AKTØRER MED REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK INNEN MATEMATISKE, NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTØRER MED REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK INNEN MATEMATISKE, NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG."

Transkript

1 AKTØRER MED REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK INNEN MATEMATISKE, NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG. 1

2 )RURUG I det følgende er det forsøkt å gi en oversikt over aktører med rekrutteringstiltak innen matematisk, naturvitenskapelig og teknologiske fag (MNT-fag). Oversikten er laget tabellarisk, og aktørene er ført opp i alfabetisk rekkefølge, (kolonne 1). Det er videre i kolonne 2 oppført aktørenes geografiske ansvarsområdet. Kolonne 3 angir mål for virksomheten. Kolonne 4 beskriver hvilken form tiltakene/aktiviteten har. Kolonne 5 omhandler målgruppen. I utgangspunktet trodde man at dette arbeidet ville være relativt overkommelig med hensyn til avgrensing, systematisering og framstillingsform. Denne oppfatningen måtte imidlertid revideres betydelig underveis. Det ble for eksempel fort klart at mange av aktørene hadde flere ulike eiere og dermed ble det vanskelig å lage en framstilling basert type aktør/organisasjon. Den neste forhåpningen om enkelt å avgrense prosjektet på bakgrunn aktørenes hovedmål, viste seg også å være forhastet fordi de fleste av aktørene har mange og svært vidtfavnende mål. Eksempelvis er det mange aktører/institusjoner som arbeider for å rekruttere til høgere utdanning/forskning generelt og videre til realfagene (spesielt). Det viste seg altså at i mange tilfelle var det glidende overganger mellom generell orientering om studier til den helt spesifikke fagrekrutteringen. Andre faktorer som også bidro til å komplisere en strukturert inndeling og avgrensing, var at nesten alle aktørene har mange ulike tiltak, og de retter seg mot et vidt spekter av målgrupper. Vi fant det hensiktsmessig å benyttet følgende terminologi og definisjon for de ulike målgruppene: %DUQ±nU 8QJGRP±nU 8QJHYRNVQH±nU / UHUH±LJUXQQVNROHRJYLGHUHJnHQGHVNROH $OOPHQQKHW±DOOHPHQV UOLJPHGLDSROLWLNHUHQ ULQJVOLYPY Det kan ikke utelukkes at noen brukere mener at denne oversikten har tatt med for mange aktører, og andre igjen vil kanskje synes det er tatt inn for få og finner det for eksempel ulogisk at ingen av ingeniørhøgskolene har fått direkte plass. Vi skal verken forklare eller forsvare de valg/avgrensinger som her er gjort, for uansett vil det være mange ulike oppfatninger om hva som ville være den optimale framstilling. Imidlertid er det slik at alle aktørene på sine nettsider har lenker til andre aktører som igjen har lenker til osv. Gjennom dette systemet er det relativt uproblematisk å finne fram til adresser man er interessert i. Vi håper at denne oversikten vil komme til nytte. For Norges forskningsråd 5. juli 2001 Sylvia Labugt 2

3 $NW URUJDQLVDMVIRUP *HRJUDILVN DQVYDUV RPUnGH )RUPnO 7LOWDNDNWLYLWHW 0nOJUXSSH 'HPDWHPDWLVNQDWXUYLWHQ VNDSHOLJHIDNXOWHWYHG8L2 8L%17188L7 1/+ ligheter/ Bidra til økt interesse for realfag Vise mangfold rundt mulighetene ved MNT-fag Egenrekruttering Muntlig formidling Foredrag i skoler, yrkesmesser UngForsk UiO, NLH Miljøforum UiO Gateuniversitet UiO sk.html Primært ungdom, unge voksne )DJRO\PSLDGHU organiseres av ildsjeler med utgangspkt. i fagene. Eks: Stimulere elever som er flinke i MNT fag Konkurranse, egenaktivitet, treningsleire med oppfølging av elever og tilrettelegging av oppgaver Unge voksne s-, videregående skole )LUVW/HJR/HDJXH Drives av næringsliv og off./ (U&H)institusjoner. Forskningsrådet gir bidrag )RUEXQGHW8QJH)RUVNHUH Frivillig org. med lokal- Regionalt og Gi positiv lære- og prosjekterfaring innen MNT-fag ved å stimulere nysgjerrighet og kreativitet og ved å kombinere teori og praksis. Kopling skole/næringsliv Stimulere unge mennesker til å Praktisk prosjektarbeid og problemløsning i team etter de samme prinsipper som i det virkelige næringsliv : Deltakerne må forske, studere litteratur, legge strategier, gjennomføre design, konstruere og programmere, teste og rapportere Foredrag, ekskursjoner, leire, Barn og ungdom, år Grunnskolen, unge 3

4 foreninger. Støttet av Norges forskningsråd m.fl. nasjonalt undres, bruke fantasien og være kritisk i vurdering av resultater nettverk, leksehjelp voksne Lenker til: Föbundet Unga Forskare Ungdommens Naturvidenskabelige Forening )RUVNQLQJQR Nasjonal nettportal for forsknings-institusjoner o.a. Egen redaksjon i Forskningsrådet Iverksettes høsten 2001 Blant annet: Arena for å gjøre forskningensresultater og prosesser kjent for viktige målgrupper i samfunnet Øke de unges interesse for og kunnskap om forskning. Legge til rette for at forskning og forskningsresultater i større grad nyttes i skole og utdanning Gi et mer samlet bilde av norsk forskning, og gi den enkelte forsker anledning til å profilere seg Allmennhet med særskilt vekt på målgruppen år Spesielle grupper som skoleverk, media, næringsliv )RUVNQLQJVGDJHQH Utdannings- og Presentere forskning forståelig for Populærforelesninger, foredrag, Allmennhet 4

5 forskningsinstitusjoner. Sekretariat i Forskningsrådet allmennheten Skape interesse og goodwill for forskning utstillinger, enkle eksperiment Noe skriftlig formidling, (veiledning til lærere) Skoleverk, media, næringsliv )RUPLGOLQJVSURJUDPPHW ved Norges forskningsråd, Området for Naturvitenskap og teknolog. Støtter tiltak iverksatt av aktører innen organisasjonsliv og utdanningssektoren t.no/form/ Stimulere til økt kunnskap og interesse for MNT-fag i allmennheten Særskilt bidra til rekruttering til MNT-fag Støtte til muntlig og skriftlig formidling, konkurranser og internett Satsing tilknyttet etablering av Vitensentre, skole- og elevrettede tiltak, unge voksne Spesielt fokus på skoleverket (lærere og elever) )RUVNHUIRUEXQGHW Fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning og høyere utdanning. Orientere og veilede om høgre utdanningsmuligher Orientere om kompetansebehov Unge voksne Voksne / ULQJVVHQWHUHW kompetansesenter for utdanningssektoren. Oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon. Grunnskole og videregående opplæring er prioriterte Drives av midler fra KUF. Utvikle og vurdere kunnskapsrettet informasjon til skoleverket Kvalitetsutvikling Ta imot signaler og utvikle skole og fagopplæring Ivareta sentrale utviklings- og informasjonsoppgaver rettet mot skoleverket Muntlig og skriftlig formidling (kurs, undervisningsmaterielle) (spesielt Skolenettet) Diverse praktisk utviklingsarbeid Skoleverket generelt 5

6 Styrke og målrette det fagligpedagogiske veiledningsarbeidet 0DWHPDWLNN Abel Norsk Matematisk Forening og sponses av Telenor AS. k/index.html#om KappAbel Drives av NTNU og sponses av en rekke offentlige og private institusjoner Nasjonal Stimulere og fremskynde talenter innenfor faget matematikk. Skape interesse for faget matematikk Konkurransen i matematisk problemløsning. Løsning av oppgaver, fra lette til vanskelige De tre beste går til internasjonal konkurranse Lagkonkurranser i matematikk med problemløsningsoppgaver og prosjektarbeid etter oppgitt tema. Beste klasse fra hvert fylke går videre til semifinalen. Elever i videregående skole. Elever i9. klasse 0HGLD Illustrert vitenskap. Bonnier Media AB Nordisk Skape interesse for vitenskap og forskning, ikke minst blant unge. Det har også skjerpet interessen blant andre medier for vitenskap som stoffområde. Populærvitenskapelig blad Alle aldre fra og med ungdom IMAX Theatre Det norske kinoselskap, sponset av Telenor Mobil, Panasonic,View2 Oslo/Østl./ tilgjengelig for hele landet Formidle forskning, primært naturvitenskapelig Gi et bredt publikum avanserte (natur)vitenskapelige opplevelser Prosjektoppgave/bakgrunnsinfo. før film Film Oppgaveløsing Særskilte prosjekt for elever og lærere fra grunnskole 6

7 Gi opplevelse, læring og lek gjennom egenaktivitet og storslagne opplevelser til videreg. skole Allmennhet *Schrödingers katt (NRK1 TV) www3.nrk.no/kanal/nrk1/schr odingers_katt/ Vekke interesse og nysgjerrighet for MNT-problemstillinger Populærvitenskapelig TVprogram Alle aldre fra og med ungdom *Newton NRK1 TV ter/index-newton.html Stimulere til interesse og nysgjerrighet for MNTproblemstillinger TV-program Barn og unge *Magi NRK-barn Skape generelt engasjement og interesse Betydelig naturvitenskapelig profil Barn *Ut i naturen NRK1 TV ex-utinaturen.html Presentere interessante biologiske problemstillinger Naturprogram på TV Alle aldre *Verdt å vite NRK1 P2 ex-verdtaavite.html Vekke engasjement for realfag i befolkningen. Populærvitenskapelig radioprogram og voksne *Alle nettadr. til 7

8 kunnskapsprogr. på NRK: akta/vitenskap/ 1$520$6 Nasjonlt senter for romrelatert opplæring. Datterselskap av Andøya rakettskytefelt med basisbevilgning fra KUF Skape økt interesse for realfag Sikre rekruttering, også av jenter til norsk romvirksomhet Kurs og seminarer Ekskursjoner Samarbeid med romrelatert industri Skoleverket Unge voksne 1+2 Næringslivets hovedorganisasjon som samler størsteparten av håndverks-, industri- og servicebedrifter i Norge. Orientere og veilede unge om næringslivet Skape trygghet hos lærere i MNTfag Skape læringsarenaer i skolen Fokusere på viktighet ved det lokale næringsliv Partnerskapsprosjekt samarbeidsprosjekt mellom bedrifter og skoler, inneholder prosjektoppgaver med veiledningshefter for elev, lærer, bedrift Seminarer Barn Unge voksne Lærere Forskere FoU-sektoren Media 1,72 Profesjonsorganisasjon; Norges største ingeniørorganisasjon Rekruttere til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Gi elever i grunnskolen økt kunnskap om teknologi i hverdagen og skape bedre forståelse for sammenheng mellom teknologi of naturvitenskap Teknologi i skolen - et prosjektbasert undervisningsopplegg der målet er å lage et produkt. Skriftlig formidling Lærerkurs, yrkesmesser. Primært barn og ungdom Lærere Unge voksne 8

9 1RUVN0XVHXPVXWYLNOLQJ Statsinstitusjon; rådgivende organ for Kulturdep. ZZZPXVHXPVQHWWQRQRUVNQ PXQPXKWPO Skape interesse og entusiasme for teknologifag blant lærere Blant annet: Bidra til kompetanseutvikling innen museumspedagogikk Utvikle museenes potensiale som læringsmiljø CD-rom om ingeniørutdanning og ingeniøryrker Interaktive utstillinger, naturhistorieprosjekt med veiledninger knyttet til naturfagsundervisning i L97, kurs innen museumspedagogikk /skriftlig formidling - involvert i Nettverk for Miljølære Administrativ og rådgivende funksjon - Dokumentasjon og forskning, bevaring og sikring Spill på nett Allmennhet Barn 1\VJMHUULJSHU Norges forskningsråd ZZZIRUVNQLQJVUDGHWQRQ\VJM HUULJSHU Utvikle spørrelyst og forskertrang hos barn 6 13 år Styrke barns kunnskap om og forståelse for forskning På lengre sikt bidra til rekrutteringen til forskning Nysgjerrigper-bladet Veiledningsmateriell for lærere Kurs i vitenskapelig prosjektarbeid, Utstillinger og aktiviteter for barn Konkurranse (Vitenskapelig prosjektarbeid Årets Nysgjerrigper) Barn Lærere 2SHUDVMRQ0LQHUYD Likestillingssekretariatet, Lærerkurs, 9

10 KUF med pekere til Satsingsområder Likestilling - Innsatsområder 5HDOIDJVSDUNHQ rg/realfag/index.htm Stimulere jenters interesse for MNT-fag Informere om den skjeve kjønnsfordelingen i MNT-fag Oppmuntre unge kvinnelige studentertil nettverksbygging Presentere kvinnelige rollefigurer innen MNT-fagene for jenter. Bistå lærere til å utvikle gode pedagogiske opplegg i realfagsundervisningen Matematikklubb for elever Klasseromsbesøk med aktivitet Mentorer i bedrifter for yrkesinformasjon Gi tips og ideer til bruk av IKT i realfagene Være idébank for lærere, bidra med undervisningsmateriell og pedagogikk, didaktikk og fagstoff i realfagene Gi eksempler på gode og nye arbeidsformer ungdom og unge voksne (jenter) Primært grunnskole og videregående skole Lærere i ungdomsskole og videregående skole Skoleverket 5(1$7(±1DVMRQDOW VHQWHUIRUUHNUXWWHULQJWLO 017IDJ Støttet av KUF Etablert 2000 (3 år foreløpig) Under RENATE Prosjekter finnes det følgende nyttige Hurtigknapper: 1. Vitensentra Teknisk museum 2. Satsinger innen matematikk 3. Satsinger innen Bygg og Øke lærerrekruttering til MNT-fag Øke interesse for MNT-fag blant elever Økte kvinneandelen til fagene Rådgivende funksjon: Idébank for gode rekrutteringsog fagtiltak Koordinerende funksjon i forhold til nasjonale og regionale prosjekter Kompetansesenter for rekruttering Senter for finansiering av sentrale prosjekter Etablere et nytt koordinerende nettstedet som en aktiv møteplass for alle som ønsker å Unge voksne Skoleverket generelt 10

11 anlegg 4. Satsinger innen geologi 5. Satsinger innen kjemi 6. Satsinger innen fysikk 7. Skolelaboratorier 8. Læringssenteret 9. I regi av Norges forskningsråd 10. I regi av NHO 11. Teknologi i skolen i regi av NITO 12. Teknologi i skolen i regi av NIF 13. Bedrifter 14. Media 15. Internasjonale prosjekter 16. Annet bidra til å styrke fagenes stilling i det norske samfunn 6WLIWHOVHQ8QJGRPRJ )RUVNQLQJ Organisasjon med fast sekretariat som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Det norske universitetsråd, Forbundet Unge Forskere, NHO. Økonomisk støtte også fra bedrifter. Stimulere til interesse for forskning og vitenskap Konkurranse, (Arrangere konkurransen Unge Forskere, bistå unge forskere til å delta i internasjonale konkurranser, arrangør og medarrangør i nasjonale og internasjonale konkurranser) Støtter aktiviteter i Forbundet Unge forskere Unge voksne 11

12 7HNQRWHNHW Stiftelse med støtte fra blant annet Norges forskningsråd Oslo/ Østlandet Skape undring og nysgjerrighet gjennom naturvitenskapelig og teknologisk (inter)aktivitet Interaktive utstillinger, demonstrasjoner, planetarium, lærerkurs, seminarer, populærforedrag Science Circus Skriftlig undervisningsmateriell, Barn Lærere Allmennhet 9LWHQVHQWHUQHWWYHUN Finansieres i utviklingsfasen av Norges forskningsråd og Norsk Museumsutvikling Regionale internettadr. Jfr. RENATE Regionalt Rekruttere ungdom til teknisk/naturvitenskapelig utdanning og yrker. Særskilt motivere jenter Stimulere til naturvitenskapelig allmenndanning Kultursenter for vitenskap og teknologi Ressurssenter for lærere og elever Sentre med utstillinger og aktiviteter, pedagogiske opplegg for skole Barn Lærere Allmennhet <RXQJ±*DWH Kommunisere med barn/unge om ulike aktiviteter og interesser Orientere om utdanningsmuligheter og jobb Skoledagbok Nettportal Barn,QWHUQDVMRQDOHQHWWYHUN Nordisk Science Center Forbund. NSCF Nordisk Et bindeledd mellom medlemmene i science centers forbundet i Norden og utvikle samarbeidet mellom disse Nettportal Konferanser Utstillinger Utveksling av idéer Science sentere og museer 12

13 Association of Science- Technology Centers. ASTC European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibitions ECSITE Worldwide Europeisk Organisasjon for science sentre og museer som arbeider med å stimulere publikums opplevelse og forståelse av moderne naturvitenskap og teknolog Bistå til profesjonell utvikling av science center-nettverket. Nettportal for informasjon og idemyldring om moderne og uformelle læringsmetoder. Science sentere og museer Science sentere og museer Hands-on Science Centers Worldwide $QGUHQ\WWLJH LQWHUQDVMRQDOHDGUHVVHU Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Worldwide Danmark sider med pekere til museer med tungt utbygd interaktive science aktivitet )RUDOOHJMHOGHU Skape interesse for naturvitenskap og teknologi Legge grunnlag for nysgjerrighet og kreativitet )RUDOOHJMHOGHU Konkurranser Festivaler Metodikk for lærere Foreninger Utstillinger Prosjektarbeid )RUDOOHJMHOGHU Alle aldre Skoler, barne-/ ungdomstrinnet Lærere Föbundet Unga Forskare Sverige 13

14 Vetenskapsfestivalen, Göteborg l.se Teknikens hus, Luleå Teknikåttan,Linköping Udtakelse til Yrkesolympiaden nu/ Svensk Uppfinnareforening Teknikkurser for unge med dårlige skoleerfaringer, Ide omkring salg af opfindelser på nettet Finn Upp Island VIKSU Finland 14

15 BA Science Fair CREST Awards Science festivals Young Investigators First Investigators ays/ England SETNET (Science,Engineering,Technol ogy) es/set1.htm The Creative Science Centre NISTRO (Nothern Irland Science & Technology Regional Organisation) tro/nistro.htm Yoyng Scientist and Technology Exhibitiov PRI (Pupil Researcer Iniativ) Irland 15

16 Edinburgh International Science Festival Skotland Roadshow / TechFest Nighbourhood Engineers Maths Years 2000 Scotland org.uk/ SATROSPHERE m WYRE (Worldvide Young Researchers for the Environment) Tyskland 16

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer