UNIVERSELL UTFORMING (UU):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSELL UTFORMING (UU):"

Transkript

1 UNIVERSELL UTFORMING (UU): RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PILOTKOMMUNEN EIDSKOG FOR Forord/innledning. Vi viser til brev av samt mail fra Miljøverndepartementet av 8.oktober 2007 vedr. rapportering for Denne rapporten er ment for Miljøverndepartementet, samt Eidskog kommunes politikere. Den vil dessuten bli gjort kjent blant administrasjonens medarbeidere på alle nivåer. Kommunens hjemmeside skal også benyttes, samt at den vil få omtale i kommunens eget informasjonsblad I Eidskog. Dette sendes til samtlige husstander i kommunen, med 10 utgivelser i året. Departementet har bestemt at rapporten skal foreligge innen Eidskog kommune, formannskapssak nr. 091/05 i møte , godkjente søknad om Eidskog kunne få bli pilotkommune vedr. universell utforming. Dette ble akseptert av Miljøverndepartementet ved brev av , og i brev av ble Eidskog gitt tilsagn om støtte til arbeidet som pilotkommune. I brev av fra MD har Eidskog fått tilsagn om kr ,- over statsbudsjettet for 2007 til det videre arbeidet med universell utforming som kommunal strategi. Ovennevnte betyr at Eidskog er med i et nasjonalt utviklingsarbeid, og skal bidra til å bringe arbeidet med universell utforming framover i Norge. Dette skal skje i tråd med den felles visjonen til Miljøverndepartementet: Pilotkommuner for universell utforming gir lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle. De 7 hovedmålene er kommentert under pkt. 3. Eidskog har jobbet etter prosjektplaner, som er revidert hhv og pr Disse er behandlet og godkjent i styringsgruppa. Vi har følgelig rapportert etter disse, både når det gjelder hva som er utført/oppnådd, og målsetting for det videre arbeidet med universell utforming. (Se også under Generelt).

2 2 2. Politisk grunnlag og organisering av arbeidet. Organiseringen av prosjektet går fram av vedlagte oversikt. Styringsgruppa for pilotkommuneprosjektet består av planutvalget, supplert med administrasjonssjefen og leder for Eidskog Næringsservice KF. Styringsgruppa er holdt orientert ved møter og møtereferater. Det er i prosjektet lagt stor vekt på kontinuerlig informasjon til alle berørte parter, samt kursing av politikere og administrasjon/enhetene. Fokus ligger i stor grad på Magnor-prosjektet, der vi nå ser synlige resultater av planleggingen (gågate-prosjektet er i full gang). Revidering av prosjektplanen er foretatt, slik at den så langt som mulig er brakt à jour med tanker og ressurser i kommunen. Eidskog vil fortsatt spille på lokale ressurser i form av innspill og deltakelse fra publikum, politikere, næringsdrivende, ungdomsrådet og andre. Det er naturlig fortsatt å samarbeide med både statlige og fylkeskommunale instanser: Hedmark fylkeskommune, Rådet for funksjonshemmede, fylkesmannen i Hedmark samt Kongsvinger kommune med jevnlige møter. Eidskog kommunestyre vedtok i sak nr. 022/06 i møte at Råd for funksjonshemmede gis fast plass i planutvalget, samt talerett i kommunestyret på lik linje med Eldres råd. (For øvrig er Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonevne m.m. vedtatt, og loven trådte i kraft ). Eidskog samarbeider med Kongsvinger på følgende områder: - kollektivtransporten - kompetanseheving - tilgjengelighet til musèene. Pkt. 3. Kort beskrivelse av resultater for perioden. 7 hovedmål, med resultatmål som underpunkter. Hovedmål 1: Skape oppmerksomhet og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunens virksomheter. Resultatmål 1og 3: - Motivasjonsseminar, i samarbeid med Kongsvinger, ble arrangert 21.mars Ca. 100 deltakere, som fordelte seg på politikere, administrasjon, entreprenører, representanter fra ungdommen, arkitekter, funksjonshemmedes råd fra begge kommunene og fra fylkesrådet. Praktiske øvelser i lokalmiljøet for å ta seg fram som funksjonshemmet. - Det er avholdt informasjonsmøter med politiske enheter, ansatte, enhetsledere/administrasjonen på tvers av fagområder og de forskjellige sektorene i kommunen, lag og foreninger. Dette vil fortsette framover.

3 3 - Eidskog kommunestyre har, som kjent, vedtatt at UU skal være et satsningsområde, og således er UU godt politisk og administrativt forankret. Resultatmål 2: Planleggingsavdelingen ved teknisk enhet i Eidskog informerer hele tiden om viktigheten av universell utforming ved planlegging og utbygging av: hyttefelt flere steder (Stangnessetra, Libergslia) prosjekterte boliger/leiligheter i Skotterud sentrum nytt dagsenter i eksisterende bygg for psykiatri får med universell utforming i reguleringsplaner. Hele den tekniske enheten i Eidskog er godt informert om UU, og at dette skal gjennomsyre all plan- og byggesaksbehandling. Det er innarbeidet rutiner, som inkluderer UU-vurderinger i saksbehandling av reguleringsplaner. Eidskog samarbeider med Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger i en plangruppe vedr. GIS (Geografisk informasjonssystem) med tanke på muligheten om felles retningslinjer. Informert om UU generelt, og litt om hva Eidskog har fått til, på et møte for ledere i sosialtjenesten i Hedmark (Eidskog var vertskap. 19 deltakere) Resultatmål 4: Funksjonshemmedes råd er i vedtaks form representert i Plan- og byggekomitéen i Eidskog, og har også møte- og talerett i kommunestyret i saker som hører inn under rådets arbeidsområde. Resultatmål 8: Hittil har informasjonen til alle parter i lokalsamfunnet vært høyt på prioriteringslista. Kommunens hjemmeside og intranettet benyttes. Eidskog bruker også sitt meldingsblad I Eidskog til informasjon om UU. Senest i november-utgaven 2007 er det en stor artikkel om praktiske ting som har skjedd: - omgjøring av eksisterende privat bolig - bygging av ny bolig til funksjonshemmet. I flere tilfeller har ergoterapeut i Eidskog gitt råd og veiledning. Hovedmål 2: Bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. Resultatmål 1: - Resultatene og erfaringene fra Skotterud sentrum-utbyggingen brukes i andre prosjekter, som for eksempel ved stedsutviklingen på Magnor. Prosjektleder for sistnevnte utvikling/utbygging er godt informert om viktigheten av UU i planarbeidet. Ved utlysing av anbud er dette en viktig faktor, som entreprenør(er) må ta hensyn til. Arbeidet med gågata på Magnor er nå godt i gang. - Funksjonshemmedes råd foretok i 2006 flere befaringer i Skotterud sentrum med kartlegging av tilgjengelighet til både offentlige og private bygg/forretninger. Dette blir nå sydd sammen til et dokument/en publikasjon:

4 Bare for alle, som vil bli tilgjengelig for publikum/forretningsdrivende. Det vil bli lagt vekt på informasjon og en positiv vinkling, slik at det ikke blir oppfattet som et surt initiativ/dokument arrangerte Eidskog kommune Verksted ungdom, der kunst og UU på Magnor, samt stedsutvikling, sto på agendaen. - Befaring/konkretisering av UU i forbindelse med byggearbeidene på elvepark Magnor. - Eidskog tok sammen med Kongsvinger initiativ ( ) til å etablere et prosjekt hvor tilgjengeligheten til musèene i Kongsvinger og Eidskog settes i fokus. Hedmark fylkeskommune og Kvinnemuseet Solør-Odal-museene jobber videre med saken. - Eidskog har samarbeid over riksgrensen mot Sverige, med Eda og Arvika. Befaring til Arvika ble foretatt 2.november 2006 av representanter fra prosjektguppa for UU og politikere. - Kongsvinger og Eidskog kommuner har skrevet brev til Hedmark fylkeskommune for å få til et samarbeid om kollektivtrafikken. Det er holdt møte i styringsgruppa for UU i kollektivtrafikken den (deltakere: fylkesråd, ordførere fra Eidskog og Kongsvinger, Rådet for funksjonshemmede i Hedmark og Hedmark Trafikk. Møte i prosjektgruppa holdes ). - Husbankens Road Show ble avviklet : barnehage og barneskole ble tildelt priser av Husbanken for sitt engasjement om temaet UU. Mange fine tegninger, fotografier og forslag til forbedringer av det fysiske miljøet : stedsutvikling Magnor: folkemøte med sentrumsvandring i fakkellys om kvelden. Foruten lokalbefolkningen, deltok politikere og flere ungdommer. Sistnevnte hadde på formiddagen en konferanse om det samme. Alderssammensetningen på deltakerne var år. - Kartlegging av populære turområder (for eksempel Soot-kanalen, Vrangstien, Hornkjølberget). Kommunen har kontakt med lokale private aktører. - Samarbeid med Husbanken vedr. evaluering av Eidskog ungdomsskole etter ombyggingen/utvidelser. Resultatmål 2: - deltatt på møter med lokale aktører, entreprenører, brukere, arkitekter vedr. forprosjekter til forskjellige bygg, bl.a. innen omsorgsboliger og gågata på Magnor. - Aktuelle større aktører: KOBBL (Kongsvinger og omegn boligbyggelag) og Block Watne - NAV kontor i Eidskog: møter med brukere og utleiere - ved søknader om nybygg og omgjøringer: saksbehandler kontrollerer søknadene; tar med i skriftlig vedtaksform at universell utforming skal vektlegges - Eidskog og Eda kommun i Sverige arrangerer i fellesskap en kursuke i 2007/2008. Målgruppe: politikere, entreprenører, eiendomsutviklere, lag- og foreninger, kommunenes administrasjon og omkringliggende kommuner, samt alle interesserte. 4 Hovedmål 3: Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet, miljøkvalitet og estetikk. Resultatmål 1: - Eidskog Næringsservice har, i forbindelse med fjerning av viktige hindringer i kommunale bygninger i løpet av 2006/2007, utført følgende: * terskel ved biblioteket (rullestolbrukere) * fjernet/utbedret innvendige terskler i bolig for funksjonshemmede

5 * rullestolrampe fra fellesrom til veranda i bolig for funksjonshemmede * bestilt (blir montert høsten 2007) rampe inn til kommunens utleiehytte (tidl. skogskoie for tømmerdrift); hytta brukes en god del ved skole- og barnehagebesøk og av private - Evaluering av Eidskog ungdomsskole er foretatt høsten Resultatet legges fram på en av kursdagene våre (den ) for publikum, politikere, utbyggere og lignende - Eidskog kommune har hjulpet 2 private søkere/initiativtakere med søknader om statstilskudd: lavvo/gapahuk med god tilgjengelighet for funksjonshemmede og toalett i forbindelse med eksisterende lavvo. 5 Hovedmål 4: Videreutvikle målrettet samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede og aktuelle brukergrupper. Resultatmål 3: Funksjonshemmedes råd har møte- og talerett i kommunestyret innenfor rådets kompetanse og arbeidsområde, og er også representert i Plan- og byggekomitèen. Rådet er aktivt med (bl.a. ved kartlegging av tilgjengeligheten i Skotterud sentrum). Rådet er kjent for publikum, bl.a. gjennom meldingsbladet I Eidskog. En viktig samarbeidspartner for rådet er ergoterapeut, og dennes kompetanse benyttes jevnlig. Eidskog kommune har gjennomført info-møter om rådets arbeid og oppgaver, bl.a. overfor næringslivet. Resultatmål 4: Rådet for funksjonshemmede i Eidskog er med på kommunens faste høringsliste over instanser vedr. plansaker. Ved befaringer ang. utbyggingstiltak er rådet naturlig og rutinemessig med. Hovedmål 5: Bidra til økt kompetanse hos alle som er ansvarlige for planlegging, gjennomføring og drift. Resultatmål 1: Det er avholdt flere informasjonsmøter overfor politikere, næringsliv, lag/ foreninger/publikum, ansatte, enhetsledere. Studietur til Arvika Mange personer fra administrasjonen og politikere og fra rådet for funksjonshemmede har deltatt på kurs og konferanser av kortere og lengre varighet. Deltatt på pilotsamlinger i Tromsø og på Stord. 2 personer fra Eidskog kommunes administrasjon deltok på kurs i Göteborg : Design för alla/universell utformning i lokal samhällsplanering. Også og deltok 2 personer fra Eidskog på kurs i Göteborg: Design för alla/universell utformning kan bidra till ökad folkhälsa. Medarbeidere ved teknisk enhet i Eidskog er gjennomsyret av viktigheten ved universell utforming. De har deltatt på flere samlinger/kurs om emnet.

6 Eidskog og Kongsvinger deltok på et arbeidsmøte på Deltasenteret : generelt møte vedr. bygg og uteområder. Det foreligger tilsagn fra Husbanken om midler til etterutdanning i UU på høgskolen i Gjøvik. Resultatmål 3: Eidskog bedriver for tiden et intenst info-arbeid overfor alle aktuelle parter. Dette vil fortsette i årene som kommer. Det er opprettet et eget bibliotek med UU-materiale ved teknisk enhet i kommunen, der aktuell litteratur/bilder osv. plasseres. Dette er tilgjengelig for alle som måtte ønske det. 6 Hovedmål 6: Være forbilde og bidra til at andre kommuner øker innsatsen for universell utforming. Resultatmål 1: - Det er etablert samarbeid med Hedmark fylkeskommune/fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede/fylkesmannen i Hedmark, bl.a. ved møter og konferanser. - Husbankens Road Show (se også under Generelt): i forkant har Eidskog deltatt på flere møter vedr. planlegging/forberedelser. Svært vellykket arrangement. - Eidskog deltar på en rekke møter, kurs og konferanser, og håper derved å bidra med tanker og idèer i forbindelse med arbeidet og forståelsen av viktigheten med UU i hele samfunnet. - Eidskog deltok med 4 personer på 3.pilotsamling på Stord , og hadde innlegget Erfaringer med UU-arbeid i egen kommune og medansvar - Høstkonferanse arrangert av Hedmark fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. 6 deltakere fra Eidskog, som også hadde et innlegg. - Kursuke (4 dager i alt) med bredt faglig program blir arrangert i 2007/08 (første dag ). Eidskog og Eda kommun samarbeider over landegrensen. Målgruppe: politikere, entreprenører, eiendomsutviklere, lag- og foreninger, kommuneadministrasjonene, egne og omkringliggende kommuner m.fl., ja alle. Innledere/foredragsholdere kommer fra Husbanken, Miljøverndepartementet, Norges Handikapforbund, synshemmede, private utbyggere, politikere. - IKT: hjemmesiden til Eidskog kommune er vurdert som nr. 2 i Hedmark (fylkeskommunen nr. 1). Hovedmål 7: Gi innspill til og være dialogpartner i det nasjonale arbeidet for universell utforming. Resultatmål 1: Viser til hovedmål 6 (resultatmål 1): samarbeide med noen nærliggende kommuner med tanke på å få til felles nasjonale reguleringsbestemmelser på området universell utforming. Som det framgår av foranstående, har Eidskog deltatt i og bidratt med innlegg ved en rekke konferanser og kurs. UU i kommuneplanen: arbeidsseminar på Lillehammer med 2 deltakere fra Eidskog. Tema: Hvordan innarbeide universell utforming som premiss i

7 kommuneplanen? Seminaret ble opptakten til delprosjekt UU med referansegrupper som skulle arbeide med mål og få til gode planbestemmelser til kommuneplaner. Eidskog var med i arbeidsgruppen sept mai 2007 for å lage heftet Gode råd er ikke dyre, utgitt av Deltasenteret. Undertittel på heftet er betegnende for innholdet: Erfaringsbasert kunnskap om samarbeidet mellom kommunale råd for funksjonshemmede og kommuneorganisasjonen. 7 Generelt: Eidskog kommune har hele tiden lagt stor vekt på medvirkning fra barn og unge i de ulike prosessene. Dette har resultert i et flott engasjement fra den yngre garde, og det kommer til uttrykk bl.a. i forbindelse med Husbankens Road Show, der skole og barnehage i Eidskog ble premiert for sin aktive innsats og forståelse av hva Universell utforming går ut på : erfaringskonferanse med Husbanken. 5 deltakere fra Eidskog: prosjektleder, Råd for funksjonshemmede, ergoterapeut, representant for ungdomsrådet og voksenkontakt i ungdomsrådet var ungdommer fra Eidskog på besøk i Stortinget. Deres agenda var UU Magnor og utdanningsprosjektet. Dette viser et flott samfunnsengasjement fra de unge. Likeledes er Råd for funksjonshemmede med på alt som skjer innen universell utforming i Eidskog. Rådet er også representert på uttallige møter, konferanser, kurs og lignende og er således en meget god og viktig støttespiller. En oversikt til kommunen fra rådets leder viser et imponerende engasjement. Til hovedmål 3 må tilføyes at Eidskog Næringsservice er i gang med bestilling/ montering av følgende i 2007: markere glassfelt i korridordører i rådhuset teleslynge i rådhusets resepsjon og møterom, herunder formannskapssal og kommunestyresal høyttaler/etasjevarsler i heisen i rådhuset endre toalettene i rådhusets 1.etg., bl.a. slik at det blir bedre plass til rullestol forbedre skilting utendørs ved rådhuset trappeneser inne i rådhuset foreta noen mindre tiltak, som for eksempel kontrastfarge og dørklinker, ved Skotterud skole (bl.a. med egne midler fra Husbanken) forbedre inngangspartiet/ytterdørene ved rådhuset I 2008 tas det sikte på å markere knappene ved heistablået i rådhuset, samt gjøre fortauskantene i Skotterud sentrum enklere å forsere med rullestol. IKT: standardisering er viktig. Eidskog har tatt initiativ overfor andre kommuner i nærområdet for å diskutere felles utfordringer. Eidskog har kjøpt programvare, og bare leverandøren kan endre innholdet. Vi vil arbeide for å tilpasse enda bedre for blinde/svaksynte vår hjemmeside og få en bedre navigering. Tett samarbeid med Eidskog Næringsservice/Kommunalt foretak, som står som eier av de fleste av de kommunale byggene (rådhus, skoler osv.).

8 8 Pkt. 4: Detaljbeskrivelse av temaområder og eksempler. 1. Inneklima i kommunale bygg erfaringer fra Eidskog kommune I Eidskog kommune har vi sterkt fokus på innemiljø i kommunale bygg. Vi har derfor, i en tidlig fase i byggeprosjektene, jobbet spesielt mye med planløsninger. Videre har vi sterkt fokus på Sentral driftskontroll (SD) for å styre alt det tekniske; varme, ventilasjon, lys, dørlåsing m.v. Link til Power-point presentasjon om temaet. 2. Studietur Drammen Deltakere fra Hedmark Trafikk, Eidskog kommune, Kongsvinger kommune, Vegvesenet, Nettbuss, arkitektstudent og Ungdomsrådet. Agenda for turen: Se på hva Drammen har fått til vedr. kollektivtrafikken knyttet opp mot Universell Utforming: manuell rampe i bussen raskere å legge ut enn en elektrisk; personer/passasjerer på bussen raske til å legge ut rampa ved behov. Fungerer veldig bra, i følge sjåføren Unibuss: stasjonsvisning elektronisk og ved tale/høyttaler. Unibuss er tilrettelagt for brukere med ulike funksjonshemminger og med motto: Bussen for alle. Unibuss har utgitt en enkel flerspråklig brosjyre Plass for barnevogn; rullestolplass med festeanordning Hele bussen senket seg ned (knelet) mot fortauskant, slik at av- og påstigning ble lettere (for alle); det medfører lav innstigningshøyde ledelinjer ved bussholdeplass, riktig plassert i forhold til venteskur tilrettelagte spaserområder ved elvebredden. Bilde viser manuell rampe på buss i Drammen.

9 9 3. Tverrfaglig/tverretatlig studietur Danmark og Sverige Innledning I forbindelse med prosjektet arrangerte vi i slutten av april 2007 studietur til Danmark og Sverige med tilsammen 10 deltagere. Disse var fra Statens vegvesen, lokal arkitekt, 2 lokale entreprenører, rådet for funksjonshemmede og kommunen. Yrkesmessig representerte deltagerne arkitekter, ingeniører, prosjektledere, ergoterapeut, maskinentreprenør og byggentreprenør. Målsetting Formålet med studieturen var spesielt å se på og lære mer om uteområder og gatemiljøer med henblikk på universell utforming. Opplegg og gjennomføring Turen ble gjennomført som en kombinasjon av buss- og båtreise fra søndag ettermiddag til tirsdag kveld. Turen foregikk ved hjelp av minibuss søndag ettermiddag fra Eidskog til Oslo hvor vi kjørte ferje til Frederikshavn. Derfra kjørte vi videre til Sæby, Aalborg, Randers og Århus hvor vi overnattet. I Frederikshavn og Sæby fortok gruppen befaringer på egenhånd, men i Aalborg, Randers og Århus fikk vi hjelp av folk fra kommunen som tok imot oss og viste oss rundt. Fra Århus gikk turen videre til Grenå, videre til Varberg med ferje, og derfra til Göteborg hvor vi hadde siste overnatting. Den siste dagen besøkte vi utvalgte mål i Göteborg før vi dro videre til Uddevalla. Siste stopp på turen var Årjäng før vi vendte nesa hjem til Eidskog. Læring Gruppen har sett mange gode og mange dårlige eksempler på universell utforming Gruppedeltakerne ble godt kjent med hverandre; lettere å ta kontakt med hverandre og ta initiativ til samarbeid senere 1.Randers sykkelstativ utenfor gangsone. Ryddig og estetisk bra. 2.Busstopp Åsa. Tydelig kontrastmerking fortauskant og taktil merking bussinnstigning. Leskur.

10 10 4. Roadshow Husbanken, avdeling for Universell Utforming Oslo, inviterte til skolekonkurranse i hver av pilotkommunene om presentasjon av Universell Utforming. Fra Eidskog deltok 5. klasse Skotterud skole, Ungdomsrådet og Magnor barnehage representerte Eidskog i konkurransen. Det førte til erfaringsverksted og kreativitet blant barn og unge. Sanger presentert av barnehagen 5. Barn og unges medvirkning i byggeprosesser. I Eidskog har vi et engasjert Ungdomsråd som lar sin stemme bli hørt i stedsutviklings prosjektene i kommunen. Slik var det når Skotterud sentrum ble ombygd for noen år tilbake, og slik er det med Magnor prosjektet som foregår nå. For øvrig har UR talerett i kommunestyret. Noen elever ved Magnor barneskole fikk et oppdrag som gikk ut på å lage modeller av Magnor før, nå og i fremtiden. De startet oppdraget når de gikk i 5 klasse. I dag går de i 9 klasse og en gruppe av disse elevene er fortsatt ivrig opptatt med stedsutvikling på Magnor! Gjennom dette engasjementet har disse elvene deltatt på kurs, vært på møter og skaffet seg mye kunnskap om universell utforming. Ikke alle disse elvene er medlemmer av UR, men de har bistått UR med verdifull kunnskap. Ei,som både har vært medlem av UR og er glødende interesser i stedsutviklings prosjektet på Magnor, er Magnor jenta Turi-Marte Brandt Ånerud. Turi -Marte er ei oppvakt og kreativ jente som i dag er elev ved medie og kommunikasjon linjen ved Sentrum Videregående skole i Kongsvinger. Turi- Marte er svært opptatt av universell utforming, og gjorde seg bemerket hos husbanken da de var på besøk hos oss i forbindelse med sitt Road show. Hun har gjort husbankens ord om at universell utforming er nødvendig for noen, bra for alle til sine egne,og leter med lys og lykte etter unødvendige hinder for funksjonshemmede i hverdagen. I forbindelse med husbankens skole konkurranse angående universell utforming bidro UR med en film. Turi -Marte var en selvskreven regissør. Med sine tale gaver og gode kunnskaper er Turi Marte en flott Eidskog ambassadør på området universell utforming. Hun har skrevet en stil om folks holdninger og samfunnets begrensninger for funksjonsnedsatte. Stilen gjengis etter tillatelse fra Turi Marte. Les stilen

11 11 6. Prosessarbeid Gode råd er ikke dyre! På bakgrunn av nytt lovpålegg om at hver kommune skal ha Råd for Funksjonshemmede fikk et utvalg av små og store pilotkommuner innen Universell Utforming forespørsel fra Miljødepartementet om å skrive retningslinjer for Råd for funksjonshemmede. Trondheim, Kongsvinger, Kristiansand og Eidskog deltok med rådsmedlemmer og kommunalt ansatte. Delte erfaringer og utarbeidet forlag til hvordan Råd for funksjonshemmede skal fungere. Arbeidet resulterte i IA-1451 Gode Råd er ikke dyre! Utgitt av Sosial og Helsedirektoratet, Deltasenteret. Link Gode råd er ikke dyre! 7. Oppgaver fra Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap I forbindelse med prosjektet Universell Utforming deltok 2 ansatte i Eidskog kommune i et 4 studiepoengs kurs Design för alla/universell utforming- kan bidra till ökad folkhälsa -folkohälsaperspektiv ved Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg i mai Les oppgave 1: Ledelinjer hvordan skape orienteringsmuligheter på Magnor Torg? Les oppgave 2: Høye fortauskanter og underliggende sideheis på Mercedes Vito 8. Gode eksempler på friluftslivområder 1: Matrand Ils Lavo Flat adkomst gode parkeringsmuligheter. God tilgjengelighet, elektrisitet og oppvarmet gulv. Stor toalett ved siden av. For utleie.

12 12 2 og 3: Jegeren lavo med god plass så Terrengen kan kjøre rundt. Tilhører jaktlag på Tobøl. 5: Økonomioversikt. Tildeling av økonomisk tilskudd fra MD og bruken av midlene: Tiltak Tilsagn Bruk/planlagt bruk Tilskudd fra MD ,- Eksterne kurs, konferanser, deltakelse i studieturer ,- og på samlinger for pilotkommunene Arrangementet kursuka i nov./ des 07 / våren , Dekning av lønnskostnader for å drive prosjektet ,- Sum , ,-

13 13 Andre statlige tilskudd og bruken av midlene: Tiltak Tilsagn Forbruk Tilsagn fra Husbanken: Vurdering av skole med hensyn på tilgjengelighet og universell utforming ,- I løpet av nov./ des. Tilsagn fra Husbanken: Tilskudd til kompetansegivende etterutdanning i universell ,- Brukes våren 2008 utforming for 5 personer ved Høgskolen på Gjøvik Tilsagn fra Husbanken: Tilskudd til konkrete fysiske tiltak fra ordningen..fjerne 100 alvorlige ,- Nov til juni 2008 Tilskudd fra Husbanken ifb. m. arrangementet Road-show , ,- Andre offentlige tilskudd til UU-tiltak i regi av lag og foreninger i Eidskog kommune: Tilskuddsmottaker / Tiltak Tilsagn Forbruk Matrand Idrettslag. Tilsagn om tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning, bygging av toalett ved lavvo ,- Arbeidet er igang Magnor GUL: Tilsagn om vassdragsmidler fra Hedmark fylke, bygging av elvepark. (I 2006 ble det gitt tilsagn om ,-, i 2005 var tilsagnet ,-). Dvs. årene : totalt ,- Eidskog Museum. Tilsagn om vassdragsmidler fra Hedmark fylke, bl.a. til bygging av fiskebrygge for rullestolbrukere ,- Arbeidet er igang ,- Skotterud, For prosjektgruppa Egil Andersen Prosjektleder Agnar Thorstensen sekretær

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer