SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler."

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Natriumdikromat PR-nr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): SDS Versjon: 2.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal Selskapsopplysninger: KPT Komet A/S Storgata Kristiansund Nødtelefonnummer: Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: Se punkt 4 om førstehjelp. Tlf VIKTIGSTE FAREMOMENTER Faresymboler: Fare! Signalord Klassifisering: Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Acute Tox. 1, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 1, STOT RE 1, STOT SE 3, Muta. 1B, Carc. 1B, Rep. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Ox. Sol. 2 Risikobeskrivelse: Kan forsterke brann; oksiderende. Giftig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dødelig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi genetiske skader. Kan forårsake kreft. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Forårsaker organskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder: natriumdikromat, dihydrat. Index nr.: P-setninger (sikkerhet): Generelt: - Forebyggelse: Bruk åndedrettsvern. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Innhent særskilt instruks før bruk. Reaksjon: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevaring: Oppbevares innelåst. Destruering: Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. Ytterligere advarsler: Produktet inneholder stoffer som anses for, eller er bevist å være kreftfremkallende. Produktet inneholder stoffer som kan gjøre skade på forplantningsevnen. Produktet inneholder teratogene stoffer som kan gi varige skader på menneskebarn. Annen informasjon: - Annet: - VOC VOC max : NA VOC grense : - Kategori: - DPD/DSD Klassifisering Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.(r50/53). Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.(r48/23). Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.(r42/43). Kan gi fosterskader.(r61). Kan skade forplantningsevnen.(r60). Kan forårsake arvelige skader.(r46). Kan forårsake kreft.(r45). Irriterer luftveiene.(r37). Etsende.(R34). Meget giftig ved innånding.(r26). Giftig ved svelging.(r25). Farlig ved hudkontakt.(r21). 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 1

2 NAVN: natriumdikromat, dihydrat IDENTIFIKASJONS NR.: CAS-nr: EF-nr: Indeks-nr: INNHOLD: % DSD KLASSIFISERING: O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53 CLP KLASSIFICERING: Ox. Sol. 2, Acute tox. 2, Acute tox. 3, Acute tox. 4, Skin Corr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Muta. 1B, Carc. 1B, Repr. 1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H340, H350, H360, H372, H400, H410 NOTE: K (*)Se punkt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrativ(e) norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8 (**)Forklaring: 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt: Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Forbrenning: Merknader til lege: Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende. Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhedsdatabladet. Ta den skadde med ut i frisk luft. Sørg for at den skadde er under opsyn. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevidsstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse. Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og sepe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig vann (20-30 C) til irritasjonen opphører, og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk lege straks. Ved inntak, kontakt omgående lege og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet. Gi den skadde vann å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse. Skyll med rikelige mengder vann inntil smerten opphører og fortsett deretter i 30 min. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Brann vil utvikle tett sort røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nebrytningsprodukter. Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp. Brannslukkingsmidler Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen. Nedbrytningsprodukter Karbonoksider. Noen metalloksider. ved brann Beskyttelsesutstyr til slukkingspersonalet Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige forholdsregler: Miljømessige forholdsregler: Opprydding av spill Unngå å innånde damp fra søl. Unngå direkte kontakt med søl. Ikke antent lager avkjøles med vanntåke. Fjern om mulig brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Se avsnittet om "Eksponeringskontroll/personlige vernemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgielsene. Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene. Utslipp begrenses og samles opp med granulat eller lignende og avhendes i følge regler om farlig avfald. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås. Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. punkt HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering: Se avsnittet "Eksponeringskontroll/personlige vernemidler" for opplysning om personlig beskyttelse. unngå direkte kontakt med produktet. Oppbevaringstemperatur: NA 2

3 Oppbevaring: Skal oppbevares på et tørt, kjølig og ventilert sted.oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Oppevares kjølig på et godt ventilert område, borte fra mulige antennelseskilder. Verneutstyr: Se punkt EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Generelt: Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Eksponeringsscenarier (ES): Såfremt det finnes et bilag til dette sikkerhetsdatabladet, skal den eksponeringsinformasjon som angis der følges. Eksponerings-grenser: Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier nedenfor. Eksponerings-kontroll: Det bør kontrolleres regelmessig at de angine grenseverdiene overholdes. Tekniske tiltak: Luftbårne gass- og støvkonsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier (se nedenfor). Bruk evt. punktutsugning såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nødblåser. Hygieniske tiltak Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt. Administrativ norm anmerkning: Navn GV mg/m 3 GV ppm Anm År Kilde NA PNEC / DNEL Personlig verneutstyr: Generelt: Åndedrettsvern: Hudbeskyttelse: Håndbeskyttelse: Øyebeskyttelse: Begrensning av eksponering av mijøet: Hvis arbeidsprosessen er omfattet av forskrift om arbeid med kodenummererte produkter (arbeidstilsynets (Danmark) forskrift nr. 302/1993), skal vernemidler velges i overensstemmelse med dette. Se evt. produktets kodenummer i avsnittet om "opplysninger om regulering". Anbefalt: SL, P3, Hvit Spesialarbeidstøy skal anvendes. Bruk evt. beskyttelsesdrakt ved lengre tids arbeide med produktet. Bruk beskyttelseshansker. Den konkrete arbeidssituasjonen er ikke kjent. Kontakt hanskeleverandøren for hjelp til valg av hansketype. Vær oppmerksom på at elastiske hansker strekkes ved bruk. Hansketykkelsen, og dermed gjennombruddstiden reduseres. Temperaturen i praksis i hansken er ca. 35 C, mens standardtesten EN er foretatt ved 23 C. Gjennombruddstid er derfor redusert med en faktor 3. Ingen spesielle krav FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER: Materietilstand: Farge: Lukt: ph: Tetthet, g/cm 3 : Fast NA NA 2,53 Viskositet: Tilstandsendring og dampe Smeltepunkt C: Kokepunkt C: Damptrykk: Data for brann- og eksplosjonsfare Flammepunkt C: Antennelsestemperatur C: Selvantennelighet C: - - Eksplosjonsfare Oxiderende egenskaper - - Løselighet Løselighet i vann Løselighet i fett Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) Uoppløselig STABILITET OG REAKTIVITET 3

4 Stabilitet: Tilstander/materialer som skal unngås: Farlige nedbrytingsprodukter: Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnittet "Håndtering og oppbevaring". sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfellde brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter. Disse er: Karbonoksider. Noen metalloksider. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt toksisitet: Substans (Navn på bestanddeler) Art Test Opptaksvei Resultat Langtidsvirkninger: Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener. Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergi ved innånding. Allergireaksjonen inntreffer typisk innen en time etter at en har blitt utsatt for allergenet og gir en inflammatorisk reaksjon i lungene. Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned. Vevsødeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler innåndes kan det gi skader på lungene og forårsake irritasjon og svie i åndedrettsorganene, samt hoste. Etsende stoffer kan forårsake uopprettelige skader på øyne. Etser huden. Karsinogene virkninger: Produktet inneholder stoffer som anses for eller er bevist å være kreftfremkallende. Stoffene er enten klassifisert som kreftfremkallende eller figurerer på arbeidstilsynets liste over stoffer som anses for å være kreftfremkallende. Disse stoffene er omfattet av arbeidstilsynets regler om arbeid med kreftrisikable stoffer. Stoffene kan være virksomme ved innånding, hudkontakt eller inntak. Reproduksjonstoksisitet: Produktet inneholder stoffer som kan gjøre skade på forplantningsevnen f.eks. via skade på kjønnsceller eller ved hormonell regulering. Effekten kan være; sterilitet, nedsatt fruktbarhet, menstruasjonsforstyrrelser mm. Reproduksjonstoksisitet: Produktet inneholder teratogene stoffer som kan gi varige skader på foster og menneskebarn. Effekten på barnet kan være; død, misdannelser, forsinket utvikling eller funksjonshemming. 12. MILJØOPPLYSNINGER Persistens: Substans Nedbrytbar i vann Test Resultat Bioakkumuleringspotensial: Substans Potensial bioakkumulering LogPow Test BCF Økotoksisitet: Substans Art Test Periode Resultat Negative virkninger: Mobilitet i jord: Resultater av PBT- og vpvb-vurdering: Produktet inneholder stoffer som kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet pga. dårlig nedbrytbarhet.produktet inneholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vannlevende organismer. Ingen data Ingen data 4

5 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. Avfall: Europeisk Avfallsliste (EAL) Waste number (NORSAS) Waste group (NORSAS) Særlig merking: - Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods. ADR/RID UN-nr. Varenavn ved transport Klasse 3086 GIFTIG FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. Emballasje gruppe 6.1 I Tilleggsopplysninger IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP Hazardous constituent 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (Sodium dichromate dihydrate) 6.1 I no * Packing group 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Anvendelses-begrensninger: Krav om særlig utdannelse: Ingen spesielle krav. Kjemikaliesikkerhetsvurderin g: Nei , S. Frederiksen A/S 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Kilder: Fullstendig tekst for R- setninger som det refereres til i del 3 : Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Norske forskrifter m.v.: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), nr. 1139, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), nr. 443, med endringer. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (Databladsforskriften), nr. 1323, med endringer. Forskrift om brannfarlig vare, nr. 744, med endringer. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Arbeidstilsynets YL(yrkeshygienisk luftbehov)-merkinga. H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H400 - Meget giftig for liv i vann. H372 - Forårsaker organskader. H360 - Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H350 - Kan forårsake kreft. H340 - Kan gi genetiske skader. H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H330 - Dødelig ved innånding. H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H312 - Farlig ved hudkontakt. H301 - Giftig ved svelging. H272 - Kan forsterke brann; oksiderende. Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsbladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon. 5

6 Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter. Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se sekskon 1) av dette sikkerhetsdatablad er markeret med en blå trekant. Sikkerhetsdatablad er validert av: Gurpreet Kaur Rehal Dato for siste vesentlige endring (Første siffer i SDS versjon) Dato for siste mindre endring (Siste siffer i SDS versjon) :36: :36:53 ALPHAOMEGA. Licens nr.: , S. Frederiksen A/S dk 6

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer