Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato: 06/08/ Relevant identifisert bruk og bruk det advares mot Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk Erstatter dato: 30/07/ Informasjon om leverandøren Importør: Framstiller: StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium Carboline Company 2150 Schuetz Road St. Louis, MO USA Forskrifter / Teknisk informasjon Contact Carboline Technical Services at Databladet er utarbeidet av: Schlereth 2, Ken Nødnummer: CHEMTREC (utenfor US) Giftinformasjonen: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til DPD- EC Directive 1999/45/EC T, N; R36/ / Etikettelementer Symbol på produktet Ingredienser på etiketten. borsyre, reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 EU risikosetninger R36/38 Irriterer øynene og huden R43 Kan forårsake allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Side 1 / 9

2 R60 R61 EU sikkerhetsetninger S23 Kan skade forplantningsevnen Kan gi fosterskader Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege S27/28 Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder...(angis av produsent, importør eller omsetter) S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker S53 S Andre faremomenter Ikke anvendelig Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen: Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon Stoffblandingen tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT/vPvB i henhold til Vedlegg XIII 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2 Stoffblanding Helsefarlige ingredienser CAS-nr. EINEC- nr Navn i henhold til EEC % EU symboler R-setninger reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= Xi, N R36/ / borsyre T R titanium dioxide karbon ,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylpropan <0.1 Xi R38-43 CAS-nr. REACH Reg Nr. CLP pictogram CLP Hazard Statements M-Faktorer GHS07-GHS09 H GHS08 H GHS07-GHS08 H GHS07 H GHS07 H tilleggsinformasjon: 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Teksten til R-setninger og CLP fareanvisninger som er vist over (hvis det forefinnes) vises i sin helhet under seksjon 16. Innånding: Flytt ut i frisk luft. Søk lege ved betydelig påvirkning. Hudkontakt: Bruk en mild såpe dersom dette finnes. Vask bort øyeblikkelig med såpe og rikelig med vann og fjern alle forurensede klær og sko. Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege. Øyekontakt : Skyll omgående øynene, og godt under øyelokkene, med mye vann i minst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Hvis øyeirritasjonen vedvarer, kontakt en spesialist. Svelging: Tørk innsiden av munnen forsiktig eller skyll med vann. Gi små mengder med vann å drikke. Fremkall IKKE brekning. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Må ikke svelges. Irriterer øynene og huden. 4.3 Informasjon om umiddelbar medisinsk kontakt og behandling er nødvendig tilgjengelig på klinisk testing og medisinsk overvåking. Spesifikk toksikologisk informasjon om stoffer, hvis Side 2 / 9

3 tilgjengelig, kan bli funnet i avsnitt BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slukningsmidler: Karbondioksyd, Tørrkjemikalier, Skum, Vanntåke Uegnede slokkingsmidler.: Alkohol, alkoholbasert blanding. Bruk ikke annet brannslukningsmiddel enn nevnt ovenfor. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen 5.3 Råd til brannvernspersonell Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter anbefales å bruke friskluftsmaske. Vannstråle med stort volum. Bruk vanndusj, -tåke eller -dis, tørrkjemikalier. Inneholder bestanddeler av epoksy. Se informasjon fra produsenten. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt Miljøbeskyttelsestiltak Tillat ikke avrenning til overflatevann, kloakk eller grunnvann. Forhindre at materialet tømmes i avløpet. 6.3 Metoder og utstyr for opprydding og rengjøring 6.4 Hvis forsvarlig, unngå ytterligere lekkasjer og søl. Dem inn sølet og sug opp med ikke-brennbart materiale, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulittjord) og overfør til beholder for forsendelse av kjemikalieavfall i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se avsnitt 13). Henvisninger til andre punkter Ytterligere informasjon: Viser til avsnitt 13, avfallshåndtering 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler for sikker håndtering.: Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Beskyttelse og hygeniske tiltak: Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. 7.2 Forholdsregler for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenlige materialer Forhold som skal unngås: Varme, flammer og gnister. Oppbevaringsforhold: Lagres i originalbeholder. Oppbevares innelåst eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifisert eller autorisert personell. Oppbevares i et tørt, godt ventilert rom i lukkede beholdere vekk fra varme, direkte sollys, gnister og åpen ild. 7.3 Spesielle anvendelser 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG Ingen spesifikke råd for sluttbruk BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Ingredienser med tiltaks- og grenseverdier (NO) Navn % LTEL ppm STEL ppm STEL mg/m3 LTEL mg/m3 OEL note reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 borsyre titanium dioxide Side 3 / 9

4 karbon ,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylpropan <0.1 Ytterligere informasjon: Refererer til administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren i hvert enkelt land. Noen komponenter har kanskje ikke vært klassifisert i EU under "Dangerous substances and preparations" regelverket. 8.2 Eksponeringskontroll Personlig beskyttelse Åndedrettsvern: For å unngå innånding av sprøytetåke eller sandstøv, bør alt arbeid med sprøyting og sandsliping gjøres med passende åndedrettsvern. Bruk kun med ventilasjon for å holde nivåer under utsettelsesretningslinjene som rapporteres i dette dokumentet. Bruker bør teste og overvåke utsettelsesnivåene for å forsikre at alt personale befinner seg under retningslinjene. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftsmaske). Ved sprøyting brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter, EN 141): Gassfilter A1 (organiske stoffer, brunt). Støvfilter P3 (for fint støv). Øyevern: Tettsittende vernebriller. Håndvern: Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Ugjennomtrengelige hanskervær oppmerksom på informasjon gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplassforhold (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). Vær oppmerksom på at varigheten til kjemisk motstandsdyktige vernehansker kan bli merkbart kortere enn gjennombruddstiden målt i henhold til EN 374 ved daglig bruk på grunn av et stort antall ytre påvirkninger (f.eks. temperatur). Bruk klær med lange armer. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Bruk forkle av gummi eller plastikk. Bruk kjemikaliebestandige hansker (EN 374): Viton eller PVA. Bruk kjemikaliebestandige hansker og håndkrem/fuktighetskrem for å hindre uttørring av huden. Annet verneutstyr: Nøddusj og øyeskyllingsstasjon skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Utseende: Grå, Viskøs Veske Fysisk tilstand Lukt Luktgrense ph Smeltepunkt / frysepunkt ( C) Kokepunkt / område ( C) væske Epoxy I.B. Flammepunkt, ( C) 201 Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Øvre / nedre brennbarhets-eller eksplosjonsgrenser Damptrykk: Damptetthet Relativ tetthet Løselighet i / blandbarhet med vann Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Selvantennelsestemperatur ( C) Nedbrytningstemperatur ( C) Ikke Bestemt Viskositet: Eksplosive egenskaper Side 4 / 9

5 Oksiderende egenskaper 9.2 Annen informasjon VOC-innhold (g/l): 17 Tetthet (g/cm3) STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen reaktivitetsfarer kjent under normal lagring og bruksforhold Kjemisk stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon forekommer ikke Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister Uforenelige materialer Sterke oksidasjonsmidler. Syrer og baseraminer 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper. Alkoholer. Eksoterm reaksjon. Karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), oksider av nitrogen (NOx), tykk, svart røyk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Oral LD50: Innåndning LC50: Irritasjon: Etsende egenskaper: Allergifremkallende egenskaper: Toksisitet ved gjentatt eksponering: Kreftfremkallende egenskaper: Mutasjonsfremmende egenskaper: Reproduksjonstoksisitet: Dersom ingen informasjon er angitt i underrubrikken Akutt toksisitet har de akutte effektene ved dette produktet ikke blitt testet. Data for de enkelte komponentene er gitt nedenfor: Side 5 / 9

6 CAS-nr. Navn i henhold til EEC Oral LD50 Hudkontakt LD50 Damp LC reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt >2000 mg/kg, rat, oral >2000 mg/kg, rat <= borsyre 3500 mg/kg, oral, rat 2.0 mg/l, inh titanium dioxide mg/m3, oral, rat tilleggsinformasjon: Produktet er irriterende for øynene og kan fremkalle overfølsomhet i åndedrettet. Svelging av konsentrert stoff kan gi alvorlig indre skade. Gjentatt kontakt med hud fører til irritasjon og sensibilisering, mulig med kryss-sensibilisering til andre epoksyer. Dette produktet kan inneholde titandioksid. Titandioksid er oppført på listen til IARC over stoffer som kan fremkalle kreft hos mennesker (gruppe 2B). Denne listen er basert på utilstrekkelige beviser på kreftfremkallende egenskaper hos mennesker, og tilstrekkelige beviser fra forsøk på dyr. Klassifiseringen er kun relevant ved eksponering overfor titandioksid i form av støv eller pulver, inkludert herdede produkter som har blitt utsatt for polering, sliping, kutting eller andre former for overflatebehandling. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Toksisitet: EC50 48hr (Daphnia): 1.8mg/l IC50 72hr (alger): LC50 96hr (fisk): 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) 1.5 mg/l (Rainbow trout) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet: 12.3 Bioakkumuleringspotensial: 12.4 Mobilitet i jord: 12.5 Resultat av PBT- og vpvbvurderingen: Stoffblandingen tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT/vPvB i henhold til Vedlegg XIII 12.6 Andre skadevirkninger: CAS-nr. Navn i henhold til EEC EC50 48hr IC50 72hr LC50 96hr reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= mg/l 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) 1.5 mg/l (Rainbow trout) borsyre titanium dioxide karbon ,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2- dimetylpropan Mer økologisk informasjon Inneholder følgende ingredienser som er klassifisert som miljøskadelig for vannmiljø i henhold til EEC direktiv nr.76/464/eec, > 1%. CAS-nr Navn i henhold til EEC reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 Side 6 / 9

7 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Avfallshåndtering: Fjern kjemikalieavfall i.h.t. lokale forskrifter hvis gjenvinning ikke er praktisk mulig. Tomme beholdere skal fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. Europeisk avfallskode: TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 UN-nummer UN3082 Offisielt forsendelsesnavn 14.2 Environmentally Hazardous Substance, Liquid, NOS (Epoxy Resin) Varenavn Transportfareklasse Sub transport fare Emballasjegruppe 14.4 III 14.5 Environmentally Hazardous Substace: Yes Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke anvendelig EmS-nr.: F-A, S-F 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II Marine Pollutant i MARPOL 73/78 og IBC-koden 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk spesifikt for stoffet eller stoffblandingen: Nasjonale forskrifter: Produktregistreringsnummer Danmark: Dansk MAL kode: Produktregistreringsnummer Sverige: Produktregistreringsnummer Norge: P WGK klasse: 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet/stoffblandingen av leverandøren. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Klassifisering i henold til forskrift om "Klassifisering,merking og pakking" (EC)1272/2008. Symbol på produktet Varselord Fare Side 7 / 9

8 faresetninger Farlig for vannmiljøet, kronisk, kategori 2 Øyeirritasjon, kategori 2 Reproduktiv toksisitet, kategori 1A STOT, gjentatt eksponering, kategori 2 Hudirritasjon, kategori 2 Hudsensibiliserende, kategori 1 sikkerhetssetninger H411 H319 H360-1A H373 H315 H317 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P273 Unngå utslipp til miljøet. P281 Bruk påkrevd personlig verneutstyr. P VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere 8 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P314 Søk legehjelp ved ubehag. P Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P391 Samle opp spill. Risikosetninger for hver komponent som angitt i avsnitt 3: R36/38 Irriterer øynene og huden R38 Irriterer huden. R43 Kan forårsake allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R60 Kan skade forplantningsevnen R61 Kan gi fosterskader CLP-faresetninger for hver komponent som angitt i avsnitt 3: H315 H317 H319 H335 H360 H372 H411 H413 Årsak til revisjon Referanseliste: Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er basert på informasjon og data fra følgende kilder: Ariel Reulatory Database utgitt av 3E Coporation i København, Danmark ESIS (The European Chemical Substances Information System), utgitt av the European Commission Joint Research Centre i Ispra, Italia Annex VI, EU Council Directive 67/548/EEC Council Directive 67/548/EEC - Annex I or EU Council Directive 1999/45/EC Side 8 / 9

9 Europeiske Union (EU) forordning nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLPforordningen) EU Council Decision 2000/532/EC og Annex kalt "List of Wastes" Forkortelser og akronymer: CLP Forskrift om klassifisering, merking og emballering EC Europakommisjonen EU Den europeiske union US Amerikas forente stater (USA) CAS Chemical Abstract Service EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances REACH Forskrift om registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier GHS Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier LTEL Grenseverdi for langtidseksponering STEL Grenseverdi for korttidseksponering OEL Administrativ norm ppm Parts per million mg/m3 Milligram per kubikkmeter TLV Takverdi ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists OSHA Occupational Safety & Heath Administration PEL Permissible Exposure Limits VOC Flyktige organiske forbindelser. g/l Gram per liter. mg/kg Milligram per kilogram. N/A Ikke anvendelig. LD50 Dødelig dose for 50% av forsøksdyrene. LC50 Dødelig konsentrasjon for 50% av forsøksdyrene. EC50 Effektiv konsentrasjon for 50% av forsøksorganismene. IC50 50% inhibirende konsentrasjon. PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb Svært persistent og svært bioakkumulerende. EEC Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). ADR Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods. RID Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. UN De forente nasjoner (FN). IMDG International Maritime Dangerous Goods Code IATA International Air Transport Association MARPOL Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip, 1973, modifisert i IBC International Bulk Container (pallecontainer). For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt: Teknisk Service. Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk nasjonalt og i EU.Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll.anvisninger er gitt under forutsetning av at produktet brukes som angitt i avsnitt 1, og det er forutsatt at bruksbegrensninger blir overholdt. Det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper. Side 9 / 9

Pyroclad X1 Part B Grey Z700. Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Pyroclad X1 Part B Grey Z700. Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevant identifisert bruk og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 50010M Revisjonsdato: 28/05/2015 STONCHEM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 102C Revisjonsdato: 28/05/2015 STONFIL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 202PL Revisjonsdato: 28/05/2015 STONSEAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: CAS Nummer: 64743-05-1 EC Nummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: MIRRAZZO AGGREGATE D Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 5602A Revisjonsdato: 28/05/2015 STONCHEM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 214PL-EUR Revisjonsdato: 08/04/2014 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 108P Revisjonsdato: 28/05/2015 Produktnavn: Stonchem

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: CAS Nummer: EC Nummer: Indeks nummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator FF070120 Revisjonsdato: 17/07/2014 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 01828/B Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 20001M Revisjonsdato: 28/05/2015 STONCRETE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: DURACON 230 LM, FLOWFAST 230 LM DURACON

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: CAS Nummer: 57116-45-7 EC Nummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 23500 Revisjonsdato: 28/05/2015 Stonres

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 6242A Revisjonsdato: 28/05/2015 Stonchem

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 01080-EUR Revisjonsdato: 23/09/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: PERAN PRIMER W BASE A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 3230A0 Revisjonsdato: 28/05/2015 STONSET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 236XX/ISO Revisjonsdato: 11/12/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: PU ADHESIVE BASE A Revisjonsdato:

Detaljer

PYROCLAD X1 PART B GREY Z700. Komponent til flerkomponent industrimaling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

PYROCLAD X1 PART B GREY Z700. Komponent til flerkomponent industrimaling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 0746B2NL PYROCLAD X1 PART B GREY Z700

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 110P Revisjonsdato: 28/05/2015 Stonchem

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 01231/ISO Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8676090000 Revisjonsdato: 02.12.2014 Produktnavn:

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator PY00241 Revisjonsdato: 10/06/2015 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator FF070060 Revisjonsdato: 11/07/2014 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 50010M Revisjonsdato: 01/02/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: FLOWCRETE OIL REMOVER Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: DECKSHIELD LXP BASE A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE Endret 11/01/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 16/05/2005 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 3250D0 Revisjonsdato: 21/03/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: OCEANIA TOPCOAT BASE A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: SILIKAL PU CONCRETE BASE A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 3212B0-0101 Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 101C Revisjonsdato: 28/05/2015 Produktnavn: STONFIL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 3215ISO Revisjonsdato: 23/02/2015

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8390 Revisjonsdato: 13/10/2015 Produktnavn: CARBOTHERM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator STR-D/BAG Revisjonsdato: 17/07/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 303A Revisjonsdato: 28/05/2015 STONCHEM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: OCEANIA TOPCOAT HARDENER B Revisjonsdato:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 60482C Revisjonsdato: 24/03/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 67017/A Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 04020/A Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

Utskriftsdato: 24.03.2014 Produkt: 8143

Utskriftsdato: 24.03.2014 Produkt: 8143 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8143 Revisjonsdato: 24.03.2014 Produktnavn: CARBOGUARD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2003-03-12 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60612 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Peran

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTIMEG 2020 BASE

SIKKERHETSDATABLAD ULTIMEG 2020 BASE Endret 03/02/2012 Revisjon 6 Erstatter dato 03/02/2012 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Z-AG0831A Revisjonsdato: 29/05/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8018A5 Revisjonsdato: 24/03/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 01822/C1 Revisjonsdato: 15/09/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 874C Revisjonsdato: 24/03/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Stonset TG8 - Stonchem 830 250 mil

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 10011000 Produktnavn: CARBOZINC 11 -B- ZINC Revisjonsdato:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2004-12-08 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60598 Bruksområde : Epoksylim og sparkelprodukt. Forhandler

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Dataark nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Detaljer

1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET (følger forordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdato: 2010-11-29 Side 1 av 5 1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 100101. Bruksområde : Flerkomponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 763I Revisjonsdato: 24/03/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8619 Revisjonsdato: 13.10.2014 Produktnavn: CARBOMASTIC

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 01231POE Revisjonsdato: 12/07/2016 Produktnavn:

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1129B Revisjonsdato: 01/02/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: DECKSHIELD SF FILLER C Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator P4660090044 Revisjonsdato: 06.02.2015 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 7332/POL Revisjonsdato: 23/07/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: FLOWSEAL EPW GLOSSY BASE A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 01241/POL Revisjonsdato: 23/07/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 Endret 12/05/2014 Revisjon 7 Erstatter dato 27/09/2013 SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn ARDEX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 2015/830 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 04054 Revisjonsdato: 22/07/2017 Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt Dato: 2011-01-15 version 21 1 (5) 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Grovrengjøringsmiddel Leverandør Arom-Dekor Kemi AB Marknadsvägen 10 S-519

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 605XX/ISO Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 233XX/ISO-BAGS Revisjonsdato: 28/05/2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: FLOWCRETE MULTIPACK MF\SL FILLLER

Detaljer