Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 ÁÂÃÄÅÆÇÄÄÈÅÁ P.O. Box 1441 Vika Phone: ÉÇÇÈÉÈÅÆÇÄÆ N-011 Oslo, Norway Fax: Org.no: NO

2 Kjære fondskunde! 2012 ble et meget bra år for First Asset Management og våre andelseiere. Alle våre fond leverte bedre avkastning enn referanseindeksen og det er vi meget fornøyd med. Også i 2012 var markedet delvis preget av usikkerhet, men de grep som ble gjort av myndighetene i løpet av året bidro til å ta fokus delvis bort fra blant annet krisen i flere sydlige EUR-land. Vi har tro på at markedet vil utvikle seg positivt også i Veksten i Europa vil sannsynligvis komme gradvis tilbake og aksjemarkedene er fortsatt attraktivt priset ved starten av Vi har holdt fast ved fondenes strategi gjennom Starten på 2013 har fortsatt trenden fra Det blir stadig viktigere å ha grundig analyse for å kunne ta gode investeringsbeslutninger. Swedbank First Securities er et av de ledende miljø i Norge på dette området og har gjennom Swedbank tilgang til et stort nettverk utenfor Norge. I løpet av 2012 har First Asset Management fått nye eiere i form av Swedbank Robur Fonder AB som er heleid av Swedbank. Swedbank Robur Fonder AB er Nordens største fondsforvalter, og vi ser frem til at dette samarbeidet kan løfte First Asset Management videre. Vi i First Asset Management arbeider hardt for å skape god avkastning til våre andelseiere. Vi takker for den tillit dere som andelseiere viser oss ved å la oss forvalte deres midler. Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.! 33,80 %,90 % "#,09 % 0,8 % "#$%& 12,43 % 1,3 % Med vennlig hilsen First Asset Management AS Glenn Haglund Daglig leder

3 Arsberetning 2012 Styrets beretning for verdipapirfondene First Generator, First Aktiv Rente og First Aktiv Høyrente. First Asset Management AS driver med forvaltning av verdipapirfond og er lokalisert i Oslo. Selskapet er ansvarlig forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som omfattes av denne beretning. Danske Bank er depotmottaker for verdipapirfondene. Fondene har ingen ansatte. Markedskommentar startet med optimisme og stigende børser. Kredittmarkedene var også meget sterke på begynnelsen av året. Fra mars måned og frem mot sommeren økte fokus på statsgjeldsproblemene, særlig i Hellas og Spania. På sensommeren og høsten så det også ut til at den økonomiske veksten i Kina kunne komme til å bli redusert mer enn mange hadde antatt. Her hjemme kuttet Norges Bank renten i mars fra 1,7 % til 1,0 % for å bremse styrkeisen av den norske kronen. Men det var en uttalelse fra ECB 2. juli som var med på å snu markedene oppover igjen da sentralbanksjef Draghi sa at ECB ville gjøre det som var nødvendig for å bevare euroen og at ingen burde lure på om ECB hadde tilstrekkelig gjennomføringskraft. Utover høsten kom det også litt bedre makrotall fra USA og Kina. Så selvom budsjettforhandlingene i USA skapte litt uro i desember så endte 2012 med god indeksavkastning på de fleste børser og god avkastning i kredittmarkedene. OSEBX (børsindeksen) steg 1,3 % og OSEFX (fondsindeksen) steg 20, %. Ute steg S&P00 i USA med 14,07 % og i Tyskland steg DAX-indeksen med 29,0 %. Aksjefondet First Generator steg med 33,80 % mot referanseindeksens 20, % (OSEFX). Fondet ble dermed det beste norske aksjefondet i High-Yield fondet First Aktiv Høyrente steg 12,4 % mot referanseindeksens 1,29 % (norsk stat 12 mnd). Obligasjonsfondet First Aktiv Rente steg,10 % mot referanseindeksens 3,11 % (norsk stat 4 år). Investeringsmetodikk og internkontroll First Asset Management er en verdiorientert kapitalforvalter med tre fokusområder - strategisk allokering, norske aksjer og obligasjoner. Med fokus på egen analyse og tilknytningen til det velrenommerte makro- og analysemiljøet til Swedbank First Securities tilbyr selskapet sine kunder rådgivning på hele porteføljen. Risikoanalyse, god løpende rapportering og bruk aveksterne fondsforvaltere på områder vi ikke dekker, er andre viktige faktorer som skal sikre høy kvalitet og en porteføljesammensetning som passer den enkelte kundes situasjon. Selskapets forvaltning er basert på fundamental analyse med særlig fokus på selskapenes balanse. Vi er opptatt av å hele tiden være investert i de papirene vi mener har best risikojustert avkastningspotensial. Vi har tro på at den aktive forvaltningen vi utøver på aksjer og renteinstrumenter over tid vil gi god meravkastning til våre kunder. Det å ha et aktivt forhold til den risikoen man eksponerer seg for og ha en tett oppfølging av de posisjonene man tar er essensielt for å kunne gi våre kunder en merverdi. Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Internkontrollen blir årlig gjennomgått av eksternrevisor, og rapporten fremlegges for styret i First Asset Management. Dette er i henhold til internkontrollforskriften fastsatt av Finanstilsynet. First Asset Management er opptatt av å legge til rette for utvikling av medarbeidere uansett kjønn, og praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karriere muligheter og avlønning. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I henhold til regnskapsloven 3-3 skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes regnskaper. VERDIPAPIRFONDENE First Generator: Verdipapirfondet First Generator er et norsk nasjonalt fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondloven 4-8 når det gjelder diversifisering og eksponering mot enkeltselskaper (se fondets fullstendige prospekt for mer info). Fondet er et meget fokusert og aktivt forvaltet norsk aksjefond. Fondets referanseindeks er OSEFX. Fondets avkastning vil derfor i perioder avvike betydelig i forhold til referanseindeksen. Referanseindeksen er utbyttejustert.

4 Investeringsstrategi og risikostyring Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder/land som fremgår av vedtektene. Fondet skal være plassert i de angitte markeder/land, men vil ikke til enhver tid være plassert i alle markeder/land. Fondets investeringsstrategi er dessuten å: 1. velge enkeltpapirer (seleksjon/alpha-forvaltning) på Oslo Børs og øvrige markeder/land som angitt i Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl. 4-8 andre ledd på følgende måte: Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan ikke utgjøre mer enn: 10 % av fondets eiendeler, eller 1 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer som nevnt i dette punktum ikke oversiger 80 % av fondets eiendeler. Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellig utstedere. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter. Styring av risiko Forventet relativ volatilitet villigge i intervallet 8 % - 20 %. Fondets risikoprofil er høy i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. For beregning av forventet relativ volatilitet benyttes leverandør Algorithmics som er integrert i porteføljesystemet Bloomberg AIM. Historisk annualisert, relativ volatilitet for forvaltningsåret 2012 var ca 8 % relativt til referanseindeks OSEFX. Fondet økte den relative volatiliteten fra det unormalt lave nivået i 2011, siden markedene normaliserte seg og absolutt volatilitet falt kraftig gjennom året. Porteføljens beta målt på dagbasis lå på rett over 1.0. Porteføljekommentar 2012 Fondet ga en avkastning i 2012 på 33,8 % sammenlignet med referanseindeksen OSEFX som ga 20, %. Mesteparten av meravkastningen skyldes posisjonene i Norwegian gjennom hele året, Aker Solutions i første halvår og PGS. Posisjonene i Salmar, Yara og Aker bidro også med bra meravkastning. Fondet har vært undervekt små selskaper gjennom året. I tillegg har ikke fondet hatt posisjoner i aksjer som har måttet gjennomføre kriseemisjoner, siden forvalter har hatt mye fokus på at selskapene måtte ha kortsiktig finansiering i orden. Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og mottatte utbytter reinvesteres i sin helhet i fondet. Årsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Overført til opptjent egenkapital kroner First Aktiv Rente: Verdipapirfondet First Aktiv Rente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks (0 % ST4X og 0 % STX, hhv 3 og år Stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som spiller på endringer i rentenivå, og/eller i posisjoner for endret helning, kurvatur og renteforskjeller. I tillegg vil fondet kunne eksponere seg i posisjoner for endringer i kredittpremier. Fondet vil ha en noe høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 1-3 % etter kostnader.

5 Investeringsstrategi og risikostyring: Formålet for forvaltningen er å skape stabil absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er 0 % ST4X og 0 % STX. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen OECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseavkastningen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd både ved posisjoner som spiller på endringer i nivået på referanserenter - rente opp/ned - og/eller posisjoner for endret helning og kurvatur. I tillegg vil fondet kunne eksponere posisjoner for endringer i kredittpremier. Fokuset her vil i første rekke ligge på papirer med middels eller bedre kredittvurdering. Eksponering mot høyrentepapirer (papirer med rating lavere enn BBB) vil maksimalt utgjøre 20 % av fondets totale verdi. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: o høy!ti middels o lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra O til 8 år Porteføljekommentar 2012 Fondet hadde sin første handelsdag 10. september 2010 og har således begrenset historikk. For 2012 ble avkastningen,10 % mot referanseindeksens 3,11 %. Siden oppstart i 2010 har fondets avkastning vært 11,72 % mot referanseindeksens 11,0 %. Fondet er ved utgangen av 2012 posisjonert for renteøkning ved at fondets rentebinding kun er på 0,3 år mot referanseindeksens 4 år. Fondets kredittbinding var ved inngangen til ,7 år og portføljens forventede avkastning (yield) var 4, %. First Aktiv Rente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Arsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året 4 27 kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner Overført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner First Aktiv Høyrente: Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks (ST3X, 12 mnd norsk stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som inneholder tildels betydelig kredittrisiko og tidvis posisjoner som også spiller på endringer i rentenivå. Fondet vil ha en høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 3-7 % etter kostnader.

6 Investeringsstrategi og risikostyring: Formålet for forvaltningen er å skape solid absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er ST3X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen OECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd primært ved posisjoner som inneholder kredittrisiko, samt posisjoner som spiller på endringer i nivået på referanserenter. Kreditteksponering vil i hovedsak være mot høyrentepapirer - papirer med rating lavere enn BBB-. Hele fondet vil kunne plasseres i høyrentesegmentet. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: iii høy Dmiddels D lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra Otil år Porteføljekommentar 2012 Fondet hadde sin første handelsdag 17. mars 2011 og har således en kort historikk. For 2012 ga fondet en avkastning på 12,4 %. Referanseindeksens avkastning ble i samme periode 1,29 % og fondet oppnådde dermed en betydelig bedre avkastning enn referanseindeksen. Den gode avkastningen i forhold til referanseindeksen skyldes i hovedsak de svært gode markedene for kredittpapirer i Fondet hadde ingen enkeltinvesteringer som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres videre i 2013 (reduksjon i kredittpåslagene ) vil fondet igjen kunne levere svært solid meravkastning i forhold til referanseindeksen. First Aktiv Høyrente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Årsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året Avsatt til utdeling andelseiere Overført fra opptjent egenkapital Sum anvendt: kroner kroner kroner kroner Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Styret takker andelseierne for den tillit de har vist oss ved å bruke våre fond.

7 Oslo, 31 desember februar 2013 ~~~~ ~./( ei) Lars Kållholrn Morten Berg Kristin L. A. Wilhelm en \ Styreleder Styremedlem Styremedlem ~s~~ l~u-{_ Lars Vikjord ri~lund Styremedlem Styremedlem Adm.Direktør Varamedlem

8 Produktark First Generator Aksjefond - Norge Desember 2012 PRODUKTARK Hvem pas s er fondet for? Fondet p asser for investorer som ønsker en fokusert og aktivt forvaltet p ortefølje av selskap er i det norske aksjemarkedet. Ris iko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko Firs t Generator m ot OSEFX First Generator OSEFX Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen ov er er av gjort utf ra en beregning av f ondets historiske v olatilitet ov er de siste år. Dersom f ondet har kortere historikk er ref eranseindeksen beny ttet. 80 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 Risiko statistikk Standard avvik: 24,2% Tracking Error:,7% Fond og indeks Desember Hittil i år 2011 Fakta om fondet First Generator 2,7% 33,8% -21,% Kurs p er ,7 OSEFX 0,7% 20,% -18,8% Forvaltningsselskap First Asset Management AS Forvalter Martin Mølsæter Fondets startdato 3. sep temb er 2010 Referanseindeks OSEFX Oslo Børs Fondsindeks Forvaltningskapital NOK 99 mill Fond typ e/domesil Nasjonalt fond/norge Likviditet Daglig Utb ytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl 23.9 for kurs dagen etter Tegningsgebyr Inntil 3,00 % Forvaltningsgeb yr 1,0 % p er år Innløsningsgebyr 0,10 % Suksess honorar* 20, 00 % Minstebeløp NOK Valuta NOK ISIN NO Bloomberg code FIRGENE NO Equity * Honoraret beregnes til 20 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 2,% og minimum 0,%. Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. Historisk avkastning First Generator ble startet 3. september 2010, og 2010-tall viser avkastning fra denne dato. Selskap Royal Carib b ean Cruises Ltd (RCL NO) Norwegian Air Shuttle AS (NAS NO) Norsk Hydro ASA (NHY NO) DNB ASA (DNB NO) Salmar ASA (SALM NO) Fra oppstart Vekt 13,3 % 12,% 12,3 % 11,4% 7,8% 27,9% 20,0% F ondets investeringsstrategi Fondet er en fokusert portefølje av de 12 1 aksjene som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondlovens bestemmelse om at ingen enkelt posisjoner kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljen. Fondets største posisjoner First Asset Management

9 Markedskommentar Aksjemarkedene utviklet seg svakt opp i desember. Optimismen var stor for at avslutningen på 2012 skulle bli sterk, men frykt for at amerikanske politikere ikke skulle bli enig om en løsning av budsjettklippen førte til redusert risikoappetitt rett før jul. OSEBX var opp 0, % (men var stengt og fikk dermed ikke løftet som kom den siste dagen i øvrige åpne markeder), mens indeksen for små selskaper (OSESX) steg solide,3 %. I USA steg S&P00 0,9 % mens i Tyskland steg DAX-indeksen 2,8 %. Den bredere europeiske aksjeindeksen Europe Stoxx 00 steg 1, % (alle avkastningstall er i lokal valuta). Til tross for til tider stor usikkerhet gjennom fjoråret, har markedene for aksjer og kredittobligasjoner levert svært god avkastning i 2012 (se grafen til høyere). Som nevnt var fokuset i desember på USAs fiscal cliff. Kapitalmarkedene har de siste månedene blitt dratt frem og tilbake mellom positive og negative signaler fra begge de politiske leirene. Sent på nyttårsaften kom de politiske fraksjonene til enighet, og selv om noen beslutninger ble dyttet noe frem i tid reagerte aksjemarkedene svært positivt på nyheten. Øvrig makro har vært jevnt over bedre gjennom måneden, og den globale PMI (innkjøpssjefsindeksen) indeksen ser ut til ha passert bunnen. Våre forventninger for 2013 er en svak, men positiv makroutvikling, drevet primært av solid vekst i USA og Kina. I USA fortsetter bedringen i arbeids- og boligmarkedet, noe som vil bidra til å bedre gjeldssituasjonen til amerikanske konsumenter og stimulere til økt forbruk. Etter at kinesiske myndigheter begynte å stimulere økonomien igjen har de fleste indikatorene snudd opp, og dette smitter over på resten av Asia. Skulle vårt makrosyn materialisere seg tror vi på nok et bra år i 2013 for risikoaktiva. Inntjeningsforventingene til 2013 er foreløpig svært konservative, slik at det kan være potensial for positive revideringer av estimatene, noe som isolert sett også vil være positivt for aksjer. Vi tror også at den betydelige rabatten på SMB selskaper versus store selskaper skal reduseres gjennom året. Et annet element som kan bidra til å flytte penger over til aksjer er hvis statsrenter skulle begynne å stige. Det kan føre til en betydelig omallokering av midler ut av sikre statspapirer som faller i verdi (grunnet stigende renter) over til aksjer. Utviklingen i aksjemarkedene hittil i år Porteføljekommentar Fondet steg 2,7 % i desember, mens OSEFX steg 0,7 %. Hittil i år har fondet steget 33,8 %, mens OSEFX har steget 20, %. Fondet har hatt og har fortsatt en beta på litt over 1,0 og en tracking error på ca 7-8%. De viktigste positive bidragsyterne til fondets absoluttavkastning var seismikkselskapene Polarcus og Dolphin som steg 1-18% på sterkere enn ventet seismikkmarked for Selskapene handler fortsatt på P/E ca -x. Lakseselskapet Salmar og Norwegian bidro også positivt i desember. Vi har solgt oss helt ut av Yara siden både gjødsel og kornmarkedet ser svakere ut enn ventet. Vi tror aksjer med litt mer finansiell gearing og small caps vil gjøre det best i januar. Derfor har vi tatt inn flere small caps i porteføljen i desember. Både REC, Nordic Semiconductors, Wilhelm Wilhelmsen ASA og Panoro har kommet inn i porteføljen.rcl bidro mest på den negative siden i desember med et fall på 8% etter svak guiding fra konkurrenten Carneval. Vi har solgt oss ned i RCL på nyåret etter nye signaler om svakere billettprisutvikling og i etterkant av en sterk kursutvikling de siste dagene. Disclaimer This document is intended for use only by those investors to whom it is made available by First Asset Management AS ( FAM ) and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of FAM. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. FAM makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgment at this date and are subject to change. FAM has no obligation to notice changes of judgments or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. FAM accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. FAM shall not have any responsibility for any such violations. FAM is a fully owned subsidiary of First Securities AS and is a part of the Swedbank AB Group. The Swedbank AB Group may have holdings of any issuer referred herein as a result of market making operations and/or underlying shares as a result of derivatives trading. The Swedbank AB Group may buy or sell such shares both for own account, and as a principal agent. Due to internal professional secrecy such holdings are not known to others outside the department which carries out the operations. Employees in the Swedbank AB Group may have indirect ownership of any issuer referred herein as a result of investments in securities, funds or similar. The Swedbank AB Groups tied agents (hereunder employees of tied agents) may have holdings of any issuer referred herein. Furthermore, FAM is appointed by Lantern Structured Asset Management Ltd as investment manager to several funds under the UCITS Directive. FAM is also manager for other UCITS funds and several other type of funds, for more information regarding these funds please contact FAM or go to for more details. Funds that FAM are investment manager for may have holdings of any issuer referred herein and employees of Swedbank AB Group have holdings in the funds. Please note that for all funds there are prepared a complete and a simplified prospectus, which can be ordered from FAM along with the funds articles of association. Past performance for the funds is no indication of current or future performance. The value of the investments in the different funds managed by FAM can go up or down in value and the whole investment made can ultimately be lost. First Asset Management

10 Verdipapirfondet Resultatregnskap First Generator Beløp i hele kroner Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter kr kr 300 kr 2099 Utbytte kr kr 2894 kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr 248 kr Porteføljeresultat kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler 8 kr kr kr 804 Forvaltningshonorar 8 kr kr kr Andre inntekter og kostnader 9 kr -283 kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen Resultat før skattekostnad kr kr -289 kr Skattekostnad 11 kr kr kr ARSRESULTAT kr kr -289 kr 8249 Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til kursreserve kr kr kr Overført fri egenkapital kr kr kr Sum anvendt kr kr -289 kr 8249 regn_generator_ xlsxresul TAT :0

11 Verdipapirfondet First Generator Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr Andre fordring kr -O kr 4932 Bankinnskudd kr kr 2718 kr Sum eiendeler kr kr kr 9139 EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 7 kr kr kr Overkurslunderkurs kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr Opptjent egenkapital kr kr kr 8249 Sum egenkapital 7 kr kr kr GJELD Annen gjeld 10 kr kr kr Sum gjeld kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr 9139 Oslo, 31. desember februar 2013 Lars Gran Kållholrn Styreleder ~~2D~btOdbe,g Sty,emedlem/])..,(\,., ~kj John Einar Høsteland Lars Henning Vikjord Styremedlem rr: Kristin L. A. Wilhelmsen ~'""d Adm. Direktør regn_genera tor_ xlsxbalanse :07

12 VERDIPAPIRFONDET FIRSTGENERATOR 31. Desember 2012 Urealisert %av %-vis Markedsverdi Gevinst/tap andels- andel i Selskapets navn Antall Valuta Marked Kostpris NOK NOK NOK kapitalen selskapet Abg Sundal Collier ASA NOK Oslo Børs % 0.2% DNBASA 1242 NOK Oslo Børs % 0.01 % Sum bank/finans/forsikring % Nordic Semiconductor ASA NOK Oslo Børs % 0.12 % Sum teknologi/kommunikasjon Oslo Børs % Norwegian Air Shuttle ASA 8087 NOK Oslo Børs % 0.23 % Royal Caribbean Cruises Ltd NOK Oslo Børs % 0.03 % Salmar NOK Oslo Børs % 0.1% Sum konsumrelatert % Dolphin Group ASA NOK Oslo Børs % 0.2 % Petroleum Geo-Services ASA NOK Oslo Børs % 0.02 % Polarcus NOK Oslo Børs % 0.18 % Subsea NOK Oslo Børs % 0.01 % Sum energi og oljeservice % Agrinos AS NOK Oslo Børs % 0.04% Borregaard NOK Oslo Børs % 0.2 % Golden Ocean Group Limited NOK Oslo Børs % 0.0% Intex Resources NOK Oslo Børs % 0.4 % Norsk Hydro ASA NOK Oslo Børs % 0.02 % Panoro Energy 0000 NOK Oslo Børs % 0.28% Renewable Energy Corporation ASA NOK Oslo Børs % 0.09 % Sum industri og råvarer % Sum portefølje % Sum verdipapirer % Sum kontanter % Sum andelskapital %

13 Produktark First Aktiv Rente Rentefond - Norge Desember 2012 PRODUKTARK Hvem passer fondet for? Fondet p asser for investorer som ønsker en aktiv forvaltning av ob ligasjoner gjennom et regulert og likvid fond. Ris iko Figuren viser Firs t Asset Management AS sin risikovurdering av fondet First Aktiv Rente mot Referanseindeks Lavere risiko Høyere risiko Typisk lavere avkastning Plasseringen på skalaen ov er er av gjort utf ra en beregning av f ondets historiske v olatilitet ov er de siste år. Dersom f ondet har kortere historikk er ref eranseindeksen beny ttet. 970 Typisk høyere avkastning 920 sep. 10 nov. 10 Historisk avkastning First Aktiv Rente Referanseindeks jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 Risiko statistikk Fond og indeks Desember Hittil i år 2011 First Aktiv Rente 0,3 9 %,10 % 3,43 % Standard avvik: 3,3 1 % Referanseindeks 0,17 % 3,11 % 7,81 % Tracking Error: 4,44 % *First Aktiv Rente ble startet 10. september 2010 og således en kort historikk. Fra oppstart 11,72 % 11,0 % Fakta om fondet Kurs p er ,40 Forvaltningsselskap Firs t Asset Management AS Forvalter Henry Grepstad/Nicholas Salbu Fondets startdato 10. sep temb er 2010 Referanseindeks 0 % ST4X (3 år stat) 0 % STX ( år stat) Forvaltningskapital NOK 20 mill Fond typ e/domesil UCITS/Norge Likviditet Daglig Utb ytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl 23.9 for kurs dagen etter Tegningsgebyr Inntil 1,00 % Yield to maturity 4,% Forvaltningsgeb yr 0,0 % p er år Rentebinding (durasjon) 0,3 Innløsningsgebyr 0,00 % Kredittbinding (kredittdurasjon) 3,7 Minstebeløp NOK Valuta NOK Fondets sektor- og rating-allokering (intern rating) ISIN NO Bloomberg code FLANGRE NO Equity Sektorer Vekt Rating Dette p roduktarket må ikke b rukes som b asis for investeringsb eslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kurs utvikling. Investor op p fordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. F ondets investeringsstrategi Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere risiko enn referanseindeksen, har fondet som mål å gi en årlig relativ meravkastning etter kostnader på 1 3%. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis. Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer. Nøkkeltall Stat 0 % AA og b edre 13,7 % OMF (Obl. med fortrinnsrett) 12 % AA- til A- 19,4 % Bank 0 % BBB+ til BBB- 48,7 % Kraft 0 % High yield 18,2 % Industri 27 % 100 % 100 % Nå Forrige måned 4,% 0,3 3,4 Vekt First Asset Management

14 Markedskommentar Aksjemarkedene utviklet seg svakt opp i desember. Optimismen var stor for at avslutningen på 2012 skulle bli sterk, men frykt for at amerikanske politikere ikke skulle bli enig om en løsning av budsjettklippen førte til redusert risikoappetitt rett før jul. OSEBX var opp 0, % (men var stengt og fikk dermed ikke løftet som kom den siste dagen i øvrige åpne markeder), mens indeksen for små selskaper (OSESX) steg solide,3 %. I USA steg S&P00 0,9 % mens i Tyskland steg DAX-indeksen 2,8 %. Den bredere europeiske aksjeindeksen Europe Stoxx 00 steg 1, % (alle avkastningstall er i lokal valuta). Til tross for til tider stor usikkerhet gjennom fjoråret, har markedene for aksjer og kredittobligasjoner levert svært god avkastning i 2012 (se grafen til høyere). Skulle vårt makrosyn materialisere seg tror vi på nok et bra år i 2013 for risikoaktiva. Inntjeningsforventingene til 2013 er foreløpig svært konservative, slik at det kan være potensial for positive revideringer av estimatene, noe som isolert sett også vil være positivt for aksjer. Vi tror også at den betydelige rabatten på SMB selskaper versus store selskaper skal reduseres gjennom året. Et annet element som kan bidra til å flytte penger over til aksjer er hvis statsrenter skulle begynne å stige. Det kan føre til en betydelig omallokering av midler ut av sikre statspapirer som faller i verdi (grunnet stigende renter) over til aksjer. Utviklingen i aksjemarkedene hittil i år Som nevnt var fokuset i desember på USAs fiscal cliff. Kapitalmarkedene har de siste månedene blitt dratt frem og tilbake mellom positive og negative signaler fra begge de politiske leirene. Sent på nyttårsaften kom de politiske fraksjonene til enighet, og selv om noen beslutninger ble dyttet noe frem i tid reagerte aksjemarkedene svært positivt på nyheten. Øvrig makro har vært jevnt over bedre gjennom måneden, og den globale PMI (innkjøpssjefsindeksen) indeksen ser ut til ha passert bunnen. Våre forventninger for 2013 er en svak, men positiv makroutvikling, drevet primært av solid vekst i USA og Kina. I USA fortsetter bedringen i arbeids- og boligmarkedet, noe som vil bidra til å bedre gjeldssituasjonen til amerikanske konsumenter og stimulere til økt forbruk. Etter at kinesiske myndigheter begynte å stimulere økonomien igjen har de fleste indikatorene snudd opp, og dette smitter over på resten av Asia. Porteføljekommentar Avkastningen for fondet var i desember 0,39 % mot referanseindeksens oppgang på 0,17 % (norsk stat med 4 års rentebinding). Fondets avkastning ble dermed,1 % i 2012, omtrent det dobbelte av referanseindeksen som har gitt 3,11 %. Den løpende avkastningen for porteføljen (Yield) var ved utgangen av desember 4, % (før forvaltningshonorar) som er det samme som forrige måned. Ved inngangen til 2012 beregnet vi fondets yield til 4,4 % etter forvaltningshonorar, men avkastningen ble altså,1 % etter forvaltningshonorar (0,0 %). Dette skyldes kursgevinster på mange obligasjoner som mer enn kompenserer for fallet i pengemarkedsrenten gjennom året (fondet har svært mange obligasjoner som betaler 3mnd Nibor pluss en fast kredittmargin). Det var ingen enkeltnavn/utstedere som fondet tapte eller tjente spesielt på i desember. Strategien vår og vårt syn på utviklingen i rentemarkedet er ikke endret ved inngangen til Risikofrie renter er på svært lave nivåer langs hele rentekurven og investorer blir godt kompensert for å ta kredittrisiko. Selv om kedittpremiene har falt en del gjennom 2012 er de ved inngangen til 2013 fortsatt på høye nivåer i forhold til et historisk snitt. Disclaimer This document is intended for use only by those investors to whom it is made available by First Asset Management AS ( FAM ) and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of FAM. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. FAM makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgment at this date and are subject to change. FAM has no obligation to notice changes of judgments or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. FAM accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. FAM shall not have any responsibility for any such violations. FAM is a fully owned subsidiary of First Securities AS and is a part of the Swedbank AB Group. The Swedbank AB Group may have holdings of any issuer referred herein as a result of market making operations and/or underlying shares as a result of derivatives trading. The Swedbank AB Group may buy or sell such shares both for own account, and as a principal agent. Due to internal professional secrecy such holdings are not known to others outside the department which carries out the operations. Employees in the Swedbank AB Group may have indirect ownership of any issuer referred herein as a result of investments in securities, funds or similar. The Swedbank AB Groups tied agents (hereunder employees of tied agents) may have holdings of any issuer referred herein. Furthermore, FAM is appointed by Lantern Structured Asset Management Ltd as investment manager to several funds under the UCITS Directive. FAM is also manager for other UCITS funds and several other type of funds, for more information regarding these funds please contact FAM or go to for more details. Funds that FAM are investment manager for may have holdings of any issuer referred herein and employees of Swedbank AB Group have holdings in the funds. Please note that for all funds there are prepared a complete and a simplified prospectus, which can be ordered from FAM along with the funds articles of association. Past performance for the funds is no indication of current or future performance. The value of the investments in the different funds managed by FAM can go up or down in value and the whole investment made can ultimately be lost. Filipstad Brygge 1, Aker Brygge, POB 1441 Vika, N 011 Oslo, Norway Tel: , Fax: Org. no: First Asset Management

15 Verdipapirfondet First Aktiv Rente Resultatregnskap Beløp i hele kroner Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr -449 Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr Porteføljeresu Itat kr kr 8799 Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 8 kr kr Andre inntekter og kostnader 9 kr kr Forvaltningsresultat kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr Resultat før skattekostnad kr kr Skattekostnad 11 kr kr ARSRESULTAT kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital kr kr Netto andelsrente gjennom året kr -42 kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr Sum anvendt kr kr regn_aktivrente_311212_inkl. durasjon,rente.xlsxresul TAT :0

16 Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr Opptjente, ikke mottatte inntekter kr kr Andre fordringer 10 kr kr Bankinnskudd kr kr Sum eiendeler kr kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Andelskapital til pålydende 7 kr kr Overkurslunderkurs kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr Opptjent egenkapital kr kr Sum egenkapital 7 kr kr GJELD Annen gjeld kr kr Sum gjeld kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr Oslo, 31. desember februar 2013 Lars Goran Kållholrn Styreleder Lars Henning Vikjord Styremedlem Kristin L. A. Wilhelmsen St: medlem ~~; n~dbe,g Styremedle~ /~ 1 glund Adm. Direktør,ohnE,na. Varamedlem regn_aktiv Høyrente_311212_inkl. durasjon, rente.xlsxbalanse :0

17 VERDIPAPIRFONDET FIRSTAKTIVRENTE 31. Desember 2012 Selskapets navn Bamle og Langesund Spb FRN 12/1 Bien Sparebank 12/1 FRN Blaker Sparebank FRN 12/17 BN Bank ASA FRN 10/1 Bustakreditt FRN 10/1 DnB Bank FRN 12/18 Dnbnor Boligkreditt FRN 09/1 Halden Sparebank FRN 09/19 Helgeland SPB FRN Holand og Setskog Spb FRN 12/49 LANDKREDITIBOllGKREDITI FRN 11/1' Leaseplan Corp. FRN 12/1 Melhus Sparebank FRN 10/1 Nortura AS FRN 12/17 Nøtterø Sparebank 8.2% 10/20 Pareto Bank AA Sparebank 1 SMN FRN 10/1 Sparebank 1 SMN FRN 12/22 Sparebank 1 SR Bank FRN 12/17 Sparebank 1 SR Bank FRN 12/22 Sparebank Sogn&Fjordane FRN 10/20 Sparebanken Hedmark FRN 12/18 Sparebanken Møre FRN 0/1 Sparebanken SR FRN 12/1 Sparebanken Telemark FRN 12/17 Sparebanken Vest Bolgkreditt FRN 10/1 Sparebanken Vest Boligkreditt FRN ID!: Sparebanken Vest FRN 12/17 Sparebanken Vest FRN 12/17 Sparebanken øst 10/1 FRN Spb Nord Norge FRN 12/22 Statsbygd Sparebank FRN 9/18 Storebrand 2012/2017 FRN Swedbank AB FRN 10/1 Terra Boligkreditt AS FRN 08/18 Terra Gruppen 11/1 Terra Gruppen 0/1 Tolga-Os Sparebank FRN Totens sparebank Boligkreditt FRN 11/1 Voss Veksel- Landmandsbk 8.1% 10/2( Sum bank og finans Pålydende Påløpte rtr Durasjon Effektiv rente 3.148% 3.77% 7.0% 2.84% 2.224% 3.043% 2.147%.0%.800% 7.349% 2.87% 3.772% 3.409% 4.030% 8.17% 3.431% 2.41% 4.81% 2.908% 4.83%.914% 3.18% 3.24%.334% 3.122% 2.% 2.314% 3.018%.284% 3.390% 4.82% 4.399% 3.847% 2.90% 3.429% 7.430% 3.742% 7.10% 2.82% 8.223% Kurs Markedsverdi Kostpris NOK (inkl. renter) NOK Urealisert Risiko- Gevinst/tap % av andels- klasse NOK kapitalen Neste rente % O O O O O % 0.7% 1.1% 2.32 % 1.20% 3.08% 1.21 % 2.2 % 1.1% 1.1% 2.73 % 1.4% 2.77% 0.3 % 1.9% 1.4% 3.08% 2.00% 1.93% 0.73 % 3.93% 0.4% 1.77% 1.9% 2.32 % 1.4 % 1.99% 1.19 % 1.17 % 2.9% 0.9% 3.92 % 1.94% 1.1 % 0.77% 3.8 % 0.97% 1.92% 0.80% % regn_aktivrente_311212_inkl. Austevoll Seafood FRN 12/18 Bonheur FRN 12/19 Color Group FNR 12/19 Entra Eiendom FRN 12/1 1MSkaugen FRN 12/1 durasjon,rente.xlsxgruppert %.24% 7.17% 3.0% 12.19% O 1.18 % 1.00% 1.3 % 1.93 % 0.7% :0

18 Norwegian Air Shuttle 13/04/ % % Odfjell ASAFRN12/ % O 1.17% Selvaag Gruppen FRN12/ % % Stolt-Nielsen FRN12/ % % Teekay Offshore FRN12/ % % Tele2 AB FRN12/ % O 1.93 % Teodin Acquico FRN12/ % % Wilh Wilhelmsen Holding 9% 09/ % % Wilh. wilhelmsen FNR07/ % % Sum industri og shipping % DOFSubsea FRN12/ % % Dolphin Group AS 11/ % % Havila Shipping FRN11/ % % Sum energi og oljeservice % Sum portefølje % Sum verdipapirer % Sum kontanter % Sum andelskapital % Forklaring til First Aktiv Rente porteføljen Verdipapirer merket med' er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller Verdipapirene er inndelt i risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse1 har lavest risiko og klasse har høyest risiko. Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse4: Fylker og kommuner Risikoklasse: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse : Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 4.%, Rentebinding (durasjon) 0.3, Kredittbinding (kredittdurasjon) 3.7. regn_aktivrente_311212_inkl. durasjon,rente.x1sxgruppert :0

19 Produktark First Aktiv Høyrente Rentefond - Norge Desember 2012 PRODUKTARK Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en diversifisert aktiv forvaltning av kredittobligasjoner gjennom et regulert og likvid fond. Risiko Lavere risiko Typisk lavere avkastning Plasseringen på skalaen ov er er av gjort utf ra en beregning av f ondets historiske v olatilitet ov er de siste år. Dersom f ondet har kortere historikk er ref eranseindeksen beny ttet. Risiko statistikk Standard avvik: 3,70 % First Aktiv Høyrente mot referanseindeks Fond og indeks Desember Hittil i år 2011 Tracking Error: 3,70 % First Aktiv Høyrente 0,79 % 12,4 % -0,31 % Fakta om fondet Referanseindeks 0,19 % 1,29 % 2,90 % Kurs per ,41 Høyere risiko Typisk høyere avkastning mar. 11 apr. 11 mai. 11 Historisk avkastning First Aktiv Høyrente Referanseindeks Fra oppstart* 12,10 % Forvaltningsselskap First Asset Management AS *First Aktiv Høyrente ble startet 17. mars Forvalter Henry Grepstad Fondets investeringsstrategi Fondets startdato 17. mars 2011 Fondet er et aktivt forvaltet høyrente-obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst Referanseindeks ST3X (12mnd stat) kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert Forvaltningskapital NOK 321 mill absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i Fond type/domesil UCITS/Norge obligasjoner med løpende avkastning betydelig høyere enn statsobligasjoner og bevisst posisjonering for endringer i kredittpremier, alt i en veldiversifisert portefølje. Likviditet Daglig Rentedurasjonen i fondet vil normalt ligge rundt 1 år. Utbytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl 23.9 for kurs dagen etter Investeringsbeslutningene er basert på fundamentalanalyse av enkeltselskaper og vurderinger av rente- og kredittmarkedene generelt. Sentralt i disse vurderingene er Tegningsgebyr Inntil 1,00 % hvor forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Forvaltningsgebyr 0,7 % per år Suksesshonorar* 10,00% Innløsningsgebyr 0,00 % Minstebeløp NOK Nøkkeltall Nå Forrige måned Valuta NOK Yield to maturity 8,0% 8,4% ISIN NO Rentebinding (durasjon) 0, 0, Bloomberg code FAHOYRE NO Equity Kredittbinding (kredittdurasjon) 2,9 3,1 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 4,23 % des. 12 *- Honoraret beregnes til 10 % av f ondets av kastning etter f orv altningshonorar og utov er ref eranseindeksen. Av kastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsv is. Honoraret akkumuleres kun hv is f ondets av kastning utov er ref eranseindeksen er den høy este innenf or hv ert kalenderår. Totalt årlig f orv altningshonorar er begrenset til maksimalt 1,00 % og minimum 0,0 %. Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. Rating-allokering Fondets største posisjoner Investment grade 1 % Norw egian Air Shuttle AS,4% BB+/BB/BB- 28 % DOF Subsea AS,1% B+/B/B- 4 % Teodin Acquico AS 4,4% Svakere 3 % Navigator Holdings Ltd 2,8% Color Group ASA 2,7% Havila Shipping ASA 2,7% Aker ASA 2,4% Dolphin Group AS 2,4% First Asset Management

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2015 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2015 Kjære

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Kortsiktige utfordringer Markedene trosset kortsiktige utfordringer som mulige renteøkninger fra FED, folkeavstemming i UK og litt utfordrende prising i forhold

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK og SEK fortsetter å stige. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 3.august 2009

Valuta ukerapport. NOK og SEK fortsetter å stige. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 3.august 2009 Mandag 3.august 2009 Renter 31.07.09 3m rente 12m rente NOK 1,78 2,48 EUR 0,98 1,45 USD 0,58 1,60 GBP 0,83 1,64 SEK 0,85 1,25 JPY 0,58 0,86 CHF 0,25 0,78 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren +47

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Valuta ukerapport. Mandag 20.april 2009

Valuta ukerapport. Mandag 20.april 2009 Mandag 20.april 2009 Sterkere USD til tross for økt risikoappetitt - USD steg mot EUR og NOK forrige uke, til tross for at oppgangen i aksjemarkedene indikerer at risikoappetitten er stigende. Detaljhandelen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Valuta ukerapport. Fallende risikoappetitt sender JPY og USD opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 2.

Valuta ukerapport. Fallende risikoappetitt sender JPY og USD opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 2. Mandag 2.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen Sjefsanalytiker, valuta +47 2311 62 63 brw@first.no Fallende risikoappetitt sender JPY og USD opp - Etter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer