Hva har skjedd på TreTorget i 2003? En fellesgodeprodusent for trebransjen tar form. Hovedpunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva har skjedd på TreTorget i 2003? En fellesgodeprodusent for trebransjen tar form. Hovedpunkter"

Transkript

1 Hva har skjedd på TreTorget i 2003? En fellesgodeprodusent for trebransjen tar form Hovedpunkter Denne rapporten er daglig leder sin orientering om drifta og er et supplement til styrets årsberetning og regnskap for Rapporten dokumenterer de viktigste aktiviteter og resultater fra prosjektene som har løpt i 2003 og setter disse i en sammenheng. Noen hovedpunkter fra året som er gått: TreTorget AS sin virksomhet startet opp i 2002 og 2003 var foretakets første hele driftsår. Utvikling og konsolidering av egen drift har derfor også i 2003 vært et sentralt prosjekt. Ved årets start knyttet det seg stor usikkerhet til foretakets egen økonomi. Det var derfor nødvendig å legge opp til et høyt aktivitetsnivå for konsulenttjenester for å sikre drifta. Slike oppdrag er, med unntak av merkantile tjenester for våre leietakere, nesten utelukkende tatt utenfor vårt geografiske kjerneområde med oppdragsgivere som SkogData AS, Norsk Virkesmåling, DIGI Skog, Norges Skogeierforbund og Moelven Wood AS. Oppdragene har bidratt til økt kontaktflate og årets økonomiske resultat. I løpet av året er viktige forutsetninger for TreTorget AS som fellesgodeprodusent falt på plass. TreTorget AS har fortsatt som en del av Gla` i Glåmdal sitt operatørnettverk. Midtsommers ble det avklart at TreTorget AS ble operatør for Innovasjon Norge Arenaprogrammet sitt prosjekt Trepiloten i Glåmdal. Omtrent samtidig kom forutsetningene på plass for TreTorget inkubator som er en del av Trippelinkubator som inngår i SIVA sitt inkubatornettverk. Videre har en fått finansiert og tildelt viktige fellesprosjekt som Tre utan grenser, Trekrutt (Entreprenørskap i tre) og Ved tregrensen. Det har gjennom året vært en konstruktiv dialog med Hedmark fylkeskommune, Gla` i Glåmdal, Innovasjon Norge og SIVA som viktige finansieringskilder, ressursmiljø og samarbeidspartnere. Det har vært arbeidet for å få en sentral plass i Regional utviklingsplan (RUP) for Hedmark fylke, og i samarbeid med de regionale bransjeorganisasjonene innenfor skog- og trenæringen er fylkeskommunens invitasjon om partnerskapsavtale blitt fulgt opp. Dette er gjort i forståelse med og med støtte fra FMLA Hedmark. Dette vil bli fulgt opp videre i TreTorget AS vektlegger å være åpne mot omgivelsene. Vi har svært god kontakt med og spiller godt på lag med lokalpressen. Egne hjemmesider (www.tretorget.no) er knyttet opp mot portalene og som bidrar til informasjon om våre aktiviteter. Presentasjon av vår virksomhet på fagmøter, konferanser, for bedrifter og virkemiddelapparatet er en prioritert oppgave som bidrar til å styrke vårt nettverk. En spesiell takk til Knut Barth som sammen med ei aktiv styringsgruppe la grunnlaget for at Trepiloten i Glåmdal kom med som en del av Innovasjon Norge sitt Arenaprogram. Fra forprosjektet til Trepiloten foreligger rapporten Skog- og trenæringen i Glåmdalen utarbeidet av Martin Vikesland, Tore Dirdal og Morten Ørbeck (Handelshøyskolen BI/Østlandsforskning). Dette er et solid grunnlag for TreTorget AS sin videre virksomhet. TreTorget AS sine utmerkede medarbeidere har i 2003 vært: Kjell Opsahl (vaktmester), Ragnhild Bye (rengjøring), Ellinor Bjerke (prosjektmedarbeider/merkantile tjenester) og prosjektlederne Kai Roger Berget (Trekrutt) og Guri Kvesetberget Hagen (Trepiloten). TreTorget AS vil takke sine innleide konsulenter Charlotte Holmen og Haakon Gjems som har bidratt som prosjektledere / prosjektmedarbeidere. 1

2 Glåmdal Tresenter Eiendom AS har også i 2003 vært en tålmodig utleier av bygget. Våre leietakere (Tremula AS, To med tre AS, Naustvik utvikling, Bjarne Lundebymoen og Silvinova AS) er viktige bidragsytere i oppstarten av TreTorget AS. Gla` i Glåmdal og Hedmark fylkeskommune har bidratt med prosjektmidler til å utvikle TreTorget AS. SIVA, Innovasjon Norge, Gla` i Glåmdal og Interreg (Hedmark fylkeskommune) har bidratt til å finansiere prosjekt som har vært helt nødvendig for å komme i gang. Operatørnettverket som Gla` i Glåmdal har initiert, har vært en viktig og nyttig kontaktflate for TreTorget AS. Etableringen av inkubatortilbudet har fått nødvendig drahjelp gjennom samarbeidet i Trippelinkubator der vi har jobbet tett sammen med Kongsvinger Kunnskapspark AS og ikke minst Gründerhuset ved Kunnskapsparken Hedmark AS. Forskningsprogrammet VS2010, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, LO, NHO og Innovasjon Norge, driver følgeforskning på og dokumenterer utviklingen av TreTorget AS og treklyngen i Glåmdal. Det er Berit Aasen ved NIBR og Morten Ørbeck ved Østlandsforskning som følger oss tettest. Morten Ørbeck har ellers vært en nyttig bidragsyter i flere sammenhenger. Takk også til våre aksjonærer og til styret for deres viktige bidrag. TreTorget som driver i treklyngen i Glåmdal Trepiloten Gjennom forprosjektet til Trepiloten i Glåmdal har TreTorget AS sin rolle som en fellesgodeprodusent for skog- og trenæringen i Glåmdal blitt klargjort. Arbeidet i forprosjektet ble styrt av ei egen styringsgruppe med Sven Egil Holmsen (Innovasjon Norge) som prosjektansvarlig. Hovedaktiviteten til forprosjektet var å gjennomføre en statusundersøkelse blant skog- og trebedriftene i regionen. I forprosjektet inngikk også småskala uttesting av klyngefremmende tiltak. Det ble gjort forundersøkelser rundt blant annet mulighetene for å etablere funksjonelle møteplasser i forbindelse med en tørkepool eller et slipeverksted. Videre ble det gjennomført et salgskurs på TreTorget i mars/april. Prosjektleder Knut Barth gjennomførte en spørreundersøkelse blant vel 71 bedrifter. I 11 av de største foretakene er det gjennomført dybdeintervjuer. Resultatene er analysert i forhold til teori om næringsklynger og er presentert i rapporten: Skog- og trenæringen i Glåmdalen en analyse av status og utfordringer for næringsmiljøet i regionen. Analysen dokumenterer bransjens store betydning for regionen, men også de utfordringer som næringen står overfor. Enkelt sagt har vi en betydelig ansamling av skog- og trebedrifter, men denne ansamlingen har svært langt igjen til at den beskrives som en velfungerende næringsklynge. Glåmdalen er svært sterk med hensyn til skogbruk og trelast, men står relativt svakere meg hensyn til ferdigvareproduksjon. Denne delen av prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom Senter for verdiskaping ved Handelshøyskolen BI og Østlandsforskning. Martin Vikesland (BI) var ansvarlig og hadde med seg Tore Dirdal (BI) og Morten Ørbeck (ØF) i teamet. Analysen ble presentert 27. august på et møte på Gruetunet. Her var det 41 deltakere. På bakgrunn av det førsteutkast til analyse som forelå 6. mai, fattet styringsgruppen vedtak om å utarbeide en søknad for et hovedprosjekt. Hovedprosjektet skulle iverksette klyngefremmende tiltak og bidra til økt kontakt mellom næringen og forsknings- og utviklingsmiljø. Hovedprosjektet ble foreslått som en integrert del av TreTorget AS sin 2

3 virksomhet. En av funksjonene skulle være å bidra til å utvikle TreTorget AS som en fellesgodeprodusent for bransjen. Søknad om hovedprosjekt ble sendt 11. juni, og hovedprosjektet ble innvilget 18. juni av styret for Arenaprogrammet. Det var 14 søkere til stillingen som prosjektleder for hovedprosjektet, og vi var heldige som fikk prosjektleder ansatt og på plass allerede i månedsskiftet oktober/november. Prosjektleder Guri Kvesetberget Hagen har benyttet de første månedene til å konkretisere den videre framdrift og til å bli kjent i bransjen. Hun har ellers deltatt på samling i Arena-programmet, møte om Kreativ trebruk mv. Videre er mulighetene ved Treportalen kartlagt som grunnlag for en samling om markedsføring og e-handel, og det er foretatt grunnlagsarbeid for et traineetilbud og for en serie bransjetreff: Tretreff. Prosjektet finansieres i sin helhet av Innovasjon Norge (Arena programmet og Innovasjon Norge Hedmark). Vi søker å legge til rette for et best mulig samspill mellom Trepiloten i Glåmdal og våre øvrige prosjekt som kan bidra til at prosjektets målsettinger kan nås. Trekrutt Prosjektleder Kai Roger Berger fullførte i løpet av februar prosjektet Entreprenørskap i tre. Resultatene fra dette prosjektet er dokumentert i en egen sluttrapport. Det var enighet om at prosjektet hadde bidratt vesentlig til at en i 2003 hadde rekordartet søkning til grunnkurs i trearbeidingsfag ved Elverum videregående skole. Ikke minst fra trevarebransjen var det derfor svært ønskelig å få videreført arbeidet fra dette prosjektet. TreTorget mente at en videreføring betinget en økt bredde i prosjektets forankring og arbeidsområde. Det ble derfor tatt kontakt med blant annet Skogbrukets Kursinstitutt (SKI), Det norske Skogselskap (DnS) og Norges Byggskole (NB) for å kunne bidra til å utvikle til deres aktiviteter i forhold til barn og unge og for å sikre at de aktivitetstilbud som utvikles også har eiere når prosjektet er avsluttet. Det ble derfor utarbeidet en søknad der Glåmdal skulle benyttes som et modellområde for å videreutvikle de tilbud som eksisterte gjennom Lære med skogen (SKI), kampanjen Telje, spikke, smi (DnS og Norges Husflidslag) og de rekrutteringsaktiviteter Tresenter Øst iverksetter. I løpet av mars ble prosjektsøknaden videreutviklet gjennom en dialog med blant annet Norges Byggskole, Silvinova AS, Hedmark fylkeskommune og FMLA i Hedmark. Første møte i styringsgruppen ble avholdt 20. mai, men vedtak om oppstart ble først fattet 1. juli etter at prosjektet var fullfinansiert. Styringsgruppen har i løpet av 2003 vist seg å være en nyttig møtearena for bransjeaktører (DnS, SKI, NB, Tresenter Øst og Østlandske Trevarefabrikkers Forening (ØTF)). Heldigvis hadde prosjektleder Kai Roger Berget pappapermisjon i pausen mellom de to prosjektene. Dette betyr at det nye prosjektet vil kunne løpe det meste av år Prosjektleder har i løpet av sommeren og høsten tatt initiativ til og deltatt på en rekke aktiviteter: Aktivitetsdager ved Norsk Skogmuseum Ferieklubb Praksisplass for ungdomsskoleelever (kontakt med Arbeidstilsynet) Aktivitetstilbudet for barn og unge ved utstillingen Bygg Reis Deg Sløyddager på skoler Spikkedager blant annet i Slottsparken og ved Sønsterud barneskole Utdanningsmesser sammen med Tresenter Øst 3

4 Lærerkurs med deltakere fra 7 av 10 ungdomsskoler i Glåmdal Deltatt på Østlandske lærerstevne Prosjektleder var med og utviklet opplegget på Bygg Reis Deg og har ellers deltatt på samling med Lære med skogen konsulenter på Biri. Videre har prosjektleder laget innredning for Ung Jobb bussen som ble benyttet i Glåmdal i høst, og prosjektleder har vært benyttet i planleggingen av aktiviteter i forbindelse med kampanjen Gjør et spikk. Prosjektet finansieres av Gla` i Glåmdal, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge Treprogrammet og bransjen gjennom egeninnsats, sponsing og noe midler. Næringskonferansen Tre utan grenser Suksessen fra næringskonferansen i år 2002 er videreført gjennom prosjektet Tre utan grenser. Sammen med prosjekteierne Torsby og Grue kommuner, Kontaktutvalgene for skogbruk i Glåmdal (initiativtaker til næringskonferansen) og kollega TUAB (Torsby Utveckling AB) ble det utarbeidet en Interregsøknad for næringskonferansene i 2003, 2004 og Målsettingen er å etablere konferansen Tre utan grenser som en varig, grenseløs møteplass for bransjen. Kontaktutvalgene for skogbruk i Glåmdal, ARKO og Grue og Torsby kommuner finansierer sammen med Hedmark fylkeskommune og Värmlands Län prosjektet gjennom blant annet midler fra Interreg. For 2003 ble næringskonferansen finansiert som et eget prosjekt, men fra 2004 inngår Tre utan grenser som en del av prosjektet Ved tregrensen. Finansiering for 2005 er ikke avklart. Konferansen i 2003 ble avviklet på Gruetunet og med TreTorget AS som teknisk arrangør. For 2004 planlegges konferansen i Torsby med TUAB som teknisk arrangør. Arbeidet med å planlegge og markedsføre konferansen deles mellom TreTorget AS og TUAB. Det har for 2003 vært opprettet en egen styringsgruppe med skogeier Jørgen Mathiesen som leder. Medlemmer i styringsgruppen har vært ordfører Niels F. Rolsdorph (Grue kommune), ordfører Håkan Laack (Torsby Kommun), Torbjørn Øveråsen (ARKO), Per-Arne Ludvigsson (Mellanskog) og Geir Østerud (H-Profil AS). Ellinor Bjerke ved TreTorget har hatt en finger med i det meste i forbindelse med konferansen og hun har blant annet bidratt til at våre hjemmesider ble aktivt brukt i forbindelse med påmelding. Charlotte Holmen har vært innleid som prosjektleder. Tre utan grenser 2003 ble et vellykket arrangement 4. juni med totalt 124 påmeldte. Kvelden før var det Tretreff på Opaker gård med underholdning og god mat servert i lavvo. Gruetunet som var stedet for konferansen, var ideell for aktører innen skog- og trebransjen. Med en bra konferanseleder (Liv Marit Strupstad, Fylkesskogsjef Hedmark) holdt vi tidsplanen, og teknisk utstyr og matservering fungerte bra. Foreleserne holdt engasjementet oppe og det var satt av tid til uformelle møter i pausene. Noen bedrifter hadde også utstilling. Foreleserne var fra Sverige og Norge. Tema var følgende: Treindustriens konkurransekraft og forutsetninger v/ Trond Fidje (Moelven Wood AS) Trä ett material för framtiden? v/ Per Eriksson (Föreningen Skogen) Grenseløst market v/ Torbjörn Frick (Grenstjänsten) Naturkultur v/mats Hagner (Professor emeritus) Lønnsomhet ved selektive hogster sammenlignet med flatehogst v/ Nils Lexerød (NLH) Gnosjö samhandling och nätverk v/ Bo Willemark (IUC i Gnosjöregionen) Trender i tiden v/ Lisbeth Larsen (Trendinformatør) 4

5 Prosjektet ble finansiert av kontaktutvalgene for skogbruk i Glåmdal, Arko, Grue og Torsby kommuner og Interreg IIIA. Ved tregrensen TreTorget ble på forsommeren kontaktet av Silvinova AS om en mulig overtagelse av Interreg prosjektet Ved tregrensen. Fylkeskommunen bifalt en slik løsning og så det som positivt at en videreførte det gode samarbeidet med TUAB. TUAB og TreTorget AS iverksatte derfor arbeidet med å ajourføre prosjektplanen og et første utkast ble presentert for norsk og svensk Interreg sekretariat og Silvinova AS 29. august. Etter flere runder med prosjektplaner og søknader basert på vekslende tolkninger av forutsetninger, endte en opp med at TUAB og TreTorget AS overtar prosjektet og viderefører dette i samsvar med opprinnelig prosjektplan. Dette ble først endelig avklart i november. Signalene om en mulig overtagelse var like vel så tydelige at TUAB og TreTorget AS fra august 2003 har fulgt opp konkrete prosjektideer. Prosjektet Norsk-svensk yrkesutdanning innen tre: Grenseløse utdanningstilbud for felles rekruttering til trenæringen - produksjon, salg og anvendelse ble godkjent i oktober. I forkant hadde TUAB og TreTorget AS fulgt opp partnerne Hammarö Utbildningscenter og Norges Byggskole. Et mulig samarbeid mellom Skogbrukets kursinstitutt (Lære med skogen) og Skogsvårdsstyrelsen (Skogen i skolan) er også blitt fulgt opp. En har også bidratt til organiseringen av et mulig doktorgradsprosjekt (NLH/Universitetet i Freiburg): Learning Communities (Communities of Practice, ICT and Forestry). Prosjektet Ved tregrensen ble presentert på Interreg sin inspirasjonsmesse i Sunne 1. og 2. oktober og for næringsgruppen i ARKO i Sunne 10. desember. Promotering av Interreg som mulig finansieringskilde for utviklingsprosjekter er gjennomført bl.a. ved NLH, Grue kommune og Stiftelsen Finnskogen. Det er innledet et samarbeid med Innovasjon Gardermoen og Handelskammaren i Värmland angående Partneriat i TUAB og TreTorget planlegger å benytte Partneriatet til å bringe nye aktører sammen og til å markedsføre prosjektet. Det har vært en betydelig aktivitet i prosjektet selv om den formelle tildelingen først kom mot slutten av året. I desember ble det laget detaljerte planer for den videre framdrift og informasjon via nyhetsbrev og hjemmesider ble forberedt. Tildelingsbrev angir prosjektperioden ut september 2004, men det vil bli arbeidet for at prosjektet kan bli forlenget ut året for å få mest mulig effekt ut av tildelte midler. Prosjektet inkluderer næringskonferansen Tre utan grenser i Økonomisk ramme NOK. TreTorgets prosjektleder er daglig leder. Ellinor Bjerke har hovedansvaret for å følge opp arbeidet med næringskonferansen Tre utan grenser Prosjektet finansieres av Hedmark fylkeskommune og midler fra Interreg IIIA. VS 2010 Fra høsten 2002 driver Østlandsforskning ved Morten Ørbeck og NIBR ved Berit Aasen følgeforskning på TreTorget AS og miljøet rundt innenfor forskningsprogrammet VS2010. Verdiskaping 2010 er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, LO og NHO. Forskerne deltar som observatører i styrets møter, har generell tilgang på dokumentasjon og informasjon og har i tillegg hatt samtaler med ansatte og aktører ellers ved TreTorget. 5

6 Forskerne som følger TreTorget AS er også en ressurs for oss. I løpet av året har vi fått flere nyttige innspill i forhold til vårt arbeid. Gjennom dette forskningsprosjektet har vi også fått muligheten for å etablere kontakt med andre miljø som arbeider med tilsvarende problemstillinger, for eksempel TOTAL på Gjøvik. På startkonferansen for prosjektet Benchmarking av innovationsprocesser i Norden: Arbets- och utvecklingsorganisation fikk vi muligheten til å utvikle kontakten med de to svenske innovasjonssystemene Paper Province (Karlstad) og Graphic Valley (med senter i Broby Grafiska i Sunne). Arbeidet i TreTorget AS og samarbeidet med VS 2010 ble presentert for programstyret i VS juni på TreTorget. Prosjektet påvirker ikke TreTorget AS sin økonomi. Et annet miljø som TreTorget AS selv har utviklet kontakt med er prosjektet Trevekst i Land og Etnedal. Prosjektet satser på utvikling, koordinering og markedsføring for treforedlingsvekst i Land og Etnedal, med fokus på bruk av lokalt råstoff, lokal arbeidskraft og lokal kompetanse. Prosjektet har som mål å etablere et permanent Treveksthus på Dokka i løpet av 3 år. Treveksthuset kan eventuelt dekke et større geografisk område. Tretorget inkubator en del av Trippelinkubator Kunnskapsparken Hedmark AS (KPH), Kongsvinger Kunnskapspark AS (KKP) og TreTorget AS ble tidlig på året enig om å utvikle en felles ramme for sin inkubatorvirksomhet. En felles søknad om finansiering ble sendt til SIVA og Gla i Glåmdal i februar. Fellesprosjektet ble kalt Trippelinkubator. Enheten består av 3 selvstendige inkubatorvirksomheter med hver sin økonomi og mål, men opptrer som en enhet med leder av Gründerhuset på Hamar, Torunn Linneberg, som koordinerende leder. Samarbeidet med Gründerhuset og Inkubatornett Innlandet har vært en forutsetning for å komme raskt i gang med inkubatorvirksomheten ved TreTorget AS. Allerede i februar var TreTorget representert som mentor ved syretest i Inkubatornett Innlandet på Gjøvik. I april hadde TreTorget inkubator sin første kandidat oppe til syretest på Lillehammer. Dette var bedriften Rauhella som siden mai har vært opptatt i inkubatoren. Sammen med denne bedriften deltok TreTorget AS ved Inkubatordagen på Gjøvik 14. mai. Intensjonsavtale mellom SIVA, KKP, KHP og TreTorget ble inngått 4. juli. Dette takket være at Gla i Glåmdal stilte garanti for regional medfinansiering. For 2004 er det uklart hvordan regional medfinansiering skal kunne løses, men Trippelinkubator har gjort en felles henvendelse til Hedmark fylkeskommune om dette (utkast til partnerskapsavtale mellom Trippelinkubator og fylkeskommunen sendt 4.11). Tilfanget av kandidater som tilfredsstiller inkubatorens inntakskrav til innovasjonsgrad og vekstkraft har vært begrenset. Flere foretak er blitt scannet for mulig inntak (se vedlegg 1), men er funnet for tradisjonelle eller for orientert mot levebrødsforetak. Forretningsideen Handelshus deltok på syretest på Rena 2. oktober, men er ikke vurdert for inntak av inntakskomiteen. Det er opprettet en inntakskomité med Torunn Linneberg fra Gründerhuset som leder. I tillegg består komiteen av medlemmer fra lokale banker, Innovasjon Norge og Ola Rostad som leder av TreTorget inkubator. Siden mai har det vært kontakt med Etablererskolen som har arbeidet for å få fram et tilbud om etablereropplæring for Hedmark. Trippelinkubator ønsker å bidra til denne aktiviteten, 6

7 samtidig som en ser disse kursene som en mulighet for å scanne av mulige rekrutter til inkubatorene. Trippelinkubator posisjonerte seg i forhold til to av kurstilbyderne, og er nå i en gunstig posisjon siden Etablererskolen har fått tilslaget om all etablereropplæring i Hedmark i perioden Vi har ellers hatt god og løpende kontakt med Startbua ved Høgskolen i Hedmark. TreTorget inkubator har sin egen hjemmeside som er blitt oppdatert flere ganger i løpet av året. Trippelinkubator har gjennomført en annonsekampanje for økt rekruttering. TreTorget sitt julekort ble også benyttet til det samme. Tilslaget har vært begrenset, og ved siden av å sikre finansieringen, blir derfor arbeid for økt rekruttering viktig å prioritere framover. TreTorget inkubator er en noe odde konstruksjon i SIVA sitt inkubatorsystem. De øvrige inkubatorene er ellers knyttet til universitet, høyskoler eller andre tunge kompetansemiljø. TreTorget er også knyttet til et sterkt kompetansemiljø, men da vurdert ut fra realkompetanse. Denne vurderingen ligger til grunn for at TreTorget AS har signalisert ønske om å bli vurdert som kandidat når nå SIVA ønsker å etablere et nett av industriinkubatorer. Prosjektet ble i 2003 finansiert av Gla` i Glåmdal og SIVA med 50 % hver. Glåmdal Tresenter Eiendom AS som næringspark Leieforholdet med Glåmdal Tresenter Eiendom AS (GTE) er nå avklart. TreTorget AS driver framleie av de arealer de selv ikke benytter til egen virksomhet. Det er under etablering en næringspark der det meste av produksjonshallene nå er utleid. Nye leietakere i løpet av året har vært To med tre AS, Naustvik Utvikling og Bjarne Lundebymoen. Gjenstående maskiner er i utgangspunktet til salgs. TreTorget AS har søkt å finne løsninger for at maskinene fortsatt skal kunne være disponible lokalt. Med unntak av høvel, kløyve og tørke synes nå dette å falle på plass. En har fått foretatt branntekniske beregninger som avgjør hvor mye trelast hver enkelt leietaker kan lagre i hallene. Det er videre gjennomført kontroll av truck og brannapparater, og det er etablert et system som sikrer at brukere av truck mv har nødvendig sertifikater og forsikringer. En felles varslingsplan for leietakere og ansatte ved TreTorget AS er også satt opp. TreTorget AS har erstattet den gamle kompressoren med en ny som leverer tørr luft. Det er oppnådd enighet med GTE AS om bygningsmessige endringer som fra mars 2004 vil gi utvidet mulighet for utleie av kontorplass. Det er videre lagt opp til å skifte låssystem i bygget. Lagringsarealet utvendig vil også bli utvidet samtidig som det vil bli laget en ny innkjøring som er bedre tilpasset transport til og fra produksjonsbedriftene. De bygningsmessige endringene vil bli samordnet med prosjektet som skal legge til rette for TreTorget som et utstillingsvindu for bransjen. Silvinova AS har leid areal og maskiner på TreTorget for å studere kvistutviklingen hos furu. Dette som en del av Interregprosjektet ScanPine. Flere naboer har over tid klaget på at treullproduksjonen til Tremula AS medfører vibrasjoner. Tremula AS fikk i desember begrensninger i den videre produksjonen. Det er gjennomført målinger av vibrasjonene og Tremula AS vurderer nå hvilke tiltak som må iverksettes. I en av høstens vindkuler blåste taket over tørka løs. Dette er en forsikringssak og taket blir trolig reparert til våren. 7

8 Drift av Glåmdal Tresenter Eiendom er ingen kjerneaktivitet for TreTorget AS. Det har derfor vært ført samtaler med Grue Næringshage AS med ønske om at de skal overta drifta også vår næringspark. Dette vil bli fulgt opp videre i TreTorget AS for øvrig Interne prosjekter Forstudiet for Trepiloten viste at det ikke var tilstrekkelig interesse for at det skulle bli opprettet et maskinsenter som skulle bidra blant annet til produktutvikling og rasjonell produksjon av komponenter til mindre bedrifter. Forstudiet viste også at det finnes mange bedrifter i næringsklyngen i Glåmdal med avansert produksjonsutstyr, og det synes mer hensiktsmessig å få utnyttet kapasiteten ved disse foretakene ytterligere før det etableres noe eget maskinsenter. Interessen for å ta på seg produksjonsoppdrag for andre er dog noe varierende. Prosjektet er pr avsluttet, og det er laget en egen sluttrapport. Takket være de produksjonsbedriftene som er etablert, er det like vel for de fleste kort veg fra ide til prototyp for mange produkter. TreTorgets prosjektleder og prosjektansvarlig har vært daglig leder. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og med egeninnsats. Året ble innledet med fortsatt fokus på utvikling av produktet Palette. I løpet av februar ble denne virksomhetene stoppet, fordi en ikke hadde kommet fram med noen partnere som kunne produsere og ikke minst distribuere produktet. For å underlette partnerskapssøket er det i løpet av året utviklet en egen hjemmeside for produktet (www.palette.no), men TreTorget må innse at det ikke har vært mulig å framskaffe relevante partnere innenfor vår hovedgeografi. Prosjektet er derfor blitt avsluttet med en egen sluttrapport pr nyttår. Når prosjektet avsluttes er viktige immaterielle rettigheter sikret for oppfinner Mengshoel. Charlotte Holmen (CH Pro) ble leid inn som prosjektleder, men måtte i løpet av februar si fra seg denne oppgaven. Daglig leder har etter dette fungert som prosjektleder og prosjektansvarlig. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og med egeninnsats. Også prosjektet Rudi-kassen er avsluttet på grunn av mangel på partnere til de av oppfinneren angitte vilkår. Denne avgjørelsen ble tatt i februar. Kontakten med oppfinner Arnstad er like vel opprettholdt gjennom hele året. Charlotte Holmen (CH Pro) ble leid inn som prosjektleder, men måtte i løpet av februar si fra seg denne oppgaven. Daglig leder har etter dette fungert som prosjektleder og prosjektansvarlig. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og med egeninnsats. Det er laget en egen sluttrapport også for dette prosjektet. Disse prosjektene har avklart at TreTorget AS med sine begrensede ressurser ikke kan påta seg driverrollen med hensyn av utvikling av enkeltprodukter. Vår oppgave er heller å bidra til at de som har ideene får tilført ressurser og kontakter som gjør at de lykkes med å ferdigstille produktet og bringe det ut i markedet. Det tar tid å bygge opp nødvendig kontaktflate også for å fylle denne rollen. Videreutvikling av TreTorget AS: miljøet for kommersiell nyskaping innen trenæringen Gjennom etableringsårene 2001 og 2002 er det lagt et godt grunnlag for at TreTorget AS skal være motor i arbeidet med utvikling av nye treprodukter og bedrifter. Viktige støttespillere i denne fasen har vært Gla` i Glåmdal og Hedmark fylkeskommune. I løpet av våren er det utviklet en prosjektplan for den videre utvikling av TreTorget AS. Prosjektet har hentet sitt navn fra den visjon styret vedtok vinteren Utviklingsprosjektet ble fullfinansiert i august av Gla` i Glåmdal og Hedmark fylkeskommune. 8

9 Prosjektet er orientert mot følgende utfordringer: Det må teknisk legges til rette for at TreTorget AS kan takle en videre vekst. Særlig synes den IT-messige infrastrukturen å bli kritisk å få løst. TreTorgets profil (grafisk og øvrig presentasjon) må gis et løft for å understøtte de kvaliteter som TreTorget AS skal bidra med (blant annet som et innovativt miljø for hele bransjen). Aktivitetsnivået må sikres over tid gjennom planmessig og profesjonell markedsføring. Til dette trengs det både materiell og tilgjengelig tid. Det må skapes et langsiktig fundament der TreTorget AS forblir motoren i tremiljøet uten å være i uheldig konkurranse (for eksempel gjennom konsulent- eller utleievirksomhet) med foretak som det vil være hensiktsmessig å kople sammen i treklyngen. Samtidig må TreTorget AS selv ha handlingsrom for en sunn vekst og utvikling. Det vil være sentralt å sikre en tilstrekkelig grunnfinansiering av fellesgodeproduksjon og operatørrollen i virkemiddelapparat (herunder inkubator og generell etablererbistand). Prosjektet er derfor organisert for å løse disse målene: Delmål 1: IT-messig infrastruktur Etablere en tidsmessig infrastruktur for IT (herunder bredbåndstilknytning for alle arbeidsplasser). Delmål 2: Profileringsverktøy Etablere en profesjonell grafisk design for og et lokalt forankret trepreg på TreTorget. Delmål 3: Markedsførings- og forretningsplan Utvikle et markedsføringsopplegg som sikrer aktivitetsnivået framover. Skape grunnlaget for og etablere en oppdatert forretningsplan for TreTorget AS til beste for hele treklyngen i Glåmdal (fellesgodeprodusent). På grunn av sein avklaring av finansieringen vil den største aktiviteten i dette prosjektet komme i Høsten 2003 er hovedsakelig benyttet til planlegging, og det er lagt ned en betydelig egeninnsats i forhold til dette. For delmål 1 (IT-messig infrastruktur) er det avklart at en ADSL løsning fra Brednett Solør inntil videre er tilstrekkelig for TreTorget AS. SKI på Honne har gjennom hele året driftet vår hjemmeside og de overtar fra nyttår også driftingen av vårt e-postsystem. Gjennom samarbeidet med SKI får vi også tilgang til intranettløsninger som gjør at vi fortsatt kan kjøre uten egen server mv. Det er inngått serviceavtale for vårt nettverk og vårt datasystem med Jensen Dataservice. Det er i valg av løsninger vektlagt at vi skal ha stor driftsstabilitet og fleksible og utviklingsbare løsninger, samtidig som vi bidrar til å støtte allerede etablerte fellesløsninger for bransjen. Automatisert fordeling av telefonutgifter og kopier/utskrifter er en del av den nye IT-strukturen som er etablert i Arbeidet mot delmål 2 (Profileringsverktøy) er hovedsakelig delt i to: ny grafisk profil og TreTorget som utstillingsvindu: trepreg på TreTorget. Innovasjon Norge bidrar til et samarbeid med Norsk Designråd med hensyn til ny grafisk profil. Det ble tidlig på året utarbeidet en designbrief som seinere er blitt revidert i samarbeid med firmaet deville som er valg som leverandør. Arbeidet omfatter også grafisk profil for prosjekter som Trepilot og Trekrutt. Gjennom dette prosjektet ønsker TreTorget AS å bygge opp kompetanse som er nødvendig når vi skal hjelpe andre foretak i gang med samarbeid med designere. 9

10 Arbeidet med å sette trepreg innvendig i bygningen og gjøre TreTorget til både et fysisk og virtuelt utstillingsvindu inngår også i dette delprosjektet. Et samarbeid er innledet med Statens Kunst og Håndverksskole i Oslo (KHiO). Tretorget presenterte seg og sin virksomhet på BIENALSEMINAR tre 26. august. Og det arbeides med å få innspill til vårt arbeide ut fra studentoppgaver. Fordi vår kontaktperson ved KHiO, professor Anne Alnæs, døde under en trafikkulykke rett før jul er arbeidet satt tilbake. Det er like vel klart at KHiO i løpet av våren vil tilby TreTorget modeller mv som kan inngå i vår utstilling. Ellinor Bjerke har utarbeidet en prosjektbeskrivelse for TreTorget som fysisk utstillingsvindu. Det er gjennomført befaringer til blant annet Norsk Skogmuseum og Kunnskapsparken Hedmark for å få fram ideer. Involvering av trebedrifter i regionen er startet opp på nyåret Vi håper at mange i bransjen vil støtte opp om TreTorget AS ved å sette sitt preg på bygget. Med hensyn til en virtuell løsning er det gjennomført drøftinger med Skogbrukets Kursinstitutt om hvordan dette best kan løses. Det er viktig å presisere at TreTorget kun vil søke å være et supplement til de tilbud som blant annet Treportalen og Trefokus representerer. Vi har ingen intensjon om å bygge opp vår egen portal. Slike løsninger har bransjen allerede nok av. Vi vil kun søke å bidra til inspirasjon for de som like vel er innom på våre hjemmesider. Delmål 3 omfatter videreutvikling av eksisterende markedsførings- og forretningsplan. Sentralt i utformingen av TreTorgets rolle som fellesgodeprodusent vil blant annet Hedmark fylkeskommune være. Med utgangspunkt i arbeidet med Regional utviklingsplan (RUP) for Hedmark ble muligheten for om en partnerskapsavtale første gangen drøftet i et møte 18. september og er seinere fulgt opp gjennom seinere kontakter. Østlandske Trevarefabrikkers Forening (ØTF), Trelastindustriforening Øst og Glommen Skogeierforening (GS) og Mjøsen Skogeierforening (MS) stiller seg bak TreTorget AS som en fellesgodeprodusent for Hedmark i forhold til innovasjon, rekruttering og kompetanseutvikling innenfor skog- og trebransjen. Et bransjens innovasjonssenter som kan fungere som en fasilitator. Det vil være naturlig at en framtidig løsning for Trippelinkubator, ideen om en trerelatert industriinkubator i Hedmark og det som er framkommet av tiltak som kompensasjon for bortfall for variabel arbeidsgiveravgift blir brakt inn i det videre arbeid. Ut over fylkeskommunen vil bransjen, FMLA, Innovasjon Norge og SIVA være sentrale i de videre drøftinger. Det er i siste halvår gjennomført sonderinger rundt mulige partnerskapsavtaler med Grue Ungdomsskole, Solør VGS og Øvrebyen VGS. Drøftinger av mulige samarbeidsløsninger vil fortsette med disse i Prosjektet er finansiert av Hedmark fylkeskommune, Gla` i Glåmdal og med egeninnsats. Konsulentoppdrag Ellinor Bjerke er ansvarlig for de merkantile tjenester som TreTorget leverer. Felles telefonløsning, faks, kopimaskin og skrivere er noe alle leietakere benytter. Ordre- faktura løsning og andre kontortjenester tilbys også. I 2003 har Tremula AS og To med Tre AS benyttet seg av disse tjenestene. I tillegg har det blitt ytt bistand til prosjektene Trepiloten, Trekrutt og Ved Tregrensen. Ellinor har ellers hatt ansvaret for en alliansestudie for firma Yggdrasil. Daglig leder har hatt følgende konsulentoppdrag: 10

11 Norsk Virkesmåling: Sekundaandel furu. Strategiseminar. Prosjektrapportering til VOX. Sensor for EVU-program. Skog-Data AS: Markedskartlegging Skogeierforeningenes program for felles utviklingsprosjekter (DIGI-skog): Programsekretariat. Prosjektsamordning. Norges Skogeierforbund: Verdikjedeprosjekt. Moelven Wood AS: Markedsstudie. Tremula AS og Solør Treimpregnering AS: Søknad til SkatteFUNN. Solør Treimpregnering: Søknad om og oppstart av markedsprosjekt. Haakon Gjems innleid som medhjelper. Sandermoen AS: Byggteknikk forstudie. Haakon Gjems innleid som medhjelper. Gla` i Glåmdal: Klarlegging av grunnlag for SMB utviklingsprosjekt i Glåmdal. Operatørnettverket i Glåmdal Omstillingsprogrammet Gla` i Glåmdal har tatt ansvaret for å få opprettet et operatørnettverk i Glåmdal. Det har også vært noe økonomisk stimulans fra Gla` i Glåmdal for å delta i nettverket (operatørtilskudd). Nettverket har vist seg svært nyttig også ut over de 5 samlingene som er gjennomført. Et konkret eksempel er det samarbeidet TreTorget har hatt med Eidskog Næringsservice om inkubatorbedriften Rauhella. Gjennom operatørnettverket kan vi trekke veksler på hverandres ulike kompetanse. Samlingene har vært viktige arenaer for informasjonsspredning og kompetanseoppbygging. Det er i tillegg gjennomført et PLP kurs 1. og 2. april der Ellinor og Ola deltok. Oppgavene i nettverket bidrar til økt kontaktflate. Det vises her til oppgaven med å klarlegge vilkårene for SMB utviklingsprosjekt i Glåmdal og at daglig leder fikk representere Glåmdalsvekst AS på Gardermoenkonferansen 23. oktober. Nytteverdien av og potensialet til operatørnettverket er blant annet dokumentert i Maximite AS sin rapport. Drøfting av den videre drifting av nettverket når Gla` i Glåmdal fra nyttår blir lagt ned, har vært på dagsorden siden et møte i Solør Samkommune 28. august. Den framtidige løsningen var pr nyttår enda ikke klar. Øvrige aktiviteter TreTorget AS har i tillegg vært involvert i en rekke andre aktiviteter. Stikkordsmessig er noen av disse listet opp under: Hedmarksutstilling på Bygg Reis Deg: Møter på TreTorget og oppfølging mot bedrifter. Pressesenter Rally Finnskog Regionsamarbeid med Japan (Regionrådet i Glåmdal): Klargjøring av informasjonsmateriell. Kontaktutvalget for skogbruk i Glåmdal: møte med LD på TreTorget Næringslivsdag for lærerne på skolene i Grue. Oppfinnermesse: Kai Roger Berget engasjert i planlegging og gjennomføring. Bistand til gjennomføring av eksamensoppgave for designere for studenter ved HiA. Møte med og oppfølging sammen med Mobiliseringsfondet. Kontaktutvalget i Grue: planer for bioenergiprosjekt og planer om oppdatert rapport om nyskapingsmuligheter innenfor bransjen. 11

12 Interne forhold Drift Ved årets start ble kontoplan ajourført sammen med regnskapsfører og revisor. Faste rutiner for anvisning og kontering er innført. Backup rutiner er blitt innskjerpet og alle medarbeidere er blitt utstyrt med bærbar disk for dette. Det er utarbeidet maler for oppdragsbekreftelse, prosjektavtale og timepriser som skal benyttes ved alle oppdrag. ADSL løsning ble bestilt i juli og kom på plass i oktober. SKI overtok i desember drifting av e-post og dette vil også gi oss mulighet for en intranett løsning som også vil kunne omfatte eksterne brukere. Noe som er aktuelt i prosjekter der andre bedrifter er involvert. Det er inngått samarbeidsavtale med Jensen Data om hverdagsvedlikehold av datasystemet. Fra desember skifter vi telefonileverandør fra Telenor til Ventelo. Ny kopimaskin/skriver er installert og tatt i bruk i desember. Vi er så smått i gang med felles elektronisk tidsplanlegging. Tidsbruk er gjennom hele året blitt registrert av alle ansatte og innleide konsulenter. Dette er helt nødvendig med den brede oppdragsporteføljen som TreTorget AS har hatt, og det sikrer korrekt rapportering i forhold til hvert enkelt prosjekt. Figuren under viser hvordan arbeidstiden i 2003 er fordelt mellom de ulike aktivitetsområdene: Fakturerbar andel av normal arbeidstid 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ola Ellinor Kai Roger Guri Ferie mv Konsulent Prosjekt Operatør Usikker Intern adm Ellinor Bjerke har på grunn av oppdragsomfanget hatt 100 % stilling i hele Medarbeidersamtale er gjennomført med de som var ansatt i august. Det er i tillegg innkjøpt konsulentbistand fra Charlotte Holmen (CH pro) og fra Haakon Gjems. For de ansatte og våre leietakere er det arrangert midtsommerssamling og julelunsj. TreTorget Bedriftsidrettslag ble etablert i januar uten at dette har påvirket de ansattes fysiske aktivitet nevneverdig. Ola deltok på SIVA sin nettverkskonferanse i mars, og Guri og Ola deltok på Nyskapingskonferansen 12. og 13. november. De ansatte hadde fellestur til idrettskretsens verdiseminar på Hamar 17. oktober. Dette som et underlag til utarbeiding av kjerneverdier for TreTorget AS. Utkast til kjerneverdier ble utarbeidet i plenum av de ansatte og godkjent av styret i desember: Med humor og omsorg er vi: Engasjerte Målbevisste Åpne 12

13 Konstruktive og Modige Selskapets likviditet var svært anstrengt på våren. Dette fordi anmodning om utbetaling først kan bli sendt når regnskapet er godkjent av revisor. Noen av finansieringskildene har også stor treghet i sine utbetalingsrutiner. Omfanget av konsulentvirksomhet og tiltak for økt faktureringsgrad for merkantile tjenester må også sees i lys av dette. Styre / eiere Etter generalforsamlingen i juni består styret av: Gunnar Gundersen (styreleder), Marianne Brøttem (SIVA), Knut Risdal (Forestia AS), Hans Jørgen Sundby (Moelven Våler AS), Liv Marit Strupstad (FMLA Hedmark) og Lars Telle (NorDan AS). På generalforsamlingen ble Olav Balsnes (SIVA) og Asbjørn Holmen takket for sin innsats i styret i oppstartingsperioden. I juni vedtok styret at Innovasjon Norge gis mulighet til å ha en fast observatør i styremøtene. Det er Sven Egil Holmsen som har møtt som observatør. Melskog AS solgte i løpet av høsten sine 40 aksjer til daglig leder Ola Rostad. Profilering Medieomtale Vi har i løpet av året hatt bred og god dekning gjennom lokalpressen. All omtale av TreTorget og prosjektene er samlet i en egen utklippsbok. TreTorget AS har ellers vært presentert i Norsk Skogbruk 1/2003 og i Norsk Skogindustri 2/2003. Hjemmesider Våre hjemmesider kom i drift i løpet av februar og er siden blitt løpende vedlikeholdt. Hjemmesidene har også funksjoner som gjør at disse kan benyttes til publisering av foredrag og som system for påmelding til kurs og konferanser. Dette siste ble blant annet benyttet ved næringskonferansen Tre utan grenser. Presentasjonsmateriell Det ble utarbeidet et enkelt informasjonsark om TreTorget til konferansemappen til Tre utan grenser. Denne er seinere oppdatert flere ganger, blant annet til Interreg sin inspirasjonsmesse i oktober. Presentasjoner TreTorget AS og våre prosjekter er blant annet blitt presentert ved: Sagtømmerkonferansen på Gardermoen i januar. Besøk ved NTNU / Tresenteret i Trondheim i februar. Regionrådets konferanse på Kongsvinger festning i mars. Innlandskonferansen i Bardu i mars. Presentasjon for Norges Eksportråd og Norges Skogeierforbund i Oslo i april. Presentasjon ved SKHS Oslo i august: BIENALSEMINAR tre Kongsbergkonferansen i november. Presentasjon for nettverkene Paper Province og Graphic Valley i Sunne i november. Presentasjon for ARKO sitt næringsutvalg i Sunne i desember. Vi har også hatt mange gjester som har ønsket seg en orientering om vår aktivitet og treklyngen i Glåmdal: HiH Entreprenørskapsstudium i mars. 13

14 VS 2010 Hedmark Hedmark / Oppland i mars. Treprogrammets leder i mars. Hedmark Fylkeskommune / FMLA 12. mars. Kontaktutvalget for Glåmdal og LD i april. Styremøte for Skogtiltaksfondet i juni. Styringsgruppen for VS 2010 i juni. Trevekst i Land og Etnedal i august. Nord Odal skogeierlag i august. Kontaktutvalget for skogbruk i Trysil i september. Barneskolebesøk i september. Norskogs kontaktgrupper i desember. Måloppnåelse mht utvikling av forretningsideer og etablering av virksomheter Det vises her til hovedmålet som inngår i den forretningsplan som ble utviklet i 2002: TreTorget har som mål å bidra til økt verdiskaping og nyskaping innenfor tresektoren i Glåmdalen, samtidig som det sikres forsvarlig avkastning på investert kapital. Over en femårsperiode er målsettingen å bidra til kommersiell utvikling av minst 40 forretningsideer og etablering av 15 virksomheter, hvorav minst 1/3 har potensial i seg til å sysselsette mer enn 10 personer. Rapporteringen må tas med visse forbehold. Det er vanskelig å sette en grense for hvor mye en bør ha bidratt med og når er det egentlig tale om en etablert virksomhet. Vurderingene i vedlegg 1 (bidrag til utvikling av forretningsideer) er relativt romslig. Vurdering av når en virksomhet er etablert (vedlegg 2) er noe skjerpet i forhold til oppstillingen for Årsrapporten for 2002 meldte at TreTorget AS hadde bidratt til utvikling av 18 forretningsideer. Tilsvarende tall for 2003 er 37, samt at en i mange tilfelle har fortsatt å bidra i forhold til ideer som også var til behandling i Ide tilfanget må derfor sies å være relativt godt, men med få unntak har det vært tale om levebrødsforetak. Årsrapporten for 2002 meldte etablering av 12 virksomheter med 21 arbeidsplasser. Tilsvarende tall for 2003 er 6 virksomheter med 9 arbeidsplasser. I en del tilfelle er det tale om engasjementsstillinger/deltidsstillinger. 14

15 Vedlegg 1 Forretningsideer og prosjekter som TreTorget AS har bidratt til utviklingen av. De første 18 forretningsideer og prosjekter er hentet fra årsrapporten for 2002: Videreføres i 2004 Ny treullfabrikk på TreTorget (Tremula AS) X X X Foredlet treull (Tremula AS) X? Produktgruppen Palette (Mengshoel) X X? Ny komplett trebasert emballasje (Tremula AS) X? Rudi-kassa (Arnstad) X X - Ny lafteteknikk (Innovasjonsbygg) X X Entreprenørskap i tre (TreTorget AS) X X X Trepiloten (INNOVASJON NORGE) X X X Nytt byggmodulsystem (Guttormsen) X X X Nytt treprofilkonsept (Eide og Helset) X Nytt prototypverksted (Tremula AS) X X - Maskineringssenter (TreTorget AS) X - Næringskonferansen: Tre utan grenser X X X Møbler med gamle teknikker (Yggdrasil) X X X Laminerte plater mv. (To med tre) X X X Trevareprodukter (Dreyer trevare) X X X Brukskunst (Skogens Tredesign) X Barnemøbler med spesialdesign (Rauhella AS) X X X Komposittproduksjon (tre ulike interessenter)(grue, Åsnes XXX X og Våler) Designere (to ulike konstellasjoner) (Kongsv./Eidskog) XX X Bygningselementer (Grue) X? Trappesnekker (Stange/Grue) X X Kjøkkenprodusent (Åsnes) X X BB stender (Nord Trøndelag) X Import av treplater (to ulike interessenter) (Grue) XX X Konsulentvirksomhet (to ulike interessenter) (Grue) XX Tre/aluminium (Eidskog) X Snekkeri (Åsnes) X X Finnskogemner (Åsnes) X X Løvtresagbruk (Kongsvinger) X X Japansk treknute (Grue) X X Produksjon av treesker i bjørk (Tynset) X? Håndholdt data for skogsarbeidere (Elverum) X X E-læring for skogsentreprenører (Ås) X X Underleverandør for utemiljøprodukter (Grue) X X Bjørkesirup (Grue) X X Finnskogmat (Interreg) X? Pelletsproduksjon (Åsnes) X X Snekkeri (Grue) X X Støyskjermer mv (Grue) X X Hagegynge (Kongsvinger) X? Parkett/gulvprodukt (Nord Odal) X X Kompaktmøbler (Ås) X Nye lafteknuter (Moss) X X Bark som utgangspunkt for bioteknologiske prosesser X X Designmøbler (Hamar) X X Klikk byggesystem (Moelv) X X Handelshus (Interreg) X X Dørreparasjoner (Grue) X X Dørproduksjon (Grue) X X 15

16 Vedlegg 2 Foretak som TreTorget AS har bidratt til utviklingen av. De første 12 bedriftene er hentet fra årsrapporten for 2002: Noen arbeidsplasser er engasjement og ikke alle er hele årsverk Tremula AS 3 3 TreTorget AS 4 6 Glåmdal Tresenter Eiendom AS 2 0 Kvebo AS 4 5 Yggdrasil 1 1 To med tre 1 2 Dreyer trevare 1 0 Skogens Tredesign 1? Innovasjonsbygg 1 0 Rauhella 1 2 Naustvik utvikling 1 1 Guttormsen 1 1 Gulberg design (Kongsvinger) 2 Lindaas kjøkken (Åsnes) 2 Tøråsen snekkeri (Åsnes) 1 Bjørkesirup (Grue) 1 Dørproduksjon (Grue) 2 CH pro (Grue) 1 16

17 Vedlegg 3 Noen milepæler hittil: Glåmdal Tresenter Eiendom AS (GTE) stiftet med 0,1 mill NOK i aksjekapital TreTorget AS (TT) stiftet som et datterselskap til GTE med 0,1 mill NOK i aksjekapital Ekstraordinær generalforsamling i TT besluttet fristilling fra GTE og kapitalforhøyelse som medførte en utvidelse av egenkapital til 1 mill NOK (aksjekapital 0,2 mill NOK og overkursfond 0,8 mill NOK). Som styre ble valgt: Gunnar Gundersen, Asbjørn Holmen, Olav Balsnes og Ulf Ertsås Daglig leder Charlotte Holmen ble ansatt i 80 % stilling (var tidligere innleid som prosjektleder) Generalforsamling besluttet rettet emisjon som økte EK til1,1 mill NOK. Valg av styre: Gunnar Gundersen, Asbjørn Holmen, Olav Balsnes, Ola Rostad, Liv Marit Strupstad og Lars Telle Overtok ansvaret for prosjekt Entreprenørskap i tre og arbeidsgiveransvaret for prosjektleder Kai Roger Berget (engasjementsstilling) Prosjektmedarbeider ved TreTorgetAS Ellinor Bjerke ansatt i 80 % stilling. Hovedfokus på merkantile tjenester Prosjektleder Knut Barth i prosjekt Trepiloten i Glåmdal ble ansatt av Innovasjon Norge med TreTorget som kontorsted Ny daglig leder Ola Rostad ansatt i100 % stilling Trepiloten i Glåmdal godkjent som hovedprosjekt med TreTorget AS som operatør Trekruttprosjektet fullfinansiert og startet opp. Kai Roger Berget fortsetter som prosjektleder Intensjonsavtale med SIVA om Trippelinkubator Guri Kvesetberget Hagen startet som prosjektleder for Trepiloten i Glåmdal TreTorget AS overtar ansvaret for prosjektet Ved Tregrensen. 17

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Tretorget AS har som visjon å være pådrive Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004)

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) Sigdal industriforening ble stiftet i møte 19.05.1999. Industriforeningen har 13 medlemsbedrifter. Styret har bestått av: Yngve Østenengen,

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Fiborgtangen Inkubator 2012-2016 Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Forprosjekt mars august 2012 Initiert av Levanger kommune, NSS og SIVA På oppdrag fra Fiborgtangen Vekst AS Finansiert av NTFK,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet

Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet Vår misjon er å bidra til Utvikling av ny virksomhet Forbedring

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh.

Styret og representantskapets ordfører. Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per Skaare. 2008/43 AVDELINGSREGNSKAP Saksbeh. HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 20. august 2009 Tilstede: Styret og representantskapets ordfører Fra adm.: Helge Urstrømmen, Mads Jensen og Per

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Revidert notat utarbeidet 16.4.2004 av Ola Rostad, TreTorget AS (ola@tretorget.no)

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014 Trondheim - Nordens beste studieby Samarbeidsavtale november 2014 Samarbeidsavtale 1. Bakgrunn Aktiv satsing og godt samarbeid mellom aktørene i studiebyen har plassert Trondheim i front som Norges beste

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Prosjekt: Rekrutter til skogs!

Prosjekt: Rekrutter til skogs! Kontaktutvalgene i Kongsvinger og Eidskog Prosjekt: Rekrutter til skogs! Uten mat og drikke duger rekruttene ikke! SLUTTRAPPORT 2010 1 Sluttrapport 2010 PROSJEKTETS HOVEDMÅL Bedre rekrutteringen til skogbruket

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Gausdal Næringstorg 2006 2008

Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal, januar 09 Av: Ellen Krageberg, daglig leder Innledning Gausdal Næringstorg (GNT) har nå drevet i 3 år som selvstendig selskap. I denne rapporten skal aktiviteten

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Refleksjoner rundt 15 år med regionale interveneringer i trenæringen: Fra produktutvikling til nettverk og innovasjonssystem

Refleksjoner rundt 15 år med regionale interveneringer i trenæringen: Fra produktutvikling til nettverk og innovasjonssystem Tretorget arbeidsnotat 1 1 / 2008 Tretorget AS 2001-2008: Initiering av utvikling og nyskaping gjennom nettverk og tilrettelegging for entreprenørskap Refleksjoner rundt 15 år med regionale interveneringer

Detaljer

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13.

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. september 2013 Presentasjon av prosjektet Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie;

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

PROTOKOLL fra ekstraordinært møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra ekstraordinært møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra ekstraordinært møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 26. september 2013 kl. 09.30. Sted: Grelsgard, Folkets Hus i Strömsund. Tilstede fra Styringsgruppen: Alf

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer