Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: revidert den: iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. Side: 1/5 Trykkdato: 13.06.2015 revidert den: 21.05.2015. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31"

Transkript

1 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes. Bruksområde SU24 Vitenskapelig forskning og utvikling 1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør: Alfa Aesar GmbH & Co.KG A Johnson Matthey Company Zeppelinstr. 7b Karlsruhe / Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Avdeling for nærmere informasjoner: Avdeling produktsikkerhet Tel (0) Nødnummer: Norsk nødtelefon: Carechem 24: +44 (o) (Multi-språk, 24 timers nødnummer) Giftnotruf Universität Mainz / Poison Informasjonssenter Mainz Telefon:+49(0)6131/19240 Side: 1/5 Avsnitt 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008 Helsefare Resp. Sens. 1 Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC T; Giftig R48/23: Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Xn; Helseskadelig R40: Mulig fare for kreft. Xn; Sensibiliserende: R42/43: Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R53: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø: Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon. Andre farer som ikke resulterer i klassifisering Ingen informasjon er kjent. 2.2 Etikettelementer Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen. Farepiktogrammer GHS08 Signalord Fare Farebestemmende komponenter ved etikettering: Cobalt Nickel Advarselsetninger H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Sikkerhetssetninger P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P285 Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damper/sprøytet materiale. P342+P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/... P405 Oppbevares innelåst. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter. 2.3 Andre farer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: vpvb: (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/5 (fortsatt fra side 1) Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige innholdsstoffer: CAS: Cobalt Xn R42/43 51,5% EINECS: R53 Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 CAS: Nickel T R48/23; Xn R40; Xi R43 10,0% EINECS: Carc. Cat. 3 Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Skin Sens. 1, H317 Ytterligere informasjoner: Ingen kjente. Ikke farlig Ingredienser CAS: Chromium stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 20,0% EINECS: CAS: Tungsten stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 15,0% EINECS: CAS: Iron 2,0% EINECS: CAS: Manganese stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 1,5% EINECS: Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak etter innånding: Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles. Legekonsultasjon straks. etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Sørg straks for legebehandling. etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege. etter svelging: Sørg for legebehandling. 4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkemiddel Egnede slukningsmidler: Spesialpulver for metallbrann. Bruk ikke vann. Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann 5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger Hvis dette produktet er involvert i en brann kan det frisettes: Cobalt oksider kromoksider wolfram oksider Manganoksider jernoksider nikkeloksider 5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse Spesielt verneutstyr: Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. Bær hel beskyttelsesdrakt. Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 6.2 Miljøverntiltak: Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag. Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn. 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing: Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13. Forebygging av sekundære farer: Ingen særlige tiltak nødvendig. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13. Avsnitt 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Hold beholderne tett tillukket. Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede fat. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Unngå støvdannelse. Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen informasjon er kjent. 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter Lagring: Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav. Informasjoner om felles lagring: Må ikke lagres sammen med syrer. Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler. Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Hold beholderne tett tillukket. Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere. Oppbevares under lås og lukke, eller kun tilgjengelig for sakkyndige personer eller personer i oppdrag av sakkyndige. 7.3 Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Adekvat avtrekksskap beregnet på farlige kjemikalier og med en fronthastighet på minst 30 m/min. (100 fot/min.). 8.1 Kontrollparametere Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: Cobalt (51,5%) AG () Langtidsverdi: 0,02 mg/m³ A K R, som Co (røyk) (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/ Chromium (20,0%) AG () Langtidsverdi: 0,5 mg/m³ som Cr Tungsten (15,0%) AG () Langtidsverdi: 5 mg/m³ som W Nickel (10,0%) AG () Langtidsverdi: 0,05 mg/m³ A K R, som Ni Manganese (1,5%) AG () Langtidsverdi: 1* 0,1** mg/m³ *inhalerbar, **respirabel fraksjon Ytterligere informasjoner: Ingen data 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering Personlig verneutstyr: Generelle verne- og hygienetiltak: Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes. Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Opprettholde en ergonomisk riktig arbeidsmiljø. Åndedrettsvern: Åndedrettsbeskyttelse ved høye konsentrasjoner. Håndvern: Man må alltid teste beskyttelseshanskene før bruken for å finne ut om de er i orden. Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. hanskemateriale Tette hansker gjennomtrengingstid for hanskemateriale (i minutter) Øyevern: Vernebrille Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper alminnelige opplysninger Utseende: Form: Wire cloth Lukt: Luktterskel: ph-verdi: Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: Kokepunkt/kokeområde: Sublimasjonstemperatur/-begynnelse: Antennelighet (fast, gassformet): Antennelsestemperatur: Spaltningstemperatur: Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig. Eksplosjonsfare: Eksplosjonsgrenser: nedre: øvre Damptrykk: Tetthet: relativt tetthet damptetthet fordampningshastighet Løslighet i / blandbarhet med Vann: Uløslig. Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Viskositet: dynamisk: kinematisk: Løsningsmiddelandel: Organiske løsningsmidler: 0,0 % Andel faste stoffer: 100,0 % 9.2 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen informasjon er kjent Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold. Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering Mulighet for farlige reaksjoner Reaksjoner med sterke oksydasjonsmidler Forhold som bør unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Inkompatible materialer: Syrer Oksiderende stoffer 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Cobalt oksider kromoksider wolfram oksider Manganoksider jernoksider nikkeloksider (fortsatt fra side 2) Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet: Registeret av toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder akutt toksisitet data for komponentene i dette produktet. Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: Cobalt Oral LD mg/kg (rat) Hudirritasjon eller korrosjon: Kan forårsake irritasjon Irritasjon eller korrosjon: Kan forårsake irritasjon (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/5 (fortsatt fra side 3) Sensibilisering: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kimcellemutagenitet: Registeret av toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder mutasjon data for komponentene i dette produktet. Kreftfremkallenhet: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. EPA-A: Kreftfremkallende for mennesker: Epidemiologiske undersøkelser understøtter en kausal sammenheng mellom eksponering og kreft. IARC-2B: Trolig kreftfremkallende for mennesker: Ikke holdbare bevis hos mennesker og mangel på tilstrekkelig bevis hos forsøksdyr. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) inneholder informasjon om tumorfremkallende og/eller kreftfremkallende virkning og/eller neoplasi for dette produktet. Reproduksjonstoksisitet: Registeret av toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder reproduktive data for komponentene i dette produktet. Spesifikk målorgan toksisitet - gjentatt eksponering: Forårsaker skader på lungene og nyrene og leveren ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering. Spesifikk målorgan toksisitet - enkel utsettelse: Ingen effekter kjent. Aspirasjonsfare: Ingen effekter kjent. Subakutt til kronisk toksisitet: The Register for toksiske effekter av kjemiske stoffer (RTECS) inneholder flere dosetoksisitet data for dette stoffet. Ytterligere toksikologiske henvisninger: Så vidt vi kjenner til, er ikke den akutte og kroniske toksisiteten til dette stoffet fullstendig kjent. På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer: Helseskadelig Irriterende Avsnitt 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Ytterligere økologiske informasjoner: Generelle informasjoner: Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Bør helst ikke tilføres miljøet. Emisjon i miljøet bør unngås Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: vpvb: 12.6 Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Avsnitt 13: Disponering 13.1 Metoder for avfallsbehandling Anbefaling: Overgis oppsamling av spesialavfall eller bringes til oppsamlingssted for problemavfall. Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter. Følg statlige, lokale eller nasjonale bestemmelser for riktig avhending. Ikke rengjort emballasje Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. Avsnitt 14: Transportopplysninger UN-nummer: 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse 14.3 transport fareklasser klasse Emballasjegruppe: ADR, IMDG, IATA 14.5 Miljøfarer: Marine pollutant: Nei 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker 14.7 Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden UN "Model Regulation": - Avsnitt 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen Nasjonale forskrifter: Informasjoner om arbeidsinnskrenkning: Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer. Må bare brukes av teknisk kvalifisert personale. Klassifisering i.h.t. VbF: Teknisk anvisning luft: Klasse Andel i % II 61,5 III 21,5 Vannfareklasse: WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann. Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Ingen av ingrediensene er oppført. Vilkårene for begrensninger i henhold til artikkel 67 og vedlegg XVII i forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) for produksjon, omsetning og bruk må overholdes. ingen av innholdsstoffene er listet opp Vedlegg XIV i REACH forordning (krever Tillatelse til bruk) ingen av innholdsstoffene er listet opp REACH - Pre-registrerte stoffer alle innholdsstoffer er listet opp 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/5 (fortsatt fra side 4) Avsnitt 16: Andre opplysninger Personale bør kun bruke denne informasjonen som et supplement til annen tilgjengelig informasjon, og bør selvstendig vurdere hvorvidt denne informasjonen er egnet for å sikre riktig bruk, og samtidig beskytte helsen og sikkerheten til personalet. Denne informasjonen gis uten garanti, og enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette sikkerhetsdataarket (MSDS) eller i kombinasjon med ethvert annet produkt eller annen prosess, er brukerens ansvar. Relevante satser H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. R40 Mulig fare for kreft R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Avdeling som utsteder datablad til: Global Marketing Department Forkortelser og akronymer: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Dødelig dose, 50 prosent vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA) OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA) NTP: National Toxicology Program (USA) IARC: International Agency for Research on Cancer EPA: Environmental Protection Agency (USA)

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector 07/20/2014 Kit Components Product code C9370 Components: E247 E248 Description CheckMate Positive Control Vectors pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 9703023 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A7615 CAS-nummer: 143-74-8 EC nummer: 205-609-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: SVE GARD semi-agar Artikkelnummer: 53430 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 651 Bruk av stoffet/ tilberedning beskyttelsesmaling Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Tann lakk Produsent/leverandør: VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 D-27472 Cuxhaven

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Interflon Foam Cleaner (aerosol) Bruk av stoffet/ tilberedning Vandig skumrensemiddel. Produsent/leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N Sikkerhetsdatablad 9/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet: Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer