HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE Nasjonal Produsent / Importør Foretak A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg Adresse P.O. Box 1023 Jeløy Postnr. / sted N-1510 Moss Land Norway Internett Telefon Faks Navn Tlf. (Arb.) Ole Stræte Nødtelefonnummer Nødtelefonnummer Bistandstype 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 benzylalkohol < 50 % Xn,20/22 5 Oktahydro-4,7-methano-1Hindenedimethylamine < 50 % C,R21/22 - R34 - R43 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvesto 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Etsende HELSE Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.etsende.kan gi allergi ved hudkontakt. 1 / 6

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Etseskade skal behandles av lege. INNÅNDING Flytt til frisk luft.gi oksygen ved pustevansker.tilkall straks lege. HUDKONTAKT Vask straks forurenset hud med vann. Fjern så gjennomfuktede klær og vask huden med vann.bruk ikke løsningsmiddel eller tynner.kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKONTAKT Skyll med rikelig vann (åpne øyelokk) i minst 15 minutter.tilkall straks lege. SVELGING Tilkall lege øyeblikkelig.gi vann eller melk, helst med aktivt kull.når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham/henne over på siden.fremkall IKKE BREKNING! 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE BRANNSLUKKINGSMIDDEL Vannspray.Karbondioksid (CO2).Skum.Pulver. UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Bruk ikke full vannstråle. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk, danner karbondioksider og nitrogenoksider (NOx). PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.unngå kontakt med hud, øyne og klær. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre at materialet tømmes i kloakken.forurens ikke overflatevann.unngå penetrasjon av undergrunnen. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Fjern søl med absorberende materiale og/eller mekanisk utstyr, og destruer det iht. seksjon HÅNDTERING OG OPPBEVARING 2 / 6

3 HÅNDTERING Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.unngå aerosoldanning.sørg for tilstrekkelig ventilasjon.åpne og håndtere beholderen forsiktig. OPPBEVARING Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.holdes vekk fra næringsmidler, drikkevarer og dyrefor.lagres ved romtemperatur i originalbeholder. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.unngå kontakt med hud, øyne og klær. ÅNDEDRETTSVERN Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig må det brukes egnet åndedrettsvern med støv- og gassfilter (P2+A). ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. HÅNDVERN Bruk flerlagshansker (f.eks. 4H). ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Vernedrakt, vernesko. ANNEN INFORMASJON Arbeidstøy skiftes daglig før arbeidsplassen forlates.fjern tilsølte klær snarest og vask hud som er blitt tilsølt med én gang. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løslighet Væske. Klar. Amin-lignende. Delvis oppløselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETRE Parameter Verdi/enhet Metode / Referanse Note ph i løsning ~ 11 1) Kokepunkt > 200 C Flammepunkt ~ 105 C Tetthet = 1,07 kg/m³ Viskositet ~ 350 mpas NOTER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETRE Note Kommentar 1) 1:1 i vann 3 / 6

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Forhindre statisk elektrisk utladning MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Unngå kontakt med sterke syrer og baser.unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER karbonoksidernitrøse gasser (NOx).Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE GENERELT I industrien representerer etsende egenskaper den største faren. INNÅNDING Damp eller aerosol (væskestøv) irriterer de øvre luftveiene. HUDKONTAKT Etsende. ØYEKONTAKT Etsende.Fare for varige skader på hornhinnen, synsvekkelse og blindhet. SVELGING Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. ALLERGI Kan fremkalle allergi. 12. MILJØOPPLYSNINGER KONKLUSJON Unngå penetrasjon av undergrunnen.forhindre utslipp til kloakk.forurens ikke overflatevann.tømmes ikke til kloakken. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Må brennes i et egnet forbrenningsanlegg som har tillatelse fra de rette myndigheter. AVFALLSGRUPPER andre reaksjonsrester og destillasjonsrester 4 / 6

5 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr.: 2735 PROPER SHIPPING NAME: Aminer, flytende, etsende, n.o.s. ADR/RID (Veitransport / Jernbanetransport) Klasse: 8 Forpakningsgr.: III IMDG (Sjøtransport) Klasse: 8 Forpakningsgr.: III Sub Risk: EMS: F-A S-B IATA (Lufttransport) Klasse: 8 Forpakningsgr.: III 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Etsende EF-Etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING benzylalkohol (< 50 %), Oktahydro-4,7-methano-1H-indenedimethylamine (< 50 %) R-SETNINGER Nr. R20/21/22 R34 R43 R-Setningstekst Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Etsende. Kan gi allergi ved hudkontakt. S-SETNINGER S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.vann og såpe. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.s-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. REFERANSER Arbeidstilsynet: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking 5 / 6

6 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS INFORMASJONSKILDER Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Dette dokument inneholder viktige informasjoner om riktig oppbevaring, håndtering og bruk av produktet.dette produkt skal behandles og anvendes i overensstemmelse med utstyrsprodusentenes krav og anbefalinger. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-Setningstekst R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R34 Etsende. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. UTGITT: 26/09/2005 REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev. dato Ansvarlig Endringer /09/2005 Ole Stræte Ny HMSD er utarbeidet av Foretak A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg Adresse P.O. Box 1023 Jeløy Postnr. / sted N-1510 Moss Land Norway Internett Telefon Faks Navn Tlf. (Arb.) Ole Stræte / 6

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.12.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.03.2002 Tradition Äkta Falu Rödfärg (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer