Kultur- og naturskatter i Fondal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur- og naturskatter i Fondal"

Transkript

1 Bodø 21.april 2013 Vedlegg til Fonndalens Venners Høringsuttalelse til Meløy kommuneplan Kultur- og naturskatter i Fondal Fonndalens Venner har i sin uttalelse i høringsrunden til den foreslåtte nye kommuneplanen, uttrykt et klart NEI til åpning av masseuttak i Fondal. Her vil vi presentere historien til Fondal Gård i korte trekk. Med dette ønsker vi å gjøre oppmerksom på hvilke kulturverdener som vil gå tapt, dersom masseuttak tillates. Vi vil relatere denne historikken til to deler av høringsuttalelsen vår. Det er: 1) Signaler fra Handels- og næringsdepartementet og 2) Reiselivsutviklingsmuligheter ved Engenbreen og Fondal Den viktigste delen av kulturarven som Fondal Gård etterlater seg, er den dokumentasjon i bygninger (Kvithuset var et pensjonat med 10 gjesterom) og beliggenhet (nærhet til Svartisen og Fondalsbreen), som satte Fondal på kartet med turisme allerede fra tallet.

2 Fondal gir dokumentasjon av det tidlige reiselivet i Nordland og gir innblikk i dets utvikling opp gjennom årene. Det handler om reisemåter, reisevaner og de reisende, hvem de var, hvem de er og kan kanskje antyde hvem de blir. Et levende Fondal vil trekke folk. Jo bredere man kan gjenskape det gamle Fondal og videreutvikle Fondal innenfor dagens «grønne og bærekraftige» bevissthet, et desto bredere «publikum», altså tilreisende, vil trekkes dit. På Fondal kan man følge utviklingen i reiselivet gjennom krig og fred over et langt tidsspenn, bl.a. gjennom begge verdenskrigene. Her finnes således en sterk dokumentasjon på Nordlands historie parallelt med denne regionens turistutvikling gjennom nærmere 100 år. Samtidig handler det om en gård i karrige strøk, den typiske heimen til fiskarbonden, der folk bodde og levde av det marken og naturen kunne gi. Adolf Fondal var en slik kar. Fiskarbonden, som endog var en så kapabel sjømann og styrmann, at han har satte markante spor etter seg i Johan Bojers berømte verk «Den siste viking». Adolf var modellen for «Jakob, han Pinade med liltfoten». Han som styrte egen båt rett over kjølen på den kullseilte båten og fikk mannskapet til å ta tak i og dra opp 4 dødsdømte fiskere fra kvelvet. Den som ikke har lest boken, bør straks få tak i mesterverket og sette seg inn i sterk nordnorsk historie beskrevet av Bojer. Adolf var også en gründer. Han gjorde Kvithuset på Fondal om til et pensjonat. Han tok imot mange av datidens berømtheter fra inn- og utland. Den mye omtalte Gjestebøka fra Fondal har mange ord og signaturer fra både vanlige folk og berømtheter av alle slag, som Charles Rabot, Fritjof Nansen og Johan Bojer. Her finnes uvurderlige vitnesbyrd om aktiviteten og interessen for Fondal og breen. Det finnes dokumetasjon på at Keiser Wilhelm hadde minst et besøk til Engenbreen. Mest sannsynlig kom han tilbake dit flere ganger på sine Nord- Norge-reiser. Da Fondalsbreen var mer prominent i landskapet, ble de to brearmene til Svartisen, der de lå som et sjal rundt Middagstinden innerst i Holandfjord, kalt Tvillingbreene. For det var breen som trakk. Verdien av breen må Adolf ha vært meget bevisst på. Idag har vi en unik botn der Fondalsbreen nesten har smeltet bort. Det betyr at vi idag har mer bredde i naturlandskapet enn før (les om geologien i Fondal). Disse fakta burde kanskje noen og hver ta til seg, la seg inspirere av, når Meløy kommune nå skal tilrettelegge for fremtidig reiseliv. Det skal skapes en levedyktig og bærekraftig fremtid. Meløy må settes på kartet i lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Men la oss ta begynnelsen til Fondal. Gården ble ryddet allerede på 1350-tallet, og ble på 1600-tallet knyttet til Nord-Norges eldste adelsslekt, Benkestok-slekta. Den ble fredet av Riksantikvaren den 19. juni Idag omfatter fredningen et spesielt utedo og to våningshus: Gulhuset fra 1700-tallet og Kvithuset fra ca Fondal Gård var et av de aller første stedene i Nord-Norge der det ble drevet organisert turisme. Adolf Fondals pensjonat hadde sitt motstykke i Vestlandets hoteller i sveitserstil. Som et eksempel på disse, kan nevnes Hotel Union Øye i Norangsfjorden, som gjennom De historiske hotel og spisesteder markedsfører nettopp sin autentisitet fra 1890-årene.

3 Kvithuset på Fondal gård står fremdeles i sin opprinnelige form, og pensjonatrommene er urørte som oppussingsobjekter. Det innebærer en unik nasjonal kulturarv. "Urørte" originale pensjonatrom fra 1880-årene finnes ikke mange andre steder i Norge. Gulhuset i Fondal var egentlig satt opp som stabbur eller kombinert stabbur og arbeidshus. I gamle papirer er den betegnet som Madstuebygning. I nordenden var det rom for baking med bl.a. kombinert grue og baksteovn. Altså en gammeldags vedfyrt bakerovn. På loftsrommene bodde det drenger og tauser. Gulhuset ble senere restaurert i flere omganger. Da Johan Dahl (far til Knut Dahl, sistlevende fondaling på gården) kom til Fondal i 1932, tok han bygningen i bruk som bolighus. Han mente å bruke huset midlertidig til bolig. Han rigget bl.a. ned grua med pipe og satte opp ny og ominnredet på rommene. Huset fikk ny bordkledning og nytt torvtak. For Johan og familien ble gulhuset ikke bare en midlertidig bolig, der bodde de så lenge de, og senere Knut, levde. Knut Adolf Dahl døde i Arven gikk til 14 arvinger, alle fra farssida og derfor ikke av Fondalsslekt. De 14 søskenbarna til Knut har idag det formelle eierskap ved Fonndalen AS. Reiselivet ved Svartisen i nord, innerst i Holandsfjord utviklet seg slik: * Hans Larsen i Engen (der skysskar Jan Åge Engen nå bor) startet smått med å ta imot turister rundt Det holdt han på med til kona Marianne døde i * Adolf i Fondal begynte omtrent samtidig med Hans Larsen, altså rundt 1890, å ta imot turister og det ble mer av det hos ham, da Larsens kone døde. Fondalsfolket drev organisert turisme helt frem til 1967 den lengste perioden ved Svartisøyra/Turisthytta/Prins Olavs vei. * Fra 1967 overtok Hans Johansen (far til Steinar Johansen, nå bonde på Svartisen gård) all turisttrafikk. Han bygde kai, satte opp en liten suvenirkiosk og fikk bygget vei innover mot Engenbreen. Fra da av gikk alle cruisepassasjerer i land fra Hans Johansens sted, altså ved nordsiden av Svartisøyra. Bare sporadisk inntok turister Fondalssiden etter Denne korte oppsummeringen viser at dersom Meløy kommune ønsker å legge til rette for historisk turisme med Fondal Gård som utgangspunkt, er det en rik kilde å øse av! Kilde: «Med Svartisen som nabo - Blant turister og godtfolk på Fondal Gård» av Anfinn Myrvang Geologien i Fonndalen. Fonndalen, som er U-formet med flotte fjell på begge sider, ender i en storslått botn, der Fonndalsvatnet ligger bak en liten moreneterskel. Fonndalsbreen er i dag bare en skygge av det den var under den lille istida fram til Da var Fondal gård like ved å lide samme skjebne som Storsteinøren gård ved Engenbreen, men isen stoppet like før gården ble skjøvet ut i fjorden. Fronten på Fonndalsbreen lå like ovenfor gården til langt ut på 1920-tallet, da breen begynte å trekke seg tilbake. I 1950 kom Fonndalsvatnet til syne. Et besøk i Fonndalen er vel verdt å få med seg, for her finner en alle istidens formende krefter og fenomener samlet på et lite område. Det er også instruktivt å se hvordan vegetasjonen endrer seg fra strandområdet, hvor isen forsvant for

4 omkring 9000 år siden, til brefronten, hvor isen faktisk har smeltet bort i løpet av de siste årene. (Ryvarden:18) Store Norske Leksikon (snl) utlegger kvartærgeologi som læren om kvartærtidens geologiske prosesser og dannelser. Kvartær er den yngste geologiske perioden og omfatter de siste 1,8 (eller 2,6) mill. år av Jordens historie. I denne perioden ble jordlagene eller løsmassene dannet, og det er disse som er det sentrale emne for kvartærgeologien. Videre har mange av landskapsformene fått sin utforming i kvartær, og studiet av dem inngår som en viktig del av faget. Kvartærgeologi er ved siden av geologi nært knyttet til glasialgeologi, glasiologi, sedimentologi, geomorfologi, pollenanalyse med vegetasjonshistorie, maringeologi, hydrogeologi og pedologi. (www.snl.no/ kvartærgeologi). Som bærekraftig alternativ til å tømme landskapsformene for innhold, vil realfagstudenter kunne bruke kvartærgeologien til selvstendige observasjoner i felt, der de lærer å bearbeide og rapportere feltdata og begrunne rasjonelle tolkninger som del av sitt studium ved universiteter i Norge eller utenlands. Ved Fonndalen finnes betydelige mengder fluviale/glasifluviale sedimenter i form av en godt markert randavsetning. En liten, markert elvevifte har dannet seg ved fjordsiden. Randavsetningen er beskrevet som verneverdig og beskrives som både faglig interessant og godt egnet som ekskursjonsmål sammen med Engenbreområdet. Den østlige delen av avsetningen har et avsluttet grustak. (Fjalstad og Møller 1987) Løsmassene mellom Fonndalsøyra og Engenbredalen består av både morenejord og havavsetninger. Flere steder er massene relativt mektige. Ved Fonndalen vil en vegframføring etter Alt 1 (har fylkesmannen nå en innsigelse mot, med hjemmel i Lov om naturmangfold) berøre utkanten av en verneverdig kvartærgeologisk forekomst i form av en mektig randavsetning. (http://www.meloy.kommune.no/global/plan%20og%20utvikling/ku%20fylkesv ei%2017/ku_milj%c 3%B8_natturressurs_samfunn_mars1995.pdf s. 9) Fonndalens Venner mener grusuttak i Fonndalen ikke vil kunne skje uten at det vil påvirke naturlandskapets bæreevne. Masseuttak er ikke en bærekraftig næring, da driften ikke sikrer reproduksjon av naturens ressurser for kommende generasjoner. Masseuttak som næring vil dessuten skje på bekostning av Svartisen Gård, som slår 70 mål på Fondal gård og der beitende storfe og sau opprettholder kulturlandskapet på gården. Grusuttak er ikke forenlig med vedlikehold av kulturbeite. Derimot vil beitende storfe og sau situert i unik natur, mest sannsylig bli en uforglemmelig opplevelse for turister. Natur- og kulturlandskapet i Fonndalen vil kunne generere opplevelsen av uberørt villmark, samtidig som gården opprettholdes tilknyttet landbruk som næring. Mektig natur finnes flere steder på kloden, for eksempel på Chiles sydspiss, men der er det en pingvin du møter når du går i land, ikke ei brenær jordbruks- og turistbygd ved fjorden. Og det bor fortsatt folk i husan ved Engenbreen. På Svartisen gård har det nylig vært et generasjonsskifte, der en ny generasjon overtar forvaltningen i det brenære. Dette er enestående i Nord-Norsk jordbruksnæring. Øyner en fremtidig turist- og læringsbasert gårdsdrift

5 på Fondal, snakker man i så fall om et helt unikt prospekt for næringsutvikling innerst i Holandsfjorden. Kilder: Ryvarden, L (2008): Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal, Gyldendal Norsk Forlag. (utskrift ) Fjalstad,A og Møller,J (1987) Verneverdige kvartærgeologiske områder i Nordland, Universitetet i Tromsø. Institutt for museumsvirksomhet, Tromura. Naturvitenskap, nr. 57 Statens Vegvesen Nordland og SCC Bruer Scandiaconsult (1995),Rv 17 Storvika-Reppen Konsekvensutredninger etter pbl.kap.vii-a. Konsekvenser for milø, naturressurser og samfunn. %B8_natturressurs_samfunn_mars1995.pdf utskrift Med vennlig hilsen Fonndalens Venner Helene M. Børsting (leder) Bjørg Tinnan Knut Edvindsen (sign) (sign) (sign)

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå.

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Av Kristin W. Nilssen Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Digitale dokumenter - Arbeidskrav 1 Tekst Halden 01/ 2012. Innledning.

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

slide slide slide slide slide slide

slide slide slide slide slide slide Jeg heter altså Ingar M. Gundersen, og er prosjektleder ved Kulturhistorisk museum. Som mange av dere sikkert har fått med dere, så foretar Statens vegvesen nå en omfattende utbygging av ny E6 mellom Ringebu

Detaljer

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.)

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.) INTRO Her finner du opplegg til et seminar om konflikten i Midtøsten, og presentasjonsmateriell for Bridgebuilders Et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Les mer om

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

En bauta i norsk geologi

En bauta i norsk geologi En bauta i norsk geologi Foto: Jan Mangerud Bjørn G. Andersen ved bysten av professor Olaf Holtedahl i vestibylen ved Institutt for geofag på Blindern. Det var Holtedahl som tidlig på 1950-tallet satte

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Bruk av lokal kunnskap i skolen

Bruk av lokal kunnskap i skolen Bruk av lokal kunnskap i skolen Av Morten Mediå Foredrag til Lån en forsker ved Jektvik skole 29.09.11 1 Innledning Ingen steder nødvendigheter, men over alt muligheter (Febvre 1922 i Holt-Jensen 2007)

Detaljer

18. Bevaring av faste kulturminner

18. Bevaring av faste kulturminner 18. Bevaring av faste kulturminner Tryggve Fett Gamle Bergen Museum tryggve.fett@gamlebergen.museum.no Den eneste kunnskap vi som enkeltpersoner eller som samfunn har om fremtiden, er den erfaring vi har

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Forprosjekt til kommunedelplan for Slemmestad Røyken kommune Utkast 4. juni 2008 Forprosjekt rapport - Innhold Innledning Industristedet Slemmestad - Sementfabrikken

Detaljer

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål NIKU Rapport 02/03 Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål Tema kulturmiljø og kulturminner Januar 2003 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...6 2.1 NATURLANDSKAP, KULTURLANDSKAP OG DET MILITÆRE

Detaljer

Ullensaker i 10 historier

Ullensaker i 10 historier Ullensaker i 10 historier Kulturminner i Ullensaker Forord Kulturminner er fortellingen om Ullensaker ullensaker Ullensaker har en variert historie som vi i dag finner igjen i de bevarte sporene etter

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Nye Leangen sentralt i byen. Trondheim, august 2013

Nye Leangen sentralt i byen. Trondheim, august 2013 Nye Leangen sentralt i byen Trondheim, august 2013 Et kort notat som beskriver muligheten for å utvikle travbanen på Leangen hvor den ligger i dag, fremfor å selge hele anlegget og bygge nytt langt unna

Detaljer

FAGARTIKKEL TIL PEDAGOGIKK HOVEDFAG (PED 341) VÅREN 2000

FAGARTIKKEL TIL PEDAGOGIKK HOVEDFAG (PED 341) VÅREN 2000 1 PÅ LETING ETTER HVA FRILUFTSLIV EGENTLIG ER - MED UTGANGSPUNKT I ULIKE PERSPEKTIVER - OG MED ET SPESIELT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV I GRUNNSKOLENS LÆREPLANER FAGARTIKKEL TIL PEDAGOGIKK HOVEDFAG (PED 341) VÅREN

Detaljer

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer