1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena"

Transkript

1 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Jan Hovden Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Hensikten med kapitlet er å gi en bred oversikt over sikkerhetsfaglige problemstillinger og perspektiver. Det tar utgangspunkt i hvordan risikoforholdene har utviklet seg de siste tjue år og hvordan dette gjenspeiles i de ulike programmene for Sikkerhetsdagene. Deretter følger noen utvalgte problemstillinger og dilemmaer i sikkerhetsarbeidet som vil forfølge oss også i årene som kommer. Teknologi- og samfunnsutviklingen har gitt oss økt sikkerhet i form av færre ulykker, bedre helse og lengre levetid. Den samme utviklingen har også skapt økt usikkerhet i form av nye farer og trusler vi har liten kunnskap om rekkevidden av, som er utydelige og tvetydige, og som er vanskelige å forholde seg til innenfor rammen av tradisjonell erfaringsbasert risikostyring. Tjue år med død og elendighet. Arrangementet Sikkerhetsdagene ved NTH ble til ved inngangen til en ny tid som krevde et skifte i den sikkerhetsfaglige tenkning. I desember året før hadde Bhopal i India blitt rammet av historiens største industrielle katastrofe. Offisielle tall anga ca 2000 drepte. Forsiktige anslag senere forteller at minst mennesker ble drept, hundretusener fikk varige skader, fortsatt dør mennesker 31

2 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena av senskader, og rettssaker fortsetter 20 år etter. 1 Ettersom hendelsen skjedde langt borte, og konsekvensene var lokale og ikke berørte norske interesser, ble den norske mediedekningen beskjeden. Det amerikanske multinasjonale selskapet, Union Carbide, som hadde bygget og drev dette prosessanlegget som laget sprøytemidler for landbruket, hevder fortsatt at katastrofen skyldtes en sabotasje. Granskningsrapporter kan imidlertid fortelle om følgende: Billige tekniske løsninger som neppe ville blitt godkjent i vestlige industriland da fabrikken ble bygget i En gradvis forvitring av vedlikehold og fornyelse av anlegget, eksempelvis ble instrumenteringen i kontrollrommet ikke vedlikeholdt slik at operatørene fikk problemer med å forholde seg til den informasjonen de mottok. Kjøleanlegg for kjemikalietankene og renseanlegg for utslipp, viktige barrierer som kunne forhindret eller redusert konsekvensene av hendelsen, var satt ut av drift av sparehensyn. Ulykken ble utløst av et vedlikeholdsarbeid med vannspyling av rørsystemet. Prosedyrer for avstenging av rør mot tankene ble brutt, og vann kunne strømme inn i en av tankene og forårsake eskalerende kjemiske reaksjoner og sterk varmeutvikling. Fra denne avvikshendelsen til giftig gass strømmet ut av pipa med frakoplet renseanlegg, gikk det mange timer, og mange handlinger og fysiske barrierer kunne ha forhindret forløpet, m.a.o. svikt i ledelse, kompetanse og oversikt, trening, og sikkerhetskritisk utstyr. Det var mange uavhengige tilstander, samt en kombinasjon av samtidige hendelser, som forårsaket katastrofen. Noen år tidligere hadde Nord-Italia blitt rammet av den liknende Sevesoulykken, som også var en kjemikalieulykke, men i mindre målestokk. Den fikk store konsekvenser for EUs sikkerhetsarbeid, bl.a. gjennom Seveso direktivet. 2 Like før Bhopal-katastrofen utga Charles Perrow (1984) sin meget inspirerende bok om «Normal accidents» eller systemulykker. Den ga et teoretisk fundament for å forstå komplekse ulykker som den i Bhopal. To-tre år etterpå skjedde Tjernobyl som i det store og hele fulgte samme oppskriften som hendelsen i Bhopal. Den andre vitenskapsmannen som har betydd mest for nytenkning innen sikkerhetsfaget er Ulrich Bech. Mens Perrow var opptatt av å forstå ulykkesmekanismene i moderne høyteknologiske systemer, var Beck opptatt av risiko 1 Basert på informasjon fra dokumentar om Bhopal fra Discovery Channel. 2 I Norge er det omsatt til «Storulykkesdirektivet» med spesielle krav til risikoanalyser og beredskap. 32

3 Jan Hovden som fenomen i det post-industrielle samfunn. Siden han publiserte boka «Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne» i 1986, har det skjedd mye i samfunnsutviklingen som kan forstås og forklares i forhold til det teoretiske rammeverk som hans bok representerer. Det gjelder globaliseringen av verdensøkonomien, IKT-revolusjonen, elektronisk krigføring, genteknologi, klimaendringer, Al Qaida, kugalskap, SARS m.m. Risikoene er blitt mer globale. Nye risikoer dukker stadig opp og kan koples til endringer i teknologi, biologi, sosiale spenninger og politikk (Hovden, 2003). En hovedforskjell fra tidligere risikoforhold er at farene og truslene er uavhengige av hvor du bor og arbeider. Datavirus blir spredd gjennom globale nettverk, epidemier spres av flypassasjerer, fanatiske, religiøse grupper gikk til terroristangrep mot World Trade Centre i New York, jernbanestasjonen i Madrid, osv. Radioaktivitet spres med vinden og giftige stoffer med elver og havstrømmer. Noen har dødd av SARS, terrorisme har drept noen tusen mennesker, og begge disse truslene har hatt stor innflytelse på verdensøkonomien. Disse risikoene er derfor reelle, men samtidig vanskelige å forstå. Den moderne oppmerksomhet rundt risiko er i liten grad basert på egne erfaringer og statistikk over skader og dødsfall; den dreier seg mer om mulighetene for framtidige trusler og katastrofer, om en usikker framtid. Frykten og angsten for disse truslene som vi kjenner usikkerhet til eller er uvitende i forhold til, representerer store utfordringer for samfunnets risikohåndtering selv om sannsynlighetene for slike hendelser skulle være mikroskopiske. Det skremmende er at vi ikke vet, og at vi ikke med egne handlinger kan kontrollere denne risikoen. Vi kjenner oss som hjelpeløse ofre. De kjente, tradisjonelle hverdagsrisikoer som farefull bilkjøring, røyking, klatre i stige osv. synes ut fra medienes dekning av risikostoff å bekymre oss mindre enn valgets kvaler om vi skal reise på ferie til Afrika eller Kina på grunn av terrorisme eller SARS. Det er verd å understreke at jeg på ingen måte mener å hevde at risikoen i vårt samfunn er høyere nå enn i tidligere tider. Opp gjennom det siste hundreår viser alle aktuelle indikatorer på levetid, helse og levekår at folk i den vestlige verden har fått det tryggere. Kimen til moderne risikotenkning finnes i en kommentar til jordskjelvet i Lisboa i 1755 da Rousseau hevdet at ulykken skyldtes menneskers beslutninger. Han spurte: Hvorfor har vi samlet hus med 6 7 etasjer i et område som er kjent for å være jordskjelvutsatt? Slike spørsmål som han og andre stilte i opplysningstidens Europa, representerte et vendepunkt i risikotenkningen. Fra å være et spørsmål om religion og skjebne begynte man å se på ulykker som noe mennesker og samfunn kunne påvirke og ta et ansvar for. Fatalistisk tenkning om guds straffedom og lignende måtte gradvis vike for rasjonelle handlinger. Det la grunnlaget for et sikkerhetsarbeid basert på vitenskapelige metoder, analyser og styrings- og kontrollsystemer. 33

4 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Nedenfor skal vi rekapitulere hvordan Sikkerhetsdagene gjenspeiler det store risikobildet slik det er malt med bred pensel ovenfor. Utviklingen i sikkerhetstenkningen slik det har kommet til uttrykk på Sikkerhetsdagene Midten av 1980-tallet, samtidig med etableringen av Sikkerhetsdagene, representerte et tidsskille i sikkerhetsarbeidet; vi gikk inn i «The third age of safety» (Hale & Hovden, 1997) både i Norge og internasjonalt, med spesiell vekt på ledelse og styringssystemer. Dette skyldtes for en stor del at granskninger etter en rekke storulykker hadde påvist forhold knyttet til ledelse og organisering av virksomhetene som særlig betydningsfulle for å forstå og å forklare disse hendelsene. Samtidig begynte ledende internasjonale selskaper som dupont å markedsføre «safety management» prinsipper som demonstrerte stor suksess mht til å få ned ulykkesratene og skadetallene. Dette var en vekker for store norske selskaper som tok etter dupont. Ulike ledelsesområder gjennomgikk samtidig en parallell utvikling, det være seg kvalitet, sikkerhet eller miljø, se tabell 1. Endringene i sikkerhetstenkningen kan derfor også tilskrives inspirasjon og ideer fra andre ledelsesområder i virksomheter (Rasmussen, 1997). Kvalitet Sikkerhet Miljø «end of pipe»- kontroll Inspeksjoner Granskning Sikkerhetsteknikk Avvikskontroll Tekn.-adm. styring Livssyklusanalyse Prosesskontroll Tabell 1. Utviklingen innenfor styrings- og ledelsesteori Ledelsesområde: 1: Sluttkontroll 2: Styring 3: Ledelse 4: Verdier og kultur Kvalitetskontroll Kvalitetsstyring Kvalitetsledelse ISO 9004 Systemsikkerhet Sikkerhetsledelse Risikobasert EMAS/ ISO Ind. økologi TQM Adaptive og integrerte systemer Sikkerhetskultur Bærekraftig utvikling CSR 34

5 Jan Hovden Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) manifesterer «den nye tenkemåte». Det dreier seg om et helhetssyn på håndteringen av ulike risikoproblemer, dvs. likeartede krav til prinsipper for dokumentasjon, styring og kontroll. Forskriften stiller krav til målsetninger, ledelsesansvar, medvirkning, system av avvikshåndtering (styringssløyfer), handlingsplaner, dokumentasjon, systemrevisjoner, samt fleksibilitet og lokal forankring/tilpasning. Det er derfor naturlig at Sikkerhetsdagene har dvelt mye ved suksessfaktorer og fallgruver i virksomheters internkontrollarbeid, samt nye krav som dette setter til tilsynsmyndighetenes rolle og oppgaver, bl.a. håndhevelse av funksjonskrav og risikobasert tilsyn. Tabell 2 sammenfatter programmene for Sikkerhetsdagene gjennom tjue år. Mye er likt temamessig fra år til år eller gjentas i sykler. Med hensyn til sektorer, arenaer og typer av farer og trusler har arrangement dekket vidt, men noen utviklingstrekk kan avleses. I begynnelsen var risiko knyttet til arbeidsulykker og brann prioritert, så kom arbeidet med internkontrollforskriften og arrangementet tok opp et helhetssyn på arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS-konseptet). Imidlertid har risiko for det ytre miljø hele tiden hatt en beskjeden plass i Sikkerhetsdagene. Gradvis ble temaer rundt til transportulykker og sikkerhet i lokalmiljø, kriminalitet og IKT sikkerhet gitt større plass i programmet. I de senere år er samfunnssikkerhet, sårbarhet og internasjonale forhold gitt større plass. Sikkerhetsdagene har vært preget av refleksjoner rundt ferske storulykker (Caledonien, Scandinavian Star, Estonia, Tsjernobyl, Sleipner, Åsta m.fl.) 3 og store utbyggingsprosjekter som Gardermoen bane og flyplass, Troll-utbyggingen m.fl. De første årene var i hovedsak industri- og næringslivsorientert, men andre sektorer og arenaer kom gradvis med, som transport, lokalmiljø, kriminalitet, samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, samt internasjonale forhold. Teknologiutviklingen disse tjue årene, spesielt på IKT-området, gjenspeiles i programmene. Samtidig kan man med interesse notere seg at IT-sikkerhetstiltak var tema allerede på den første konferansen i Sikkerhetsdagene har hatt som policy å ta opp tverrsektorielle problemstillinger. Dette gjenspeiles i beskjeden grad i de enkelte foredrag. Sikkerhetsdagene har imidlertid representert en møteplass der deltakere fra ulike sektorer har møttes og hatt anledning til å lære av hverandres erfaringer og kunnskap om risikohåndtering. Sikkerhetsdagene har vært en viktig arena for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling. Mange teoretiske og praktiske innfallsvinkler til sikkerhetsarbeid, virkemidler og tiltak er blitt belyst på Sikkerhetsdagene, som for eksempel: 3 Se også kapitlet til Helge Stamnes i boka. 35

6 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena enkeltmenneskets ansvar, holdninger og opplæring, menneske og teknologi (menneske-maskin), styringssystemer og ledelse, systemsikkerhet, organisasjon og kultur, medvirkning og partssamarbeid, samt myndighetsroller spesielt. Endringene i perspektiver over tid skyldes dels ny kunnskap i forskningen, dels «beste praksis» erfaringer, og dels utfordringer knyttet til endrede rammebetingelser så som internkontrollreformen, EU-direktiver, m.m. Mange nye ideer er kommet til etter hvert, samtidig som gamle problemstillinger og løsninger står seg. Gamle sannheter og løsninger blir ikke nødvendigvis avleggs selv om nye kommer til. Det dreier seg om å bygge stein på stein en slags utviklingstrapp der man ikke lettvint hopper fra den ene «moten» til den andre på leting etter «saliggjørende» løsninger. I så måte har Sikkerhetsdagene representert et kritisk korrektiv. Samtidig må jeg som forsker (motstrebende) erkjenne at «motebølger» og enkle løsninger kan være effektive, i alle fall kortsiktig, da de skaper fornyelse og vedlikeholder oppmerksomheten på sikkerhetsarbeidet. 4 Programmene synes å gjenspeile Sikkerhetsdagenes motto: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre. Dette betyr at mange temaer som har vært belyst gjennom Sikkerhetsdagene i 20 år, vil bli belyst på nytt og omfortolket i lys av ny viten, ny teknologi og nye rammebetingelser for sikkerhetsarbeidet. For noen utvalgte temaer vil resten av kapitlet forsøke å gi en status og et utgangspunkt for videre diskusjoner på Sikkerhetsdagene, i andre fora og diskusjonsarenaer. 5 De utvalgte temaene er: Sikkerhet er så mangt. Fra rusk i øyet til 11. september. Et mangfold av risikoforståelser og strategier for risikohåndtering. Hva er beste praksis i HMS-arbeidet? Noen nye utfordringer for sikkerhetsarbeidet 6 Andre temaer kunne vært prioritert, men disse fire er valgt dels ut fra gjennomgangen av programmene for Sikkerhetsdagene, og dels ut fra egne faglige interesser. 4 Den såkalte «Hawthorn-effekten» som betyr at det viktigste er ikke hva du gjør, men at noe blir gjort. 5 Det har kommet til mange ulike sikkerhetsrelaterte konferanser og arrangementer etter etableringen av Sikkerhetsdagene. Men ingen er så tverrfaglige og sektorovergripende som Sikkerhetsdagene. 6 Se også diskusjoner i kapitlet i boka av Rosness, Aase og Kviseth Tinmannsvik 36

7 Jan Hovden Tabell 2. Sikkerhetsdagene gjennom 20 år Tema Menneske Org./-ledelse Myndighet/tilsyn Samfunn Spes. fokus Brann Security/ IT Metode Teori 1985 Menneskelig å feile Opplæring 1986 Ansvar: ind. vs org. Syst. forebygging El-forsyning Industri / næringsliv Ledelsesfilosofi og holdninger Forbilder 1987 DuPonts safety management 1988 Styring og info. systemer 1990 OU, TQM Integrering av HMS-arbeidet 1991 Erfaringer med internkontroll av HMS 1992 HMS og ledelsesstrategier 1993 Sikkerhet som inkl security/ -trusler «Totalsikkerhet» Produktsikkerhet Industrieksempler Produktkontroll ATs rolle Hotellbrann Forsikring Norsk og int. regelverk EU regler og direktiver 1989 Opplæring, holdninger, motivasjon Ledelseseengasjement og styringsprinsipper Arbeidsmiljøloven Tilsynspraksis Ulykker og tap Prioriteringer Eks. på ulykkesforebygging ulike sektorer Lønnsom sikkerhet: Prosess- og prod. Vellykketendring prosessbedrift Den gode bedrift Lov om yrkesskadeforsikring EU-direktiver Yrkesskade Forsikring Myndighetens rolle og ansvar Regelverk: info.sikkerhet Etisk perspektiv Risikokommunikasjon Tjernobyl/sikkerhet i Russland Industribrann Databasesystemer /ITsikkerhetstiltak Brann.statistikk Storbrann Sårbarhet: automatisering, teletj., bank Skadestatistik Indikatorer for storulykker Økonomi og sikkerhet Krav til RA, Styring av prosjekter Sikkerhetsstyring Risk management Rafnesbrannen Automatisering og sikkerhet/ sårbarhet Scandinavia Star Industrivern Næringsliv bredt Sikring forsikring Innformasjonssikkerhet Personvern Skadeverk ISRS Opplevd risiko Revisjonsverktøy Teknologi, risiko og verdier Økonomi Akseptkriterier IK-revisjoner/ evaluering ROS-forskning Implementering av IK Sikkerhet: trussel mot demokrati og kreativitet 37

8 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Tema Menneske Org./-ledelse Myndighet/tilsyn Samfunn Spes. fokus Brann Security/ IT Metode Teori 1994 Det nye konkurransebildet TQM og IK Samspill og rollefordeling: næringsliv/ myndigheter Endrede rammebetingelse HMS i Europa Bedrifters tilpasning til nye risiki og til EU Bedriftskasus Påsatte branner «Å vente det uventede» IT-sikkerhet sykehus HMS i SMB Suksesskriterier Risikosamfunnet Sikre lokalsamfunn 1995 Psykososiale plager Stressreaksjoner 1996 Holdninger og atferd Hva kan forsikring bidra med? IK og kvalitet HMS i store prosjekter NORSOK Rettsvesents rolle Samfunnets sårbarhet Myndighetenes funksjon IK Straff som virkemiddel Trygge lokalsamfunn Årdal Store utbygginger: Gardermoen aktører Endring Store utbygginger: Gardermoen Troll Tjeldberg. Erfaringsoverføring IK i SMS RM i komplekse, dynamiske sytemer Etikk Risikokommunikasjon Media 1997 Sikker atferd Opplevd risiko og holdninger 1998 Mestring av stress Spenning versus trygghet Bærekraftig produksjon Utbrente ledere Intellektuell kapital Strategier i forebygging Risikobasert og samordnet tilsyn Ulykkesgranskning og rettsvesenets rolle World-watch perspektiv Internasjonalisering av HMS ROS i kommuner/ lokalsamfunn Konflikter/ dilemmaer NORSOK Bransjesamarbeid Erfaring: Gardermoen Verdiregnskap HMS-indikatorer «Føre var», usikkerhet, risiko og etikk Ind. økologi Sikkerhet og konjunkturer Informasjon/ kommunikasjon om risiko Etikk 1999 Helse som sikkerhetsfaktor Samarbeid mellom næringsliv og myndigheter År 2000 (Y2K) HMS indikatorer Samfunnssikkerhet og infrastruktur IKT Matvaresikkerhet Brannsikkerhet i tunneler IKT-utvikling og sårbarhet Måling av HMS Krisekommunikasjon 38

9 Jan Hovden Tema Menneske Org./-ledelse Myndighet/tilsyn Samfunn Spes. fokus Brann Security/ IT Metode Teori 2000 Atferdsbaserte sikkerhetsprogram Den menneskelige faktor 2001 Når ulykken rammer ofre og pårørende 2002 Emosjonell førstehjelp Sykdomsreduserende faktorer 2003 Sikkerhet gir trygghet Natteravnene Styrets og ledelsens rolle i HMS Markedskrefter og sikkerhet Varemerke omdømme Sikkerhetskultur HMS-arbeid under endring Lønnsomhet og moral Effektivisering og forbering 2004 Pasientsikkerhet Strategier i sikkerhetsarbeidet Granskningskommisjoner Effekt av lover og regler Org. av samfunnets sikkerhet og beredskap Modernisering av tilsynsregimet Samarbeid i sikkerhets & beredskapsarbeidet. aktører Et sårbart samfunn (NOU 2000:24) Oppfølging av sårbarhetsutvalget Forskningens rolle Regulering og konkurranse i luftfart Sårbarhet Endringsprosesser Sikkerhetsmarginer Offshore forvitring? Konflikt eller felles interesser Tampakrisen Krisehåndtering (SAS) Finans og omdømme Transport og nullvisjon Trygge lokalsamfunn Det globale risikobildet Lillestrømnestenkatastrofe Branner i næringsbygg IKT: trusselbilde og sikkerhetstiltak Ny teknologi truer personvernet Kriminelt næringsliv Kriminalitet som operasjonell risiko Forsikring Organisert kriminalitet CRM Lærdom fra storulykker Risikoanalyse Nye verktøy Sikkerhetskultur Fortelling «Smartere sammen» Risikoanalyse Fra lover og regler til handling Beslutningsdilemmaer Ulykker og media Myter og feilslutninger Risikokommunikasjon En ny risikovirkelighet Pro & con helseog sikkerhetsmullaer Scenarier Skadeforebygging i praksis 39

10 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Sikkerhet er så mangt. Fra rusk i øyet til 11. september «Sikkerhet» brukes om en rekke ulike fenomener, hendelser, situasjoner og tilstander innenfor alle arenaer for aktivitet i samfunnet, se figur 1. De fire pilene som binder sammen aksene i figuren, vil dreie seg om spørsmål knyttet til sårbarheten av ulike sosio-tekniske systemer. Den horisontale aksen forteller at feltet dekker alt fra naturkatastrofer og menneskeskapte, teknologirelaterte storulykker til de overlagte, ondsinnede handlinger mot andre og til og med selvdestruktive handlinger. Mange tapshendelser befinner seg i en gråsone mellom de to ytterlighetene. Det betyr at aktørene ikke ønsker de negative konsekvensene, men at de likevel overlagt eller uaktsomt bryter sikkerhetslover, regler og normer for å oppnå økonomiske eller andre fordeler. Fare Utilsiktet hendelse Naturkatastrofer Storulykker Vanlige/hyppige ulykker - ulike sektorer Feil håndteringh Feilfunksjonering Sårbarhet MAKRO-verdier Politisk Militært Økonomisk Økologisk Sosialt Teknisk Safety Nasjonal trygghet Individ trygghet Security Tilsiktet hendelse Terrorisme Sabotasje Spionasje Kriminalitet Vandalisme Selvdestruktive handlinger/atferd Trussel MIKRO-verdier Fysiske og materielle forhold Vern (ytre) Pers. mestring Trygghetsfølelse Sårbarhet Figur 1. Sikkerhet og beredskap fagfeltets omfang og mangfold (Hovden, 1998) Sikkerhetsledelse er relevant for risikohåndtering på alle nivåer i samfunnet fra internasjonale og nasjonale reguleringer ned til individets utøvelse av aktiviteter i arbeid, trafikk og fritid. De ulike nivåene for sikkerhetsledelse er dominert av ulike faggrupper og profesjoner, se figur 1. Dette er i seg selv en stor utfordring for kommunikasjon, erfaringsoverføring og koordinering. Tradisjonelt har sikkerhetsforskningen vært fragmentert i studier innen ett nivå, èn sektor, èn bransje, èn aktivitetsarena, ett farlig fenomen osv. uten et 40

11 Jan Hovden vitenskapelig nettverk og teoribygging som binder denne forskningen sammen. Denne fragmenteringen har bidratt til en svak vitenskapelig basis for deler av sikkerhetsforskningen. Det kan derfor være behov for å trekke sammen disse nisjene og trådene av kunnskap og viten. Å belyse overgripende felles risikoproblemer vil kunne gi et bedre vitenskapelig fundament for den mer sektoriserte og anvendte sikkerhetsforskning, og for den sikkerhetsfaglige utdanning. At sikkerhetsforskningen er et særdeles flerfaglig forskningsfelt, kan best illustreres gjennom en opplisting av den faglige utdanningsbakgrunn til sikkerhetsforskere forfatteren av denne artikkelen har samarbeidet med i årenes løp: sivilingeniører fra alle fagretninger i studiet, statistikere/matematikere, økonomer, jurister, medisinere, statsvitere, sosiologer, psykologer, antropologer, filosofer, historikere og geografer. Dette mangfoldet gir styrke i sikkerhetsarbeidet. Det gjør det mulig å se risikoproblemene fra ulike synsvinkler, og derved også åpne opp for et større spekter av virkemidler og tiltak. Dessverre er det fortsatt få eksempler på genuin tverrfaglighet. De enkelte fagdisipliner bruker mye krefter på å posisjonere sin egenart og i noen tilfeller sin «overlegenhet». Resultatet blir da ofte sosio-egosentrisk kommunikasjon og parallelle flerfaglige aktiviteter uten kreativ og nyskapende tverrfaglig teoridannelse. Et mangfold av risikoforståelser og strategier for risikohåndtering 7 En vid tilnærming til å begrepsfeste «sikkerhet» er å si at det dreier seg om tapsforebyggelse 8 og trygghetsfølelse. Tapsforebyggelse (liv og helse, materielle verdier og miljø, omdømme, osv) dreier seg i hovedsak om en «ytre» sikkerhet som ivaretas gjennom teknisk-naturvitenskapeligeog/eller sosio-tekniske tilnærminger. Aspektet trygghetsfølelse er et mer samfunnsvitenskapelig domene, som dreier seg om tillit til det apparat (personer, organisasjoner og institusjoner) som ivaretar sikkerheten og til en «indre» sikkerhet i forhold til personens opplevelse av egen mestring og kontroll overfor farer vedkommende utsetter seg for eller utsettes for. Sikkerhetsarbeid dreier seg om å håndtere farer og trusler på en slik måte at risikonivået blir tolerabelt. «Risiko» 9 er et nøkkelord både i forskning og i prak- 7 Deler av stoffet er bearbeidet fra J. Hovden (1998) 8 Se heftet «Hvordan håndtere risiko i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet» fra ROS programmet for en liste med definisjoner. 9 «Risiko» er blitt et nøkkelbegrep i moderne sosiologisk teori, fra Ulrich Becks bok om Risikosamfunnet og vitenskapelig-tekniske risiki i det refleksive moderne, til Anthony Giddens konsept «insti- 41

12 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena tisk sikkerhetsstyring. Metodene og tenkningen for å beregne og bedømme «reell risiko» ble lånt fra matematisk-statistikk (sannsynlighetsregning) og fra økonomiens rasjonelle valghandlingsteori. Det brukes da som et objektivt tekniskvitenskapelig begrep frikoplet fra folks opplevelser og følelser av frykt og ubehagelige spørsmål om verdier og etikk knyttet til plikt og rettferdighet. Følgelig blir risikovurderinger basert på enkle analyser av risiko, kostnad og nytte 10.I forbindelse med myndighetenes overgang fra et spesifikt regelverk til funksjonskrav på flere og flere områder, har krav til sannsynlighets-vurderinger spredt seg fra bedømmelse av storulykkesrisiko 11 til krav om formelle risikoanalyser av arbeidsmiljø, beredskapslovgivning, brannvernlovgivning og generell bygg- og planlovgivning. Risikobegrepet som en matematisk-statistisk konstruksjon har tradisjonelt vært anvendt på ulykkesrisiko og i vurderinger av store komplekse tekniske prosjekter som romfart og kjernekraft, i kundevurderinger i forsikring, i børs og i gambling (finansiell risiko). Fra et slikt tradisjonelt positivistisk ståsted vil man hevde at «risiko» er noe virkelig, objektivt og målbart, mens andre vitenskapelige ståsteder vil se begrepet som en sosial og kulturell konstruksjon. I den sammenheng framstår risiko som en abstraksjon for alt som er skremmende, truende, fryktet, usikkert, farlig et opphav til frykt og angst. Samtidig kan «risiko» også gi positive assosiasjoner til spenning, mestring, heltedåd, snarrådighet og dyktighet. På andre områder som omhandler farlige forhold, er ikke sannsynlighetstenkning like utbredt. Det gjelder f.eks. innen medisin, miljøkunnskap, biokjemi og genteknologi. Dels med utspring i disse disiplinene, men også i forhold til den akselerende utviklingstakten i teknologi og samfunnsstruktuerer har risikohåndteringen mer og beveget seg fra sannsynlighetsbetraktninger til usikkerhetsbetraktninger som grunnlag for valg av strategier i sikkerhetsledelse/«risk management». Begrensningene i den tradisjonelle risikobedømmelse av sannsynligheter og konsekvenser er tatt opp av «the Global Change Council» i EU. De foreslår en risikoklassifisering langs flere dimensjoner: 12 sannsynlighet potensial for skade usikkerhet (variabilitet, statistisk, uvitenhet) allestedsnærværelse (lokal global) tusjonelle risiki og risiko som struktur» og til Niklas Luhmanns «kommuniserende risiko». Se også den sammenliknende diskusjonen av risikobegrepet hos Beck, Giddens og Luhman i Hviid Nielsen (1994). 10 For en utdypende diskusjon, se Shrader-Frechette (1991) 11 Gjennomslaget kom med ODs berømte 10-4 krav til oljeindustrien på 80-tallet 12 Se Klinke og Renn (2002), Jaeger, Renn, Rosa & Webber (2001). 42

13 Jan Hovden vedholdenhet eller hårdnakkethet forsinkede effekter bryter med rettsfølelse og upartiskhet potensiale for sosial mobilisering Ved å kombinere noen av disse kjennetegnene kan man beskrive hovedtyper av risiko av betydning for valg av «risk management» strategi. Risikobaserte ledelses- og tilsynsstrategier har vært helt dominerende det siste tiåret innenfor området ulykkesrisiko. Men med terrorisme, IKT-revolusjon, globaliseringog økt kompleksitet og uoversiktlighet i de systemer og prosesser som skal styres, kan det være behov for å se på alternative strategier slik man en tid har gjort i forhold til enkelte typer miljørisiko, genteknologi, m.m. Klinke og Renn (2001) opererer med tre hovedtyper av risk management strategier med tilhørende typer av risiko: Risikobasert ledelse egner seg når man har tilstrekkelig kunnskap om de viktigste parametere. Eksempler er de hyppig forekommende enkeltulykkene i arbeid og trafikk, samt storulykker i luft- og sjøtransport, tradisjonell prosessindustri og lignende. Man vektlegger da empiriske data for risikobedømmelsen, reduserer eksponering og/eller sannsynlighet, og prioriterer ut fra forventningsverdier om risiko og nytte. Føre var eller feiltoleransebasert ledelse kommer til anvendelse når man har å gjøre med stor usikkerhet eller mangler kunnskap om det risikofylte fenomen. Eksempler er bioteknologi, nye epidemier, kugalskap, ekstremt vær hendelser pga klimaendringer, internettsabotasje og terrorisme. Strategien er kjennetegnet ved tverrfaglig søken etter bedre kunnskap, konstant overvåkning, strenge krav til redundans og barrierer i sikkerhetssystemer, og i ekstreme tilfeller forbud mot aktiviteter. Diskursbasert ledelse når det er stor tvetydighet mht risikobedømmelsen. Det dreier seg om dels kjente høyrisikoaktiviteter hvor makthaverne ikke prioriterer sikkerheten og dels aktiviteter og fenomener som mange frykter, men hvor det ikke bevist at det er noen risiko av betydning. Det gjelder for eksempel genteknologi, matvaresikkerhet, elektromagnetiske felt og livsstilsrisiko. Massemedia spekulerer i slik risikoformidling og finner ekspertgrupper som motsier hverandre. Resultatet er forvirring, uklarhet og frykt. Strategien vil gå ut på å vektlegge faglig og politisk enighet, transparens, etablere tillitskapende institusjoner og arenaer gjennom risikodialog og involvering av parter og interessenter. Det franske konseptet «Cindynics» for «sikkerhetsvitenskap» bygger på et sett aksiomer rundt fem dimensjoner som gir tvetydighet (ambiguity) og basis for å definere forskningsspørsmål, nemlig tvetydighet om mål, modellering, datagrunnlag, handlingsregler og verdisystemer (Kervern, 1994). 43

14 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena En hovedkonklusjon er at risk management strategiene må skreddersys i henhold til de viktigste kjennetegn ved den risikokilden, faren eller trusselsen som skal kontrolleres. I dag er det imidlertid en tendens til at ulike typer av risiko håndteres etter de samme ledelsesprinsipper, jf. Internkontrollforskriften. Hva er beste praksis i sikkerhetsarbeidet? Noen myter og mulige feilslutninger vil bli presentert. I forhold til å forebygge de vanlige arbeidsulykker og ulykker i vegtrafikken vet vi mye, erfaringsmaterialet er stort og hendelsene er rimelig oversiktlige og gjennomsiktlige. Ikke desto mindre, eller nettopp derfor har det etablert seg fastgrodde myter både hos fagfolk og blant folk flest. Vet vi så mye som vi tror vi vet om arbeidsulykker og trafikkulykker? Forskning rundt høyrisikoyrker i landbruk, skogbruk og fiske har aldri vært omfattende i Norge. Forskning spesielt på tradisjonelle arbeidsulykker har heller ikke vært viet spesiell oppmerksomhet annet enn gjennom et kompetansebyggende prosjekt på 80-tallet. 13 Samtidig er det slik, riktig eller galt, at H-verdier 14 er den mest benyttede indikator på HMS-tilstanden generelt i norske virksomheter. 15 I vegtrafikken er også skadefrekvens den viktigste styrings- og prioriteringsparameteren på tross av festtaler om nullvisjon i forhold til alvorlige skader og dødsfall. «Isfjellteorien» slik den mistolkes, har bidratt mange alvorlige ulykker og destruktivt sikkerhetsarbeid: Fravær av småskader, nestenulykker og farlige hendelser garanterer ikke at man har lav storulykkesrisiko eller har et godt fysisk/kjemisk arbeidsmiljø. Derimot kan en god skadestatistikk invitere til selvgodhet og arroganse i sikkerhetsarbeidet. Fokus på farlige handlinger fører til en prioritering av individrettede tiltak med vekt på disiplin og etterlevelse av regler og prosedyrer. Derved fjernes oppmerksomheten om fysiske barrierer og de tekniske og organisatoriske forhold som gir forutsetningene for hensiktsmessig sikker atferd. Man mister også lett forståelsen av at mennesker feiler stadig vekk, selv om de gjør sitt beste. Følgelig er feiltolerante systemer de eneste som gir god nok sikkerhet. Nulltoleranse overfor menneskelige feilhandlinger representer et inhumant menneskesyn. I sikkerhetsarbeidet står vi overfor helt forskjellige «nullvisjoner». Dette gir en forvirrende kommunikasjon. 13 Det såkalte «AURA»-prosjektet om skadeforebyggende arbeid, se Rosness, H-verdi = antall fraværskader per 1 mill. arbeidstimer 15 Se kapitlet i boka om ulykkesmodeller av Hovden, Sklet og Kviseth Tinmannsvik, spesielt diskusjonen av «isfjellteorien». 44

15 Jan Hovden Nullvisjon sikkerhet og/eller frihet? En «nullvisjon» med utgangspunkt i «isfjellteorien» og ulykkesfrekvenser gir grunnlag for skepsis og motforestillinger både for sikkerhetsarbeidet i virksomheter og i vegtrafikken. Det samme gjelder parallellen «nulltoleranse» i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Nullrisiko er et ideal som verken er realistisk eller ønskelig. All aktivitet innebærer nødvendigvis en viss risiko, og en viss risikotaking er også nødvendig for å tilfredsstille andre behov, for stimulering av mestring, vitalitet og kreativitet, m.m. En nullvisjon bringer oss også inn i etiske dilemmaer i avveininger mellom sikkerhet og frihet med spørsmål om midler som overvåkning, kontroll, sanksjoner og reguleringer av den enkeltes atferd. Det er vanskelig å argumentere mot slike midler, da hensikten med tiltakene er god. Man skal beskytte liv, helse, miljø, demokrati og andre samfunnsverdier. Det man lett glemmer er at man i det godes hensikt kan skade enkeltindividets integritet, selvbestemmelse og frihet. I en viss grad må man ta sjanser, prøve og feile, for slik å lære og utvikle mestringsevne og selvtillit for god risikohåndtering. I forhold til helse er dette et viktig stridsspørsmål innenfor samfunnsmedisin (Fuggelli, 2003), og filosofer som Arne Næss (1985) har drøftet dilemmaet i mange foredrag der han presiserer et viktig skille mellom absolutt sikkerhet og full sikkerhet. Absolutt null risiko betyr null aktivitet, dvs. alt er farlig. Uttrykket «full sikkerhet» 16 brukes gjerne om at aktiviteten, beslutningen eller handlingen er så sikker som det er praktisk mulig å få til under gitte rammebetingelser av teknologisk, økonomisk og annen art. Risikobeslutninger er gjerne to-trinns: 1) Velge en aktivitet og arena som innebærer en kalkulert risiko, ev. velge bort aktiviteter og arenaer. 2) Gitt aktivitet/arena, utføre oppgaven/funksjonen med krav om full sikkerhet. En alternativ «nullvisjon» er blitt fremmet og blir omsatt i praksis av svenske vegmyndigheter. De har satset storstilt på fysiske tiltak for å gjøre selve vegsystemene sikrere, først og fremst i form av barrierer som hindrer møteulykker. Oppmerksomheten er flyttet fra de mange små hendelser til å vektlegge alvorlige skader og dødsulykker i det forebyggende arbeidet. Deres tilnærming tar utgangspunkt i en toleranse av at mennesket, i dette tilfellet trafikkantene, begår feilhandlinger og at trafikksystemene derfor skal lages robuste nok til å tåle menneskelige feil. Dette er i tråd med moderne tenkning innenfor risiko- og sårbarhetsforskning, dvs. forutsetninger for feiltolerante, robuste sosio-tekniske systemer, arbeidsprosesser osv. (Rosness et al, 2002). Det er mange måter å organisere sikkerhetsarbeidet på. Problemstillingene ovenfor påvirker også hva slags tilnærming man velger mht. organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet. Det er mange moteretninger ute og går i «management»-litteraturen, og det finnes mange eksempler på at bedrifter 16 Gjerne formulert som akseptkriteriet «ALARP» (As low as reasonably practicable) 45

16 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena beveger seg mellom ytterligheter, som vist i figur 2. De fleste erfarer etter en tid med prøving, feiling, og modning, at det ikke er et spørsmål om enten eller, men om å finne fram til en lokalt tilpasset blanding av å ansvarliggjøre både ledelse og ansatte, og en balansering mellom mål- og regelstyring, kontroll og disiplin på den ene siden og på den andre sida å stimulere til medvirkning og engasjement i HMS-arbeidet hos de ansatte. Ledelse Byråkrati Deltakende ledelse Regler Kontroll Disiplin En balansert løsning Medvirkning Motivasjon Engasjement Autoritær ledelse Anarki Ansatte Figur 2. Alternative tilnærminger til sikkerhetsledelse HMS-ledelse noe for revisorer eller for fageksperter? HMS-konseptet bygger på en antagelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsproblemer i arbeidslivet bunner i at det ligger felles årsaksforhold bak problemene og/eller at virkemidler og forebyggende tiltak virker på tvers av disse problemområdene. Dvs. at det er hensiktsmessig å etablere felles ledelsessystemer for HMS. Etter hvert har mange funnet det lurt å føye HMS til K (for kvalitetsledelse) eller vice versa. Samtidig er det dokumentert at i virksomheter er integreringen mellom sikkerhet og vedlikehold, innkjøp, personalpolitikk og yrkesopplæring vel så viktige for sikkerheten som de sikkerhetsspesifikke tiltak og styringssystemer (Rosness, 1992). Dette leder fram til at sikkerhet er en integrert del av all menneskelig aktivitet, eksempelvis alle funksjoner i en bedriftsorganisasjon. I forhold til industriell virksomhet vil sikkerhet framstå som: en integrert del av HMS-konseptet basert på et helhetssyn på risikoproblemer (årsaker og/eller konsekvenser) knyttet til helse, miljø og materielle verdier i næringslivet, 46

17 Jan Hovden en integrert del av teknologiledelse og bedriftsutvikling, der sikkerhet framstår som et aspektsystem ved alle funksjoner og delsystemer i virksomheten. I så måte er sikkerhet analogt til bedriftskultur. Kultur er også et aspekt ved alt, og det er vanskelig, kanskje meningsløst å skille den ut som et delsystem, sikkerhetsspesifikke oppgaver, funksjoner og delsystemer. De går dels på å kontrollere og støtte opp under ivaretakelse av sikkerhetshensyn i alle primærfunksjoner på alle nivåer i virksomheten med kunnskap om farlige forhold og hensiktsmessige metoder og verktøy. Det positive og riktige ved integrerte ledelsessystemer også på HMS frister mange virksomheter til å outsource eller fjerne sikkerhetsspesifikk ekspertise. Men i dette ligger det en fare for forvitring av nødvendig spesialkompetanse og fjerning av interne kontrollfunksjoner. Her, på samme måten som i drøftingen av ulike ledelsesstrategier ovenfor, er det et spørsmål om en balansert løsning hvor det operative HMS-ansvaret ligger i linjeorganisasjonen. Men noen må støtte og kontrollere at dette blir gjort på en god måte, og erfaringer forteller at det løses ikke ved å leie inn konsulenter. Man må i det minste selv sitte med nødvendig bestillerkompetanse for ikke å bli sårbar og avhengig av andre Kan lukkede styringssløyfer kontrollere dynamiske systemer? Rasmussen (1997) viser gjennom analyser av moderne storulykker fra industri og transport at de er blitt forårsaket av at systemet har operert utenfor de forutsatte rammer for sikre operasjoner i kritiske perioder drevet av ekstremt tids- og kostnadspress. Vedlikeholdet av sikkerhetsbarrierene blir systematisk forsømt, og de normale produksjonsfunksjonene reagerer ikke på at sikkerhetsbarrierene overskrides. I et kortsiktig kostnadskuttperspektiv er det fristende for ledelsen å gamble med en forvitring av sikkerhetssystemene. I dynamiske og komplekse industrielle systemer vil de tradisjonelle lukkede kontrollsløyfer for avvikshåndtering være for statiske til å fange opp disse problemene. Rasmussen lanserer en alternativ modell «migration towards the boundary and boundary control» basert på analogier til termodynamikk i stedet for den tradisjonelle kybernetiske tilnærming med lukkede styringssløyfer. Noen utfordringer i sikkerhetsarbeidet Sammenlikner vi det førindustrielle bonde- og fiskersamfunn med utviklingen av industrisamfunnet og det postindustrielle samfunn vi er i starten av nå, finner vi interessante likheter og forskjeller. For omlag 150 år siden skrev den norske sosiologen Eilert Sundt om brytningstiden mellom det gamle samfunn og kimen til et industrisamfunn representert ved akseptproblematikk knyttet til jernbanen. Tilsvarende ser vi i dag samfunnsvitere som Ulrick Beck, Charles Perrow og S. D. 47

18 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Sagan ta opp risikospørsmål og usikkerhet rundt dagens teknologi- og samfunnsutvikling som en overgangsfase til en ny epoke. Vi hadde gradvis vent oss til at forbedringer i teknologi inklusive sikkerhetsstyrings- og kontrollsystemer ga større trygghet og risikokontroll. Livet var ikke farefritt, men vi hadde en følelse av å vite hvor faren kom fra og hvor stor den var (Sejersted, 1996). Det nye er at utviklingen har skapt farer som vi ikke vet hvordan vi skal forholde oss til. Mens farene og risikobildet tidligere var lokalt forankret, blir vi nå mer og mer berørt av globale risikoproblemer både gjennom massemedia og ved at vi faktisk blir berørt av konsekvensene. Det gjelder bl.a.: befolkningseksplosjonen, sult, migrasjon, infeksjoner og pestfare, sosial disintegrasjon, fattigdom og utrygghet, organisert kriminalitet, religiøs og nasjonalistisk fundamentalisme, globalisering og deregulering som gir markedskreftene uinnskrenkede friheter, økt sårbarhet knyttet til infrastruktur vannforsyning, elektrisitet, transportsystemer og kommunikasjonssystemer (IKT) (NOU 2000:24), økte konsekvenser av «normale» naturfenomen som uvær, flom og ras som følge av grådighet i kombinasjon med dårlig samfunns- og arealplanlegging, ansamlinger av store menneskemengder i bygninger og transportmidler, «scale up», økt trafikktetthet både til lands, havs og i lufta øker eksponeringen, for eksempel kan tunneler gi økt trafikksikkerhet og effektivitet totalt sett, samtidig som det øker risikoen for storulykker, og ny teknologi og produksjonsformer, som for eksempel e-drift og fjernstyring som representerer både trusler og muligheter i forhold til sikkerhet. Forståelsen av ulykkesrisiko har skiftet karakter: Fra å tilskrive ulykker til «Guds straffedom» eller skjebnen, deretter menneskelig eller teknisk svikt, til systemanalytiske modeller og årsaksforklaringer knyttet til ledelsesaspekter. 17 Disse forbedringene i forståelse og praksis kommer imidlertid ikke til uttrykk i økt følelse av kontroll og oversikt over de farer som omgir oss. Vi befinner oss i en tid med raske og dramatiske omstillinger og forandringer, og Luhman (1991) hevder at den omseggripende «risikobevisshet» er et symptom på en tid besatt av forutsigbarhet og normalitet. Raske samfunns- og teknologiendringer med økende kompleksitet og globalisering gjør at enkeltindividet i større grad opplever at risiko er noe det blir utsatt for, ikke kontrollerer eller velger selv, med angst og hjelpesløshet og krav om beskyttelse som følge. Folk har alltid vært mer bekymret for storulykker og katastrofer enn alle de hyppige enkeltulykker som dominerer den statistiske risiko. Fra gammelt av 17 Se artikkelen i boka om ulykkesmodeller og ulykkegranskning (Hovden, Sklet og Kviseth Tinmannsvik) 48

19 Jan Hovden skyldtes det nok at slekten og lokalsamfunnet var sårbare for utryddelse ifm storulykker, mens de farefulle daglige aktiviteter var noe man kunne og måtte leve med. Den moderne risikobevissthet er i mindre grad knyttet til våre egne erfaringer og mer knyttet til det risikobildet som formidles gjennom massemedia. Der er det ikke hverdagsfarene som vies oppmerksomhet. Det er de spektakulære og dramatiske hendelser fra fjern og nær som får de store overskrifter. Det er velkjent at grupper og lokalsamfunn kan lære seg å tolerere høy risiko. Vi har også større toleranse for farer vi føler at vi er i stand til å sanse, og derved kontrollere og relatere oss til. De risikokilder rundt drivhuseffekter, bioog genteknologi, IKT etc. er i liten grad sansbare og transparente. Endringstakten får oss til å føle at fremtiden er usikker, eller kanskje det er mer riktig å si uviss. Det er dette som menes med risikosamfunnet, ikke at det ut fra objektive kriterier er farligere å leve nå sammenlignet med tidligere tider. Sikkerhetsforskning og sikkerhetsledelse må framover mer forholde seg til å håndtere usikkerhet, uvisshet og tvetydighet i risikobildet enn kjent statistisk risiko. I følge Bertrand Russel søker ikke mennesket kunnskap, men visshet. Dette er en stor utfordring da allerede den gamle romer Pinty erkjente følgende:«solum CERTUM, NIHIL ESSE CERTI». 18 Økt usikkerhet i form av nye farer og trusler som vi har liten kunnskap om rekkevidden av, som er utydelige og tvetydige, og som er vanskelige å forholde seg til innenfor rammen av tradisjonell erfaringsbasert risikostyring, kan forventes å få økt oppmerksomhet i programmene for Sikkerhetsdagene i kommende år. Referanser Beck, U. (1986) Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. Engelsk utgave: Risk Society: Towards a New Modernity. Sage Publ Fuggelli, P. (2003) O-visjonen. Essays om helse og frihet. Universitetsforlaget. Oslo. Hovden, J. (1998) Sikkerhetsforskning i Norge. En utredning for NFR. NTNU-rapport, Trondheim. Hovden, J Theory Formations related to«the Risk Society», Paper NoFS XV, Karlstad. også tilgjengelig på Hviid Nielsen, T. (1994). Risiko og frihet. Fagbokforlaget, Bergen. Jaeger, C.C, Renn, O., Rosa, E.A. & Webber, T. (2001) Risk, Uncertainty, and Rational Action. Earthscan, London. Kervern, G.Y. (1994) Latest Advances in Cindynics». Economica, Paris. Klinke, A. & Renn, O. (2001) Precautionary principle and discursive strategies: classifying and managing risks. In Journal of Risk Research. 4 (2), Luhmann, N. (1991) Soziologie des Risikos. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. Perrow, C. (1984) Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies. Basic Books, N.Y. 18 «Det eneste sikre, er at ingenting er sikkert». 49

20 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena NOU 2000:24. Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet. Akademika AS, Oslo. Næss, A. (1985) Filosofiske betraktninger om lykke og ulykke. 5. nordiske konferanse for ulykkesforskere (NOFS). Wadahl Høgfjellshotell. SINTEF rapport. Rasmussen, J. (1997) Risk management in a dynamic society. A modelling problem. I Safety Science. Vol. 27, No 2/3, Rosness, R. (red.) (1992) Ulykkesforebyggende arbeid. Yrkeslitteratur. Oslo. Rosness, R. Guttormsen, G., Steiro, T. og Kviseth Tinmannsvik, R. (2002) Organisational Accidents and Resilient Organisations: Five Perspectives. SINTEF Teknologiledelse STF 38 A også tilgjengelig på Sagan, S.D. (1993) The Limits of Safety: Organizations, Accidents and Nuclear Weapons. Princeton Univ. Press. Sejersted, F. (1996) TMV Skriftserie nr. 19, Univ. i Oslo. Shrader-Frechette, K.S. (1991) Risk and Rationality. Univ. of California Press, Berkeley. 50

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

RISIKOPERSEPSJON EN INNFØRING I FAGFELTET

RISIKOPERSEPSJON EN INNFØRING I FAGFELTET RISIKOPERSEPSJON EN INNFØRING I FAGFELTET Marit Boyesen ISBN: 82-7985-007-4 Direktoratet for sivilt beredskap 2003 1 RISIKOPERSEPSJON EN INNFØRING I FAGFELTET Utgitt av: Direktoratet for sivilt beredskap

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting Universitetet i Stavanger Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting Våg å tenke det verste! Hanne Vik Voster Våren 2013 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Verneombudsordningen offshore

Verneombudsordningen offshore Verneombudsordningen offshore Historien og nye utfordringer (Arbeidsnotat. Helge Ryggvik, oktober 2005) Sett fra myndighetene finnes det to milepæler i utviklingen av et effektivt arbeid for Helse, miljø

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth 1 Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth Etikken er lederskapets innerste kjerne Lederskap er viktig for det enkelte mennesket, organisasjoner og samfunnet som helhet. Lederskap er også viktig

Detaljer

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010

Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010 Fart, trafikksikkerhet og overvåkning Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010 Anne Beate Budalen Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer