AKTØRER MED REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK INNEN MATEMATISKE, NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTØRER MED REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK INNEN MATEMATISKE, NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG."

Transkript

1 AKTØRER MED REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK INNEN MATEMATISKE, NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG. 1

2 )RURUG I det følgende er det forsøkt å gi en oversikt over aktører med rekrutteringstiltak innen matematisk, naturvitenskapelig og teknologiske fag (MNT-fag). Oversikten er laget tabellarisk, og aktørene er ført opp i alfabetisk rekkefølge, (kolonne 1). Det er videre i kolonne 2 oppført aktørenes geografiske ansvarsområdet. Kolonne 3 angir mål for virksomheten. Kolonne 4 beskriver hvilken form tiltakene/aktiviteten har. Kolonne 5 omhandler målgruppen. I utgangspunktet trodde man at dette arbeidet ville være relativt overkommelig med hensyn til avgrensing, systematisering og framstillingsform. Denne oppfatningen måtte imidlertid revideres betydelig underveis. Det ble for eksempel fort klart at mange av aktørene hadde flere ulike eiere og dermed ble det vanskelig å lage en framstilling basert type aktør/organisasjon. Den neste forhåpningen om enkelt å avgrense prosjektet på bakgrunn aktørenes hovedmål, viste seg også å være forhastet fordi de fleste av aktørene har mange og svært vidtfavnende mål. Eksempelvis er det mange aktører/institusjoner som arbeider for å rekruttere til høgere utdanning/forskning generelt og videre til realfagene (spesielt). Det viste seg altså at i mange tilfelle var det glidende overganger mellom generell orientering om studier til den helt spesifikke fagrekrutteringen. Andre faktorer som også bidro til å komplisere en strukturert inndeling og avgrensing, var at nesten alle aktørene har mange ulike tiltak, og de retter seg mot et vidt spekter av målgrupper. Vi fant det hensiktsmessig å benyttet følgende terminologi og definisjon for de ulike målgruppene: %DUQ±nU 8QJGRP±nU 8QJHYRNVQH±nU / UHUH±LJUXQQVNROHRJYLGHUHJnHQGHVNROH $OOPHQQKHW±DOOHPHQV UOLJPHGLDSROLWLNHUHQ ULQJVOLYPY Det kan ikke utelukkes at noen brukere mener at denne oversikten har tatt med for mange aktører, og andre igjen vil kanskje synes det er tatt inn for få og finner det for eksempel ulogisk at ingen av ingeniørhøgskolene har fått direkte plass. Vi skal verken forklare eller forsvare de valg/avgrensinger som her er gjort, for uansett vil det være mange ulike oppfatninger om hva som ville være den optimale framstilling. Imidlertid er det slik at alle aktørene på sine nettsider har lenker til andre aktører som igjen har lenker til osv. Gjennom dette systemet er det relativt uproblematisk å finne fram til adresser man er interessert i. Vi håper at denne oversikten vil komme til nytte. For Norges forskningsråd 5. juli 2001 Sylvia Labugt 2

3 $NW URUJDQLVDMVIRUP *HRJUDILVN DQVYDUV RPUnGH )RUPnO 7LOWDNDNWLYLWHW 0nOJUXSSH 'HPDWHPDWLVNQDWXUYLWHQ VNDSHOLJHIDNXOWHWYHG8L2 8L%17188L7 1/+ ligheter/ Bidra til økt interesse for realfag Vise mangfold rundt mulighetene ved MNT-fag Egenrekruttering Muntlig formidling Foredrag i skoler, yrkesmesser UngForsk UiO, NLH Miljøforum UiO Gateuniversitet UiO sk.html Primært ungdom, unge voksne )DJRO\PSLDGHU organiseres av ildsjeler med utgangspkt. i fagene. Eks: Stimulere elever som er flinke i MNT fag Konkurranse, egenaktivitet, treningsleire med oppfølging av elever og tilrettelegging av oppgaver Unge voksne s-, videregående skole )LUVW/HJR/HDJXH Drives av næringsliv og off./ (U&H)institusjoner. Forskningsrådet gir bidrag )RUEXQGHW8QJH)RUVNHUH Frivillig org. med lokal- Regionalt og Gi positiv lære- og prosjekterfaring innen MNT-fag ved å stimulere nysgjerrighet og kreativitet og ved å kombinere teori og praksis. Kopling skole/næringsliv Stimulere unge mennesker til å Praktisk prosjektarbeid og problemløsning i team etter de samme prinsipper som i det virkelige næringsliv : Deltakerne må forske, studere litteratur, legge strategier, gjennomføre design, konstruere og programmere, teste og rapportere Foredrag, ekskursjoner, leire, Barn og ungdom, år Grunnskolen, unge 3

4 foreninger. Støttet av Norges forskningsråd m.fl. nasjonalt undres, bruke fantasien og være kritisk i vurdering av resultater nettverk, leksehjelp voksne Lenker til: Föbundet Unga Forskare Ungdommens Naturvidenskabelige Forening )RUVNQLQJQR Nasjonal nettportal for forsknings-institusjoner o.a. Egen redaksjon i Forskningsrådet Iverksettes høsten 2001 Blant annet: Arena for å gjøre forskningensresultater og prosesser kjent for viktige målgrupper i samfunnet Øke de unges interesse for og kunnskap om forskning. Legge til rette for at forskning og forskningsresultater i større grad nyttes i skole og utdanning Gi et mer samlet bilde av norsk forskning, og gi den enkelte forsker anledning til å profilere seg Allmennhet med særskilt vekt på målgruppen år Spesielle grupper som skoleverk, media, næringsliv )RUVNQLQJVGDJHQH Utdannings- og Presentere forskning forståelig for Populærforelesninger, foredrag, Allmennhet 4

5 forskningsinstitusjoner. Sekretariat i Forskningsrådet allmennheten Skape interesse og goodwill for forskning utstillinger, enkle eksperiment Noe skriftlig formidling, (veiledning til lærere) Skoleverk, media, næringsliv )RUPLGOLQJVSURJUDPPHW ved Norges forskningsråd, Området for Naturvitenskap og teknolog. Støtter tiltak iverksatt av aktører innen organisasjonsliv og utdanningssektoren t.no/form/ Stimulere til økt kunnskap og interesse for MNT-fag i allmennheten Særskilt bidra til rekruttering til MNT-fag Støtte til muntlig og skriftlig formidling, konkurranser og internett Satsing tilknyttet etablering av Vitensentre, skole- og elevrettede tiltak, unge voksne Spesielt fokus på skoleverket (lærere og elever) )RUVNHUIRUEXQGHW Fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning og høyere utdanning. Orientere og veilede om høgre utdanningsmuligher Orientere om kompetansebehov Unge voksne Voksne / ULQJVVHQWHUHW kompetansesenter for utdanningssektoren. Oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon. Grunnskole og videregående opplæring er prioriterte Drives av midler fra KUF. Utvikle og vurdere kunnskapsrettet informasjon til skoleverket Kvalitetsutvikling Ta imot signaler og utvikle skole og fagopplæring Ivareta sentrale utviklings- og informasjonsoppgaver rettet mot skoleverket Muntlig og skriftlig formidling (kurs, undervisningsmaterielle) (spesielt Skolenettet) Diverse praktisk utviklingsarbeid Skoleverket generelt 5

6 Styrke og målrette det fagligpedagogiske veiledningsarbeidet 0DWHPDWLNN Abel Norsk Matematisk Forening og sponses av Telenor AS. k/index.html#om KappAbel Drives av NTNU og sponses av en rekke offentlige og private institusjoner Nasjonal Stimulere og fremskynde talenter innenfor faget matematikk. Skape interesse for faget matematikk Konkurransen i matematisk problemløsning. Løsning av oppgaver, fra lette til vanskelige De tre beste går til internasjonal konkurranse Lagkonkurranser i matematikk med problemløsningsoppgaver og prosjektarbeid etter oppgitt tema. Beste klasse fra hvert fylke går videre til semifinalen. Elever i videregående skole. Elever i9. klasse 0HGLD Illustrert vitenskap. Bonnier Media AB Nordisk Skape interesse for vitenskap og forskning, ikke minst blant unge. Det har også skjerpet interessen blant andre medier for vitenskap som stoffområde. Populærvitenskapelig blad Alle aldre fra og med ungdom IMAX Theatre Det norske kinoselskap, sponset av Telenor Mobil, Panasonic,View2 Oslo/Østl./ tilgjengelig for hele landet Formidle forskning, primært naturvitenskapelig Gi et bredt publikum avanserte (natur)vitenskapelige opplevelser Prosjektoppgave/bakgrunnsinfo. før film Film Oppgaveløsing Særskilte prosjekt for elever og lærere fra grunnskole 6

7 Gi opplevelse, læring og lek gjennom egenaktivitet og storslagne opplevelser til videreg. skole Allmennhet *Schrödingers katt (NRK1 TV) www3.nrk.no/kanal/nrk1/schr odingers_katt/ Vekke interesse og nysgjerrighet for MNT-problemstillinger Populærvitenskapelig TVprogram Alle aldre fra og med ungdom *Newton NRK1 TV ter/index-newton.html Stimulere til interesse og nysgjerrighet for MNTproblemstillinger TV-program Barn og unge *Magi NRK-barn Skape generelt engasjement og interesse Betydelig naturvitenskapelig profil Barn *Ut i naturen NRK1 TV ex-utinaturen.html Presentere interessante biologiske problemstillinger Naturprogram på TV Alle aldre *Verdt å vite NRK1 P2 ex-verdtaavite.html Vekke engasjement for realfag i befolkningen. Populærvitenskapelig radioprogram og voksne *Alle nettadr. til 7

8 kunnskapsprogr. på NRK: akta/vitenskap/ 1$520$6 Nasjonlt senter for romrelatert opplæring. Datterselskap av Andøya rakettskytefelt med basisbevilgning fra KUF Skape økt interesse for realfag Sikre rekruttering, også av jenter til norsk romvirksomhet Kurs og seminarer Ekskursjoner Samarbeid med romrelatert industri Skoleverket Unge voksne 1+2 Næringslivets hovedorganisasjon som samler størsteparten av håndverks-, industri- og servicebedrifter i Norge. Orientere og veilede unge om næringslivet Skape trygghet hos lærere i MNTfag Skape læringsarenaer i skolen Fokusere på viktighet ved det lokale næringsliv Partnerskapsprosjekt samarbeidsprosjekt mellom bedrifter og skoler, inneholder prosjektoppgaver med veiledningshefter for elev, lærer, bedrift Seminarer Barn Unge voksne Lærere Forskere FoU-sektoren Media 1,72 Profesjonsorganisasjon; Norges største ingeniørorganisasjon Rekruttere til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Gi elever i grunnskolen økt kunnskap om teknologi i hverdagen og skape bedre forståelse for sammenheng mellom teknologi of naturvitenskap Teknologi i skolen - et prosjektbasert undervisningsopplegg der målet er å lage et produkt. Skriftlig formidling Lærerkurs, yrkesmesser. Primært barn og ungdom Lærere Unge voksne 8

9 1RUVN0XVHXPVXWYLNOLQJ Statsinstitusjon; rådgivende organ for Kulturdep. ZZZPXVHXPVQHWWQRQRUVNQ PXQPXKWPO Skape interesse og entusiasme for teknologifag blant lærere Blant annet: Bidra til kompetanseutvikling innen museumspedagogikk Utvikle museenes potensiale som læringsmiljø CD-rom om ingeniørutdanning og ingeniøryrker Interaktive utstillinger, naturhistorieprosjekt med veiledninger knyttet til naturfagsundervisning i L97, kurs innen museumspedagogikk /skriftlig formidling - involvert i Nettverk for Miljølære Administrativ og rådgivende funksjon - Dokumentasjon og forskning, bevaring og sikring Spill på nett Allmennhet Barn 1\VJMHUULJSHU Norges forskningsråd ZZZIRUVNQLQJVUDGHWQRQ\VJM HUULJSHU Utvikle spørrelyst og forskertrang hos barn 6 13 år Styrke barns kunnskap om og forståelse for forskning På lengre sikt bidra til rekrutteringen til forskning Nysgjerrigper-bladet Veiledningsmateriell for lærere Kurs i vitenskapelig prosjektarbeid, Utstillinger og aktiviteter for barn Konkurranse (Vitenskapelig prosjektarbeid Årets Nysgjerrigper) Barn Lærere 2SHUDVMRQ0LQHUYD Likestillingssekretariatet, Lærerkurs, 9

10 KUF med pekere til Satsingsområder Likestilling - Innsatsområder 5HDOIDJVSDUNHQ rg/realfag/index.htm Stimulere jenters interesse for MNT-fag Informere om den skjeve kjønnsfordelingen i MNT-fag Oppmuntre unge kvinnelige studentertil nettverksbygging Presentere kvinnelige rollefigurer innen MNT-fagene for jenter. Bistå lærere til å utvikle gode pedagogiske opplegg i realfagsundervisningen Matematikklubb for elever Klasseromsbesøk med aktivitet Mentorer i bedrifter for yrkesinformasjon Gi tips og ideer til bruk av IKT i realfagene Være idébank for lærere, bidra med undervisningsmateriell og pedagogikk, didaktikk og fagstoff i realfagene Gi eksempler på gode og nye arbeidsformer ungdom og unge voksne (jenter) Primært grunnskole og videregående skole Lærere i ungdomsskole og videregående skole Skoleverket 5(1$7(±1DVMRQDOW VHQWHUIRUUHNUXWWHULQJWLO 017IDJ Støttet av KUF Etablert 2000 (3 år foreløpig) Under RENATE Prosjekter finnes det følgende nyttige Hurtigknapper: 1. Vitensentra Teknisk museum 2. Satsinger innen matematikk 3. Satsinger innen Bygg og Øke lærerrekruttering til MNT-fag Øke interesse for MNT-fag blant elever Økte kvinneandelen til fagene Rådgivende funksjon: Idébank for gode rekrutteringsog fagtiltak Koordinerende funksjon i forhold til nasjonale og regionale prosjekter Kompetansesenter for rekruttering Senter for finansiering av sentrale prosjekter Etablere et nytt koordinerende nettstedet som en aktiv møteplass for alle som ønsker å Unge voksne Skoleverket generelt 10

11 anlegg 4. Satsinger innen geologi 5. Satsinger innen kjemi 6. Satsinger innen fysikk 7. Skolelaboratorier 8. Læringssenteret 9. I regi av Norges forskningsråd 10. I regi av NHO 11. Teknologi i skolen i regi av NITO 12. Teknologi i skolen i regi av NIF 13. Bedrifter 14. Media 15. Internasjonale prosjekter 16. Annet bidra til å styrke fagenes stilling i det norske samfunn 6WLIWHOVHQ8QJGRPRJ )RUVNQLQJ Organisasjon med fast sekretariat som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Det norske universitetsråd, Forbundet Unge Forskere, NHO. Økonomisk støtte også fra bedrifter. Stimulere til interesse for forskning og vitenskap Konkurranse, (Arrangere konkurransen Unge Forskere, bistå unge forskere til å delta i internasjonale konkurranser, arrangør og medarrangør i nasjonale og internasjonale konkurranser) Støtter aktiviteter i Forbundet Unge forskere Unge voksne 11

12 7HNQRWHNHW Stiftelse med støtte fra blant annet Norges forskningsråd Oslo/ Østlandet Skape undring og nysgjerrighet gjennom naturvitenskapelig og teknologisk (inter)aktivitet Interaktive utstillinger, demonstrasjoner, planetarium, lærerkurs, seminarer, populærforedrag Science Circus Skriftlig undervisningsmateriell, Barn Lærere Allmennhet 9LWHQVHQWHUQHWWYHUN Finansieres i utviklingsfasen av Norges forskningsråd og Norsk Museumsutvikling Regionale internettadr. Jfr. RENATE Regionalt Rekruttere ungdom til teknisk/naturvitenskapelig utdanning og yrker. Særskilt motivere jenter Stimulere til naturvitenskapelig allmenndanning Kultursenter for vitenskap og teknologi Ressurssenter for lærere og elever Sentre med utstillinger og aktiviteter, pedagogiske opplegg for skole Barn Lærere Allmennhet <RXQJ±*DWH Kommunisere med barn/unge om ulike aktiviteter og interesser Orientere om utdanningsmuligheter og jobb Skoledagbok Nettportal Barn,QWHUQDVMRQDOHQHWWYHUN Nordisk Science Center Forbund. NSCF Nordisk Et bindeledd mellom medlemmene i science centers forbundet i Norden og utvikle samarbeidet mellom disse Nettportal Konferanser Utstillinger Utveksling av idéer Science sentere og museer 12

13 Association of Science- Technology Centers. ASTC European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibitions ECSITE Worldwide Europeisk Organisasjon for science sentre og museer som arbeider med å stimulere publikums opplevelse og forståelse av moderne naturvitenskap og teknolog Bistå til profesjonell utvikling av science center-nettverket. Nettportal for informasjon og idemyldring om moderne og uformelle læringsmetoder. Science sentere og museer Science sentere og museer Hands-on Science Centers Worldwide $QGUHQ\WWLJH LQWHUQDVMRQDOHDGUHVVHU Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Worldwide Danmark sider med pekere til museer med tungt utbygd interaktive science aktivitet )RUDOOHJMHOGHU Skape interesse for naturvitenskap og teknologi Legge grunnlag for nysgjerrighet og kreativitet )RUDOOHJMHOGHU Konkurranser Festivaler Metodikk for lærere Foreninger Utstillinger Prosjektarbeid )RUDOOHJMHOGHU Alle aldre Skoler, barne-/ ungdomstrinnet Lærere Föbundet Unga Forskare Sverige 13

14 Vetenskapsfestivalen, Göteborg l.se Teknikens hus, Luleå Teknikåttan,Linköping Udtakelse til Yrkesolympiaden nu/ Svensk Uppfinnareforening Teknikkurser for unge med dårlige skoleerfaringer, Ide omkring salg af opfindelser på nettet Finn Upp Island VIKSU Finland 14

15 BA Science Fair CREST Awards Science festivals Young Investigators First Investigators ays/ England SETNET (Science,Engineering,Technol ogy) es/set1.htm The Creative Science Centre NISTRO (Nothern Irland Science & Technology Regional Organisation) tro/nistro.htm Yoyng Scientist and Technology Exhibitiov PRI (Pupil Researcer Iniativ) Irland 15

16 Edinburgh International Science Festival Skotland Roadshow / TechFest Nighbourhood Engineers Maths Years 2000 Scotland org.uk/ SATROSPHERE m WYRE (Worldvide Young Researchers for the Environment) Tyskland 16

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN 2011-2015 1) INNLEDNING Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29.08.02.

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Lære gjennom å gjøre

Lære gjennom å gjøre Lære gjennom å gjøre Den nasjonale vitensentersatsningen Vitensentersatsningen er en del av regjeringens realfagssatsning - Vitenprogrammet 1.000.000 besøkende i Norge 2013 Vi startet med aktiviteter i

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

(versjon per 21. mars 2002)

(versjon per 21. mars 2002) cuvudssruw 17VIRUPLGOLQJVSURJUDP 17VIRUPLGOLQJVSURJUDPcUVUDSSRUW (versjon per 21. mars 2002),QQKROGVIRUWHJQHOVH NTs formidlingsprogram: Årsrapport 2001... 1 Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 1 1.

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

VilVite - Bergen Vitensenter AS. Vitenregnskap 2009

VilVite - Bergen Vitensenter AS. Vitenregnskap 2009 VilVite - Bergen Vitensenter AS Vitenregnskap 2009 Bergen Vitensenter AS Vitenregnskap 2009 ÅRSRAPPORT VILVITE 2009 VilVite har som formål å skape økende og positiv oppmerksomhet rundt naturvitenskaplige

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

SMART knyttet til kompetansemål i fag

SMART knyttet til kompetansemål i fag SMART knyttet til kompetansemål i fag Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten vil faget, gjennom

Detaljer

Den naturlige skolesekken Status og veien videre. www.natursekken.no. Anders Isnes

Den naturlige skolesekken Status og veien videre. www.natursekken.no. Anders Isnes Den naturlige skolesekken Status og veien videre. www.natursekken.no Anders Isnes 1 Den naturlige skolesekken skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, og medvirke til økt bevissthet

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna

Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna TIMSS Komparativ Komparativ = sammenliknbar Trendstudie En trendstudie - viser trender over tid Skalert gjennomsnitt = gjennomsnitt som konstrueres

Detaljer

EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN

EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN Vilje-con-valg: EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN Ellen K. Henriksen, Fysisk institutt, UiO TIMSS-seminar, høsten 2010 TIMSS forteller oss om hva elevene kan. Men hva VIL de? Hvordan kan vi øke kvantitet

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Vitenfabrikken en avdeling av Jærmuseet

Vitenfabrikken en avdeling av Jærmuseet Hvordan kan kunst og vitenskap spille sammen i forskningsformidlingen? Vitenfabrikken en avdeling av Jærmuseet som case Kick-off, Freiburg 10.12.mars 2008 Gro Persson VITENFABRIKKEN ÅPNER 22 MAI 2008 Byggetrinn

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Ungdomsmedvirkning Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Hvorfor I Kunnskap om publikumsgruppen Hva opplever ungdom som engasjerende? Hva opptar ungdom? Hvordan opplever ungdom vitensentre

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Vi klekker ut fremtidens forskere!

Vi klekker ut fremtidens forskere! Vi klekker ut fremtidens forskere! Forskerfabrikken stimulerer barns interesse for naturvitenskap og forskning. Flere tusen barn har gått på Forskerfabrikkens forskerkurs. Men barna mister ikke denne interessen

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2007 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2007: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2007 økt med 100.000 til nær 420.000

Detaljer

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling Dragvoll gård, 10. april Foto: Schrøder Naturfagkonferansen 2012 Innhold Om Naturfagsenteret Utdanning

Detaljer

Status for arbeidet med å utvikle regionale vitensentre (per juni 2006)

Status for arbeidet med å utvikle regionale vitensentre (per juni 2006) Status for arbeidet med å utvikle regionale vitensentre (per juni 2006) Innholdsfortegnelse Vitensentersatsningen Statusrapport 2006...2 Bakgrunnen for satsningen på vitensentre...2 Fordeling av midler...3

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Årsrapport 2010 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-10)

Årsrapport 2010 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-10) TP/28.04.2011 Årsrapport 2010 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-10) Året 2010 Viktige hendelser og oppnådde resultater: Tilskudd til drift av regionale vitensentre har i 2010 fått sin egen post i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Future City. - fremtidens samfunnsbyggere. BNL/ RIF, april 2006. Alle bilder: Future City, Sverige (www.futurecity.nu)

Future City. - fremtidens samfunnsbyggere. BNL/ RIF, april 2006. Alle bilder: Future City, Sverige (www.futurecity.nu) Future City - fremtidens samfunnsbyggere BNL/ RIF, april 2006. Alle bilder: Future City, Sverige (www.futurecity.nu) Hva er Future City? Ungdomsskoleklasser får i utfordring å designe, bygge og presentere

Detaljer

Program. og Eli. Ellen. Ellen Repetere og sammenligne Lærer Jane Inkl. pause

Program. og Eli. Ellen. Ellen Repetere og sammenligne Lærer Jane Inkl. pause Andre kursdag Program Tid Hva Rolle Ansvarlig 09.00-09.10 Endringer nettsider Lærer Jane 09.10-10.00 Erfaringsdeling Oppsummering 10.00-10.10 Pause Lærer 10.10-11.30 Partikkelmodellen Studen t 11.30-12.15

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK)

Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK) Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK) Foreløpig versjon pr 15.10.2014. Innhold Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK)...1 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn...2

Detaljer

Evaluering av vitensenterprogrammet. Gardermoen 22.04.2010 Sigurd Nielsen Ringve Museum

Evaluering av vitensenterprogrammet. Gardermoen 22.04.2010 Sigurd Nielsen Ringve Museum Evaluering av vitensenterprogrammet Gardermoen 22.04.2010 Sigurd Nielsen Ringve Museum Bakgrunn Nasjonalt vitensenterprogram med regioninndeling og programstyre (bl.a Forskningsrådet/ABMu) Styrking av

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Tjenester og ressurser til støtte for skoleledelse i et digitalt perspektiv Elin J. Reite Avdelingsleder Avdeling for analyse og teknologi Senter

Detaljer

Fornying av fysikk i videregående skole. Per Morten Kind, Inst. for fysikk NTNU

Fornying av fysikk i videregående skole. Per Morten Kind, Inst. for fysikk NTNU Fornying av fysikk i videregående skole Per Morten Kind, Inst. for fysikk NTNU Fornying av fysikk i videregående skole Grimstad møtet: Stimulere til diskusjon og FOU virksomhet for kommende læreplanrevisjoner

Detaljer

Geonettverket i Midt-Norge

Geonettverket i Midt-Norge Geonettverket i Midt-Norge Geofagene har lange tradisjoner som universitetsfag, men geofag er et nytt fag i norsk skole. Geofag som skolefag består av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Lærerne

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( )

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( ) Nes en realfagskommune Lokal strategi for realfag i Nes kommune (2015-2019) BAKGRUNN Nes kommune søkte om å bli realfagskommune på bakgrunn av både utfordringer og muligheter man kunne identifisere i arbeidet

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum?

Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum? Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum? Erfaringer og funn fra studier ved 8 vitensentre i Norge. Ida Marie Bøe, VilVite Bergen Vitensenter Introduksjon Vitensentrene i Norge Utvite, forskningsprosjekt

Detaljer

Yrkesretting og relevans. Oslo Plaza 08.-09. desember

Yrkesretting og relevans. Oslo Plaza 08.-09. desember Yrkesretting og relevans Oslo Plaza 08.-09. desember Jens Arne Meistad Matematikksenteret De nasjonale sentrene skal bl. annet i samarbeid med prosjektledelsen planlegge og gjennomføre nasjonale fellesamlinger

Detaljer

Årsrapport 2009 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2009 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) TP/23.03.2010 Årsrapport 2009 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2009 Viktige hendelser og oppnådde resultater: Året 2009 er siste år i andre periode av VITEN-programmet (2007-09). Avslutningen

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no et nasjonalt ressurssenter for naturfagene i opplæringen styrke kompetansen i og motivasjon for

Detaljer

Den naturlige skolesekken Ulike perspektiver ved skolenes aktiviteter. Seminar 7. mai 2009 Anders Isnes og Eldri Scheie

Den naturlige skolesekken Ulike perspektiver ved skolenes aktiviteter. Seminar 7. mai 2009 Anders Isnes og Eldri Scheie Den naturlige skolesekken Ulike perspektiver ved skolenes aktiviteter Seminar 7. mai 2009 Anders Isnes og Eldri Scheie 1 Denne økta: Forventninger Rollefordeling Erfaringer Hvor trykker sko(l)en?? 2 Hva

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE Realfag for alle i mulighetenes kommune

STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE Realfag for alle i mulighetenes kommune STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE 2016-2019 Realfag for alle i mulighetenes kommune INNHOLD Forord Om planen Mål for realfagsatsingen Hovedsatsningsområder

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Viktigheten av rollemodeller i naturfag og teknologi. Fazilat Ullah Halmstad, 12.april 2011

Viktigheten av rollemodeller i naturfag og teknologi. Fazilat Ullah Halmstad, 12.april 2011 Viktigheten av rollemodeller i naturfag og teknologi Fazilat Ullah Halmstad, 12.april 2011 Naturfagsenteret Styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Senteret skal bidra til

Detaljer

Industriell utnyttelse av gass hvilken kompetanse trenger industrien?

Industriell utnyttelse av gass hvilken kompetanse trenger industrien? Industriell utnyttelse av gass hvilken kompetanse trenger industrien? Gasskonferansen i Bergen onsdag 23. april 2003 Dir. Carla Botten-Verboven Prosessindustriens Landsforening (PIL) Litt om PIL og prosessindustrien

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Ordningen med realfagskommuner inngår i den nye nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Nytt og relevant fra «NaturfagsNorge»

Nytt og relevant fra «NaturfagsNorge» Nytt og relevant fra «NaturfagsNorge» Bodø 24. oktober 2014 Newtonkonferansen Anders Isnes Naturfagsenteret 1 Grunnskolen Arbeidet med revisjon av læreplaner er avsluttet Grunnleggende ferdigheter har

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Dalanerådet Dato: 16.04.12

Dalanerådet Dato: 16.04.12 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Dalanerådet Årlig rapport BOLYST Dato: 16.04.12 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Sokndal og Lund kommuner Arbeidsplasser i møtet mellom

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Informasjonsmøte for utstillere. 21. mai 2015

Informasjonsmøte for utstillere. 21. mai 2015 Informasjonsmøte for utstillere 21. mai 2015 Agenda Velkommen Praktisk informasjon Årets tema er «MAT» Informasjon fra Forskningsdagene ved Ester Mæland Slik skapes det kontakt med publikum ved Erling

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer