UNIVERSELL UTFORMING (UU):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSELL UTFORMING (UU):"

Transkript

1 UNIVERSELL UTFORMING (UU): RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PILOTKOMMUNEN EIDSKOG FOR Forord/innledning. Vi viser til brev av samt mail fra Miljøverndepartementet av 8.oktober 2007 vedr. rapportering for Denne rapporten er ment for Miljøverndepartementet, samt Eidskog kommunes politikere. Den vil dessuten bli gjort kjent blant administrasjonens medarbeidere på alle nivåer. Kommunens hjemmeside skal også benyttes, samt at den vil få omtale i kommunens eget informasjonsblad I Eidskog. Dette sendes til samtlige husstander i kommunen, med 10 utgivelser i året. Departementet har bestemt at rapporten skal foreligge innen Eidskog kommune, formannskapssak nr. 091/05 i møte , godkjente søknad om Eidskog kunne få bli pilotkommune vedr. universell utforming. Dette ble akseptert av Miljøverndepartementet ved brev av , og i brev av ble Eidskog gitt tilsagn om støtte til arbeidet som pilotkommune. I brev av fra MD har Eidskog fått tilsagn om kr ,- over statsbudsjettet for 2007 til det videre arbeidet med universell utforming som kommunal strategi. Ovennevnte betyr at Eidskog er med i et nasjonalt utviklingsarbeid, og skal bidra til å bringe arbeidet med universell utforming framover i Norge. Dette skal skje i tråd med den felles visjonen til Miljøverndepartementet: Pilotkommuner for universell utforming gir lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle. De 7 hovedmålene er kommentert under pkt. 3. Eidskog har jobbet etter prosjektplaner, som er revidert hhv og pr Disse er behandlet og godkjent i styringsgruppa. Vi har følgelig rapportert etter disse, både når det gjelder hva som er utført/oppnådd, og målsetting for det videre arbeidet med universell utforming. (Se også under Generelt).

2 2 2. Politisk grunnlag og organisering av arbeidet. Organiseringen av prosjektet går fram av vedlagte oversikt. Styringsgruppa for pilotkommuneprosjektet består av planutvalget, supplert med administrasjonssjefen og leder for Eidskog Næringsservice KF. Styringsgruppa er holdt orientert ved møter og møtereferater. Det er i prosjektet lagt stor vekt på kontinuerlig informasjon til alle berørte parter, samt kursing av politikere og administrasjon/enhetene. Fokus ligger i stor grad på Magnor-prosjektet, der vi nå ser synlige resultater av planleggingen (gågate-prosjektet er i full gang). Revidering av prosjektplanen er foretatt, slik at den så langt som mulig er brakt à jour med tanker og ressurser i kommunen. Eidskog vil fortsatt spille på lokale ressurser i form av innspill og deltakelse fra publikum, politikere, næringsdrivende, ungdomsrådet og andre. Det er naturlig fortsatt å samarbeide med både statlige og fylkeskommunale instanser: Hedmark fylkeskommune, Rådet for funksjonshemmede, fylkesmannen i Hedmark samt Kongsvinger kommune med jevnlige møter. Eidskog kommunestyre vedtok i sak nr. 022/06 i møte at Råd for funksjonshemmede gis fast plass i planutvalget, samt talerett i kommunestyret på lik linje med Eldres råd. (For øvrig er Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonevne m.m. vedtatt, og loven trådte i kraft ). Eidskog samarbeider med Kongsvinger på følgende områder: - kollektivtransporten - kompetanseheving - tilgjengelighet til musèene. Pkt. 3. Kort beskrivelse av resultater for perioden. 7 hovedmål, med resultatmål som underpunkter. Hovedmål 1: Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunens virksomheter. Resultatmål 1og 3: - Motivasjonsseminar, i samarbeid med Kongsvinger, ble arrangert 21.mars Ca. 100 deltakere, som fordelte seg på politikere, administrasjon, entreprenører, representanter fra ungdommen, arkitekter, funksjonshemmedes råd fra begge kommunene og fra fylkesrådet. Praktiske øvelser i lokalmiljøet for å ta seg fram som funksjonshemmet. - Det er avholdt informasjonsmøter med politiske enheter, ansatte, enhetsledere/administrasjonen på tvers av fagområder og de forskjellige sektorene i kommunen, lag og foreninger. Dette vil fortsette framover.

3 3 - Eidskog kommunestyre har, som kjent, vedtatt at UU skal være et satsningsområde, og således er UU godt politisk og administrativt forankret. Resultatmål 2: Planleggingsavdelingen ved teknisk enhet i Eidskog informerer hele tiden om viktigheten av universell utforming ved planlegging og utbygging av: hyttefelt flere steder (Stangnessetra, Libergslia) prosjekterte boliger/leiligheter i Skotterud sentrum nytt dagsenter i eksisterende bygg for psykiatri får med universell utforming i reguleringsplaner. Hele den tekniske enheten i Eidskog er godt informert om UU, og at dette skal gjennomsyre all plan- og byggesaksbehandling. Det er innarbeidet rutiner, som inkluderer UU-vurderinger i saksbehandling av reguleringsplaner. Eidskog samarbeider med Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger i en plangruppe vedr. GIS (Geografisk informasjonssystem) med tanke på muligheten om felles retningslinjer. Informert om UU generelt, og litt om hva Eidskog har fått til, på et møte for ledere i sosialtjenesten i Hedmark (Eidskog var vertskap. 19 deltakere) Resultatmål 4: Funksjonshemmedes råd er i vedtaks form representert i Plan- og byggekomitéen i Eidskog, og har også møte- og talerett i kommunestyret i saker som hører inn under rådets arbeidsområde. Resultatmål 8: Hittil har informasjonen til alle parter i lokalsamfunnet vært høyt på prioriteringslista. Kommunens hjemmeside og intranettet benyttes. Eidskog bruker også sitt meldingsblad I Eidskog til informasjon om UU. Senest i november-utgaven 2007 er det en stor artikkel om praktiske ting som har skjedd: - omgjøring av eksisterende privat bolig - bygging av ny bolig til funksjonshemmet. I flere tilfeller har ergoterapeut i Eidskog gitt råd og veiledning. Hovedmål 2: Bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. Resultatmål 1: - Resultatene og erfaringene fra Skotterud sentrum-utbyggingen brukes i andre prosjekter, som for eksempel ved stedsutviklingen på Magnor. Prosjektleder for sistnevnte utvikling/utbygging er godt informert om viktigheten av UU i planarbeidet. Ved utlysing av anbud er dette en viktig faktor, som entreprenør(er) må ta hensyn til. Arbeidet med gågata på Magnor er nå godt i gang. - Funksjonshemmedes råd foretok i 2006 flere befaringer i Skotterud sentrum med kartlegging av tilgjengelighet til både offentlige og private bygg/forretninger. Dette blir nå sydd sammen til et dokument/en publikasjon:

4 Bare for alle, som vil bli tilgjengelig for publikum/forretningsdrivende. Det vil bli lagt vekt på informasjon og en positiv vinkling, slik at det ikke blir oppfattet som et surt initiativ/dokument arrangerte Eidskog kommune Verksted ungdom, der kunst og UU på Magnor, samt stedsutvikling, sto på agendaen. - Befaring/konkretisering av UU i forbindelse med byggearbeidene på elvepark Magnor. - Eidskog tok sammen med Kongsvinger initiativ ( ) til å etablere et prosjekt hvor tilgjengeligheten til musèene i Kongsvinger og Eidskog settes i fokus. Hedmark fylkeskommune og Kvinnemuseet Solør-Odal-museene jobber videre med saken. - Eidskog har samarbeid over riksgrensen mot Sverige, med Eda og Arvika. Befaring til Arvika ble foretatt 2.november 2006 av representanter fra prosjektguppa for UU og politikere. - Kongsvinger og Eidskog kommuner har skrevet brev til Hedmark fylkeskommune for å få til et samarbeid om kollektivtrafikken. Det er holdt møte i styringsgruppa for UU i kollektivtrafikken den (deltakere: fylkesråd, ordførere fra Eidskog og Kongsvinger, Rådet for funksjonshemmede i Hedmark og Hedmark Trafikk. Møte i prosjektgruppa holdes ). - Husbankens Road Show ble avviklet : barnehage og barneskole ble tildelt priser av Husbanken for sitt engasjement om temaet UU. Mange fine tegninger, fotografier og forslag til forbedringer av det fysiske miljøet : stedsutvikling Magnor: folkemøte med sentrumsvandring i fakkellys om kvelden. Foruten lokalbefolkningen, deltok politikere og flere ungdommer. Sistnevnte hadde på formiddagen en konferanse om det samme. Alderssammensetningen på deltakerne var år. - Kartlegging av populære turområder (for eksempel Soot-kanalen, Vrangstien, Hornkjølberget). Kommunen har kontakt med lokale private aktører. - Samarbeid med Husbanken vedr. evaluering av Eidskog ungdomsskole etter ombyggingen/utvidelser. Resultatmål 2: - deltatt på møter med lokale aktører, entreprenører, brukere, arkitekter vedr. forprosjekter til forskjellige bygg, bl.a. innen omsorgsboliger og gågata på Magnor. - Aktuelle større aktører: KOBBL (Kongsvinger og omegn boligbyggelag) og Block Watne - NAV kontor i Eidskog: møter med brukere og utleiere - ved søknader om nybygg og omgjøringer: saksbehandler kontrollerer søknadene; tar med i skriftlig vedtaksform at universell utforming skal vektlegges - Eidskog og Eda kommun i Sverige arrangerer i fellesskap en kursuke i 2007/2008. Målgruppe: politikere, entreprenører, eiendomsutviklere, lag- og foreninger, kommunenes administrasjon og omkringliggende kommuner, samt alle interesserte. 4 Hovedmål 3: Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet, miljøkvalitet og estetikk. Resultatmål 1: - Eidskog Næringsservice har, i forbindelse med fjerning av viktige hindringer i kommunale bygninger i løpet av 2006/2007, utført følgende: * terskel ved biblioteket (rullestolbrukere) * fjernet/utbedret innvendige terskler i bolig for funksjonshemmede

5 * rullestolrampe fra fellesrom til veranda i bolig for funksjonshemmede * bestilt (blir montert høsten 2007) rampe inn til kommunens utleiehytte (tidl. skogskoie for tømmerdrift); hytta brukes en god del ved skole- og barnehagebesøk og av private - Evaluering av Eidskog ungdomsskole er foretatt høsten Resultatet legges fram på en av kursdagene våre (den ) for publikum, politikere, utbyggere og lignende - Eidskog kommune har hjulpet 2 private søkere/initiativtakere med søknader om statstilskudd: lavvo/gapahuk med god tilgjengelighet for funksjonshemmede og toalett i forbindelse med eksisterende lavvo. 5 Hovedmål 4: Videreutvikle målrettet samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede og aktuelle brukergrupper. Resultatmål 3: Funksjonshemmedes råd har møte- og talerett i kommunestyret innenfor rådets kompetanse og arbeidsområde, og er også representert i Plan- og byggekomitèen. Rådet er aktivt med (bl.a. ved kartlegging av tilgjengeligheten i Skotterud sentrum). Rådet er kjent for publikum, bl.a. gjennom meldingsbladet I Eidskog. En viktig samarbeidspartner for rådet er ergoterapeut, og dennes kompetanse benyttes jevnlig. Eidskog kommune har gjennomført info-møter om rådets arbeid og oppgaver, bl.a. overfor næringslivet. Resultatmål 4: Rådet for funksjonshemmede i Eidskog er med på kommunens faste høringsliste over instanser vedr. plansaker. Ved befaringer ang. utbyggingstiltak er rådet naturlig og rutinemessig med. Hovedmål 5: Bidra til økt kompetanse hos alle som er ansvarlige for planlegging, gjennomføring og drift. Resultatmål 1: Det er avholdt flere informasjonsmøter overfor politikere, næringsliv, lag/ foreninger/publikum, ansatte, enhetsledere. Studietur til Arvika Mange personer fra administrasjonen og politikere og fra rådet for funksjonshemmede har deltatt på kurs og konferanser av kortere og lengre varighet. Deltatt på pilotsamlinger i Tromsø og på Stord. 2 personer fra Eidskog kommunes administrasjon deltok på kurs i Göteborg : Design för alla/universell utformning i lokal samhällsplanering. Også og deltok 2 personer fra Eidskog på kurs i Göteborg: Design för alla/universell utformning kan bidra till ökad folkhälsa. Medarbeidere ved teknisk enhet i Eidskog er gjennomsyret av viktigheten ved universell utforming. De har deltatt på flere samlinger/kurs om emnet.

6 Eidskog og Kongsvinger deltok på et arbeidsmøte på Deltasenteret : generelt møte vedr. bygg og uteområder. Det foreligger tilsagn fra Husbanken om midler til etterutdanning i UU på høgskolen i Gjøvik. Resultatmål 3: Eidskog bedriver for tiden et intenst info-arbeid overfor alle aktuelle parter. Dette vil fortsette i årene som kommer. Det er opprettet et eget bibliotek med UU-materiale ved teknisk enhet i kommunen, der aktuell litteratur/bilder osv. plasseres. Dette er tilgjengelig for alle som måtte ønske det. 6 Hovedmål 6: Være forbilde og bidra til at andre kommuner øker innsatsen for universell utforming. Resultatmål 1: - Det er etablert samarbeid med Hedmark fylkeskommune/fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede/fylkesmannen i Hedmark, bl.a. ved møter og konferanser. - Husbankens Road Show (se også under Generelt): i forkant har Eidskog deltatt på flere møter vedr. planlegging/forberedelser. Svært vellykket arrangement. - Eidskog deltar på en rekke møter, kurs og konferanser, og håper derved å bidra med tanker og idèer i forbindelse med arbeidet og forståelsen av viktigheten med UU i hele samfunnet. - Eidskog deltok med 4 personer på 3.pilotsamling på Stord , og hadde innlegget Erfaringer med UU-arbeid i egen kommune og medansvar - Høstkonferanse arrangert av Hedmark fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. 6 deltakere fra Eidskog, som også hadde et innlegg. - Kursuke (4 dager i alt) med bredt faglig program blir arrangert i 2007/08 (første dag ). Eidskog og Eda kommun samarbeider over landegrensen. Målgruppe: politikere, entreprenører, eiendomsutviklere, lag- og foreninger, kommuneadministrasjonene, egne og omkringliggende kommuner m.fl., ja alle. Innledere/foredragsholdere kommer fra Husbanken, Miljøverndepartementet, Norges Handikapforbund, synshemmede, private utbyggere, politikere. - IKT: hjemmesiden til Eidskog kommune er vurdert som nr. 2 i Hedmark (fylkeskommunen nr. 1). Hovedmål 7: Gi innspill til og være dialogpartner i det nasjonale arbeidet for universell utforming. Resultatmål 1: Viser til hovedmål 6 (resultatmål 1): samarbeide med noen nærliggende kommuner med tanke på å få til felles nasjonale reguleringsbestemmelser på området universell utforming. Som det framgår av foranstående, har Eidskog deltatt i og bidratt med innlegg ved en rekke konferanser og kurs. UU i kommuneplanen: arbeidsseminar på Lillehammer med 2 deltakere fra Eidskog. Tema: Hvordan innarbeide universell utforming som premiss i

7 kommuneplanen? Seminaret ble opptakten til delprosjekt UU med referansegrupper som skulle arbeide med mål og få til gode planbestemmelser til kommuneplaner. Eidskog var med i arbeidsgruppen sept mai 2007 for å lage heftet Gode råd er ikke dyre, utgitt av Deltasenteret. Undertittel på heftet er betegnende for innholdet: Erfaringsbasert kunnskap om samarbeidet mellom kommunale råd for funksjonshemmede og kommuneorganisasjonen. 7 Generelt: Eidskog kommune har hele tiden lagt stor vekt på medvirkning fra barn og unge i de ulike prosessene. Dette har resultert i et flott engasjement fra den yngre garde, og det kommer til uttrykk bl.a. i forbindelse med Husbankens Road Show, der skole og barnehage i Eidskog ble premiert for sin aktive innsats og forståelse av hva Universell utforming går ut på : erfaringskonferanse med Husbanken. 5 deltakere fra Eidskog: prosjektleder, Råd for funksjonshemmede, ergoterapeut, representant for ungdomsrådet og voksenkontakt i ungdomsrådet var ungdommer fra Eidskog på besøk i Stortinget. Deres agenda var UU Magnor og utdanningsprosjektet. Dette viser et flott samfunnsengasjement fra de unge. Likeledes er Råd for funksjonshemmede med på alt som skjer innen universell utforming i Eidskog. Rådet er også representert på uttallige møter, konferanser, kurs og lignende og er således en meget god og viktig støttespiller. En oversikt til kommunen fra rådets leder viser et imponerende engasjement. Til hovedmål 3 må tilføyes at Eidskog Næringsservice er i gang med bestilling/ montering av følgende i 2007: markere glassfelt i korridordører i rådhuset teleslynge i rådhusets resepsjon og møterom, herunder formannskapssal og kommunestyresal høyttaler/etasjevarsler i heisen i rådhuset endre toalettene i rådhusets 1.etg., bl.a. slik at det blir bedre plass til rullestol forbedre skilting utendørs ved rådhuset trappeneser inne i rådhuset foreta noen mindre tiltak, som for eksempel kontrastfarge og dørklinker, ved Skotterud skole (bl.a. med egne midler fra Husbanken) forbedre inngangspartiet/ytterdørene ved rådhuset I 2008 tas det sikte på å markere knappene ved heistablået i rådhuset, samt gjøre fortauskantene i Skotterud sentrum enklere å forsere med rullestol. IKT: standardisering er viktig. Eidskog har tatt initiativ overfor andre kommuner i nærområdet for å diskutere felles utfordringer. Eidskog har kjøpt programvare, og bare leverandøren kan endre innholdet. Vi vil arbeide for å tilpasse enda bedre for blinde/svaksynte vår hjemmeside og få en bedre navigering. Tett samarbeid med Eidskog Næringsservice/Kommunalt foretak, som står som eier av de fleste av de kommunale byggene (rådhus, skoler osv.).

8 8 Pkt. 4: Detaljbeskrivelse av temaområder og eksempler. 1. Inneklima i kommunale bygg erfaringer fra Eidskog kommune I Eidskog kommune har vi sterkt fokus på innemiljø i kommunale bygg. Vi har derfor, i en tidlig fase i byggeprosjektene, jobbet spesielt mye med planløsninger. Videre har vi sterkt fokus på Sentral driftskontroll (SD) for å styre alt det tekniske; varme, ventilasjon, lys, dørlåsing m.v. Link til Power-point presentasjon om temaet. 2. Studietur Drammen Deltakere fra Hedmark Trafikk, Eidskog kommune, Kongsvinger kommune, Vegvesenet, Nettbuss, arkitektstudent og Ungdomsrådet. Agenda for turen: Se på hva Drammen har fått til vedr. kollektivtrafikken knyttet opp mot Universell Utforming: manuell rampe i bussen raskere å legge ut enn en elektrisk; personer/passasjerer på bussen raske til å legge ut rampa ved behov. Fungerer veldig bra, i følge sjåføren Unibuss: stasjonsvisning elektronisk og ved tale/høyttaler. Unibuss er tilrettelagt for brukere med ulike funksjonshemminger og med motto: Bussen for alle. Unibuss har utgitt en enkel flerspråklig brosjyre Plass for barnevogn; rullestolplass med festeanordning Hele bussen senket seg ned (knelet) mot fortauskant, slik at av- og påstigning ble lettere (for alle); det medfører lav innstigningshøyde ledelinjer ved bussholdeplass, riktig plassert i forhold til venteskur tilrettelagte spaserområder ved elvebredden. Bilde viser manuell rampe på buss i Drammen.

9 9 3. Tverrfaglig/tverretatlig studietur Danmark og Sverige Innledning I forbindelse med prosjektet arrangerte vi i slutten av april 2007 studietur til Danmark og Sverige med tilsammen 10 deltagere. Disse var fra Statens vegvesen, lokal arkitekt, 2 lokale entreprenører, rådet for funksjonshemmede og kommunen. Yrkesmessig representerte deltagerne arkitekter, ingeniører, prosjektledere, ergoterapeut, maskinentreprenør og byggentreprenør. Målsetting Formålet med studieturen var spesielt å se på og lære mer om uteområder og gatemiljøer med henblikk på universell utforming. Opplegg og gjennomføring Turen ble gjennomført som en kombinasjon av buss- og båtreise fra søndag ettermiddag til tirsdag kveld. Turen foregikk ved hjelp av minibuss søndag ettermiddag fra Eidskog til Oslo hvor vi kjørte ferje til Frederikshavn. Derfra kjørte vi videre til Sæby, Aalborg, Randers og Århus hvor vi overnattet. I Frederikshavn og Sæby fortok gruppen befaringer på egenhånd, men i Aalborg, Randers og Århus fikk vi hjelp av folk fra kommunen som tok imot oss og viste oss rundt. Fra Århus gikk turen videre til Grenå, videre til Varberg med ferje, og derfra til Göteborg hvor vi hadde siste overnatting. Den siste dagen besøkte vi utvalgte mål i Göteborg før vi dro videre til Uddevalla. Siste stopp på turen var Årjäng før vi vendte nesa hjem til Eidskog. Læring Gruppen har sett mange gode og mange dårlige eksempler på universell utforming Gruppedeltakerne ble godt kjent med hverandre; lettere å ta kontakt med hverandre og ta initiativ til samarbeid senere 1.Randers sykkelstativ utenfor gangsone. Ryddig og estetisk bra. 2.Busstopp Åsa. Tydelig kontrastmerking fortauskant og taktil merking bussinnstigning. Leskur.

10 10 4. Roadshow Husbanken, avdeling for Universell Utforming Oslo, inviterte til skolekonkurranse i hver av pilotkommunene om presentasjon av Universell Utforming. Fra Eidskog deltok 5. klasse Skotterud skole, Ungdomsrådet og Magnor barnehage representerte Eidskog i konkurransen. Det førte til erfaringsverksted og kreativitet blant barn og unge. Sanger presentert av barnehagen 5. Barn og unges medvirkning i byggeprosesser. I Eidskog har vi et engasjert Ungdomsråd som lar sin stemme bli hørt i stedsutviklings prosjektene i kommunen. Slik var det når Skotterud sentrum ble ombygd for noen år tilbake, og slik er det med Magnor prosjektet som foregår nå. For øvrig har UR talerett i kommunestyret. Noen elever ved Magnor barneskole fikk et oppdrag som gikk ut på å lage modeller av Magnor før, nå og i fremtiden. De startet oppdraget når de gikk i 5 klasse. I dag går de i 9 klasse og en gruppe av disse elevene er fortsatt ivrig opptatt med stedsutvikling på Magnor! Gjennom dette engasjementet har disse elvene deltatt på kurs, vært på møter og skaffet seg mye kunnskap om universell utforming. Ikke alle disse elvene er medlemmer av UR, men de har bistått UR med verdifull kunnskap. Ei,som både har vært medlem av UR og er glødende interesser i stedsutviklings prosjektet på Magnor, er Magnor jenta Turi-Marte Brandt Ånerud. Turi -Marte er ei oppvakt og kreativ jente som i dag er elev ved medie og kommunikasjon linjen ved Sentrum Videregående skole i Kongsvinger. Turi- Marte er svært opptatt av universell utforming, og gjorde seg bemerket hos husbanken da de var på besøk hos oss i forbindelse med sitt Road show. Hun har gjort husbankens ord om at universell utforming er nødvendig for noen, bra for alle til sine egne,og leter med lys og lykte etter unødvendige hinder for funksjonshemmede i hverdagen. I forbindelse med husbankens skole konkurranse angående universell utforming bidro UR med en film. Turi -Marte var en selvskreven regissør. Med sine tale gaver og gode kunnskaper er Turi Marte en flott Eidskog ambassadør på området universell utforming. Hun har skrevet en stil om folks holdninger og samfunnets begrensninger for funksjonsnedsatte. Stilen gjengis etter tillatelse fra Turi Marte. Les stilen

11 11 6. Prosessarbeid Gode råd er ikke dyre! På bakgrunn av nytt lovpålegg om at hver kommune skal ha Råd for Funksjonshemmede fikk et utvalg av små og store pilotkommuner innen Universell Utforming forespørsel fra Miljødepartementet om å skrive retningslinjer for Råd for funksjonshemmede. Trondheim, Kongsvinger, Kristiansand og Eidskog deltok med rådsmedlemmer og kommunalt ansatte. Delte erfaringer og utarbeidet forlag til hvordan Råd for funksjonshemmede skal fungere. Arbeidet resulterte i IA-1451 Gode Råd er ikke dyre! Utgitt av Sosial og Helsedirektoratet, Deltasenteret. Link Gode råd er ikke dyre! 7. Oppgaver fra Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap I forbindelse med prosjektet Universell Utforming deltok 2 ansatte i Eidskog kommune i et 4 studiepoengs kurs Design för alla/universell utforming- kan bidra till ökad folkhälsa -folkohälsaperspektiv ved Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg i mai Les oppgave 1: Ledelinjer hvordan skape orienteringsmuligheter på Magnor Torg? Les oppgave 2: Høye fortauskanter og underliggende sideheis på Mercedes Vito 8. Gode eksempler på friluftslivområder 1: Matrand Ils Lavo Flat adkomst gode parkeringsmuligheter. God tilgjengelighet, elektrisitet og oppvarmet gulv. Stor toalett ved siden av. For utleie.

12 12 2 og 3: Jegeren lavo med god plass så Terrengen kan kjøre rundt. Tilhører jaktlag på Tobøl. 5: Økonomioversikt. Tildeling av økonomisk tilskudd fra MD og bruken av midlene: Tiltak Tilsagn Bruk/planlagt bruk Tilskudd fra MD ,- Eksterne kurs, konferanser, deltakelse i studieturer ,- og på samlinger for pilotkommunene Arrangementet kursuka i nov./ des 07 / våren , Dekning av lønnskostnader for å drive prosjektet ,- Sum , ,-

13 13 Andre statlige tilskudd og bruken av midlene: Tiltak Tilsagn Forbruk Tilsagn fra Husbanken: Vurdering av skole med hensyn på tilgjengelighet og universell utforming ,- I løpet av nov./ des. Tilsagn fra Husbanken: Tilskudd til kompetansegivende etterutdanning i universell ,- Brukes våren 2008 utforming for 5 personer ved Høgskolen på Gjøvik Tilsagn fra Husbanken: Tilskudd til konkrete fysiske tiltak fra ordningen..fjerne 100 alvorlige ,- Nov til juni 2008 Tilskudd fra Husbanken ifb. m. arrangementet Road-show , ,- Andre offentlige tilskudd til UU-tiltak i regi av lag og foreninger i Eidskog kommune: Tilskuddsmottaker / Tiltak Tilsagn Forbruk Matrand Idrettslag. Tilsagn om tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning, bygging av toalett ved lavvo ,- Arbeidet er igang Magnor GUL: Tilsagn om vassdragsmidler fra Hedmark fylke, bygging av elvepark. (I 2006 ble det gitt tilsagn om ,-, i 2005 var tilsagnet ,-). Dvs. årene : totalt ,- Eidskog Museum. Tilsagn om vassdragsmidler fra Hedmark fylke, bl.a. til bygging av fiskebrygge for rullestolbrukere ,- Arbeidet er igang ,- Skotterud, For prosjektgruppa Egil Andersen Prosjektleder Agnar Thorstensen sekretær

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2007 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 15. mars 2007, revidert 1. oktober 2007 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Foto Nordfax. 1 Innhold Innledning... 3 Organisering og forankring... 3 Oppnådde resultater Presentasjon av byggeprosjekt... 4 K5 DIBKs satsning på

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011

Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 Gjøvik Universell utforming Gjøvikregionen Rapport 2011 1. Innledning I perioden 2005 2008 var Gjøvik og Vestre Toten pilotkommuner for universell utforming knyttet til den nasjonale handlingsplanen. I

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Rapport 2007

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Rapport 2007 Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune Rapport 2007 Forord Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell utforming. Pilotsatsingen er et ledd

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Slik gjør vi det på Sortland

Slik gjør vi det på Sortland Slik gjør vi det på Sortland Bakgrunn Rådet for funksjonshemmede Miniseminar med befaring, Planlegging og program Gjennomføring Erfaringer 14.10.08, Anna Bongo Johansen. Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede,

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming UU er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Samfunnsstrategi

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2008 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 28.02.2008 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt ut som pilotkommune

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2011

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2011 Eidskog Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2011 1 Foto på forsiden viser skilting av Eidskog rådhus og Norges stiligste NAV bil, GMS boende i Eidskog Innhold Innledning... 2 Organisering

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Erfaringer fra Sortland kommune

Erfaringer fra Sortland kommune Erfaringer fra Sortland kommune Bakgrunn Hva vi jobber med i forbindelse med UU - Kompetanseheving - Brukermedvirkning - Standarder for publikumsbygg - Registrering av kommunale bygg - Gatebruksplan Pågående

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill Å r n e s invitas- Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill 7.-10. september 2009 Program for (For publikum merket med *) Ønsker du en tradisjonell byggestil eller noe mer moderne i stål og

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Oslo kommune Kompetansehevende tiltak innen fagfeltet universell utforming Disposisjon

Detaljer

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming

Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Verdal pilotkommune innen Universell Utforming Rapport 2007 1. Innledning Verdal kommune er med i et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å bringe arbeidet med Universell utforming framover i

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret Universell utforming på kommunalt vegnett Egil T. Andersen, Deltasenteret Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Avdeling i Helsedirektoratet,

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Prosjektplan for universell utforming

Prosjektplan for universell utforming 1 Prosjektplan for universell utforming 2006 2008 Lisa Therell Plan og landbruk 2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN Side 3 2.0 MANDAT Side 4 3.0 MÅL Side 4 3.1 Hovedmål Side 4 3.2 Delmål Side 5 4.0 ORGANISERING Side

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013 Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013 Møtedato: 05.06.2013 Sted: Litun senter Tid: 10.00-12.00 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming

Risør kommune. Ressurskommune for arbeid med universell utforming Risør kommune Ressurskommune for arbeid med universell utforming Prosjektbeskrivelse 29-213 1. Bakgrunn Risør kommune søkte om å bli pilotkommune april 25, og ble valgt ut som 1 av 16 kommuner til å være

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Sett, lest, glemt? Lynkurs i journalistisk skriving

Sett, lest, glemt? Lynkurs i journalistisk skriving Sett, lest, glemt? Lynkurs i journalistisk skriving Odd Bjørn Solberg, Bergen 10. mars 2015 UU-tiltak i Eidskog kommune På 50-tallet var Magnor et populært handelssted og det største tettstedet i Eidskog.

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming Erfaringer fra Malvik kommune: II. I. Universell utforming i et lederperspektiv Universell utforming i kommunale planprosesser - to sider av samme sak? 28.09.2006 Mål: - et inkluderende

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2012 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Lydbilder. Kurs i å produsere lyd

Lydbilder. Kurs i å produsere lyd Lydbilder Kurs i å produsere lyd Forord Prosjektnavn: Lydbilder. Referansenummer: 2VS3X7 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte i 2013 kurs i å lage og produsere lyd. Prosjektet var finansiert

Detaljer

Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2012 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Rapportering 2012 15 februar 2013 Skrevet av Kristine Røiri- prosjektkoordinator Opplæring, workshop og befaring på Sortland 1.Bakgrunn

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 30.10.2012 Tid: 10:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Arbeide med 0-24 samarbeidet Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 28.08.2013 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

2. Oppnådde resultater

2. Oppnådde resultater Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Sluttrapport- 2014 1. Innledning Prosjektnavn: Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Start og sluttdato: Hovedansvarlig søker: Trondheim kommune v/ Solveig Dale,

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 Seniorrådgiver Einar Lund Scandic Airport hotell Gardermoen 24. Januar 2012 Hva er K1 Nettverk

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Sortland - ressurskommune for universell utforming Rapport 2013 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming

Sortland - ressurskommune for universell utforming Rapport 2013 SORTLAND KOMMUNE. Ressurskommune for universell utforming SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Rapportering 2013 15. februar 2014 Hovedinngang til Sortland ungdomsskole i Skolekvartalet 1.Bakgrunn Sortland kommune deltok i perioden

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Medvirkningsnotat Februar 2016

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Medvirkningsnotat Februar 2016 Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Medvirkningsnotat Februar 2016 1 1 INNLEDNING Krav til medvirkning i alle planprosesser er nedfelt i Plan- og bygningslovens 5-1: «Enhver som fremmer planforslag

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3

Sortland - pilotkommune for universell utforming. Rapport Innhold. 1. Innledning Sammendrag...3 Pilotkommuneprosjektet for universell utforming i kommunene BU31 Rapport 2006-2008 Sortland kommune Innhold 1. Innledning...2 2. Sammendrag...3 3. Universell utforming som prioritert utviklingsarbeid...4

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Rapport universell utforming 2005-2008 Eidskog kommune

Rapport universell utforming 2005-2008 Eidskog kommune Rapport universell utforming 2005-2008 Eidskog kommune Forord Denne rapporten er ment for Miljøverndepartementet, samt Eidskog kommunes politikere, kommuner og fylkeskommuner som skal trappe opp arbeidet

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport

UNIVERSELL UTFORMING. Ressurskommunesatsningen tiltak K1. Verbal rapport UNIVERSELL UTFORMING Ressurskommunesatsningen tiltak K1 Verbal rapport Ullensaker kommune 2009 2010 1 Innledning Ullensaker er en av 11 nasjonale ressurskommuner for universell utforming. Kommunen deltar

Detaljer

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Rapport skjønstilskot 2010

Rapport skjønstilskot 2010 2012 Rapport skjønstilskot 2010 Anne Reidun Garpestad Prosjektleiar universell utforming Klepp og Time kommune 02.08.2012 Rapport bruk av skjønstilskot 2010 Viser til søknad om skjønstilskot frå Klepp

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Levanger sentrum 1999-2000. prosjektleder

Levanger sentrum 1999-2000. prosjektleder Levanger kommune prosjektrapport "Planlegging for alle" Levanger sentrum 1999-2000 Bente Nygård Rinnan prosjektleder Kartlegging og forslag til planløsning for Levanger sentrum 1999-2001 1. VISJON 2. HOVEDMÅL

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming 2010-2012 Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Innhald Bakgrunn Forankring Organisering Nasjonale hovudmål for pilotprosjektet Regionale mål for pilotprosjektet

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall:

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2009 arrangeres i Kongsvinger og Eidskog kommuner 20. og 21. oktober Sentrum videregående skole Eidskog ungdomsskole Kongsvinger kommune Velkommen til årets

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Introduksjon til satsingsområde. Planlegging for alle

Introduksjon til satsingsområde. Planlegging for alle Introduksjon til satsingsområde Planlegging for alle Tilgjengelighet er et nøkkelord i planleggingen av de fysiske omgivelsene. Små og store hindringer påvirker livskvalitet og livsutfoldelse for den

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Sluttrapport

Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune. Sluttrapport Pilotprosjektet Universell utforming Kongsvinger kommune Sluttrapport 2005-2008 Forord Kongsvinger kommune avslutter i løpet av desember 2008 et treårig prosjekt som pilotkommune for universell utforming.

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer