Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12"

Transkript

1 Rusrelaterte skader på foster og barn Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus

2 Skader ved bruk av rusmiddel Berekna at omlag foster blir eksponert for psykoaktive rusmidler årleg i USA (1) Medisinske, psykososiale og økonomiske konsekvensar er katastrofale, ikkje berre for dei som blir eksponert, men for samfunnet som heilhet. Samanhengen mellom eksponering for rusmiddel i svangerskapet og skader på fosteret har vore kjent i uminnelege tider, bl.a. blir det i Dommarane 13,7 i Det Gamle Testamentet advara mot alkoholbruk i svangerskapet Først påslutten av 1950-talet, i samband med bruk av Thalidomide hos gravide, vart det oppmerksomhet kring dei irreversible konsekvensane 1. Fetal drug effects, 2005

3 Disposisjon 1. Alkohol 2. Andre rusmiddel 3. Legemiddelassistert rehabilitering

4

5

6 Alkoholrelaterte skader Samandrag av Lægreid L., Bruarøy S., Reigstad H.: Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskapet, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 4, 2005; 125:

7 Bakgrunn Over 40 år sidan dei første rapportane om skadeverknad av alkohol på foster. (1) Begrepet Føtalt alkoholsyndrom FAS- lansert av Jones & Smith i (2) Forsking rundt alkoholen sin skadelege verknad på foster er belyst med langtidsoppfølging av barn og gjennom dyrestudier. Føtalt alkoholsyndrom viktigaste årsak til mental retardasjon som kan førebyggast. (3) 1. Lemoine P, Haronsseau H, Borteyru JP et al. Les enfants de parents alcooliques: anomalies observées àpropos de 127 cas. Quest Medical 1968: 25: Jones KL, Smith DW. Recognition of the fetal alcohol syndrome inearly infancy. Lancet 1973; 2: Abel EL, Sokol RJ. Fetal alcohol syndrome is now leading cause of mental retardation. Lancet 1986; 2: 1222.

8 Terminologi Barn eksponert for alkohol i fosterstadiet kan fåvarierande grad av skader. Desse har fått ulike betegnelsar: Føtalt alkoholsyndrom -FAS Føtal alkoholeffekt -FAE Alcohol-related birth defect ARBD Alcohol-related neurodevelopmental disorder ARND Amerikansk ekspertgruppe har gjennomgått problematikken rundt alkoholbruk og fosterskader og har laga nye retningslinjer for diagnostikk av føtalt alkoholsyndrom og spekteret av føtale alkoholskader; Fetal alcohol spectrum disorders FASD. (1) Begrepet dekker alle andre alkoholrelaterte symptom, slik som motoriske og mentale forstyrringar og atferds- og lærevanskar. 1. Fetal alcohol syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis. Atlanta, GA: National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities, 2004.

9 Føtalt alkoholsyndrom - FAS Kriterier for diagnosen føtalt alkoholsyndrom: 1.Dysmorfe ansiktstrekk: Kort augespalte Epikantus Flat og brei naserot Smalt midtansikt Glatt overleppe med manglande philtrum Smalt lepperødt 2.Pre-og postnatal veksthemning Lengde og/eller vekt under 10-percentilen 3.Dysfunksjon av sentralnervesystemet Tidlegare var bekrefta maternelt alkoholkonsum et nødvendig kriterium, men kartlegging av dette kan vera vanskeleg, og dette kriteriet er derfor utelatt i dei nye anbefalingane.

10

11

12 Førekomst FAS er einaste veldefinerte alkoholrelaterte skade. Vanskeleg å avgjera omfang av øvrige alkoholrelaterte skader. Prevalensen av fullstendig utvikla FAS varierer frå land til land, avhengig av registrering og forskjell i alkoholvaner. På verdensbasis estimert insidens av FAS: 0,95 pr levande fødde barn. I USA er førekomst betydeleg høgare: 1,97 pr 1 000, og svært varierande avhengig av sosioøkonomisk status og rase (1) 1. Abel EL. An update on incidence of FAS: FAS is not an equal opportunity birth defect. Neurotoxicol Teratol 1995; 17:

13 Enquêteundersøkelse frå Sverige: Prevalens FAS 0,5/1 000 (1) Prevalens FAE 1/1 000 (1) Tilsvarande tal i norsk undersøking ved Ullevål universitetssykehus (2) Når barn med alkoholrelaterte skader (alkoholrelatert fødselsskade (ARBD) og alkoholrelatert utviklingsavvik (ARND)) blir rekna med, er prevalensen betydeleg høgare. Ein studie fra Seattle, USA frå perioden viste dåein prevalens på9,1/1 000 (3) 1. Connheim U, Rydberg U. Glöm inte risken för fosterskador av alkoholbruk under graviditet! Läkartidningen 2000; 97: Sande HA, Vold I, Lindemann R et al. Den gravide rusmiddelbruker. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: Sampson PD, Streissguth AP, Bookstein FL et al. Incidence of fetal alcohol syndrome and prevalence of alcohol related neurodevelopmental disorder. Teratology 1997; 56:

14 Maternelle risikofaktorar Små mengder alkohol i svangerskapet kan gi vedvarande mentale skader hos barnet (1). Kartlegging av alkoholforbruket er av stor betydning, men data bygger oftast på sjølvrapportering med tendens til betydeleg underestimering. Ingen sikre biokjemiske markører kan identifisera kvinner som misbrukar alkohol i svangerskapet. Dansk studie frå 1999 (2) : 90 % av kvinnene reduserte sitt alkoholforbruk. 40% av kvinnene rapporterte minst éi «fyllekule»i svangerskapet 25 % drakk meir enn 1 alkoholenhet (12 g rein alkohol) dagleg i andre trimester 1. Streissguth AP, Barr HM, Sampson PD. Moderate prenatal alcohol exposure: effects on childs IQ and learning problems at age 7 1/2 years. Alcohol Clin Exp Res 1990; 14: Kesmodel U, Kesmodel PS, Larsen A et al. Use of alcohol and illicit drugs among pregnant Danish women in Scand J Public Health 2003; 31: 5 11.

15 Skadelege verknader Kompleks verknad på utvikling av hjernen. For visse grupper hjerneceller kan alkohol medføra auka celledød, mens den i andre celler direkte påverkar cellefunksjon.(1) Eitt av hovedkriteria i diagnostikk av FAS er avvikande ansiktstrekk. Alkohol hemmar produksjonen av retinol (vitamin A), som er viktig for utforming av brusk og beinstruktur i ansiktet (2) Alkohol påverkar hjernen i alle utviklingsstadier og kan resultera i uttalte anomalier. 1. Svensson K, Wentzel P, Fundele R et al. The fetal alcohol and genomic imprinting. I: Acta univerisitatis upsaliensis. Genomic silencing and expression during mammalian development. The special case of the imprinted H19 gene. Uppsala: Dissertations from the Faculty of Sciences and Technology, Goodlett CR, Horn KH. Mechanisms of alcoholinduced damage to the developing nervous system. Alcohol Res Health 2001; 25:

16 Eksponering i tidleg svangerskap kan gi mikrocefali, migrasjonsforstyrrelsar, midtlinjeanomaliar (agenesi av corpus callosum, septo-optisk dysplasi) og avvik i hjernestamme og cerebellum. (1) Eksponering i siste delen av svangerskapet kan gi redusert og avvikande dendrittutvikling og hemming av myeliniseringsprosessen, som kan forklare dei kognitive vanskar og atferdsforstyrringar som mange barn har.(2) 1. Coulter CL, Leech RW, Schaefer GB et al. Midline cerebral dysgenesis, dysfunction of the hypothalamicpituitary axis, and fetal alcohol effects. Arch Neurol 1993; 50: Ferrer I, Galofre E. Dendritic spine anomalies in fetal alcohol syndrome. Neuropediatrics 1987; 18:161 3.

17 Diagnostiske utfordringar Mor sitt alkoholmisbruk blir ikkje fanga opp Barnet sine spesielle trekk blir ikkje gjenkjent, verken i nyføddperioden eller påhelsestasjonen. Vanskeleg oppfølging pga. foreldrene sin situasjon Adopterte barn med klare stigmata forenleg med føtal alkoholskade uten at alkoholmisbruk i svangerskapet kan dokumenterast.

18 Utviklingsavvik Fullt utvikla FAS oftast relatert med omfattande hjerneskade. Barn med alkoholrelatert utviklingsavvik (ARND) har oftast ingen større intellektuell forsinking, men kan ha store atferdsproblem og ein nevropsykologisk utviklingsprofil som viser langsom og mindre effektiv behandling av informasjon (1) 1. Jacobson SW, Jacobson JL, Sokol RJ et al. Prenatal alcohol exposure and infant information processing ability. Child Dev 1993; 64:

19 Utviklingsprofil ved FAS (1): Verbal IQ er vanligvis svakare enn utførings-iq. Ofte problem med matematikk Nedsett fokusert merksemd Konsentrasjonsvanskar Atferdsvanskar Lærevanskar Dårleg impulskontroll Problem med sosial funksjon Andre problem (1): Avbroten skulegang Psykiske problem Alkohol-og rusproblem Kriminalitet 1. Streissguth AP, Barr HM, Kogan J et al. Understanding the occurance of secondary disabilities in clients with fetal alcohol syndrome (FAS) and fetal alcohol effects (FAE). Centers for Disease Control and Prevention. Final report. Seattle: University of Washington Publication Services, 1996: 4 70.

20 Andre skadeeffektar Ofte mange andre helseproblem, ex.: Misdanningar i andre organ Nedsett immunforsvar Vekstretardasjon

21 Tilrettelegging og førebygging Viktig å identifisera barn med alkoholskader tidlig for å kunne gjennomføre optimal tilrettelegging. Strukturert opplegg i stabilt miljø vil forbetre situasjonen betydeleg for det enkelte barnet (1). All forsking viser at bruk av alkohol i svangerskapet kan gi alvorlege kognitive forstyrringar og atferdsproblem i tillegg til alkoholrelaterte strukturelle forandringar i hjernen. Føtalt alkoholsyndrom er viktigaste årsak til mental retardasjon som kan førebyggast (2). Ingen veit kor mykje, eller snarare kor lite, alkohol som skal til for å gi fosterskader. Derfor anbefalast totalt avhold for å unngå alkoholrelaterte skader 1. Burd L, Cotsonas-Hassel TM, Martsolf JT et al. Recognition and management of fetal alcohol syndrome. Neurotoxicol Teratol 2003; 25: Abel EL, Sokol RJ. Fetal alcohol syndrome is now leading cause of mental retardation. Lancet 1986; 2: 1222.

22

23 Andre rusmiddel Samandrag frå Fetal drug effects, 2005 og andre kjelder

24

25

26 Tobakk Røyking i svangerskapet er relatert til lågare fødselsvekt, lengde og hovudomkrets Kvinner som røykte dagleg i svangerskapet fekk barn som i gjennomsnitt vog ca. 200 g mindre (1) Studier har vist at røyking gir høgare risiko for andre komplikasjonar: Dødfødsel Krybbedød (2) Morkakesvikt og morkakeløsning Røyking kan vera assosiert med abstinenser hos den nyfødde. Kvinner som røyker i graviditeten har større sjanse for å få utagerande barn (3). Effekten skuldast redusert oksygenering på grunn av dannelse av carboxyhemoglobin? 1. Haug K, Irgens LM, Skjaerven R, Markestad T, Baste V, Schreuder P. Maternal smoking and birthweight: effect modification of period, maternal age and paternal smoking. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 79(6):485-9, 2000; 2. Dybing E, Sanner T. Passive smoking, sudden infant death syndrome (SIDS) and childhood infections. Hum Exp Toxicol 1999;18(4): Stene-Larsen K, Borge AI, Vollrath ME. Maternal smoking in pregnancy and externalizing behavior in 18- month-old children: results from a population-based prospective study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48(3):283-9.

27

28 Cannabis/marihuana Nokonlunde same mønster av påvirkning påfosteret som tobakk: Auka risiko for prematur fødsel Lav fødselsvekt, lengde og hodeomkrets Forsinka utvikling Ingen sikker samanheng med medfødde misdanningar, men det har vore rapportert ansiktstrekk liknande dei ein ser ved FAS Ved fødsel påvist redusert oppmerksomhet om visuelle stimuli, tremor, irritabilitet Ved 12 mnd alder ingen sikker påverknad påpsykomotorisk utvikling Langtidseffekter ikkje sikkert kjent

29

30 Kokain og amfetamin Passerer fritt over placenta Fosteret er spesielt sensitiv for påvirkning, då det manglar enzymer for omdanning av stoffa. Effekten blir derfor større hos fosteret enn hos mor. Verkar som vaskonstriktor, reduserer blodtilførsel og derved oksygentilførsel Dyrestudier har vist at denne hypoxien fører til vekstretardasjon og misdanningar Aukar hjertefrekvens og blodtrykk, kan medføra hjerneblødning og hjerneinfarkt Hos menneske påvist vekstretardasjon, redusert hovudomkrets, auka risiko for placentaløsning, prematur fødsel og fosterdød, auka behov for neonatal intensiv behanlding, dårleg visuell gjenkjenning, abnorme søvnmønster, tremor, dårlig matinntak og cerebral irritabilitet Misdanningar ikkje dokumentert hos menneske Langtidseffektar er lite kjent

31

32 Benzodiazepiner Generelt er risikoen for misdanningar låg ved terapeutiske dosar. Høge dosar og bruk over lengre perioder kan medføra auka risiko for misdanningar: Leppe/ganespalte Urinvegar Lunger. Benzodiazepiner brukt i siste del av svangerskapet kan gi Floppy infant syndrome, slappe barn med lågt blodtrykk, dårleg temperaturregulering og dårleg sugeevne. Kan også sjåabstinenssymptom.

33

34 Heroin Vekstretarderte barn med liten hovudomkrets Neonatalt abstinens syndrom -NAS Ved 5 års alder auka aktivitetsnivå, dårlegare finmotorisk koordinasjon Vanskar i kognitiv, motorisk og mental utvikling Vanskeleg åfinne kva som er direkte effekt av rusmiddel og kva som er årsaka av andre faktorar

35

36 Legemiddelassistert rehabilitering - LAR Samandrag frå Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder Helsedirektoratet 2011

37 Legemiddelasistert rehabilitering Gravide opiatavhengige tilbud om behandling med metadon sidan tidleg i 1970-åra. Rundt 1/3 av pasientene i LAR i Norge er kvinner, dei fleste i fruktbar alder. Tidlige studier viste at nyfødde eksponert for metadon var fødd nærmere termin og hadde høgare fødselsvekt og færre komplikasjonar enn nyfødde eksponert for heroin under graviditeten. WHO anbefaler vedlikeholdsbehandling med metadon for gravide som er opiatavhengige.

38 Situasjonen i Norge Pr er det i Norge fødde ca. 300 barn av kvinner som har brukt metadon eller buprenorfin i svangerskapet. I åra som kjem forventa at det blir fødde mellom 30 og 60 barn årleg i Norge som har vore eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet. Frå2007 aukande bruk av buprenorfin i graviditet som erstatning for metadon

39 Norsk forskingsaktivitet Me veit ennå lite om korleis det går med kvinner som blir gravide i LAR og barna på sikt. Utviklinga til barna og familiane vil vera påverka av kva oppfølging dei får. Funn frå norske studier må tolkast med forsiktighet, då studiene er relativt små. Dette gjeld forøvrig også dei aller fleste utenlandske undersøkingane. Welle-Strand 2004: Retrospektiv undersøkelse med 56 barn fødde av 51 kvinner i LAR mellom 1996 og Seraf: 38 inkluderte mødre i 2005 og 2006, prospektiv studie, dessutan fortløpande oppfølgingsstudie av dei 38 mødrene og barna fra 2005 og Desse barna er følgde tett frå fødselen med undersøkingar i svangerskapet og ved 3, 6 og 12 månader alder. Det er også innhenta ei rekke data frå då barna var 2 og 4 år gamle. Sandtorv: Retrospektiv undersøkelse med 15 barn fødde av 10 mødre frå 1998 til 2005.

40 Komplisert forsking, dåei rekkje andre forhold enn eksponering for LAR-medikament i graviditeten vil påvirke barna, for eksempel: Arv Mor sin helsetilstand og ernæring Mor sitt bruk av rusmiddel og medikament Mor og far si fysiske og psykiske helse Foreldrene sine forutsetningar for åmøte barnet sine behov

41 Nedtrapping i svangerskapet? Kva skjer ved nedtrapping i svangerskapet? Berre dei vanlege undersøkingane som SF-mål, vektauke, hjertelydundersøkelse av fosteret og ultralyd kan brukast til åfølge korleis fosteret har det under nedtrapping. Desse undersøkingane kan i begrensa grad måle effekten av nedtrapping. Hensikten med nedtrapping under graviditet er å forhindre abstinens hos det nyfødde barnet. Kan vi ogsåforhindre seinare skadelege effektar? Dette veit vi pr. i dag ikkje noko om. Eventuell nedtrapping bør foretas mellom 14. og 32. svangerskapsveke. Tidlegare eller seinare nedtrapping gir auka risiko for hhv. abort og for tidleg fødsel.

42 Røyking i svangerskapet Ca.90 % av kvinner i LAR røykjer når graviditeten blir oppdaga. Dei fleste fortsetter årøykje i svangerskapet. I den norske undersøkinga som følgde 38 kvinner, røykte 37 daglig, men mange reduserte antal sigarettar etter at graviditeten var stadfesta. Mange kvinner i LAR er kjent med skadeverknadane og ønskjer å redusere/slutte. Ein røykjande partner kan gjere røykjestopp vanskeleg. Kvinner som ikkje klarer åslutte kan i samråd med lege bruke nikotinlegemiddel.

43 Bruk av andre rusmidler hos LAR-gravide Norske kvinner i LAR bruker lite alkohol. Inntak av rusmiddel ved sida av LAR er vanleg i utenlandske studier og medfører komplikasjonar for både mor og barn. I Norge mindre vanleg at gravide i LAR brukar rusmiddel. God oversikt Relativt tett oppfølging Mulighet for tvangsinnlegging i henhold til sosialtjenesteloven 6-2a preventivt Nokre gravide i LAR har likevel inntak av rusmidler, vanlegast før graviditeten blir oppdaga Benzodiazepiner Cannabis.

44 Viktig åformidle holdning om at rusmiddelmisbruk ikkje er forenleg med graviditet og omsorgsansvar. Alle gravide bør snakkast med om alkoholbruk - TWEAK. Erfaringar viser at enkelte kvinner, særleg ved nedtrapping av LAR-medikament, vil velge åinjisere deler av eller heile medikamentdosen for åfåbetre effekt/ruseffekt. Dette er forhold som erfaringsmessig er vanskeleg åavdekke

45 Opiatavhengige utanfor LAR Når ei kvinne som brukar heroin blir gravid, må det avklarast om kvinna ønskjer å fortsetje svangerskapet. Nødvendig bistand til søknad om abort Om kvinna ønskjer å fortsetje graviditeten, bør totalsituasjonen vurderast nøye. Buprenorfin stabiliseringsmedikament hvis kvinna er abstinent Lettare å trappe ned Kan vera fordelaktig i forhold til metadon i graviditeten Søknad til LAR kan være aktuelt. Kvinna bør tilbys plass på ein døgninstitusjon innanfor TSB for stabilisering og utgreiing Bruk av rusmiddel og vanedannande medikamenter bør kartleggast

46 Korleis går det med barna? Welle-Strand (retrospektiv): Gjennomsnittleg svangerskapslengd 38 veker Gjennomsnittleg fødselsvekt 2930 g. Omlag halvparten eksponert for LAR-medikament trong medikamentell behandling for NAS Gjennomsnittleg behandlingstid 46 dager (metadon) og 31 dager (buprenorfin) Bakstad (prospektiv): Gjennomsnittleg fødselsvekt 3150 g (metadon) og 3130 g (buprenorfin) Medikamentkrevande NAS hos 58 % (metadon) og 67 % (buprenorfin)te i den prospektive undersøkelsen. Behandling i henholdsvis 43 og 37 dagar. Ingen statistisk signifikant samanheng mellom dosering av metadon/buprenorfin og førekomst eller lengde på NASbehandling

47 Haugesund sjukehus - pasientmateriale I perioden til barn utskrivne med diagnose P96.1 LAR: 29 barn (69 %) Andre: 13 barn Dei fleste av desse illegal rus LAR: Metadon: 6 Subutex: 22 Subutex + tilleggsrus: 1 Andre: Blandingsmisbruk inkl. met/sub: 4 (+ 1 i LAR) Heroin: 2 Anna blandingsmisbruk: 6 Medisinsk indisert: 1 (MMC smertebehandling)

48 Svangerskaps-/fødselskomplikasjonar Prematuritet: 5 (12 %) 31, 35, 35, 35, 36 LBW < 2500 g: 5 Placentaløsning: 1 (GA 31 v.) Rh-immunisering: 1 PROM: 1 Apgar 7 v/5 min.: 1

49 Fødselsutfall GA snitt 38,9 veker Fødselsvekt snitt 3180 g Fødselsvekt terminfødde snitt 3286 g Apgar skåre 5 min. snitt 9,1

50 Behandlingstrengande abstinens 18 av 42 barn = 42 % LAR: 17 av 29 = 58 % (inkl. ein med tilleggsrus) Metadon 2 av 6 = 33 % Subutex 15 av 23 = 65 % Andre: 1 av 13 = 8 % Subutex + Sobril

51 Behandlingslengd Behandlingslengd 32,3 døgn Ekskl. pas i 2003 Lengste behandling Kortaste behandling 34,1 døgn 53 døgn 18 døgn Den eine pasienten me har hatt med behandling for illegal rus fekk 9 døgn behandling med Fenemal (2006)

52 Liggetid Gjennomsnitt alle 21,4 døgn Behandlingstrengande 35,8 døgn Inkluderer ein pas. i 2003 overflytta etter 8 døgn til Aline spebarnssenter To pas. overført for vidare behandling i primærhelsetenesta etter hhv. 10 og 21 dagar Ekskl. desse tre 40,3 døgn Ubehandla 10,4 døgn Lengste liggetid 63 døgn Totalt antal liggedøgn : 900

53

54 Neonatalt abstinenssynrom - NAS Symptoma kjem i løpet av dei første 72 timar etter fødsel. Gjerne tidlegare ved heroin Kan oppstå seinare ved metadon/buprenorfin Syndromet omfattar fleire organsystem og kan ubehandla ha alvorlig og eventuelt dødeleg forløp. Kvinner som bruker heroin sent i svangerskapet har større sjanse for å fåbarn med behandlingstrengende NAS enn kvinner stabilisert på metadon. Men metadon/buprenorfin oftast meir langvarig abstinens Ingen signifikant samanheng mellom dosering av LAR-medikament i slutten av graviditeten og graden av NAS Premature synest å fåfærre symptomer på NAS Maskerte symptomer? Kortare eksponeringstid?

55 NAS -symptomer Sentralnervesystemet Irritabilitet Hypertonisitet Hyperrefleksi Unormal, ofte eksessiv suging og matingsproblem Høgfrekvent, langvarig skriking Mage-/tarmkanalen Gulping Oppkast Diaré. Respirasjonssystemet Rask pustefrekvens Autonome nervesystem Nysing Gjesping Tåreflod Svetting Feber.

56 NAS - behandling Innlegging minimum sju døgn Sikker på at behandlingskrevande NAS blir oppdaga Nødvendig samarbeid med og rundt familien kan bli etablert Utskriving etter sju døgn kun der barnet ikkje får medikamentell behandling for NAS Både medikamentell og ikkje-medikamentell behandling aktuelt Dei fleste vil ha behov for ikkje-medikamentell behandling Begrense mengd stimuli Dempa belysning Begrense lydinntrykk Unngå sterke lukter, obs! sigarettrøyk og parfyme Ein del tåler dårlig kroppskontakt Hyppige, småog kaloririke måltider

57 Medikamentell behandling dersom behov Skåringsverktøy Lipsitz, Finnegan Skåring minimum 3 gonger pr. døgn Morfinmikstur i nedtrappande doser Standard nedtrappingsregime medfører totalt minimum 30 dagar behandling

58 Amming? 75 % av norske kvinner i LAR ammer. Gjennomsnittleg lengd på ammeperioden er ca 4 månader Amming av abstinente barn er vanskeleg, suger ofte på ein uhensiktsmessig og masete måte, og kan også ha dårlegare sugerefleks. Evt. pumping og flaskemating som alternativ Metadon: Mødre kan amme uavhengig av dose Ikkje påvist risiko for ugunstige effektar påbarnet. Amming kan muligens redusere intensitet og varighet påabstinenssyndrom. Buprenorfin Overgang i morsmelk mindre enn for metadon, men kun fåog småstudier Nalokson (Suboxone) Ingen studier har undersøkt i kor stor grad nalokson passerar over i morsmelk Nær beslekta stoffer skilles ut i svært liten grad Dårleg absorbsjon fråtarmen, lite truleg at middelet vil ha ugunstige effektar påbarnet. I graviditeten anbefalast bruk av monopreparatet buprenorfin. Naturleg å vidareføre anbefalingene om monoterapi over i ammeperioden. HIV-positive kvinner bør ikkje amme.

59 Plutseleg spebarnsdød SIDS Sandtorv: 2 tilfelle av SIDS (15 barn) Begge barna fødde av same mor. Dei to dødsfalla er også dei som er registrerte blant dei ca. 300 barna fødde av norske kvinner i LAR. Kva er risikoen? 2 av 15? 2 av 300? Mindre? Nokre befolkingsstudier tyder på ein liten auke av sjansen for SIDS hos barn som har vore eksponert for metadon i fosterlivet Andre faktorar? Røyking Sosiale forhold

60 Vidare oppfølging av medisinske behov Barnet bør ikkje skrivast ut frå sjukehuset eller annan institusjon før medikamentell behandling av NAS er avslutta. Foreldra må ikkje få ansvar for NAS-medisineringa. Om praktisk mogleg bør ansvarsgruppemøte arrangerast før barnet blir utskriven. Før barnet/familien blir utskriven bør oppfølging og forpliktande samhandling vera avtalt. 1. polikliniske kontroll påbarneavdelingen Tidlig heimebesøk frå helsestasjonen Første besøk på helsestasjonen Neste ansvarsgruppemøte Eventuelt samarbeid med barneverntjenesten

61 LAR-medisinering og omsorg for barnet Medikamentene gir ingen rusvirkning hos ein opiatavhengig som er stabilisert pårett dosering dersom inntaket er som forskrive. Medikamentene påverkar derfor ikkje i utgangspunktet omsorgsevna til personer som har opiatavhengighet. 85 % av mødrene som hadde omsorg for barnet sitt, hadde ingen teikn til bruk av rusmiddel 13 % brukte benzodiazepiner (ikke oppgitt om det var forskrevet).

62 Langtidseffektar Ved 6 månader alder gruppeforskjeller når det gjelder prestasjon og samspelsvariabler, særleg på sensitivitet og forstyrrelse Forskjell i samspel også ved 1 års alder. Høgare grad av rapporterte atferdsproblemer når barna er 2 og 3 år gamle Ikkje sjeldan lærevansker og atferdsproblemer i skulen, uavhengig av om dei bur hos biologiske foreldre eller i fosterhjem. Ingen systematisk effekt av metadon påutvikling og intelligens.

63 Enkelte studier viser forskjell mellom metadoneksponerte barn og kontrollgrupper, men dei fleste studiene viser at barna har skåringsverdier innanfor normalområdet på dei forskjellige testane. Vanskeleg åskille ut metadoneksponering under graviditet som miljøpåvirkningsfaktor hos barn som bur saman med foreldre som lever i ein ustabil livssituasjon. Dei utenlandske studiene baserer seg pågravide som i langt større utstrekning har et betydeleg inntak av rusmiddel ved sida av metadonbehandlingen.

64 Omsorgsovertaking? Ofte er bakgrunnen for intervensjon at det er mistanke om eller erkjent bruk av rusmiddel. Welle-Strand: 56 barn ved 2 års alder: 21 barn budde saman med biologisk mor og far 17 hos biologisk mor åleine 1 hos biologisk far åleine 13 barn budde i fosterheim 2 barn var døde 2 barn var situasjonen ukjent Sarfi: 38 barn fødde i 2005 og 2006: 5 barn pr. februar 2011 omsorgsovertatt

65 Haugesund: Antal dødsfall: 0 Andel barn som pr. i dag har same folkeregistrerte adresse som mor iflg. DIPS: 29 av % 24 av 29 i LAR 83 % 5 av 13 andre 38 %

66

67 Alle bilete er henta frå

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Hvordan foregår den kognitive og sosiale utviklingen over tid? Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder EKUP konferanse 2015 *E-post: caroliko@psykologi.uio.no

Detaljer

Født med alkoholskade - FASD

Født med alkoholskade - FASD Født med alkoholskade - FASD Hvordan kan rus/alkohol skade fosteret Hva er FASD Film Vanlige begrensninger og misforståelser Pedagogiske anbefalinger Foreldresamarbeid «Verktøykasse» Magasin Brosjyrer

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten D A G 2 Foto: google.com Dag 2 side 1 MÅL Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn for samtale om alkoholbruk Øke kompetanse

Detaljer

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE NORSK BARNESMERTEFORENING 10 ÅR BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE TVERRFAGLIG KURS MANDAG 11.MAI 2015 LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE OVERLEGE TANJA PEDERSEN NYFØDT INTENSIV NEONATALT ABSTINENS SYNDROM

Detaljer

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Seniorrådgiver Marianne Virtanen, Helsedirektoratet KoRus-samling, Ålesund, 15.- 16.10.2013 Økte helseutfordringer med usunn livsstil Flere

Detaljer

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? ADHD-konferansen 2. -3.mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert

Detaljer

God barndom = god helse i vaksen alder?

God barndom = god helse i vaksen alder? God barndom = god helse i vaksen alder? Arnold Goksøyr - Høgskulelektor/psykologspesialist Høgskulen i Sogn og Fjordane Uni Research Helse RKBU Vest Helse Førde arnold.goksoyr@hisf.no Tlf. 57 67 62 34

Detaljer

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6. Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.desember 2012 Lisa Bjarkø Overlege Nyfød3ntensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang Hanan Koleib Forsker DISPOSISJON Introduksjon Bakgrunn og problemstillinger Dilemmaer og utfordringer Hva sier forskningen Hva

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter Gravideenheten ved Rogaland A-senter 127.11.2014 Statistikk 2014 15 pasienter pr 30.11.4 (17 innleggelser) 11 innleggelser på frivillig grunnlag 5 innleggelser mot pasientens samtykke (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder Alkoholbruk i svangerskapet Astri Vikan prosjektleder Restart 15.2. 2011. Diskusjon med Rek-Nord.Hvordan presentere frivillighet i deltagelse på en undersøkelse som er obligatorisk i norsk svangerskapskontroll.

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Takk for meg Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Tromsø 01.06 05.06.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Disposisjon

Detaljer

Hvordan påvirkes de mest sårbare blant oss?

Hvordan påvirkes de mest sårbare blant oss? Nyfødte barn med mistanke om abstinensutvikling på grunn av rus- eller legemidler- Hvordan påvirkes de mest sårbare blant oss? Actis 8.april. 2016 Lisa Bjarkø Overlege Nyfødtintensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Lange linjer Pårørende Hvilken betydning har foreldres alkoholbruk for barna med hensyn til helse og velferd? Økt problemomfang blant barn

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

DER FOLK HAR DET VANSKELIG, HUSK BARNA I RUS- OG HAR BARN DET VERST AVHENGIGHETSFELTET. Emnekurs i Rusmedisin. Nidaroskongressen, 23.

DER FOLK HAR DET VANSKELIG, HUSK BARNA I RUS- OG HAR BARN DET VERST AVHENGIGHETSFELTET. Emnekurs i Rusmedisin. Nidaroskongressen, 23. DER FOLK HAR DET VANSKELIG, HAR BARN DET VERST HUSK BARNA I RUS- OG AVHENGIGHETSFELTET Emnekurs i Rusmedisin Nidaroskongressen, 23. Oktober 2015 Dr Krister Moström KRISTER MOSTRÖM Fastlege i Oslo, spesialist

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil

Høgskolen i Ålesund Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Høgskolen i Ålesund Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil JordmoraHeim mødrene sine erfaringar 3. august 213 Randi Bergem Møreforsking/Høgskulen i Volda Bakgrunn VRI midlar (Virkemiddel for regional

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Barn med alkoholrelaterte fosterskader blir de sett?

Barn med alkoholrelaterte fosterskader blir de sett? BARN MeD ALKoHoLReLATeRTe FoSTeRSKADeR- BLiR De SeTT? 85 Kompetansesenter rus region sør ved Borgestadklinikken har de siste årene på forskjellig vis engasjert seg i temaet barn skadet av alkohol i svangerskapet.

Detaljer

11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen.

11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen. 11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen. Pauser etter behov Dag 2 side 1 Alkohol og graviditet

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors

Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors Helsedirektoratets kampanjeuke 2010 Alkoholens særstilling

Detaljer

Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast

Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast Seksjon for spiseforstyrringar skal ta i mot pasientar som ikkje har tilstrekkeleg effekt av behandling i distriktspsykiatriske

Detaljer

Grenser for medisinsk forsvarlig LAR-behandling bør noen skrives ut på medisinsk grunnlag?

Grenser for medisinsk forsvarlig LAR-behandling bør noen skrives ut på medisinsk grunnlag? Grenser for medisinsk forsvarlig LAR-behandling bør noen skrives ut på medisinsk grunnlag? Høstkurs LAR (Fagdag LAR, Sykehuset Innlandet HF, 28.09.12) Peter Krajci, medisinskfaglig rådgiver Avdeling spesialiserte

Detaljer

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD 1. FASD forekomst, diagnostikk 2. Hvordan hjelpe det russkadde barnet tverrfaglige tiltak 3. Andre rusmidler Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder BARNEOMBUDET Helsedirektoratet v/ Gabrielle Welle-Strand gwe@helsedir.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 08/21 10/01695 Tone Viljugrein 21.12.2010 Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje

Detaljer

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med. Norwegian Institute of Public Health Division of Mental Health

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Tidleg rusdebut livslang risiko?

Tidleg rusdebut livslang risiko? Tidleg rusdebut livslang risiko? 1 Tidleg rusdebut livslang risiko? Bakgrunn, kvifor bry seg med ungdomsrus? Rusmønstret i Noreg og Vest- Europa Samband mellom rus og helse Epidemilogi HUNT- undersøkinga

Detaljer

Tidlig innsats - men er den tidlig nok? v/forskningsrådgiver Kristin Tømmervik Barnet og Rusen 2015

Tidlig innsats - men er den tidlig nok? v/forskningsrådgiver Kristin Tømmervik Barnet og Rusen 2015 Tidlig innsats - men er den tidlig nok? v/forskningsrådgiver Kristin Tømmervik Barnet og Rusen 2015 Ei trønderpie hos jordmor: «Når æ visste at æ va gravid?» «æ mått få unna Sydenturen før æ sjekka» Risiko

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar Møtedato: 27. februar 2013 Sak 17/13 «Raude responsar» - pasientar som har kome med kriterium kirurgisk og

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus:

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Utfordringer i møte med den opiatavhengige Medisinskfaglig rådgiver Peter Krajci Avdeling spesialiserte poliklinikker (ASP) Klinikk rus og avhengighet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

BARNET OG RUSEN - HVA MED DE MINSTE?

BARNET OG RUSEN - HVA MED DE MINSTE? BARNET OG RUSEN - HVA MED DE MINSTE? Emnekurs RUSAVHENGIGHET MED FOKUS PÅ ALKOHOLPROBLEMATIKK OG B-PREPARATER Primærmedisinsk uke 2014 Dr Krister Moström KRISTER MOSTRÖM Fastlege i Oslo, spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

SJUKE BARN I BARNEHAGEN

SJUKE BARN I BARNEHAGEN SJUKE BARN I BARNEHAGEN INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BORN I SEIM BARNEHAGE BA SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool

ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool Identifisering av pasientskader I samband med nasjonalt pasienttryggleiksprogram har alle helseføretak sidan 2010, kartlagt pasientskader

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Kap 3 A Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Kap 3 A Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet Kap 3 A Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet Hedvig Nordeng (h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no) Marte Jettestad Alkohol i svangerskapet Røyking i svangerskapet Narkotika og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

AHUS-team. LAR Konferanse, November 2011 Renate Häger

AHUS-team. LAR Konferanse, November 2011 Renate Häger AHUS-team LAR Konferanse, November 2011 Renate Häger AHUS-teamet er et tilbud til gravide med rus- og avhengighetsproblemer gravide i LAR gravide med alvorlige psykisk/psykiatriske lidelser.som er bosatt

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Begrepsundervisning. bidrag 0l å utjamne sosiale forskjellar når det gjeld borna si læring.

Begrepsundervisning. bidrag 0l å utjamne sosiale forskjellar når det gjeld borna si læring. Begrepsundervisning bidrag 0l å utjamne sosiale forskjellar når det gjeld borna si læring. Grunnleggjande begrep gir forutsetningar for å kode, klassifisere, forstå, sjå samanhengar. Ta vare på vik0ge

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Kunnskapsoppsummering. Program for rusmiddelforskning, NFR Berit Grøholt

Kunnskapsoppsummering. Program for rusmiddelforskning, NFR Berit Grøholt Kunnskapsoppsummering Program for rusmiddelforskning, NFR Berit Grøholt Hva er utgangspunkt for rapporten? 26 søknader Framdriftsrapporter Artikkelsøk (på PubMed) Kontakt med prosjektledere og andre Programnotat

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon om innlegging eller

Detaljer

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge av Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 1 Bakgrunn for dobbeltest ved 1. trimester screening Amniocentese benyttes for å

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON

FORSTERKET HELSESTASJON FORSTERKET HELSESTASJON HELSESTASJON FOR GRAVIDE OG SMÅBARNS BARNS- MØDRE MED RUSPROBLEMER Hvem er brukerne på Forsterket Helsestasjon? Tilbakeblikk på 8 års virksomhet. Hvem jobber på FSH Jordmor 50%

Detaljer

Fysioterapi for barn og unge. Turnusseminar Leikanger 16.10.15 Jorunn Aa Albretsen Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

Fysioterapi for barn og unge. Turnusseminar Leikanger 16.10.15 Jorunn Aa Albretsen Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Fysioterapi for barn og unge Turnusseminar Leikanger 16.10.15 Jorunn Aa Albretsen Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Fysioterapi for barn og unge Sogndal kommune Barseltrim Helsestasjonen, brosjyre,

Detaljer

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET På foster På barn og unge Bjørg Hjerkinn, Lege PhD Forskningsenheten, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus Mail: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor

Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor Fra et tørrlagt til et fuktig samfunn Over 40% økning på to tiår Kjent sammenheng mellom

Detaljer

Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Definisjon avrusning. Definisjon abstinensbehandling. 11.03.2016. Tradisjonelt mangfold

Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Definisjon avrusning. Definisjon abstinensbehandling. 11.03.2016. Tradisjonelt mangfold Tradisjonelt mangfold Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Lars Tanum Seksjonssjef dr. med FOU psykisk helsevern Ahus Senter for rus-og avhengighetsforskning/uio Medikament-assistert avrusning

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Universitetssykehuset

Universitetssykehuset Psykisk utviklingshemming. Avd. overlege Arve Kristiansen Avdeling for spesialisert habilitering. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Narvik 26. mars 2009 Medisinske betegnelser (ICD-10) Mental retardasjon.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål. November 2012 Hans Olav Fekjær

Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål. November 2012 Hans Olav Fekjær Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål November 2012 Hans Olav Fekjær Avhengighet er et ord i dagligtalen Vi føler oss avhengige av mange ting På rusfeltet stammer begrepet avhengighet fra teorien

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder Alkohol ER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL? Tyngre rusmidler Tobakk

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge

Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge Undervisning for IIIC høsten 2014 Sunniva E. Christiansen, LiS ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital Disposisjon Indikasjon og medisinsk

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Førebygging av fall hos eldre

Førebygging av fall hos eldre Førebygging av fall hos eldre Skei 13. juni 2012 Trygge lokalsamfunn Kari Ingeborg Bukve, Leiande fysioterapeut - Side 1 - Definisjon på fall Fall defineres som en plutselig, utilsiktet forandring i posisjon

Detaljer

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr. philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1876 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder Heftets tittel: NasjoNal

Detaljer

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog/forsker Begrepsavklaring FAS: Fetal Alcohol Syndrome: Spesielt utseende, vekstreduksjon,

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer