Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?"

Transkript

1 ADHD-konferansen mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne

2 Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert inntak av rusmiddel, som kan føre til skader på det ufødte barnet, måtte regnes som misbruk. Med rusmiddel menes alkohol, medikamenter og narkotika, både illegale og legale stoffer. Rusmiddeldirektoratet 1999

3 Vi lever i en kultur der bruk av rusmidler har en allmenn aksept Alkohol som det legale og mest aksepterte rusmiddel. 90% av befolkningen drikker alkohol. Ca sprøytemisbrukere, oftest heroin. Av disse ca kvinner, de fleste i fertil alder Økning i bruk av kokain og amfetamin Nedgang i bruk av cannabis Stabil situasjon for de fleste misbrukte medikamenter Avdelingsleder Gerd Helen Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene 2008

4 Bosted avgjør helse og alder Dagbladet fredag Forskjellen i helse øker i befolkningen. Mor bestemmer Grunnlaget for helsetilstanden legges allerede på fosterstadiet. Mors livsstil og helse er avgjørende. Om mor røyker eller drikker i svangerskapet, kan barnet få en uheldig start på livet. Sitert: Forsker Bjørn Heine Strand - Norsk Folkehelseinstitutt

5 Kvinner med høyere utdanning som storkonsumenter Kvinner har i dag høyere utdanning deltar mer i det offentlige rom. Det er økt tilgang på rusmidler og bedre økonomi Tidsklemmen gir økt rusbruk. Ressurssterke mødre mistenkes sjelden Lossius, Bergensklinikkene 2007

6 Hvor mange kvinner drikker alkohol og røker i svangerskapet? Astrid Alvik. Alcohol use before, during and after pregnancy. Gravide kvinner reduserte sitt alkoholbruk betydelig, men 40% drakk fortsatt noe i hele svangerskapet. 13% røkte i hele svangerskapet Universitetet i Oslo 2007

7 Hvor mange barn blir skadet av rus i svangerskapet Det blir født ca. 700 alkoholskadde barn i Norge hvert år. Ca barn er årlig innlagt i sjukehus i Norge med abstinens forårsaket av behandling med Metadon eller Subutex eller mors illegale narkotikamisbruk Alkohol og graviditet; Sosial og helsedirektoratet 2005

8 Historikk Langt inn på tallet mente man at placenta (morkaken) var en trygg barriere som kunne beskytte fosteret mot skadende agens. Medfødte misdannelser var genetisk betinget. LML2009

9 To hendelser forandret denne oppfatningen I 1941 beskrev Sir. Norman Gregg fra Australia kongenital rubella. Mange foster fikk alvorlige skader dersom gravide fikk røde hunder i løpet av de første tjue svangerskapsukene. I dag vaksineres alle barn i Norge mot røde hunder i en alder av 15 måneder (MMR=meslinger/kusma/røde hunder)). LML09

10 Thalidomidkatastrofen I 1961 ble denne kunnskap ytterligere bekreftet gjennom thalidomide (neurosedyn) katastrofen. Minst barn på verdensbasis ble født uten eller med misdannelser av hender og føtter (fokomeli). LML2008

11 Rusrelaterte fosterskader Effekter på hjernens utvikling: Fosterskadende (teratogene) effekter misdannelser og/eller utviklingsforstyrrelser av det sentrale nervesystem Passiv avhengighet abstinens LML09

12 Direkte fosterskadende (teratogene) Alkohol effekter Benzodiazepiner (Valium, Sobril, med flere) Kokain Antiepileptika barbiturater phenytoin valproat

13 Passiv avhengighet - abstinens Heroin metadon subutex morfin Amfetamin Cannabis Kokain Benzodiazepiner Psykofarmaka Antiepileptika

14 GABA (gamma-aminobutyric acid) GABA er en hemmende signalsubstans i hjernen GABA har en sentral rolle i fosterets utvikling av hjernen Medikamenter og rusmiddel påvirker GABA`s funksjon

15 Neonatalt abstinens syndrom NAS NAS dekker de symptomer som nyfødte barn av rusmisbrukere kan få. Det kliniske bildet domineres av CNS irritabilitet, gastrointestinale symptomer, respirasjonsforstyrrelser og autonome symptomer.

16 Rus-eksponerte barn i nyfødt-perioden Vanskelig trøstbare - søvn spising Marmorert virker dårlig sirkulert Gir uvanlig respons på vanlig stimulering Generelt fremstår de som syke barn

17 Neonatal abstinens Abstinenssymptomer kan være varierende: milde forbigående forsinkede gradvis tiltagende i frekvens i alvorlighetsgrad

18 Nyfødt barn med heroin abstinens

19 Abstinens symptomer Start dager Varighet Grad Metadon måneder alvorlig Subutex måneder alvorlig SSRI uker alvorlig Heroin uker moderat Amfetamin uker moderat Kodein uker moderat Diazepam 2-6 timer 11-6 uker moderat Kokain uker moderat Alkohol dager mild

20 Hvor lenge varer abstinensen? Subacute signs of narcotic drug withdrawal may last up to 6 months. American Academy of Pediatrics, Commitee e on Drugs. Neonatal Drug Withdrawal, Pediatrics 1998 Egne erfaringer er at noen ruseksponerte barn er svært krevende, spesielt de første levemånedene. De har mange abstinenslignende symptomer så som irritabilitet, fargeskiftninger, sitringer, ernæringsvansker og barnet kan dessuten være vanskelig å nå inn til.

21 Legemiddelassistert rehabilitering LAR Behandling for opiatmisbrukere med metadon eller bruprenorphin. (Subutex) LAR ble inført som landsdekkende behandlingstilbud for opiatmisbrukere i i LAR-behandling i Norge 1/3 er kvinner (ca. 2000) Gabrielle Welle Strand, aug.08

22 Tøft å være LAR-barn Tidskrift for Den norske Legeforening 4/2009 I løpet av sju år ble det født 15 barn til 10 kvinner under LAR ved Haukeland Universitetssykehus. I tillegg til metadon eller Subutex (buprenorfin) ble halvparten eksponert for sidemisbruk 14/15 barn utviklet abstinens i nyfødtperioden

23 Tøft å være LAR-barn 2 barn døde i plutselig uventet spedbarnsdød 13 barn ble fulgt i gjennomsnitt 30 måneder Fem hadde en forsinket psykomotorisk utvikling To hadde symptomer på hyperkinetisk atferdsforstyrrelse.

24 LAR graviditet i Norge Aktuelt Ca. 150 barn er født av kvinner under LAR i Norge % av barna utvikler abstinens i nyfødtperioden Nye retningslinjer for LAR Det vil årlig bli født ca 20 barn til mødre under LAR (ref. Welle Strand). LML09

25 Barn av kvinnelige narkotikamisbrukere Antall barn ca 100 barn pr år Mange av disse barna vokser opp med sine rusmisbrukende foreldre Barnets problemer kan øke betydelig i en dårlig omsorgsmiljø Aldri barn-alltid barn Mange havner i rus- og kriminell miljø blir også mødre

26 Barn i velferdsstaten Norge Ca barn i Norge lever med foreldre som misbruker alkohol og/eller narkotika. Mowatt Haugland % av alle barn i Norge (ca barn) opplever omsorgsvikt i forbindelse med foreldrenes rusproblemer, psykisk lidelse, skilsmisse eller vold i hjemmet. Killen 2007

27 Tobakksrøyking og svangerskapet

28 Tobakksrøyking og svangerskapet 14-25% gravide røyker. Nikotin er den mest toksiske substansen som flest fostre blir utsatt for. Nikotin passerer morkaken. Finnes raskt i samme konsentrasjon hos fosteret som mor. Nikotin bidrar til at blodkar i morkaken og blodkar hos fosteret trekker seg sammen.

29 Tobakksrøyking og svangerskapet Nikotin bidrar til oksygenmangel og nedsatt næringstilførsel hos fosteret. Dette leder til: veksthemning for tidlig fødsel og fødselsasfyksi

30 Påvirker nikotin hjernens utvikling? Nikotine stimulerer acetylcholine (ACh) Hos rottefoster skader nikotin hjerneceller i tidlig utvikling Nikotin påvirker celledeling og differensiering av cellene.

31 Tobakksrøyking og svangerskapet Det er vist at røyking i svangerskapet dobbler risikoen for krybbedød dobbler risikoen for barnet å utvikle øvre luftveisinfeksjoner og astma dobbler forekomst av ADHD hos barnet

32 Rusmiddel og fosterskader Alle rusmiddel påvirker hjernens utvikling i mer eller mindre grad. Det finnes ikke et rusmiddel som er så ødeleggende for hjernens utvikling som alkohol. Alkohol gir skader som vedvarer livet ut.

33 Hva hender med fosteret når mor drikker. Alkohol passerer morkaken og finnes raskt i samme konsentrasjon i fosterets blod som hos mor. Alkohol finnes også i samme konsentrasjon i fosterets hjerne.

34 Hvilke skader kan alkohol påføre fosteret Eksponering i tidlig svangerskap kan gi omfattende skader og misdannelser i hjernen. Eksponering senere kan skade HJERNECELLENES utløpere, og dermed kommunikasjonen mellom DEM. Kommunikasjonen mellom hjernecellene er nøkkelordet for både læring og hukommelse.

35 Faktorer som påviker omfanget av hjerneskade hos fostret Mors drikkemønster Når i svangerskapet mor drikker Lengde av mors misbruk Genetisk sårbarhet Variasjoner av sårbarhet i hjernens utvikling

36 Alkoholkonsum hos kvinner i Norge Alkoholkonsum blant kvinner har økt til det doble i løpet av 10 år Debutalder år Gjennomsnittsalder for første graviditet er 29.4 år Mange kvinner har 15 års erfaring med alkohol når de blir gravid Festdrikking med stort alkoholinntak ikke uvanlig Alkohol og Graviditet, Sosial- og helsedirektoratet

37 Kvinner-alkohol-Sverige Kvinner drikker 25% mer alkohol i dag enn for 7 år siden. En ny studie fra Sverige (Gøransson M 2004) viste at hver tredje kvinne fortsetter å drikke etter at hun har fått vite at hun er gravid. 20% av alle gravide drikker alkohol tre til fire ganger i uken

38 FAS/FASD Nye retningslinjer for undersøkelse og behandling av barn med FAS/FASD ble utarbeidet av en bredt sammensatt amerikansk ekspertgruppe. Publisert i 2005 fra CDC (National Center for Birth Defect and Developmental Disabilities)

39 FASD (fetal alcohol spectrum disorder) Under denne paraplyen finnes mange barn med Fysiske skader Mental retardasjon Lærevansker Atferdsvansker Sosiale vansker

40 FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorder FAS - Føtalt Alcohol Syndrom Om mor drikker store mengder alkohol i tidlig svangerskap, kan resultatet bli et barn med FAS FAE Føtale Alcohol Effekter Om mor drikker varierende mengde alkohol i svangerskapet kan barnet får diagnosen FAE. (CDC=center for disease control and prevention 2004)

41 Forekomst FAS-barn Sverige: Verden: Norge: 1.7 av 1000 nyfødte 1.9 av 1000 nyfødte 1.0 av 1000 nyfødte Dette utgjør ca 60 nye barn pr år i Norge

42 Føtale alkoholskader Begrepet føtalt alkoholsyndrom (FAS) ble lansert av Jones and Smith i Alkoholens fosterskadende effekter har siden blitt klargjort gjennom: - langtidsoppfølging av barn og - gjennom dyrestudier På PubMed, søkeord fetal alcohol syndrome, finnes pr i dag 3278 publiserte artikler

43 Føtalt alkoholsyndrom - FAS Diagnostiske kriterier: Veksthemning (under svangerskapet og etter) Symptomer på skader i sentrale nervesystemet Karakteristiske ansiktstrekk Alkoholkonsum hos mor behøver ikke være kjent (CDC=center for disease control and prevention 2004)

44 Karakteristiske ansiktstrekk ved FAS - Lite hode - Små øyespalter - Glatt overleppe - Smalt lepperødt

45 Pike 1 år gammel Mor omfattende alkoholmisbruk Fosterhjem 6 uker gammel Store spisevansker Forsinket utvikling Hyperaktiv, urolig

46 Anna 1 år gammel FAS Alvorlig synshemning Forsinket psykomotorisk utvikling

47 Normal øyebunn

48 Evens høyre øyebunn viser ufullstendig utvikling av opticusnerven

49 Hanne 1 år gammel - FAS Kryper ikke Ikke utviklet pinsettgrep Setter seg ikke opp selv Drar seg opp i stående Går langs med Forsinket språkutvikling

50 FAS er bare toppen av et isfjell

51 FAE Føtale Alcohol Effekter Om mor drikker varierende mengde alkohol i svangerskapet kan barnet får diagnosen FAE. Disse barna har normalt utseende, er normalt store, men har samme funksjonsforstyrrelser som barn med FAS.

52 Forekomst FASD i Norge ca. 900 FAS-barn i alderen 0-15 år ca FAE-barn i alderen 0-15 år

53 Konsekvens av føtal alkoholskade I den vestlige verden er FAS den viktigste årsaken til mental retardasjon (psykisk utviklingshemning) som kan forebygges Abel EL, Sokol RJ. Fetal alcohol syndrome is now the leading cause of mental retadation. Lancet 1986;2:1222.

54 99 barn til svært alkoholiserte mødre. Mikrocefali 25 Vekstretardasjon 27 Misdannelser 11 Lav intelligens 33 Mental retardasjon 12 Nevropsykologiske symptomer 47 Olegård R, Aronson M, Nord Med 1982

55 415 personer med FAS Alder 6-51 år Psykiske problemer 90% Avbrutt skolegang 60% Kriminalitet 60% Alkohol-/stoffproblemer 50% (personer over 12 år) Ulovlig seksuell atferd 65% Under 10% av voksne med FAS fungerer i jobb/kan bo alene Streissguth 1996

56 Et glass vin kan neppe skade? Barnet slapper bare bedre av om mor drikker litt alkohol. Mange av våre mødre drakk jo når de var gravide. Det har blitt folk av oss også. Man må jo kose seg litt selv om man er gravid. I Sør-Europa drikker jo kvinner alkohol selv om de er gravide.

57 Forekomst av FAS/FAE i provinsen Lazio, Italia 2006 Kartlegging av 543 barn fra 25 tilfeldig utvalgte barneskoler. Barn som var kortvokst, med lite hode og med atferds- og lærevansker ble grundigere undersøkt. May PA et al.alcohol clin Exp Res 2006

58 Forekomst av FAS/FAE i provinsen Lazio, Italia 2006 Resultat forekomst av: FAS FASD (FAS/FAE) av 1000 nyfødte av 1000 nyfødte Barn med FAS/FAE hadde signifikant større problemer enn barn i kontroll gruppen.

59 Psykomotorisk fungering ved FAS/FAE Hippocampus, corpus callosum, basale ganglier og cerebellum. Viktige områder for psykomotorisk fungering. Særlig alkoholfølsomme strukturer

60 Konsekvenser av alkoholskader Hippocampus (sjøhesten) Ligger langt inne i temporallappen. Hippokampus lagrer minne. Basale ganglier (kjerner av nerveceller) Disse er involvert i motoriske funksjoner og kognitiv fungering. Det å skifte raskt fra en aktivitet til en annen. Corpus callosum (bunt av nervefibre som forbinder de to hjernehalvdeler) En skadet corpus callosum gir problemer med oppmerksomhet, intellektuell fungering, læring, leseferdigheter, verbalt minne, eksekutive funksjoner og psykososial fungering. Cerebellum (lillehjernen) Cerebellum er viktig for kognitiv fungering samt motoriske funksjoner så som koordinering og balanse.

61 Evnenivå FAS/FAE 30-40% av barn med FAS er psykisk utviklingshemmet. De fleste med FAE fungerer innen normalområdet. Stor variasjon i utvikling De fleste har funksjonelle vansker De fleste har store atferdsvansker

62 Barnets tunge byrde Symptomer på skader i sentrale nervesystemet ved føtale alkoholskader (FAS og FAE) Hyperaktivitet Lærevansker Konsentrasjonsvansker Raserianfall Språkproblemer Søvnproblemer/spiseproblemer Angst/depresjon Sosiale vansker Mental retardasjon

63 Søvnproblemer Føtale alkoholskader Sped- og småbarnsalder Oppfattes som kvikke, krevende barn. Ernæringsvansker failure to thrive. Dårlig tilvekst Forsinket psykomotorisk utvikling Sen med å bli renslig

64 Anbefaling-tilrettelegging Tidlig diagnose Støtte og veiledning av omsorgspersoner Trygge oppvekstbetingelser Tilrettelagt opplegg i barnehage Tett oppfølging av barnets psykomotoriske utvikling

65 Føtale alkoholskader 6-11 år Blir lett påvirket av andre. Dårlig impulskontroll. Vansker med å forutse og forstå konsekvenser av egne handlinger. Vanskeligheter med å skille fantasi fra virkelighet Temperamentsutbrudd, løgnaktig, stjeler, Liten respekt for autoriteter Forsinket motorisk og kognitiv utvikling Dårlig forståelse av sosiale regler og forventninger

66 FAS/FAE/ADHD Studie fra Toronto Canada Foreldrene fikk fylle ut et spørreskjema om barnets atferd. 7 spørsmål gikk på spesiell atferd så som hyperaktivitet, nedsatt oppmerksomhet, barnslig, lyve, lure, stjele, mangel på skyldfølelse og ulydighet I studien deltok: 30 barn med diagnosen ADHD 30 barn med FAS 30 barn med FAE 30 normalfungerende kontrollbarn K. Nash et al. Identifying the behavioural phenotype in fetal alcohol spectrum disorder: sensivity, specificity and screening potential. Arch Womens Ment Health 2006;9:

67 FAS/FASD/ADHD Resultat: Barn med FAS/FASD skilte seg signifikant ut fra barn med ADHD og kontrollbarn hva gjaldt spørsmålende lyve, lure, stjele, mangel på skyldfølelse og ulydighet. Konklusjon: Dette instumentet kan påskynde diagnosen og tiltak for barn med FAS og FASD

68 Canwest news service Tidlig diagnose resulterer i struktur, optimal omsorg og målrettede tiltak

69 Føtale alkoholskader år Løgnaktighet. Stjeling. Mangler evne til logisk tenking Egosentrisk. Har vansker med å forstå andre menneskers følelser, behov og ønsker Lav motivasjon Lav selvfølelse

70 Juvenil FAS Liten hodeomkrets/mikrocefali Kortvokst Jenter blir ofte overvektige Utviklingsavvik Adferdsproblemer Psykiske problemer Avvikende seksuell atferd De avvikende ansiktstrekkene avtar. LML2005

71 Tenåringsgutt med FAS

72 Det kan gå bra om barnet får leve i en stabil familie 72% av sitt liv får forståelsesfulle og kunnskapsrike fosterforeldre fra 8-12 års alder fått diagnose FAS eller FAE før 6 års alder aldri har blitt mishandlet fått et optimalt tilbud i barnehage- og skole Streissguth 1996

73 Sosial og helsedirektoratet Konklusjon ekspertgruppe 2005 Bruk av alkohol i svangerskapet, også i små mengder, medfører en alvorlig risiko for skade på det ufødte barnet. Totalt avhold fra bruk av alkohol i svangerskapet anbefales. For alkoholskadde barn vil tidlig diagnostisering og igangsetting av tiltak gi best mulighet for optimal utvikling av barnet.

74 NEI TAKK JEG ER GRAVID Brosjyre ble laget og sendt til alle leger, jordmødre og helsestasjoner i hele landet

75 Skader på barnet ved narkotika og medikamentmisbruk hos mor Sjelden sjelden avvikende utseende (dysmorfe trekk) sjelden organmisdannelser sjelden vekstretarderte barn Ofte ofte noe mindre hodeomkrets ved fødselen ofte avvikende atferd ofte funksjonelle og emosjonelle skader

76 Konsekvens av narkotika og medikamentmisbruk i svangerskapet Alle rusmiddel og psykotrope medikamenter påvirker hjernens utvikling under hele fosterstadiet Blandingsmisbruk gir mer omfattende skader Barna er mer sårbare individer og tar derfor lettere skade i et utrygt oppvekstmiljø Barna er ofte utrygge og spesielt omsorgskrevende Mødrene har nedsatt omsorgsevne på grunn av sitt misbruk

77 Felles for rus-skadete nyfødte og småbarn abstinens vanskelig trøstbare vansker med søvn ernæringsvansker hyper-reaktive gir uvanlig respons på vanlig stimulering problematisk mor-barn relasjon samspillsvansker vansker med etablering av tilknytning

78 Hvilke vansker forekommer generelt hos barn med russkader konsentrasjonsvansker oppmerksomhetsvansker nedsatt impulskontroll perseptuelle vansker (evnen til å oppfatte sanseinntrykk) overstimuleres lett ved aktivitet emosjonelle vansker nedsatt tolkning av kropps-språk begrenset sosial fungering

79 Utvikling av barn til heroinmisbrukende mødre Undersøkelse fra Israel: 2 grupper barn ble undersøkt ved 5-6 års alder. 83 barn eksponert for heroin i svangerskapet ble sammenlignet med 80 friske barn fra stabile familier. Barn eksponert for heroin hadde noe lavere fødselsvekt mindre hodeomkrets sammenlignet med kontroller. Heroineksponerte barn hadde en høy insidens av hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og atferdsproblemer Ornoy A et al. Child Abuse Negl 1996;5:

80 Utvikling av 83 barn i Jerusalem til heroinmisbrukende mødre Halvparten av barna vokste opp hos biologiske foreldre Halvparten ble adoptert bort som nyfødte Sammenlignet med 80 kontroller Rus eksponerte barn som vokser opp i stabile hjem har samme positive utvikling som kontrollbarna Konklusjon: Heroineksponerte barn uten nevrologisk skade har samme utviklingsmuligheter som andre barn i en stabil oppvekstmiljø Ornoy A et al. Child Abuse Negl 1996;5:

81 Kartlegging av barn med rusrelaterte skader i Hordaland 130 barn ble henvist i løpet av 6 år 64 fikk diagnosen FAS/FASD 66 fikk diagnosen SDE (Street Drug Exposure)

82 Erfaringer BKB pr Rus-barn nevropsykologisk utredet FAS: 29 FAE: 35 PDE: 66 Under medikamentell behandling (Ritalin/Concerta/Straterra): 103 barn (ca 75 %) Behandling igangsatt/utprøvd BKB senere overført lokal BUP etter avtale

83 Results - Verbal, Performance and Full Scale IQ VIQ PIQ FSIQ 20 0 FAS FASD PDE

84 Ulike bakgrunnsvariabler FAS FAE PDE TO (29) (35) (66) (130) Verifisert NAS Suspekt RTA Hyperkinesi Fosterhjem Adoptert (utlandet) Biologiske foreldre

85 Biologisk familie / fosterfamilie? Internasjonal forskning viser at barns vansker er størst når barnet vokser opp hos biologiske foreldre Få barn blir fratatt mødre ved fødsel Barnevernet må påvises klart nedsatt omsorgsevne hos mødrene før barnet plasseres i fosterhjem

86 Skader på barnet ved narkotika og medikamentmisbruk hos mor Hva er påførte skader på fosterstadiet? Hva er miljøbetingete skader?

87 Viktige tiltak for barna God utredning Tidlig diagnostisering Gode oppvekstforhold Barnevernfaglige tiltak Individuelle støttetiltak i hjem barnehage og skole

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Det utsatte barnet er forsømt

Det utsatte barnet er forsømt Det utsatte barnet er forsømt Det finnes i dag nesten ingen gode rutiner for å identifisere små barn som står i fare for å få lærevansker, problematferd og psykiske eller fysiske helseproblemer. Terje

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer