Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?"

Transkript

1 ADHD-konferansen mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne

2 Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert inntak av rusmiddel, som kan føre til skader på det ufødte barnet, måtte regnes som misbruk. Med rusmiddel menes alkohol, medikamenter og narkotika, både illegale og legale stoffer. Rusmiddeldirektoratet 1999

3 Vi lever i en kultur der bruk av rusmidler har en allmenn aksept Alkohol som det legale og mest aksepterte rusmiddel. 90% av befolkningen drikker alkohol. Ca sprøytemisbrukere, oftest heroin. Av disse ca kvinner, de fleste i fertil alder Økning i bruk av kokain og amfetamin Nedgang i bruk av cannabis Stabil situasjon for de fleste misbrukte medikamenter Avdelingsleder Gerd Helen Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene 2008

4 Bosted avgjør helse og alder Dagbladet fredag Forskjellen i helse øker i befolkningen. Mor bestemmer Grunnlaget for helsetilstanden legges allerede på fosterstadiet. Mors livsstil og helse er avgjørende. Om mor røyker eller drikker i svangerskapet, kan barnet få en uheldig start på livet. Sitert: Forsker Bjørn Heine Strand - Norsk Folkehelseinstitutt

5 Kvinner med høyere utdanning som storkonsumenter Kvinner har i dag høyere utdanning deltar mer i det offentlige rom. Det er økt tilgang på rusmidler og bedre økonomi Tidsklemmen gir økt rusbruk. Ressurssterke mødre mistenkes sjelden Lossius, Bergensklinikkene 2007

6 Hvor mange kvinner drikker alkohol og røker i svangerskapet? Astrid Alvik. Alcohol use before, during and after pregnancy. Gravide kvinner reduserte sitt alkoholbruk betydelig, men 40% drakk fortsatt noe i hele svangerskapet. 13% røkte i hele svangerskapet Universitetet i Oslo 2007

7 Hvor mange barn blir skadet av rus i svangerskapet Det blir født ca. 700 alkoholskadde barn i Norge hvert år. Ca barn er årlig innlagt i sjukehus i Norge med abstinens forårsaket av behandling med Metadon eller Subutex eller mors illegale narkotikamisbruk Alkohol og graviditet; Sosial og helsedirektoratet 2005

8 Historikk Langt inn på tallet mente man at placenta (morkaken) var en trygg barriere som kunne beskytte fosteret mot skadende agens. Medfødte misdannelser var genetisk betinget. LML2009

9 To hendelser forandret denne oppfatningen I 1941 beskrev Sir. Norman Gregg fra Australia kongenital rubella. Mange foster fikk alvorlige skader dersom gravide fikk røde hunder i løpet av de første tjue svangerskapsukene. I dag vaksineres alle barn i Norge mot røde hunder i en alder av 15 måneder (MMR=meslinger/kusma/røde hunder)). LML09

10 Thalidomidkatastrofen I 1961 ble denne kunnskap ytterligere bekreftet gjennom thalidomide (neurosedyn) katastrofen. Minst barn på verdensbasis ble født uten eller med misdannelser av hender og føtter (fokomeli). LML2008

11 Rusrelaterte fosterskader Effekter på hjernens utvikling: Fosterskadende (teratogene) effekter misdannelser og/eller utviklingsforstyrrelser av det sentrale nervesystem Passiv avhengighet abstinens LML09

12 Direkte fosterskadende (teratogene) Alkohol effekter Benzodiazepiner (Valium, Sobril, med flere) Kokain Antiepileptika barbiturater phenytoin valproat

13 Passiv avhengighet - abstinens Heroin metadon subutex morfin Amfetamin Cannabis Kokain Benzodiazepiner Psykofarmaka Antiepileptika

14 GABA (gamma-aminobutyric acid) GABA er en hemmende signalsubstans i hjernen GABA har en sentral rolle i fosterets utvikling av hjernen Medikamenter og rusmiddel påvirker GABA`s funksjon

15 Neonatalt abstinens syndrom NAS NAS dekker de symptomer som nyfødte barn av rusmisbrukere kan få. Det kliniske bildet domineres av CNS irritabilitet, gastrointestinale symptomer, respirasjonsforstyrrelser og autonome symptomer.

16 Rus-eksponerte barn i nyfødt-perioden Vanskelig trøstbare - søvn spising Marmorert virker dårlig sirkulert Gir uvanlig respons på vanlig stimulering Generelt fremstår de som syke barn

17 Neonatal abstinens Abstinenssymptomer kan være varierende: milde forbigående forsinkede gradvis tiltagende i frekvens i alvorlighetsgrad

18 Nyfødt barn med heroin abstinens

19 Abstinens symptomer Start dager Varighet Grad Metadon måneder alvorlig Subutex måneder alvorlig SSRI uker alvorlig Heroin uker moderat Amfetamin uker moderat Kodein uker moderat Diazepam 2-6 timer 11-6 uker moderat Kokain uker moderat Alkohol dager mild

20 Hvor lenge varer abstinensen? Subacute signs of narcotic drug withdrawal may last up to 6 months. American Academy of Pediatrics, Commitee e on Drugs. Neonatal Drug Withdrawal, Pediatrics 1998 Egne erfaringer er at noen ruseksponerte barn er svært krevende, spesielt de første levemånedene. De har mange abstinenslignende symptomer så som irritabilitet, fargeskiftninger, sitringer, ernæringsvansker og barnet kan dessuten være vanskelig å nå inn til.

21 Legemiddelassistert rehabilitering LAR Behandling for opiatmisbrukere med metadon eller bruprenorphin. (Subutex) LAR ble inført som landsdekkende behandlingstilbud for opiatmisbrukere i i LAR-behandling i Norge 1/3 er kvinner (ca. 2000) Gabrielle Welle Strand, aug.08

22 Tøft å være LAR-barn Tidskrift for Den norske Legeforening 4/2009 I løpet av sju år ble det født 15 barn til 10 kvinner under LAR ved Haukeland Universitetssykehus. I tillegg til metadon eller Subutex (buprenorfin) ble halvparten eksponert for sidemisbruk 14/15 barn utviklet abstinens i nyfødtperioden

23 Tøft å være LAR-barn 2 barn døde i plutselig uventet spedbarnsdød 13 barn ble fulgt i gjennomsnitt 30 måneder Fem hadde en forsinket psykomotorisk utvikling To hadde symptomer på hyperkinetisk atferdsforstyrrelse.

24 LAR graviditet i Norge Aktuelt Ca. 150 barn er født av kvinner under LAR i Norge % av barna utvikler abstinens i nyfødtperioden Nye retningslinjer for LAR Det vil årlig bli født ca 20 barn til mødre under LAR (ref. Welle Strand). LML09

25 Barn av kvinnelige narkotikamisbrukere Antall barn ca 100 barn pr år Mange av disse barna vokser opp med sine rusmisbrukende foreldre Barnets problemer kan øke betydelig i en dårlig omsorgsmiljø Aldri barn-alltid barn Mange havner i rus- og kriminell miljø blir også mødre

26 Barn i velferdsstaten Norge Ca barn i Norge lever med foreldre som misbruker alkohol og/eller narkotika. Mowatt Haugland % av alle barn i Norge (ca barn) opplever omsorgsvikt i forbindelse med foreldrenes rusproblemer, psykisk lidelse, skilsmisse eller vold i hjemmet. Killen 2007

27 Tobakksrøyking og svangerskapet

28 Tobakksrøyking og svangerskapet 14-25% gravide røyker. Nikotin er den mest toksiske substansen som flest fostre blir utsatt for. Nikotin passerer morkaken. Finnes raskt i samme konsentrasjon hos fosteret som mor. Nikotin bidrar til at blodkar i morkaken og blodkar hos fosteret trekker seg sammen.

29 Tobakksrøyking og svangerskapet Nikotin bidrar til oksygenmangel og nedsatt næringstilførsel hos fosteret. Dette leder til: veksthemning for tidlig fødsel og fødselsasfyksi

30 Påvirker nikotin hjernens utvikling? Nikotine stimulerer acetylcholine (ACh) Hos rottefoster skader nikotin hjerneceller i tidlig utvikling Nikotin påvirker celledeling og differensiering av cellene.

31 Tobakksrøyking og svangerskapet Det er vist at røyking i svangerskapet dobbler risikoen for krybbedød dobbler risikoen for barnet å utvikle øvre luftveisinfeksjoner og astma dobbler forekomst av ADHD hos barnet

32 Rusmiddel og fosterskader Alle rusmiddel påvirker hjernens utvikling i mer eller mindre grad. Det finnes ikke et rusmiddel som er så ødeleggende for hjernens utvikling som alkohol. Alkohol gir skader som vedvarer livet ut.

33 Hva hender med fosteret når mor drikker. Alkohol passerer morkaken og finnes raskt i samme konsentrasjon i fosterets blod som hos mor. Alkohol finnes også i samme konsentrasjon i fosterets hjerne.

34 Hvilke skader kan alkohol påføre fosteret Eksponering i tidlig svangerskap kan gi omfattende skader og misdannelser i hjernen. Eksponering senere kan skade HJERNECELLENES utløpere, og dermed kommunikasjonen mellom DEM. Kommunikasjonen mellom hjernecellene er nøkkelordet for både læring og hukommelse.

35 Faktorer som påviker omfanget av hjerneskade hos fostret Mors drikkemønster Når i svangerskapet mor drikker Lengde av mors misbruk Genetisk sårbarhet Variasjoner av sårbarhet i hjernens utvikling

36 Alkoholkonsum hos kvinner i Norge Alkoholkonsum blant kvinner har økt til det doble i løpet av 10 år Debutalder år Gjennomsnittsalder for første graviditet er 29.4 år Mange kvinner har 15 års erfaring med alkohol når de blir gravid Festdrikking med stort alkoholinntak ikke uvanlig Alkohol og Graviditet, Sosial- og helsedirektoratet

37 Kvinner-alkohol-Sverige Kvinner drikker 25% mer alkohol i dag enn for 7 år siden. En ny studie fra Sverige (Gøransson M 2004) viste at hver tredje kvinne fortsetter å drikke etter at hun har fått vite at hun er gravid. 20% av alle gravide drikker alkohol tre til fire ganger i uken

38 FAS/FASD Nye retningslinjer for undersøkelse og behandling av barn med FAS/FASD ble utarbeidet av en bredt sammensatt amerikansk ekspertgruppe. Publisert i 2005 fra CDC (National Center for Birth Defect and Developmental Disabilities)

39 FASD (fetal alcohol spectrum disorder) Under denne paraplyen finnes mange barn med Fysiske skader Mental retardasjon Lærevansker Atferdsvansker Sosiale vansker

40 FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorder FAS - Føtalt Alcohol Syndrom Om mor drikker store mengder alkohol i tidlig svangerskap, kan resultatet bli et barn med FAS FAE Føtale Alcohol Effekter Om mor drikker varierende mengde alkohol i svangerskapet kan barnet får diagnosen FAE. (CDC=center for disease control and prevention 2004)

41 Forekomst FAS-barn Sverige: Verden: Norge: 1.7 av 1000 nyfødte 1.9 av 1000 nyfødte 1.0 av 1000 nyfødte Dette utgjør ca 60 nye barn pr år i Norge

42 Føtale alkoholskader Begrepet føtalt alkoholsyndrom (FAS) ble lansert av Jones and Smith i Alkoholens fosterskadende effekter har siden blitt klargjort gjennom: - langtidsoppfølging av barn og - gjennom dyrestudier På PubMed, søkeord fetal alcohol syndrome, finnes pr i dag 3278 publiserte artikler

43 Føtalt alkoholsyndrom - FAS Diagnostiske kriterier: Veksthemning (under svangerskapet og etter) Symptomer på skader i sentrale nervesystemet Karakteristiske ansiktstrekk Alkoholkonsum hos mor behøver ikke være kjent (CDC=center for disease control and prevention 2004)

44 Karakteristiske ansiktstrekk ved FAS - Lite hode - Små øyespalter - Glatt overleppe - Smalt lepperødt

45 Pike 1 år gammel Mor omfattende alkoholmisbruk Fosterhjem 6 uker gammel Store spisevansker Forsinket utvikling Hyperaktiv, urolig

46 Anna 1 år gammel FAS Alvorlig synshemning Forsinket psykomotorisk utvikling

47 Normal øyebunn

48 Evens høyre øyebunn viser ufullstendig utvikling av opticusnerven

49 Hanne 1 år gammel - FAS Kryper ikke Ikke utviklet pinsettgrep Setter seg ikke opp selv Drar seg opp i stående Går langs med Forsinket språkutvikling

50 FAS er bare toppen av et isfjell

51 FAE Føtale Alcohol Effekter Om mor drikker varierende mengde alkohol i svangerskapet kan barnet får diagnosen FAE. Disse barna har normalt utseende, er normalt store, men har samme funksjonsforstyrrelser som barn med FAS.

52 Forekomst FASD i Norge ca. 900 FAS-barn i alderen 0-15 år ca FAE-barn i alderen 0-15 år

53 Konsekvens av føtal alkoholskade I den vestlige verden er FAS den viktigste årsaken til mental retardasjon (psykisk utviklingshemning) som kan forebygges Abel EL, Sokol RJ. Fetal alcohol syndrome is now the leading cause of mental retadation. Lancet 1986;2:1222.

54 99 barn til svært alkoholiserte mødre. Mikrocefali 25 Vekstretardasjon 27 Misdannelser 11 Lav intelligens 33 Mental retardasjon 12 Nevropsykologiske symptomer 47 Olegård R, Aronson M, Nord Med 1982

55 415 personer med FAS Alder 6-51 år Psykiske problemer 90% Avbrutt skolegang 60% Kriminalitet 60% Alkohol-/stoffproblemer 50% (personer over 12 år) Ulovlig seksuell atferd 65% Under 10% av voksne med FAS fungerer i jobb/kan bo alene Streissguth 1996

56 Et glass vin kan neppe skade? Barnet slapper bare bedre av om mor drikker litt alkohol. Mange av våre mødre drakk jo når de var gravide. Det har blitt folk av oss også. Man må jo kose seg litt selv om man er gravid. I Sør-Europa drikker jo kvinner alkohol selv om de er gravide.

57 Forekomst av FAS/FAE i provinsen Lazio, Italia 2006 Kartlegging av 543 barn fra 25 tilfeldig utvalgte barneskoler. Barn som var kortvokst, med lite hode og med atferds- og lærevansker ble grundigere undersøkt. May PA et al.alcohol clin Exp Res 2006

58 Forekomst av FAS/FAE i provinsen Lazio, Italia 2006 Resultat forekomst av: FAS FASD (FAS/FAE) av 1000 nyfødte av 1000 nyfødte Barn med FAS/FAE hadde signifikant større problemer enn barn i kontroll gruppen.

59 Psykomotorisk fungering ved FAS/FAE Hippocampus, corpus callosum, basale ganglier og cerebellum. Viktige områder for psykomotorisk fungering. Særlig alkoholfølsomme strukturer

60 Konsekvenser av alkoholskader Hippocampus (sjøhesten) Ligger langt inne i temporallappen. Hippokampus lagrer minne. Basale ganglier (kjerner av nerveceller) Disse er involvert i motoriske funksjoner og kognitiv fungering. Det å skifte raskt fra en aktivitet til en annen. Corpus callosum (bunt av nervefibre som forbinder de to hjernehalvdeler) En skadet corpus callosum gir problemer med oppmerksomhet, intellektuell fungering, læring, leseferdigheter, verbalt minne, eksekutive funksjoner og psykososial fungering. Cerebellum (lillehjernen) Cerebellum er viktig for kognitiv fungering samt motoriske funksjoner så som koordinering og balanse.

61 Evnenivå FAS/FAE 30-40% av barn med FAS er psykisk utviklingshemmet. De fleste med FAE fungerer innen normalområdet. Stor variasjon i utvikling De fleste har funksjonelle vansker De fleste har store atferdsvansker

62 Barnets tunge byrde Symptomer på skader i sentrale nervesystemet ved føtale alkoholskader (FAS og FAE) Hyperaktivitet Lærevansker Konsentrasjonsvansker Raserianfall Språkproblemer Søvnproblemer/spiseproblemer Angst/depresjon Sosiale vansker Mental retardasjon

63 Søvnproblemer Føtale alkoholskader Sped- og småbarnsalder Oppfattes som kvikke, krevende barn. Ernæringsvansker failure to thrive. Dårlig tilvekst Forsinket psykomotorisk utvikling Sen med å bli renslig

64 Anbefaling-tilrettelegging Tidlig diagnose Støtte og veiledning av omsorgspersoner Trygge oppvekstbetingelser Tilrettelagt opplegg i barnehage Tett oppfølging av barnets psykomotoriske utvikling

65 Føtale alkoholskader 6-11 år Blir lett påvirket av andre. Dårlig impulskontroll. Vansker med å forutse og forstå konsekvenser av egne handlinger. Vanskeligheter med å skille fantasi fra virkelighet Temperamentsutbrudd, løgnaktig, stjeler, Liten respekt for autoriteter Forsinket motorisk og kognitiv utvikling Dårlig forståelse av sosiale regler og forventninger

66 FAS/FAE/ADHD Studie fra Toronto Canada Foreldrene fikk fylle ut et spørreskjema om barnets atferd. 7 spørsmål gikk på spesiell atferd så som hyperaktivitet, nedsatt oppmerksomhet, barnslig, lyve, lure, stjele, mangel på skyldfølelse og ulydighet I studien deltok: 30 barn med diagnosen ADHD 30 barn med FAS 30 barn med FAE 30 normalfungerende kontrollbarn K. Nash et al. Identifying the behavioural phenotype in fetal alcohol spectrum disorder: sensivity, specificity and screening potential. Arch Womens Ment Health 2006;9:

67 FAS/FASD/ADHD Resultat: Barn med FAS/FASD skilte seg signifikant ut fra barn med ADHD og kontrollbarn hva gjaldt spørsmålende lyve, lure, stjele, mangel på skyldfølelse og ulydighet. Konklusjon: Dette instumentet kan påskynde diagnosen og tiltak for barn med FAS og FASD

68 Canwest news service Tidlig diagnose resulterer i struktur, optimal omsorg og målrettede tiltak

69 Føtale alkoholskader år Løgnaktighet. Stjeling. Mangler evne til logisk tenking Egosentrisk. Har vansker med å forstå andre menneskers følelser, behov og ønsker Lav motivasjon Lav selvfølelse

70 Juvenil FAS Liten hodeomkrets/mikrocefali Kortvokst Jenter blir ofte overvektige Utviklingsavvik Adferdsproblemer Psykiske problemer Avvikende seksuell atferd De avvikende ansiktstrekkene avtar. LML2005

71 Tenåringsgutt med FAS

72 Det kan gå bra om barnet får leve i en stabil familie 72% av sitt liv får forståelsesfulle og kunnskapsrike fosterforeldre fra 8-12 års alder fått diagnose FAS eller FAE før 6 års alder aldri har blitt mishandlet fått et optimalt tilbud i barnehage- og skole Streissguth 1996

73 Sosial og helsedirektoratet Konklusjon ekspertgruppe 2005 Bruk av alkohol i svangerskapet, også i små mengder, medfører en alvorlig risiko for skade på det ufødte barnet. Totalt avhold fra bruk av alkohol i svangerskapet anbefales. For alkoholskadde barn vil tidlig diagnostisering og igangsetting av tiltak gi best mulighet for optimal utvikling av barnet.

74 NEI TAKK JEG ER GRAVID Brosjyre ble laget og sendt til alle leger, jordmødre og helsestasjoner i hele landet

75 Skader på barnet ved narkotika og medikamentmisbruk hos mor Sjelden sjelden avvikende utseende (dysmorfe trekk) sjelden organmisdannelser sjelden vekstretarderte barn Ofte ofte noe mindre hodeomkrets ved fødselen ofte avvikende atferd ofte funksjonelle og emosjonelle skader

76 Konsekvens av narkotika og medikamentmisbruk i svangerskapet Alle rusmiddel og psykotrope medikamenter påvirker hjernens utvikling under hele fosterstadiet Blandingsmisbruk gir mer omfattende skader Barna er mer sårbare individer og tar derfor lettere skade i et utrygt oppvekstmiljø Barna er ofte utrygge og spesielt omsorgskrevende Mødrene har nedsatt omsorgsevne på grunn av sitt misbruk

77 Felles for rus-skadete nyfødte og småbarn abstinens vanskelig trøstbare vansker med søvn ernæringsvansker hyper-reaktive gir uvanlig respons på vanlig stimulering problematisk mor-barn relasjon samspillsvansker vansker med etablering av tilknytning

78 Hvilke vansker forekommer generelt hos barn med russkader konsentrasjonsvansker oppmerksomhetsvansker nedsatt impulskontroll perseptuelle vansker (evnen til å oppfatte sanseinntrykk) overstimuleres lett ved aktivitet emosjonelle vansker nedsatt tolkning av kropps-språk begrenset sosial fungering

79 Utvikling av barn til heroinmisbrukende mødre Undersøkelse fra Israel: 2 grupper barn ble undersøkt ved 5-6 års alder. 83 barn eksponert for heroin i svangerskapet ble sammenlignet med 80 friske barn fra stabile familier. Barn eksponert for heroin hadde noe lavere fødselsvekt mindre hodeomkrets sammenlignet med kontroller. Heroineksponerte barn hadde en høy insidens av hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og atferdsproblemer Ornoy A et al. Child Abuse Negl 1996;5:

80 Utvikling av 83 barn i Jerusalem til heroinmisbrukende mødre Halvparten av barna vokste opp hos biologiske foreldre Halvparten ble adoptert bort som nyfødte Sammenlignet med 80 kontroller Rus eksponerte barn som vokser opp i stabile hjem har samme positive utvikling som kontrollbarna Konklusjon: Heroineksponerte barn uten nevrologisk skade har samme utviklingsmuligheter som andre barn i en stabil oppvekstmiljø Ornoy A et al. Child Abuse Negl 1996;5:

81 Kartlegging av barn med rusrelaterte skader i Hordaland 130 barn ble henvist i løpet av 6 år 64 fikk diagnosen FAS/FASD 66 fikk diagnosen SDE (Street Drug Exposure)

82 Erfaringer BKB pr Rus-barn nevropsykologisk utredet FAS: 29 FAE: 35 PDE: 66 Under medikamentell behandling (Ritalin/Concerta/Straterra): 103 barn (ca 75 %) Behandling igangsatt/utprøvd BKB senere overført lokal BUP etter avtale

83 Results - Verbal, Performance and Full Scale IQ VIQ PIQ FSIQ 20 0 FAS FASD PDE

84 Ulike bakgrunnsvariabler FAS FAE PDE TO (29) (35) (66) (130) Verifisert NAS Suspekt RTA Hyperkinesi Fosterhjem Adoptert (utlandet) Biologiske foreldre

85 Biologisk familie / fosterfamilie? Internasjonal forskning viser at barns vansker er størst når barnet vokser opp hos biologiske foreldre Få barn blir fratatt mødre ved fødsel Barnevernet må påvises klart nedsatt omsorgsevne hos mødrene før barnet plasseres i fosterhjem

86 Skader på barnet ved narkotika og medikamentmisbruk hos mor Hva er påførte skader på fosterstadiet? Hva er miljøbetingete skader?

87 Viktige tiltak for barna God utredning Tidlig diagnostisering Gode oppvekstforhold Barnevernfaglige tiltak Individuelle støttetiltak i hjem barnehage og skole

Født med alkoholskade - FASD

Født med alkoholskade - FASD Født med alkoholskade - FASD Hvordan kan rus/alkohol skade fosteret Hva er FASD Film Vanlige begrensninger og misforståelser Pedagogiske anbefalinger Foreldresamarbeid «Verktøykasse» Magasin Brosjyrer

Detaljer

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Hvordan foregår den kognitive og sosiale utviklingen over tid? Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder EKUP konferanse 2015 *E-post: caroliko@psykologi.uio.no

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten D A G 2 Foto: google.com Dag 2 side 1 MÅL Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn for samtale om alkoholbruk Øke kompetanse

Detaljer

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Seniorrådgiver Marianne Virtanen, Helsedirektoratet KoRus-samling, Ålesund, 15.- 16.10.2013 Økte helseutfordringer med usunn livsstil Flere

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Barn med alkoholrelaterte fosterskader blir de sett?

Barn med alkoholrelaterte fosterskader blir de sett? BARN MeD ALKoHoLReLATeRTe FoSTeRSKADeR- BLiR De SeTT? 85 Kompetansesenter rus region sør ved Borgestadklinikken har de siste årene på forskjellig vis engasjert seg i temaet barn skadet av alkohol i svangerskapet.

Detaljer

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE NORSK BARNESMERTEFORENING 10 ÅR BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE TVERRFAGLIG KURS MANDAG 11.MAI 2015 LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE OVERLEGE TANJA PEDERSEN NYFØDT INTENSIV NEONATALT ABSTINENS SYNDROM

Detaljer

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang Hanan Koleib Forsker DISPOSISJON Introduksjon Bakgrunn og problemstillinger Dilemmaer og utfordringer Hva sier forskningen Hva

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Lange linjer Pårørende Hvilken betydning har foreldres alkoholbruk for barna med hensyn til helse og velferd? Økt problemomfang blant barn

Detaljer

Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet. Prosjektdirektør Mari Trommald

Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet. Prosjektdirektør Mari Trommald Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet Prosjektdirektør Mari Trommald 12 10 8 6 4 2 0 Alkohol konsum 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Iceland Denmark

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder Alkoholbruk i svangerskapet Astri Vikan prosjektleder Restart 15.2. 2011. Diskusjon med Rek-Nord.Hvordan presentere frivillighet i deltagelse på en undersøkelse som er obligatorisk i norsk svangerskapskontroll.

Detaljer

Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors

Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors Helsedirektoratets kampanjeuke 2010 Alkoholens særstilling

Detaljer

Vold og Rus skader på barnet. Marthe Bjørnnes og Lene Langseth Hesselberg

Vold og Rus skader på barnet. Marthe Bjørnnes og Lene Langseth Hesselberg Vold og Rus skader på barnet Marthe Bjørnnes og Lene Langseth Hesselberg Omsorgssvikt bredt spekter av ikke god nok omsorgsutøvelse, generelt Forsømmelse og vanskjøtsel, ikke ivaretakelse av barnets grunnleggende

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD 1. FASD forekomst, diagnostikk 2. Hvordan hjelpe det russkadde barnet tverrfaglige tiltak 3. Andre rusmidler Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU

Detaljer

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6. Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.desember 2012 Lisa Bjarkø Overlege Nyfød3ntensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Konferansen til barn og unges beste. Våg å se tør å handle

Konferansen til barn og unges beste. Våg å se tør å handle for gravide rusmiddelavhengige og oppfølgingen av deres barn. Midtbyen helsestasjon Konferansen til barn og unges beste. Våg å se tør å handle Foto: Carl-Erik Eriksson Tverrfaglig sammensatt Jordmor Lege

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Tidlig innsats - men er den tidlig nok? v/forskningsrådgiver Kristin Tømmervik Barnet og Rusen 2015

Tidlig innsats - men er den tidlig nok? v/forskningsrådgiver Kristin Tømmervik Barnet og Rusen 2015 Tidlig innsats - men er den tidlig nok? v/forskningsrådgiver Kristin Tømmervik Barnet og Rusen 2015 Ei trønderpie hos jordmor: «Når æ visste at æ va gravid?» «æ mått få unna Sydenturen før æ sjekka» Risiko

Detaljer

Rusbrukens innvirkning på barnet

Rusbrukens innvirkning på barnet Rusbrukens innvirkning på barnet Stiftelsen Bergensklinikkene Gerd Helene Irgens Bergensklinikkene I alt arbeid er begynnelsen viktigst, særlig når man har med noe ungt og sart å gjøre. ( Sokrates 469-399

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål. November 2012 Hans Olav Fekjær

Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål. November 2012 Hans Olav Fekjær Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål November 2012 Hans Olav Fekjær Avhengighet er et ord i dagligtalen Vi føler oss avhengige av mange ting På rusfeltet stammer begrepet avhengighet fra teorien

Detaljer

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter Gravideenheten ved Rogaland A-senter 127.11.2014 Statistikk 2014 15 pasienter pr 30.11.4 (17 innleggelser) 11 innleggelser på frivillig grunnlag 5 innleggelser mot pasientens samtykke (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Psykiske lidelser hos fosterbarn:

Psykiske lidelser hos fosterbarn: U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Psykologisk fakultet Psykiske lidelser hos fosterbarn: -forekomst, belastninger og screening Stine Lehmann Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, PhD stipendiat

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder Alkohol ER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL? Tyngre rusmidler Tobakk

Detaljer

DER FOLK HAR DET VANSKELIG, HUSK BARNA I RUS- OG HAR BARN DET VERST AVHENGIGHETSFELTET. Emnekurs i Rusmedisin. Nidaroskongressen, 23.

DER FOLK HAR DET VANSKELIG, HUSK BARNA I RUS- OG HAR BARN DET VERST AVHENGIGHETSFELTET. Emnekurs i Rusmedisin. Nidaroskongressen, 23. DER FOLK HAR DET VANSKELIG, HAR BARN DET VERST HUSK BARNA I RUS- OG AVHENGIGHETSFELTET Emnekurs i Rusmedisin Nidaroskongressen, 23. Oktober 2015 Dr Krister Moström KRISTER MOSTRÖM Fastlege i Oslo, spesialist

Detaljer

Vold i svangerskapet

Vold i svangerskapet Vold i svangerskapet Marianne Ryeng, psykolog og Gro Morken Nilssen, psykologspesialist Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN

Detaljer

Oppfølging av gravide og rusmisbrukende mødre uten bruk av medikamenter.

Oppfølging av gravide og rusmisbrukende mødre uten bruk av medikamenter. Oppfølging av gravide og rusmisbrukende mødre uten bruk av medikamenter. Forsterket Helsestasjon Bjørg Hjerkinn Spes. Allmennmedisin/Doktorgradsstipendiat Avd for rus- og avhengighetsbehandling Sørlandet

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder BARNEOMBUDET Helsedirektoratet v/ Gabrielle Welle-Strand gwe@helsedir.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 08/21 10/01695 Tone Viljugrein 21.12.2010 Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR

I FORELDRENES FOTSPOR I FORELDRENES FOTSPOR NOVEMBER 2015, Te ka slags nøtte Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder HAZARDOUS ALCOHOL USE ACROSS GENERATIONS Parental and offspring hazardous alcohol use

Detaljer

INNTAKSINTERVJU. Barn med atferdsvansker

INNTAKSINTERVJU. Barn med atferdsvansker INNTAKSINTERVJU Barn med atferdsvansker Intervjuer: Intervjudato: Barnets navn: Født: Kjønn: 1 Gutt 2 Jente Fungerende mors navn: Fungerende mors familieforhold til barnet: 1 Biologisk mor 2 Adoptivmor

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Åse B. Skåra Psykolog v/ Stiftelsen Bergensklinikkene Avdeling Klinisk Virksomhet aase.bae.skaara@bergensklinikkene.no Rehabilitering - grunnholdning

Detaljer

Ingen tall for ruseksponerte spedbarn

Ingen tall for ruseksponerte spedbarn Ingen tall for ruseksponerte spedbarn Barn som blir eksponert for rusmidler i mors liv er et så underkjent problem at det i Norge anno 2008 ikke finnes noe tall for hvor mange det handler om verken konkrete

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Bruk av TWEAK som utgangspunkt for samtale med gravide om alkoholvaner

Bruk av TWEAK som utgangspunkt for samtale med gravide om alkoholvaner Bruk av TWEAK som utgangspunkt for samtale med gravide om alkoholvaner Kursrekke i sør, 6. november 2012 Bente Høgmo, Spesialkonsulent/Helsesøster Korus vest KoRus vest, Stavanger Ett av syv regionale

Detaljer

Rus og avhengighet Et biologisk perspektiv

Rus og avhengighet Et biologisk perspektiv Rus og avhengighet Et biologisk perspektiv Liliana Bachs Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Folkehelseinstituttet Rusmidler egenskaper STIMULERENDE 6 7 1 2 3 4 5 DEMPENDE 8 HALLUSINOGENE 1.

Detaljer

Espen Ajo Arnevik Leder Nasjonal Kompetansetjeneste TSB Avdeling rus og avhengighetsbehandling Oslo Universitetssykehus

Espen Ajo Arnevik Leder Nasjonal Kompetansetjeneste TSB Avdeling rus og avhengighetsbehandling Oslo Universitetssykehus Hvem er våre pasienter? - og hvilke behandling bør vi :lby Espen Ajo Arnevik Leder Nasjonal Kompetansetjeneste TSB Avdeling rus og avhengighetsbehandling Oslo Universitetssykehus Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen.

11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen. 11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen. Pauser etter behov Dag 2 side 1 Alkohol og graviditet

Detaljer

Hvem skal trøste knøttet?

Hvem skal trøste knøttet? Hvem skal trøste knøttet? Rus og omsorgsevne Rogaland A-senter 6.11.12 Annette Bjelland, psykologspesialist og leder for Gravideteam Tema for presentasjonen: Barnets tidlige utvikling; betydningen av sensitiv

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RISIKOFYLT RUSBRUK

GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RISIKOFYLT RUSBRUK GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RISIKOFYLT RUSBRUK Rusfaglig Forum og nettverk for psykisk helsearbeid Røros Hotell 03. september 2013 Marit Kristiansen, spes.sosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

BARNET OG RUSEN - HVA MED DE MINSTE?

BARNET OG RUSEN - HVA MED DE MINSTE? BARNET OG RUSEN - HVA MED DE MINSTE? Emnekurs RUSAVHENGIGHET MED FOKUS PÅ ALKOHOLPROBLEMATIKK OG B-PREPARATER Primærmedisinsk uke 2014 Dr Krister Moström KRISTER MOSTRÖM Fastlege i Oslo, spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011)

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkoholmisbruk Totalt (overlapp) Diagnostiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON

FORSTERKET HELSESTASJON FORSTERKET HELSESTASJON HELSESTASJON FOR GRAVIDE OG SMÅBARNS BARNS- MØDRE MED RUSPROBLEMER Hvem er brukerne på Forsterket Helsestasjon? Tilbakeblikk på 8 års virksomhet. Hvem jobber på FSH Jordmor 50%

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1

Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1 Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som

Detaljer

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Takk for meg Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Tromsø 01.06 05.06.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Disposisjon

Detaljer

Screening, metoder og instrumententer. Rune Tore Strøm 15.09.2015

Screening, metoder og instrumententer. Rune Tore Strøm 15.09.2015 Screening, metoder og instrumententer Rune Tore Strøm 15.09.2015 Hva er screening? Screening er en test i forhold til om det er et problem for en gruppe. screening P O P U L A S J O n problem nei ja Kartlegging

Detaljer

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog/forsker Begrepsavklaring FAS: Fetal Alcohol Syndrome: Spesielt utseende, vekstreduksjon,

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Steinkjer kommune har, blant annet gjennom Modellkommuneforsøket

Steinkjer kommune har, blant annet gjennom Modellkommuneforsøket Rus Bedre hjelp til barn av mødre med rusproblemer Ofte blir rusmisbruk først oppdaget når noe er alvorlig galt. Gjennom prosjektet «Mor-barn-rus» i Steinkjer er målet å avdekke problemet mye tidligere,

Detaljer

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Avd. overlege, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning Rusmidler STIMULERENDE 1 4 5 Et rusmiddel

Detaljer

Kunnskapsoppsummering. Program for rusmiddelforskning, NFR Berit Grøholt

Kunnskapsoppsummering. Program for rusmiddelforskning, NFR Berit Grøholt Kunnskapsoppsummering Program for rusmiddelforskning, NFR Berit Grøholt Hva er utgangspunkt for rapporten? 26 søknader Framdriftsrapporter Artikkelsøk (på PubMed) Kontakt med prosjektledere og andre Programnotat

Detaljer

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Schizofrenidagene 2014 Per Isdal - Alternativ til Vold Barn er familiens utsending i verden (ofte) Barn som symptombærer EVA JAN Psykolog Per Isdal -

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010

Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010 Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010 89 Rusfag nr. 1 2013 Av: Eli Marie Wiig, KoRus Sør, Borgestadklinikken I perioden 1996-2010 har 157 kvinner vært innlagt ved Borgestadklinikkens Skjermet

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Psykologspesialist Helga Tveit ARA poliklinikk

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Diagnostisering og utredning av autisme 2 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk undersøkelser Observasjon i barnehage/skole/hjemme

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Rusrelaterte skader på foster og barn Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Skader ved bruk av rusmiddel Berekna at omlag 500.000 foster blir eksponert for psykoaktive

Detaljer

Passiv rusmiddelbruk psykosomatiske symptomer og andre reaksjoner. Mennesket reiser seg

Passiv rusmiddelbruk psykosomatiske symptomer og andre reaksjoner. Mennesket reiser seg Passiv rusmiddelbruk psykosomatiske symptomer og andre reaksjoner Mennesket reiser seg Oslo 06.12.12 Egil Nordlie, overlege Borgestadklinikken Skien Passiv rusmiddelbruk Konsekvenser for de minste pårørende

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

Kap 3 A Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Kap 3 A Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet Kap 3 A Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet Hedvig Nordeng (h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no) Marte Jettestad Alkohol i svangerskapet Røyking i svangerskapet Narkotika og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge -hvordan forstå og tilrettelegge Regional helsekonferanse fengselshelsetjenesten, 19.11.13, Sem psykologspesialist Spomenka Savic Balac på 30 minutter 1 2 psykisk lidelse - medisinering rusmisbruk - pågående,

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Cannabis og kognitive effekter

Cannabis og kognitive effekter Cannabis og kognitive effekter Kognitiv påvirkning under kronisk cannabisbruk implikasjoner for behandling Psykologspesialist Helga Tveit CANNABISBRUK- et mindre onde? Cannabisbruk har flere alvorlige

Detaljer

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/rita Rødseth Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Ungdomsliv i endring Dagens ungdom er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Fylla er redusert,

Detaljer

Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Definisjon avrusning. Definisjon abstinensbehandling. 11.03.2016. Tradisjonelt mangfold

Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Definisjon avrusning. Definisjon abstinensbehandling. 11.03.2016. Tradisjonelt mangfold Tradisjonelt mangfold Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Lars Tanum Seksjonssjef dr. med FOU psykisk helsevern Ahus Senter for rus-og avhengighetsforskning/uio Medikament-assistert avrusning

Detaljer

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Vold setter seg i barnehjernen Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD psykolog Per Isdal Årsaker til barn/unges vold To hovedfaktorer forklarer mest av

Detaljer

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e:

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: Dato: 13. april 2012 Sak: 11/6 Klager: A kommune Klagemotpart: Nemnda: Avgjørelsesform: Saken gjelder: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 8113

Detaljer

Barnet og rusen. et temamagasin 2011. Alkohol mest skadelig for fosteret. Tidlige vansker hos det ruseksponerte barnet

Barnet og rusen. et temamagasin 2011. Alkohol mest skadelig for fosteret. Tidlige vansker hos det ruseksponerte barnet Barnet og rusen et temamagasin 2011 Alkohol mest skadelig for fosteret Tidlige vansker hos det ruseksponerte barnet Råd og veiledning til fosterforeldre Samordning og tiltak Innholdsoversikt Kompetansesenter

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kognitiv svikt konsekvenser for foreldrefunksjoner Kartlegging og vurderinger Barneverntjenestens problem Barneverntjenesten spurte: hvorfor fungerer ikke

Detaljer

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 FNs barnekonvensjon Vedtatt i 1989 Ratifisert av nesten alle land i verden Er norsk lov

Detaljer

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Kvinne 24 år Første innleggelse psykiatrisk sykehus juni 2001 p.g.a. selvmordstanker, svær angst og psykosesymptomer

Detaljer

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET På foster På barn og unge Bjørg Hjerkinn, Lege PhD Forskningsenheten, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus Mail: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Detaljer

rus og psykiatri; årsaker og effekter

rus og psykiatri; årsaker og effekter rus og psykiatri; årsaker og effekter TK Larsen Pprofessor dr med UiB forskningsleder regionalt senter for klinisk psykoseforskning oversikt oversikt Hva er forholdet mellom rus og psykose? oversikt Hva

Detaljer