utredning / tidsplan. Vi har rettet en forespørsel til fellesrådet, og har fått tilbakemelding på at dette er det Biskopen som avgjør. Vi arbeider med andre omstillingstiltak før vi vurderer å redusere standarden / tilbudet til foreldrene. Vi ser først på organisering, vikarbruk og andre lønnsposter. Barnetallet synker, og vi vil se på barnehagestrukturen. Utfallet av saken vedr Kornhaug barnehage på den ene siden og mange tunge prosesser innen skole og omsorg på den andre, gjør av vi ikke har kapasitet nå, men vi bør prioritere dette i løpet av 2011 Behandling 1. juni 2010 i formannskapet. Behandling august Iverksatt. Q-Meieriene møtte kommunestyret i april

8 Bruk av overtid. Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Overtidsbruken per 1. tertial 2010 er kr lavere enn samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 37,5 %. På grunn av lavere bemanning og stor pågang har det vært brukt en del overtid i april og mai på byggesak for å overholde frister. Tallene på planområde 7 vil derfor øke noe ved neste rapportering. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av april på 93,1 %, tilsvarende tall for samme periode i 2009 viste et nærvær på 92,1 %. Dette er en gledelig framgang på hele 1 prosentpoeng. OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår også servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt 8

9 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 96 96,7 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,7 4,2 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,7 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,2 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,6 5,0 KOMMENTARER: Brukerundersøkelsen ved Servicetorget ble gjennomført i januar Resultatene ble også medtatt i årsmeldingen for 2009 ettersom det i hovedsak var 2009 som ble gjenspeilet i undersøkelsen. De samme tallene vil derfor komme igjen nå i I hovedsak viser medarbeiderundersøkelsen et gjennomgående godt resultat med en god utvikling i forhold til 2009 og med høy svarprosent. Det er fortsatt noe å hente med hensyn til tydelighet i krav og forventninger til ansatte og tilbakemeldinger. Revisjon av serviceerklæringer og utarbeidelse av tjenestebeskrivelser er startet opp og forventes gjennomført i løpet av året. ØKONOMI: Beløp i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Forsikringer - mulig besparelse ny anbudsrunde 0,045 Ikke verdiskapningsprosjekt 0,050 Utgifter fellesenhet økonomi/skatt 0,150 Utgifter politikere 0,110 IKT 0,120 Permisjoner/vakanser 0,475 Seniortiltak / AFP 0,100 Annet 0,250 Sum 1,300 Når det gjelder besparelse knyttet til ny anbudsrunde forsikringer ble det anslått en besparelse på kr her. Etter at anbudsrunden er gjennomført viser det seg at den faktiske besparelsen med helårsvirkning ble ca 0,5 mill. kr. Det vil først være fra 2011 at kommunen får full effekt av dette. Det vil bli foreslått å avsette deler av denne besparelsen til kommunens forsikringsfond for å kunne ha til å dekke de økte egenandelene som ble innført for noen år tilbake. Det forventes at innsparingskravet innfris som forutsatt. Når det gjelder prognosen for planområdet ser det per nå ut til å gå i balanse ved året slutt. 9

10 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Økologisk produksjon (%) Måles ved 2,0 utgangen av året Planting (foryngelse) (antall planter) Måles ved utgangen av året Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Innføring av lokal forvaltningsmodell for Ormtjernkampen nasjonalpark Vedtak Er nå ute på høring Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter 4 (antall kontor) 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Ferdigstilt Ferdig Gjennomføring av energi- og klimaplan 20 % 5 % Masterplan for Skeikampen gjennomføres Oppstart Ikke igangsatt TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall manuelle utbetalinger for PT (stk) Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 50 43,2 % Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,25 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,83 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,087 Kommunestyret vedtok å redusere tilskudd til felles Landbrukskontor. Dette kan ikke effektueres uten at tilsvarende vedtak gjøres i det to øvrige kommunene. Dette ble ikke gjort for budsjettet for 2010, og kan evt først gjøres gjeldende fra og med I budsjettet ble det lagt inn driftstilskudd til Film 3 med kr Etter behandling i kommunestyret i januar 2010 er det vedtatt et tilskudd på kr. Redusert utgift i fht budsjettet utgjør dermed kr ,225 Til disposisjon -0,138 Som følge av lavere utgift til Film 3 enn budsjettert, vil kuttet likevel kunne dekkes inn. Prognosen for planområdet for øvrig er at resultatet ved årets slutt vil bli i balanse. 10

11 OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter skolene i Svatsum, Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 13,0 24,0 / 30,0 4,0 30,0 30,0 3,5 28,0 43,0 3,9 1,1 1,1 4,5 4,0 3,8 3,4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 95 94,8 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,9 4,6** Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,8 4,4*** Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,6**** Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,7 4,5 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,4 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,8 4,7 *1-6) Når det gjelder mål for læringsresultatene i basisfagene norsk (lesing/skriving), matematikk og engelsk registreres elevprestasjonene på 5 ulike nivå, - 3 nivå på barnetrinnet og 5 nivå til ungdomstrinnet. I Gausdalsskolen er antall elever på de laveste nivåene 1 og 2 for høyt sammenlignet med gruppe 11, fylket og landet. Det velges derfor å rette et særlig fokus på å redusere antall elever på de laveste nivåene slik at læringsresultatet heves for disse. Det er grunn til å tro at dette vil gi positive ringvirkninger også til de andre KOMMENTARER: Læringsresultatene er ikke klare før oktober 2010, og det er derfor ikke oppgitt status her per 1. tertial. Når det gjelder eleveundersøkelsen vil denne være klar til 2. tertial. 11

12 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr. Pålagt innsparingsbeløp: 3,800 Økt brukerbetaling SFO 0,500 Reduserte lærerårsverk 2,324 Reduserte assistentårsverk 0,447 IKT 0,100 Færre ekskursjoner 0,015 Reduserte skyssutgifter 0,300 Øvrig forbruk 0,150 Sum 3,836 Nedtak driftsrammer til skolene er fordelt ut og skolene arbeider med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Det er utfordringer knyttet til flere forhold: Slik det ser ut per dags dato ligger an vil det kunne bli et merforbruk på skoleskyss i 2010 på 0,8 mill. kr. Takstøkninger er hovedårsaken til dette, jamfør også årsmeldingen for Det er også vanskelig å innfri krav om reduserte skyssutgifter knyttet til trafikkfarlig skoleveg ettersom arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan er forsinket. Som følge av at det har blitt gangvei til Follebu skole og Fjerdum skole er det nå flere som ikke lenger får skyss. Hvor stor effekt dette vil ha vil vi først se når avregningen fra fylkeskommunen kommer i juni. Mange har sagt opp SFO-plassene sine som følge av økte priser samt redusert mulighet for deltidsplass. Det vil derfor bli krevende å spare inn 0,5 mill. kr som forutsatt. Dette vil muligens endre seg noe i positiv retning fra nytt skoleår. Dersom innsparingskravet ikke kan innfris som forutsatt vil skolene søke å dekke dette innen gjeldende rammer. Tilbudet og foreldrebetalingen bør vurderes inn mot behandlingen av nytt handlingsprogram med årsbudsjett. Når det gjelder å få tilpasset undervisningen til budsjettrammene er det noen skoler som har en utfordring i forhold til dette. Samlet prognose for undervisningen viser et mulig merforbruk på 2,3 mill. kr. Med tiltak som nå iverksettes fra nytt skoleår vil merforbruket reduseres betydelig. Ved seneres rapporteringer vil dette bli nærmere konkretisert. Som følge av besparelser ved Voksenopplæringen vil det bli overført 0,3 mill. kr derfra til grunnskolen. Driftsutgiftene ved skolebygget i Svatsum etter at skolen er stengt må reduseres / kuttes, og vi må vurdere å omprioritere midlene til undervisning i Gausdals-skolen. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug, Myra, Fjerdum og Forset barnehage. Med virkning fra 1/ er Myra og Fjerdum barnehager slått sammen til en enhet med navn Fjerdum/Myra barnehage og Forset og Kornahaug barnehager er slått sammen til en enhet med navn Forset/Kornhaug barnehage. 12

13 STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall Bjørnson-relaterte opplegg per barnehage 2 2 Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 3 0 (3) Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 4 0 (4) Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 5,2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,8 4,9 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de tjenestene de har behov for 5,0 5,3 Andel barn som når adekvat språklig utvikling innen skolestart 80 % 80 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 94,0 91,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,0 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,5 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 4,6 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,2 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,0 4,8 SPESIELLE TILTAK FOR PLANOMRÅDET. Planområdet er representert i Bjørnson-komiteen og vil medvirke i Bjørnsonrelaterte opplegg. Kornhaug barnehage og Forset barnehage sertifiseres som miljøfyrtårn i løpet av Myra barnehage gjennomfører risiko og sårbarhetsanalyse, og utarbeider tiltaksplaner i KOMMENTARER: Fjerdum, Kornhaug og Forset barnehager vil sertifisere seg som miljøfyrtårn barnehager i løpet av Alle de fire kommunale barnehagene vil i løpet av 2010 ha utarbeidet ROS analyse og tiltaksplaner. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Inndraging av en pedagogstilling 0,445 Økte inntekter kostbetaling 0,170 Mindre innleie vikarer 0,200 Sum 0,815 Som det framgår av oppsettet gjenstår det 0,5 mill. kr av pålagt rammekutt. Det arbeides inn mot nytt barnehageår for å få effektuert dette. Slik det nå ser ut vil planområdet balansere ved årets slutt. 13

14 OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall besøkende på ungdommsklubben Antall besøkende på bygdekinoen Antall Bjørnson-relaterte forestillinger med ungdomsforestillingen Arne 4 4 Antall Bjørnson-relaterte forestillinger på Aulestad 4 5 Antall Bjørnsonrelaterte samarbeids arrangementer mellom skolene / barnehagene og biblioteket 5 2 Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 2,2 Antall besøkende på biblioteket Status rapporteres ved året slutt Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag 4 Inngått Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 5 6 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 5 4 Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 3 Gjennomføres til Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 300 høsten Gjennomføres til høsten Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående skole I prosess MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær (kulturskole) 92,0 99,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,25 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,67 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 5,0 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,50 5,4 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,9 5,6 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,4 5,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,7 5,0 KOMMENTARER: Idrettskonsulent følger opp medlemmene i idrettsrådet samt andre lag / org. Frivilligsentralen har forsøkt på inngåelse av flere partnerskapsavtaler, men det har strandet pga ressursmessige årsaker. Samarbeid om flerbrukehuset er i gangm, men noe forsinket. 14

15 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,570 Kirkelig fellesråd 0,170 Lønn 0,030 Redusere driftsnivå/utstyr/materiell 0,135 Økte inntekter 0,060 Redusere kulturmidler 0,075 Midler avsatt til drift nytt ungdomshus 0,100 Sum 0,570 Pålagt innsparingsbeløp ser per nå ut til å bli innfridd. For planområdet som helhet ligger det an til et resultat i balanse ved årets utgang. OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. < 6 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. < 5 % 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) < 7 1 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) < 10 1 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær planområde 6 95,0 % 89,2 % Nærvær planområde 7 96,0 % 94,3 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. - 4,4 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. - 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. - 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. - 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. - 4,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. - 4,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. - 4,2 15

16 KOMMENTARER: I medarbeiderperspektivet er resultatene oppgitt for den nye tekniske enheten som er en sammenslåing av 3 tekniske enheter under en enhetsleder fra 1. januar Resultatmålene for 2010 ble satt av 3 enheter (2 planområder) før sammenslåingen, og er derfor ikke lenger relevant som sammenlikningsfaktor. I 2010 går lederen og de ansatte igjennom resultatene, setter opp tiltak for forbedringer og setter seg nye mål for De ansatte har gitt mange positive tilbakemeldinger på sammenslåingen, og det er grunn til å tro at resultatene i 2011 (når organisasjonen har satt seg ) blir bedre. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp for planområde 6 og 7: 2,80 Reduserte lønnsmidler 2,04 Sum 2,04 Som det framgår av tabellen gjenstår det å synliggjøre et nedtak på ca 0,8 mill. kr. I tillegg drar enheten med seg et underskudd fra 2009 på 0,8 mill. kr (både for planområde 6 og 7). Det er også usikkerhet knyttet til strømutgiftene. Prisene har økt, og det er i revidert nasjonalbudsjett anslått at disse utgiftene øker mer enn tidligere antatt. Disse tre forholdene gjør at det er en viss usikkerhet knyttet til om den rastsatte rammen for planområde 6 og 7 vil holde. Det vil være et spesielt fokus på disse to planområdene fram til 2. tertial. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG / EIENDOM / AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Det omfatter fra og med 2010 også drift av hele kommunens bygningsmasse. De ansatte er for medarbeiderundersøkelsen samlet under planområde 6.. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,0 5,0 Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,0 5,0 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg (*1) 1,36 1,30 KOMMENTARER: (*1) Tilstandsgrad måles fra 0 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler er første gang alle byggene er registrert, så til denne registreringen hefter det en viss usikkerhet. Som følge av at Follebu skole nå er ferdig og er medtatt i denne beregningen, blir tilstandsgraden såpass god som 1,30. 16

17 ØKONOMI: Fra og med denne rapporteringen er hele kommunens bygningsmasse samlet under dette planområdet. Det er imidlertid noen få, mindre bygg som det må gjøre mer tilspasninger i forhold til å få lagt dem innunder dette planområdet. Det vil være på plass til rapporteringen per 2. tertial. Vedrørende nedtak budsjettramme og status for planområde 6 og 7, se kommentar under planområde 6. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles landbrukskontor for Lillehammerregionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Mål Status Nærvær > 96 % 99,4 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 5,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,5 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,5 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,5 4,7 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,5 5,0 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,6 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,5 5,2 ØKONOMI: Planområdet inneholder regnskapene til Regionrådet og Felles Landbrukskontor. Disse to regnskapene vil balanseres mot bruk / avsetning fond ved årets slutt. Planområdet vil dermed gå i balanse. Se for øvrig kommentar på planområde 2 vedrørende kutt i tilskudd til Felles Landbrukskontor. 17

18 OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 90 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 100 % 100 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,3 5,3 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling 90 % Brukerus I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,7 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,9 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 96,0 96,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at jobber med det de er best på. 4,7 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,0 4,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,5 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,2 4,9 KOMMENTARER: For å møte kravet til innsparing, og samtidig bedre nødvendige tjenester opp mot Gausdal statlige mottak for asylsøkere, har planområdet lagt om sine interne arbeidsområder. Det betyr at vi har styrket tjenestene til asylsøkere med 50 % stilling fra barnevern. Vi har ikke klart å følge opp regjeringens satsing på barnevern. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er redusert med 20 % stilling for å skape muligheter for drift av helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er pr. 1.mai åpnet og i drift 1 ettermiddag pr. uke, slik at både ungdom fra ungdomsskole og videregående skole kan benytte seg av tilbudet. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,4 Reduserte barneverntiltak 0,4 Sum 0,4 18

19 Planområdet skal ta inn 0,4 mill. på drift. Ved å endre oppgaver for de ansatte på tvers av tjenester forsøker vi å få en innsparing uten å kutte direkte i tjenestetilbudet. Om vi kan komme i mål uten å høyne terskelen for å gi tilbud til brukere om frivillige barneverntiltak er fortsatt uvisst. Slik det nå ser ut vil planområdet balansere ved årets slutt. Dersom det gjennom året kommer opp ressurskrevende tiltak, vil dette utfordre rammen. 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING/NAV OM PLANOMRÅDET Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. Brukerunders. 5,0 ferdig Brukerne opplever å bli behandlet med respekt Brukerunders. 5,0 ferdig Brukerne opplever å bli tatt på alvor. Brukerunders. 5,0 ferdig Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 60 % Kvalifiseringsprogrammet: Målgruppe: Andel av sosialhjelpsottakere med stønad i 6 mnd eller lengre Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges opp og 100 % 100 % tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. Flyktninger: Individuelt tilpasset Introduksjonsprogram som skal føre til enten 50 % 50 % videre utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte. Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 100 % 98 % 19

20 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 93 91,9 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4 4,6 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4 4,9 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4 5,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 4,9 5,0 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,9 ØKONOMI: Pålagt innsparingsbeløp: 0,5 Mill. kr Redusert sosialhjelp/introduksjonsstønad 0,5 Sum 0,5 NAV Gausdal har en økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp i denne perioden sammenlignet med samme periode i Dette skyldes flere forhold. Konsekvenser av finanskrisen viser seg gjennom et strammere arbeidsmarked, mindre tilgang på arbeid for de som ikke har utdanning og relevant erfaring. Dette fører til usikker inntektssikring og utfordringer med å betale husleie og strøm for flere innbyggere i kommunen. NAV sentralt har jo vært forberedt på at disse forholdene ville slå sterkere ut i 2010, enn i Når det gjelder Kvalifiseringsprogrammet er dette så langt innenfor budsjett, men utviklingen følges nøye særlig med hensyn på finansiering. Prognosen for planområdet sett under ett viser balanse ved årets utgang, med de forbehold som nevnt over. OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen 100 % 100 % Andel brukere som har rett til IP (individuell plan) og som har fått dette (eller fått tilbud om dette og takket nei) 95 % Ikke kartlagt 20

21 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 94,5 96 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 3,8 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,3 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på 4,2 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt 5,0 4,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger 4,5 3,6 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,1 mill. kr Vakanser rehabiliteringstjenesten samt redusert dagsenterdrift 0,374 Driftsutgifter 0,056 Nedbemanning / vakanser / redusert Gericastilling 0,670 Sum 1,100 Per nå ligger det an til et resultat ved årets slutt i størrelsesorden 1 mill. kr som følge av (sannsynligvis) større tilskudd vedrørende ressurskrevende tjenester både i 2009 og 2010 i forhold til tidligere antatt. Øvrig drift ved planområdet ser per nå ut til å klare balanse ved årets slutt. Prognosen for planområdet sett under ett viser dermed et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å få kontakt med tjenesten 5 Ikke gjennomført Brukerne opplever at de får god informasjon 5 - Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning 5 - Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for 4,5 - Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny 5-21

22 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær (%) 92,3 89,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,8 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 3,8 3,8 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,0 4,7 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 3,8 3,6 KOMMENTARER: Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var noe lav og det kan derfor stilles spørsmål ved validiteten på svarene. Brukerundersøkelse planlegges gjennomført til høsten. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 3,6 Endret kjøkkendrift 15/1-10 0,40 Endret kjøkkendrift 1/5-10 0,35 Brukerbetaling 0,35 Demensmidler 0,50 Grunnbemanning og nattevakt 1,70 Lønnsressurs GAT og Gerica 0,24 Annet 0,06 Sum 3,60 Som følge av at de nødvendige grep er satt i verk for å få aktivitet i samsvar med driftsrammene ser det per nå ut til at planområdet vil gå i balanse. OM PLANOMRÅDET 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. 22

23 KOMMENTARER: I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 11/5 ble anslag for lønnsvekst nedjustert fra 3,5% til 3,25%. Samtidig er det forventninger om høyere strømpriser slik at dette forventes å oppveie den antatt lavere lønnsveksten. Det pågår megling i årets tarifforhandlinger i kommunesektoren, og det er enda ikke kommet til enighet. Dette gjør at det er vanskelig å anslå lønnsoppgjørets innretning og effekt. Renten har holdt seg noe lavere hittil i år enn det som var forutsatt i budsjettet. Det er samtidig behov for å binde en større del av låneporteføljen til en fastrente. Dette fordi kommunen per nå har forholdsvis lite knyttet til fastrente med tanke på de ytterligere låneopptak som vil bli gjort til høsten. Dette medfører at det meste som er spart på det lave rentenivået vil gå med til å sikre et framtidig forutsigbart rentenivå. Se for øvrig rapportering vedrørende finansforvaltningen for ytterligere informasjon. Skatteinngangen per april er 0,3 mill. kr lavere enn samme periode i 2009 og den samlede skatteinngangen er 0,1 mill. kr under budsjett. Tallene for april påvirkes av at skatteinntekter som tidligere har kommet i april nå først har forfall i mai. Det er den samlede virkningen av skatt og netto inntektsutjevning som er avgjørende i forhold til avvik mot budsjettet. Inntektsutjevningstallene for april er enda ikke offentliggjort, og det er derfor vanskelig å anslå den samlede effekten per nå. Det er erfaringsvis til dels store endringer i løpet av sommeren og tidlig høst. Momskompensasjonsinntekt investeringer er i opprinnelig budsjett ført opp med 7,6 mill. kr. Per april er det kommet inn 1 mill. kr. Med tanke på de store investeringene som vil komme fra mai og utover året ser det ut til å være realistisk at det budsjetterte beløpet vil bli regnskapsført. 23

24 RAPPORTERING I FHT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR Generelt. Rentenivået i 2010 har vært forholdsvis stabilt, men med en svakt oppadgående trend. Renten er lavere enn den budsjetterte på 3 %. Dette medfører mindre avkastning på likviditeten, men også lavere renteutgifter på kommunens lån. Arbeidet med et nytt finansreglement er ferdig og saken skal opp til kommunestyrebehandling i juni måned. Andel av total likv. Markedsverdi 1/ Markedsverdi 30/ Avkastning Avk. I % Pengemarked: Bankinnskudd 79,4 % ,8 % DnBNOR Likviditet IV 0,1 % ,0 % Obligasjoner: DnBNOR Obligasjon 20 (II) 4,0 % ,1 % DnBNOR Bank ASA 08/11 2,9 % ,9 % Statkraft 4,8 % ,4 % Aker Kværner 1,0 % ,6 % Aksjer: DnBNOR Global (II) 2,3 % ,1 % DnBNOR Europa (II) 0,4 % (4) -1,1 % DnBNOR SMB ¹) 0,9 % ,5 % DnBNOR Nordic Technology ²) 0,4 % (13) -3,3 % DnBNOR Norge (I) ³) 0,9 % (24) -2,4 % DnBNOR Global Hedge 2,0 % ,0 % BMA DnBNOR Kredittkupong 0,9 % ,9 % BMA KupongPluss V 0,0 % (105) -5,3 % BMA DnBNOR Kupong Pluss Vekst 0,0 % (26) -5,3 % Sum midler 100 % ,1 % ¹) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR SMB for kr i april. ²) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR Nordic Technology for kr i april. ³) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR Norge (I) for i april 4) Det er solgt andelene i BMA DnBNOR Kredittkupong og BMA Kupong Pluss V i april Driftslikvider. Likviditetssituasjonen til kommunen har vært tilfredsstillende. Definisjonen på driftslikvider er det som ikke er å anse som langsiktige finansielle aktiva. For 2010 er det vurdert dit hen at 30 mill. kr av likviditeten er å betrakte som langsiktig. Dette innebærer at all øvrig likviditet betraktes som driftslikviditet. Pr utgjør dermed den kortsiktige likviditeten 72,7 mill. kr. 24

25 Oppfølging av vedtatt strategi. 1. Markeder: Aktivaklasse Strategisk Max. Min. Norm. Pr Bank/pengemarked 100 % 70 % 100 % 87,6 % Obligasjoner 30 % 0 % 0 % 12,4 % 2. Renterisiko: Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) 1,0 år 0,0 år 0,25 år 0,03 år 3. Plasseringsformer. Kommunens plasseringer tilfredsstiller de plasseringsformer som er tillatt for likviditet til driftsformål jmf. Reglementets pkt Langsiktige finansielle aktiva. For 2010 utgjør den langsiktige delen av likviditeten 30 mill. kr. Oppfølging av vedtatt strategi. 1. Markeder: Aktivaklasse Strategisk Max. Min. Norm. Pr Pengemarked 100 % 0 % 10 % 13,7 % Obligasjoner 60 % 30 % 20 % 59,6 % Eiendom / eiendomsfond 25 % 0 % 20 % 0 % Multistrategi hedgefond 25 % 0 % 20 % 6,7 % Aksjer norske 15 % 0 % 10 % 6,4 % Aksjer internasjonale (inkl BMA) 35 % 0 % 20 % 13,6 % Kommunens plasseringsformer tilfredsstiller de føringer og begrensninger som framgår av reglementets pkt Renterisiko: Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) * 5,0 år 1,0 år 3,0 år 0,04 år Dette knytter seg til den delen av plasseringen som relaterer seg til rentemarkedet (bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner). Gjeldsporteføljen. Gausdal kommune har per en lånegjeld på 392 mill. kr, mot 393 mill. kr ved starten på året. Det er tatt opp 8 mill. kr i startlån i perioden. 1. Renterisiko. Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) 5,0 år 1,0 år 3,0 år 1,2 år Kommunen benytter seg av både fastrentelån samt rentebytteavtaler (renteswaps) for å binde renten. Dette er ønskelig for å kunne ha en viss forutsigbarhet for hvilken rente kommunen til en hver tid skal betale samtidig 25

26 som det er et middel for over tid å redusere kommunens renteutgifter. Rentebytteavtaler er kun tatt opp i tilknytning til kommunens lån for å sikre deler av gjeldsporteføljen. 2. Likviditetsrisiko / risikospredning. Som hovedregel skal vektingen mellom fast og flytende rente være som følger: Flytende Fast Vurderes ut fra markedssituasjonen Strategi 0,33 0,33 0,33 Pr ,23 0,77 Andel lån med fastrente er per kun 23 %. Med tanke på kommunens høye lånegjeld og de låneopptak som er budsjettert i 2010 er dette en forholdsvis lav andel. Kommunen er svært sårbar for renteøkninger. Det er i mai inngått fastrente på til sammen 60 mill. kr. Andel flytende rente etter det økte til 37,8 %. Dette øker rentedurasjonen på den samlede gjeldsporteføljen til 2,5 år

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer