HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020"

Transkript

1 SN: HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer: 5368 Beredskapstelefon(er) Giftinformasjonssentralen, Tlf: Leverandør FISCHE MARINE A/S Verpenveien Sætre Telefon Fax Kontaktperson Johan Fredrik Haslund Tlf: , Mobil: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediensnavn CAS-nr Innhold Symbol R-setn ACETON % Xi,F 11,36,66,67 DIBUTYLFTALAT % T,N, 61,62,50 N,N-DIMETYLFORMAMID ,5-1 % T 61,20/21,36 BUTANON % Xi,F 11,36,66,67 1-NITROPROPAN % Xn 10,20/21/22 TOLUEN % Xn,F 11,20 Sammensetningskommentar Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Farlig ved innånding og hudkontakt. Meget brannfarlig. Giftig ved innånding og hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer. Kan gi fosterskader. Mulig fare for skade på forplantningsevnen

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt sideleie. Sørg for frie luftveier ved å bøye hodet bakover, munnen renses og eventuelle løse tenner fjernes. Ved pustevansker kan øvet personell bistå pasienten ved å gi oksygen. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved hjertestans, hjertekompresjon Innånding Svelging Hud Øyne Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Til sykehus eller lege. Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi 5 spiseskjeer aktivt kull utrørt i minst mulig vann. Gi ikke noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brann kan slukkes med: Vanndusj, -tåke eller -dis. Skum. Karbondioksid (CO2). Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Hvis lekkasje eller spill er uantent brukes vanndusj for dampspredning og beskyttelse av mannskap som stopper lekkasjen. Vanndusj kan brukes for å spyle bort spill fra utsatt område og for å fortynne spill til ikke-brannfarlig blanding. Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet; vil spre ilden Faremomenter ved brann Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Kan eksplodere ved brann Forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Irriterende gasser/damper/røyk. Gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Hydrogencyanid (HCN). Nitrøse gasser (NOx). Karbondioksid (CO2) Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/ spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern

3 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl Se pkt. 8 Miljøbeskyttelse ved søl La ikke avrenning komme i kloakk eller vannveier Opprenskningsmetoder Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Begrens spredningen. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Absorber i vulkanaske, jord, sand, tørr jord, kiselgur, mineralullsmatter eller annet passende materiale. Samles i tette beholdere. Absorber små mengder i papirhåndklær, la det fordampe på et sikkert sted (f.eks. i avtrekk). Gi avtrekkskanalene tid til å bli gassfrie. Brenn papiret i sikker avstand fra annet brennbart materiale. Opprenskningspersonell skal bruke åndedrettsvern og/eller verneutstyr mot væskekontakt. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå Forholdsregler ved lagring Brannfarlig eller brennbart: Holdes vekk fra oksiderende stoff, varme og flammer. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Beholder og overføringsutstyr må jordes for å eliminere gnister dannet ved utladning av statisk elektrisitet. Kan angripe enkelte plaststoffer, gummi og overtrekksmaling. Oppbevaring skal skje i samsvar med Lov av 21. mai 1971 om brannfarlige varer, med forskrifter samt regler og bestemmelser fastsatt av Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern Lagringskategori Lagres som brannfarlig væske. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS-nr STD Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi ACETON AN 295 mg/m3 DIBUTYLFTALAT AN 3 mg/m3 N,N-DIMETYLFORMAMID AN 30 mg/m3 BUTANON AN 220 mg/m3 1-NITROPROPAN AN 70 mg/m3 TOLUEN AN 94 mg/m3 Ingredienskommentar AN=Norske adminsitrative normer for forurensning i arbeidmiljøet 2003

4 Verneutstyr GASSMASKE HANSKER BRILLER Prosessforhold Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride 'Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære'. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted Ventilasjon Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske) Arbeidshansker Bruk vernehansker av: Polyvinylalkohol (PVA). Vitongummi (fluorgummi). PTFE (teflon) Øyevern Verneklær Ved fare for sprut benyttes tettsluttende, godkjente vernebriller. Bruk verneklær for beskyttelse mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper Hygieniske rutiner Vask straks hud som er blitt våt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Væske. Lukt Sterk. Løselighetsbeskrivelse Uoppløselig i vann. Oppløselig i: Aceton. Blandbar med: Alkoholer. Kloroform. Eter Tetthet/egenvekt (g/ml) 0.87 Damptrykk 180mbar Temperatur (C): 20 Flammepunkt (C): - 17 Selvantennelsestemp. (C) 505 Eksplosjonsgrense, nedre (%) 1.5 Eksplosjonsgrense, øvre (%) 12

5 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Normalt stabil. Risikoforhold Unngå kontakt med - Salpetersyre. Spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Irriterende gasser/damper/røyk. Gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Hydrogencyanid (HCN). Nitrøse gasser (NOx). Karbondioksid (CO2) 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Andre helseeffekter Produktet inneholder små mengder stoffer som kan gi reproduksjonsskader Helsefareinformasjon HELSEFARE GENERELT Gjentatt sterk eksponering eller jevnlig eksponering over lang tid for løsemidler, kan gi skader av varig karakter. Langvarig eller gjentatt påvirkning kan gi varige skader INNÅNDING Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse HUDKONTAKT Opptas gjennom huden. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem ØYEKONTAKT Irriterende på øyne og slimhinner. Sprut eller høye dampkonsentrasjoner kan skade SVELGING Farlig ved svelging. Kan gi alvorlig indre skade. Opptaksvei Målorgan. Innånding. Hudabsorbsjon. Svelging Sentralnervesystemet (CNS), Respirasjonssystemet, Lungene, Huden Medisinsk informasjon Ved svelging av større mengder foretas ventrikkelskylling etter intubering. Symptomatisk behandling med henblikk på: Frie luftveier.respirasjon Sirkulasjon. Hjertearytmier. Lungekomplikasjoner. Kontroller: Nyrefunksjonen. Leverfunksjoner. G Generell helsekontroll. Nærmere opplysninger: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN, telefon OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Miljøfareopplysninger Miljøfarlig ved utslipp til vassdrag. Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøer Mobilitet Produktet er uløselig i vann. Nedbrytbarhet Forventes å være potensielt biologisk nedbrytbart

6 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Generelt Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. Behandles som spesialavfall Behandlingsmetoder Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/sft og lokale forskrifter. Behandles i henhold til NORSAS deklarasjonsnummer: 7052 Avfallsklasse H6,H3-A, Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK) 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Generelt VED UHELL KONTAKT FISCHE MARINE A/S TLF: Transportfareseddel BRANNFARLIG VÆSKE (ADR/IMO/IATA KL. 3). (R D DIAMANT MED FLAMMESYMBOL) GIFTIG STOFF (ADR/IMO/IATA KL. 6.1). (HVIT DIAMANT MED DØDNINGEHODE UN-nr ADR-klasse Klasse 3: Brannfarlige væsker. Klasse 6.1: Giftige stoffer. Proper shipping name, nasj. LIM Veitransportopplysninger Pakkegruppe III Unntatte mengder: 5 liter pr.pakning; 20 kg pr. kolli 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler MEGET BRANNFARLIG, GIFTIG, MILJØSKADELIG Risikosetninger R-11 Meget brannfarlig. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-20/21 Også farlig ved innånding og hudkontakt. R-61 Kan gi fosterskader. R-63 Mulig fare for fosterskade. Sikkerhetssetninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S-21 Det må ikke røykes under bruk. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S-53 Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon.

7 YL-gruppe Ikke relevant etter 1 juli 2005 Referanselister Forskrift om endring av forskrift 16 juli 2002 om klassifisering, merking, m.v av farlige kjemikalier Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren AT best. nr 361 Norsk stoffliste 2002 med endringer i henhold til den 29.tekniske tilpasning til rådsdirektiv 67/548/EØF Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier av 30/ Forskrift om farlig avfall ADR 200 EU direktiver 2004/73/EF 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE Brukers anmerkninger Denne informasjon gjelder kun det ovennevnte produkt og gjelder ikke nødvendigvis dersom det brukes sammen med annet (andre) produkt(er) eller i noen prosess. Opplysningene er så vidt vi vet riktige og fullstendige og er gitt i god tro, men uten ansvarsforpliktelser. Det er brukerens eget ansvar å forvisse seg om at opplysningene er riktige og fullstendige for hans spesielle bruk av produktet Anvendelse Herdelim Litteraturreferanser Dangerous Properties of Industrial Chemicals. 6.edition, N.Sax, OSHA Air Contaminants - Permissible Exposure Limits. (Title 29). Hazardous Materials: Emergency Response Guidebook. DOT-P , NFPA49: Hazardous Chemical Data NIOSH/OSHA Pocket Guide to Chemical Hazards Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for Chemical Safety Data Guide. Bureau of National Affairs, Diverse kjemikaliekataloger Revisjonskommentar R-setninger nevnt i Pkt 2 og ikke i Pkt 15 er i klartekst R10=Brannfarlig R-36=Irriterer øynene R-22=Farlig ved svelging R-50=Giftig for vannlevende organismer R-62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen R-66=Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R-67=Damp kan forårsake døsighet og svimmelhe Utarbeidet av: HMS-databladet er revidert og kvalitetssikret av Haslund Consult Tlf: i henhold til Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier av 30/7-200 Revisjonsdato: Revisjonsnr. / erstatter HMS-DB av dato: Databladstatus: Godkjent. Dato:

8 Signatur: Johan Fredrik Haslund

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer