Attreising og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attreising og utvikling"

Transkript

1 PROSJEKTMANDAT Attreising og utvikling av Lærdalsøyri 13. februar 2014 Lærdal kommune

2 Innhald 1 OVERORDNA MÅL OG RAMMER 3 2 OPPGÅVEOMFANG 8 3 MÅL 10 4 PROSJEKTORGANISERING 12 5 AVGJERDSPUNKT 14 6 GJENNOMFØRING 15 7 TIDSPLAN 21 8 ØKONOMI 22 9 ADMINISTRATIV GJENNOMFØRING 23 2

3 1 Overordna mål og rammer 1.1 Bakgrunn Brannen på Lærdalsøyri natta mellom 18. og 19. januar 2014 øydela 40 bygningar fleire enn nokon annan brann i Noreg sida bustader brann ned. Omlag 70 personar vart husville og mista stort sett alt dei eigde. Fleire organisasjonar og verksemder, både private og offentlege, vart råka. 446 personer var innom Lærdal sjukehus for sjekk, og 270 ble lagt inn for kortare eller lengre tid; dei aller fleste med røykskader. Men ingen vart alvorlig skadd. Figur 1 Oversikt over brannområdet. Foto: Geir Olsen/VG Brannen, eller brannane herja eit område på omlag 500 x 200 m og eit mindre område sør for Rv 5. To heile kvartal brann ned. Nokre hus vart lagt i oske eller totalskada; andre vart spart. 3

4 Mesteparten av den verneverdige busetnaden vart redda. Fem verneverdige hus gjekk tapt, to av dei var freda. Brannen øydela truleg verdiar for meir enn 200 mill. kr. 1.2 Oppdraget Ein nasjonal katastrofe som dette stiller store krav til alle dei råka, lokalsamfunnet elles, næringsliv, frivillig og offentleg sektor. Særleg merksemd vert retta mot kommunen som naturleg koordinator og sentral aktør, både kriseleiinga i akuttfasen og i opprydding, attreising og utvikling. Katastrofen har nasjonal dimensjon. Det er ikkje mogleg å tenke seg at opprydding og attreising utan monaleg hjelp og støtte frå regionale og nasjonale styresmakter Fylkesmannen I møte med Fylkesmannen orienterte kommunen om at det er starta eit arbeid med: 1. Søknad om statleg støtte for ekstraordinære utgifter i samband med handtering av brannen 2. Eit eige prosjekt for kompetansestøtte til kommunen på lengre sikt. Det vart alt i møte semje om eit prosjekt for kompetansestøtte til oppbygging og utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon på lengre sikt. Aktuelle område/tenester er plan, byggteknisk, økonomi, informasjon, leiarstøtte og juridisk hjelp. Det vart avtalt at kommunen, etter ein modell for prosjektorganisering skal lage ein prosjektplan. I organisering og gjennomføring vil mandatet (vedtak) frå kommunestyret vere forankringa. Det føreset etablering av styringsgruppe, prosjektleiar, prosjektgruppe og aktuelle arbeidsgrupper. Etter avtale blir planen sendt til Fylkesmannen innan om lag to månader. Den blir grunnlag for ein søknad om kompensasjon til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det var og semje om at kommunen må gjennomføre ei intern evaluering i løpet av kort tid. Fylkesmannen kan bidra i den vidare evalueringsprosessen. I ettertid må kommunen vere budd på å dele sine erfaringar med andre (både med andre kommunar i fylket og nasjonalt) Kommunal- og moderniseringsdepartementet I møte med Kommunal- og moderniseringsministeren og Fylkesmannen oppmoda ordføraren om: 1. A-kontostøtte på 5 millionar kroner for fyrste halvår 2. Løyve til, via Fylkesmannen å sende ein søknad om ekstraordnære omstillingsmidlar og finansiering av eit program for «Attreising og utvikling av Lærdalsøyri» til handsaming i revidert statsbudsjett våren

5 Kommunal- og moderniseringsministeren lova å komme attende raskt om a-kontostøtta og frist for innsending av programmet. 1.3 Balanse mellom delvis motstridande omsyn (verdival) Det vert no viktig å sikre god balanse mellom tre sentrale omsyn: Føre Lærdalsøyri raskt attende til normalt liv Minke framtidig sårbarheit Utvikle Lærdalsøyri som ein effektiv, verdifull og attraktiv tettstad 1.4 Mandat og program Prosjektmandatet vil, etter vedtak i kommunestyret vere det mandatet som Fylkesmannen har bedt om når det gjeld organiseringa. Det hastar å få det på plass. Vedtaket er samstundes grunnlaget for å lage eit «Program for attreising og utvikling av Lærdalsøyri» som syner korleis gjennomføringa kan skje, kva det vil koste og finansieringa. Deler av prosjektplanen og programmet vil vere samanfallande. Prosjektmandatet gir alt no kommunestyret høve til å sette nokre førebelse rammer, vurdere balansen mellom attreising og utvikling og peike ut retninga. Det syner og prosessen for å lage programmet for «Attreising og utvikling av Lærdalsøyri». Samstundes vil det vere ein tydeleg marsjordre for rådmannen og nyttig informasjon for ålmenta. Programmet skal syne planen for gjennomføringa, dei samla offentlege kostnadane og korleis dette er tenkt finansiert. Det vil vere grunnlag for søknad om løyving og må vere vedteke innan dei fristar nasjonale og regionale styresmakter no set. 1.5 Fasar Ein katastrofe har vanlegvis fire fasar: Akutt Opprydding Attreising Utvikling 1.6 Attreising og utvikling Programmet skal gjere Lærdalsøyri betre rusta for framtida og samstundes sikre rask og effektiv attreising. Å kombinere attreising og utvikling/omstilling er mykje meir krevjande og komplisert enn berre å reise opp att det som brann ned. Samstundes kan det syne seg å vere god investering i framtida. 5

6 Ein katastrofe endrar mange av planføresetnadene. Han gir og nye mogelegheiter. 1.7 Rammer Kommunen er liten. Folketalet 3. kvartal 3013 var Sida 2010 har folketalet minka med 58 innbyggjarar. Økonomien er svak og sårbar. Fylkesmannen har kommunen på ROBEK 1 -lista. Etter ein katastrofe vil planlegging for attreising og utvikling gjerne skje raskare enn normalt. Det vil og vere ein meir dynamisk prosess. Lokalsamfunn har ikkje alltid høve til å følgje vanlege prosedyrar for å komme attende til normalt liv. Prosessen vil ofte vere meir målretta, avgrensa, realistisk og nøktern. Det er viktig at planlegginga skjer innafor realistiske økonomiske rammer. Slik vert det ikkje vert skapt for store forventingar. 1.8 Omstillingsplan og status Det er vedteke ein plan for omstilling i Lærdal kommune. Planen har motto «Samhandling for berekraftig utvikling» og har desse utviklingsprogramma: «Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønnsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med fokus på heilårsaktivitet Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innanfor områder der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen» Fylkeskommunen har dei siste åra godkjent kommunen som omstillingskommune. Hovudutval for plan og næring førte dette vidare i sitt vedtak Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev Lærdal kommune omstillingsstatus for åra 2014 og Omstillingsarbeidet skjer i eit samarbeid med Årdal kommune. 1 «Register om betinga godkjenning og kontroll» 6

7 5. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev Lærdal kommune ei løyving på inntil kr til omstillingsarbeidet i Unytta omstillingsmidlar frå 2012 og 2013 løyvingane vert godkjent overført til bruk i » 1.9 Fond Etter brannen vart det samla inn mykje klede og liknande. I tillegg vart det skipa eit fond med føremål å gje økonomiske bidrag til personar som er råka av storbrannen på Lærdalsøyri, då primært til økonomiske verdiar som ikkje vert dekka av forsikring eller andre tilskotsordningar. 7

8 2 Oppgåveomfang Det er rekna med at prosjektet vil vare ut Prosjektmandatet dekker oppfølging av akuttfasen og opprydding, særleg i høve ansvars- og kostnadsfordeling og hjelp til dei som er råka. Dei sentrale elementa i mandatet og særleg i programmet vil likevel vere attreising og utvikling. Sjølve programmet bør ha desse hovudelementa: Figur 2 Hovudelementa i programmet og grenseflata mellom dei Det vil vere overlapp og grenseflater mellom elementa. Formannskapet, som styringsgruppe og rådmannen som utførar får ei sentral rolle i å syte for at tempo og ambisjonar her vert godt avstemt Absolutt krav Program for attreising utvikling vil vere det sentrale. Her må alt som følgjer av brannen med. Dei kommunale tenestene skal ikkje verte redusert som følgje av brannen. På ei rad område vil det vere naudsynt å styrke tenestetilbodet mot dei som er råka. Det er og naudsynt å styrke ulike sider av den kommunale organisasjonen, både politisk og administrativt. Gjennomføring og styrking av den vedtekne omstillingsplanen blir viktigare enn nokon gong. 8

9 2.1.2 Ønskelige krav Dei vedtekne kommunale planar og prosessar skal gå mest mogleg upåverka av brannen. Formannskapet skal gå gjennom heile porteføljen og eventuelt legge noko på vent, førebels dette halvåret. Det er ynskjeleg at styrkinga av administrasjonen gir varig kompetanse Avgrensingar Omstillingsarbeidet var alt organisert, planlagt og finansiert før brannen. Det bør difor halde fram mest mogleg uavhengig av prosjektet, men med gjensidig merksemd mot grenseflater og overlapp. Som formannskapet må omstillingsstyret og gå gjennom porteføljen for å gjere justeringar i tempo og prioritering som følgje av dei endra planføresetnader som brannen har gitt. I finansieringa av programmet for Attreising og utvikling vil det vere aktuelt å be om ekstraordinære statlege omstillingsmidlar utover det som no er vedteke i fylkeskommunen. 9

10 3 Mål 3.1 Overordna mål Føre Lærdalsøyri raskt attende til normalt liv Minke framtidig sårbarheit Utvikle Lærdalsøyri som ein effektiv, verdifull og attraktiv tettstad 3.2 Konkrete mål Her er lista opp dei konkrete måla som kjem som resultat av hovudaktivitetane slik dei er lista opp i kap Oppfølging av akuttfasen Samarbeidet med dei råka er godt Skadeomfanget er kartlagt og skjønnsmiddelkompensasjonen er utbetalt Akuttfasen er evaluert 3.4 Opprydding Samarbeidet med dei råka er godt Materielle skader er kartlagt og kostnadsrekna All brannskada eigedom er rydda 3.5 Attreising og utvikling Eksterne mål Dei råka, media og ålmenta er godt oppdatert til ein kvar tid Alle som vart råka har tilfredsstillande mellombels løysing fram til permanent løysing er på plass Hjelpefondet er fordelt Utviklingsprogramma i revidert plan for omstilling i Lærdal kommune er gjennomført Fylkeskommunen har forlenga omstillingsstatus og auka løyvinga Føljeprosjekta er fullfinansiert og starta Erstatningstomter er klar og ferdig regulert Lærdalsøyri er ein effektivt, verdifult og attraktiv tettstad 10

11 3.5.2 Interne mål Tenestetilbodet er i stand til å møte trongen for ekstra innsats mot dei råka Dei politiske organa er i stand til å ta gode og raske avgjerder Administrasjonen er i stand til å møte dei ekstra utfordringane brannen har skapt Programmet er fullfinansiert og har god økonomistyring Det ligg føre komplett, digitalisert dokumentasjon av alle fasar Alle rapportar er rettidige og fullstendige Evalueringa er gjennomført, prosjektet avslutta og rapport sendt overordna mynde 11

12 4 Prosjektorganisering Attreising og utvikling etter katastrofar skil seg frå ordinære planprosessar. Dei er ikkje lineære, føreseielege og statiske. Snarare er dei dynamiske og interaktive. Dei set store krav til avgjerdsevne og vilje, både politisk og administrativt. Tidleg og tydeleg rolleavklaring er difor naudsynt. Det er naturleg å forankre roller og hovudansvarsområde i kommunelova. Det gir formelle rammer, struktur og rutinar som alt er på plass. Soleis vert kommunestyret den sentrale prosjekteigar, formannskapet styringsgruppe og rådmannen ansvarleg for gjennomføringa. Fylkesmannen har og ein sterk eigarskap. 4.1 Roller og bemanning Tabell 1 Roller 2 Rolle Eigarskap Organisasjon/Person Hovudansvarsområde Prosjekteigar A Kommunestyret Prosjektmandat Godkjenne programmet Legge overordna rammer A Formannskapet Løyvefullmakt Styringsgruppe B Fylkesmannen Følgje prosjektet tett Kontakt mot overordna mynde Styringsgruppe A Formannskapet Styre prosjektet Sjå til at rådmannen gjennomfører Rapportere til kommunestyret og overordna mynde Prosjektansvarleg A Rådmannen Gjennomføre Rapportere til styringsgruppa 2 A-eigar: Hovudinteresse i prosjektet med monalege ressursar og som stiller store krav til gjennomføring og resultat B-eigar: Interesse i prosjektet og deltar med ressursar og forventar resultat C-eigar: Tek del i prosjektet med moralsk støtte. Stiller ikkje krav i prosjektet 12

13 Rolle Eigarskap Organisasjon/Person Hovudansvarsområde Prosjektleiar/ programleiar Konsulent 3 Styre prosjektorganisasjonen etter instruks frå rådmannen Prosjektdeltakarar Kommuneadministrasjonen Delta i prosjektet etter instruks frå rådmannen B Lærdal Energi, Lærdal Næringsutvikling m.m. Delta når det er relevant Referansegruppe Eksterne konsulentar Prosjekttilsette (mellombels) Delta etter instruks frå rådmannen C Andre offentlege etatar Delta når det er relevant Dei råka og deira representantar Riksantikvaren Andre offentlege etatar Fylkeskommunen Vert avgjort seinare Må vere på plass når sjølve programmet startar. 4.2 Prosjektleiing Som prosjektansvarleg har rådmannen ansvar for: Gjennomføringa Totaløkonomi Samsvar mellom prosjektplan og mål Kvalitetssikring Rapportering Å følgje opp rammene for prosjektet Ekstern informasjon Prosjektleiaren har det utøvande ansvaret for prosjektet og rapporterer direkte til rådmannen. 3 Rådmannen har engasjert Vidsyn rådgivning as som prosjektleiar. 13

14 5 Avgjerdspunkt 5.1 Krav til avgjerdspunkt Sjølve programmet vil innehalde ei rad avgjerdspunkt. Førebels er det naturleg å liste opp dei som gjeld fyrste halvår og fram til Attreisings- og utviklingsprogrammet er godkjent. Sjølve programmet vil vere mykje meir detaljert her. Tabell 2 Oversyn over Avgjerdspunkt fyrste halvår AP# Dato Tema Dokumentasjon AP Mandatet vedteke i kommunestyret Prosjektmandat AP 2 Februar/mars A-kontotilskott frå KMD Tilsegnsbrev AP 3 Februar/mars Skjønnstilskott frå Fylkesmannen Tilsegnsbrev AP 4 Mars/april Attreising- og utviklingprogrammet vedteke av kommunestyret Program AP 5 Mai/juni Revidert statsbudsjett Vedtak i Stortinget AP 6 Juli Programstart 14

15 6 Gjennomføring Hovudaktivitetane er førebels. Det er venta at sjølve Attreisings- og utviklingsprogrammet vil føre til justeringar. Nokre av aktivitetane vil vere gjennomført før sjølve programmet er godkjent. Prosjektet har desse hovudaktivitetane HA 1: Oppfølging av akuttfasen HA 2: Opprydding HA 3: Kartlegging, dokumentasjon og informasjon HA 4: Mellombelse og kortsiktige løysingar HA 5: Finansiering og økonomistyring HA 6: Arealplanlegging og tettstadutvikling HA 7: Styrking av kommunale tenester HA 8: Omstilling og næringsutvikling HA 9: Føljeprosjekt 6.1 Hovudaktivitetar HA 1: Oppfølging av akuttfasen Føremål Få eit best mogleg samarbeid med dei som er råka Kartlegge skadeomfanget og kostnadane Fordele skjønnsmiddelkompenasjonen Gjennomføre evalueringane av akuttfasen Oppgåver 1. Få oversikt over dei som er råka a. Syte for at dei er informert om kva kommunen no gjer og planlegg b. Få oversikt over kva dei venter av hjelp og støtte frå kommunen c. Syte for at dei får eit best mogleg kommunalt tenestetilbod d. Orientere om hjelpefondet e. Sikre dei eit best mogleg tilbod frå andre offentlege etatar 2. Kartlegge skadeomfanget og kostnadane a. Levere Fylkesmannen anslag på eksterne og interne utgifter som ikkje vert dekka på anna vis (forsikring mm). Frist 15. februar Fordele skjønnsmiddelkompenasjonen for dei ekstraordinære utgiftene i samband med brannen a. Dokumentere at kompensasjon for ekstraordinære utgifter til sjølve brannen er nytta til føremålet og at det er samsvar mellom anslag og reelle utgifter 15

16 4. Gjennomføre evalueringane 4 av akuttfasen Resultat Samarbeidet med dei råka er godt Skadeomfanget er kartlagt og skjønnsmiddelkompensasjonen er utbetalt Akuttfasen er evaluert HA 2: Opprydding Føremål Få eit best mogleg samarbeid med dei som er råka Få oversikt over dei materielle skadane Syte for at dei som har hatt materielle skader er godt informert Rydde all brannråka eigedom Oppgåver 1. Få oversikt over dei materielle skadane på a. Kommunal eigedom b. Anna offentleg eigedom c. Anna eigedom (private, verksemder og frivillige organisasjonar) 2. Syte for at dei som har hatt materielle skader er informert om kva kommunen no gjer og planlegg a. Få oversikt over kva dei venter av hjelp og støtte frå kommunen b. Syte for eit best mogleg kommunalt tenestetilbod c. Rettleie i høve anna offentleg tenestetilbod 3. Rydde kommunal eigedom 4. Syte for at all anna eigedom vert rydda av den som har ansvaret a. Ha god dialog med forsikringsselskapa Resultat Samarbeidet med dei råka er godt Materielle skader er kartlagt og kostnadsrekna All brannskada eigedom er rydda 4 J.fr. referat frå møte med Fylkesmannen

17 6.1.3 HA 3: Kartlegging, dokumentasjon og informasjon Føremål Halde dei råka, media og ålmenta godt oppdatert Samle, digitalisere og katalogisere all informasjon Gjennomføre undervegs- og sluttevaluering Oppgåver 1. Nytte kommunen sin heimeside og andre kanalar til informasjon a. Eige «fane» for Attreising b. Folkemøte c. Møte med dei råka d. Pressemøte 2. Nytte det kommunale arkivsystemet til å samle: a. All relevant korrespondanse b. Presseklipp c. Foto/video/lyd Resultat Dei råka, media og ålmenta er godt oppdatert til ein kvar tid Det ligg føre komplett, digitalisert dokumentasjon av alle fasar Evalueringa er gjennomført, prosjektet avslutta og rapport sendt overordna mynde HA 4: Mellombelse og kortsiktige løysingar Føremål Tilby alternativ innkvartering/lokale for dei som er råka Tilby ledige, byggeklare tomter Oppgåver 1. Tilby alternativ innkvartering for dei som treng det a. Kartlegge bustadmarknaden b. Innkvarteringskontakt 2. Tilby alternative lokale/areal for dei som treng det a. Kartlegge og formidle Resultat Alle som vart råka har tilfredsstillande løysing fram til permanent løysing er på plass 17

18 6.1.5 HA 5: Finansiering og økonomistyring Føremål Sjå til at alle fasar og hovudaktiviteter er fullfinansiert Kalkulere og budsjettere realistisk Rapportere på fastsette tidspunkt Administrere midlar frå hjelpefondet Oppgåver 1. Få oversikt over kommunale midlar 2. Få oversikt over forsikringsutbetalingar for kommunal eigedom 3. Søke om a-konto- og fullfinansiering frå: a. Fylkesmannen (skjønnsmidlar) b. Kommunal- og moderniseringsdepartementet c. Fylkeskommunen (omstilling og tettstadutvikling) d. Riksantikvaren 4. Lage program for Attreising og utvikling innan fristen for revidert statsbudsjett og søke: a. Ekstraordinære statlege omstillingsmidlar b. Eigne midlar til Attreising og utvikling 5. Rapportere til overordna mynde på fastsette tidspunkt Resultat Programmet er fullfinansiert og har god økonomistyring Alle rapportar er rettidige og fullstendige Hjelpefondet er fordelt HA 6: Arealplanlegging og tettstadutvikling Føremål Så raskt som mogleg regulere naudsynt areal for attreising Lage program for tettstadutvikling av Lærdalsøyri Oppgåver 1. Kartlegge planstatus for aktuelle areal (både brannområde og andre utbyggingsalternativ) a. Identifisere flaskehalsar i høve: i. Flaum, vern, ras og eigedomstilhøve 2. Arrondere og prioritere reguleringsområde a. Legge ned ev. byggeforbod og starte reguleringsarbeidet 3. Lage og gjennomføre program for tettstadutvikling av Lærdalsøyri 18

19 Resultat Erstatningstomter er klar og ferdig regulert Lærdalsøyri er ein effektivt, verdifult og attraktiv tettstad HA 7: Styrking av kommunale tenester Føremål Mellombels og så raskt som mogleg styrke dei kommunale tenestene, politikk og administrasjon Sikre at kompetansen også på sikt kjem organisasjonen til gode Oppgåver 1. Styrke det kommunale tenestetilbodet mot dei råka: a. Helse, psykiatri, skulen og barnehagen på Øyri, tekniske tenester og plan, mm 2. Styrke dei folkevalde og dei politiske organa 3. Styrke rådmannsfunksjonen Resultat Tenestetilbodet er i stand til å møte trongen for ekstra innsats mot dei råka Dei politiske organa er i stand til å ta gode og raske avgjerder Administrasjonen er i stand til å møte dei ekstra utfordringane brannen har skapt HA 8: Omstilling og næringsutvikling Føremål Omstillingsstyret går gjennom porteføljen for å gjere justeringar i tempo og prioritering som følgje av dei endra planføresetnader som brannen har gitt: Vekst i Lærdal Lev og bu i Lærdal Opplev Lærdal Knutepunkt Lærdal Sikre vidare omstillingsstatus og auka løyving Oppgåver 1. Oppgåvene er fastsett i planen, men endra planføresetnader krev auka fokus og tempo 2. Søke om forlenga omstillingsstatus og auka fylkeskommunal medverknad Resultat Utviklingsprogramma i plan for omstilling i Lærdal kommune er gjennomført 19

20 Fylkeskommunen har forlenga omstillingsstatus og auka løyvinga HA 9: Føljeprosjekt Føremål Identifisere, etablere og finansiere relevante følgjeprosjekt som t.d. Brannsikring av Gamleøyri Føljeforsking Mm. Oppgåver 1. Vert definert i sjølve programmet Resultat Føljeprosjekt er fullfinansiert og starta 20

21 7 Tidsplan Det er knytt ei rad føresetnader til framdrift. Sjølve programmet vil vere mykje meir detaljert på framdrifta i dei ulike hovudaktivitetane. Tabell 3 Forenkla framdrift Hovudaktivitet HA 1: Oppfølging av akuttfasen HA 2: Opprydding HA 3: Kartlegging, dokumentasjon og informasjon HA 4: Mellombelse og kortsiktige løysingar HA 5: Finansiering og økonomistyring HA 6: Arealplanlegging og tettstadutvikling HA 7: Styrking av kommunale tenester HA 8: Omstilling og næringsutvikling HA 9: Føljeprosjekt Tidplan (kvartal)

22 8 Økonomi I denne fasen er det uråd å presentere eit budsjett for kommunen sitt engasjement i heile prosjektperioden. Skadeomfanget er ikkje godt nok klarlagt, korkje på kommunale bygningar eller infrastruktur. Utgifter frå akuttfasen vil vere klar 15. februar Atterisings- og utviklingsprogrammet vil ha eit detaljert budsjett. Det fell fyrst på plass når søknaden vert sendt Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Under føresetnad av at departement stetter ynskje om a-kontoutbetaling er det mogleg å sette opp følgjande budsjett for fyrste halvår Tabell 4 Førebels budsjett a-konto tilskott (kr 1 000) Kostnader Finansiering Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kjelde Beløp Styrking av kommunale tenester A-konto tilskott fyrste halvår medrekna ekstern hjelp Opprydding 500 Styrking av folkevald nivå 500 Regulering og tettstadutvikling Ymse 500 Sum

23 9 Administrativ gjennomføring Under, men og i grenseflata mellom kvar av hovudaktivitetane vil rådmannen etablere sokalla «Arbeidspakker» som syner mål, oppgåver, ressursbruk (korleis tilsette og engasjert vert nytta inn i prosjektet), startdato, tidsrom mm. Det vil skje i tett dialog med prosjektleiinga. Det er ei føresetnad at lokale, eksterne aktørar som t.d. Lærdal Næringsutvikling og Lærdal Energi kan delta her. Som vedlegg ligg mogleg mal. 9.1 Vedlegg 1: Mal for «Arbeidspakker» AP 1 XXXX Startdato: Lengde: Deltakarar: Personmånader per deltakar Mål: Xxxxxx Arbeidsbeskrivelse xxxxxxxx Tema vil mellom anna vera: xxxxx Oppgåver: O1.1 Xxxxx O1.2 Xxxxx Milepålar og leveransar L1.1 Xxxxx 23

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri Attreising og utvikling Lærdalsøyri Balanse mellom verdival Raskt attende til normalt liv Minke framtidig sårbarheit Sjanse til å utvikle Effektivitet Verdi Attraktivitet 20.02.2014 Attreising og utvikling

Detaljer

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri Attreising og utvikling Lærdalsøyri Balanse mellom verdival Raskt attende til normalt liv Minke framtidig sårbarheit Sjanse til å utvikle Effektivitet Verdi Attraktivitet 06.03.2014 Attreising og utvikling

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr Arkiv Dato: 14/117-4 Jan Øhlckers K

Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr Arkiv Dato: 14/117-4 Jan Øhlckers K Lærdal kommune Rådmannskontoret Styringsgruppa Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr Arkiv Dato: 14/117-4 Jan Øhlckers K1-28.02.2014 Innkalling til møte i styringsgruppa for Attreising og utvikling

Detaljer

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling Attreising og utvikling av Lærdalsøyri ENDRINGSLOGG PROGRAM Attreising og utvikling Lærdalsøyri 19. mars 2014 Lærdal kommune Berre til orientering for formannskap og kommunestyre 1. Endringslogg I programmet:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling 2 PROGRAM Attreising og utvikling Lærdalsøyri 20. mars 2014 Lærdal kommune 3 Innhald 1. Bakgrunn 6 2. Oppgåveomfang 10 3. Absolutte krav 12 4. Mål 13 5. Gjennomføring 16 6. HA 1: Oppfølging av akuttfasen

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Prosjektplan. Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes. gnr 145 bnr 1 m.fl. 1. Mål og rammer

Prosjektplan. Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes. gnr 145 bnr 1 m.fl. 1. Mål og rammer Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes gnr 145 bnr 1 m.fl. Prosjektplan 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Området som er føreslege regulert, ca 300 da, inkluderar m.a. Husnes sjukeheim, omsorgsbustader

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013

Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013 Omstillingsplan Lærdal 2013-2017 Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013 Samhandling for berekraftig utvikling INNLEIING 3 1. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for 4 Lærdal kommune 2013 2017 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møte nr: 2014-3 Tid: 27. mai 2014 kl. 12.00-14.30 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Omstillingsstyret: Jan Geir Solheim (styreleiar)

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV GLOPPEN KOMMUNE PROSJEKTPLAN Dato: 15. august 2005 FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV PROSJEKTPLAN - FORPROSJEKTET Vedteken i Teknisk-, Landbruk- og Kulturutvalet 24.8.2005 Foto: Terje Rakke/Nordic

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet.

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. februar 2012 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Askvoll kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Lærdal kommune 4/14 - ORIENTERINGSSAKER: «Soa_Navn» HA 1: Oppfølging av akuttfasen. Styringsgruppa

Lærdal kommune 4/14 - ORIENTERINGSSAKER: «Soa_Navn» HA 1: Oppfølging av akuttfasen. Styringsgruppa Lærdal kommune «Soa_Navn» Styringsgruppa 4/14 - ORIENTERINGSSAKER: HA 1: Oppfølging av akuttfasen EVALUERING AV AKUTTFASEN DSB har no sett ned ei arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å lage ei samla evaluering

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan for sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan for sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan for sonderingsfasen 10.12.2014 Mål for sonderingsfasen: Avgjera kva for alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i utgreiingsfasen Peika ut maksimalt 3 alternativ Utarbeida

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3 Prosjektplan Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober 2008 - v.3 1. Mål og rammer.1 Bakgrunn Høyanger kommune har over lengre tid hatt negativ folketalsutvikling, i hovudsak knytt til aldersgruppa 20-40

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer