Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: revidert den: iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 13.06.2015 revidert den: 21.05.2015. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31"

Transkript

1 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes. Bruksområde SU24 Vitenskapelig forskning og utvikling 1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør: Alfa Aesar GmbH & Co.KG A Johnson Matthey Company Zeppelinstr. 7b Karlsruhe / Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Avdeling for nærmere informasjoner: Avdeling produktsikkerhet Tel (0) Nødnummer: Norsk nødtelefon: Carechem 24: +44 (o) (Multi-språk, 24 timers nødnummer) Giftnotruf Universität Mainz / Poison Informasjonssenter Mainz Telefon:+49(0)6131/19240 Side: 1/5 Avsnitt 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008 Helsefare Resp. Sens. 1 Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC T; Giftig R48/23: Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Xn; Helseskadelig R40: Mulig fare for kreft. Xn; Sensibiliserende: R42/43: Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R53: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø: Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon. Andre farer som ikke resulterer i klassifisering Ingen informasjon er kjent. 2.2 Etikettelementer Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen. Farepiktogrammer GHS08 Signalord Fare Farebestemmende komponenter ved etikettering: Cobalt Nickel Advarselsetninger H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Sikkerhetssetninger P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P285 Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damper/sprøytet materiale. P342+P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/... P405 Oppbevares innelåst. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter. 2.3 Andre farer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: vpvb: (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/5 (fortsatt fra side 1) Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige innholdsstoffer: CAS: Cobalt Xn R42/43 51,5% EINECS: R53 Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 CAS: Nickel T R48/23; Xn R40; Xi R43 10,0% EINECS: Carc. Cat. 3 Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Skin Sens. 1, H317 Ytterligere informasjoner: Ingen kjente. Ikke farlig Ingredienser CAS: Chromium stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 20,0% EINECS: CAS: Tungsten stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 15,0% EINECS: CAS: Iron 2,0% EINECS: CAS: Manganese stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 1,5% EINECS: Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak etter innånding: Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles. Legekonsultasjon straks. etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Sørg straks for legebehandling. etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege. etter svelging: Sørg for legebehandling. 4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkemiddel Egnede slukningsmidler: Spesialpulver for metallbrann. Bruk ikke vann. Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann 5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger Hvis dette produktet er involvert i en brann kan det frisettes: Cobalt oksider kromoksider wolfram oksider Manganoksider jernoksider nikkeloksider 5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse Spesielt verneutstyr: Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. Bær hel beskyttelsesdrakt. Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 6.2 Miljøverntiltak: Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag. Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn. 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing: Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13. Forebygging av sekundære farer: Ingen særlige tiltak nødvendig. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13. Avsnitt 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Hold beholderne tett tillukket. Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede fat. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Unngå støvdannelse. Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen informasjon er kjent. 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter Lagring: Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav. Informasjoner om felles lagring: Må ikke lagres sammen med syrer. Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler. Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Hold beholderne tett tillukket. Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere. Oppbevares under lås og lukke, eller kun tilgjengelig for sakkyndige personer eller personer i oppdrag av sakkyndige. 7.3 Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Adekvat avtrekksskap beregnet på farlige kjemikalier og med en fronthastighet på minst 30 m/min. (100 fot/min.). 8.1 Kontrollparametere Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: Cobalt (51,5%) AG () Langtidsverdi: 0,02 mg/m³ A K R, som Co (røyk) (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/ Chromium (20,0%) AG () Langtidsverdi: 0,5 mg/m³ som Cr Tungsten (15,0%) AG () Langtidsverdi: 5 mg/m³ som W Nickel (10,0%) AG () Langtidsverdi: 0,05 mg/m³ A K R, som Ni Manganese (1,5%) AG () Langtidsverdi: 1* 0,1** mg/m³ *inhalerbar, **respirabel fraksjon Ytterligere informasjoner: Ingen data 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering Personlig verneutstyr: Generelle verne- og hygienetiltak: Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes. Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Opprettholde en ergonomisk riktig arbeidsmiljø. Åndedrettsvern: Åndedrettsbeskyttelse ved høye konsentrasjoner. Håndvern: Man må alltid teste beskyttelseshanskene før bruken for å finne ut om de er i orden. Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. hanskemateriale Tette hansker gjennomtrengingstid for hanskemateriale (i minutter) Øyevern: Vernebrille Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper alminnelige opplysninger Utseende: Form: Wire cloth Lukt: Luktterskel: ph-verdi: Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: Kokepunkt/kokeområde: Sublimasjonstemperatur/-begynnelse: Antennelighet (fast, gassformet): Antennelsestemperatur: Spaltningstemperatur: Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig. Eksplosjonsfare: Eksplosjonsgrenser: nedre: øvre Damptrykk: Tetthet: relativt tetthet damptetthet fordampningshastighet Løslighet i / blandbarhet med Vann: Uløslig. Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Viskositet: dynamisk: kinematisk: Løsningsmiddelandel: Organiske løsningsmidler: 0,0 % Andel faste stoffer: 100,0 % 9.2 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen informasjon er kjent Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold. Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering Mulighet for farlige reaksjoner Reaksjoner med sterke oksydasjonsmidler Forhold som bør unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Inkompatible materialer: Syrer Oksiderende stoffer 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Cobalt oksider kromoksider wolfram oksider Manganoksider jernoksider nikkeloksider (fortsatt fra side 2) Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet: Registeret av toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder akutt toksisitet data for komponentene i dette produktet. Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: Cobalt Oral LD mg/kg (rat) Hudirritasjon eller korrosjon: Kan forårsake irritasjon Irritasjon eller korrosjon: Kan forårsake irritasjon (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/5 (fortsatt fra side 3) Sensibilisering: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kimcellemutagenitet: Registeret av toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder mutasjon data for komponentene i dette produktet. Kreftfremkallenhet: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. EPA-A: Kreftfremkallende for mennesker: Epidemiologiske undersøkelser understøtter en kausal sammenheng mellom eksponering og kreft. IARC-2B: Trolig kreftfremkallende for mennesker: Ikke holdbare bevis hos mennesker og mangel på tilstrekkelig bevis hos forsøksdyr. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) inneholder informasjon om tumorfremkallende og/eller kreftfremkallende virkning og/eller neoplasi for dette produktet. Reproduksjonstoksisitet: Registeret av toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder reproduktive data for komponentene i dette produktet. Spesifikk målorgan toksisitet - gjentatt eksponering: Forårsaker skader på lungene og nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering. Spesifikk målorgan toksisitet - enkel utsettelse: Ingen effekter kjent. Aspirasjonsfare: Ingen effekter kjent. Subakutt til kronisk toksisitet: The Register for toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder flere dosetoksisitet data for dette stoffet. Ytterligere toksikologiske henvisninger: Så vidt vi kjenner til, er ikke den akutte og kroniske toksisiteten til dette stoffet fullstendig kjent. På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer: Helseskadelig Irriterende Avsnitt 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Ytterligere økologiske informasjoner: Generelle informasjoner: Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Bør helst ikke tilføres miljøet. Emisjon i miljøet bør unngås Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: vpvb: 12.6 Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 13: Disponering 13.1 Metoder for avfallsbehandling Anbefaling: Overgis oppsamling av spesialavfall eller bringes til oppsamlingssted for problemavfall. Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter. Følg statlige, lokale eller nasjonale bestemmelser for riktig avhending. Ikke rengjort emballasje Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. Avsnitt 14: Transportopplysninger UN-nummer: 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse 14.3 transport fareklasser klasse Emballasjegruppe: ADR, IMDG, IATA 14.5 Miljøfarer: Marine pollutant: Nei 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker 14.7 Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden UN "Model Regulation": - Avsnitt 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen Nasjonale forskrifter: Informasjoner om arbeidsinnskrenkning: Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer. Må bare brukes av teknisk kvalifisert personale. Klassifisering i.h.t. VbF: Teknisk anvisning luft: Klasse Andel i % II 61,5 III 21,5 Vannfareklasse: WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann. Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Ingen av ingrediensene er oppført. Vilkårene for begrensninger i henhold til artikkel 67 og vedlegg XVII i forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) for produksjon, omsetning og bruk må overholdes. ingen av innholdsstoffene er listet opp Vedlegg XIV i REACH forordning (krever Tillatelse til bruk) ingen av innholdsstoffene er listet opp REACH - Pre-registrerte stoffer alle innholdsstoffer er listet opp 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/5 (fortsatt fra side 4) Avsnitt 16: Andre opplysninger Personale bør kun bruke denne informasjonen som et supplement til annen tilgjengelig informasjon, og bør selvstendig vurdere hvorvidt denne informasjonen er egnet for å sikre riktig bruk, og samtidig beskytte helsen og sikkerheten til personalet. Denne informasjonen gis uten garanti, og enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette sikkerhetsdataarket (MSDS) eller i kombinasjon med ethvert annet produkt eller annen prosess, er brukerens ansvar. Relevante satser H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. R40 Mulig fare for kreft R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Avdeling som utsteder datablad til: Global Marketing Department Forkortelser og akronymer: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Dødelig dose, 50 prosent vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA) OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA) NTP: National Toxicology Program (USA) IARC: International Agency for Research on Cancer EPA: Environmental Protection Agency (USA)

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 1314-23-4 EC nummer: 215-227-2 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Kit Components. Cyclic GMP Enzyme Immunoassay Kit, BT-740A

Kit Components. Cyclic GMP Enzyme Immunoassay Kit, BT-740A 01/12/2016 Kit Components Product code J64184 Components: J64023 J64024 J64026 J64027 J64036 J64038 J64041 J64043 J64117 Description Cyclic GMP Enzyme Immunoassay Kit, BT-740A Sodium acetate, trihydrate

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 307A 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Trykkdato: 27.05.2015 revidert den: 27.05.2015

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Trykkdato: 27.05.2015 revidert den: 27.05.2015 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator CAS-nummer: 446-72-0 EC nummer: 207-174-9 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 66402-68-4 EC nummer: 266-340-9 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 06.12.2012 revidert den: 06.12.2012

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 06.12.2012 revidert den: 06.12.2012 Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 220-0007 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 66402-68-4 EC nummer: 266-340-9 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ifølge 1272/2008/EC (CLP) 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling

Sikkerhetsdatablad. Ifølge 1272/2008/EC (CLP) 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector 07/20/2014 Kit Components Product code C9370 Components: E247 E248 Description CheckMate Positive Control Vectors pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: SPW-2 Bruk av stoffet/ tilberedning beskyttelsesimpregnering Produsent/leverandør: Detlef Francé F1 CLEAN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31704 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 3563963 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

2 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

2 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 5.0 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Bruk av stoffet/ tilberedning Folie for produksjon av myk/har bittskinne Enkeltopplysninger om foretaket som leverer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Bruk av stoffet/ tilberedning rensemiddel Produsent/leverandør: Detlef Francé F1 CLEAN EUROPA VERTRIEB Mühlenstr. 11

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 1632004, 1632011, 1632018, 1632036, 1632046 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 108699 Betegnelse: Teknisk bufferløsning ph 2,0 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 1703220, 1703222 CAS-nummer: 108321-42-2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 23.05.2014. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Helsefare.

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 23.05.2014. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Helsefare. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 43333 CAS-nummer: 13765-19-0 EC nummer: 237-366-8 EF-nummer: 024-008-00-9 1.2 Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. GoTaq MDx Hot Start Polymerase, 500u. GoTaq MDx Hot Start Polymerase

Kit Components. GoTaq MDx Hot Start Polymerase, 500u. GoTaq MDx Hot Start Polymerase 07/21/2014 Kit Components Product code D600B-C Components: D600 Description GoTaq MDx Hot Start Polymerase, 500u GoTaq MDx Hot Start Polymerase Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 9004-35-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Kit Components. 23270 Calcium, Quant Test Strips. Components: Hydrogen peroxide--urea Sodium hydroxide, 30% aqueous solution

Kit Components. 23270 Calcium, Quant Test Strips. Components: Hydrogen peroxide--urea Sodium hydroxide, 30% aqueous solution 01/12/2016 Kit Components Product code Description 23270 Calcium, Quant Test Strips Components: 23270A 23270B Hydrogen peroxide--urea Sodium hydroxide, 30% aqueous solution Avsnitt 1: Identifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 07.07.2014. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31.

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 07.07.2014. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 36733 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Kit Components. pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector

Kit Components. pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector 07/21/2014 Kit Components Product code N1321 Components: N132 Description pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector pf-nnk Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 031-P Registreringsnummer ikke anvendelig Bruk av stoffet/ tilberedning Dental adhesiv sement basert på

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 510 0069 0, 510 0059 0 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 23.11.2013 revidert den: 23.11.2013

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 23.11.2013 revidert den: 23.11.2013 Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Handelsnavn: eo Duroterm 7 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige innholdsstoffer: CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4

Sikkerhetsdatablad. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige innholdsstoffer: CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 36470 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. listen

Sikkerhetsdatablad. listen Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 36419 CAS-nummer: 10112-91-1 EC nummer: 233-307-5 EF-nummer: 080-003-00-1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L028371 CAS-nummer: 7757-82-6 EC nummer: 231-820-9 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 11.01.2016 revidert den: 20.06.2011. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 11.01.2016 revidert den: 20.06.2011. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 22897 CAS-nummer: 3333-67-3 EC nummer: 222-068-2 EF-nummer: 028-010-00-0 1.2 Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1 /6 * 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: MS 100-2 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 190145 CAS-nummer: 26787-78-0 EC nummer: 248-003-8 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 6002154 CAS-nummer: 15082-28-7 EC nummer: 239-135-7 Bruk av stoffet/ tilberedning laboratoriekjemikalier

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 3564710 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 26.11.2012. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 26.11.2012. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 32256 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 70100029498 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 191224 CAS-nummer: 9006-59-1 EC nummer: 232-692-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: BC46, BC47, QC47 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Anvendelser som frarådes tilsetning til kosmetiske eller farmasøytiske preparater Enkeltopplysninger om foretaket som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 9003-42-3 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: VEUS Pearl 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 821101 Betegnelse: Ammonium-standardløsning 5 mg/l NH4-N Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 0781 516 30.. 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 13.06.2015 revidert den: 07.08.2012. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 13.06.2015 revidert den: 07.08.2012. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: J61993 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 66402-68-4 EC nummer: 266-340-9 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke dentalt bruk.

Detaljer

Kit Components. 195-5210 HPLC HVA Refill Kit. Components: 195-5006 VMA/HVA by HPLC Urine Calibrator 195-5211 HVA Resin Columns

Kit Components. 195-5210 HPLC HVA Refill Kit. Components: 195-5006 VMA/HVA by HPLC Urine Calibrator 195-5211 HVA Resin Columns 09/17/2012 Product code Kit Components Description 195-5210 HPLC HVA Refill Kit Components: 195-5006 VMA/HVA by HPLC Urine Calibrator 195-5211 HVA Resin Columns Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 104662 CAS-nummer: 171596-29-5 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: GREASE-BAG Bruk av stoffet/ tilberedning smørefett Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 151194 CAS-nummer: 56-81-5 EC nummer: 200-289-5 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 7326023, 9702301, 9722301, 9722327 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: XP-90009 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 194-5353 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator CAS-nummer: 3902-71-4 EINECS-nummer: 223-459-0 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L051040 CAS-nummer: 77-92-9 EC nummer: 201-069-1 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 3554170 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Substanser CAS-nr. betegnelse 1335-32-6 blyacetat, basisk

Sikkerhetsdatablad. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Substanser CAS-nr. betegnelse 1335-32-6 blyacetat, basisk Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 36393 CAS-nummer: 1335-32-6 EC nummer: 215-630-3 EF-nummer: 082-007-00-9 1.2 Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 3564343 CAS-nummer: 84604-16-0 EC nummer: 283-294-5 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige innholdsstoffer: CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9

Sikkerhetsdatablad. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige innholdsstoffer: CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 42934 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 9703023 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 700107 100379 CAS-nummer: 50-02-2 EC nummer: 200-003-9 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: CHO1411, CHO1414 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/5 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 355-6139 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 13.06.2015 revidert den: 21.08.2013. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31.

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 13.06.2015 revidert den: 21.08.2013. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 41253 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 14.02.2007. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 14.02.2007. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 12373 CAS-nummer: 7790-78-5 EC nummer: 233-296-7 EF-nummer: 048-008-00-3 1.2 Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 3554201 3554205 54201 54205 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 10017080, 10017628 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 09.04.2015. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Helsefare.

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 09.04.2015. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31. Helsefare. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 41314 CAS-nummer: 540-84-1 EC nummer: 208-759-1 EF-nummer: 601-009-00-8 1.2 Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 136 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A1374 CAS-nummer: 7757-82-6 EC nummer: 231-820-9 Registreringsnummer 01-2119519226-43 1.2

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31 Side: 1/8 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 109000 Betegnelse: Standard (DIN/NBS) bufferløsning ph 1,679 / 1,68 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 355-5744 355-4709 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 30527 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator 5970003, 5970004 Bruk av stoffet/ tilberedning silikon-tetningsstoff Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 701406 100912 CAS-nummer: 84-80-0 EC nummer: 201-564-2 Bruk av stoffet/ tilberedning vitaminer Enkeltopplysninger

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 179030 100765 CAS-nummer: 7647-15-6 EINECS-nummer: 231-599-9 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Kit Components. GoTaq MDx Hot Start Polymerase, 500u. GoTaq MDx Hot Start Polymerase

Kit Components. GoTaq MDx Hot Start Polymerase, 500u. GoTaq MDx Hot Start Polymerase 06/26/2016 Kit Components Product code D600B-C Components: D600 Description GoTaq MDx Hot Start Polymerase, 500u GoTaq MDx Hot Start Polymerase Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 226071 101138 CAS-nummer: 9000-65-1 EINECS-nummer: 232-552-5 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Kit Components. TNT T7 Insect Cell Extract Protein Expression System. TNT T7 ICE Master Mix Luciferase ICE T7 Control DNA Nuclease-Free Water

Kit Components. TNT T7 Insect Cell Extract Protein Expression System. TNT T7 ICE Master Mix Luciferase ICE T7 Control DNA Nuclease-Free Water 05/26/2015 Kit Components Product code L1102 Components: L110 L105 P119 Description TNT T7 Insect Cell Extract Protein Expression System TNT T7 ICE Master Mix Luciferase ICE T7 Control DNA Nuclease-Free

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 204297 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 20.03.2014. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 12.01.2016 revidert den: 20.03.2014. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 44601 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Fagron Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 102903 701568 CAS-nummer: 9012-76-4 EINECS-nummer: 222-311-2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A9019 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Kit Components. GoTaq Hot Start Colorless Master Mix, 2X

Kit Components. GoTaq Hot Start Colorless Master Mix, 2X 07/20/2014 Kit Components Product code M5133 Components: M513 Description GoTaq Hot Start Colorless Master Mix GoTaq Hot Start Colorless Master Mix, 2X Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer