ØSTFOLD Småbyregioner i omstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD Småbyregioner i omstilling"

Transkript

1 Sluttkonferansen i REGUT Stjørdal april 24 Områdestudier ØSTFOLD Småbyregioner i omstilling Mellom egenbasert, Oslodominert og transregional utvikling Prosjektleder Knut Onsager NIBR Prosjektdeltagere Torjus Bolkesjø Telemarksforskning Arne Bugge Amundsen UiO Olaf Foss NIBR Bjørn Moen NIBR

2 Studieområdet Østfold fylke og ABS-regionene Buskerud Akershus Oslo Akershus Hedmark PK-Oslo (7) PK- Oslo (9 3) (13 6) Askimregionen (35 ) Vestfold Mosseregionen (51 ) (27 1) Sarpsborgregionen (56 ) (47 1) Fredrikstadregionen (72 ) (68 1) Haldenregionen (29 ) (27 1) Sverige

3 Fokus for presentasjonen: 1. Problemstillinger og perspektiv i prosjektet 2. Områdekarakteristika 3. Viktige endringsprosesser de senere årene 4. Regionalpolitiske utfordringer

4 1 : Problemstillinger og perspektiver 1. Hvilke historiske forutsetninger og utviklingstrekk har preget den økonomiske og sosiale utviklingen i området? 2. Hvilke mønstre, prosesser og årsaker har karakterisert næringsog befolkningsutviklingen i Østfold og de ulike østfoldregionene? 3. Hvilke integrasjons- og samhandlingsmønstere har preget Østfold og de ulike østfoldregionene før og nå? 4. Hvilke regionalpolitiske tradisjoner og nyere tendenser har preget fylket og de ulike regionene og hvilke årsaker ligger bak? 5. Hvilke regionalpolitiske utfordringer og muligheter står Østfold og østfoldregionene ovenfor framover?

5 Region-enhetene Politiske og administrative regioner 18 kommuner 6 småbykommuner og 12 landkommuner Østfold fylke Østfold fylkeskommune,statlig forvalting/organisasjoner(snd,fmla,aetat,hiø etc) Økonomisk regioner (Arbeids-Bolig-Serviceregioner : ABS-Juvkam22) 5 østfoldregioner (Halden, Fred., Sarp, Moss, Askim) + 3 kommuner integrert i Osloregionen Utviklingsregioner Utviklingsamarbeid og systemer på ulike territorielle nivå og enheter : Kommunale og interkommunale utviklingstrategier, -råd og samarbeid Fylkesnivået : 4 Regionale offensiver, Utdanning-FoU-næringsliv-tiltak etc.) Landsdelssamarbeidet (Østlandsamarbeidet) Transnasjonalt regionsamarbeid (Intereg etc.) Identitetsregioner Lokalsamfunn, kommuner og fylke?

6 Østfold fylke og ABS-regionene Buskerud Akershus Oslo Akershus Hedmark PK-Oslo (7) PK- Oslo (9 3) (13 6) Askimregionen (35 ) Vestfold Mosseregionen (51 ) (27 1) Sarpsborgregionen (56 ) (47 1) Fredrikstadregionen (72 ) (68 1) Haldenregionen (29 ) (27 1) Sverige

7 2 : Områdekarakteristika 1. Høy urbaniseringsgrad: en stor befolkning (252 innbyggere) i et arealmessig lite fylke dominert av 5 småbyer. 2. Høy industrialiseringsgrad: en stor industrisektor, allsidig spesialisert innenfor prosess- og teknologiindustri (trefored, kjemisk, nærings-middel, verksted, IKT) flere bransjekonsentrasjoner og klynger. 3. Demografiske egenskaper : aldrende befolkning, svak naturlig tilvekst, (netto-) innflytting som gir moderat befolkningsvekst. 4. Levekår : høyere arbeidsledighet, lavere utdanningsnivå, og større avhengighet av pers.rettede ytelser enn gj.sn. for landet 5. Statlige overføringer (per innbygger) mindre enn gjsn. landet. Skyldes lavere overføringsnivå til offentlig sektor, næringsstøtte, bedrifts- og regionutvikling, FoU m.m. 6. Statlig regionalpolitikk enten fraværende eller kriseorientert. 7. Sterk påvirkning av ytre forhold - globaliseringen, internasjonale konjunkturer, nasjonal makropolitikk og naboregionenes utvikling (Oslo-Akershus, Västra Götaland). 8. Ulik utvikling mellom østfoldregionene.

8 3: Viktige endringer de senere årene Fra demografisk stagnasjon til vekst Store næringsomstillinger og effekter Fra passiv til aktiv regionalpolitikk - på flere nivå Mot nye regionale strukturer Østfoldregioner i ulik utvikling og dynamikk

9 Folketallet i fylkene - Sørøstlandet Østfold Oslo og Akershus Telemark Buskerud Vestfold

10 Demografiske endringskomponenter i Østfold (SSB) 35 3 Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting

11 Flyttestrømmene mellom Østfold og landet for øvrig Periodene og Nord-Norge 6 Midt-Norge (Trøndl) 5 4 Vestlandet (Horda, Sogn, Møre) 3 Sør-Vestlandet (Agder, Rogal) 2 Indre Østlandet (Hed.,Oppl) 1 Utflytting fra Østfold Innflytting til Østfold Utflytting fra Østfold 2-22 Innflytting til Østfold 2-22 Hovedstads-regionen (Oslo, Akers) Øvrige Sør-Østlandet (Busk,Vest, Tele)

12 Flyttebalansen for østfoldregionene (SSB) 8 A skim/eidsbergregionen 7 Fredrikstadregionen 6 Haldenregionen Mossregionen 5 Pendlingskommunene til Oslo 4 Sarpsborgregionen

13 Utviklingen i hovedsektorer i Østfold Antall årsverk (Panda) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting

14 Næringsendringer i Østfold Antall årsverk (panda) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting

15 Næringsutvikling Østfold vs. landet Relative endringer i årsverk (panda). 4 3 Østfold Landet Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting

16 Regionale bransjekonsentrasjoner i Norge Middels store BK (LK>2,^>5 årsverk^>1 bedrifter) 1 Antall bransjekonsentrasjoner i ABS-regionene 2 over 3 1- Fiskeforedl 1-Skipsbyg 1-Skipsbyg 1-Fiskeforedl 2-Teko 3-Møbel 1-Verksted 1-Verksted 2-Skipsbyg 1-Fiskeforedl 1-Fiskeforedl 1- Olje/gass 2- Teko 1-Skipsbyg 1- Skipsbyg 2- Metall 1- Olje/gass 2- Skipsbyg 1-Skipsbyg 1-Trevare 1-Reiseliv 1- Metall 1-Verksted 1-Mineral 2- Møbel 1-Trefordl 2- Kjemisk 1-Verksted 1-Kjemisk 2-Mineral 1-Verksted 2-Skipsbyg 1- Trevare 2- Kjemisk 1-Næringsmidl 2-Trevare 1-Forr.tjen. yting 1-Verksted 1-Verksted 1-Trevare 1-Næringsmidl 1-Næringsmidl 2-Treforedl 3-Kjemisk 1. Næringsmidl 2. Kjemisk 3. Verksted 1-Verksted

17 Næringsrepresentasjon i Østfold 2 (SSB-syss.reg) (LK>1=overrepresentasjon LK<=underrepresentasjon) Treforedlingsindustri Kjemisk industri M ineralsk industri Lb næringsmiddelindustri Verkst edsindustri Bygg og anlegg Tekoindustri Kommunal tjenest eyting Varehandel Grafisk - og forlagsindustri Skogbruk Øvrig privat tjenest eyting Post og tele Jordbruk Statlig tjenest eyting Kraft- og vannf orsyning Hot ell og rest aurant Transport Forretningsmessig tjenest eyting Bank og forsikring Øvrig industri Fiskeindustri Fiske, fangst og oppdrett Bygging av skip ol Lokaliseringskvotient

18 Sosial og velferd Forretningsmessig tjenesteyting Bygg og anlegg Undervisning Helse og veterinær Annen off. og privat tjenesteyting Hotell og restaurant Transport Offentlig adm. og forvaltning Detaljhandel Engroshandel Verksted Næringsmidler ellers Kulturell tjenesteyting Post og tele Grafisk Fiskeforedling FoU Skogbruk Bergverk Olje og gass Metaller Fiske og fangst Bank og forsikring Kraft og vann Trevarer Kjemisk Treforedling Annen industri Tekstiler Jordbruk Transportmidler Regional konkurranseeffekt for 32-næringer. Østfold (FoB) Nasjonal veksteffekt (bransjevekst) Faktisk endring i Østfold Regional konkurransekomponent

19 Sysselsettingsendringen i østfoldregionene Antall årsverk (panda) Fredrikstad (+23%) Sarpsborg (+8%) Moss (+5%) Askim/Eidsber g (+5%) Halden (+2%) Pendlingskom. Oslo (+3%)

20 Figur 9.6 Utvikling i antall årsverk i østfoldregionene. Faktisk endring og regional skift (nasjonal veksteffekt minus faktisk endring) fordelt på strukturog konkurranseeffekt (Panda) Nasjonal veksteffekt 2. Faktisk endring 3. Regionalt skift (2 minus 1) 4.Regional struktureffekt 5.Regional konkurranseeffekt Østfold Fredrikstadregionen Sarpsborgborgregionen Mossregionen Askimregionen Haldenregionen Pendlingskommunene til Oslo

21 Folketalls- og sysselsettingsutvikling i østfoldregionene Absolutte tall (Panda). 6 Moss Endring i folketall Askim/Eidsberg Sarpsborg Halden Pendl.komm. til Oslo 1 Fredrikstad Endring i antall sysselsatte

22 En mer aktiv regionalpolitikk på flere nivåer Statlig regionalpolitikk (eksplisitt) Tradisjonelt fraværende (unntak: 3 kommuner med perm.du-status, 1 kommune period.du-status) Endret distrikts- og regionalpolitikk sentrale områder inkludert: Tidsavgrenset støtte til Omstillingsområder (1994-2) og Grenseregionalt samarbeid (1995- ) Permanente nasjonale SMB-ordninger ( ) Lokal og regional utviklingspolitikk fra passiv til aktiv Bykommunene Ulike tradisjoner for lokal utviklingspolitikk (næring-, stedsutvikling) : passive-proaktive Felles : mot mer aktive senterkommuner m.h.t. lokalt og regionalt utviklingsamarbeid ABS-regionene - interkommunalt Ulike tradisjoner for interkom. utviklingsamarbeid og politikk (næring, sted) En klar tendens til økt utviklingsamarbeid - internt og eksternt Fylkesnivået Fylkeskommunen fra passiv til aktiv utv.aktør, initativtager og tilrettelegger (199-2) Nye offentlig-privat samarbeid for å styrke utviklingsapparat og innovasjonssystem Landsdelsnivået Fra et passivt til et mer aktivt utviklingssamarbeid : Østlandsamarbeidet (kompetanse, infrastruktur, internasjonalt, lobbysime m.m.) Internasjonalt et mer aktivt utviklingsamarbeid Grenseregionalt samarbeid, Fyrstad-samarbeidet, Nordsjøsamarbeidet etc.

23 Statlige overføringer i kr./innbygger 2 Østfold og landet (Datakilde:Ørbeck 22) 1 Østfold Landet Distrikter (pol.virkeområde). 6 5 Sentrale strøk (utenfor distr.pol. virkeområde) Totalt Personrettede Bedrifts-, næringsog regionutvikling Kommune Fylkeskommune Statlig virksomhet

24 Offentlig støttede utviklingstiltak Østfold Rangert etter årlig økonomisk ramme/uttelling 1. Interreg-program ( ): ca. 5 mill. kr/år 2. Tilskudd SMB (etabl./utv.)/snd(1995-.):ca.2 mill.kr./år 3. Tilleggsnæring landbruk/fmla : (2): ca. 15 mill kr/år 4. Østfold Byoffensiv ( ): 13 mill. kr/år 5. NFR (1999) : 7 mill.kr/år 6. Østfold Industrioffensiv ( ): 6 mill. kr/år 7. Østfold Bygdeoffensiv ( ):,7 mill.kr/år 8. Totalt utviklingstøtte : 112 mill.kr/år 9. Arbeidsmarked (tiltak m.v. 2) 213 mill.kr/år 1. Jordbruksstøtte (2) : 36 mill. kr/år 11. Personrettede overføringer (2): 1.57 mill. kr/år

25 Effekter av de Regionale offensiver*, Intereg-progremmet og SND s virksomhet i Østfold **: Bred deltagelse m.h.t. sektorer og områder. Over 5 nye arbeidsplasser, 1 nyetableringer og 5 bedrifter deltatt Mange nye møteplasser og utviklingssamarbeid etablert (kommuner, bedrifter, kunnskaps- og utviklingsorganisasjoner) i fylket, ABS-regionene og Grenseregionalt Nye tilpassede utdanningstilbud utviklet, og nye samarbeidsformer prøvd ut og etablert mellom utdanning-fou-næringslivet Nye utviklingsselskaper for entreprenørskap og innovasjon etablert Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør er styrket Kompetanseheving i det offentlige utviklings- og innovasjonsapparatet Økt bevissthet rundt regionale særtrekk, kvaliteter og identiteter En stor andel av offensiv -prosjektene har hatt full addisjonalitet. Små statlige midler har bidratt til Å utløse et flerdobbelt beløp lokalt og gitt synergieffekter Økt samarbeidsorienteringen og den institusjonell tettheten i ABS-region, fylke og nabofylker og -len Østfold Industrioffensiv, Østfold Byoffensiv, Østfold Bygdeoffensiv **Basert på sammenstilte evalueringer fra Nordlandforskning, Telemarksforskning, Møreforskning

26 4: Konklusjoner og utfordringer Østfoldprosessen har vært preget av Utfordringer Demografisk nyvekst - økt innflytting særlig fra Osloregionen Industrinedgang og utstøtingsproblemer - nye jobbmuligheter og servicevekst - mismatch og nye levekårs problemer Nye regionale nettverk og økt regionalt utviklingsengasjement Økt integrasjon og påvirkning fra naboregionene - Osloregionen, Västra Götaland- Värmland. Fem ulike småbyregioner i omstilling ulikt påvirket av egenbasert, Oslodominert og transnasjonale utviklingsprosesser. utfordringer knyttet til utvikling av lokale arbeidsplasser, bosteds-, service- og miljøkvaliteter som best kan møtes ved å styrke østfoldregionenes utviklingsevne og attraktivitet som vil krever et økt interkommunalt og fylkeskommunalt samarbeid for å utforme regionspesifikke: utviklingspolitikker - som kan styrke dem som integrerte og attraktive arbeids-, bosteds- og levesteder, innovasjonspolitikker - som kan styrke etablerte og nye næringer i regionene, miljøpolitikker - som kan stimulere til miljøvennlig innovasjon, produksjon, forbruk og distribusjon.

27 Publikasjoner fra Østfoldprosjektet Østfolds småbyregioner i omstilling. Mellom egenbasert, Oslodominert og transregional utvikling NIBR-rapport 23:7 - HOVEDRAPPORT Regionalpolitikk og utviklingssamarbeid i Østfold. NIBR-rapport 23:3 Entreprenørskap i Østfold. Telemarksforskningsrapport 23:22. Kunnskapsøkonomi og klynger En analyse av en kunnskapsintensiv klynge i industribyen Halden NIBR-rapport 23:4 Regionale effekter av statlig politikk i Østfold NIBR-notat 23:17 (delfinansiert av Regut) Bestilles eller lastes ned:

Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling

Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Knut Onsager, Frants Gundersen og Kjetil Sørlie Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:35 NIBR-rapport

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region A r n e I s a k s e n o g Ro g e r H e n n i n g No r ma n n Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer