Møteprotokoll. Til stede: Tematime: Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: Tidspunkt: Kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Tematime: Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: Kl."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: Tidspunkt: Kl Til stede: Navn Evy Jeremiassen Roald Danielsen Jan Ivar Vorren Bodil Helmersen Knut-Ole Nordlie Kirsten Limstrand Birger Hals Agnar Nikolaisen Lars Rød Larsen Vara Vara Repr fra OK avd Tematime: Fremtidig skolestruktur på Tverlandet. Foredrag ved Dagfinn Krogh, spesialrådgiver OK avd Gjennomgang av underveis rapporten vedrørende skolestrukturen på Tverlandet. Lokalutvalget er referansegruppe i denne saken og skal uttale seg. Lokalutvalget må jobbe litt gruppemessig i denne saken. Alternativene som arbeidsgruppen har lagt frem er: a) 1-10 på Tverlandet og 1-7 på Løding b) 1-10 på Tverlandet c) 8-10 på Tverlandet og 1-7 Løding Helsestasjon/Familiesenter på Tverlandet; denne saken er klar hvis bystyret bevilger penger til denne. Man kan da etablere denne enheten i første etasje av ICA bygget. Lokalutvalget må ha utalt seg innen 9. Juni Lokalutvalget kaller inn FAU Løding og Tverlandet Onsdag 3/ kl på Tverlandet Samfunnshus. Sak: Felles utalelse vedr skolestrukturen på Tverlandet. Lokalutvalget tar en sommer avslutning etter møtet.

2 Status vedr Tverlandet mottak ved Tone Hilde Birkelund Tre uheldige hendelser, brann ble oppdaget på dagen og brannvesenet sier at denne er påsatt. Den er tent på natta og varmeutviklingen hadde kommet på formiddagen. Ingen skadet, men mye røykskader. To pers pågrepet for dette, samt noen andre saker. Begge er sendt tilbake. Man har nå nattevakt på mottaket, som er ansatt Man har nå sydd nye gardiner og pusset opp. Etter beboermøte er man enig om å starte på nytt, og stemningen er god. Pr i dag bor det 108 fra 19 nasjoner på mottaket noen familier, mens mest enslige menn. Det er synd at to stykker kan ødelegge for alle. Somalierne hadde møte med ledelsen i dag, og har utrykt seg, i brevs form, at de vil bistå Tverlandet slik at ikke dette skal skje igjen. Mange fellesmåltider med fisk. Man har satt potet i nærheten av mottaket. Dette er engasjert via en gartner på mottaket, og man skal nå lage et drivhus som er tegnet av snekker på mottaket. Lite gjennomstrømning. En fra Irak har ønsket om å reise hjem. Tverlandet har søkt om 30 plasser for enslige mindreårige. Denne var ikke anbefalt av kommunen, eller lokalutvalget da det ble mye på kort tid og man ønsket seg ikke mindreårige i slike anlegg. Mottaket består av et samarbeidsråd som lager ordninger på mottaket - Sykler, hvert rom har hver sin sykkel. I dag mangler man seks sykler. - Arabisk basar beboerne velger ut de klær de ønsker fra mottaksrommet - Har frisørsalong og symaskiner - De ønsker å være til nytte, og ønsker kontakt med folk - Laget ferdig treningsrom og aktivitetsrom som beboerne selv har laget Lokalutvalget har tidligere snakket om at man ser at det er lite ansatte ved mottaket. Man har nå ansatt en person til, men mangler fremdeles en til to personer i forhold til arbeidsmengden. UDI skal ha tilsyn i neste uke og bo her i to dager, for å intervjue de ansatte, samt se på forholdene. Mottaket ønsker å være åpen og ha den gode dialogen. Beboerne setter pris på besøket de får her. Viktig at mottaket har et godt førsteinntrykk. Fra ytterdøra og inn i fellesområdet. Kjøkken er pusset opp, med møbler og hylle seksjonen. De har plukket søppel og ryddet i uteområdet helt ned til ICA. De var et flott innslag på 17 mai på Tverlandet. Flere av disse hadde øvd nasjonalsangen. I midten av juni skal mottaket ha aktivitetsdag med mat fra alle nasjonene. Gjerdet skal rives av beboerne. De har egen resepsjon som tar imot, samt låner ut til mottaket. Alle er velkommen hit, men ønsker at man oppholder seg i fellesområdene og ikke på rommene. Besøkstiden er frem til kl Der som kommer på besøk er svært velkommen og blir godt passet på. 2

3 Saksliste: Saksnr PS 09/21 RS 09/12 RS 09/11 Innhold Familiesenter status og videre utvikling Eventuelt Vikan avfallsplass Skjerstadfjorden PS 09/21 I denne saken er man avhengig at finansiering av bystyret 18/6. OK er avhengig å få bevilget penger fra 2010 i senne saken. Lars vil ta med detaljer rundt saksopplysninger med i møte med OK komité 28/5. Så må vi trykke på til bystyrets behandling 18/6 Eventuelt - Vi har fremdeles ikke sekretær, og siste nytt i denne saken er at Evy Jeremiassen og leder for Innstrandens Lokalutvalg er innkalt til møte med Ordfører og Rådmann. - Lokalutvalget har mottatt til opparbeidelse av stinettet mellom Vanntårnet og den nye gangbrua. - Skriv fra kommunen vedr noen trær som er utenfor ICA, som må felles pga bredden på gangfeltet. Gangfeltet skal iverksettes i løpet av sommeren. RS 09/12 Tverlandet har laget en uttalelse som sendes fylkesmannen Høring vedr. ny tillatelse for Vikan avfallsplass i Bodø Saken ble behandlet i møte i Tverlandet lokalutvalg den Tverlandet lokalutvalg har fått innspill fra velforeninger og enkeltpersoner i lokalmiljøet når det gjelder videre drift ved Vikan avfallsplass. På bakgrunn av disse innspillene og annen informasjon ønsker vi å komme med følgende kommentarer. Innledningsvis beklager vi at denne situasjonen er oppstått. Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall gjelder fra Dette forbudet burde vært kjent lenge, slik at andre løsninger for behandling av avfall skulle vært på plass. Det er fortsatt en lang prosess før et forbrenningsanlegg ev. er i drift i Salten. Kommunenes politiske ledelse vil gjennomføre en grundig prosess for å få etablert et slikt anlegg,- noe som kanskje vil ta lengre tid enn først skissert. Et forbrenningsanlegg vil tidligst stå klart ved utgangen av 2012,- trolig seinere, antar vi. Lukt 3

4 Luktproblemene som rammer Tverlandet er godt kjent i saltendistriktet. Det har vært heftig debattert i mange år og har vært et av de sterkeste argumentene mot videre drift. I søknaden fra Iris legges det fram en tabell som viser luktregistreringer fra et såkalt luktpanel. Disse målinger samsvarer overhodet ikke med hvordan nærmiljøet opplever disse plagene. Ofte er lukten fra Vikan svært plagsom. Det skal være jobbet for å få bukt med dette problemet, men her har man ikke lyktes. Fylkesmannen vil i ettertid ta stilling til om det skal fastsettes en bestemt grenseverdi for lukt ved nærliggende boligområder. For oss på Tverlandet blir dette for defensivt. Å få bukt med luktproblematikken må være en av forutsetningene for videre drift,- ikke noe man skal vurdere etter hvert. Fugleplager Følgeforurensning gjennom spredning med fugl har vært påpekt gjennom en årrekke. Sommeren 2008 var det stor medieoppmerksomhet rundt problemet. Etter dette ble det satt i verk tiltak, men det er noe uklart hvor stor effekt disse tiltakene har hatt. Det har også vært gjort tellinger av fugl, hvor man har funnet at bestanden av stormåse er for lav, slik at det ikke kan gjennomføres skyting for avlivning av fugl. Mange reagerer på resultatet av disse tellingene. Problemer med fugl ansees nemlig svært stort i mange boligområder, og i sær ved Vatnvatnet,- hvor store mengder fugl forårsaker forurensing og forsøpling av drikkevannet. Tverlandet lokalutvalg forventer at alle gode tiltak gjennomføres, for å få bukt med disse plagene. Fylkesmannen sier at det er deponieiers ansvar å komme fram til løsninger som er best egnet i denne sammenheng. Det er imidlertid et krav at nærmiljøulemper skal registreres systematisk, samt at det skal foreligge et program for bekjempelse av skadedyr/fugleplager. Tverlandet lokalutvalg mener at et slikt program må foreligge før ev. ny tillatelse gis. Sigevann Tverlandet lokalutvalg reagerer på at Fylkesmannen har innvilget unntak fra krav om dobbel bunntetting. Dette begrunnes med at deponiet er innenfor grensen på 5 % ukontrollert utlekking. Samtidig sies det at bekkevannet kan være noe påvirket av avrenning fra avfallsanlegget. Hva betyr noe påvirket? Videre påpekes det at tungmetallinnnholdet i sigevannet overstiger i betydelig grad anbefalte grenseverdier. Det påvises også innhold av en rekke forskjellige organiske miljøgifter. Det har hittil ikke vært stilt krav om rensing av sigevannet, selv om det finnes teknologi til å gjennomføre dette. Fylkesmannen sier at det i første omgang skal gjøres nærmere rede for valg av renseløsning og at rensing av sigevann skal være satt i drift innen Tverlandet lokalutvalg mener at dersom det skal være videre drift på Vikan-anlegget, må slik rensing settes i gang umiddelbart. Vi er svært bekymret for miljøskadene på lang sikt. Vannkvalitet for lokalbefolkningen på Vatnvatnet Det er svært beklagelig at de som bor nærmest Bodøs nye hovedvannkilde, Heggmovatnet, ikke får sin vannforsyning herfra,- som alle andre av kommunens innbyggere. Dette er selvfølgelig ikke Fylkesmannen eller Iris sin feil. Tverlandet lokalutvalg mener at Bodø kommune snarest må gjøre noe med dette De siste målinger som er gjennomført av vannet i Vatnvatnet viser bakterier fra avføring. Vi skal ikke påstå at det kun er Iris som er skyld i denne forsøplingen, men de bidrar i betydelig grad. I dag må derfor de som bor på Vatnvatnet enten koke sitt drikkevann eller kjøre ned til Løding for å hente eller kjøpe drikkevann. Det syns vi er uakseptabelt. Tverlandet lokalutvalg støtter forslagene fra Vatnvatnet Velforening når det gjelder krav til Iris` virksomhet, slik at de tar sitt ansvar for at vannkvaliteten kan bringes tilbake til hva den har vært. 4

5 Transport knyttet til eksport av avfall Det utredes nå mulighet for etablering av forbrenningsanlegg i Salten. Om dette prosjektet er realiserbart er foreløpig uavklart. Dersom Iris ikke innvilges dispensasjon fra deponiforbudet, må avfallet transporteres til forbrenning til et av de andre anleggene som ligger mil unna Bodø, i flg. Fylkesmannen. Denne transporten vil i hovedsak foregå med trailer. I søknaden fra Iris presenteres det en tabell som viser CO2-utslipp som følge av denne transporten. Tverlandet lokalutvalg lurer på om andre transportmuligheter er vurdert,- for eksempel med jernbane eller båt. Det ligger en kai rett nedenfor avfallsdeponiet på Vikan, slik at noe av avfallet burde kunne transporteres sjøveien. Vi lurer også på om det faktisk er nødvendig å transportere avfallet så langt. Vi er kjent med at Norcem sin fabrikk i Kjøpsvik bruker FAB (foredlet alternativ brensel) som energikilde til drift av sin fabrikk. Pr. nå kommer mye av dette avfallet fra Nederland. Det burde være unødvendig å importere avfall, når vi har nok av det i nærområdet. Er dette vurdert? Konklusjon Tverlandet lokalutvalg uttrykker bekymring over fylkesmannens utkast til ny tillatelse for Vikan avfallsplass. Vi syns ikke at Fylkesmannen i denne sammenheng er god nok vaktbikkje for miljøet. Dette handler om miljøet i store deler av Salten. Mange problemer knyttet til virksomheten ved Iris er ikke løst.llikevel velger Fylkesmannen å gi dispensasjon, med ev. krav som skal løses etter hvert,- om 2-3 år. Tverlandet lokalutvalg støtter langt på vei de påpekninger som er gjort fra velforeninger og enkeltpersoner lokalt. Dersom de miljøplagene knyttet til drift ved Vikan avfallsplass ikke kan løses umiddelbart, må det igangsettes transport til alternativt forbrenningsanlegg. RS 09/11 Møtet mellom de fire lokalutvalgene ble utsatt pga sykdom. Nytt møte vil bli satt opp. 5

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD 03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD LEDER Dette nummeret av Ener n bærer preg av vilje til å skape et godt sted å bo. Tøyen er midt i en prosess av positive tiltak,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer