Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Relevante, identifiserte bruksområder Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk Bruk av stoffet/blandingen : Membranherder for betonggulv, fortynnet løsning. Bruk som blir frarådd Ingen ytterligere informasjon foreligger 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet HauCon Norge AS Johan Follestads vei Åros T F Kontaktperson : Tor Erling Gransæther 1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Norge Giftinformasjonen Helsedirektoratet AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 H-setningenes klartekst, se under seksjon 16 H315 H319 P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Piktogrammer (CLP) : GHS07 Signalord (CLP) : Advarsel Faresetning (CLP) : H315 - Irriterer huden H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon Sikkerhetssetninger (CLP) : P280 - Benytt vernebriller, vernehansker P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp 2.3. Andre farer Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

2 AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoff Ikke anvendelig 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] dinatriumsilikat (CAS-nr) (EU nr) (REACH-nr) For R-, H- og EUH-setningenes klartekst: se under avsnitt 16. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak =>20-<30 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 FØRSTEHJELP generell : Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten). Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Vask med mye såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll umiddelbart med mye vann i 15 min. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. FØRSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/skader etter innånding : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Symptomer/skader etter hudkontakt : Irriterer huden. Symptomer/skader etter øyekontakt : Gir alvorlig øyeirritasjon Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ingen spesifikke førstehjelpstiltak angitt. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede brannslukningsmiddler : Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Vannspray, karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brannfare : Ikke ansett brannfarlig iht. gjeldende regelverk. Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt Råd til brannmannskaper Brannslukkingsinstruksjoner : Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Alminnelige forholdsregler : Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. For personell som ikke er nødpersonell Ingen ytterligere informasjon foreligger For nødhjelpspersonell Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr" Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann Metoder og materialer for oppsamling og rensing Rengjøringsmetoder : Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

3 6.4. Henvisning til andre avsnitt For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender grundig etter bruk Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaringsbetingelser : Ingen særlige oppbevaringsbetingelser. Hold beholderen tett lukket. Beskytt mot frost. Beskyttes mot sollys. Uforenlige materialer : Syrer. Lagringstemperatur : > 30 C 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Ingen ytterligere informasjon foreligger 8.2. Eksponeringskontroll Egnede tekniske kontrollmekanismer : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Personlig verneutstyr : Hansker. Tettsluttende vernebriller. Håndvern : Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte.det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. STANDARD EN 374. Øyebeskyttelse : Vernebriller med tett sidevern eller ansiktsvern. STANDARD EN 166. Hud- og kroppsvern : Bruk egnede verneklær Åndedretssvern : Åndedrettsvern normalt ikke påkrevd. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type K). Standard EN 149. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Unngå utslipp til miljøet. Andre opplysninger : Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form : Væske Farge : rosa. Lukt : Luktfritt. Luktterskel : Ingen data tilgjengelige ph : < 11,5 Molforholdet mellom SiO2 og Na2O er større enn 2,6, hvilket innebærer klassifisering som irriterende (ihht. CEFICs anbefalinger). ph er ikke relevant som grunn for klassifisering av dette produktet. Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : Ingen data tilgjengelige Smeltepunkt : Ingen data tilgjengelige Frysepunkt : Ingen data tilgjengelige Kokepunkt : 100 C Flammepunkt : Ingen data tilgjengelige Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelige Nedbrytningstemperatur : Ingen data tilgjengelige Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelige

4 Damptrykk : Ingen data tilgjengelige Relativ damptetthet ved 20 C : Ingen data tilgjengelige Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelige Massetetthet : 1080 kg/m³ Løselighet : Løselig i vann. Log Pow : Ingen data tilgjengelige Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgjengelige Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgjengelige Eksplosive egenskaper : Ikke relevant. Brannfarlige egenskaper : Ingen data tilgjengelige Eksplosjonsgrenser : Ikke relevant. Ikke relevant Andre opplysninger Ytterligere informasjon : Ingen kjente AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reagerer med (visse) syrer Kjemisk stabilitet Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold Forhold som skal unngås Ingen farlige reaksjoner er kjent Uforenlige materialer metaller Farlige nedbrytingsprodukter Reagerer langsomt med (visse) metaller: dannelse av lett antennelige gasser/damper - hydrogen. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksiologiske effekter Akutt giftighet : Ikke klassifisert dinatriumsilikat ( ) LD 50 oral rotte 1960 mg/kg LD50 hud kanin > 4640 Etsing/hudirritasjon : Irriterer huden. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon. Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert Skader på arvestoffet i kjønnsceller : Ikke klassifisert Kreftframkallende egenskap : Ikke klassifisert Reproduksjonstoksisitet : Ikke klassifisert STOT enkelteksponering : Ikke klassifisert STOT gjentatt eksponering : Ikke klassifisert Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Økologi - generell : Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Men produktet må ikke ledes ut til kloakk eller vannløp eller deponeres hvor det kan påvirke jord eller overflatevann. dinatriumsilikat ( ) LC50 fisk 1 EC50 Daphnia mg/l (96 timer - Gambusia affinis) 494 mg/l (48 timer - Daphnia magna) Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Der finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.

5 12.3. Bioakkumuleringsevne Bioakkumuleringsevne Ingen data over bioakkumulering Mobilitet i jord Økologi - jord/mark Vannløselighet avhenger av ph. Over ph foreligger det løslige silikater som stabile løsninger av monomere og polymere silikationer. Den løselige delen minsker raskt med ph når ph synker til 9. Under ph 9 gjenstår kun en liten del som løselig monomer silikation, mens resten danner en uløselig amorf silika-gel Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger : Ingen kjente. AVSNITT 13: DISPONERING Avfallshåndterings-metoder Regional lovgivning (avfall) : Avhendes som farlig avfall etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Anbefalinger for avfallsbehandling : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter. Ytterligere informasjon : Den oppgitte EAL-kode er veiledende og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. Europeisk avfallsliste (EAL) kode : * - baser AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN FN-nummer Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke anvendelig AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV Nasjonale forskrifter Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 453/2010/EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO Vurdering av kjemikaliesikkerhet Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Utgivelsesdato : 30/06/2015 Redigert : 30/06/2015 Signatur : A. Åsebø Murel Full tekst på H- og EUH setninger: :

6 Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315 Irriterer huden H319 Gir alvorlig øyeirritasjon Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert på sist tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksområde.

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer