Kolarctic ENPI CBC Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING. for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING. for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark"

Transkript

1 Kolarctic ENPI CBC Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark Ved uklarheter gjelder engelsk originalversjon: Guidelines for grant applicants foruten de unntakene som gjelder norske deler av prosjektene. Gjelder utlysingsperiode (92 dager) Søknadsfrister overfor Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi: Elektronisk versjon: mottatt seinest Papirversjon: poststemplet seinest Begge versjoner trengs Forvaltningsmyndighet for programmet: Lapplands forbund, Rovaniemi Kolarctic Norge Fylkeshuset N-9815 Vadsø : Jan Solstad (Operasjonell Enhet) : Linda Mosand (Finansiell Enhet) 1 (av 46 sider)

2 INNHOLDFORTEGNELSE: 1 PROGRAMMET KOLARCTIC ENPI CBC BAKGRUNN MÅL FOR PROGRAMMET OG INNSATSOMRÅDER FINANSIERING FRA JMA (FORVALTNINGSMYNDIGHET) DOKUMENTER TIL INFORMASJON FOR UTLYSNINGA 6 2 REGLER FOR DENNE SØKNADSUTLYSNINGA KRAV Krav til hovedsøker: Hvem kan søke? Partnerskap og krav til samarbeidsparter Aktiviteter som kan inkluderes i en søknad Gyldige prosjektkostnader i søknaden HVORDAN SØKE Søknadsskjema Signering av søknaden og sending til sekretariatet Søknadsfrist Nærmere informasjon for søkere Medfinansiering fra Finland, Sverige, Russland, Norge 15 3 SAKSBEHANDLING OG SØKNADSUTVELGELSE BEHANDLING AV SØKNADENE BESLUTNING OG KONTRAKTINNGÅELSE Beslutning i Overvåkningskomiteen (JMC) Finansieringskontrakten INDIKATIV TIDTABELL 20 4 ANDRE MOMENTER I PROSJEKTPLANLEGGINGA STYRINGSGRUPPE FOR PROSJEKTET 21 5 KONTAKTINFORMASJON 22 6 HVORDAN FYLLE UT SØKNADSSKJEMAET I "EMOS" 23 DEL I: Søknadsskjema 25 DEL II: Søkererklæring 25 DEL III: Handinga i prosjektet (Aktivitetene) 26 DEL IV: Budsjett og finansiering 30 DEL V: Hovedsøker 35 DEL VI: Medsøkere/Partnere 37 DEL VII: Medaktører 38 DEL VIII: Vedlegg 38 7 EKSEMPLER FOR TABELLENE I 1.7 OG DEFINISJON AV INDIKATORENE 43 2 (av 46 sider)

3 Begrepsforklaringer: JMC = Joint Monitoring Committee = Overvåkningskomite som beslutter og kontrollerer programmet JSC = Joint Selection Committee = Utvelgelseskomite som vurderer og velger ut prosjekter/saker RAG = Regional Assessors Group = Ekspertgruppe som behandler søknadene JMA = Joint Managing Authority = Forvaltningsmyndighet mht formalia, sekretariat mht annet arbeid Filial = Filial av sekretariatet (Branch office/bo. Norsk filial har i tillegg samme delte oppgaver som sekretariatet) PraG = Practical Guide to Contract procedures for EC external actions = veiledning for støtte til EU ekstern-tiltak Kombinerte programfinansiering = Den totale finansieringa for prosjektet i Finland og Russland, som inkluderer både EU-finansiering og den statlige medfinansieringa (se pkt 1.3). Gyldige kostnader: Grunnlag for støtteberegning etter prosjektbudsjett (eligible costs) Godkjente kostnader: Grunnlag for utbetaling etter prosjektregnskap, må være gyldige kostnader fra budsjettet Medfinansiering: Her den prosjektfinansieringa som ikke er sentral programfinansiering (EU- eller "norsk") Lead Partner : Den som mottar EU-midlene i prosjektet. Kan også brukes ikke-økonomisk tilsv. 'hovedsøker'. Økonomisk kan det på norsk side brukes om den norske hovedpartneren ('Partner1'), evt mottaker av EU-midler. Hovedsøker : Norsk term for søkeren på den norske Kolarctic-finansieringa i et bilateralt prosjekt (prosjekteier). Innen norske termer kan det også vise til begrepet "Lead Partner" når EU-hovedsøker omtales. Partner: Mht økonomi samarbeidspart likestilt med Lead Partner. På norsk side generelt én. ('Partner1'). Øvrige norske samarbeidspartene i prosjektet er i utgangspunktet medaktører (se under!), evt med utvida roller. Medsøker : Norsk term for søker på Kolarctic-finansieringa i multiateralt prosjekt (norsk hovedsøker/'partner1'). Kan kun være én medsøker på norsk side. De øvrige blir overfor norske Kolarctic-midler medaktører (se under!). Associate : Medaktør (se under!), som deltar gjennom å dekke egne kostnader, kan være fra andre områder. Medaktør : Norsk term, egentlig "Associate", men kan registreres som "Partner", eller ha tilsvarende funksjon. Kan være flere medaktører, på norsk side evt med avtale om bl.a kostnadsdekking utover standarden reiser. Subcontractor : Underleverandør av varer eller tjenester i prosjektet, etter anbudsregler. Kan være presisert. Large Scale Projects (LSP): Stor-skala prosjekter (med annen beslutningsprosedyre enn vist her) 3 (av 46 sider)

4 1 PROGRAMMET KOLARCTIC ENPI CBC BAKGRUNN Kolarctic ENPI CBC fortsetter å fremme grensekryssende samarbeid mellom Nordkalotten og Nordvest-Russland. Den Europeiske Union finansierer programmet fra Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapinstrumentet (ENPI). Finansiering blir gitt til felles-prosjekter som bidrar til de mål og strategier godkjent av Finland, Sverige, Norge og Russland. EU-finansieringa til programmet for perioden er totalt 28,2 mill. I tillegg består programramma av norsk Kolarctic-finansiering på 7 mill og offentlig medfinansiering fra Russland, Finland, Sverige og Norge på 35,2 mill. Den totale prosjektfinansiering er totalt på 70 mill. Målet med disse retningslinjene er å gi søkerne til programmet Kolarctic ENPI CBC grunnleggende informasjon om utlysningsprosessen. Dette inkluderer informasjon om utlysningsperiode, innsatsområder, prosjektfinansiering og instruksjoner for utfylling av skjemaet. All informasjon er med utgangspunkt i programdokumentet for Kolarctic ENPI CBC , Finansieringsavtalen mellom Føderasjonen Russland og EU-kommisjonen signert 18.november 2009 (med tillegg 3.september 2010), PraG-dokumentet fra EU-kommisjonen (se original: samt ENPI-gjennomføringsreglene i Kommisjonsregulativ 951/2007 (jf engelsk original søkerveiledning). Årlig handlingsplan, prosjektutvelgelseskriterier og størrelsen på søknadssum bestemmes i handlingsplanen som godkjennes årlig av JMC. Alle dokumenter, veiledninger og programdokumentet kan skrives ut fra programmets internettside eller spesielt for norske interessenter. Prosjektveiledning og søknadsbehandling skjer ved sekretariat i Rovaniemi ved Lapplands Forbund, samt ved filialene i Russland, Sverige og Norge. Filial som betjener Nordland, Troms og Finnmark er ved Kolarctic Norge under Finnmark fylkeskommune i Vadsø; epost: eller telefon (Operasjonell Enhet) eller (Finansiell Enhet). 1.2 MÅL FOR PROGRAMMET OG INNSATSOMRÅDER Den overordnai målsettinga med programmet er å redusere den perifere statusen til landenes grenseområder, og fremme multilateralt grensekryssende samarbeid. Programmet skal hjelpe regionene i programområdet til å utvikle deres grensekryssende økonomiske, sosiale og miljømessige potensiale gjennom å støtte innovative grensekryssende aktiviteter, tilgjengelighet og bærekraftig utnyttelse av naturressurser, lokalsamfunn og kulturarv. For å nå disse målene er programmet inndelt i følgende tre innsatsområder som dekker, styrker og utfordringer i programområdet: 1 Økonomisk og sosial utvikling 2 Felles utfordringer 3 Folk-til-folk samarbeid og identitetsbygging Enhver søknad må falle inn under ett av innsatssområdene. Eksempler på de operative målene for de enkelte innsatsområdene og på støtteberettiga aktiviteter er tilgjengelig i programdokumentet. 4 (av 46 sider)

5 1.3 FINANSIERING FRA JMA (FORVALTNINGSMYNDIGHET) Forklaringer på faguttrykk (fra engelsk original): 1 Offentlig finansiering (Public financing): All offentlig finansiering som inngår i prosjektet, inkludert EU finansiering, norsk Kolarctic-finansiering, statlig medfinansiering og annen finansiering fra offentlige instanser/organisasjoner. 2 a b Kombinert programfinansiering (Combined Programme Financing): Programfinansiering + Statlig finansiering fra Finland og Russland (gjelder ikke Norge*). Programfinansiering = EU finansiering (Community financing = EU financing): Finansiering fra EU-budsjettet til prosjektene via Forvaltningsmyndighet (gjelder ikke Norge*). Statlig medfinansiering i Finland og Russland (National state co-financing in Finland and Russia): Finansiering til programmet fra statsbudsjettet, nasjonalt i Finland og føderalt i Russland som bevilges prosjektene via Forvaltningsmyndighet (gjelder ikke Norge*). 3 Norsk Kolarctic finansiering (Norwegian Kolarctic financing) fra Statsbudsjettet gjennom den norske filialen i Vadsø for de norske partnerne i samsvar med felles finansieringa til prosjekt. 4 Offentlig medfinansiering (Public national co-financing) inkluderer statlig finansiering og annen offentlig medfinansiering. I tillegg til statsbudsjettet, kan offentlig medfinansiering komme fra budsjettet i offentlige organisasjoner, og finansiering kan opprinnelig være fra staten, kommuner, fylkeskommuner eller andre offentlige kilder. 5 Privat finansiering (Private financing) kommer fra private organisasjoner. ENKEL STRUKTUR: TYPER OFFENTLIG FINANSIERING (1) I KOLARCTIC-PROSJEKTER Finland/Russland Sverige Norge 2a EU-finansiering 2a EU-finansiering 3 Norsk Kolarctic-finansiering 2b Statlig medfinansiering 4 Annen offentlig medfinansiering 4 Offentlig medfinansiering 4 Offentlig medfinansiering Den totale indikative kombinerte programfinansieringa gjennom programmet Kolarctic ENPI CBC i denne søknadsutlysninga er og norsk Kolarctic finansiering anslått til Forvaltningsmyndighet forbeholder seg også retten til ikke å tildele alle tilgjengelige midler i denne 5 (av 46 sider)

6 utlysningsomgangen. Tilsvarende gjelder norsk side. Utlysningsperioden begynner og slutter JMC har ikke fastsatt maksimums- eller minimumsbeløp for midlene som det kan søkes om. Utfra den lange søknadsprosessen for grensekryssende prosjekter rådes søkere til å fokusere på kostnadseffektiviteten i prosjektene, uten å søke om småbeløp. Prosjektfinansiering består av både offentlig og privat finansiering. Den offentlige finansieringa fra landene i samarbeidet kan inneholde EU-finansiering eller norsk Kolarctic finansiering, samt offentlig medfinansiering (herunder "statlig medfinansiering" fra Finland og Russland). Privat finansiering regnes ikke inn i den offentlige medfinansieringa, men heller som ei ekstra finansiering i prosjektene. Mer informasjon om offentlig medfinansiering blir presentert under punkt Minst 10 % av finansieringa i hvert prosjekt skal komme fra egne ressurser fra Hovedsøker og/eller parter/medsøkere. Egenfinansieringa regnes enten som offentlig eller privat medfinansiering (På norsk side kan egenfinansieringa i enkelttilfeller oppdeles i to like deler, hhv privat og offentlig). Overvåkningskomiteen for Kolarctic ENPI CBC Programmet har satt grenser for maksimum andel programfinansiering til ett prosjekt, som avhenger av hvilket innsatsområde prosjektet faller inn under, prosjekttype og hvilke organisasjoner som er involvert. Se tabellen under: Innsatsområder Maks. sum for finansiering Andre krav 1: Økonomisk og sosial utvikling (Economic and Social Development) 70% for prosjekter som retter seg mot økonomisk utvikling og hvor private bedrifter er interessenter og opptrer som hovedsøker/medsøker 2: Felles utfordringer (Common challenges) 90% for andre prosjekter. 90% - Maks sum for finansiering avhenger også til det enkelte lands lover - Finansiering for små-skala investeringer kan ikke overskride maksimalbeløpet i nasjonale lover i det landet som investeringene gjøres. Maksimum sum finansiering for små investeringer er uansett alltid 70%, inkludert EU finansiering og offentlig medfinansiering. 3: Folk-til-folk samarbeid (People to people co-operation and identity building) 90% Prosjekter kan inkludere små-skala investeringer (høyeste sum for investering er 50 % av det totale budsjettet og 2 millioner). I de tilfeller der det finnes små-skala investeringer, skal summen av EUfinansiering alltid kompletteres med offentlig medfinansiering. I henhold til nasjonale lover i deltakerlandene kan offentlig medfinansiering ikke brukes til å delfinansiere investeringer utafor landets grenser. I Kolarctic betyr disse lovforholdene at den finansielle strukturen for investeringer må differensieres utfra hvor investeringer lokaliseres. 1.4 DOKUMENTER TIL INFORMASJON FOR UTLYSNINGA MERK! Vedlegg finnes på programmets hjemmeside og Informasjon til søkere: - Programdokumentet Kolarctic ENPI CBC (av 46 sider)

7 - Finansieringsavtalen mellom Russland og EU signert 18.november Programmets handlingsplan for PraG 2010 (praktisk veiledning for kontraktsprosedyrer for eksterne EU-tiltak, av mars 2011) - Søkerveiledning o Vedlegg I: Standard finansieringskontrakt m/særvilkår (Standard Grant Contract and special condition) o Vedlegg II: Generelle vilkår for finansieringskontrakter i eksterne EU-virkemidler (General Conditions applicable to European Community-financed grant contracts for external actions) o Vedlegg III: Evalueringsskjema ekspertgruppa (RAG) o Vedlegg IV: Bedriftsattest for mottakere av eksterne EU-virkemidler (Procurement by grant Beneficiaries in the context of the European Community external actions) o Vedlegg V: Utbetalingsanmodning (Request for payment) o Vedlegg VI: Midtveisrapport (Interim narrative report) o Vedlegg VII: Kostnadsspesifikasjon (Expenditure verification) - Informasjon og synliggjøring av aktivitetene for prosjekter under Kolarctic ENPI CBC Dokumenter som må leveres til sekretariatet før søknadsfristens utløp: - Kolarctic ENPI CBC Søknadsskjema (Grant Application Form) Vedlegg A: Budsjettspesifikasjon (Budget spesification) Vedlegg B: Logisk rammeverk (Logical Framework) (valgfritt om søkt EU-midler under ) Vedlegg E: Prosjektplan (Project Plan) Vedlegg F: Foretaksattest for hovedsøker (The registration certificate of the Lead Partner) Vedlegg G: Partnerskapserklæring (Partnership statement) Vedlegg H: Sjekklista (Checklist) Norsk "Partner1" fyller også ut det ett-sides skjemaet om norsk Kolarctic-finansiering (samme skjema som brukes i søknad om statlig medfinansiering fra Finland eller Russland) Dokumenter som søker må levere til sekretariatet før signering av kontrakt: Vedlegg C: Finansierings identifikasjonsskjema (Financial identification form) Vedlegg D: Bekreftelse som juridisk enhet (Legal Entity File) Vedlegg F: Foretaksattest for medsøkere (The registration certificate of the Partners) - Kopi av evt norsk Kolarctic-tilsagn - Kopi av beslutningene om offentlig medfinansiering fra Russland, Finland, Sverige, Norge (utenom for statlig medfinansiering fra Finland eller Russland) (Copies og the grant decisions of the national co-financing of Russia, Finland, Sweden and Norway, except for Finnish and Russian national state co-financing) - Kopi av beslutninger om privat finansiering (Copies of the grant decisions of the private Financing) - MVA-bekreftelse i tilfelle søker ikke har rett til momsfritak (VAT certificate in those cases where the applicant is not entitled do deduct value-added tax from the projects costs) - Inntekt og regnskap for siste to regnskapsår (hvis søker er ei sammenslutning eller privat foretak) (Income statement and balance sheet of the past two final accounts of the Lead Partner, only when the Lead Partner is an association or private company) MERK! Svensk eller norsk medsøker må fremlegge bindende bekreftelse på medfinansiering fra Sverige og Norge overfor JMA før møtet i Overvåkningskomiteen (JMC). Dette gjelder ikke den statlige medfinansieringa fra Finland eller Russland, som er inkludert i Kolarctic-vedtak og tilsagn. 7 (av 46 sider)

8 2 REGLER FOR DENNE SØKNADSUTLYSNINGA MERK! All informasjon for utfylling av søknadsskjema kommer frem i kap 7 i dette dokument. Alt av materiale som gjelder denne søknadsutlysinga finnes på programmets hjemmeside samt evt for søkere fra norsk side. Denne veiledninga beskriver reglene for innsending, utvelgelse og gjennomføring av aktiviteter som finansieres gjennom denne utlysninga, i samsvar med Praktisk veiledning for eksterne EUvirkemidler der disse regulerer relevante forhold for søknadsutlysninga (tilgjengelig på internett: 2.1 KRAV Tre typer krav til støtteberettigelse (gyldighet) stilles i forhold til: - søkere til Kolarctic-finansiering (2.1.1) og deres samarbeidsparter (2.1.2), - støtteberettiga aktiviteter (2.1.2), og - gyldige kostnader (2.1.3) KRAV TIL HOVEDSØKER: HVEM KAN SØKE? Som hovedregel skal et prosjekts hovedsøker og partnere være lokalisert enten i programområdet eller tilgrensende område (se definisjon av programområde i kap Geografisk område ). I spesielle tilfeller, der det trengs for å oppnå målene i prosjektene, kan et prosjekt ha aktiviteter utafor programområdet. Disse unntakene bestemmes fra prosjekt til prosjekt av Overvåkningskomiteen. Hovedsøker sender søknaden om støtte til Forvaltningsmyndighet. Hovedsøker blir også den som blir mottaker den kombinerte programfinansieringa eller norsk Kolarctic-finansiering og fungerer da som bindeledd mellom Forvaltningsmyndighet og medsøkerne i prosjektet. De planlegger prosjektet sammen med medsøkere og medaktører og er ansvarlig overfor Forvaltningsmyndighet for implementering og ledelsen av prosjektet. Søker stiller alle nødvendige dokumenter og informasjon til Forvaltningsmyndighet før prosjektstart og i prosjektperioden. MERK! En hovedsøker fra enten Sverige eller Norge kan bare motta EU-finansiering og finsk offentlig medfinansiering hvis statlig medfinansiering fra Russland er bevilget til en partner der. For å være støtteberettiga må søkere (hovedsøker): - være en juridisk person og - være registrert i Finland, Sverige, Russland eller Norge og - være direkte ansvarlig for forberedelse og styring av prosjektet sammen med partnerne; ikke opptre som en mellommann. Hovedsøker og partnere kan være enten statlig, regional eller lokal offentlig myndighet, organisasjon, kommune, regionråd, statlig/offentlig foretak, handelskammer, sammenslutning, universitet/høyere utdanningsinstitusjon, forskningsinstitutt, privat foretak eller foretaksnettverk (ECregulation no.1638/2006 of the European Parliament and of the Coucil of 24 October 2006 laying down the general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument, Article 14). 8 (av 46 sider)

9 Merk at sjøl om et privat foretak fungerer som hovedsøker eller partner i et prosjekt, skal ikke prosjektet være profittgivende eller gi konkurransefordeler. Hovedsøker skal også sikre at samarbeidspartene har søkt offentlig medfinansiering før søknaden sendes Forvaltningsmyndighet. Hovedsøker og partnere blir ekskludert fra deltakelse i utlysinga og tilsagn blir ikke gitt hvis: a) de går konkurs i løpet av søknadsprosessen, eller de blir satt under administrasjon, eksempelvis av retten, har inngått gjeldsforhandlinger med kreditorer, har stoppet forretningsdrifta, eller er gjenstand for granskning for lignende forhold som hjemles i statlig lov og regulering b) de er dømt med virkning som res judicata (uankbar) for overtredelse av egne profesjonskrav. c) de er skyldig i grov tjenesteforsømmelse av noen slag, som sekretariatet kan bedømme d) de har ikke oppfylt krav om sosiale ytelser eller skatter i det land de der foretaket er registrert. e) de har blitt gjenstand for en dom som har kraft av res judicata for bestikkelse, korrupsjon, deltakelse i kriminelle organisasjoner eller annen ulovlig virksomhet i motstrid med EU/Norge/Russland sine finansielle interesser, eller for alvorlig kontraktsbrudd i prosedyrer angående tilskudd direkte eller indirekte fra EU-budsjettet f) de er kjent skyldig i kontraktsbrudd i et fullmaktsforhold, finansiert av EU-kommisjonens budsjett eller annen støtte (se Article 96 (1) of the Financial Regulation/BUDGET/Article 99 of the Financial Regualtion (10 th EDF). Ved å signere søknadsskjemaet og søkererklæringa forsikrer søkeren at han ikke er/eller vil bli involvert i ovennevnte forhold PARTNERSKAP OG KRAV TIL SAMARBEIDSPARTER Hovedsøker må samarbeide med partnerskapsorganisasjoner som spesifisert her. Prosjektet må ha minst én partner fra et EU-land (Sverige eller Finland) og én partner fra Russland, hvorav en av dem er hovedsøker. Programmet prioriterer prosjekter med partnere fra flere enn to land. Programområdet dekker følgende regioner: - Russland: Murmansk fylke, Arkhangelsk fylke og Nenets Autonome Område - Finland: Lappland - Sverige: Norrbotten - Norge: Finnmark, Troms og Nordland fylker Programmet omfatter også tilgrensende områder. Hovedsøker eller partnere/medsøkere kan være fra tilgrensende områder hvis deres deltakelse i prosjektet kan forsvares og deres ekspertise eller ferdigheter ikke er tilgjengelig i det egentlige programområdet. I de tilfeller må prosjektet være multilateralt (aktører fra minst tre land), nasjonalt og internasjonalt betydningsfullt, og understøtte utviklinga i det egentlige programområde. Tilgrensende områder i programmet er: - Russland: Republikken Karelia, Leningrad fylkes og St.Petersburg by - Finland: Nord-Østerbotten - Sverige: Västerbotten Som hovedregel kan samarbeidsparter utenom programområdet delta i prosjektet som medaktører. Kostnadene til medaktører er ikke gyldige, dvs de dekker sjøl sine kostnader (se krav til hovedsøker 9 (av 46 sider)

10 pkt 2.1.1). Medaktørene sine kostnader i prosjektet er ikke støtteberettiga, disse må sjøl dekke sine kostnader utenom reiser (se definisjon av medaktør under). En nasjonal eller internasjonal organisasjon som ikke har hovedkvarter eller kontor i programområdet eller tilgrensende område kan være hovedsøker hvis prosjektet gavner programområdet eller tilgrensende område. I tillegg kreves da at prosjektet ikke kan gjennomføres uten den aktuelle organisasjonen, og den bringer ekspertise til prosjektet som ikke er tilgjengelig i programområdet. Også i sånne tilfeller må prosjektaktivitetene være i programområdet, i likhet med forventa resultater. Medsøkere fra utenom programområdet og tilgrensende område er mulig om de bringer ekspertise og kompetanse til prosjektet som ikke finnes i programområdet. Hvis kostnadene til en ordinær norsk medaktør fra det egentlige programområdet er inkluderte i prosjektbudsjettet, og deres samarbeid er sannsynliggjort, kan disse dekkes fra prosjektets norske delregnskap. EU-finansiering blir ikke gitt til bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland. Likevel kan bilaterale prosjekter finansieres fra innsatsområde 1 (Økonomisk og sosial utvikling), hvis man ikke finner relevante samarbeidsparter i Sverige og Finland. Finansieringa til den norske parten kommer da fra norske side, på samme måten som til norske medsøkere i multilaterale prosjekter. En "Partner" (norsk side: norsk 'hovedsøker' eller 'medsøker') er en samarbeidsorganisasjon med samme status som "Lead Partner" (norsk side: 'Hovedsøker' betegner søker på og mottaker av norsk Kolarctic-finansiering, "Lead Partner kun ved part som forvalter EU-midlene i prosjektet på vegne av EU-sida). I økonomisk henseende gjelder termen Partner og Lead Partner EU-midlene. Med hensyn på de norske Kolarctic-midlene kan kun én norsk 'hovedsøker' eller 'medsøker' motta disse. En "Partner"/medsøker er en organisasjon som har samme status som hovedsøker. Partneren må være fra programområdet eller tilgrensende områder. Kostnadene for partnere er gyldige for EUfinansiering og norsk Kolarctic-finansiering på samme måte som for hovedsøker. De samme kriteriene for støtteberettigelse gjelder for hovedsøker og partnere. Partnere og hovedsøker deltar i prosjektplanlegginga på like vilkår. Med hensyn på de norske Kolarctic-midlene kan kun én "Partner" stå som 'hovedsøker' eller 'medsøker' på disse. Alle "Partnere" (medsøkere) må signere partnerskapserklæringa og søknadsskjemaet. Følgende er ikke partnere og trenger ikke å signere Partnerskapsavtalen: Medaktører (Associates): Et prosjekt kan også inkludere medaktører. De kan delta i prosjektgjennomføringa, men er ikke mottakere av den kombinerte EU-finansiering, norsk Kolarcticfinansiering, eller annen offentlig medfinansiering foruten reisekostnader. Medaktører deltar i prosjektet med egenfinansiering og trenger ikke fylle støttekriteriene eller signere Partnerskapsavtalen. For at en norsk medaktør kan få dekket kostnader utover reisekostnader, må denne fylle støttekriteriene ved å være fra programområdet, ha formalisert prosjektsamarbeidet, og være inkludert i det norske delbudsjettet i prosjektet. Underleverandører (Subcontractors): Støttemottakerne kan tildele oppdrag til underleverandører. Underleverandører er verken partnere eller medaktører og omfattes av anbudsreglene i Vedlegg IV i finansieringskontrakten. Private foretak kan opptre som underleverandører i prosjektet når deres deltakelse er begrensa og klart definert. Inntil 50 % av prosjektets gyldige kostnader kan være i form av underleveranser (MERK at dette ikke gjelder investeringer). 10 (av 46 sider)

11 Likevel er underleveranser ikke gyldige kostnader for medfinansiering, hvis kostnadene for aktivitetene økes uten at prosjektet får tilsvarende økt merverdi. Underleveranser er også ugyldige kostnader når betaling av underleveransene er definert i prosent av totalprisen for aktiviteten, så fremt ikke betalinga er dokumentert av den endelige støttemottakeren med henvisning til den reelle verdien av arbeidet eller tjenesten som er levert AKTIVITETER SOM KAN INKLUDERES I EN SØKNAD Prioriteringer og/eller temaer som kan støttes Denne utlysninga er åpen, så søknadene som godkjennes er ikke avgrensa til noe gitt tema eller prioritering. Alle søknader vurderes på samme likeverdige måte i beslutningsprosessen, uavhengig av tematikk. Søknadene kan dekke ethvert av de tre innsatsområdene i programmet (jf kap.1.2). Prosjekttyper Følgende prosjekttyper kan finansieres fra programmet: 1. Integrert prosjekt, der alle partnerne i prosjektet utfører deler av tiltakene i fellesprosjektet på eget lands territorium. 2. Symmetrisk prosjekt, der like aktiviteter utføres parallelt i medlemslandene (Sverige, Finland), i partnerlandet (Russland), og i Norge. 3. Prosjekt (enkelt prosjekt) som gjennomføres helt eller delvis i ett land i programmet, men med effekt for alle landene involvert i prosjektet. De felles grensekryssende målene for Kolarctic gjør at integrerte prosjekter blir prioriterte. Prosjektperiode Prosjektets lengde avhenger av planlagte aktiviteter, maksimalt 36 måneder, uten nedre grense. Et prosjekt kan starte når JMA og hovedsøker har signert finansieringskontrakten. Kostnadene i prosjektet er gyldige tidligst fra og med første dag etter at finansieringskontrakten er signert av Forvaltningsmyndighet (JMA) og hovedsøker. Prosjektperiode må være registrert i søknaden med måneder, ikke datoer. Alle prosjekter som finansieres fra Kolarctic-programmet må være sluttførte innen 31 desember Geografisk støtteberettigelse for prosjekter - Hvor kan prosjekt gjennomføres? Alle aktivitetene som er planlagte og gjennomførte i prosjektet må gi effekt i det geografiske området for programmet Kolarctic ENPI CBC. Følgende aktiviteter er ikke støtteberettiga: - Aktiviteter som helt eller hovedsaklig gjelder individuell sponsing for deltakelse i arbeidsgrupper, seminarer, konferanser, kongresser. - Aktiviteter som helt eller hovedsaklig gjelder individuelle stipender for studier eller opplæring. - Aktiviteter som gjelder forskning uten at dette er av spesiell interesse for utvikling av programområdet - Aktiviteter som gir profitt eller gir konkurransefordeler til deltakende private foretak GYLDIGE PROSJEKTKOSTNADER I SØKNADEN Bare gyldige kostnader kan godkjennes i et tilskudd, som spesifisert under. Budsjettet er derfor både et kostnadsestimat og et tak for 'gyldige kostnader'. Merk at gyldige kostnader må være basert på reelle kostnader utfra underliggende dokumentasjon. 11 (av 46 sider)

12 Overvåkningskomitéen (JMC) kan be hovedsøker endre prosjektbudsjettet hvis det ansees nødvendig før signering av finansieringskontrakten. Dette er mulig sjøl om JMC har innvilget finansiering til et prosjekt. Imidlertid kan ikke budsjett eller den kombinerte programfinansieringa godkjent av JMC overskrides. Det er derfor i søkerens interesse å planlegge prosjektet nøye med realistisk og kostnadseffektivt prosjektbudsjett. Gyldige direkte kostnader Kun kostnader påløpt hos hovedsøker og hos partnere, kan være gyldige (men jf noen unntak for medaktører norsk side pkt 2.1.2). For å være gyldige, må kostnadene være i henhold til seksjon 14 i vedlegg II, og dermed oppfylle følgende krav, dvs være: - oppstått i løpet av prosjektperioden som presisert i finansieringskontrakten - indikerte i søknaden og budsjettet - nødvendige for prosjektgjennomføringa - identifiserbare og verifiserbare i prosjektregnskapet - fornuftige og kostnadseffektive Utfra dette og når relevant i henhold til retningslinjene i Vedlegg IV (anbudsregler for mottakere av EU eksternvirkemidler), skal anbudsreglene følges, og da kan også følgende kostnader være godkjente: - lønnskostnader for prosjektpersonell inklusiv sosiale kostnader, når de ikke overskrider normalsatser i organisasjonen - reisekostnader - utstyreleie, forsyninger og tjenester, såfremt markedspriser - underleverandørkostnader - kostnader ifbm kontraktsinngåelser (informasjon, evaluering, oversetting, forsikring o.l.) Uforutsette kostnader (Contingency reserve) En reserve for uforutsette kostnader kan brukes for å dekke utgifter til plutselig økning i budsjetterte kostnader, som ikke kunne forutsees når budsjettet ble laget. Uforutsette kostnader kan ikke ugjøre mer enn 5 % av prosjektets gyldige kostnader. De kan kun brukes etter skriftlig forhåndsklarering fra JMA. Administrative kostnader (overhead) Inntil 7 % av totalt gyldige kostnader, som beregna av JMA i finansieringskontrakten, kan regnes som gyldige indirekte kostnader for å dekke administrative kostnader for prosjektgjennomføringa. Administrative kostnader trenger ikke å støttes av regnskapsdokumenter. Ikke-pengefinansiering ("Money-in-kind"/"Contribution in kind") Indirekte bidrag som ikke dekkes av pengefinansiering utgjør ikke reelle kostnader og er derfor IKKE gyldige. Indirekte bidrag kan derfor ikke beregnes som medfinansiering til prosjektet for hovedsøker eller partnere. Indirekte bidrag til prosjektet skal likevel spesifiseres i søknaden. Lønnskostnader for personell i organisasjonene som er med i prosjektgjennomføringa er ikke indirekte bidrag, men gyldige lønnskostnader. I så tilfelle må de ikke overskride a) normalt lønnsnivå i organisasjonen. b) aktuell kostnad, og de må klart underbygges i regnskapsdokumenter. 12 (av 46 sider)

13 Ugyldige kostnader Følgende kostnader kan ikke inkluderes i prosjektbudsjettet: - gjeld og tapskostnader - gjeldsrenter - gjenstander/tjenester som allerede er finansiert i annen sammenheng - tilegnelse av bygning eller eiendom, unntatt når nødvendig for prosjektgjennomføringa. I så tilfelle må eierskapet overdraes til de endelig tilgodesette og/eller lokale partnere ihht søknaden, før prosjektet avsluttes. - valutatap (utfra kursendringer, vekslinger o.l.) - skatter og avgifter (MVA er støtteberettiga hvis det er en endelig kostnad for søker). - kreditter til tredjeparter 2.2 HVORDAN SØKE SØKNADSSKJEMA Søknader må lages på programmets offisielle elektroniske søknadsskjema, som er tilgjengelig i programmets overvåkningssystem EMOS (www.enpi.fi). Skjemaet brukes for søknad om den kombinerte EU- programfinansieringa, norsk Kolarctic-finansiering og offentlig medfinansiering i Sverige og Norge. I tillegg kan enkelte offentlige medfinansiører kreve andre skjemaer, noe som søker må sjekke. I Norge kan ikke Kolarctic-søknadsskjemaet kreves brukt overfor medfinansiører. Bruken må isåfall avtales særskilt. Søknaden skrives på engelsk! Søknadsskjemaet må utfylles nøye og alt bevares nøyaktig. En utilstrekkelig, inkonsekvent søknad kan avslåes allerede i den administrative kontrollen. Hovedsøker kan bli bedt om å supplere søknaden i løpet av søknadsperioden. Vedlegg som ikke forespørres skal ikke tillegges søknaden SIGNERING AV SØKNADEN OG SENDING TIL SEKRETARIATET Hovedsøker skal fylle ut søknaden i elektronisk form i programmets kontrollsystem (EMOS), med adresse Handskrevne søknader godkjennes ikke. Bare i helt spesielle tilfeller kan søknader i annen form enn gjennom EMOS-systemet tillates, dette forhåndsgodkjennes av JMA. Dette kan gjelde i situasjon der internett eller kommunikasjoner har brutt sammen. En ferdigutfylt søknad sendes til sekretariatet før søknadsfristens utløp. Etter at den er sendt kan den ikke endres. Søknaden kan skrives ut etter at den er sendt. Hovedsøker mottar en egen autorisasjonskode for utskrift fra systemet og må formidle denne til prosjektpartnerne. Det er alltid hovedsøker som signerer EU-støtteskjemaet (side 2 i søknadsskjemaet). For instruksjoner om hvordan søke offentlig medfinansiering se pkt Hovedsøker skriver ut søknadsskjemaet og signerer hovedsøker-erklæringa (Lead Partner Declaration). Prosjektpartnerne skriver også ut søknadsskjemaet, signerer deres partnerskapserklæringer (Partnership Statements) i del VI av søknadsskjemaet, og sender dette til hovedsøker enten i original eller scanna kopier. Hovedsøker vedlegger partnerskapsavtalene til søknadsskjemaet, og sender dem til sekretariatet i en lukket konvolutt. Betegnelsen på søknadsutlysninga (på forsida i søknadsskjemaet) må skrives på konvolutten, sammen med navn og adresse til hovedsøker óg den finske teksten "EI SAA AVITA" (må ikke åpnes). Søknaden sendes i 13 (av 46 sider)

14 posten, men hvis den leveres med egen kurér eller personlig må søker kreve en signert og datert kvittering på innleveringa. Søker fyller ut sjekklista som vedlegg til søknadsskjemaet for å sikre at alle deler av søknaden er utfylt. Sjekklista, søkererklæringa, samt original eller kopi av partnerskapserklæringa, skal sammen med øvrige vedlegg legges i konvolutten, men ikke stiftes til søknadsskjemaet (se pkt 1.4 for vedleggsliste). Den originale stifta søknaden og en kopi av påkrevde vedlegg sendes sekretariat i samme konvolutt. Søknader som sendes pr post sendes til sekretariatet på adresse: Lapin liitto/kolarctic ENPI CBC -ohjelman hallintoviranomainen PL 8056 FIN ROVANIEMI Søknader som leveres med kurèr eller direkte leveres på JMA gateadresse: Lapin liitto/kolarctic ENPI CBC -ohjelman hallintoviranomainen Hallistuskatu 20 B FIN ROVANIEMI Søknader som overbringes til sekretariatet på annen måte (f.eks fax eller e-post) eller etter fristen, vil avvises, noe som også gjelder søknad i uforsegla konvolutt SØKNADSFRIST Søknadsfristen er 16 april 2012 kl norsk tid. Dette betyr at den elektroniske søknaden må være sendt før dette klokkeslett gjennom EMOS-systemet. Etter dette klokkeslettet er systemet stengt. MERK at den originale underskrevne søknaden med vedlegg må også være levert innen samme tidsfrist. Dokumentasjon er kvittering, poststempel eller kvittering fra rekommandert sending med påført klokkeslett når denne er levert inn. Ved personlig levering er fristen kl 1500 norsk tid, da sekretariatet stenger. En søknad som leveres til sekretariatet etter fristen vil bli overført til neste søknadsfrist NÆRMERE INFORMASJON FOR SØKERE Sekretariat med filialer vil gjennomføre informasjonsmøter om søknadsprosessen i hvert land. Mer informasjon om tidtabeller og datoer for informasjonsmøter vil bli publisert på programmets hjemmesider i begynnelse av utlysningsperioden. Søkere har rett til å få generell informasjon om prosessen og prosjektutvelgelsen fra JMA og filialene i løpet av søknadsutlysninga. Spørsmål kan i tillegg sendes på e-post eller eller fax seinest 21 dager før søknadsfristen. Hvilken søknadsutlysning det gjelder skal indikeres klart i meldinga. Spørsmål av teknisk karakter om søknadsprosedyrene kan likevel besvares inntil søknadsfristen. For kontaktdetaljer til JMA og dets filialer - se kapittel (av 46 sider)

15 Svar på spørsmålene blir gitt seinest 11 dager før søknadsfristen. Av hensyn til likebehandling kan ikke sekretariatet eller filialene gi noen forhåndsvurdering av gyldighet for søker, partnere eller aktiviteter. Teknisk informasjon er tilgjengelig til søknadsfristen. På programmets felles internettside vil spørsmål og svar som kan være relevante også for andre søkere publiseres MEDFINANSIERING FRA FINLAND, SVERIGE, RUSSLAND, NORGE EU-finansieringa må suppleres av annen offentlig medfinansiering (regional eller sentral). Hvis offentlige myndigheter, foretak eller organisasjoner deltar i prosjektet som hovedsøker eller partnere, kan egenfinansiering som øremerkes til prosjektet regnes som annen offentlig medfinansiering eller som egenfinansiering eller begge deler. Hvilken kategori finansieringa hører inn under skal være spesifisert i søknaden. Hovedsøker og partnere søker relevant offentlig medfinansiering i eget land. I Finland og Russland søkes også offentlig medfinansiering fra Forvaltningsmyndighet sammen med den kombinerte EU-finansieringa i programmets søknadsskjema. Hovedsøker er alltid den som søker om offentlig medfinansiering i eget land. Partnere fra andre land enn hovedsøkerens, må avtale hvem av dem som søker offentlig medfinansiering på vegne av de andre i sitt aktuelle land. Det må søkes om offentlig medfinansiering før, eller sammen med søknaden på programfinansieringa innen søknadsfristen. En finansieringskontrakt kan ikke inngåes før offentlig medfinansiering er bekreftet. Medfinansiering fra en offentlig organisasjon som deltar i prosjektet som partner må indikere hvorvidt medfinansieringa er i form av kapital eller eget arbeid. Statlig medfinansiering fra Finland og Russland bekreftes av JMA sammen med bekreftelsen på EU-finansieringa. Privat finansiering fra selskaper regnes som tilleggsfinansiering i prosjektet, ikke som medfinansiering til EU-finansieringa. Finland: Finsk statlig medfinansiering er en del av den kombinerte programfinansieringa og søknad om denne rettes til JMA ved å bruke programmets offisielle søknadsskjema. Hvis hovedsøker er fra Finland er også søknadsskjemaet samtidig en søknad om finsk statlig medfinansiering. I de tilfeller der hovedsøker er fra et annet land enn Finland, er det den finske parten som skal fylle ut skjemaet om offentlig medfinansiering ( Applicant of the national co-financing ). Finsk offentlig medfinansiering kan i tillegg ytes av de offentlige organene nevnt under. Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. - Kommuner og regionråd i Lappland og Nord-Østerbotten - Utdanningsinstitusjoner i Lappland og Nord-Østerbotten - Ministerier - Statlige sentralbyråer - Offentlige foretak og bedrifter 15 (av 46 sider)

16 - Spesielle fond og offentlighetsorganisasjoner NB: Bekreftelse på bindende offentlig medfinansiering fra andre kilder i Finland enn den statlige medfinansieringa eller egenfinansieringa, må leveres JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. Sverige: En svensk hovedsøker eller partner kan søke svensk offentlig medfinansiering fra eksempelvis offentlige organisasjoner som er listet under. Hvis hovedsøker ikke er fra Sverige søker én av partnerne om svensk offentlig medfinansiering på vegne av de andre. Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. MERK! Svenske parter som er involvert i prosjekter skal levere en bindende avtale om offentlig medfinansiering fra Sverige til JMA før møtet i JSC. - Länsstyrelser i Norrbotten eller Västerbotten - Regionale statlige organisasjoner - Kommuner i Norrbotten eller Västerbotten - Utdanningsinstitusjoner og universiteter i Norrbotten eller Västerbotten - Ministerier - Kommunale foretak - Statlige sentralbyråer - Offentlige foretak og bedrifter - Spesielle fond og offentlighetsorganisasjoner NB: En svensk prosjektpartner skal levere bekreftelse på bindende offentlig medfinansiering fra andre kilder enn egenfinansieringa, til JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. Russland: Statlig medfinansiering fra Russland er en del av den kombinerte programfinansieringa og rettes til JMA på programmets offisielle søknadsskjema. Hvis hovedsøker er fra Russland er også søknadsskjemaet samtidig en søknad om statlig medfinansiering fra Russland. Hvis hovedsøker ikke er fra Russland søker én av partnerne fra Russland om statlig medfinansiering på vegne av de andre. Offentlig medfinansiering fra Russland kan forøvrig ytes av de offentlige organene nevnt under. Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. - Regionale administrative myndigheter - Bykommuner og distriktskommuner - Kommunale foretak - Offentlige tjenestetilbydere - Offentlige utdanningsinstitusjoner og universiteter - Offentlige forskningsinstitusjoner NB: Bekreftelse på bindende offentlig medfinansiering fra andre kilder i Russland enn den statlige medfinansieringa eller egenfinansieringa, må leveres JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. 16 (av 46 sider)

17 Norge: Norsk Kolarctic-finansiering Norsk Kolarctic-finansiering korresponderer med EU-finansieringa overfor norske prosjektaktører. Merk at hvis hovedsøker er fra Norge i et multilateralt prosjekt vil denne også være ansvarlig for å søke om og forvalte EU-finansieringa i prosjektperioden, tiltross for at EU-midlene ikke kan brukes til å dekke egne kostnader. Norsk Kolarctic-finansiering utgjør inntil 50 % av den totale norske offentlige prosjektfinansieringa, mens 50 % skal utgjøre den offentlige medfinansieringa. Søknad om norsk Kolarctic-finansiering er gjennom programmets offisielle søknadsskjema. Hvis hovedsøker i et multilateralt prosjekt er fra Norge vil denne stile søknaden om EU-midler til JMA. Bilaterale prosjekter uten EU-finansiering vil bli behandlet på samme måte. Hvis hovedsøker er fra et annet land enn Norge vil én av partnerne fra Norge søke om norsk Kolarctic-finansiering på vegne av de andre norske medsøkerne. Norsk offentlig medfinansiering Norsk Kolarctic-finansiering må alltid suppleres av norsk offentlig medfinansiering. Hvis offentlige myndigheter, foretak eller organisasjoner deltar i prosjektet som hovedsøker eller partnere kan ei hver egenfinansiering de måtte rette til prosjektet regnes som annen offentlig medfinansiering. Norsk offentlig medfinansiering kan ytes av offentlige organer som: - Finnmark fylkeskommune - Troms fylkeskommune - Nordland fylkeskommune - Fylkesmannen i Finnmark - Fylkesmannen i Troms - Fylkesmannen i Nordland - Innovasjon Norge - Det norske Barentssekretariatet - Departementer - Kommuner - Utdanningsinstitusjoner i Nordland, Troms og Finnmark - Sametinget Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. MERK! Norsk hoved- eller medsøker i prosjekter skal levere en bindende avtale om offentlig medfinansiering utover egenfinansiering til JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Den signerte partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. JMA skal ha tilsagn fra alle norske finansiører til prosjektet før kontrakten kan underskrives. 17 (av 46 sider)

18 3 SAKSBEHANDLING OG SØKNADSUTVELGELSE 3.1 BEHANDLING AV SØKNADENE Alle søknader vil bli vurdert etter følgende steg og kriterier: STEG 1: ÅPNINGSPROSEDYRE JMA har en åpningsprosedyre straks søknadsfristen er utløpt og alle søknader er registrert. Sekretariatet tar en administrativ sjekk av søknadene som inkluderer sjekk om søknaden passer inn i programmet. Følgende spørsmål vil bli sjekket: - originalt søknadsskjemaet er brukt, og at søknaden er sendt innen tidsfristen - alle punkter er fylt ut og vedleggene lagt ved: utfylt dokument "budsjettspesifikasjoner pr land" (budgetspecification ) kopier av offisielle dokumenter (f.eks Brønnøysundregisteret, Skatteetat) fra både hovedsøker og medsøkere. Dokumentasjonen må vise foretaksnavn, adresse og org.nr. for hovedselskapet. utfylt dokument Logisk rammeverk (Logical framework) frivillig der søkt støtte fra EU er eller mindre prosjektplanen - søknadsskjema er utfylt på engelsk. - en original og en kopi av søknaden er lagt ved - originale signaturer er påført - kostnader, budsjettspesifikasjoner og finansieringsplan er i riktige formater og i euro ( ). - kostnadsbudsjett og finansieringsbudsjett har samme sum - gjennomføringsperioden er 36 måneder eller mindre (36 mnd er maximum tid) - søkt sum fra EU eller Norsk Kolarctic er lik eller lavere enn 50 % av totalbudsjettets godkjente kostnader (for finske, svenske og russlandske hovedsøkere og medsøkere) - hovedsøkererklæringa er fylt ut og signert - medsøker (partnere) erklæringa(-ene) med vedlegg er fylt ut og signert. Originalversjon av medsøkererklæringa med originale signaturer skal være sende JMA før møtet i JMC som behandler søknaden. - hovedsøker, medsøker og partnere er godkjent (kriteriene se kap og i dette dokument) - bekreftelse på at det er søkt om offentlig medfinansiering til prosjektet. Mangelfull søknad kan bli avvist allerede i første tekniske kontroll. Etter administrative sjekk, kan JMA likevel be om informasjon fra Hovedsøkeren om eventuelle mangler i søknaden. Etter den administrative sjekken og vedtaket i Utvelgelseskomiteen vil JMA informere hovedsøkeren skriftlig om følgende: - søknaden er godkjent i den administrative sjekken og er gått videre i systemet for realitetsbehandling, eller - søknaden er ikke godkjent i den administrative sjekken og kommer ikke til å sendes videre for behandling 18 (av 46 sider)

19 STEG 2: BEHANDLING AV SØKNADEN Joint Managing Authority (JMA) JMA (Forvaltningsmyndighet ved sekretariatet) leder den administrative sjekken av søknadene. Regional Assessors Group (RAG) Det er ei ekspertgruppe fra hvert av landene som deltar i programmet (fire grupper). Disse gruppene skal vurdere kvaliteten til alle søknadene i sammenheng med evalueringskriteriene (Vedlegg III) som er godkjent av JMC. Evalueringskriteriene dekker søkers kompetanse og evne til å delta i prosjektet både finansielt og kapasitetsmessig, horisontelle mål, relevans for området, metodologi, budsjett og kostnadseffektivitet og bærekraftighet etter prosjektperioden. JMC har pekt ut fire grupper med permanente medlemmer (organisasjonsrepresentanter) fra hvert land. Sektorene som organisasjonene skal representere er: 1) Forretningsliv og sysselsetting 2) Forskning, utdanning og kultur 3) Sosial og velferd 4) Miljø 5) Urfolk I tillegg til to faste medlemmer kan JMC peke ut 2-4 eksperter til hver gruppe basert på kandidater fra hvert land, og som kan inviteres til saksforberedelsesmøter når det er søknader på deres fagfelter. RAG-anbefalinga sendes til JMA, som sender samlet anbefaling fra alle fire RAG'ene til JSC. Medlemmer fra ekspertgruppene kan delta i møtene til JSC som observatør, for å presentere resultater fra deres vurdering og svare på eventuelle spørsmål fra medlemmer i JSC. Joint Selection Committee (JSC) JSC som er utpekt av JMC gir anbefaling i søknadene på bakgrunn av poenggivinga fra RAG. JSC kan godta disse eller lage alternative poenggivinger for prosjektet. Utvelgelseskomitéen enten aksepterer vurderingene fra ekspertene, eller utarbeider en ny vurderingstabell for prosjektet. JSC anbefaler støtte overfor JMC eller avslag. JSC diskuterer også søknadene som ble avslått i administrativ sjekk og gir anbefalinger til JMC. Beslutningene i JSC er kollektive og vurderingene er konfidensielle. 3.2 BESLUTNING OG KONTRAKTSINNGÅELSE BESLUTNING I OVERVÅKNINGSKOMITEEN (JMC) JMC er utpekt av regjeringer/departmenter i deltakerlandene. JMC bestemmer summen hvert prosjekt skal innvilges eller om søknaden skal avslåes, på bakgrunn av anbefalingene fra JSC. Hvis JMC ikke følger alle anbefalinger fra JSC i søknadsbehandlinga, eller bevilgningssum, skal beslutninga grunngies. Vedtaket sendes via JMA til EU-kommisjonen for godkjenning. EUkommisjonen sender sine merknader til JMA innen 15 arbeidsdager. 19 (av 46 sider)

20 Etter at den endelige avgjørelsen på bevilgningssum er godkjent, skal JMC forelegge vedtaket til søkere som har fått tilsagn innen 15 arbeidsdager, og til de som har fått avslag innen ytterligere 15 arbeidsdager. Beslutninger fra Lapplands forbund i kraft av regional utviklingsmyndighet kan ankes ihht loven om lokalt sjølstyre (Kuntalaki) (365/2005) i forbindelse med forespørsel om rektifisering og kommunal anke (Art. 32 of the Regional Development Act). Etter møtet i JMC kan søker bli bedt om å gjøre endringer eller komme med flere vedlegg i hht JMC-beslutninga. Tilleggene må sendes til JMA før finansieringskontrakten kan skrives FINANSIERINGSKONTRAKTEN Etter at JMC har innvilget EU-finansiering og norsk Kolarctic-finansiering, og hovedsøker har gjort eventuelle endringer og lagt ved de vedlegg som JMC har bedt om, kan JMA starte forberedelsene for utferdigelse av finansieringskontrakten og forhandle med hovedsøker. Finansieringskontrakten er en standardkontrakt (vedlegg I i Søkerveiledninga). Endringer i kontrakten kan skje hvis: - det er feil i prosjektsummen eller det er ugyldige kostnader - det er andre avklaringer eller mindre justeringer av prosjektbeskrivelsen eller budsjett som JSC og/eller JMC har/hadde med i sitt vedtak og det som eventuelt er gjort av endringer etter søknadsfristen. Eventuelle budsjettendringer må ikke medføre overskridelse av totalkostnadene eller fordelinga av Kolarctic-finansiering eller annen offentlig medfinansiering som er godkjent av JMC. JMA må få skjemaet 'finansiell identifisering' (Vedlegg C) rett utfylt og i tide før finansieringskontrakten kan underskrives. Også partnere fra Finland og Russland som er søkere til statlig medfinansiering fra Finland eller Russland må sende inn finansieringsskjemaet (vedl. C). Det anbefales at partnerskapskontrakten må være underskrevet av partnerne og lagt ved søknaden til sekretariatet før finansieringskontrakten kan signeres. I partnerskapskontrakten skal finansieringsansvaret og fordelinga av ansvaret for aktiviteter være avklart mellom hovedsøkeren og partnerne i prosjektet. JMA sender finansieringskontrakten til hovedsøker i tre eksemplarer. Hovedsøker må signere kontrakten innen 30 dager etter mottak og returnere to originale signerte eksemplarer til JMA. 3.3 INDIKATIV TIDTABELL Informasjonsmøter jan/feb 2012 Frist for å be om avklaringer fra sekretariat/filialer kl 15:00 norsk tid Frist for JMA til å svare Søknadsfrist Elektronisk søknadsskjema sendes innen kl 1700 norsk tid. Ved kurèr- eller direktelevering er fristen kl 15:00, post-konvolutt stemples innen Info til søkere om resultatet av adm. sjekk mai Møte i RAG'ene mai 2012 Møte i JSC jun 2012 Møte i JMC jun 2012 Informasjon til søkerne om JMC-beslutninga jul 2012 Lage/signere finansieringskontrakt sekr./søker -sep Dato Tid 20 (av 46 sider)

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

,!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder:

,!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder: 956703_NO_CV 27-04-2006 09:44 rundt 23 millioner SMV-er som representerer 99 % av alle virksomheter i EU og sysselsetter cirka 75 mill. ansatte. SMV-terskler Microvirksomhet NO NB-60-04-773-NO-C I EUs

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer