Skogmesteren i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogmesteren i Tromsø"

Transkript

1 Arkivkatalog Skogmesteren i Tromsø (1916) Tromsø byarkiv Juli

2 Innhold Innledning... 3 Administrasjonshistorie - generelt... 3 Lokal og fylkeskommunal organisering av skogbruk... 4 Om arkivet... 6 Arkivmaterialet... 7 Fredsskogsfeltet: Inspeksjons-, notis- og dagbøker... 7 Skogmesteren... 7 Brevjournal... 7 Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse ordnet kronologisk etter mottaker Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter arkivnøkkel... 8 Kontrakter, søknader, tilskott, rapportskjemaer mv Grønn plakat...17 Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse...17 Interne møter, foredrag, innlegg:...17 Regnskap...18 Kartotekkort over bo- og driveplikt...18 Kommuneskoger...19 Private skogeiere ordnet på gårds- og bruksnummer (gnr/bnr)...20 Kart over skogbrukseiendommer...22 Andre kart og tegninger...25 Trykksaker og bøker...26 Tillegg:...27 Tromsø Skogråd...27 Skogbrukssjefen...27 Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk...27 Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne...27 Vedlegg Arkivnøkkel for Skogbruk

3 Innledning Administrasjonshistorie - generelt Den lokale nærings- og ressursforvaltningen ble bygd ut i slutten av og begynnelsen av 1900-tallet. Det ble opprettet ulike støttetiltak for å lette tilgangen til ressursene og øke produktiviteten innen jordbruk, skogbruk og fiskeri. Statens støttetiltak til jord- og skogbruk ble som regel formidlet gjennom fylkenes landbruks- og skogselskaper. Regionale og lokale organer ble opprettet for å forvalte og regulere virksomheten innen primærnæringene. Fra sentralt hold skjedde reguleringen gjennom lovverket og departementet. For skogbruket gjaldt lover om skogvesenet, vern av skog og ervervelse av skog (konsesjonsloven). De mest sentrale lover på tidlig 1900-tall er skogervervelsesloven av 1909, skogvernlovene av 1932 og 1965, forordning av 1941 om skogoppsynet med endringslov av Skogutvalg/skogråd/jordutvalg Skogervervelsesloven (konsesjonsloven) av 18. september 1909 nr. 5, bestemte at en måtte ha konsesjon for å erverve skogareal over en viss størrelse. Loven fastsatte at en skulle ha et skogutvalg i hver kommune. Skogutvalget skulle beregne størrelsen på skogarealet i kommunen, størrelsen på det skogarealet som var i privat eie og størrelsen på de arealene som skiftet eiere. Utvalget skulle gi uttalelse til departementet og utføre de forretninger det ble tillagt. Tilleggslov av 7.juni 1916 overlot til kommunestyret om skogutvalget også kunne fungere som skogråd. Skogutvalget skulle fungere som jordutvalg. Skogråd i hver kommune Skogvernloven av 1932 bestemte at det skulle være et skogråd i alle kommunene. Fylkesskogselskapet valgte formann, mens kommunestyret og kommunens skogorganisasjoner skulle velge et medlem hver. I instruks for kommuneskogråd, fastsatt av Landbruksdepartementet den 14. april 1967 i medhold av lov om skogproduksjon og skogvern 21.mai 1965, skulle kommuneskogrådet være skogoppsyn i kommunen. Skogrådet tilsatte skogoppsynsmenn (herredsskogmestre) og kommunestyret fastsatte deres lønn. Departementet kunne bestemme at to eller flere kommuner kunne ha felles oppsynsmenn. Skogoppsynsdistrikter, skogmestere og skogreisningsnemnder Ved forordning 2. mai 1941 om skogoppsynet, ble landet delt inn i skogoppsynsdistrikter ledet av skogmestere. Departementet skulle oppnevne et råd i hvert fylke som skulle bistå skogmesteren. Den myndighet som lå til skogrådene og kommunens oppsynsmenn, skogselskapene i fylkene og deres funksjonærer, skulle nå utføres av skogmestrene. Provisorisk anordning av 12. juni 1945 bestemte at departementet kunne ansette skogoppsynsfunksjonærer i fylke og herreder. Endringslov 2. mai 1947 nr.2 opprettholdt denne ordningen og bestemte at staten skulle utrede lønn o.a. mot refusjon av halvparten fra kommunen eller sognet. Ved ny lov av 21.mai 1965 om skogproduksjon og skogvern kunne kommunestyret bestemme at skogrådet skulle fungere som skogreisningsnemnd supplert med to medlemmer valgt av kommunestyret. Herredsskogmesteren skulle være sekretær for skogreisningsnemnda/skogrådet. Kommuneskogrådets overordnede var fylkesskogråd og departement. 3

4 Skogvernloven av 1932 påla skogrådet å gi overoppsynet for fylket, skogselskapet, de opplysninger dette bad om. Avvirkning av skog for salg eller industriell produksjon skulle meddeles til skogoppsynet innen fastsatt frist før blinking. Skogrådet skulle føre regnskap over kulturavgiften som var lagt på skogvirket. Lokal og fylkeskommunal organisering av skogbruk Det har blitt anlagt barskogplantefelt i Troms fra ca De ble kalt Fredskogfeltene som betyr fredning fra beite. Feltene var planlagt av fylkesskogmestrene som fikk statstilskudd til inngjerding og planting. Kommunene i Troms hadde den gang ingen skogadministrasjon, men Troms skogselskap hadde egne tillitsfolk rundt om i bygdene. Skogselskapene og skogadministrasjonen i fylkene drev påvirkning overfor politikerne om planting, og i 1952 vedtok Stortinget å bevilge midler til statstilskudd til skogreising i distrikter som manglet barskog. For Nordland, Troms og Finnmark ble tilskuddet 75 % av totalkostnaden som omfattet rydding, planter, transport, utplanting og inngjerding. Herredsskogmester I 1953 ble Ola Skurdal herredsskogmester for Tromsøysund, Hillesøy, Ullsfjord, Balsfjord og Karlsøy kommuner. Herredsskogmesterens oppgave var først og fremst å undersøke mulighetene for barskogplanting i bygdene, agitere for planting og følge opp de som ønsket å plante skog. Den første skogreisningsplanen kom i 1964, signert Ola Skurdal. Herredsskogmesteren hadde også ansvaret for å administrere bygging og vedlikehold av skogsveiene. Skogreisningsleder I 1958 fikk kommunen (Tromsøysund) den første skogreisningslederen. Da ble Ove G. Høegh tilsatt i deltidsstilling. I 1964 ble Erling Dyngeseth tilsatt som skogreisningsleder i full stilling for storkommunen Tromsø (tidligere Tromsøysund, Hillesøy, Ullsfjord og Tromsø kommuner). Leidulf Olsrud overtok som skogreisningsleder i 1966 og satt i stillingen fram til Skogreisningslederne tok opp plantebestillinger hos kunder, gjorde avtaler med plantegjenger med oppfølging av skyss, kontroll av arbeidet og avlønning, utførte kontroll av feltene på senhøsten, og sto for skogkulturoppgjøret. Opplysningene ble ført over på et eget statistikkskjema og sendt over til Fylkesskogkontoret for godkjenning. Oppgavene til skogreisningslederen omfattet også bestyrerfunksjonen for kommuneskogene. Før den statlige perioden skulle skogbestyreren for de kommunale skogene sørge for å få inntekter av denne. Skogmesteren/skogreisningslederen organiserte juletrehogst i kommuneskogene i 1990-årene. Selvhogst til brensel begynte allerede i Skogreisningslederen var involvert i administrasjonen av ordningen med statstilskudd for å tynne ut lauvskog som kom i Det ble opprettet en tilskuddsordning for bevaring av kulturlandskap i Skogreisningslederen/skogmesteren skulle veilede i ordningen (som gjaldt søknader om restaurering av gamle bygninger, rydding av naturstier o.l.). Troms skogeierforening garanterte for trevirke til sponplatefabrikken i Troms (Sørreisa). Skogreisningslederne og herredsskogmester oppfordret skogeierne til hogst, formidlet betingelsene for levering og skulle godkjenne velteplassene, måle henteklare vedpartier og sende henteklarmeldinger til skogeierforeninga. 4

5 Tegninger og flyfoto I 1967 ble det meste av kommunen flyfotografert for økonomisk kartverk. De endelige tegningene kom i 1975 og ble brukt til oversiktsplanlegginger og til hjelp for befaringer. Organisering I 1981 overtok staten landbrukskontorene og skogreisningslederne. Kommunen ble skogoppsynet. Skogrådet og jordstyret slått sammen til ei felles landbruksnemnd i I 1994 ble landbrukskontorene kommunale igjen. Skogreisningslederen ble da lagt under teknisk rådmann og Kultur og park. Da Plan og næring ble opprettet som egen støtteenhet, fulgte skogreisningslederen med. Enhetslederen for Plan og næring overtok samtidig funksjonen som skogoppsyn. Parksjefen beholdt det formelle ansvaret som skogbestyrer for de kommunale skogene etter at skogmesteren og landbrukskontoret ble organisert under Plan og næring. I praksis beholdt skogreisningslederen/skogmesteren skogbestyrerfunksjonen. Etter denne omorganiseringen ble tittelen skogreisningsleder endret til skogmester. I 2003 ble skogmesterstillingen omgjort til en konsulentstilling, skog- og utmarksveileder. Skogreisningslederne/skogmestrene var underlagt skogreisningsnemnda i kommunen. De virkelige arbeidsgiverne var fylkesskogsjefene. Fylkesskogsjefen i Troms var også sekretær for Troms Skogselskap (en ideell organisasjon for alle som er interessert i skog og skogkultur). Fylkesskogkontoret i Troms var plassert på Andselv, Målselv kommune. Troms fylke var delt i 6 skogbruksdistrikter med en leder, herredsskogmester, for hvert distrikt. Herredsskogmesteren for Troms fra var Gunnar Kvaal. Han hadde ansvaret for Balsfjord (60 %), Tromsø (30 %) og Karlsøy (10 %) fram til 2003 da Tromsø og Karlsøy kommuner sa opp avtalen. I 2003 ble også fylkesskogkontoret omorganisert og funksjonen ble flyttet over til Landbruksavdelingen, seksjon skog, hos fylkesmannen. I den statlige perioden rapporterte skogreisningslederen/skogmesteren til herredsskogmesteren. Da landbrukskontorene ble kommunale igjen, rapportere skogreisningslederne direkte til Fylkesskogkontoret i Andselv. Det har vært et nært samvirke mellom kommunen og de private skogeierne og deres organisasjoner. Da Leidulf Olsrud fikk stillingen som skogreisningsleder, ble han også sekretær for skogeierlaget i kommunen (Tromsøysund skogeierlag). Støtteenheten Plan og næring ble lagt ned i mars Dette skjedde i forbindelse med innføringen av parlamentarismen: Tromsø kommune fikk et byråd og ulike byrådsavdelinger. Oppgaver og funksjoner som tidligere lå til Plan og næring ble da del delt mellom Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett (landbruk, skog og næringsrådgivning), Byutvikling (planlegging og miljø) og Byrådslederen (beredskap og samfunnssikkerhet). Dette er den gjeldende organiseringen i Kilder: - Mykland, Liv og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Universitetsforlaget AS Mykland/Masdalen - Mykland, Liv: Håndbok for brukere av statsarkivene - Leidulf Olsrud: Notat til byarkivet - Arkivmaterialet etter skogmesteren 5

6 Om arkivet Arkivet utgjør 10 hyllemeter (hm) og er ordnet og katalogisert i perioden Ordningen skjedde delvis i lokalene til Plan og næring, 4. etasje i Sjøgata, og delvis i arkivordningsprosjektets lokaler i Teoribygget. Prosjektmedarbeider Trine Haugli har bidratt til avslutning og ordning av arkivet. Skogmesterens arkiv er en del av byarkivets samlinger og er oppbevart i byarkivets magasin. Skogmesterens arkiv representerer i stor grad Leidulf Olsruds periode som skogreisningsleder/skogmester. Arkivet inneholder mange foredrag, veiledninger og tegninger produsert av Leidulf Olsrud. Dette avspeiler hans engasjement for skog og skogkultur og vilje til formidling av verdiene som ligger her. Arkivmateriale som gjelder personalsaker og private skogeieres økonomi og regnskap er unntatt offentlighet. Tromsø 28. juli 2014 Tove Johansen, byarkivar 6

7 Arkivmaterialet Fredsskogsfeltet: Inspeksjons-, notis- og dagbøker T Inspeksjon av plantefelt, inspeksjonsbok T Notisbok: inspeksjoner av skog T Dagbøker og rapporter fra skogreisningsleder Høegh T1 udatert Tromsøya skogselskap: beretning om 25 års virke fra (kopi) T Korrespondanse om å få opprettet en sponplatefabrikk i Troms Fylke: Historisk materiale, sponplateved 1970, Skogmesteren Brevjournal T Brevjournal for Landbrukskontoret i Tromsø, skogbruksetaten Korrespondanse ordnet kronologisk T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse T Inn- og utgående korrespondanse Korrespondanse ordnet kronologisk etter mottaker T Inn- og utgående korrespondanse med private skogeiere. Inneholder også dokumenter fra 1973 (1) T Inn- og utgående korrespondanse med private skogeiere. Inneholder også dokumenter fra 1973 (2) T Inn- og utgående korrespondanse med private skogeiere. Inneholder også dokumenter fra 1980 T Korrespondanse med Skogutvalget i Tromsø/Tromsø Skogråd T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune. Inneholder også dokumenter fra 1970 (1) 7

8 T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune. Inneholder også dokumenter fra 1970 (2) T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune (1) T Inn- og utgående korrespondanse med Tromsø kommune T Korrespondanse og rundskriv med Troms fylkesskogkontor (1) T Korrespondanse og rundskriv med Troms fylkesskogkontor (2) T Korrespondanse og rundskriv med Fylkeslandbrukskontoret i Troms, skogbruksetaten (1) T Korrespondanse og rundskriv med Fylkeslandbrukskontoret i Troms, skogbruksetaten (2) Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter arkivnøkkel Arkivnøkkel mangler, se rekonstruksjonen vedlegg 1. 0 Organisasjon, administrasjon T Generelle instrukser, taushetsplikt T (003.24) Overføring av landbrukskontoret fra stat til kommune, oversikt over skogmesterens og skogbrukssjefens oppgaver, korrespondanse og saksdokumenter T Vitne/sakkyndig i skjønns- og rettssaker, takstmenn: rundskriv og informasjon T Kontorets arbeidsoppgaver, delegasjon T (03) Administrasjonsbygg: Kontorlokaler/lagerlokale: leieavtaler, nye kontorlokaler 2 Stillinger og personell T Personell, generelt: Arbeidsreglement mv. T Stillinger og personell, Skogmannsforbundet T Ansettelser, attester, instrukser, skogreisningsledere T Tilsetting, permisjon mv. for skogreisningsleder T Personalsaker, ansiennitet, godtgjørelser, kunngjøringer, attester mv. T ,81 Godtgjørelser, skyss og kost skogmesterens reiser 3 Undervisning, rettleiing, forskning og forsøk 334 Undervisning og rettledning T tallet 334 Undervisning: Timer i skogbruk for Brensholmen og Straumsbukta skoler 8

9 338 Informasjon om skog og skogbruket T Rettledning, brosjyrer, spørsmål knyttet til skogreising og plantefelt, behandling av potteplanter (utarbeide av skogmesteren) mv. T (338) Informasjonsvirksomhet: skriv til skogeiere, skoleelever, grunneierlag mv, foredrag driftsteknikk med illustrasjoner T (338) Artikler, illustrasjoner og guiding T (338) Informasjon: Skog og skogbruk i Tromsø kommune T (338) Informasjon: Utviklingstrekk i skogbruket T7 udatert (338) Informasjonsmateriale, illustrasjoner T (338) Friluftshåndboka, utarbeidelse 339 Rapporter og utredninger T Utredninger, skogforhold og skogbruk i Tromsøområdet, saksbehandling i jordlovssaker mv. 34 Rettlednings- og informasjonsvirksomhet T (342.43) Skogbrukssjefen: Avisartikkel og innlegg på konferanse av skogbrukssjefen T Skogbrukssjefen: Møter og foredrag på Sjursnes, Lakselvbukt mv, Rapport fra befaring i Skognesdalen, utviklingslag T (342.7) Brosjyrer og informasjonshefter T (342.7) Brosjyrer og veiledningshefter, kulturlandskap T (342.7) Informasjonsmateriale: Statskog, hytter og miljøbygg, endringer i lov om kulturminner (brosjyrer) T7 udatert Brosjyrer opplæring T (342.7) Distriktshåndboka: Oversikt over utviklingslagene i Troms 37 Forskning T Forsøksskoger: Produksjon og tilvekstforsøk i Troms 4 Konsesjonslov mfl. 40 Generelt T Om saksbehandling og holdninger i jord- og konsesjonssaker, skogbruk i generalplan T Konsesjonsloven med fortolkninger T Politivedtekter for Tromsø by 41 Tiltaksplaner T Fylkesplan skogbruket , T (416.8) Tiltaksplan: Generalplan for skogsveier i Tromsø kommune. Vurdering av landbruksareal i bynære områder 9

10 T Tiltaksplan for skogbruket , , , skogbruksplan for Balsfjord T (416.82) Tiltaksplan for skogbruket : Utskrift av møtebok for Landbruksnemnda i Troms, sak 43/92, høringsutkast og korrespondanse, bakgrunnsmateriale T Omdisponering av jord og skogsmark, industri - grustak T Kulturlandskap, støtte til vedlikehold T Kulturminnevernet omdisponering, hefter og informasjonsmateriale T Prosjekt nord-norsk skogbruksmuseum 42 Jordskifte T Jordskifte i skog: Rundskriv, momenter fra foredrag T Inngrepsfrie naturområder i Troms, brev og kart T Jordskifte, avdelingssamling fylkesmannen, organisering av jordskifteretten T Håndbok for privat grensegang i skog T Andre spørsmål vedrørende økonomisk kartverk 43 Konsesjonslovens anvendelse T (430) Kopi av stripsregisteret for kontroll av bo- og driveplikt, med rutinebeskrivelse. Oversikt over konsesjonssaker, behandlet i fylkeslandbruksstyret T (430) Konsesjonssøknader: søknad om fritak fra bo- og driveplikt, møtebok og vedtak, oversikt over eiendommer T Konsesjonslovens anvendelse, pålegg om drift: oversikt over eiendommer, møtebok om fritak, rundskriv 46 Frednings- og bruksbestemmelser T Beiteforhold, vurdering av justeringer i gjerde- og beitelov, notat fra herredsskogmesteren T (462) Verneverdige og fredede bygninger T9 udatert (462) Kulturlandskapsstien Kaldslett i Tromsø T (462) Bevaring av bynært kulturlandskap og jordbruksbygd, brev fra bønder, avisartikkel Nordlys («borgerkrig») T Registrering av kulturlandskap, oversikt, foreløpig rapport, landskapsbeskrivelse med historikk T Vern av barskog: rundskriv, plan og uttalelse. Ny landsplan for nasjonalparker NOU 1986:13, rundskriv og uttalelse. Verneverdige kalkfuruskoger T (462.5) Vern av barskog i Troms, brosjyre og årsmelding for Landbrukskontoret i Tromsø Revisjon av verneskoggrenser T Verneverdig natur i Tromsø, oversikt og områdebeskrivelser 10

11 T Friluftslovens anvendelse, rundskriv og brosjyre. Kulturlandskapet i Troms, notat om gammel kulturmark, rundskriv, forskrift og søknadsskjema om tilskudd, brosjyre mv. T Forslag til kommunedelplan for Ullsfjordbygdene, vedtatt reguleringsplan campingplass Sjursnes T Forslag til forenklet reguleringsplan for Sommarøy, Hillesøy, Brensholmen T Naturbruk, primærnæringer og bygdeutvikling i Tromsøområdet seminarrapport T (462.62) Tromsø kommunes utmarksinteresser, forhold til grunneierlagene, omorganisering T (462.62) Flerbruksplan for Tromsdalen: høringssvar fra Tromsø ridesenter, Tromsdalen (kommentarer) T Landskapsplan for Tromsø, plan uttalelse, arbeidsdokumenter (møte i prosjektgruppe og beskrivelse av natur- og kulturlandskapet) T Byggeskikk, kulturlandskapsprosjekt 47 Fylkesplan for skog T Fylkesplan for Troms , skobruksdelen 5 Jordbruk, fellessaker T Praksisplass, lønn, skade mv (gjelder også enkeltpersoner) T Attåtnæring, høsting av ville bær: prosjekt 6 Skogbruk 60 Generelt T (600) Modell for nye driftsplaner T (600) Endringsblankett, landbruksregisteret 1993 T Aktivitet i følge fylkesplan for skogbruket , notat om sagbruk, skogreisningsplaner 1956 og 1964 T Skogloven, forskrifter, de nye allmenningslovene T Skogbruksloven, endring, anvendelse ved brudd på loven T Skogbruksloven, anvendelse T (605) Besøk av Troms skogselskap i plantefelt T Bestyrer av kommuneskogene i Tromsø (605) T Statens skoger: vedhenting, avkjørsler til statens eiendom T Statskog: skogoppsynets myndighet, rundskriv T Kommuneskoger: styrets arbeidsoppgaver, bestyrer av skogene, disponering T10 udatert Driftsplan for Balsfjord kommuneskoger, forslag 11

12 T Årsmelding for kommuneskogene i Tromsø, oversikt over kommunale eiendommer Tromsø T (605.7) Årsberetninger/årsmeldinger skogbruksetaten i Tromsø T (605.7) Årsmeldinger mv. skogbruksetaten i Troms (88.1) T (605.7) Årsmeldinger Tromsø landbruksnemnd (88.2) T Organisasjoner og institusjoner med tilknytning til skogbruk: Rundskriv, orienteringer, innkalling til årsmøte mv. 61 Frøsetting/skogreising T Melding om skogtrærnes frøsetting T Frøavlsbestand avlstrær T Oversikt over skogkulturarbeidene i Balsfjord, Tromsø og Karlsøy i Skjema for skogkultur med rundskriv, brosjyre. Etterarbeid i skogkulturfelter T Markberedning, rundskriv og hefte T Etterarbeid i skogkulturfelter: Materiell, tilskudd til kjøp av motorsager T Plantevernmidler og deres bruk i skogkulturfelter, forskrifter og rundskriv T (613) Søknad på BU-midler (Bygdeutvikling), eksempler T Regler for statstilskott skogkultur, rundskriv, forskrift mv T (613.1) Kulturlandskap, forskrift om tilskudd, foredrag skole, kulturlandskap T Skjema for tilskott til førstegangstynning T (613.8) Søknad om forskott til førstegangstynning: Uutfylte standardskjema T Skogreising: generelt rundskriv og plansjer T Tiltaksplaner for skogbruket, revisjon av planene: Rundskriv og rettledning. Klimadata for Troms. Tiltaksplan for Lyngen kommune T Skogreisingsledere, organisering, arbeidsgiveransvar for skogreisingsledere T Omdisponering av produktivt skogareal til andre formål etter skogbrukslovens 50: brev og rundskriv om lovanvendelse T Andre spørsmål vedrørende skogreising: informasjon og notat om forsuring av barskog T Skogbrann, informasjon T Vinterskade, furu T Råte i granskog: Rapport og foredrag T Virketransport, virkesbehandling og skoghygiene: rundskriv fra fylkesmannen T Overvåkningsprogram for skogskader: rundskriv, plansjer og informasjon 12

13 T Føring av opplysninger vedrørende skogkultur på enkelteiere, rundskriv T Samordning av rådgivningstjenesten for skogbruket i Nord-Norge: hefter rundskriv, informasjon 62 Skogbehandling, skogvern T Tynning i barskog og lauvskog, tilskott til førstegangstynning T Gjødsling av skog T Leplanting i Tromsø kommune: regler for tilskott, søknad på tilskott, rapport om leplantningsarbeid/leplantingsplan for Karlsøy T Verneskogbestemmelser, revisjon av verneskoggrensene og forvaltning av verneskog T Vannskjøtting av granskog T Fredskogfelt Tromsø, statistikkskjema T13 udatert Skogstier T Skogtrærnes blomstring og frøsetting, skjema T Registrering i eldre plantefelt 1975, fredskogfelt T Skogbrann: gjenplantingsforsikring, skogstatistikk - oversikt over skogbranner, årsrapport 1991, kollektiv gjenplantingsforsikring, brannskademelding, Tromsø skogråds utskrift av møtebok T Kollektiv gjenplantingsforsikring T Skader på skog: snøskred, storm, sopp, møll, klimaskader, insektskader, skadeforklaring, forskrift om tiltak, satellittovervåking, kartlegging T (624) Plantesykdom: almesjuke (811.0) T Geiteskader, Tromsø og Balsfjord T Røykskader, skader av sur nedbør T Skogbruksloven, miljøpolitikk: skogdirektørens foredrag T Miljøkontroll, foryngelseskontroll, veier, drift i vanskelig terreng, skogbruksplanting (resultatkontroll) T Tilskott for registrering av biologisk mangfold 63 Taksasjon, kartlegging T Bruk av kart, innhenting av oversikt T14 Udatert Andre spesialkart: instruks for ajourføring av markslag for fremstilling av bonitetskart T Jordregister i forbindelse med utgivelse av bonitetskart T Landskogtaksering, hogstklassefordeling, oversikter og rapporter T Driftsplaner, register driveplikt på skog T Bruk av driftsplan, hefte, oversikt over alle som har driftsplan T Statstilskott til driftsplanlegging, rundskriv og forskrifter 13

14 T Tromsø Skogråd, årsmeldinger T Statistikker: arealstatistikk, avvirkningsstatistikk mv. T (635) Landbrukstelling 1996, skogstatistikk for Troms på tallet T Ekstraordinær investeringsstøtte Avvirkning, driftsteknikk T (640) Arbeidet for avvirkning, sak 34/96: økt næringsutvikling innen skogbruket i Troms Fra rot til marked : utskrift av protokoll, pressekonferanse om ved 2.oktober 1996 T (640) Arrangering av kurs: Kursserien Aktivt skogbruk : Organisering av kursene, kursstatistikk, handbok/veiledning for kursledere, fylkesplan for aktivt skogbruk T (640) Rundskriv i forbindelse med informasjon om måle- og registreringsplikt for salg av skogvirke, uutfylt skjema med utfyllingseksempel T (642) Hogstrapporter T (642) Hogsttillatelser: organisering av befaring, skjema og brev T Utnytting av older (or) T Sjølhogst av ved, brosjyre mv., ved til brensel T Juletremarkedet, intervju, forskrift mv. T Hogsttillatelser juletrær. Inneholder også informasjonsskriv om juletreomsetningen, regning for juletrær på rot fra kommuneskog, avisutklipp 1998 mv. ( ) T Vurdering av juletrekvalitet T Priser på skogvirke, sponplateved, orientering T Skurebjørkleveranse, kvalitetskrav, bygdesager T15 udatert Tjærebrenning i mile, brosjyre og illustrasjoner T Rapport om tømmeravvirkning T Oppgaver over avvirkninger i året, skjemaer hogstoversikt, rapporter T Fylkesveier, kommuneveier: revisjon av fylkesplanen for Tromsø 644 Teknisk utstyr, skoghusvære og transport T Tilskott til teknisk utstyr T Produksjon av kvalitetsvirke: kopi av transparenter etter foredrag T Skoghusvær, registrering av tilstand, flyttbare skoghusvær, kopi av lagmannsrettsdom vedrørende skogshytte som driftsmiddel (644.00, , ) T Andre spørsmål vedrørende maskiner 14

15 T Bjørkeprosjektet i Troms: oversikt over bedrifter og enkeltpersoner som bruker trevirke i sin produksjon i Troms T Biltransport, inntransport av virke til Troms treforedling T16 udatert Forslag til rutiner vedrørende tilskottsordningen for veier, drift i vanskelig terreng T Måleenheter for ved: Tidsskriftet Skogseieren 6/95 T Transportstøtte, rundskrift og forskrift T Røykeripris: produksjon ved Lakselvdal Vedsentral, referat fra møte T Skogsveier i Troms: høringsuttalelser om planlagte skogsveier T (645) Skogsveier, hefte normalvedtekter for skogsveiforeningen T Skogsveibygging T Anbudsinnbydelse for bygging av skogsveier T Veiplanlegging, revidert utgave av normalvedtekter for skogsveiforeninger (645.18) T Skogsveier, statstilskott T Statstilskott til skogsveier, forskrifter, om poengberegningsskjemaer for statstilskott, minimumsbeløp, forskrift om investeringslån til skogsveier, prioriterte skogsveier 1987 T (645.22) Skogsvei, Straumsbuktveien : Søknad om bidrag til bygging, regnskapssammendrag, melding om tilsagn, søknad om bevilgning til vedlikehold, kartskisse, vedtekter, standard T Forebyggelse av løsmasseskred T (647) Skredfarevurdering på veiparsell Stordalstrand, Sjøvassbotn, Sørfjorden T Annet om skogsveier: driftsmidler, transport, snøtilskott. Frivillig registreringer av skogsveiforeninger, endringsforskrift T Prosjekt verdiskapning og foredling av trevirke 65 Omsetning, foredling T Omsetning av trevirke: oppgaver over skogavvirke, skjema, statistikk og rundskriv T Skogsentreprenører, innkalling til møte T (655) Eksisterende sagbruk: oversikt for Troms T (655) Vedproduksjon: oversikt over vedprodusenter i Troms T Flere kvinner i skogbruket, prosjekt. Kongleposten ( ) T (655.2) Tromsø Vedprodukter A/S: skisse av driftsopplegg, vedtekter, søknad på stilling mv. T (655.2) Lakselvbukt Vedsentral: tilskott til drift, utbetaling av tilskott mv. 15

16 T Sagbruk: notat om behov for sagbruk, oversikt over sagbruk i Troms T Virkesegenskaper hos plantet gran, forespørsel fra hovedfagsstudent T Forespørsel om osp som byggemateriale, forespørsel fra en forfatter 68 Andre spørsmål og tiltak T Sysselsettingstiltak i skogen: korrespondanse, rundskriv (681.4) T Arbeidskraft i skogbruket: entreprenøroversikt 1988 T Skogbruksbeskatningen T Priser på landbrukseiendommer T Skogavgift: forskrift, kontroll T Innsyn i skogregisteret T Innestående skogavgift T Skogavgift: manuelle rutiner T Rentemidler av skogavgifter, forskrifter om forvaltning og bruk av rentene 69 Diverse Troms Skogselskap T Svar på forespørsel om alm 7 Naturvern, friluftsliv T (761) Normalvedtekter for utmarkslag, lov om motorferdsel 8 Inngrepssaker T17 udatert (84) Veiplan Sørbotn Lauksletta T Energi Kontrakter, søknader, tilskott, rapportskjemaer mv. T Uttak av tømmer gnr/bnr 130/4: kontraktsforslag T Driftstilskott vanskelig terreng (642.7): rundskriv, forskrift mv. T Driftstilskott vanskelig terreng (642.7): korrespondanse med grunneiere T18 udatert Merkesedler for sponplateved T Henteklarmeldinger: standardformular, gjenparter T Rotsalgskontrakter: standardskjemaer, veiledning for utfylling. Årsrapport, korrespondanse mv. T Rotsalgskontrakter: kontrakter, tilskott, korrespondanse mv. T Virkeskontrakter: gjenparter, rundskriv, rettledninger, korrespondanse mv. T Driftsavtaler: standardskjemaer, retningslinjer, rundskriv mv. T Driftsavtaler: gjenparter, korrespondanse mv. T Forskudd: forskuddssedler, forskuddsregler mv. 16

17 T Virkeskontrakter sponplateved, leveranseoversikt, driftsavtalespørreskjema, korrespondanse mv. T Oversiktskart plantefelt Tromsø kommune T Innkjøringsrapporter: gjenparter (1) T Innkjøringsrapporter: gjenparter (2) T Innkjøringsrapporter: gjenparter (3) Grønn plakat T T19 T19 udatert Miljøprogrammet for Tromsø kommune, arbeidet i grøntgruppa (grønn plakat for Tromsø) Grønn plakat Kart: Kulturgruppa ferdselsveien, Ramfjord enden av Ramfjordmoen Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse T Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse. Året 1967 T T T mangler Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse Interne møter, foredrag, innlegg: Skogeierlagsmøte, skogfunksjonærsamlinger, grunneierlagsmøter mv 0T66 T T21 udatert T T T tall T T T T T Transparenter til kurs og foredrag holdt av skogmesteren. Kopier er tatt og lagt på den enkelte mappe. Foredrag og innlegg: Grunneierlags- og bondelagsmøter Foredrag om naturressursforvaltning, lov om skogbruk og skogvern Foredrag og innlegg: Skogeierlagsmøter med transparenter Foredrag og innlegg: Skogfunksjonærsamling med transparenter Foredrag og innlegg: Grunneierlags årsmøte: Gården Finnvika (fiktiv gård) i Straumsbukta Foredrag om kulturminner på entreprenørsamling Foredrag for ulke lag og foreninger, Folkeakademiet: Kulturlandskap i Troms historisk vandring Foredrag og innlegg: Skogeierlagsmøter med transparenter Foredrag: juletreproduksjon, sjåbygging, erfaring med restaurering av gamme Foredrag om einer og groper i marka, guidet tur med Anna Rogde, illustrasjon av gamme vinterstid 17

18 T T T T T T T22 T22 T Undervisning, skoleklassetur, foredrag for 4H Skogsti på Holt Skogstier/naturstier: Holtmarka, Folkeparken, Heimro, Sandøya mfl. Bevaring av kulturlandskap, kulturlandskapsstil på Lundenes, spørsmål og svar til natursti Naturstiplakater (trykksaker). Forespørsel til skogmesteren fra Storfjord kommune Forslag til konstruksjon av gamme/lavvo: forespørsel fra Storfjord kommune Forslag til ordning med kurs i vedproduksjonen: Lafteverktøy- tegning ved skogmesteren, lafteprosjekt- en redegjørelse Plansjer: Informasjon om emner (brukbar del av bjørketre og never), salgsprodukter av tre med priser, planteredskaper Tegninger og notat om skogmesterens virke laget til byarkivet i forbindelse med at vi avsluttet arkivet da skogmesteren ble pensjonert. Inneholder også en avisartikkel om Leidulf Olsrud Regnskap T T T T T T T T Skogreisningsregnskap, utgifter/inntekter, aktiva/passiva mv. Skogreisningsregnskapet: Regnskapsbok/hefte (u.off) Skogreisningsregnskapet 1991: Skogkulturoppgjør, bestillingslister planter, revisjonskommentar, lønns- og trekkoppgaver, noteringsregnskap, kontoutskrift/faktura (u.off) Avregningsskjema 1991: Avregningsskjema for skogreising og kultivering (u.off) Skogreisningsregnskapet 1992: Regnskapskopi, melding til arbeidstakerregisteret mv. (u.off) Skogreisningsregnskapet 1992: Avregningsskjema, skogkulturoppgjør 1992 (A ) mv. (u.off) Skogreisningsregnskapet 1993: Avregningsskjemaer, årsoppgjør, lønns- og trekkoppgave, oversikt utgifter/inntekter, refusjon forskudd, bestillingslister planter (u.off) Skogreisningsregnskapet 1993: Årskontroll av arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 1994, lønns- og trekkoppgave, kontoutskrifter/fakturaer mv. (u.off) Kartotekkort over bo- og driveplikt T24 Kartotekkort/register over bo- og driveplikt, 2 deler. Mange kort har påført skogbruk. Vi finner ikke noe arkiveringssystem for kortene. Første del har vært aktivt, andre del har ikke vært aktivt. Andre del er ordnet etter gårdsnummer og ser ut til å være en ufullstendig gjentakelse av del 1. 18

19 Kommuneskoger Serien inneholder korrespondanse om taksering av skog, hogsttillatelse, kart, godkjenning av bygging, søknader om tynning, statistikk for skogkultur- og naturforyngelse (areal i dekar, kultiveringsarbeid med årstall når arbeidene er gjort, samlede omkostninger samt spesifiseringer, angitt om det er utbetalt statsbidrag - alt gjelder pleie av skog) T Kommuneskogene: Statistikkskjemaer, korrespondanse, årsmelding T Kommuneskogene: kart og beskrivelse av areal, vurdering av bonitet, hogstklasse og mengde T Kommuneskoger: Avskrifter av skyldelingsforretninger mv. vedrørende Snarby gnr/bnr 4/3 og Framnes gnr/bnr 30/15 T Kommuneskogene: Rapport, årsmeldinger, normalinstruks for kommuneskogbestyrer, bestyrerfunksjonen, styret. Inneholder også dokumenter fra 1972 og 1991 T Kommuneskogene: Oversikt, taksering mv. (605.31) T Kommuneskoger: Plantefelt ved Lakselvbukt skole (gjerde mot privat eiendom) T25 udatert Kommuneskogene: Kart over Tromsøya T Kommuneskoger: Brensholmen v/kirkegården T Kommuneskoger: Folkeparken T Kommuneskoger: Framnes gnr/bnr 30/15 T25 udatert Kommuneskoger: Grindøya T Kommuneskoger: Grønnåsen, kirketomta T Kommuneskoger: Henrikvik gnr/bnr 88/9 T Kommuneskoger: Joffinholmen gnr/bnr 50/46 T Kommuneskoger: Kroken T Kommuneskoger: Indre Marslett gnr/bnr 167/2 T Kommuneskoger: Sandnes II gnr/bnr 115/50 T Kommuneskoger: Sandørholmene, Ramfjord gnr/bnr 41/19 T Kommuneskoger: Simavik gnr/bnr 107/4 T Kommuneskoger: Sjursnes gnr/bnr 137/4 og 15, og skjema for Utsikten borettslag T Kommuneskoger: Snarby gnr/bnr 4/3 T Kommuneskoger: Stormo gnr/bnr 30/10 T Kommuneskoger: Straumsbukta gnr/bnr 60/2 og 3 T Kommuneskoger: Tromsdalen gnr/bnr 17/1 T Kommuneskoger: Trondjord og Myrholla gnr/bnr 78/2, 6 og 4 T Tromsø kommunes eiendom Fjeldtjern gnr/bnr 7/24 i Lenvik kommune: Forlengelse av Tårnvassveien 19

20 Private skogeiere ordnet på gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) Skogmesteren hadde administrasjonen av statstilskudd til planting og pleiing av skogbrukseiendommer. Kommunen ga ekstra service gjennom å organisere denne virksomheten og tok delvis på seg arbeidsgiveransvaret ved planting og pleiing av skogen. Serien inneholder uttalelser om skogforholdene fra skogreisningsleder, statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse, driftsplaner og kopi av økonomisk kartverk der tiltak på eiendommen er ført på. Register T gnr/bnr Register private skogeiere: Oversikt og register grunneiere/skogeiere. Registeret er ordnet etter gnr/bnr og inneholder opplysninger om jordsmonn og beplantning Mappe per privat skogeier T T T /1-6/4-8 Private skogeiere: Fellesmappe. Snarbydalen og Oldervikdalen Oldervik T /6-12/25 Skittenelv, Vågnes, Tønsås, Tønsvik, Tønsnes, Movik T /31-18/24-25 Tønsnes, Movik, Skjelnan, Kroken, Krokelvdalen, Tomasjord T /1-27/3 Tromsdalen, Hundberg, Laukslett T /4-30/6 Laukslett, Ramfjordbotn Eiendommen Stormo 30/9 T /10-30/78 Breivikeidet, Ramfjordbotn Eiendommer på Breivikeidet: Kart, skogareal - tiltak og merknad. T /90-40/4 Ramfjordbotn, Ramfjord, Fagernes, Hanslarsanes, Kristofferjord T /1-44/3 Kristofferjord, Andersdal, Malangseidet T /1-54/4 Kobbvåg indre, Malangseidet, Balsnes, Kraksletta, Vollstad, Mortenhals, Skoglund, Bakkejord, Mjelde, Tromsø Arbeiderforening, Straumhella» T /3-64/4 Mjelde, Straumsbukta, Larseng, Tisnes, Skavberg 20

21 T /6-68/14 Slåttnes, Larseng, Tisnes, Skavberg, Slåttnes, Småslett T /16-79/73 Håkøybotn, Håkøya, Kaldfjordeid, Kvaløysletta, Kraknes, Futrikelv, Trondjord T /2-108/4-8 Kibergnes (Angår også gnr/bnr 79/27), Nautnes Skulsfjord, Lyfjord, Kaldfjord, Kaldfjordeid, Vengsøy, Skarsfjord, Kårvik, Sandvik, Simavik T /4-119/747 Simavik, Skulgam, Ringvassøy Røsneshamn, Gammelgård, Grøtnes T /88-130/13 Ersfjordbotn, Breivikeidet T /1-137/10 Breivikeidet, Skarmunken, Sjursnes T /5-144/2 Sjursnes Skogelvdalen, Skognesbukt, Stordalstrand, Lakselvbukt Sjøvassbotn, Laksvatn T /1-152/14 Laksvatn, Sjøvassbotn, Lakselvbukt T45 udatert 152/18-156/13 Lakselvdalen, Lakselvbukt, Jøvik T46 udatert 157/1-170/13 Olderbakken, Jøvik, Lakselvbukt, Bakkejord, Greipstad, Sandvika, Buvika Brensholmen T /20 AS Fjeldhammer brug. Pukkverksdrift T47 udatert 171/10, 1 Flere grunneiere og ulike gård- og bruksnumre på øyer i Tromsø T /1-176/6 Sandneshamn, Sjøtun Kattfjord, Nordfjordbotn, Tulleng, Synnøvejord *T48 udatert 177/1-192/1 Vasstrand, Tulleng, Ersfjordbotn, Tussøy, Sommarøy, Hillesøy 21

22 Kart over skogbrukseiendommer Kartene ble pakket inn 18. april 2012 og fått løpenumrene T49-T58. Dette er trykte økonomiske kartverk som har fått skogmesterens påtegnelser. Det er totalt 681 kartblad (med oversikter) i disse pakkene. T49-T54 som utgjør 368 kartblad, har bare unntaksvis skogmesterens påtegnelser. T55-T58 har i hovedsak påtegnelser og utgjør til sammen 313 kartblad. T49: Pakke EX 268 FB 268 FG 268 EV 269 EX 269 Kvaløya/Fastlandet Fastlandet EÆ FA 269 FC 269 Totalt 10 kartblad 11 kartblad 4 kartblad 9 kartblad 10 kartblad 1 kartblad 1 kartblad 5 kartblad 11 kartblad 62 kartblad T50: Pakke EYZ + EUV + EWX + EÆ + FBC FBC, FFG, FDE FF, FD, FE FE 265 FC 267 FD 267 FF 267 EV 268 Totalt 15 kartblad 12 kartblad 6 kartblad 20 kartblad 4 kartblad 1 kartblad 4 kartblad 3 kartblad 65 kartblad T51: Pakke FG 269 FH 269 EV 270 FC 270 FD 270 FF 270 FG 270 FH 270 EU 271 Kvaløya 1 kartblad 3 kartblad 19 kartblad 4 kartblad 5 kartblad 5 kartblad 4 kartblad 2 kartblad 2 kartblad 4 kartblad 22

23 EV 271 EW 271 Totalt 3 kartblad 3 kartblad 55 kartblad T52: Pakke EX 275 EY 275 EZ 275 FA +FB 275 Fastlandet EY 276 FD 276 EZ 277, FF EY 278 Totalt 1 kartblad 1 kartblad 6 kartblad 11 kartblad 4 kartblad 9 kartblad 15 kartblad 15 kartblad 13 kartblad 75 kartblad T53: Pakke FF 272 EX 273 FB 271 FC 271 FE 271 FF 271 FG 271 EV 272 EY 272 FA 272 FB 273 Totalt 3 kartblad 13 kartblad 4 kartblad 5 kartblad 3 kartblad 4 kartblad 2 kartblad 3 kartblad 10 kartblad 8 kartblad 16 kartblad 71 kartblad T54: Pakke FF 273 EW 273 EX 274 EY 274 EÆ + FA 274 FB 274 FC 274 FD 274 FE 274 Total 3 kartblad 3 kartblad 4 kartblad 8 kartblad 1 kartblad 4 kartblad 3 kartblad 3 kartblad 11 kartblad 40 kartblad 23

24 T55: Pakke Oversikt: Generalplan for skogsveier I Tromsø Kommune: Eksisterende skogsveier, planlagt bilvei og planlagt traktorvei. Generalplan, se ovenfor FG FF FE FD Totalt 1 kartblad 14 kartblad 44 kartblad 18 kartblad 11 kartblad 88 kartblad T56: Pakke FD FF 273 FE 274 FC FB EZ 269 EÆ 267 EZ 267 EÆ FB EZ Totalt 6 kartblad 1 kartblad 1 kartblad 24 kartblad 10 kartblad 1 kartblad 2 kartblad 3 kartblad 3 kartblad 14 kartblad 15 kartblad 80 kartblad T57: Pakke EZ EÆ, EZ EY Kiler, Finnes Søndre Kiler, Rakkfjorddalen EX EW EV-EU Totalt 15 kartblad 6 kartblad 28 kartblad 1 kartblad 1 kartblad 16 kartblad 17 kartblad 19 kartblad 103 kartblad T58: Pakke Oversiktene: 4 kartblad legges her etter skanning. Oversiktene, se ovenfor 4 kartblad Uten nummer 1 kartblad FE, FD kartblad Kjosen 1 kartblad 6.2 Oldervik, kartblad 4.2, 4.3, 4.4, kartblad 24

25 3.1, 2.1, kartblad Kiler, Kobbervågen-Kraksletta 1 kartblad 3.4, 1.1, 6.3, 5.4, kartblad 6.4, 6.5, kartblad 1.2, 2.2, 5.3, 3.3, 6.7, ingen nr. 6 kartblad 3.1.1, 3.2, 2.3, ingen nr., kartblad Totalt 42 kartblad Andre kart og tegninger Kartene ligger i rull. T Kart over inn- og utmark: «ind- og udmark A L? til Bredvik med flere gaarder i Lyngens Thinglag, Senjen og Tromsø Fogderi, Tromsø Amt. Optaget aar 1886 af Arne Myklebust». Parsellene er delt i bokstavkode A-N. Oversikt over kodene med navn på eier. Kartet har vært i aktivt bruk T Kart over en del av gnr 13, Sørfjord i Hillesøy herred, Troms fylke. Oversikt over parseller inndelt i bokstavkoder tilhørende grunneiere. Tegnet av Ørnulf Håvardstad og Leif Sørsdal, jordskiftelandmålere. Lagt fram i jordskifterett Oppmålingsår oppgitt først T Kart over en del av innmarka til gnr 13 og 14, Sør- og Nordfjord i Hillesøy herred. Troms fylke. Oppmålt av Einar J. Lahaug, jordskiftelandmåler. Lagt fram i jordskifteretten Parsellinndeling med bokstavkode med liste over eiere. Areal i dekar, spesifisert i utnyttelsestype T Kart over en del av gnr 28, Sommarøy i Hillesøy Herred, Troms fylke. Oppmalt og konstruert av Leif Sørstad, jordskiftelandmåler. Lagt fram i jordskifterett Parsellinndeling med bokstavkode og liste over eiere T Kart over gården Åsgård, Tromsøya. Målt i juni 1948 av Arnulv Elsås, MNIF. Kopiert av Tromsøysund Herredsingeniørkontor i april Trykt og håndkolorert. Ny fylkesvei 1952, Statens Forsøksgård Holt er avmerket T Økonomisk kartverk, Troms fylke. Ødelagt med sprittusj i T T Kart over Tromsøya, utarbeidet og tegnet av Odd R. Øien etter Tromsø og Tromsøysund kommuners karter. Det er anmerket NB All rett forbeholdes Tromsø nov Målestokk 1/ Kartet inneholder også en fortegnelse over offentlige bygninger med gateadresse, ordnet etter romertall Økonomisk kartverk, Troms fylke. Bonitetskart over Malangseidet (trykt i farger). Målestokk 1/ Bloms oppmåling. Klassifikasjon av arealgrunnlaget for landbruket 25

26 T Kart over Tromsø med inntegnet gårds- og bruksnummer per Målestokk 1: Trykksaker og bøker T63 Kai Robert Moen: Skognytting., Landbruksforlaget 1990 T63 Hans Berg: På skogsti. Snøfugl forlag T63 Kjell Vadla/Gunnar Wilhelmsen: Virkesbehandling. Landbruksforlaget 1982 T63 Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging: Kilde til kunnskap. Landsskogtakseringen 75 år T63 Ivar Samset: 150 år i forsøksskogen. Rapport fra Skogforsk 9/95. Norsk institutt for skogforskning (NISK). Institutt for skogfag (NLH).1995 T63 Gunnar Anker Vestby: Skoglovgivning. For Landbrukets brevskole. Elverum Trykk 1961 T Hefter: Lov om ervervelse av dyrket mark av , Lov om skogvern av , Lov om viltstellet, jakt og fangst av , Lov om skogproduksjon og skogvern av Hefte: Aktuelt om skogen i Nordland mai Varekatalog med prisliste: Skogskatalogen T T T T65 T65 T65 T65 T65 T65 Informasjonsblad: Troms-skog. Utgiver per 2001 Troms skogselskap, fylkesmannen i Troms, Skogeierforeninga Nord. Tidligere medlemsblad for Troms-skogeierforening Trykte årsmeldinger for Troms Skogselskap mangler Håndbok i skogadministrasjon, utgitt av Troms skogeierforening Konvolutter, transparenter, endringsblankett Landbruksregisteret Skogavgiftssystemet (uutfylte skjemaer) Hogsttillatelse. Uutfylte skjemaer: Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng. Uutfylte skjemaer: Troms skogeierforening Transport-prioritering og Henteklarmelding. Virkeskontrakt. Skogeierforeninga nord Avtale skogsdrift. Uutfylte skjemaer: Lønnsoppgjør skogreising. Plakat 26

27 Tillegg: Tromsø Skogråd T Tromsø Skogråd: Møtebok T Tromsø Skogråd: Vedlegg til møtebok Inneholder også Transparenter til foredrag. Tidligere T51 Skogbrukssjefen Skogbrukssjef Gunnar Kvaal kom med arkivet i forbindelse med ordningen av Skogmesterens arkiv. Arkivmaterialet var ikke ordnet eller listeført. Dette er gjort i ettertid. Arkivet, som omhandler Tromsø kommune, er bare del av skogbrukssjefens arkiv. Skogbrukssjefen var stasjonert i Andselv og hadde ansvaret for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner fram til Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 5 mapper T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 4 mapper T Skogbrukssjefen: Inn- og utgående korrespondanse (1) T Skogbrukssjefen: Inn- og utgående korrespondanse (2) T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 2 mapper T Skogbrukssjefen: Korrespondanse. 5 mapper Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne T T T T T T T T T Skogbrukssjefen: Saker fra Tromsøområdet skogreising, skogdød, felling i Andersdalen mv. Skogbrukssjefen: Årsmeldinger/skogkultur Skogbrukssjefen: Møter med utviklingslagene Skogbrukssjefen: E8 i Ramfjorden Skogbrukssjefen: Skogen på Tromsøya Skogbrukssjefen: Tromsø golfklubb Skogbrukssjefen: Overvåkning. flater. Sur nedbør Skogbrukssjefen: Vern skog Skogbrukssjefen: Prosjekt villrein, Breivikeidet 27

28 T Skogbrukssjefen:. Friluftsområde, utkast flerbruksplan for Tromsdalen T Skogbrukssjefen: Skogreservat Fauldalen (1) T Skogbrukssjefen: Skogreservat Fauldalen (2) T Skogbrukssjefen: Administrativ omstilling T Skogbrukssjefen: Hogstmaskin, Per Atle Thomassen T Skogbrukssjefen: Fylkesskogsjefen: Møter, fullmakts- og myndighetsdelegasjoner, lovutdrag og forskrifter, ansvars- og arbeidsområder, korrespondanse i forbindelse med tilsetting. Landbrukskontoret fra stat til kommune. Gjelder både landbruk og skogbruk T Skogbrukssjefen: Oversendelse av arkivmateriale fra skogbrukssjef Gunnar Kvaal, Balsfjorden til Karlsøy kommune og ble derfra videresendt til Tromsø kommune. Dette er rester som er funnet ved avvikling og inneholder: Statistikk for skogkultur- og naturforyngelse gnr.114, Finnkroken skole gnr.111, Seterelv gnr.111, Statistikkskjema for kultur- og naturforyngelse, eiendommen Jøvika gnr/bnr 14/13, eid av Tromsø Omegn Jæger- og Fiskerforening, Helgøy herred, Korrespondanse med herredsskogmester Ola Skurdal, Tromsdalen, regninger til herredsskogmesteren (blant annet fra jeger- og fiskerforeningen), Neste ledige nummer er T74 28

29 Vedlegg 1 Arkivnøkkel for Skogbruk Arkivnøkkelen er rekonstruert etter mappene. Denne ligner på arkivnøkkelen for jordstyrene fra I tillegg er det påført koder slik de er benyttet i arkivet. Kodene som er i parentes er påført uten noen kildedekning. 0 Organisasjon, administrasjon 000 Arkivnøkkel, arkivinstruks 002 Generelle instrukser Landbruksdepartementet Fylkeslandbruksstyret Fylkeslandbrukskontoret, skogbruksetaten Landbruksnemnda Landbrukskontoret, skogbruksetat Organisasjonsplan Ibk Skogbruksetaten 02 Intern planlegging 021 Kontorlokaler 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 1 Økonomi 2 Stillinger og personell 20 Generelt 21 Stillinger 214 Skogreisningslederen 22 Personale 23 Lønn og pensjon 24 Reiser, flytting, beordring m. 3 Undervisning, rettleiing, forskning og forsøk (33) 333 Interne møter, foredrag, innlegg: Skogeierlagsmøte, skogfunksjonærsamlinger, grunneierlagsmøter mv 334 Undervisning (holdt av skogreisningslederen): Skoler, 4H mv 338 Andre spørsmål: Rettlednings- og informasjonsvirksomhet. Brosjyrer? Utredninger, Friluftshåndboka: forarbeider (33)? (34) Rettlednings- og informasjonsvirksomhet Møter og foredrag Rettledningsmetoder: Brosjyrer (37) Forskning: Rapporter 29

Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene).

Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene). Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene). Innholdsfortegnelse Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene)....1 Innholdsfortegnelse...1 Side

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Skogmesterens beretning

Skogmesterens beretning Skogmesterens beretning skogsarbeid gjennom årtier 2 1. opplag - 1. desember 2013 Grafisk arbeid: Johanne Lunga Trykk: Rådhustrykk Forside- og bakside- og margfoto: Johanne Lunga Profileringsbilde på forsiden:

Detaljer

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 2017-2019 Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Fastsatt av

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/7311 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/7311 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.09.2011 Sak: 114/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 08/7311 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022 Behandling: Sidsel Haldorsen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: ArkivsakID: J.post ID: 03.02.2004 N-700 2003001626 2004002185 SEKTORUTVALG LEVEKÅR Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg levekår 16.03.04 014/04

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

Dølakultur, jord, skog, villmark

Dølakultur, jord, skog, villmark Dølakultur, jord, skog, villmark Hvorfor lykkes Målselv kommune med skogbrukssatsinga? Arktisk landbrukskonferanse 28. mars 2017. Ordfører Nils O. Foshaug, Målselv kommune Næringsgrunnlaget i Målselv Forsvaret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Landbruksavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Landbruksavdelingen Retningslinjer for prioritering av søknader om: Tilskudd til bygging av skogsveger og Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. Vedtatt februar 2007 revidert

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Skogbruk og vilt Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Offentlig Skogforvaltning - Skogbrukssjef Informasjon og Skogloven Skogfond

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for kommunene i Finnmark og Kvænangen kommune i Troms 2017 Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Retningslinjer for drift og forvaltning av skogen på Floåsen gnr.174/1 og Åsen gnr.172 bnr.54 i Inderøy kommune.

Retningslinjer for drift og forvaltning av skogen på Floåsen gnr.174/1 og Åsen gnr.172 bnr.54 i Inderøy kommune. Retningslinjer for drift og forvaltning av skogen på Floåsen gnr.174/1 og Åsen gnr.172 bnr.54 i Inderøy kommune. Vedtatt i Hovedutvalg Natur den 21.06.2010, sak 48/10 Floåsvollen, foto: Jan Salberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven Bosetting Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven 1. INNLEDNING Formål Regjeringen ønsker å legge til rette for at landbrukseiendommenes ressurser på en best mulig måte skal kunne

Detaljer

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008 Informasjonsmøte for nye skogeiere Susendal 18. Mars 2008 AKTØRER I SKOGBRUKET Offentlige aktører Private aktører Fylkesmannen Landbrukskontoret Statskog Skogeierforbundet ALLSKOG Lokalt skogeierlag SKI

Detaljer

Skogbrukskonferansen Bodø august

Skogbrukskonferansen Bodø august Skogbrukskonferansen 2014 Bodø 28.- 29. august Skogsveier søknad og tilskudd Se e-post fra 24.4.2014, «Tilskudd til skogsveier 2014» Skogsveier - søknad og tilskudd e-post - tre vedlegg: Skogsveier søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus Strategiplan for skogbruket i Oslo og Akershus KO RT V E R S J O N 2 0 0 0 I N N L E D N I N G Bakgrunn og formål Fylkesmannen og de regionale landbruksmyndigheters oppgave er bl.a. å bidra til å gjennomføre

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 015/04 Forvaltningsstyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 015/04 Forvaltningsstyret RENDALEN KOMMUNE Arkiv: V7 &13 Saksmappe: 03/01507-4 Saksbehandler: Torger Høsøien Saksnr. Utvalg Møtedato 015/04 Forvaltningsstyret 10.03.04 Høringsuttalelse - ny lov om skogbruk Saksdokumenter: Dokumenter

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av Skogen i Norge er viktig både nasjonaløkonomisk og for distriktene. Næringens samlede produksjonsverdi er omtrent 40 milliarder kroner, og næringen er med på å skape levende bygder over hele landet. Det

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Skogbruk i Troms Regionmøte tømmerkaier Finnsnes, Lenvik Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: Tlf.

Skogbruk i Troms Regionmøte tømmerkaier Finnsnes, Lenvik Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: Tlf. Skogbruk i Troms Regionmøte tømmerkaier 15.4.2015 Finnsnes, Lenvik Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: fmtrbjo@fylkesmannen.no Tlf. 77 64 21 73 Skogbruk i Troms Ressursgrunnlaget Avsetning Infrastruktur

Detaljer

Hjelpeskjema KOSTRA tabell 32 - Forvaltning av landbruksarealer - til bruk i kommunenes løpende saksbehandling for rapporteringsåret 2017

Hjelpeskjema KOSTRA tabell 32 - Forvaltning av landbruksarealer - til bruk i kommunenes løpende saksbehandling for rapporteringsåret 2017 Hjelpeskjema KOSTRA tabell 32 - Forvaltning av landbruksarealer - til bruk i kommunenes løpende saksbehandling for rapporteringsåret 2017 2.2. Antall søknader behandlet etter jordloven 9 Har kommunen i

Detaljer

Ailin Wigelius Innherred samkommune

Ailin Wigelius Innherred samkommune 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Innherred samkommune Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

Statskog er representert i 17 fylker og 174 kommuner

Statskog er representert i 17 fylker og 174 kommuner Statskog er representert i 17 fylker og 174 kommuner SSF har grunnbokshjemmel til ca 59.000km², ca ⅕ av fastlands-norge. Dette er fordelt på i underkant av 2800 grunneiendommer omkranset av 41 000 km eiendomsgrenser

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON

FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON 75 54 78 40 Utvalg/styre: Fylkeslandbruksstyret Møtedag: 12.02.04 Møteforum: Åpent Dokument: Offentlig Sak nr.: 05/04 Vår ref.: Gnr./bnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Kontaktperson Dato Per Rudi 15.11.2017 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak (prosjekter) Vegbygging, nyanlegg

Detaljer

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017.

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Hogst statistikk m3 50000 Hogst i Surnadal kommune omsett

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida SKOGRESSURSENE I NORD-NORGE

Balsfjord kommune for framtida SKOGRESSURSENE I NORD-NORGE SKOGRESSURSENE I NORD-NORGE GUNNAR KVAAL GUNNAR KVAAL * Rådgiver * Skogbruksjef (Tidl. også Tromsø og Karlsøy) * Klima- og energiplan for Balsfjord * Gjennomgått temaet på konferanse i Tromsø 2002 Hva

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 211 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD 2016-2019. Vedtatt i møte 18. desember 2015 med Krødsherad Bondelag, Krødsherad bonde og småbrukarlag, Krødsherad og Modum Skogeierområde

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL Prosjektbeskrivelse INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL SAMMENDRAG Skogprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Vefsn - regionen, ALLSKOG SA og STATSKOG. For å utarbeide

Detaljer

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Skogbruk-miljøvern På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Fra 1980-tallet økende grad konflikt i forhold til naturvernorganisasjonene Barskogvern Skogsdrift

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

UNDERRETNINGSLISTE TIL -

UNDERRETNINGSLISTE TIL - UNDERRETNINGSLISTE TIL - Datert... Revidert:... Merknader: Tegnforklaring: Følgende gjelder for underretning ved de ulike behandlingene: I. OPPSTARTSANNONSERING (Pbl 27-1 nr.1): Brev sendes. II. Utlegging

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/14 14/1272 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING UTVIDELSE AV HYTTETOMT TJØTTA GNR 84 BNR 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/14 14/1272 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING UTVIDELSE AV HYTTETOMT TJØTTA GNR 84 BNR 6 MØTEINNKALLING Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Kvasstind Møtedato: 13.11.2014 Tid: 12:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold NordGen 21.03.17 Ellen A. Finne Skogbruksåret 2016 Areal: 45% grandominert / 50% løv/furu dominert Avvirket 420.000 m3 / (40% eksportert) 1,2 mill planter

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

NMSK strategi

NMSK strategi NMSK strategi 2013 2016 Strategi for tilskudd til Godkjent i Hovedutvalg teknisk 29.august 2013 Innhold Strategi for tilskudd til...1 Innledning...3 Gjeldende strategi og status...4 Overordna mål og sentrale

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: 31.01.13 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Helgesson Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 12.02.13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Miljøtiltak i landbruket

Miljøtiltak i landbruket Miljøtiltak i landbruket Retningslinjer for SMILog NMSK-tilskudd 2012 Spesielle miljøtiltak i landbruket Nærings- og miljøtiltak i skogbruket For kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim Januar 2012 LANDBRUKSKONTORET

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 17.03.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Hovedplan for skogsbilveger i Selbu Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Hovedplan for skogsbilveger i Selbu Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: V83 Arkivsaksnr: 2016/42-7 Saksbehandler: Jan Erik Marstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedplan for skogsbilveger i Selbu 2015-2025

Detaljer

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan 2016 2027 Rælingen kommune 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet. Delmål: Sikre et sterkt jordvern

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 15.3.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Plan- og næringsutvalg

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Plan- og næringsutvalg Hurdal kommune Arkiv: V70 Saksmappe: 03/01707-2 Saksbehandler: Eivind Engh Dato: 09.02.2004 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Plan- og næringsutvalg 17.02.04 Ny lov om skogbruk - høring Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas

Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas s rolle på skogsiden. er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet og har som hovedoppgave å iverksette skogpolitikken som utformes av våre øverste politisk valgte

Detaljer