Orientering om ny utlysningsrunde for SFI (SFI-III) Informasjonsmøte ved UiO, 18. juni 2013 Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om ny utlysningsrunde for SFI (SFI-III) Informasjonsmøte ved UiO, 18. juni 2013 Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd"

Transkript

1 Orientering om ny utlysningsrunde for SFI (SFI-III) Informasjonsmøte ved UiO, 18. juni 2013 Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd

2 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Del 1. Om SFI-ordningen Bakgrunn for etableringen Om selve ordningen Del 2. Om den nye søknadsrunden Skisserunde Fullstendige søknader Del 3. Om dagens 21 SFI

3 Forskningsrådets senterordninger Langsiktig finansiering (5 + 3(5) år) Utvelgelse basert på kvalitet og relevans Sentre for fremragende forskning (SFF) 21 sentre som driver grunnforskning, hovedmålet er å heve kvaliteten i norsk forskning Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 21 sentre som driver grunnleggende næringsrettet forskning i et nært samarbeid mellom forskningsmiljøer og FoU-aktive bedrifter Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) 11 sentre, langsiktig forskning i samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter innenfor miljøvennlig energi

4 SFI skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer er Forskningsrådets «flaggskip» for langsiktig industriell forskning med internasjonalt anerkjent kvalitet «Excellence» kun de aller beste!

5 Bakgrunn for SFI-ordningen Forbilde i «Competence Centres» som ble etablert i flere andre land fra midten av 80-tallet Gode, internasjonale erfaringer med kompetansesentre: Muligheter for langsiktig forskning med næringslivsmedvirkning Utvikler kunnskapsnettverk mellom bedrifter, mellom forskere og mellom næringsliv og akademia Er ofte tverrfaglige Satsingen forutsetter tålmodighet, resultater kommer ofte først etter 7-10 år Sentrene er et brohode for internasjonalt samarbeid Tiltrekker seg unge talenter og fornyer også utdanningen SFI-ordningen utredet og etablert i 2004/2005 St.meld.nr. 20 ( ) Vilje til forskning Tilpasset norske forhold og behov

6 Vurderinger av ordningen Så langt ingen evaluering av ordningen som virkemiddel Midtveisevaluering i 2010 av de første 14 sentre (SFI-I) gav ordningen positiv omtale «The SFI scheme as a whole has been very successful.. Technopolis evaluering av Forskningsrådet trekker fram at senterordningene har bidratt til fornyelse, økt kvalitet og mindre fragmentering i forskningssystemet virker strukturerende på vertsinstitusjonens strategi og konsentrerer ressursinnsatsen bidrar positivt til forskerutdanningen og internasjonal eksponering SFI-ordningen fungerer etter hensikten Forskningsrådets hovedstyre har vedtatt ny utlysningsrunde (SFI-III)

7 Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med FoU-aktive bedrifter og offentlige foretak Høy vitenskapelig kvalitet Stort verdiskapings- og innovasjonspotensial Universitet Forskningsinstitutt Brohode for internasjonalt forskningssamarbeid Rekruttering av forskere Bedrift Bedrift Bedrift Offentlig partner

8 SFI har to overordnede kriterier som er grunnlaget for utvelgelse: Potensial for innovasjon og verdiskaping Vitenskapelig kvalitet VIKTIG: Et SFI må oppfylle begge to!

9 Organisering av et SFI Konsortium: Vertsinstitusjon Forskningspartnere Bedriftspartnere og offentlige partnere (brukere) En høyere utdanningsinstitusjon med doktorgradsprogram må inngå i konsortiet Alle partnerne deltar aktivt i ledelse, prosjekter og finansiering Senteret har en leder og et styre hvor brukerpartnerne har flertall Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter ikke å anse som eget rettssubjekt

10 Partnere Bedriftspartnere (brukerpartnere) Bedriftene skal nyte godt av senterets forskningsresultater og kompetanse Bedrifter kan være alt fra store, internasjonale foretak til SMB Andre brukerpartnere Offentlige foretak kan også inngå som partnere F.eks. Statens Vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Helseforetak,.. Forskningspartnere Forskningsinstitutter Universiteter og høgskoler (forskerutdanningen) Universitetssykehus

11 Vertsinstitusjon for SFI Kan være universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, FoU-aktive bedrifter og forskningsaktive offentlige tjenesteytende foretak som har forutsetninger for å realisere SFI-ordningen. Vertsinstitusjoner er i dag er: bedrift (1) universitetssykehus (3) universitet (8) forskningsinstitutt (9) Skal ha markert seg sterkt innenfor de fagfelt eller næringsområder et senter er rettet mot. Etablering av et senter sees i forhold til vertsinstitusjonens forskningsstrategi. Er største leverandør av den faglige staben i sentrene må bistå med administrativ støtte, tilrettelegging av lokaler og annen infrastruktur for senteret. Hvis vertsinstitusjonen selv ikke tildeler doktorgrader, forutsettes samarbeid med universitet eller høgskole med doktorutdanning på feltet

12 Lokalisering Fordel at forskerstaben i et senter er samlokalisert Desentraliserte løsninger (virtuelle sentre) er også aktuelle Ved desentralisert modell kreves utveksling av forskere og andre tiltak for å fremme fellesskapet i senteret

13 Internasjonalisering Nært samarbeid mellom norske og utenlandske aktører - både forskningsmiljøer og bedrifter Positivt at utenlandske bedrifter inngår som partnere men SFI skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i Norge. Erfaring fra internasjonalt samarbeid og miljøenes internasjonale profil og status tillegges vekt

14 Varighet Et SFI etableres for en periode på 8 år (5 + 3 år) Midtveisevaluering etter 3,5 år danner grunnlag for vurdering av om Forskningsrådets bevilgning etter 5 år skal videreføres for ytterligere 3 år Etter 8 (eller 5) år opphører Forskningsrådets SFIbevilgning - senteret mister sin SFI-status Ved avvikling forutsettes nøkkelpersonell å gå tilbake til stillinger hos partnerne og ved vertsinstitusjonen Doktorgradsstudenter må fullføre sine studier innenfor budsjettrammen som er fastlagt for senteret «Utfasingsstrategi» må være på plass tidlig vertsinstitusjonen har et viktig ansvar her

15 Finansiering Forskningsrådet finansierer inntil 50 % av senterets årlige budsjett Partnerne og vertsinstitusjonen må til sammen bidra med minst 50 % av senterets årlige budsjett Bidraget fra bedriftspartnere må som hovedregel utgjøre minst 25 % av budsjettet Vertsinstitusjonens bidrag kan gis i form av personell, strategiske midler, lokaler og utstyr Partnerne må forplikte seg til et langsiktig engasjement og bidra med budsjettmidler og/eller egeninnsats Årlig bevilgning fra Forskningsrådet til det enkelte senter vil ligge på 9 12 mill. kroner Totalt årlig budsjett på mill. kroner

16 De 21 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Petroleumsoperasjoner Betonginnovasjon Medisinsk bildebehandling Havbruksteknologi Nye produksjonsteknikker Sikre konstruksjoner Arktisk marin teknologi Måleteknikk Tjenesteinnovasjon Bærekraftig fiskeri Lakselus Boring- og brønnteknologi Telemedisin Bioaktive produkter Datasøkeverktøy Naturgass Flerfasestrømning Statistikk Stamceller Kardiologi Dataprogrammer

17 SFI-ordningen er en betydelig investering i langsiktig næringsrettet forskning 21 SFI i 2012 (14 startet i 2007 og 7 i 2011) Totalbudsjettet for de 21 SFI var i 2012 på 604 mill. kroner: Forskningsrådet Vertsinstitusjonene Forskningspartnere Brukerpartnerne Internasjonale midler 210 mill. kroner 104 mill. kroner 87 mill. kroner 188 mill. kroner 15 mill. kroner I 2012: 295 doktorgradsstipendiater 110 postdoktorer 220 mastergradsstudenter I 2012 deltok mer enn 200 partnere 50 forskningspartnere 154 bedrifter og offentlige brukere

18 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Del 1. Om SFI-ordningen Bakgrunn for etableringen Om selve ordningen Del 2. Om den nye søknadsrunden Skisserunde Fullstendige søknader Del 3. Om dagens 21 SFI

19 To SFI utlysninger hittil Første gang utlyst i 2005/2006 (SFI-I): Skisser (frivillig) 58 søknader 14 SFI Helt åpen utlysning ingen tematiske føringer Andre utlysningsrunde i 2009/2010 (SFI-II): 86 skisser (obligatoriske) 44 søknader 7 SFI Åpen utlysning med ønske om søknader innenfor noen tematiske områder Overordnede utvalgskriterier likevel førende

20 Ny utlysning SFI-III Vedtatt av Forskningsrådets Hovedstyre i møte 24. april 2013 Ambisjonen er å starte inntil 14 nye SFI i 2015 Tentativt årlig budsjett 160 mill. kroner Prosess i to trinn: 1. Obligatoriske skisser etter fastsatt mal 2. Fullstendige søknader

21 Foreløpig tidsplan for SFI-III Utlysningene legges ut i løpet av juni 2013 (som planlagte utlysninger) Frist for obligatoriske skisser 2. oktober 2013 Tilbakemelding innen midten av november 2013 Endelig søknadsfrist 12. februar 2014 Søknadsbehandling vår/sommer/høst 2014 Vedtak om nye SFI i november/desember 2014 Kontraktsforhandlinger vinter/vår 2015 Fra 1. april 2015 Oppstart av nye SFI

22 Om utlysningen All relevant informasjon (vil) finnes under «Utlysninger» på Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om SFI med oppstart i 2015 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 Utlysningene aktive 6 uker før søknadsfristene Åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet ingen tematiske føringer Hvis etablerte SFI/konsortier søker, må det legges vekt på nyskaping og originalitet videreføring for ny periode er ikke aktuelt

23 Likestilling Få kvinnelige senterledere (1 av 21) og lav kvinneandel for ledende forskere Krav til å integrere likestillingshensyn ved planlegging og utarbeidelse av søknader Generelt i sentrenes rekrutteringsplaner Planer for forskerutdanning med måltall for kvinneandelen SFI-III: Alle søkere må se etter kvalifiserte kvinner som senterledere og ledende forskere Under ellers like forhold vil søknader med kvinnelig senterleder eller med mange kvinner i ledende posisjoner bli prioritert

24 Obligatorisk skisserunde Frist: 2. oktober 2013 kl Formål: Bidra til at søkere ikke legger ned mye arbeid i søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige som SFI. Hjelp for Forskningsrådet ved tilrettelegging av vurderingsprosessen av de endelige søknadene.

25 Den obligatoriske skissen Skal følge Mal for obligatorisk skisse til søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III). Juni 2013 Skal ikke overskride 4 sider. Kan skrives på norsk eller engelsk. Sendes via e-post til: Vedlegg: Liste over kontaktpersoner (navn, telefon, e-post) for hver av partnerne i senteret.

26 Tilbakemelding på skissen Skissene vurderes administrativt i Forskningsrådet Skriftlig tilbakemelding sendes (samlet) til søkerinstitusjonen på ledelsesnivå Tilbakemeldingen forplikter ikke Forskningsrådet når det gjelder behandlingen av den endelige søknaden Søker må på selvstendig grunnlag vurdere om det skal utarbeides fullstendig søknad

27 Endelig søknadsrunde Søknadsfrist 12. februar 2014 kl Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen 2. oktober 2013 er kvalifisert til å søke Forskningsrådets system for e-søknad skal benyttes Søknadsfristen er endelig! send inn i god tid før fristen søknader kan sendes inn flere ganger sist innsendte versjon gjelder

28 Endelig søknad på engelsk Søknadsskjema Prosjektbeskrivelse etter fastsatt mal (maks. 20 sider) Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonens øverste ledelse Intensjonserklæring fra alle partnerne ( Letter of interest ) CV for nøkkelpersonell (maks. 8 sider i alt) Forslag til fageksperter (frivillig) Ikke send inn andre dokumenter

29 Vurderingskriterier for bedømmelsen av søknadene Vitenskapelig kvalitet Vitenskapelig kvalitet Prosjektleder og prosjektgruppen Gjennomføringsplan og ressursbehov Internasjonalt samarbeid Formidling og kommunikasjon Potensial for innovasjon og verdiskaping Næringsmessig relevans Brukermedvirkning Strategisk forankring og betydning Samfunnsmessig relevans Nasjonal kompetansebygging De enkelte kriterier er nærmere beskrevet i utlysningen For å være kvalifisert som SFI må søknader ha tilstrekkelig høyt nivå på begge hovedkriteriene

30 Vurderingsprosess Vitenskapelig kvalitet bedømmes av utenlandske fageksperter Potensial for innovasjon og verdiskaping bedømmes av ekspertpaneler med innsikt i norsk næringsliv og -strukturer Samlet vurdering av søknadene gjøres av et styreutvalg oppnevnt av Divisjonsstyret for innovasjon Hovedstyret for Norges forskningsråd tar beslutning om hvilke sentre som skal få bevilgning Vurderingsprosessen er nærmere beskrevet i utlysningen

31 Les utlysningen og de sentrale dokumentene nøye: Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Beskrivelse av ordningen. Juni Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Krav og retningslinjer inkl. suksesskriterier. Juni Informasjon til søkere ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Juni Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Les! Les! Les! Les! Det er for dumt å ryke ut på formaliteter

32 Noen tips til slutt. Hvilke utfordringer skal løses? SFI er ikke et mål i seg selv SFI er et nasjonalt ikke regionalt virkemiddel Hvor kan organisering i et senter gi en klar merverdi i forhold til annen organisering? Tema eller områder der relevante aktører er nasjonalt ledende og langt framme også internasjonalt vitenskapelig kvalitet Samarbeid nasjonale landslag Bidrag til «å sette Norge på kartet» Satse der man har etablerte nettverk med solid erfaring (kompetanse- og/eller innovasjonsprosjekter, EU/internasjonalt) Doktorgradsutdanning Institusjonene må kritisk vurdere hvilke initiativer det legges ned arbeid i fram mot en endelig søknad Unngå å oppfordre til, utarbeide og sende søknader som ikke vil være konkurransedyktige på alle kriterier for et SFI

33 Lykke til! Kontaktpersoner i Forskningsrådet: Spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen, Seniorkonsulent Marianne Nereng, Ansvarlig avdelingsdirektør: Eirik Normann, Nettside:

34 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Del 1. Om SFI-ordningen Bakgrunn for etableringen Om selve ordningen Del 2. Om den nye søknadsrunden Skisserunde Fullstendige søknader Del 3. Om de 21 SFI

35 De 21 sentrene Nyttig å se på disse alle har egne nettsteder

36 ingap - Innovative Gas Processes and Products Mål: Styrke Norges lederposisjon når det gjelder miljøvennlige prosesser basert på naturgass. Prosessforskning som gir grunnleggende innsikt i katalyse, står sentralt. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo Forskningspartnere: NTNU, SINTEF Bedriftspartnere: Borealis, Statoil ASA, Haldor Topsøe AS, INEOS Norge AS Nettsted:

37 iad Centre - information Access Disruptions Mål: Identifisere muligheter og utvikle neste generasjons søkeverktøy som kan trekke brukervennlig informasjon ut av store komplekse datamengder Vertsinstitusjon: Microsoft Development Centre Forskningspartnere: NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, BI, Cornell University, Dublin City University Bedriftspartnere: Accenture (+ Netview, Creuna, Induct, Funcom) Nettsted:

38 (sfi)² - Statistics for Innovation Mål: Gjøre moderne statistikk til et redskap for utvikling av konkurransedyktige tjenester og produkter innenfor ulike næringer; finans, marin, petroleum og helse. Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral Forskningspartnere: UiO, NTNU, Havforskningsinstituttet Bedriftspartnere: DnB NOR, Gjensidige Forsikring, Sencel Bio-informatics, Spermatech, Biomolex AS, Statoil, Norsk Hydro, Smerud Medical Research Int., PubGene Offentlig partner: Oslo Universitetssykehus Nettsted:

39 CAST- Cancer Stem Cell Innovation Center Mål: Utvikle nye diagnostiske og terapeutiske metoder for kreftbehandling ved å fokusere på stamceller for kreft Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus Forskningspartner: Universitetet i Oslo Bedriftspartnere: Affitech, PCI-Biotech, Odin Nettsted:

40 The Certus Centre Mål: Bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å utvikle bedre metoder og teknikker for verifisering og validering av komplekse og virksomhetskritiske programvaresystemer og løsninger Vertsinstitusjon: Simula Research Laboratory AS Bedriftspartnere: Esito, FMC Kongsberg Subsea, Cisco Systems Norway Offentlige partnere: Skatteetaten, Toll- og avgiftsdirektoratet Nettside:

41 CCI Center for cardiological innovation Mål: Bidra til økt verdiskaping ved å utvikle nye diagnostiske metoder for å påvise hjertesvikt og andre kardiologiske sykdommer. Neste generasjon ultralydbaserte metodologi skal utvikles. Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus Forskningspartnere: Univ. i Oslo, Simula Research Lab. Bedriftspartnere: GE Vingmed Ultrasound, Kalkulo, CardioSolv LLC Nettside:

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Erfaringer fra innovasjonssentre

Erfaringer fra innovasjonssentre Erfaringer fra innovasjonssentre Seminar om forskningsdrevet innovasjon, Bergen 8. desember 2009 Dag Kavlie, Norges forskningsråd Hva kjennetegner et kompetansesenter? Forskningsmiljøer i nært samarbeid

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Innhold: 1. Rådgiverne viktige aktører 2. Virkemidler 3. Eksempler og tall 4. Aktuelle

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer