Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/ IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato: 06/08/ Relevant identifisert bruk og bruk det advares mot Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk Erstatter dato: 30/07/ Informasjon om leverandøren Importør: Framstiller: StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium Carboline Company 2150 Schuetz Road St. Louis, MO USA Forskrifter / Teknisk informasjon Contact Carboline Technical Services at Databladet er utarbeidet av: Schlereth 2, Ken Nødnummer: CHEMTREC (utenfor US) Giftinformasjonen: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til DPD- EC Directive 1999/45/EC T, N; R36/ / Etikettelementer Symbol på produktet Ingredienser på etiketten. borsyre, reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 EU risikosetninger R36/38 Irriterer øynene og huden R43 Kan forårsake allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Side 1 / 9

2 R60 R61 EU sikkerhetsetninger S23 Kan skade forplantningsevnen Kan gi fosterskader Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege S27/28 Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder...(angis av produsent, importør eller omsetter) S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker S53 S Andre faremomenter Ikke anvendelig Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen: Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon Stoffblandingen tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT/vPvB i henhold til Vedlegg XIII 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2 Stoffblanding Helsefarlige ingredienser CAS-nr. EINEC- nr Navn i henhold til EEC % EU symboler R-setninger reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= Xi, N R36/ / borsyre T R titanium dioxide karbon ,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylpropan <0.1 Xi R38-43 CAS-nr. REACH Reg Nr. CLP pictogram CLP Hazard Statements M-Faktorer GHS07-GHS09 H GHS08 H GHS07-GHS08 H GHS07 H GHS07 H tilleggsinformasjon: 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Teksten til R-setninger og CLP fareanvisninger som er vist over (hvis det forefinnes) vises i sin helhet under seksjon 16. Innånding: Flytt ut i frisk luft. Søk lege ved betydelig påvirkning. Hudkontakt: Bruk en mild såpe dersom dette finnes. Vask bort øyeblikkelig med såpe og rikelig med vann og fjern alle forurensede klær og sko. Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege. Øyekontakt : Skyll omgående øynene, og godt under øyelokkene, med mye vann i minst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Hvis øyeirritasjonen vedvarer, kontakt en spesialist. Svelging: Tørk innsiden av munnen forsiktig eller skyll med vann. Gi små mengder med vann å drikke. Fremkall IKKE brekning. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Må ikke svelges. Irriterer øynene og huden. 4.3 Informasjon om umiddelbar medisinsk kontakt og behandling er nødvendig tilgjengelig på klinisk testing og medisinsk overvåking. Spesifikk toksikologisk informasjon om stoffer, hvis Side 2 / 9

3 tilgjengelig, kan bli funnet i avsnitt BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slukningsmidler: Karbondioksyd, Tørrkjemikalier, Skum, Vanntåke Uegnede slokkingsmidler.: Alkohol, alkoholbasert blanding. Bruk ikke annet brannslukningsmiddel enn nevnt ovenfor. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen 5.3 Råd til brannvernspersonell Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter anbefales å bruke friskluftsmaske. Vannstråle med stort volum. Bruk vanndusj, -tåke eller -dis, tørrkjemikalier. Inneholder bestanddeler av epoksy. Se informasjon fra produsenten. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt Miljøbeskyttelsestiltak Tillat ikke avrenning til overflatevann, kloakk eller grunnvann. Forhindre at materialet tømmes i avløpet. 6.3 Metoder og utstyr for opprydding og rengjøring 6.4 Hvis forsvarlig, unngå ytterligere lekkasjer og søl. Dem inn sølet og sug opp med ikke-brennbart materiale, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulittjord) og overfør til beholder for forsendelse av kjemikalieavfall i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se avsnitt 13). Henvisninger til andre punkter Ytterligere informasjon: Viser til avsnitt 13, avfallshåndtering 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler for sikker håndtering.: Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Beskyttelse og hygeniske tiltak: Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. 7.2 Forholdsregler for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenlige materialer Forhold som skal unngås: Varme, flammer og gnister. Oppbevaringsforhold: Lagres i originalbeholder. Oppbevares innelåst eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifisert eller autorisert personell. Oppbevares i et tørt, godt ventilert rom i lukkede beholdere vekk fra varme, direkte sollys, gnister og åpen ild. 7.3 Spesielle anvendelser 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG Ingen spesifikke råd for sluttbruk BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Ingredienser med tiltaks- og grenseverdier (NO) Navn % LTEL ppm STEL ppm STEL mg/m3 LTEL mg/m3 OEL note reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 borsyre titanium dioxide Side 3 / 9

4 karbon ,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylpropan <0.1 Ytterligere informasjon: Refererer til administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren i hvert enkelt land. Noen komponenter har kanskje ikke vært klassifisert i EU under "Dangerous substances and preparations" regelverket. 8.2 Eksponeringskontroll Personlig beskyttelse Åndedrettsvern: For å unngå innånding av sprøytetåke eller sandstøv, bør alt arbeid med sprøyting og sandsliping gjøres med passende åndedrettsvern. Bruk kun med ventilasjon for å holde nivåer under utsettelsesretningslinjene som rapporteres i dette dokumentet. Bruker bør teste og overvåke utsettelsesnivåene for å forsikre at alt personale befinner seg under retningslinjene. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftsmaske). Ved sprøyting brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter, EN 141): Gassfilter A1 (organiske stoffer, brunt). Støvfilter P3 (for fint støv). Øyevern: Tettsittende vernebriller. Håndvern: Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Ugjennomtrengelige hanskervær oppmerksom på informasjon gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplassforhold (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). Vær oppmerksom på at varigheten til kjemisk motstandsdyktige vernehansker kan bli merkbart kortere enn gjennombruddstiden målt i henhold til EN 374 ved daglig bruk på grunn av et stort antall ytre påvirkninger (f.eks. temperatur). Bruk klær med lange armer. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Bruk forkle av gummi eller plastikk. Bruk kjemikaliebestandige hansker (EN 374): Viton eller PVA. Bruk kjemikaliebestandige hansker og håndkrem/fuktighetskrem for å hindre uttørring av huden. Annet verneutstyr: Nøddusj og øyeskyllingsstasjon skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Utseende: Grå, Viskøs Veske Fysisk tilstand Lukt Luktgrense ph Smeltepunkt / frysepunkt ( C) Kokepunkt / område ( C) væske Epoxy I.B. Flammepunkt, ( C) 201 Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Øvre / nedre brennbarhets-eller eksplosjonsgrenser Damptrykk: Damptetthet Relativ tetthet Løselighet i / blandbarhet med vann Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Selvantennelsestemperatur ( C) Nedbrytningstemperatur ( C) Ikke Bestemt Viskositet: Eksplosive egenskaper Side 4 / 9

5 Oksiderende egenskaper 9.2 Annen informasjon VOC-innhold (g/l): 17 Tetthet (g/cm3) STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen reaktivitetsfarer kjent under normal lagring og bruksforhold Kjemisk stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon forekommer ikke Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister Uforenelige materialer Sterke oksidasjonsmidler. Syrer og baseraminer 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper. Alkoholer. Eksoterm reaksjon. Karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), oksider av nitrogen (NOx), tykk, svart røyk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Oral LD50: Innåndning LC50: Irritasjon: Etsende egenskaper: Allergifremkallende egenskaper: Toksisitet ved gjentatt eksponering: Kreftfremkallende egenskaper: Mutasjonsfremmende egenskaper: Reproduksjonstoksisitet: Dersom ingen informasjon er angitt i underrubrikken Akutt toksisitet har de akutte effektene ved dette produktet ikke blitt testet. Data for de enkelte komponentene er gitt nedenfor: Side 5 / 9

6 CAS-nr. Navn i henhold til EEC Oral LD50 Hudkontakt LD50 Damp LC reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt >2000 mg/kg, rat, oral >2000 mg/kg, rat <= borsyre 3500 mg/kg, oral, rat 2.0 mg/l, inh titanium dioxide mg/m3, oral, rat tilleggsinformasjon: Produktet er irriterende for øynene og kan fremkalle overfølsomhet i åndedrettet. Svelging av konsentrert stoff kan gi alvorlig indre skade. Gjentatt kontakt med hud fører til irritasjon og sensibilisering, mulig med kryss-sensibilisering til andre epoksyer. Dette produktet kan inneholde titandioksid. Titandioksid er oppført på listen til IARC over stoffer som kan fremkalle kreft hos mennesker (gruppe 2B). Denne listen er basert på utilstrekkelige beviser på kreftfremkallende egenskaper hos mennesker, og tilstrekkelige beviser fra forsøk på dyr. Klassifiseringen er kun relevant ved eksponering overfor titandioksid i form av støv eller pulver, inkludert herdede produkter som har blitt utsatt for polering, sliping, kutting eller andre former for overflatebehandling. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Toksisitet: EC50 48hr (Daphnia): 1.8mg/l IC50 72hr (alger): LC50 96hr (fisk): 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) 1.5 mg/l (Rainbow trout) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet: 12.3 Bioakkumuleringspotensial: 12.4 Mobilitet i jord: 12.5 Resultat av PBT- og vpvbvurderingen: Stoffblandingen tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT/vPvB i henhold til Vedlegg XIII 12.6 Andre skadevirkninger: CAS-nr. Navn i henhold til EEC EC50 48hr IC50 72hr LC50 96hr reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= mg/l 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) 1.5 mg/l (Rainbow trout) borsyre titanium dioxide karbon ,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2- dimetylpropan Mer økologisk informasjon Inneholder følgende ingredienser som er klassifisert som miljøskadelig for vannmiljø i henhold til EEC direktiv nr.76/464/eec, > 1%. CAS-nr Navn i henhold til EEC reaksjonsprodukt av bisfenol a og epiklorhydrin med gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 Side 6 / 9

7 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Avfallshåndtering: Fjern kjemikalieavfall i.h.t. lokale forskrifter hvis gjenvinning ikke er praktisk mulig. Tomme beholdere skal fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. Europeisk avfallskode: TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 UN-nummer UN3082 Offisielt forsendelsesnavn 14.2 Environmentally Hazardous Substance, Liquid, NOS (Epoxy Resin) Varenavn Transportfareklasse Sub transport fare Emballasjegruppe 14.4 III 14.5 Environmentally Hazardous Substace: Yes Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke anvendelig EmS-nr.: F-A, S-F 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II Marine Pollutant i MARPOL 73/78 og IBC-koden 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk spesifikt for stoffet eller stoffblandingen: Nasjonale forskrifter: Produktregistreringsnummer Danmark: Dansk MAL kode: Produktregistreringsnummer Sverige: Produktregistreringsnummer Norge: P WGK klasse: 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet/stoffblandingen av leverandøren. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Klassifisering i henold til forskrift om "Klassifisering,merking og pakking" (EC)1272/2008. Symbol på produktet Varselord Fare Side 7 / 9

8 faresetninger Farlig for vannmiljøet, kronisk, kategori 2 Øyeirritasjon, kategori 2 Reproduktiv toksisitet, kategori 1A STOT, gjentatt eksponering, kategori 2 Hudirritasjon, kategori 2 Hudsensibiliserende, kategori 1 sikkerhetssetninger H411 H319 H360-1A H373 H315 H317 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P273 Unngå utslipp til miljøet. P281 Bruk påkrevd personlig verneutstyr. P VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere 8 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P314 Søk legehjelp ved ubehag. P Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P391 Samle opp spill. Risikosetninger for hver komponent som angitt i avsnitt 3: R36/38 Irriterer øynene og huden R38 Irriterer huden. R43 Kan forårsake allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R60 Kan skade forplantningsevnen R61 Kan gi fosterskader CLP-faresetninger for hver komponent som angitt i avsnitt 3: H315 H317 H319 H335 H360 H372 H411 H413 Årsak til revisjon Referanseliste: Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er basert på informasjon og data fra følgende kilder: Ariel Reulatory Database utgitt av 3E Coporation i København, Danmark ESIS (The European Chemical Substances Information System), utgitt av the European Commission Joint Research Centre i Ispra, Italia Annex VI, EU Council Directive 67/548/EEC Council Directive 67/548/EEC - Annex I or EU Council Directive 1999/45/EC Side 8 / 9

9 Europeiske Union (EU) forordning nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLPforordningen) EU Council Decision 2000/532/EC og Annex kalt "List of Wastes" Forkortelser og akronymer: CLP Forskrift om klassifisering, merking og emballering EC Europakommisjonen EU Den europeiske union US Amerikas forente stater (USA) CAS Chemical Abstract Service EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances REACH Forskrift om registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier GHS Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier LTEL Grenseverdi for langtidseksponering STEL Grenseverdi for korttidseksponering OEL Administrativ norm ppm Parts per million mg/m3 Milligram per kubikkmeter TLV Takverdi ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists OSHA Occupational Safety & Heath Administration PEL Permissible Exposure Limits VOC Flyktige organiske forbindelser. g/l Gram per liter. mg/kg Milligram per kilogram. N/A Ikke anvendelig. LD50 Dødelig dose for 50% av forsøksdyrene. LC50 Dødelig konsentrasjon for 50% av forsøksdyrene. EC50 Effektiv konsentrasjon for 50% av forsøksorganismene. IC50 50% inhibirende konsentrasjon. PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb Svært persistent og svært bioakkumulerende. EEC Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). ADR Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods. RID Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. UN De forente nasjoner (FN). IMDG International Maritime Dangerous Goods Code IATA International Air Transport Association MARPOL Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip, 1973, modifisert i IBC International Bulk Container (pallecontainer). For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt: Teknisk Service. Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk nasjonalt og i EU.Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll.anvisninger er gitt under forutsetning av at produktet brukes som angitt i avsnitt 1, og det er forutsatt at bruksbegrensninger blir overholdt. Det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper. Side 9 / 9

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer