Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12"

Transkript

1 Rusrelaterte skader på foster og barn Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus

2 Skader ved bruk av rusmiddel Berekna at omlag foster blir eksponert for psykoaktive rusmidler årleg i USA (1) Medisinske, psykososiale og økonomiske konsekvensar er katastrofale, ikkje berre for dei som blir eksponert, men for samfunnet som heilhet. Samanhengen mellom eksponering for rusmiddel i svangerskapet og skader på fosteret har vore kjent i uminnelege tider, bl.a. blir det i Dommarane 13,7 i Det Gamle Testamentet advara mot alkoholbruk i svangerskapet Først påslutten av 1950-talet, i samband med bruk av Thalidomide hos gravide, vart det oppmerksomhet kring dei irreversible konsekvensane 1. Fetal drug effects, 2005

3 Disposisjon 1. Alkohol 2. Andre rusmiddel 3. Legemiddelassistert rehabilitering

4

5

6 Alkoholrelaterte skader Samandrag av Lægreid L., Bruarøy S., Reigstad H.: Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskapet, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 4, 2005; 125:

7 Bakgrunn Over 40 år sidan dei første rapportane om skadeverknad av alkohol på foster. (1) Begrepet Føtalt alkoholsyndrom FAS- lansert av Jones & Smith i (2) Forsking rundt alkoholen sin skadelege verknad på foster er belyst med langtidsoppfølging av barn og gjennom dyrestudier. Føtalt alkoholsyndrom viktigaste årsak til mental retardasjon som kan førebyggast. (3) 1. Lemoine P, Haronsseau H, Borteyru JP et al. Les enfants de parents alcooliques: anomalies observées àpropos de 127 cas. Quest Medical 1968: 25: Jones KL, Smith DW. Recognition of the fetal alcohol syndrome inearly infancy. Lancet 1973; 2: Abel EL, Sokol RJ. Fetal alcohol syndrome is now leading cause of mental retardation. Lancet 1986; 2: 1222.

8 Terminologi Barn eksponert for alkohol i fosterstadiet kan fåvarierande grad av skader. Desse har fått ulike betegnelsar: Føtalt alkoholsyndrom -FAS Føtal alkoholeffekt -FAE Alcohol-related birth defect ARBD Alcohol-related neurodevelopmental disorder ARND Amerikansk ekspertgruppe har gjennomgått problematikken rundt alkoholbruk og fosterskader og har laga nye retningslinjer for diagnostikk av føtalt alkoholsyndrom og spekteret av føtale alkoholskader; Fetal alcohol spectrum disorders FASD. (1) Begrepet dekker alle andre alkoholrelaterte symptom, slik som motoriske og mentale forstyrringar og atferds- og lærevanskar. 1. Fetal alcohol syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis. Atlanta, GA: National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities, 2004.

9 Føtalt alkoholsyndrom - FAS Kriterier for diagnosen føtalt alkoholsyndrom: 1.Dysmorfe ansiktstrekk: Kort augespalte Epikantus Flat og brei naserot Smalt midtansikt Glatt overleppe med manglande philtrum Smalt lepperødt 2.Pre-og postnatal veksthemning Lengde og/eller vekt under 10-percentilen 3.Dysfunksjon av sentralnervesystemet Tidlegare var bekrefta maternelt alkoholkonsum et nødvendig kriterium, men kartlegging av dette kan vera vanskeleg, og dette kriteriet er derfor utelatt i dei nye anbefalingane.

10

11

12 Førekomst FAS er einaste veldefinerte alkoholrelaterte skade. Vanskeleg å avgjera omfang av øvrige alkoholrelaterte skader. Prevalensen av fullstendig utvikla FAS varierer frå land til land, avhengig av registrering og forskjell i alkoholvaner. På verdensbasis estimert insidens av FAS: 0,95 pr levande fødde barn. I USA er førekomst betydeleg høgare: 1,97 pr 1 000, og svært varierande avhengig av sosioøkonomisk status og rase (1) 1. Abel EL. An update on incidence of FAS: FAS is not an equal opportunity birth defect. Neurotoxicol Teratol 1995; 17:

13 Enquêteundersøkelse frå Sverige: Prevalens FAS 0,5/1 000 (1) Prevalens FAE 1/1 000 (1) Tilsvarande tal i norsk undersøking ved Ullevål universitetssykehus (2) Når barn med alkoholrelaterte skader (alkoholrelatert fødselsskade (ARBD) og alkoholrelatert utviklingsavvik (ARND)) blir rekna med, er prevalensen betydeleg høgare. Ein studie fra Seattle, USA frå perioden viste dåein prevalens på9,1/1 000 (3) 1. Connheim U, Rydberg U. Glöm inte risken för fosterskador av alkoholbruk under graviditet! Läkartidningen 2000; 97: Sande HA, Vold I, Lindemann R et al. Den gravide rusmiddelbruker. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: Sampson PD, Streissguth AP, Bookstein FL et al. Incidence of fetal alcohol syndrome and prevalence of alcohol related neurodevelopmental disorder. Teratology 1997; 56:

14 Maternelle risikofaktorar Små mengder alkohol i svangerskapet kan gi vedvarande mentale skader hos barnet (1). Kartlegging av alkoholforbruket er av stor betydning, men data bygger oftast på sjølvrapportering med tendens til betydeleg underestimering. Ingen sikre biokjemiske markører kan identifisera kvinner som misbrukar alkohol i svangerskapet. Dansk studie frå 1999 (2) : 90 % av kvinnene reduserte sitt alkoholforbruk. 40% av kvinnene rapporterte minst éi «fyllekule»i svangerskapet 25 % drakk meir enn 1 alkoholenhet (12 g rein alkohol) dagleg i andre trimester 1. Streissguth AP, Barr HM, Sampson PD. Moderate prenatal alcohol exposure: effects on childs IQ and learning problems at age 7 1/2 years. Alcohol Clin Exp Res 1990; 14: Kesmodel U, Kesmodel PS, Larsen A et al. Use of alcohol and illicit drugs among pregnant Danish women in Scand J Public Health 2003; 31: 5 11.

15 Skadelege verknader Kompleks verknad på utvikling av hjernen. For visse grupper hjerneceller kan alkohol medføra auka celledød, mens den i andre celler direkte påverkar cellefunksjon.(1) Eitt av hovedkriteria i diagnostikk av FAS er avvikande ansiktstrekk. Alkohol hemmar produksjonen av retinol (vitamin A), som er viktig for utforming av brusk og beinstruktur i ansiktet (2) Alkohol påverkar hjernen i alle utviklingsstadier og kan resultera i uttalte anomalier. 1. Svensson K, Wentzel P, Fundele R et al. The fetal alcohol and genomic imprinting. I: Acta univerisitatis upsaliensis. Genomic silencing and expression during mammalian development. The special case of the imprinted H19 gene. Uppsala: Dissertations from the Faculty of Sciences and Technology, Goodlett CR, Horn KH. Mechanisms of alcoholinduced damage to the developing nervous system. Alcohol Res Health 2001; 25:

16 Eksponering i tidleg svangerskap kan gi mikrocefali, migrasjonsforstyrrelsar, midtlinjeanomaliar (agenesi av corpus callosum, septo-optisk dysplasi) og avvik i hjernestamme og cerebellum. (1) Eksponering i siste delen av svangerskapet kan gi redusert og avvikande dendrittutvikling og hemming av myeliniseringsprosessen, som kan forklare dei kognitive vanskar og atferdsforstyrringar som mange barn har.(2) 1. Coulter CL, Leech RW, Schaefer GB et al. Midline cerebral dysgenesis, dysfunction of the hypothalamicpituitary axis, and fetal alcohol effects. Arch Neurol 1993; 50: Ferrer I, Galofre E. Dendritic spine anomalies in fetal alcohol syndrome. Neuropediatrics 1987; 18:161 3.

17 Diagnostiske utfordringar Mor sitt alkoholmisbruk blir ikkje fanga opp Barnet sine spesielle trekk blir ikkje gjenkjent, verken i nyføddperioden eller påhelsestasjonen. Vanskeleg oppfølging pga. foreldrene sin situasjon Adopterte barn med klare stigmata forenleg med føtal alkoholskade uten at alkoholmisbruk i svangerskapet kan dokumenterast.

18 Utviklingsavvik Fullt utvikla FAS oftast relatert med omfattande hjerneskade. Barn med alkoholrelatert utviklingsavvik (ARND) har oftast ingen større intellektuell forsinking, men kan ha store atferdsproblem og ein nevropsykologisk utviklingsprofil som viser langsom og mindre effektiv behandling av informasjon (1) 1. Jacobson SW, Jacobson JL, Sokol RJ et al. Prenatal alcohol exposure and infant information processing ability. Child Dev 1993; 64:

19 Utviklingsprofil ved FAS (1): Verbal IQ er vanligvis svakare enn utførings-iq. Ofte problem med matematikk Nedsett fokusert merksemd Konsentrasjonsvanskar Atferdsvanskar Lærevanskar Dårleg impulskontroll Problem med sosial funksjon Andre problem (1): Avbroten skulegang Psykiske problem Alkohol-og rusproblem Kriminalitet 1. Streissguth AP, Barr HM, Kogan J et al. Understanding the occurance of secondary disabilities in clients with fetal alcohol syndrome (FAS) and fetal alcohol effects (FAE). Centers for Disease Control and Prevention. Final report. Seattle: University of Washington Publication Services, 1996: 4 70.

20 Andre skadeeffektar Ofte mange andre helseproblem, ex.: Misdanningar i andre organ Nedsett immunforsvar Vekstretardasjon

21 Tilrettelegging og førebygging Viktig å identifisera barn med alkoholskader tidlig for å kunne gjennomføre optimal tilrettelegging. Strukturert opplegg i stabilt miljø vil forbetre situasjonen betydeleg for det enkelte barnet (1). All forsking viser at bruk av alkohol i svangerskapet kan gi alvorlege kognitive forstyrringar og atferdsproblem i tillegg til alkoholrelaterte strukturelle forandringar i hjernen. Føtalt alkoholsyndrom er viktigaste årsak til mental retardasjon som kan førebyggast (2). Ingen veit kor mykje, eller snarare kor lite, alkohol som skal til for å gi fosterskader. Derfor anbefalast totalt avhold for å unngå alkoholrelaterte skader 1. Burd L, Cotsonas-Hassel TM, Martsolf JT et al. Recognition and management of fetal alcohol syndrome. Neurotoxicol Teratol 2003; 25: Abel EL, Sokol RJ. Fetal alcohol syndrome is now leading cause of mental retardation. Lancet 1986; 2: 1222.

22

23 Andre rusmiddel Samandrag frå Fetal drug effects, 2005 og andre kjelder

24

25

26 Tobakk Røyking i svangerskapet er relatert til lågare fødselsvekt, lengde og hovudomkrets Kvinner som røykte dagleg i svangerskapet fekk barn som i gjennomsnitt vog ca. 200 g mindre (1) Studier har vist at røyking gir høgare risiko for andre komplikasjonar: Dødfødsel Krybbedød (2) Morkakesvikt og morkakeløsning Røyking kan vera assosiert med abstinenser hos den nyfødde. Kvinner som røyker i graviditeten har større sjanse for å få utagerande barn (3). Effekten skuldast redusert oksygenering på grunn av dannelse av carboxyhemoglobin? 1. Haug K, Irgens LM, Skjaerven R, Markestad T, Baste V, Schreuder P. Maternal smoking and birthweight: effect modification of period, maternal age and paternal smoking. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 79(6):485-9, 2000; 2. Dybing E, Sanner T. Passive smoking, sudden infant death syndrome (SIDS) and childhood infections. Hum Exp Toxicol 1999;18(4): Stene-Larsen K, Borge AI, Vollrath ME. Maternal smoking in pregnancy and externalizing behavior in 18- month-old children: results from a population-based prospective study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48(3):283-9.

27

28 Cannabis/marihuana Nokonlunde same mønster av påvirkning påfosteret som tobakk: Auka risiko for prematur fødsel Lav fødselsvekt, lengde og hodeomkrets Forsinka utvikling Ingen sikker samanheng med medfødde misdanningar, men det har vore rapportert ansiktstrekk liknande dei ein ser ved FAS Ved fødsel påvist redusert oppmerksomhet om visuelle stimuli, tremor, irritabilitet Ved 12 mnd alder ingen sikker påverknad påpsykomotorisk utvikling Langtidseffekter ikkje sikkert kjent

29

30 Kokain og amfetamin Passerer fritt over placenta Fosteret er spesielt sensitiv for påvirkning, då det manglar enzymer for omdanning av stoffa. Effekten blir derfor større hos fosteret enn hos mor. Verkar som vaskonstriktor, reduserer blodtilførsel og derved oksygentilførsel Dyrestudier har vist at denne hypoxien fører til vekstretardasjon og misdanningar Aukar hjertefrekvens og blodtrykk, kan medføra hjerneblødning og hjerneinfarkt Hos menneske påvist vekstretardasjon, redusert hovudomkrets, auka risiko for placentaløsning, prematur fødsel og fosterdød, auka behov for neonatal intensiv behanlding, dårleg visuell gjenkjenning, abnorme søvnmønster, tremor, dårlig matinntak og cerebral irritabilitet Misdanningar ikkje dokumentert hos menneske Langtidseffektar er lite kjent

31

32 Benzodiazepiner Generelt er risikoen for misdanningar låg ved terapeutiske dosar. Høge dosar og bruk over lengre perioder kan medføra auka risiko for misdanningar: Leppe/ganespalte Urinvegar Lunger. Benzodiazepiner brukt i siste del av svangerskapet kan gi Floppy infant syndrome, slappe barn med lågt blodtrykk, dårleg temperaturregulering og dårleg sugeevne. Kan også sjåabstinenssymptom.

33

34 Heroin Vekstretarderte barn med liten hovudomkrets Neonatalt abstinens syndrom -NAS Ved 5 års alder auka aktivitetsnivå, dårlegare finmotorisk koordinasjon Vanskar i kognitiv, motorisk og mental utvikling Vanskeleg åfinne kva som er direkte effekt av rusmiddel og kva som er årsaka av andre faktorar

35

36 Legemiddelassistert rehabilitering - LAR Samandrag frå Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder Helsedirektoratet 2011

37 Legemiddelasistert rehabilitering Gravide opiatavhengige tilbud om behandling med metadon sidan tidleg i 1970-åra. Rundt 1/3 av pasientene i LAR i Norge er kvinner, dei fleste i fruktbar alder. Tidlige studier viste at nyfødde eksponert for metadon var fødd nærmere termin og hadde høgare fødselsvekt og færre komplikasjonar enn nyfødde eksponert for heroin under graviditeten. WHO anbefaler vedlikeholdsbehandling med metadon for gravide som er opiatavhengige.

38 Situasjonen i Norge Pr er det i Norge fødde ca. 300 barn av kvinner som har brukt metadon eller buprenorfin i svangerskapet. I åra som kjem forventa at det blir fødde mellom 30 og 60 barn årleg i Norge som har vore eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet. Frå2007 aukande bruk av buprenorfin i graviditet som erstatning for metadon

39 Norsk forskingsaktivitet Me veit ennå lite om korleis det går med kvinner som blir gravide i LAR og barna på sikt. Utviklinga til barna og familiane vil vera påverka av kva oppfølging dei får. Funn frå norske studier må tolkast med forsiktighet, då studiene er relativt små. Dette gjeld forøvrig også dei aller fleste utenlandske undersøkingane. Welle-Strand 2004: Retrospektiv undersøkelse med 56 barn fødde av 51 kvinner i LAR mellom 1996 og Seraf: 38 inkluderte mødre i 2005 og 2006, prospektiv studie, dessutan fortløpande oppfølgingsstudie av dei 38 mødrene og barna fra 2005 og Desse barna er følgde tett frå fødselen med undersøkingar i svangerskapet og ved 3, 6 og 12 månader alder. Det er også innhenta ei rekke data frå då barna var 2 og 4 år gamle. Sandtorv: Retrospektiv undersøkelse med 15 barn fødde av 10 mødre frå 1998 til 2005.

40 Komplisert forsking, dåei rekkje andre forhold enn eksponering for LAR-medikament i graviditeten vil påvirke barna, for eksempel: Arv Mor sin helsetilstand og ernæring Mor sitt bruk av rusmiddel og medikament Mor og far si fysiske og psykiske helse Foreldrene sine forutsetningar for åmøte barnet sine behov

41 Nedtrapping i svangerskapet? Kva skjer ved nedtrapping i svangerskapet? Berre dei vanlege undersøkingane som SF-mål, vektauke, hjertelydundersøkelse av fosteret og ultralyd kan brukast til åfølge korleis fosteret har det under nedtrapping. Desse undersøkingane kan i begrensa grad måle effekten av nedtrapping. Hensikten med nedtrapping under graviditet er å forhindre abstinens hos det nyfødde barnet. Kan vi ogsåforhindre seinare skadelege effektar? Dette veit vi pr. i dag ikkje noko om. Eventuell nedtrapping bør foretas mellom 14. og 32. svangerskapsveke. Tidlegare eller seinare nedtrapping gir auka risiko for hhv. abort og for tidleg fødsel.

42 Røyking i svangerskapet Ca.90 % av kvinner i LAR røykjer når graviditeten blir oppdaga. Dei fleste fortsetter årøykje i svangerskapet. I den norske undersøkinga som følgde 38 kvinner, røykte 37 daglig, men mange reduserte antal sigarettar etter at graviditeten var stadfesta. Mange kvinner i LAR er kjent med skadeverknadane og ønskjer å redusere/slutte. Ein røykjande partner kan gjere røykjestopp vanskeleg. Kvinner som ikkje klarer åslutte kan i samråd med lege bruke nikotinlegemiddel.

43 Bruk av andre rusmidler hos LAR-gravide Norske kvinner i LAR bruker lite alkohol. Inntak av rusmiddel ved sida av LAR er vanleg i utenlandske studier og medfører komplikasjonar for både mor og barn. I Norge mindre vanleg at gravide i LAR brukar rusmiddel. God oversikt Relativt tett oppfølging Mulighet for tvangsinnlegging i henhold til sosialtjenesteloven 6-2a preventivt Nokre gravide i LAR har likevel inntak av rusmidler, vanlegast før graviditeten blir oppdaga Benzodiazepiner Cannabis.

44 Viktig åformidle holdning om at rusmiddelmisbruk ikkje er forenleg med graviditet og omsorgsansvar. Alle gravide bør snakkast med om alkoholbruk - TWEAK. Erfaringar viser at enkelte kvinner, særleg ved nedtrapping av LAR-medikament, vil velge åinjisere deler av eller heile medikamentdosen for åfåbetre effekt/ruseffekt. Dette er forhold som erfaringsmessig er vanskeleg åavdekke

45 Opiatavhengige utanfor LAR Når ei kvinne som brukar heroin blir gravid, må det avklarast om kvinna ønskjer å fortsetje svangerskapet. Nødvendig bistand til søknad om abort Om kvinna ønskjer å fortsetje graviditeten, bør totalsituasjonen vurderast nøye. Buprenorfin stabiliseringsmedikament hvis kvinna er abstinent Lettare å trappe ned Kan vera fordelaktig i forhold til metadon i graviditeten Søknad til LAR kan være aktuelt. Kvinna bør tilbys plass på ein døgninstitusjon innanfor TSB for stabilisering og utgreiing Bruk av rusmiddel og vanedannande medikamenter bør kartleggast

46 Korleis går det med barna? Welle-Strand (retrospektiv): Gjennomsnittleg svangerskapslengd 38 veker Gjennomsnittleg fødselsvekt 2930 g. Omlag halvparten eksponert for LAR-medikament trong medikamentell behandling for NAS Gjennomsnittleg behandlingstid 46 dager (metadon) og 31 dager (buprenorfin) Bakstad (prospektiv): Gjennomsnittleg fødselsvekt 3150 g (metadon) og 3130 g (buprenorfin) Medikamentkrevande NAS hos 58 % (metadon) og 67 % (buprenorfin)te i den prospektive undersøkelsen. Behandling i henholdsvis 43 og 37 dagar. Ingen statistisk signifikant samanheng mellom dosering av metadon/buprenorfin og førekomst eller lengde på NASbehandling

47 Haugesund sjukehus - pasientmateriale I perioden til barn utskrivne med diagnose P96.1 LAR: 29 barn (69 %) Andre: 13 barn Dei fleste av desse illegal rus LAR: Metadon: 6 Subutex: 22 Subutex + tilleggsrus: 1 Andre: Blandingsmisbruk inkl. met/sub: 4 (+ 1 i LAR) Heroin: 2 Anna blandingsmisbruk: 6 Medisinsk indisert: 1 (MMC smertebehandling)

48 Svangerskaps-/fødselskomplikasjonar Prematuritet: 5 (12 %) 31, 35, 35, 35, 36 LBW < 2500 g: 5 Placentaløsning: 1 (GA 31 v.) Rh-immunisering: 1 PROM: 1 Apgar 7 v/5 min.: 1

49 Fødselsutfall GA snitt 38,9 veker Fødselsvekt snitt 3180 g Fødselsvekt terminfødde snitt 3286 g Apgar skåre 5 min. snitt 9,1

50 Behandlingstrengande abstinens 18 av 42 barn = 42 % LAR: 17 av 29 = 58 % (inkl. ein med tilleggsrus) Metadon 2 av 6 = 33 % Subutex 15 av 23 = 65 % Andre: 1 av 13 = 8 % Subutex + Sobril

51 Behandlingslengd Behandlingslengd 32,3 døgn Ekskl. pas i 2003 Lengste behandling Kortaste behandling 34,1 døgn 53 døgn 18 døgn Den eine pasienten me har hatt med behandling for illegal rus fekk 9 døgn behandling med Fenemal (2006)

52 Liggetid Gjennomsnitt alle 21,4 døgn Behandlingstrengande 35,8 døgn Inkluderer ein pas. i 2003 overflytta etter 8 døgn til Aline spebarnssenter To pas. overført for vidare behandling i primærhelsetenesta etter hhv. 10 og 21 dagar Ekskl. desse tre 40,3 døgn Ubehandla 10,4 døgn Lengste liggetid 63 døgn Totalt antal liggedøgn : 900

53

54 Neonatalt abstinenssynrom - NAS Symptoma kjem i løpet av dei første 72 timar etter fødsel. Gjerne tidlegare ved heroin Kan oppstå seinare ved metadon/buprenorfin Syndromet omfattar fleire organsystem og kan ubehandla ha alvorlig og eventuelt dødeleg forløp. Kvinner som bruker heroin sent i svangerskapet har større sjanse for å fåbarn med behandlingstrengende NAS enn kvinner stabilisert på metadon. Men metadon/buprenorfin oftast meir langvarig abstinens Ingen signifikant samanheng mellom dosering av LAR-medikament i slutten av graviditeten og graden av NAS Premature synest å fåfærre symptomer på NAS Maskerte symptomer? Kortare eksponeringstid?

55 NAS -symptomer Sentralnervesystemet Irritabilitet Hypertonisitet Hyperrefleksi Unormal, ofte eksessiv suging og matingsproblem Høgfrekvent, langvarig skriking Mage-/tarmkanalen Gulping Oppkast Diaré. Respirasjonssystemet Rask pustefrekvens Autonome nervesystem Nysing Gjesping Tåreflod Svetting Feber.

56 NAS - behandling Innlegging minimum sju døgn Sikker på at behandlingskrevande NAS blir oppdaga Nødvendig samarbeid med og rundt familien kan bli etablert Utskriving etter sju døgn kun der barnet ikkje får medikamentell behandling for NAS Både medikamentell og ikkje-medikamentell behandling aktuelt Dei fleste vil ha behov for ikkje-medikamentell behandling Begrense mengd stimuli Dempa belysning Begrense lydinntrykk Unngå sterke lukter, obs! sigarettrøyk og parfyme Ein del tåler dårlig kroppskontakt Hyppige, småog kaloririke måltider

57 Medikamentell behandling dersom behov Skåringsverktøy Lipsitz, Finnegan Skåring minimum 3 gonger pr. døgn Morfinmikstur i nedtrappande doser Standard nedtrappingsregime medfører totalt minimum 30 dagar behandling

58 Amming? 75 % av norske kvinner i LAR ammer. Gjennomsnittleg lengd på ammeperioden er ca 4 månader Amming av abstinente barn er vanskeleg, suger ofte på ein uhensiktsmessig og masete måte, og kan også ha dårlegare sugerefleks. Evt. pumping og flaskemating som alternativ Metadon: Mødre kan amme uavhengig av dose Ikkje påvist risiko for ugunstige effektar påbarnet. Amming kan muligens redusere intensitet og varighet påabstinenssyndrom. Buprenorfin Overgang i morsmelk mindre enn for metadon, men kun fåog småstudier Nalokson (Suboxone) Ingen studier har undersøkt i kor stor grad nalokson passerar over i morsmelk Nær beslekta stoffer skilles ut i svært liten grad Dårleg absorbsjon fråtarmen, lite truleg at middelet vil ha ugunstige effektar påbarnet. I graviditeten anbefalast bruk av monopreparatet buprenorfin. Naturleg å vidareføre anbefalingene om monoterapi over i ammeperioden. HIV-positive kvinner bør ikkje amme.

59 Plutseleg spebarnsdød SIDS Sandtorv: 2 tilfelle av SIDS (15 barn) Begge barna fødde av same mor. Dei to dødsfalla er også dei som er registrerte blant dei ca. 300 barna fødde av norske kvinner i LAR. Kva er risikoen? 2 av 15? 2 av 300? Mindre? Nokre befolkingsstudier tyder på ein liten auke av sjansen for SIDS hos barn som har vore eksponert for metadon i fosterlivet Andre faktorar? Røyking Sosiale forhold

60 Vidare oppfølging av medisinske behov Barnet bør ikkje skrivast ut frå sjukehuset eller annan institusjon før medikamentell behandling av NAS er avslutta. Foreldra må ikkje få ansvar for NAS-medisineringa. Om praktisk mogleg bør ansvarsgruppemøte arrangerast før barnet blir utskriven. Før barnet/familien blir utskriven bør oppfølging og forpliktande samhandling vera avtalt. 1. polikliniske kontroll påbarneavdelingen Tidlig heimebesøk frå helsestasjonen Første besøk på helsestasjonen Neste ansvarsgruppemøte Eventuelt samarbeid med barneverntjenesten

61 LAR-medisinering og omsorg for barnet Medikamentene gir ingen rusvirkning hos ein opiatavhengig som er stabilisert pårett dosering dersom inntaket er som forskrive. Medikamentene påverkar derfor ikkje i utgangspunktet omsorgsevna til personer som har opiatavhengighet. 85 % av mødrene som hadde omsorg for barnet sitt, hadde ingen teikn til bruk av rusmiddel 13 % brukte benzodiazepiner (ikke oppgitt om det var forskrevet).

62 Langtidseffektar Ved 6 månader alder gruppeforskjeller når det gjelder prestasjon og samspelsvariabler, særleg på sensitivitet og forstyrrelse Forskjell i samspel også ved 1 års alder. Høgare grad av rapporterte atferdsproblemer når barna er 2 og 3 år gamle Ikkje sjeldan lærevansker og atferdsproblemer i skulen, uavhengig av om dei bur hos biologiske foreldre eller i fosterhjem. Ingen systematisk effekt av metadon påutvikling og intelligens.

63 Enkelte studier viser forskjell mellom metadoneksponerte barn og kontrollgrupper, men dei fleste studiene viser at barna har skåringsverdier innanfor normalområdet på dei forskjellige testane. Vanskeleg åskille ut metadoneksponering under graviditet som miljøpåvirkningsfaktor hos barn som bur saman med foreldre som lever i ein ustabil livssituasjon. Dei utenlandske studiene baserer seg pågravide som i langt større utstrekning har et betydeleg inntak av rusmiddel ved sida av metadonbehandlingen.

64 Omsorgsovertaking? Ofte er bakgrunnen for intervensjon at det er mistanke om eller erkjent bruk av rusmiddel. Welle-Strand: 56 barn ved 2 års alder: 21 barn budde saman med biologisk mor og far 17 hos biologisk mor åleine 1 hos biologisk far åleine 13 barn budde i fosterheim 2 barn var døde 2 barn var situasjonen ukjent Sarfi: 38 barn fødde i 2005 og 2006: 5 barn pr. februar 2011 omsorgsovertatt

65 Haugesund: Antal dødsfall: 0 Andel barn som pr. i dag har same folkeregistrerte adresse som mor iflg. DIPS: 29 av % 24 av 29 i LAR 83 % 5 av 13 andre 38 %

66

67 Alle bilete er henta frå

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Kan barn være utsatt for risiko før de er født?

Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Fagfellevurdert Mona Bekkhus Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Om prenatale virkningsmekanismer Mye av forskningen på atferdsvansker de siste femti-årene har fokusert på hvordan en risiko

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar IS-1925 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar Tittelen på heftet: Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

SYK! TEMA. Se også leder side 2

SYK! TEMA. Se også leder side 2 Foto: Arne Strømme/Samfoto SYK! Hvordan er den somatiske helsesituasjonen blant tunge rusbrukere? Hva slags hjelp får de for sine helseplager? Dette er to av spørsmålene vi stiller på temasidene i denne

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Føre Var. Rustrendkartlegging Stord kommune Haust 2014. Hovudfunn: Aukande alkoholbruk. Periodevis auke i bruk av og tilgang på heroin

Føre Var. Rustrendkartlegging Stord kommune Haust 2014. Hovudfunn: Aukande alkoholbruk. Periodevis auke i bruk av og tilgang på heroin Føre Var Rustrendkartlegging Stord kommune Haust 2014 Cecilie Berger, Bjarte Epland og John Henrik Staveland-Sæter Hovudfunn: Aukande alkoholbruk Periodevis auke i bruk av og tilgang på heroin Aukande

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer