Sluttrapport. Innstilling til nasjonal jobbkoding for MTU/BHM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Innstilling til nasjonal jobbkoding for MTU/BHM"

Transkript

1 Sluttrapport Innstilling til nasjonal jobbkoding for MTU/BHM 2. mai 2011

2 1. Oppsummering Prosjektbakgrunn Prosjektdeltakere Mandat Historikk Prosjektbeskrivelse Prosjektmetodikk Utfordringer for prosjektet Fremdriftsplan Erfaringer med nye jobbkoder Distribusjon av jobbkoder Brukerforum Vedlikehold av kodeverk Referanser Vedlegg: Innstilling til nytt kodeverk...11 Side 2 av 13

3 Oppsummering Prosjektet har hatt et sterkt fokus på å involvere hele det medisinsk-tekniske fagmiljøet for å sikre størst mulig deltagelse og engasjement. Målet er å få flest mulig medisinsk-tekniske avdelinger til å ta i bruk de nye kodene fremover. Det ble tidlig klart at det var behov for å teste ut de nye kodene for å få erfaring før prosjektet kunne gi sin innstilling til nye felles jobbkoder. Helseforetakene St. Olav Hospital, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus HF lokasjon Rikshospitalet og Radiumhospitalet har siden mars-april 2010 testet ut de nye kodene. Uttestingen ved nevnte sykehus i kombinasjon med tilbakemeldinger som prosjektet fikk ifm. høringsrunden har prosjektgruppens kommet frem til en innstilling som beskrevet i vedlegg A. Alle kodene, inkludert eksisterende koder er dokumentert med utfyllende kommentarer som forhåpentligvis vil kunne oppleves som selvforklarende. Prosjektbakgrunn Medisinsk Teknisk forening (MTF) ved leder Leiv Hellefossmo ga senhøstes 2009 Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet i oppdrag å analysere og anbefale et felles kodeverk for jobber knyttet til MTU/BHM. Bakgrunnen er at det mer eller mindre er tilfeldig i hvilken grad ulike helseforetak bruker samme koder. Målet er å få flest mulige medisinsk-tekniske avdelinger til å benytte samme koder da dette vil gi flere fordeler. Viktigste fordeler med felles bruk av koder Lettere å sammenstille data på tvers av helseforetak Mer effektiv utveksling av erfaring Bedre evne til samhandling om opplæring Dette bør på sikt gi bedre kvalitet i forhold til pasientsikkerhet, anskaffelses og planlegging samt økonomi generelt. Side 3 av 13

4 Prosjektdeltakere Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet har prosjektledelsen og stiller med en deltaker i tillegg. Hver helseregion forøvrig stiller med en deltaker. Helse Sør-Øst stiller med ekstra deltaker fra gamle Helse Øst grunnet størrelse på den nye regionen. Per-Arne Jørgensen, prosjektleder e-post: Mobil: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Anders Løvig, prosjektmedarbeider og prosjektdeltager ny utstyrsdatabase e-post: Mobil: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Regionskontakt tidligere Helse Sør Erik Ilebekk e-post: Telefon: Sørlandet Sykehus Regionskontakt tidligere Helse Øst Ingunn Elisabeth Janbu e-post: Telefon: , Mobil: Akershus universitetssykehus HF Magne Nordhus (Behandlingshjelpemidler) e-post: Telefon: Sykehuset Innlandet HF Regionskontakt Helse Nord Bjørn Kjøndahl e-post: Telefon: , Mobil: Universitetssykehuset Nord-Norge Regionskontakt Helse Midt Geir-Erlend Myhre Johansen e-post. Mobil: St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Regionskontakt Helse Vest Janike Hellebust e-post: Telefon: Haukeland universitetssjukehus Side 4 av 13

5 Mandat Prosjektet skal kartlegge alle koder som benyttes ved jobber ført i dagens MTU/BHM-databaser ved helseforetak i Norge. Prosjektet skal komme med en innstilling til MTF om hvilke felles koder man i fremtiden mener alle helseforetak bør benytte. Historikk Hvorfor kode jobber? Alle medisinsk-tekniske avdelinger benytter i større eller mindre grad koding av alle utførte jobber. Dette dreier seg i hovedsak om kode for hvilken type jobb som er utført, hvilke feil som er funnet og kode for eventuelt tiltak jobben måtte medføre. Det er pr. i dag liten og i tilfeldig grad likhet i tilgjengelige koder og i tolkning av hvordan slike koder benyttes ved de enkelte foretak. Dette medfører at man ikke kan hente ut det potensial som kan ligge i å ha felles kodebruk. Prosjektbeskrivelse Myndighetskrav Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav til opplæring og krever at virksomheter skal ha interne systemer for å sikre kontinuerlig forbedring i virksomheten. Det fleste benytter i dag Merida for MTU/BHM-oversikt eller tilsvarende eks. Plania, Medusa eller QA-MAP. Kodene i Merida for jobbtiltak er det kriterium som tydeligst relaterer seg til krav om forbedringer som angitt i lover og forskrifter. Merida benytter i dag 3 koder for å beskrive en utført jobb. Det er etter prosjektets oppfattning ikke godt nok kun å evaluere feilkode alene. Prosjektet vil se feilkode, jobbtype og jobbtiltak eller tilsvarende koder i sammenheng. Det antas å være et stort antall koder i bruk. Prosjektet vil i den grad det er hensiktsmessig forenkle koder både i bedret beskrivelse av dem og i antall koder totalt. Side 5 av 13

6 Prosjektmetodikk Foretakene fikk invitasjon til å sende inn sine koder som i dag blir benyttet ved koding av MTU/BHM jobber gjennom sin regionskontakt. Samtlige koder ble dokumentert og kategoriseres i et felles EXCEL ark med referanse til avsender. Kodene ble så gruppert, vurdert, prioritert og forenklet hvor dette var mulig før vi hadde en enhetlig liste som dannet underlaget for vår innstilling til MTF. Utfordringer for prosjektet Å utarbeide et kodeverk som i størst mulig grad er entydig i bruk. Å få alle foretak til å akseptere og ta i bruk det nye kodeverket. Å velge bort koder som vurderes som uegnede for gode statistikkformål eller som sannsynelig ikke vil gi driftsforbedring, mao. en kost nytte vurdering. Side 6 av 13

7 Fremdriftsplan Alle foretak som ønsker å medvirke i prosessen sender inn sine koder til sin regionskontakt. Fase 0: Medlemmer i prosjektet identifiseres (senhøst 2009) Fase 1: Datafangst fra foretakene (januar ultimo februar 2010) Fase 2: Bearbeiding og førsteutkast (medio mars 2010) Fase 3: Bearbeiding fortsetter, nye koder testes ut Prosjektstatus presenteres på: MTF symposiet 17. mars 2010, MTF Landsmøte mai 2010 Fase 4: Høring til alle deltagende foretak (frist mid februar 2011) Prosjektet gjør sin innstilling til nasjonal koder basert på tilbakemeldinger og erfaringer. Sluttdokument overlevert MTF vår 2011, presenteres på MTF Symposiet Olavsgaard 16. mars Fase 5? Evaluering av felles kodebruk høsten 2012 (Ny prosjektgruppe?). Side 7 av 13

8 Erfaringer med nye jobbkoder Flere foretak har gjennom nærmere ett års bruk av de nye kodene fått erfaring med disse. De nye kodene ble bevisst innført ved Oslo universitetssykehus HF lokasjon Rikshospitalet og Radiumhospitalet uten tilleggsopplæring for å teste om kodeverket var selvforklarende. Erfaringer viser at kodene kan introduseres uten spesiell tilleggsopplæring. Oslo universitetssykehus HF lokasjon Rikshospitalet og Radiumhospitalet erfarte at bare det å endre kodeverket har gitt fornyet fokus på mer riktig jobbkoding noe som igjen har resultert i en forbedring av datakvalitet. En nøkkel til suksess vil være regelmessig analyse og tilbakemelding til brukerne. Det nye kodeverket har så langt gitt Oslo universitetssykehus HF lokasjon Rikshospitalet og Radiumhospitalet: En bedre metode for å identifisere behov for opplæring blant sluttbrukere gjennom feilkodene brukerrelatert og ingen feil funnet. (pasientsikkerhet). Bedre grunnlag for å kjøre en reklamasjon på kjøpte servicetjenester, jobbtype: Feil etter reparasjon eller vedlikehold (økonomi). Bedre evaluering- og besluttningsunderlag ift. valg av servicestrategi (tydeligere koder), kan gi en økonomisk gevinst ved siden av en vurdering ift. egen bemanning. Gjennom bedre datakvalitet har det nå blitt enklere mht. avviksrapportering ift. definert leveransekvalitet (kvalitetsmål) På den neste siden vil man se to diagrammer som viser prosentvis fordeling mellom de respektive feilkodene før og etter introduksjon av det nye kodeverket. Noen viktig forbedringer: Jobber som ikke er kodet har gått ned fra 49 % til 27 %. Ingen feil funnet økt fra 6 % til 11 %. Brukerrelaterte feil (tidligere kode brukerfeil) har økt fra 6 % til 9 %. Skadet av ytre påvirkning (ny kode) brukt i 5 % av tilfellene. (Tidligere ofte kodet som mekanisk slitasje eller væskesøl) Feil pga mangelfullt vedlikehold brukt i 0,4 % av tilfellene. Side 8 av 13

9 Feilkoding - analyse Q Feilkoding - analyse Q Side 9 av 13

10 Distribusjon av jobbkoder Prosjektgruppen har vurdert alternative distribusjonskanaler, selv om dette ikke var en del av det opprinnelige mandatet. Vi erkjenner at kodeverket bør ha en så effektiv distribusjonsprosess som mulig. Prosjektet konkluderte med at vi ikke ønsker å låse distribusjonen til en bestemt leverandør eller applikasjon. Prosjektgruppen anbefaler således at kodeverket blir gjort tilgjengelig via Medisinsk Teknisk Forening sin hjemmeside, Brukerforum Prosjektet ber MTF vurdere å etablere et brukerforum i regi av MTF, men erfaringer fra testperioden tyder på at innføringen av nytt kodeverk kan gjennomføres uten spesiell tilleggsopplæring. Vedlikehold av kodeverk Prosjektet har ikke tatt stilling til videreutvikling av kodeverket, men prosjektet ber MTF vurdere å etablere en ny prosjektgruppe om 1-2 år fra d.d. som kan evaluere og revidere kodeverket. Referanser Linker: Medisinsk teknisk forening Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Side 10 av 13

11 Vedlegg: Innstilling til nytt kodeverk På de neste sidene er prosjektgruppens innstilling til nytt kodeverk som anbefales benyttet fremover ved alle medisinsk-tekniske avdelinger. Koder skrevet i sort er koder som forefinnes i dagens Merida løsning (v2 release ). Koder skrevet i blått er enten ny kode eller endring til eksisterende kode. Jobbtyper Side 11 av 13

12 Feilkoder Det er større og mindre endringer for alle feilkoder og av den grunn er de ikke farget blå. Side 12 av 13

13 Jobbtiltak Side 13 av 13

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

FORFATTER(E) Håvard D. Jørgensen, John Krogstie OPPDRAGSGIVER(E) Norges Forskningsråd

FORFATTER(E) Håvard D. Jørgensen, John Krogstie OPPDRAGSGIVER(E) Norges Forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse Trondheim: O.S. Bragstads plass, Gløshaugen Besøksadresse Oslo: Forskningsveien 1 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 43 02 Foretaksregisteret:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer