Skogmesteren i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogmesteren i Tromsø"

Transkript

1 Arkivkatalog Skogmesteren i Tromsø (1916) Tromsø byarkiv Juli

2 Innhold Innledning... 3 Administrasjonshistorie - generelt... 3 Lokal og fylkeskommunal organisering av skogbruk... 4 Om arkivet... 6 Arkivmaterialet... 7 Fredsskogsfeltet: Inspeksjons-, notis- og dagbøker... 7 Skogmesteren... 7 Brevjournal... 7 Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse ordnet kronologisk etter mottaker Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter arkivnøkkel... 8 Kontrakter, søknader, tilskott, rapportskjemaer mv Grønn plakat...17 Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse...17 Interne møter, foredrag, innlegg:...17 Regnskap...18 Kartotekkort over bo- og driveplikt...18 Kommuneskoger...19 Private skogeiere ordnet på gårds- og bruksnummer (gnr/bnr)...20 Kart over skogbrukseiendommer...22 Andre kart og tegninger...25 Trykksaker og bøker...26 Tillegg:...27 Tromsø Skogråd...27 Skogbrukssjefen...27 Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk...27 Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne...27 Vedlegg Arkivnøkkel for Skogbruk

3 Innledning Administrasjonshistorie - generelt Den lokale nærings- og ressursforvaltningen ble bygd ut i slutten av og begynnelsen av 1900-tallet. Det ble opprettet ulike støttetiltak for å lette tilgangen til ressursene og øke produktiviteten innen jordbruk, skogbruk og fiskeri. Statens støttetiltak til jord- og skogbruk ble som regel formidlet gjennom fylkenes landbruks- og skogselskaper. Regionale og lokale organer ble opprettet for å forvalte og regulere virksomheten innen primærnæringene. Fra sentralt hold skjedde reguleringen gjennom lovverket og departementet. For skogbruket gjaldt lover om skogvesenet, vern av skog og ervervelse av skog (konsesjonsloven). De mest sentrale lover på tidlig 1900-tall er skogervervelsesloven av 1909, skogvernlovene av 1932 og 1965, forordning av 1941 om skogoppsynet med endringslov av Skogutvalg/skogråd/jordutvalg Skogervervelsesloven (konsesjonsloven) av 18. september 1909 nr. 5, bestemte at en måtte ha konsesjon for å erverve skogareal over en viss størrelse. Loven fastsatte at en skulle ha et skogutvalg i hver kommune. Skogutvalget skulle beregne størrelsen på skogarealet i kommunen, størrelsen på det skogarealet som var i privat eie og størrelsen på de arealene som skiftet eiere. Utvalget skulle gi uttalelse til departementet og utføre de forretninger det ble tillagt. Tilleggslov av 7.juni 1916 overlot til kommunestyret om skogutvalget også kunne fungere som skogråd. Skogutvalget skulle fungere som jordutvalg. Skogråd i hver kommune Skogvernloven av 1932 bestemte at det skulle være et skogråd i alle kommunene. Fylkesskogselskapet valgte formann, mens kommunestyret og kommunens skogorganisasjoner skulle velge et medlem hver. I instruks for kommuneskogråd, fastsatt av Landbruksdepartementet den 14. april 1967 i medhold av lov om skogproduksjon og skogvern 21.mai 1965, skulle kommuneskogrådet være skogoppsyn i kommunen. Skogrådet tilsatte skogoppsynsmenn (herredsskogmestre) og kommunestyret fastsatte deres lønn. Departementet kunne bestemme at to eller flere kommuner kunne ha felles oppsynsmenn. Skogoppsynsdistrikter, skogmestere og skogreisningsnemnder Ved forordning 2. mai 1941 om skogoppsynet, ble landet delt inn i skogoppsynsdistrikter ledet av skogmestere. Departementet skulle oppnevne et råd i hvert fylke som skulle bistå skogmesteren. Den myndighet som lå til skogrådene og kommunens oppsynsmenn, skogselskapene i fylkene og deres funksjonærer, skulle nå utføres av skogmestrene. Provisorisk anordning av 12. juni 1945 bestemte at departementet kunne ansette skogoppsynsfunksjonærer i fylke og herreder. Endringslov 2. mai 1947 nr.2 opprettholdt denne ordningen og bestemte at staten skulle utrede lønn o.a. mot refusjon av halvparten fra kommunen eller sognet. Ved ny lov av 21.mai 1965 om skogproduksjon og skogvern kunne kommunestyret bestemme at skogrådet skulle fungere som skogreisningsnemnd supplert med to medlemmer valgt av kommunestyret. Herredsskogmesteren skulle være sekretær for skogreisningsnemnda/skogrådet. Kommuneskogrådets overordnede var fylkesskogråd og departement. 3

4 Skogvernloven av 1932 påla skogrådet å gi overoppsynet for fylket, skogselskapet, de opplysninger dette bad om. Avvirkning av skog for salg eller industriell produksjon skulle meddeles til skogoppsynet innen fastsatt frist før blinking. Skogrådet skulle føre regnskap over kulturavgiften som var lagt på skogvirket. Lokal og fylkeskommunal organisering av skogbruk Det har blitt anlagt barskogplantefelt i Troms fra ca De ble kalt Fredskogfeltene som betyr fredning fra beite. Feltene var planlagt av fylkesskogmestrene som fikk statstilskudd til inngjerding og planting. Kommunene i Troms hadde den gang ingen skogadministrasjon, men Troms skogselskap hadde egne tillitsfolk rundt om i bygdene. Skogselskapene og skogadministrasjonen i fylkene drev påvirkning overfor politikerne om planting, og i 1952 vedtok Stortinget å bevilge midler til statstilskudd til skogreising i distrikter som manglet barskog. For Nordland, Troms og Finnmark ble tilskuddet 75 % av totalkostnaden som omfattet rydding, planter, transport, utplanting og inngjerding. Herredsskogmester I 1953 ble Ola Skurdal herredsskogmester for Tromsøysund, Hillesøy, Ullsfjord, Balsfjord og Karlsøy kommuner. Herredsskogmesterens oppgave var først og fremst å undersøke mulighetene for barskogplanting i bygdene, agitere for planting og følge opp de som ønsket å plante skog. Den første skogreisningsplanen kom i 1964, signert Ola Skurdal. Herredsskogmesteren hadde også ansvaret for å administrere bygging og vedlikehold av skogsveiene. Skogreisningsleder I 1958 fikk kommunen (Tromsøysund) den første skogreisningslederen. Da ble Ove G. Høegh tilsatt i deltidsstilling. I 1964 ble Erling Dyngeseth tilsatt som skogreisningsleder i full stilling for storkommunen Tromsø (tidligere Tromsøysund, Hillesøy, Ullsfjord og Tromsø kommuner). Leidulf Olsrud overtok som skogreisningsleder i 1966 og satt i stillingen fram til Skogreisningslederne tok opp plantebestillinger hos kunder, gjorde avtaler med plantegjenger med oppfølging av skyss, kontroll av arbeidet og avlønning, utførte kontroll av feltene på senhøsten, og sto for skogkulturoppgjøret. Opplysningene ble ført over på et eget statistikkskjema og sendt over til Fylkesskogkontoret for godkjenning. Oppgavene til skogreisningslederen omfattet også bestyrerfunksjonen for kommuneskogene. Før den statlige perioden skulle skogbestyreren for de kommunale skogene sørge for å få inntekter av denne. Skogmesteren/skogreisningslederen organiserte juletrehogst i kommuneskogene i 1990-årene. Selvhogst til brensel begynte allerede i Skogreisningslederen var involvert i administrasjonen av ordningen med statstilskudd for å tynne ut lauvskog som kom i Det ble opprettet en tilskuddsordning for bevaring av kulturlandskap i Skogreisningslederen/skogmesteren skulle veilede i ordningen (som gjaldt søknader om restaurering av gamle bygninger, rydding av naturstier o.l.). Troms skogeierforening garanterte for trevirke til sponplatefabrikken i Troms (Sørreisa). Skogreisningslederne og herredsskogmester oppfordret skogeierne til hogst, formidlet betingelsene for levering og skulle godkjenne velteplassene, måle henteklare vedpartier og sende henteklarmeldinger til skogeierforeninga. 4

5 Tegninger og flyfoto I 1967 ble det meste av kommunen flyfotografert for økonomisk kartverk. De endelige tegningene kom i 1975 og ble brukt til oversiktsplanlegginger og til hjelp for befaringer. Organisering I 1981 overtok staten landbrukskontorene og skogreisningslederne. Kommunen ble skogoppsynet. Skogrådet og jordstyret slått sammen til ei felles landbruksnemnd i I 1994 ble landbrukskontorene kommunale igjen. Skogreisningslederen ble da lagt under teknisk rådmann og Kultur og park. Da Plan og næring ble opprettet som egen støtteenhet, fulgte skogreisningslederen med. Enhetslederen for Plan og næring overtok samtidig funksjonen som skogoppsyn. Parksjefen beholdt det formelle ansvaret som skogbestyrer for de kommunale skogene etter at skogmesteren og landbrukskontoret ble organisert under Plan og næring. I praksis beholdt skogreisningslederen/skogmesteren skogbestyrerfunksjonen. Etter denne omorganiseringen ble tittelen skogreisningsleder endret til skogmester. I 2003 ble skogmesterstillingen omgjort til en konsulentstilling, skog- og utmarksveileder. Skogreisningslederne/skogmestrene var underlagt skogreisningsnemnda i kommunen. De virkelige arbeidsgiverne var fylkesskogsjefene. Fylkesskogsjefen i Troms var også sekretær for Troms Skogselskap (en ideell organisasjon for alle som er interessert i skog og skogkultur). Fylkesskogkontoret i Troms var plassert på Andselv, Målselv kommune. Troms fylke var delt i 6 skogbruksdistrikter med en leder, herredsskogmester, for hvert distrikt. Herredsskogmesteren for Troms fra var Gunnar Kvaal. Han hadde ansvaret for Balsfjord (60 %), Tromsø (30 %) og Karlsøy (10 %) fram til 2003 da Tromsø og Karlsøy kommuner sa opp avtalen. I 2003 ble også fylkesskogkontoret omorganisert og funksjonen ble flyttet over til Landbruksavdelingen, seksjon skog, hos fylkesmannen. I den statlige perioden rapporterte skogreisningslederen/skogmesteren til herredsskogmesteren. Da landbrukskontorene ble kommunale igjen, rapportere skogreisningslederne direkte til Fylkesskogkontoret i Andselv. Det har vært et nært samvirke mellom kommunen og de private skogeierne og deres organisasjoner. Da Leidulf Olsrud fikk stillingen som skogreisningsleder, ble han også sekretær for skogeierlaget i kommunen (Tromsøysund skogeierlag). Støtteenheten Plan og næring ble lagt ned i mars Dette skjedde i forbindelse med innføringen av parlamentarismen: Tromsø kommune fikk et byråd og ulike byrådsavdelinger. Oppgaver og funksjoner som tidligere lå til Plan og næring ble da del delt mellom Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett (landbruk, skog og næringsrådgivning), Byutvikling (planlegging og miljø) og Byrådslederen (beredskap og samfunnssikkerhet). Dette er den gjeldende organiseringen i Kilder: - Mykland, Liv og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Universitetsforlaget AS Mykland/Masdalen - Mykland, Liv: Håndbok for brukere av statsarkivene - Leidulf Olsrud: Notat til byarkivet - Arkivmaterialet etter skogmesteren 5

6 Om arkivet Arkivet utgjør 10 hyllemeter (hm) og er ordnet og katalogisert i perioden Ordningen skjedde delvis i lokalene til Plan og næring, 4. etasje i Sjøgata, og delvis i arkivordningsprosjektets lokaler i Teoribygget. Prosjektmedarbeider Trine Haugli har bidratt til avslutning og ordning av arkivet. Skogmesterens arkiv er en del av byarkivets samlinger og er oppbevart i byarkivets magasin. Skogmesterens arkiv representerer i stor grad Leidulf Olsruds periode som skogreisningsleder/skogmester. Arkivet inneholder mange foredrag, veiledninger og tegninger produsert av Leidulf Olsrud. Dette avspeiler hans engasjement for skog og skogkultur og vilje til formidling av verdiene som ligger her. Arkivmateriale som gjelder personalsaker og private skogeieres økonomi og regnskap er unntatt offentlighet. Tromsø 28. juli 2014 Tove Johansen, byarkivar 6

7 Arkivmaterialet Fredsskogsfeltet: Inspeksjons-, notis- og dagbøker T Inspeksjon av plantefelt, inspeksjonsbok T Notisbok: inspeksjoner av skog T Dagbøker og rapporter fra skogreisningsleder Høegh T1 udatert Tromsøya skogselskap: beretning om 25 års virke fra (kopi) T Korrespondanse om å få opprettet en sponplatefabrikk i Troms Fylke: Historisk materiale, sponplateved 1970, Skogmesteren Brevjournal T Brevjournal for Landbrukskontoret i Tromsø, skogbruksetaten Korrespondanse ordnet kronologisk T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse Korrespondanse ordnet kronologisk etter mottaker T Inn- og utgående korrespondanse med private skogeiere. Inneholder også dokumenter fra 1973 (1) T Inn- og utgående korrespondanse med private skogeiere. Inneholder også dokumenter fra 1973 (2) T Inn- og utgående korrespondanse med private skogeiere. Inneholder også dokumenter fra 1980 T Korrespondanse med Skogutvalget i Tromsø/Tromsø Skogråd T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune. Inneholder også dokumenter fra 1970 (1) 7

8 T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune. Inneholder også dokumenter fra 1970 (2) T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune (1) T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune T Korrespondanse og rundskriv med Troms fylkesskogkontor (1) T Korrespondanse og rundskriv med Troms fylkesskogkontor (2) T Korrespondanse og rundskriv med Fylkeslandbrukskontoret i Troms, skogbruksetaten (1) T Korrespondanse og rundskriv med Fylkeslandbrukskontoret i Troms, skogbruksetaten (2) Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter arkivnøkkel Arkivnøkkel mangler, se rekonstruksjonen vedlegg 1. 0 Organisasjon, administrasjon T Generelle instrukser, taushetsplikt T (003.24) Overføring av landbrukskontoret fra stat til kommune, oversikt over skogmesterens og skogbrukssjefens oppgaver, korrespondanse og saksdokumenter T Vitne/sakkyndig i skjønns- og rettssaker, takstmenn: rundskriv og informasjon T Kontorets arbeidsoppgaver, delegasjon T (03) Administrasjonsbygg: Kontorlokaler/lagerlokale: leieavtaler, nye kontorlokaler 2 Stillinger og personell T Personell, generelt: Arbeidsreglement mv. T Stillinger og personell, Skogmannsforbundet T Ansettelser, attester, instrukser, skogreisningsledere T Tilsetting, permisjon mv. for skogreisningsleder T Personalsaker, ansiennitet, godtgjørelser, kunngjøringer, attester mv. T ,81 Godtgjørelser, skyss og kost skogmesterens reiser 3 Undervisning, rettleiing, forskning og forsøk 334 Undervisning og rettledning T tallet 334 Undervisning: Timer i skogbruk for Brensholmen og Straumsbukta skoler 8

9 338 Informasjon om skog og skogbruket T Rettledning, brosjyrer, spørsmål knyttet til skogreising og plantefelt, behandling av potteplanter (utarbeide av skogmesteren) mv. T (338) Informasjonsvirksomhet: skriv til skogeiere, skoleelever, grunneierlag mv, foredrag driftsteknikk med illustrasjoner T (338) Artikler, illustrasjoner og guiding T (338) Informasjon: Skog og skogbruk i Tromsø kommune T (338) Informasjon: Utviklingstrekk i skogbruket T7 udatert (338) Informasjonsmateriale, illustrasjoner T (338) Friluftshåndboka, utarbeidelse 339 Rapporter og utredninger T Utredninger, skogforhold og skogbruk i Tromsøområdet, saksbehandling i jordlovssaker mv. 34 Rettlednings- og informasjonsvirksomhet T (342.43) Skogbrukssjefen: Avisartikkel og innlegg på konferanse av skogbrukssjefen T Skogbrukssjefen: Møter og foredrag på Sjursnes, Lakselvbukt mv, Rapport fra befaring i Skognesdalen, utviklingslag T (342.7) Brosjyrer og informasjonshefter T (342.7) Brosjyrer og veiledningshefter, kulturlandskap T (342.7) Informasjonsmateriale: Statskog, hytter og miljøbygg, endringer i lov om kulturminner (brosjyrer) T7 udatert Brosjyrer opplæring T (342.7) Distriktshåndboka: Oversikt over utviklingslagene i Troms 37 Forskning T Forsøksskoger: Produksjon og tilvekstforsøk i Troms 4 Konsesjonslov mfl. 40 Generelt T Om saksbehandling og holdninger i jord- og konsesjonssaker, skogbruk i generalplan T Konsesjonsloven med fortolkninger T Politivedtekter for Tromsø by 41 Tiltaksplaner T Fylkesplan skogbruket , T (416.8) Tiltaksplan: Generalplan for skogsveier i Tromsø kommune. Vurdering av landbruksareal i bynære områder 9

10 T Tiltaksplan for skogbruket , , , skogbruksplan for Balsfjord T (416.82) Tiltaksplan for skogbruket : Utskrift av møtebok for Landbruksnemnda i Troms, sak 43/92, høringsutkast og korrespondanse, bakgrunnsmateriale T Omdisponering av jord og skogsmark, industri - grustak T Kulturlandskap, støtte til vedlikehold T Kulturminnevernet omdisponering, hefter og informasjonsmateriale T Prosjekt nord-norsk skogbruksmuseum 42 Jordskifte T Jordskifte i skog: Rundskriv, momenter fra foredrag T Inngrepsfrie naturområder i Troms, brev og kart T Jordskifte, avdelingssamling fylkesmannen, organisering av jordskifteretten T Håndbok for privat grensegang i skog T Andre spørsmål vedrørende økonomisk kartverk 43 Konsesjonslovens anvendelse T (430) Kopi av stripsregisteret for kontroll av bo- og driveplikt, med rutinebeskrivelse. Oversikt over konsesjonssaker, behandlet i fylkeslandbruksstyret T (430) Konsesjonssøknader: søknad om fritak fra bo- og driveplikt, møtebok og vedtak, oversikt over eiendommer T Konsesjonslovens anvendelse, pålegg om drift: oversikt over eiendommer, møtebok om fritak, rundskriv 46 Frednings- og bruksbestemmelser T Beiteforhold, vurdering av justeringer i gjerde- og beitelov, notat fra herredsskogmesteren T (462) Verneverdige og fredede bygninger T9 udatert (462) Kulturlandskapsstien Kaldslett i Tromsø T (462) Bevaring av bynært kulturlandskap og jordbruksbygd, brev fra bønder, avisartikkel Nordlys («borgerkrig») T Registrering av kulturlandskap, oversikt, foreløpig rapport, landskapsbeskrivelse med historikk T Vern av barskog: rundskriv, plan og uttalelse. Ny landsplan for nasjonalparker NOU 1986:13, rundskriv og uttalelse. Verneverdige kalkfuruskoger T (462.5) Vern av barskog i Troms, brosjyre og årsmelding for Landbrukskontoret i Tromsø Revisjon av verneskoggrenser T Verneverdig natur i Tromsø, oversikt og områdebeskrivelser 10

11 T Friluftslovens anvendelse, rundskriv og brosjyre. Kulturlandskapet i Troms, notat om gammel kulturmark, rundskriv, forskrift og søknadsskjema om tilskudd, brosjyre mv. T Forslag til kommunedelplan for Ullsfjordbygdene, vedtatt reguleringsplan campingplass Sjursnes T Forslag til forenklet reguleringsplan for Sommarøy, Hillesøy, Brensholmen T Naturbruk, primærnæringer og bygdeutvikling i Tromsøområdet seminarrapport T (462.62) Tromsø kommunes utmarksinteresser, forhold til grunneierlagene, omorganisering T (462.62) Flerbruksplan for Tromsdalen: høringssvar fra Tromsø ridesenter, Tromsdalen (kommentarer) T Landskapsplan for Tromsø, plan uttalelse, arbeidsdokumenter (møte i prosjektgruppe og beskrivelse av natur- og kulturlandskapet) T Byggeskikk, kulturlandskapsprosjekt 47 Fylkesplan for skog T Fylkesplan for Troms , skobruksdelen 5 Jordbruk, fellessaker T Praksisplass, lønn, skade mv (gjelder også enkeltpersoner) T Attåtnæring, høsting av ville bær: prosjekt 6 Skogbruk 60 Generelt T (600) Modell for nye driftsplaner T (600) Endringsblankett, landbruksregisteret 1993 T Aktivitet i følge fylkesplan for skogbruket , notat om sagbruk, skogreisningsplaner 1956 og 1964 T Skogloven, forskrifter, de nye allmenningslovene T Skogbruksloven, endring, anvendelse ved brudd på loven T Skogbruksloven, anvendelse T (605) Besøk av Troms skogselskap i plantefelt T Bestyrer av kommuneskogene i Tromsø (605) T Statens skoger: vedhenting, avkjørsler til statens eiendom T Statskog: skogoppsynets myndighet, rundskriv T Kommuneskoger: styrets arbeidsoppgaver, bestyrer av skogene, disponering T10 udatert Driftsplan for Balsfjord kommuneskoger, forslag 11

12 T Årsmelding for kommuneskogene i Tromsø, oversikt over kommunale eiendommer Tromsø T (605.7) Årsberetninger/årsmeldinger skogbruksetaten i Tromsø T (605.7) Årsmeldinger mv. skogbruksetaten i Troms (88.1) T (605.7) Årsmeldinger Tromsø landbruksnemnd (88.2) T Organisasjoner og institusjoner med tilknytning til skogbruk: Rundskriv, orienteringer, innkalling til årsmøte mv. 61 Frøsetting/skogreising T Melding om skogtrærnes frøsetting T Frøavlsbestand avlstrær T Oversikt over skogkulturarbeidene i Balsfjord, Tromsø og Karlsøy i Skjema for skogkultur med rundskriv, brosjyre. Etterarbeid i skogkulturfelter T Markberedning, rundskriv og hefte T Etterarbeid i skogkulturfelter: Materiell, tilskudd til kjøp av motorsager T Plantevernmidler og deres bruk i skogkulturfelter, forskrifter og rundskriv T (613) Søknad på BU-midler (Bygdeutvikling), eksempler T Regler for statstilskott skogkultur, rundskriv, forskrift mv T (613.1) Kulturlandskap, forskrift om tilskudd, foredrag skole, kulturlandskap T Skjema for tilskott til førstegangstynning T (613.8) Søknad om forskott til førstegangstynning: Uutfylte standardskjema T Skogreising: generelt rundskriv og plansjer T Tiltaksplaner for skogbruket, revisjon av planene: Rundskriv og rettledning. Klimadata for Troms. Tiltaksplan for Lyngen kommune T Skogreisingsledere, organisering, arbeidsgiveransvar for skogreisingsledere T Omdisponering av produktivt skogareal til andre formål etter skogbrukslovens 50: brev og rundskriv om lovanvendelse T Andre spørsmål vedrørende skogreising: informasjon og notat om forsuring av barskog T Skogbrann, informasjon T Vinterskade, furu T Råte i granskog: Rapport og foredrag T Virketransport, virkesbehandling og skoghygiene: rundskriv fra fylkesmannen T Overvåkningsprogram for skogskader: rundskriv, plansjer og informasjon 12

13 T Føring av opplysninger vedrørende skogkultur på enkelteiere, rundskriv T Samordning av rådgivningstjenesten for skogbruket i Nord-Norge: hefter rundskriv, informasjon 62 Skogbehandling, skogvern T Tynning i barskog og lauvskog, tilskott til førstegangstynning T Gjødsling av skog T Leplanting i Tromsø kommune: regler for tilskott, søknad på tilskott, rapport om leplantningsarbeid/leplantingsplan for Karlsøy T Verneskogbestemmelser, revisjon av verneskoggrensene og forvaltning av verneskog T Vannskjøtting av granskog T Fredskogfelt Tromsø, statistikkskjema T13 udatert Skogstier T Skogtrærnes blomstring og frøsetting, skjema T Registrering i eldre plantefelt 1975, fredskogfelt T Skogbrann: gjenplantingsforsikring, skogstatistikk - oversikt over skogbranner, årsrapport 1991, kollektiv gjenplantingsforsikring, brannskademelding, Tromsø skogråds utskrift av møtebok T Kollektiv gjenplantingsforsikring T Skader på skog: snøskred, storm, sopp, møll, klimaskader, insektskader, skadeforklaring, forskrift om tiltak, satellittovervåking, kartlegging T (624) Plantesykdom: almesjuke (811.0) T Geiteskader, Tromsø og Balsfjord T Røykskader, skader av sur nedbør T Skogbruksloven, miljøpolitikk: skogdirektørens foredrag T Miljøkontroll, foryngelseskontroll, veier, drift i vanskelig terreng, skogbruksplanting (resultatkontroll) T Tilskott for registrering av biologisk mangfold 63 Taksasjon, kartlegging T Bruk av kart, innhenting av oversikt T14 Udatert Andre spesialkart: instruks for ajourføring av markslag for fremstilling av bonitetskart T Jordregister i forbindelse med utgivelse av bonitetskart T Landskogtaksering, hogstklassefordeling, oversikter og rapporter T Driftsplaner, register driveplikt på skog T Bruk av driftsplan, hefte, oversikt over alle som har driftsplan T Statstilskott til driftsplanlegging, rundskriv og forskrifter 13

14 T Tromsø Skogråd, årsmeldinger T Statistikker: arealstatistikk, avvirkningsstatistikk mv. T (635) Landbrukstelling 1996, skogstatistikk for Troms på tallet T Ekstraordinær investeringsstøtte Avvirkning, driftsteknikk T (640) Arbeidet for avvirkning, sak 34/96: økt næringsutvikling innen skogbruket i Troms Fra rot til marked : utskrift av protokoll, pressekonferanse om ved 2.oktober 1996 T (640) Arrangering av kurs: Kursserien Aktivt skogbruk : Organisering av kursene, kursstatistikk, handbok/veiledning for kursledere, fylkesplan for aktivt skogbruk T (640) Rundskriv i forbindelse med informasjon om måle- og registreringsplikt for salg av skogvirke, uutfylt skjema med utfyllingseksempel T (642) Hogstrapporter T (642) Hogsttillatelser: organisering av befaring, skjema og brev T Utnytting av older (or) T Sjølhogst av ved, brosjyre mv., ved til brensel T Juletremarkedet, intervju, forskrift mv. T Hogsttillatelser juletrær. Inneholder også informasjonsskriv om juletreomsetningen, regning for juletrær på rot fra kommuneskog, avisutklipp 1998 mv. ( ) T Vurdering av juletrekvalitet T Priser på skogvirke, sponplateved, orientering T Skurebjørkleveranse, kvalitetskrav, bygdesager T15 udatert Tjærebrenning i mile, brosjyre og illustrasjoner T Rapport om tømmeravvirkning T Oppgaver over avvirkninger i året, skjemaer hogstoversikt, rapporter T Fylkesveier, kommuneveier: revisjon av fylkesplanen for Tromsø 644 Teknisk utstyr, skoghusvære og transport T Tilskott til teknisk utstyr T Produksjon av kvalitetsvirke: kopi av transparenter etter foredrag T Skoghusvær, registrering av tilstand, flyttbare skoghusvær, kopi av lagmannsrettsdom vedrørende skogshytte som driftsmiddel (644.00, , ) T Andre spørsmål vedrørende maskiner 14

15 T Bjørkeprosjektet i Troms: oversikt over bedrifter og enkeltpersoner som bruker trevirke i sin produksjon i Troms T Biltransport, inntransport av virke til Troms treforedling T16 udatert Forslag til rutiner vedrørende tilskottsordningen for veier, drift i vanskelig terreng T Måleenheter for ved: Tidsskriftet Skogseieren 6/95 T Transportstøtte, rundskrift og forskrift T Røykeripris: produksjon ved Lakselvdal Vedsentral, referat fra møte T Skogsveier i Troms: høringsuttalelser om planlagte skogsveier T (645) Skogsveier, hefte normalvedtekter for skogsveiforeningen T Skogsveibygging T Anbudsinnbydelse for bygging av skogsveier T Veiplanlegging, revidert utgave av normalvedtekter for skogsveiforeninger (645.18) T Skogsveier, statstilskott T Statstilskott til skogsveier, forskrifter, om poengberegningsskjemaer for statstilskott, minimumsbeløp, forskrift om investeringslån til skogsveier, prioriterte skogsveier 1987 T (645.22) Skogsvei, Straumsbuktveien : Søknad om bidrag til bygging, regnskapssammendrag, melding om tilsagn, søknad om bevilgning til vedlikehold, kartskisse, vedtekter, standard T Forebyggelse av løsmasseskred T (647) Skredfarevurdering på veiparsell Stordalstrand, Sjøvassbotn, Sørfjorden T Annet om skogsveier: driftsmidler, transport, snøtilskott. Frivillig registreringer av skogsveiforeninger, endringsforskrift T Prosjekt verdiskapning og foredling av trevirke 65 Omsetning, foredling T Omsetning av trevirke: oppgaver over skogavvirke, skjema, statistikk og rundskriv T Skogsentreprenører, innkalling til møte T (655) Eksisterende sagbruk: oversikt for Troms T (655) Vedproduksjon: oversikt over vedprodusenter i Troms T Flere kvinner i skogbruket, prosjekt. Kongleposten ( ) T (655.2) Tromsø Vedprodukter A/S: skisse av driftsopplegg, vedtekter, søknad på stilling mv. T (655.2) Lakselvbukt Vedsentral: tilskott til drift, utbetaling av tilskott mv. 15

16 T Sagbruk: notat om behov for sagbruk, oversikt over sagbruk i Troms T Virkesegenskaper hos plantet gran, forespørsel fra hovedfagsstudent T Forespørsel om osp som byggemateriale, forespørsel fra en forfatter 68 Andre spørsmål og tiltak T Sysselsettingstiltak i skogen: korrespondanse, rundskriv (681.4) T Arbeidskraft i skogbruket: entreprenøroversikt 1988 T Skogbruksbeskatningen T Priser på landbrukseiendommer T Skogavgift: forskrift, kontroll T Innsyn i skogregisteret T Innestående skogavgift T Skogavgift: manuelle rutiner T Rentemidler av skogavgifter, forskrifter om forvaltning og bruk av rentene 69 Diverse Troms Skogselskap T Svar på forespørsel om alm 7 Naturvern, friluftsliv T (761) Normalvedtekter for utmarkslag, lov om motorferdsel 8 Inngrepssaker T17 udatert (84) Veiplan Sørbotn Lauksletta T Energi Kontrakter, søknader, tilskott, rapportskjemaer mv. T Uttak av tømmer gnr/bnr 130/4: kontraktsforslag T Driftstilskott vanskelig terreng (642.7): rundskriv, forskrift mv. T Driftstilskott vanskelig terreng (642.7): korrespondanse med grunneiere T18 udatert Merkesedler for sponplateved T Henteklarmeldinger: standardformular, gjenparter T Rotsalgskontrakter: standardskjemaer, veiledning for utfylling. Årsrapport, korrespondanse mv. T Rotsalgskontrakter: kontrakter, tilskott, korrespondanse mv. T Virkeskontrakter: gjenparter, rundskriv, rettledninger, korrespondanse mv. T Driftsavtaler: standardskjemaer, retningslinjer, rundskriv mv. T Driftsavtaler: gjenparter, korrespondanse mv. T Forskudd: forskuddssedler, forskuddsregler mv. 16

17 T Virkeskontrakter sponplateved, leveranseoversikt, driftsavtalespørreskjema, korrespondanse mv. T Oversiktskart plantefelt Tromsø kommune T Innkjøringsrapporter: gjenparter (1) T Innkjøringsrapporter: gjenparter (2) T Innkjøringsrapporter: gjenparter (3) Grønn plakat T T19 T19 udatert Miljøprogrammet for Tromsø kommune, arbeidet i grøntgruppa (grønn plakat for Tromsø) Grønn plakat Kart: Kulturgruppa ferdselsveien, Ramfjord enden av Ramfjordmoen Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse T Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse. Året 1967 T T T mangler Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse Interne møter, foredrag, innlegg: Skogeierlagsmøte, skogfunksjonærsamlinger, grunneierlagsmøter mv 0T66 T T21 udatert T T T tall T T T T T Transparenter til kurs og foredrag holdt av skogmesteren. Kopier er tatt og lagt på den enkelte mappe. Foredrag og innlegg: Grunneierlags- og bondelagsmøter Foredrag om naturressursforvaltning, lov om skogbruk og skogvern Foredrag og innlegg: Skogeierlagsmøter med transparenter Foredrag og innlegg: Skogfunksjonærsamling med transparenter Foredrag og innlegg: Grunneierlags årsmøte: Gården Finnvika (fiktiv gård) i Straumsbukta Foredrag om kulturminner på entreprenørsamling Foredrag for ulke lag og foreninger, Folkeakademiet: Kulturlandskap i Troms historisk vandring Foredrag og innlegg: Skogeierlagsmøter med transparenter Foredrag: juletreproduksjon, sjåbygging, erfaring med restaurering av gamme Foredrag om einer og groper i marka, guidet tur med Anna Rogde, illustrasjon av gamme vinterstid 17

18 T T T T T T T22 T22 T Undervisning, skoleklassetur, foredrag for 4H Skogsti på Holt Skogstier/naturstier: Holtmarka, Folkeparken, Heimro, Sandøya mfl. Bevaring av kulturlandskap, kulturlandskapsstil på Lundenes, spørsmål og svar til natursti Naturstiplakater (trykksaker). Forespørsel til skogmesteren fra Storfjord kommune Forslag til konstruksjon av gamme/lavvo: forespørsel fra Storfjord kommune Forslag til ordning med kurs i vedproduksjonen: Lafteverktøy- tegning ved skogmesteren, lafteprosjekt- en redegjørelse Plansjer: Informasjon om emner (brukbar del av bjørketre og never), salgsprodukter av tre med priser, planteredskaper Tegninger og notat om skogmesterens virke laget til byarkivet i forbindelse med at vi avsluttet arkivet da skogmesteren ble pensjonert. Inneholder også en avisartikkel om Leidulf Olsrud Regnskap T T T T T T T T Skogreisningsregnskap, utgifter/inntekter, aktiva/passiva mv. Skogreisningsregnskapet: Regnskapsbok/hefte (u.off) Skogreisningsregnskapet 1991: Skogkulturoppgjør, bestillingslister planter, revisjonskommentar, lønns- og trekkoppgaver, noteringsregnskap, kontoutskrift/faktura (u.off) Avregningsskjema 1991: Avregningsskjema for skogreising og kultivering (u.off) Skogreisningsregnskapet 1992: Regnskapskopi, melding til arbeidstakerregisteret mv. (u.off) Skogreisningsregnskapet 1992: Avregningsskjema, skogkulturoppgjør 1992 (A ) mv. (u.off) Skogreisningsregnskapet 1993: Avregningsskjemaer, årsoppgjør, lønns- og trekkoppgave, oversikt utgifter/inntekter, refusjon forskudd, bestillingslister planter (u.off) Skogreisningsregnskapet 1993: Årskontroll av arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 1994, lønns- og trekkoppgave, kontoutskrifter/fakturaer mv. (u.off) Kartotekkort over bo- og driveplikt T24 Kartotekkort/register over bo- og driveplikt, 2 deler. Mange kort har påført skogbruk. Vi finner ikke noe arkiveringssystem for kortene. Første del har vært aktivt, andre del har ikke vært aktivt. Andre del er ordnet etter gårdsnummer og ser ut til å være en ufullstendig gjentakelse av del 1. 18

19 Kommuneskoger Serien inneholder korrespondanse om taksering av skog, hogsttillatelse, kart, godkjenning av bygging, søknader om tynning, statistikk for skogkultur- og naturforyngelse (areal i dekar, kultiveringsarbeid med årstall når arbeidene er gjort, samlede omkostninger samt spesifiseringer, angitt om det er utbetalt statsbidrag - alt gjelder pleie av skog) T Kommuneskogene: Statistikkskjemaer, korrespondanse, årsmelding T Kommuneskogene: kart og beskrivelse av areal, vurdering av bonitet, hogstklasse og mengde T Kommuneskoger: Avskrifter av skyldelingsforretninger mv. vedrørende Snarby gnr/bnr 4/3 og Framnes gnr/bnr 30/15 T Kommuneskogene: Rapport, årsmeldinger, normalinstruks for kommuneskogbestyrer, bestyrerfunksjonen, styret. Inneholder også dokumenter fra 1972 og 1991 T Kommuneskogene: Oversikt, taksering mv. (605.31) T Kommuneskoger: Plantefelt ved Lakselvbukt skole (gjerde mot privat eiendom) T25 udatert Kommuneskogene: Kart over Tromsøya T Kommuneskoger: Brensholmen v/kirkegården T Kommuneskoger: Folkeparken T Kommuneskoger: Framnes gnr/bnr 30/15 T25 udatert Kommuneskoger: Grindøya T Kommuneskoger: Grønnåsen, kirketomta T Kommuneskoger: Henrikvik gnr/bnr 88/9 T Kommuneskoger: Joffinholmen gnr/bnr 50/46 T Kommuneskoger: Kroken T Kommuneskoger: Indre Marslett gnr/bnr 167/2 T Kommuneskoger: Sandnes II gnr/bnr 115/50 T Kommuneskoger: Sandørholmene, Ramfjord gnr/bnr 41/19 T Kommuneskoger: Simavik gnr/bnr 107/4 T Kommuneskoger: Sjursnes gnr/bnr 137/4 og 15, og skjema for Utsikten borettslag T Kommuneskoger: Snarby gnr/bnr 4/3 T Kommuneskoger: Stormo gnr/bnr 30/10 T Kommuneskoger: Straumsbukta gnr/bnr 60/2 og 3 T Kommuneskoger: Tromsdalen gnr/bnr 17/1 T Kommuneskoger: Trondjord og Myrholla gnr/bnr 78/2, 6 og 4 T Tromsø kommunes eiendom Fjeldtjern gnr/bnr 7/24 i Lenvik kommune: Forlengelse av Tårnvassveien 19

20 Private skogeiere ordnet på gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) Skogmesteren hadde administrasjonen av statstilskudd til planting og pleiing av skogbrukseiendommer. Kommunen ga ekstra service gjennom å organisere denne virksomheten og tok delvis på seg arbeidsgiveransvaret ved planting og pleiing av skogen. Serien inneholder uttalelser om skogforholdene fra skogreisningsleder, statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse, driftsplaner og kopi av økonomisk kartverk der tiltak på eiendommen er ført på. Register T gnr/bnr Register private skogeiere: Oversikt og register grunneiere/skogeiere. Registeret er ordnet etter gnr/bnr og inneholder opplysninger om jordsmonn og beplantning Mappe per privat skogeier T T T /1-6/4-8 Private skogeiere: Fellesmappe. Snarbydalen og Oldervikdalen Oldervik T /6-12/25 Skittenelv, Vågnes, Tønsås, Tønsvik, Tønsnes, Movik T /31-18/24-25 Tønsnes, Movik, Skjelnan, Kroken, Krokelvdalen, Tomasjord T /1-27/3 Tromsdalen, Hundberg, Laukslett T /4-30/6 Laukslett, Ramfjordbotn Eiendommen Stormo 30/9 T /10-30/78 Breivikeidet, Ramfjordbotn Eiendommer på Breivikeidet: Kart, skogareal - tiltak og merknad. T /90-40/4 Ramfjordbotn, Ramfjord, Fagernes, Hanslarsanes, Kristofferjord T /1-44/3 Kristofferjord, Andersdal, Malangseidet T /1-54/4 Kobbvåg indre, Malangseidet, Balsnes, Kraksletta, Vollstad, Mortenhals, Skoglund, Bakkejord, Mjelde, Tromsø Arbeiderforening, Straumhella» T /3-64/4 Mjelde, Straumsbukta, Larseng, Tisnes, Skavberg 20

21 T /6-68/14 Slåttnes, Larseng, Tisnes, Skavberg, Slåttnes, Småslett T /16-79/73 Håkøybotn, Håkøya, Kaldfjordeid, Kvaløysletta, Kraknes, Futrikelv, Trondjord T /2-108/4-8 Kibergnes (Angår også gnr/bnr 79/27), Nautnes Skulsfjord, Lyfjord, Kaldfjord, Kaldfjordeid, Vengsøy, Skarsfjord, Kårvik, Sandvik, Simavik T /4-119/747 Simavik, Skulgam, Ringvassøy Røsneshamn, Gammelgård, Grøtnes T /88-130/13 Ersfjordbotn, Breivikeidet T /1-137/10 Breivikeidet, Skarmunken, Sjursnes T /5-144/2 Sjursnes Skogelvdalen, Skognesbukt, Stordalstrand, Lakselvbukt Sjøvassbotn, Laksvatn T /1-152/14 Laksvatn, Sjøvassbotn, Lakselvbukt T45 udatert 152/18-156/13 Lakselvdalen, Lakselvbukt, Jøvik T46 udatert 157/1-170/13 Olderbakken, Jøvik, Lakselvbukt, Bakkejord, Greipstad, Sandvika, Buvika Brensholmen T /20 AS Fjeldhammer brug. Pukkverksdrift T47 udatert 171/10, 1 Flere grunneiere og ulike gård- og bruksnumre på øyer i Tromsø T /1-176/6 Sandneshamn, Sjøtun Kattfjord, Nordfjordbotn, Tulleng, Synnøvejord *T48 udatert 177/1-192/1 Vasstrand, Tulleng, Ersfjordbotn, Tussøy, Sommarøy, Hillesøy 21

22 Kart over skogbrukseiendommer Kartene ble pakket inn 18. april 2012 og fått løpenumrene T49-T58. Dette er trykte økonomiske kartverk som har fått skogmesterens påtegnelser. Det er totalt 681 kartblad (med oversikter) i disse pakkene. T49-T54 som utgjør 368 kartblad, har bare unntaksvis skogmesterens påtegnelser. T55-T58 har i hovedsak påtegnelser og utgjør til sammen 313 kartblad. T49: Pakke EX 268 FB 268 FG 268 EV 269 EX 269 Kvaløya/Fastlandet Fastlandet EÆ FA 269 FC 269 Totalt 10 kartblad 11 kartblad 4 kartblad 9 kartblad 10 kartblad 1 kartblad 1 kartblad 5 kartblad 11 kartblad 62 kartblad T50: Pakke EYZ + EUV + EWX + EÆ + FBC FBC, FFG, FDE FF, FD, FE FE 265 FC 267 FD 267 FF 267 EV 268 Totalt 15 kartblad 12 kartblad 6 kartblad 20 kartblad 4 kartblad 1 kartblad 4 kartblad 3 kartblad 65 kartblad T51: Pakke FG 269 FH 269 EV 270 FC 270 FD 270 FF 270 FG 270 FH 270 EU 271 Kvaløya 1 kartblad 3 kartblad 19 kartblad 4 kartblad 5 kartblad 5 kartblad 4 kartblad 2 kartblad 2 kartblad 4 kartblad 22

23 EV 271 EW 271 Totalt 3 kartblad 3 kartblad 55 kartblad T52: Pakke EX 275 EY 275 EZ 275 FA +FB 275 Fastlandet EY 276 FD 276 EZ 277, FF EY 278 Totalt 1 kartblad 1 kartblad 6 kartblad 11 kartblad 4 kartblad 9 kartblad 15 kartblad 15 kartblad 13 kartblad 75 kartblad T53: Pakke FF 272 EX 273 FB 271 FC 271 FE 271 FF 271 FG 271 EV 272 EY 272 FA 272 FB 273 Totalt 3 kartblad 13 kartblad 4 kartblad 5 kartblad 3 kartblad 4 kartblad 2 kartblad 3 kartblad 10 kartblad 8 kartblad 16 kartblad 71 kartblad T54: Pakke FF 273 EW 273 EX 274 EY 274 EÆ + FA 274 FB 274 FC 274 FD 274 FE 274 Total 3 kartblad 3 kartblad 4 kartblad 8 kartblad 1 kartblad 4 kartblad 3 kartblad 3 kartblad 11 kartblad 40 kartblad 23

24 T55: Pakke Oversikt: Generalplan for skogsveier I Tromsø Kommune: Eksisterende skogsveier, planlagt bilvei og planlagt traktorvei. Generalplan, se ovenfor FG FF FE FD Totalt 1 kartblad 14 kartblad 44 kartblad 18 kartblad 11 kartblad 88 kartblad T56: Pakke FD FF 273 FE 274 FC FB EZ 269 EÆ 267 EZ 267 EÆ FB EZ Totalt 6 kartblad 1 kartblad 1 kartblad 24 kartblad 10 kartblad 1 kartblad 2 kartblad 3 kartblad 3 kartblad 14 kartblad 15 kartblad 80 kartblad T57: Pakke EZ EÆ, EZ EY Kiler, Finnes Søndre Kiler, Rakkfjorddalen EX EW EV-EU Totalt 15 kartblad 6 kartblad 28 kartblad 1 kartblad 1 kartblad 16 kartblad 17 kartblad 19 kartblad 103 kartblad T58: Pakke Oversiktene: 4 kartblad legges her etter skanning. Oversiktene, se ovenfor 4 kartblad Uten nummer 1 kartblad FE, FD kartblad Kjosen 1 kartblad 6.2 Oldervik, kartblad 4.2, 4.3, 4.4, kartblad 24

25 3.1, 2.1, kartblad Kiler, Kobbervågen-Kraksletta 1 kartblad 3.4, 1.1, 6.3, 5.4, kartblad 6.4, 6.5, kartblad 1.2, 2.2, 5.3, 3.3, 6.7, ingen nr. 6 kartblad 3.1.1, 3.2, 2.3, ingen nr., kartblad Totalt 42 kartblad Andre kart og tegninger Kartene ligger i rull. T Kart over inn- og utmark: «ind- og udmark A L? til Bredvik med flere gaarder i Lyngens Thinglag, Senjen og Tromsø Fogderi, Tromsø Amt. Optaget aar 1886 af Arne Myklebust». Parsellene er delt i bokstavkode A-N. Oversikt over kodene med navn på eier. Kartet har vært i aktivt bruk T Kart over en del av gnr 13, Sørfjord i Hillesøy herred, Troms fylke. Oversikt over parseller inndelt i bokstavkoder tilhørende grunneiere. Tegnet av Ørnulf Håvardstad og Leif Sørsdal, jordskiftelandmålere. Lagt fram i jordskifterett Oppmålingsår oppgitt først T Kart over en del av innmarka til gnr 13 og 14, Sør- og Nordfjord i Hillesøy herred. Troms fylke. Oppmålt av Einar J. Lahaug, jordskiftelandmåler. Lagt fram i jordskifteretten Parsellinndeling med bokstavkode med liste over eiere. Areal i dekar, spesifisert i utnyttelsestype T Kart over en del av gnr 28, Sommarøy i Hillesøy Herred, Troms fylke. Oppmalt og konstruert av Leif Sørstad, jordskiftelandmåler. Lagt fram i jordskifterett Parsellinndeling med bokstavkode og liste over eiere T Kart over gården Åsgård, Tromsøya. Målt i juni 1948 av Arnulv Elsås, MNIF. Kopiert av Tromsøysund Herredsingeniørkontor i april Trykt og håndkolorert. Ny fylkesvei 1952, Statens Forsøksgård Holt er avmerket T Økonomisk kartverk, Troms fylke. Ødelagt med sprittusj i T T Kart over Tromsøya, utarbeidet og tegnet av Odd R. Øien etter Tromsø og Tromsøysund kommuners karter. Det er anmerket NB All rett forbeholdes Tromsø nov Målestokk 1/ Kartet inneholder også en fortegnelse over offentlige bygninger med gateadresse, ordnet etter romertall Økonomisk kartverk, Troms fylke. Bonitetskart over Malangseidet (trykt i farger). Målestokk 1/ Bloms oppmåling. Klassifikasjon av arealgrunnlaget for landbruket 25

26 T Kart over Tromsø med inntegnet gårds- og bruksnummer per Målestokk 1: Trykksaker og bøker T63 Kai Robert Moen: Skognytting., Landbruksforlaget 1990 T63 Hans Berg: På skogsti. Snøfugl forlag T63 Kjell Vadla/Gunnar Wilhelmsen: Virkesbehandling. Landbruksforlaget 1982 T63 Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging: Kilde til kunnskap. Landsskogtakseringen 75 år T63 Ivar Samset: 150 år i forsøksskogen. Rapport fra Skogforsk 9/95. Norsk institutt for skogforskning (NISK). Institutt for skogfag (NLH).1995 T63 Gunnar Anker Vestby: Skoglovgivning. For Landbrukets brevskole. Elverum Trykk 1961 T Hefter: Lov om ervervelse av dyrket mark av , Lov om skogvern av , Lov om viltstellet, jakt og fangst av , Lov om skogproduksjon og skogvern av Hefte: Aktuelt om skogen i Nordland mai Varekatalog med prisliste: Skogskatalogen T T T T65 T65 T65 T65 T65 T65 Informasjonsblad: Troms-skog. Utgiver per 2001 Troms skogselskap, fylkesmannen i Troms, Skogeierforeninga Nord. Tidligere medlemsblad for Troms-skogeierforening Trykte årsmeldinger for Troms Skogselskap mangler Håndbok i skogadministrasjon, utgitt av Troms skogeierforening Konvolutter, transparenter, endringsblankett Landbruksregisteret Skogavgiftssystemet (uutfylte skjemaer) Hogsttillatelse. Uutfylte skjemaer: Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng. Uutfylte skjemaer: Troms skogeierforening Transport-prioritering og Henteklarmelding. Virkeskontrakt. Skogeierforeninga nord Avtale skogsdrift. Uutfylte skjemaer: Lønnsoppgjør skogreising. Plakat 26

27 Tillegg: Tromsø Skogråd T Tromsø Skogråd: Møtebok T Tromsø Skogråd: Vedlegg til møtebok Inneholder også Transparenter til foredrag. Tidligere T51 Skogbrukssjefen Skogbrukssjef Gunnar Kvaal kom med arkivet i forbindelse med ordningen av Skogmesterens arkiv. Arkivmaterialet var ikke ordnet eller listeført. Dette er gjort i ettertid. Arkivet, som omhandler Tromsø kommune, er bare del av skogbrukssjefens arkiv. Skogbrukssjefen var stasjonert i Andselv og hadde ansvaret for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner fram til Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 5 mapper T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 4 mapper T Skogbrukssjefen: Inn- og utgående korrespondanse (1) T Skogbrukssjefen: Inn- og utgående korrespondanse (2) T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 2 mapper T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 5 mapper Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne T T T T T T T T T Skogbrukssjefen: Saker fra Tromsøområdet skogreising, skogdød, felling i Andersdalen mv. Skogbrukssjefen: Årsmeldinger/skogkultur Skogbrukssjefen: Møter med utviklingslagene Skogbrukssjefen: E8 i Ramfjorden Skogbrukssjefen: Skogen på Tromsøya Skogbrukssjefen: Tromsø golfklubb Skogbrukssjefen: Overvåkning. flater. Sur nedbør Skogbrukssjefen: Vern skog Skogbrukssjefen: Prosjekt villrein, Breivikeidet 27

28 T Skogbrukssjefen:. Friluftsområde, utkast flerbruksplan for Tromsdalen T Skogbrukssjefen: Skogreservat Fauldalen (1) T Skogbrukssjefen: Skogreservat Fauldalen (2) T Skogbrukssjefen: Administrativ omstilling T Skogbrukssjefen: Hogstmaskin, Per Atle Thomassen T Skogbrukssjefen: Fylkesskogsjefen: Møter, fullmakts- og myndighetsdelegasjoner, lovutdrag og forskrifter, ansvars- og arbeidsområder, korrespondanse i forbindelse med tilsetting. Landbrukskontoret fra stat til kommune. Gjelder både landbruk og skogbruk T Skogbrukssjefen: Oversendelse av arkivmateriale fra skogbrukssjef Gunnar Kvaal, Balsfjorden til Karlsøy kommune og ble derfra videresendt til Tromsø kommune. Dette er rester som er funnet ved avvikling og inneholder: Statistikk for skogkultur- og naturforyngelse gnr.114, Finnkroken skole gnr.111, Seterelv gnr.111, Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse, eiendommen Jøvika gnr/bnr 14/13, eid av Tromsø Omegn Jæger- og Fiskerforening, Helgøy herred, Korrespondanse med herredsskogmester Ola Skurdal, Tromsdalen, regninger til herredsskogmesteren (blant annet fra jeger- og fiskerforeningen), Neste ledige nummer er T74 28

29 Vedlegg 1 Arkivnøkkel for Skogbruk Arkivnøkkelen er rekonstruert etter mappene. Denne ligner på arkivnøkkelen for jordstyrene fra I tillegg er det påført koder slik de er benyttet i arkivet. Kodene som er i parentes er påført uten noen kildedekning. 0 Organisasjon, administrasjon 000 Arkivnøkkel, arkivinstruks 002 Generelle instrukser Landbruksdepartementet Fylkeslandbruksstyret Fylkeslandbrukskontoret, skogbruksetaten Landbruksnemnda Landbrukskontoret, skogbruksetat Organisasjonsplan Ibk Skogbruksetaten 02 Intern planlegging 021 Kontorlokaler 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 1 Økonomi 2 Stillinger og personell 20 Generelt 21 Stillinger 214 Skogreisningslederen 22 Personale 23 Lønn og pensjon 24 Reiser, flytting, beordring m. 3 Undervisning, rettleiing, forskning og forsøk (33) 333 Interne møter, foredrag, innlegg: Skogeierlagsmøte, skogfunksjonærsamlinger, grunneierlagsmøter mv 334 Undervisning (holdt av skogreisningslederen): Skoler, 4H mv 338 Andre spørsmål: Rettlednings- og informasjonsvirksomhet. Brosjyrer? Utredninger, Friluftshåndboka: forarbeider (33)? (34) Rettlednings- og informasjonsvirksomhet Møter og foredrag Rettledningsmetoder: Brosjyrer (37) Forskning: Rapporter 29

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Tromsø kommune Årsmelding 2002

Tromsø kommune Årsmelding 2002 Tromsø kommune Årsmelding 22 Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyse 4 Hovedoversikt drift 8 Tema Kort nytt 1 Miljøstatus 12 Kulturbyen for barn og unge 14 Landbruk i 1-års perspektiv 16 Rammeområdene

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - 1 -

Årsberetning og regnskap for. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - 1 - Årsberetning og regnskap for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2005-1 - Styrets oppsummering: 2005: BYMILJØPRIS OG MARKAGJENNOMBRUDD Oslo Kommune tildelte NOA Bymiljøprisen for 2005! I begrunnelsen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2004 Beretning om virksomheten Selskapets 136. år Sidene 3 13 Årsberetning

Detaljer