Jonsered Smörja Extra (200 ml) Syntetisk smørefett i aerosolform. Anita Cenusa. Kontakt giftinformasjonssentralen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jonsered Smörja Extra 544 14 23-01 (200 ml) Syntetisk smørefett i aerosolform. Anita Cenusa. Kontakt giftinformasjonssentralen"

Transkript

1 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Varenavn Artikkelnummer Bruksområde Jonsered Smörja Extra (200 ml) Syntetisk smørefett i aerosolform. Produsent: Husqvarna AB Adresse SE Huskvarna Land Sverige Telefon Faks Kontakt Anita Cenusa I nødstilfelle Kontakt giftinformasjonssentralen 2. SKADELIGE EGENSKAPER Generelt Helsefarlig Produktet kan være skadelig for lungene dersom det svelges. Ekstremt brennbar. Svært skadelig for vannlevende organismer, og kan forårsake langtidsskader i vannmiljø. 3. SAMMENSETNING / KLASSIFISERING AV STOFFER Nr Navn på stoff EU-nr. CAS-nr. Innhold Merking R-. (%) setninger 1 Polyalfaolefin-basert litiumfett med IK tilsetning 2 Heptan F, Xn, Xi, N R11, R65, R38, R67, R Propan F+ R12 4 Butan (<0,1 % 1.3 butadien) F+ R12 Tabell over symboler: T+ = Svært giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, V = Lett helseskadelig, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Svært brannfarlig, N = Miljøskadelig, IK = Ikke klassifiseringskrav når det gjelder skader på miljø og helse. Se punkt 16 for en liste over relevante risikosetninger. 4. FØRSTEHJELP Inhalering Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Søk medisinsk hjelp dersom symptomene vedvarer. Hudkontakt Tilfeller der stoffer har funnet vei inn under huden under høyt trykk, skal behandles som alvorlige skader, og krever ØYEBLIKKELIG behandling ved sykehus. Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Kontakt med øyne Skyll øyeblikkelig med rikelig lunkent vann eller øyevask. Bruk en myk stråle. Hold øynene vidåpne. Søk medisinsk hjelp dersom symptomene vedvarer. Svelging IKKE fremkall brekninger. Skyll munnen og gi flere glass vann eller melk. Søk medisinsk hjelp. Den rammede personen må innlegges på sykehus hvis det oppstår vedvarende hoste, eller hvis vedkommende har svelget en større mengde. HMS-DATABLAD Side 1 av 5

2 5. TILTAK I TILFELLE BRANN Slukningsmidler Skum, pulver, karbondioksid (CO2). IKKE bruk vann. Brann- og eksplosjonsfare Brann på innelukkede steder må bare slukkes av opplært personell. Beholdere i nærheten av brannen må flyttes og/eller kjøles med vann. Trykkbeholdere må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over +50 C. De må heller ikke stikkes hull på eller brennes. Dette gjelder også for tomme beholdere. 6. TILTAK VED UTSLIPP / UTILSIKTEDE UTSLIPP Tiltak for hindring av personskade Vær oppmerksom på glifaren, og tørk opp søl av produktet. Tiltak for hindring av miljøskade Generelt Bygg et dike av sand, jord eller andre materialer for å hindre spredning. Det viktigste er å hindre utslipp i å trenge inn i dreneringssystemer og vannveier. Utslippet skal oppsamles med filler eller passende absorberingsmiddel. Meld fra til National Rescue Services Board (redningssentralen) hvis det skjer større utslipp. Vann Begrens utslippet med lenser, og pump opp så mye som mulig. Samle opp mindre mengder med passende absorberingsmiddel (vermikulitt, tørr sand eller jord). 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndteringsanvisninger Håndteres på en slik måte at utslipp og oljedamp unngås. Trykkbeholder. Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer som overstiger +50 C. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også brukte beholdere. Ikke spray mot åpen flamme eller glødende materiale. Oppbevares borte fra antenningskilder Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagring Lagres som et brennbart produkt 8. MINIMERE EKSPONERING / PERSONLIGE VERNETILTAK Bestanddeler som har grenseverdier Se gjeldende liste over hygieniske grenseverdier Navn på bestanddelen CAS-nr. Grenseverdi Heptan mg/m3 Preventive tiltak Sørg for god personlig hygiene. Sørg for god ventilasjon. Ikke bruk klær som er forurenset av produktet. Ikke ha oljegjennomtrukne filler i lommene. Åndedrettsvern Ikke påkrevd under normal håndtering. Øyevern Det bør brukes øyevern der det er risiko for sprut eller direkte kontakt med øynene. Håndvern Det bør brukes hansker av nitrilgummi eller PVC der det er risiko for sprut eller direkte kontakt med hendene. Hudbeskyttelse Det bør brukes verneklær der det er risiko for sprut eller direkte kontakt med huden. HMS-DATABLAD Side 2 av 5

3 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form Farge Odør Løselighet Aerosol Gjennomsiktig, svakt gulaktig. Olje, løsemiddel. Organiske løsemidler (i hovedsak) ph Ingen data. Solidifiseringspun kt <-20 C Flammepunkt <0 C Antenningstemper atur >190 C Relativ egenvekt 790 (g/l) Løselighet i vann Ubetydelig Eksplosjonsgrense Ingen data. r, nedre øvre % Flyktighet Ingen data. (volumprosent) 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stabilt under normale bruksforhold. Reagerer med sterkt oksiderende midler. Farlige konverteringsprodukter Karbonmonoksid (CO) og andre helseskadelige stoffer kan dannes under oppvarming eller forbrenning. Omstendigheter som bør unngås Trykkbeholdere. Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer som overstiger +50 C. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Generelt Produktet har lav toksisitet ved svelging. Absorberes ikke i akutte toksiske mengder gjennom huden. Inhalering av høye konsentrasjoner av oljedamp har en irriterende effekt på åndedrettsorganene. Øyekontakt kan føre til ubehag, men skader ikke øyevevet. Langsiktig og/eller gjentatt kontakt med produktet i kombinasjon med utilstrekkelig personlig hygiene kan føre til hudproblemer i form av dermatitt, eksem og akne. Brukte produkter kan inneholde forurensninger som er helseskadelige. Inhalering Kan forårsake hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. Hudkontakt Avfukter huden, noe som kan føre til rødhet og i noen tilfeller eksem ved forlenget eller gjentatt kontakt. Kombinert med utilstrekkelig personlig hygiene kan dette føre til dermatitt, olje-akne eller andre endringer i huden. Tilfeller der stoffer har funnet veien inn under huden under høyt trykk, kan føre til ekstensive nekroser i underhuden. Kontakt med øyne Irriterende Svelging Det finnes risiko for kjemisk lungebetennelse hvis produktet kommer ned i lungene. 12. ØKOTOKSIKOLOGISK INFORMASJON Informasjon Lav løselighet i vann, flyter på vann. Absorberes kraftig i jordpartikler. Anses å være potensielt nedbrytningsbar, lang nedbrytningstid i naturen. Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres (logpow>3) Svært skadelig for vannlevende organismer, og kan forårsake langtidsskader i vannmiljø. Oljefilmen kan føre til fysisk skade på organismer og hindre oksygentilførselen i grenseområdene luft/vann, luft/jord. HMS-DATABLAD Side 3 av 5

4 13. AVFALLSHÅNDTERING Avfallshåndtering Rester skal behandles som spesialavfall, og skal avhendes i originalbeholderen til innsamlingsstasjonen. Tømte beholdere kan innleveres til gjenvinningsstasjoner for pakningsavfall Tømte spraybokser sorteres som metallbeholdere. Hettene kan gjenvinnes som hardplast. 14. TRANSPORTINFORMASJON Kjemikaliene klassifiseres som farlige varer Ja X Nei Ikke vurdert Helsefarlige varer: Navn: Ikke helsefarlige varer: 12x200ml, begrenset volum i følge LQ2 Aerosoler, brennbare, n.o.s ADR (vei) UN-nummer: klasse: 2 5F Gasser Pakkegruppe: II, LQ2 RID (jernbane) Klasse 2 5F Gasser Pakkegruppe: II, LQ2 IMDG (sjø): UN-nummer: 1950-klasse: 2.1 Pakkegruppe: II EmS-nummer: 2-13 Marin forurensning: Ja, LQ2 IATA/ICOA (luft) UN-nr: 1950 Klasse: 2.1 Pakkegruppe: II 15. GJELDENDE KRAV Inneholder Polyalfaolefin-basert litiumfett med tilsetning: %, heptan: %, propan: %, butan: %. R-setninger/S-setninger merking/faresymbol Nr. Setningtekst R12 Ekstremt brennbar. R38 Irriterer hud. R65 Produktet kan være skadelig for lungene dersom det svelges. R67 Dampene kan føre til døsighet og svimmelhet. R50/53 Svært skadelig for vannlevende organismer, og kan forårsake langtidsskader i vannmiljø. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S9 Pakkene må lagres på et godt ventilert sted. Må holdes borte fra antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av røyk/tåke Unngå S16 hudkontakt. S23 Unngå innånding av røyk/tåke S24 Unngå hudkontakt. S47 Må aldri utsettes for temperaturer som overstiger +50 C. S60 Materialet og beholderen skal avhendes som spesialavfall. S62 Ikke fremkall brekninger hvis produktet er svelget. Søk øyeblikkelig medisinsk hjelp, og vis denne pakken eller etiketten. HMS-DATABLAD Side 4 av 5

5 Merking/Faresymbol Brannklasse: Aerosoler. Klasse 1 Ekstremt brennbar Miljøskadelig 16. DIVERSE INFORMASJON Informasjonskilder Gjeldende lovverk på revisjonstidspunktet og teknisk dokumentasjon fra råmaterialleverandøren, Binol AB. Liste med relevante risikosetninger. Nr. Tekst i R-setninger R11 Svært brennbart R12 Ekstremt brennbar. R38 Irriterer hud. R65 Skadelig: Produktet kan være skadelig for lungene dersom det svelges. R67 Dampene kan føre til døsighet og svimmelhet. R50/53 Svært skadelig for vannlevende organismer, og kan forårsake langtidsskader i vannmiljø. Revisjonsoversikt Utgave Rev. dato Ansvarlig Endringer Hanna Svennberg Hanna Svennberg Revidert, avsnittene Hanna Svennberg Revidert, avsnittene 1 og Anita Cenusa Revidert, avsnittene 1-16 Leverandørmerknader HMS-DATABLAD Side 5 av 5

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01072008/ HSV Erstatter den: 17012008 Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer