SNO. Offentlig moral. Berg:~"iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Offentlig moral. Berg:~"iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs..."

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 1 DENNE RUBRIKK koster kr pr. gang. Flere ganger etter avtale. Ble ril<sadvokat Aulie all rede I 1946 varslet om, sfafsadv. Bjørnviks graverende forhold? Har han misbrukt sin stilling til å forføre kvinner som han mente å kunne presse til å tilfredsstille sitt erotiske begjær l' Hvorfor er ikke den fhv. «landssvikstatsadvokat» s. årg. ok beviser for å åpne en forundersøkelse of Nygaardsvold, Koht og Fredrik Monsen ed samme nidkjærhet bør disse herrers forhold granskes som akthaverne har gransket «syndebukkene» for den rømte regjering Det skulle nå 'lære kommet llig for påtale. Videre hat en ma- me nidkjærhet som påtalemyni dagen så mange bevislig- jor SAGENS lille skrift om Ny- heten la for dagen overfor dem. for begrunnet "tiltale met I gårdsvold. Og mangler en ennå som var utsett til «syndebukker)~ vil det at det nå ikke ik dr. jur. SMEDALS bok og likele- åpne Sår a l d r i gro. ikke alene Har ikke riksadvokat Aulie og statsadvokat Dorenfeldt ncsk gjennom de skriftlige vitneprov, som er bekreftet under rettsforhørt e «tre store» fra før og under lendel, Så finner man adskillig i for den rømte regje~ing, tuuiuio.~lpasjclfnen. Av P. HARSEM lå rope «Korsfest, korsfest -- gi re sak under oppqeiling. skulle skt,rte pa bevismatel'iel. des.i dr. jur. John SKEIES to hos de hundre tuser.. NS martyi oss Barabas fri». fhv. statsadvokat i Buskerud: tiltalepunkter, hvis påtalem 'hefter. Og sist, men ikke minst, rer, men også hos en stor del av fra historien vet vi at der hvor Dette hatets og hevnens evan- Henning BjØrnvik. vil umake seg en li- fikk folket i julegave dr. med. det øvrige norske folk. hat og hevn fritt har fått virke f~elium i 1945 ble st1ttet aven I ca. 5 - fem - mdr. smule med å sa.mle sammen Johan SCHARFFENBERGS OIn- Det kgl. norske arbeiderpa~ti under politiske og religiøse kcn- i rekke prester over det hele land Bjørnviks sak vært etter fukter, har disse onde makter i og aller sterkest av kirkens pri- av statsadvokat Dorenfeldts nklagepunktene. Mell de tre stendelige dokumentariske verk, har riktignok satt 0.f' tre foran sikter en til Johan NYGAR hvor dokumentet av stor viktig - nevnte «store» utenfor politikårtier framover satt sir,t stem-! mas, bislwp Berggrav Han unn- sistent, herr Deberitz og Bjørn - Halfdan KOR'I og Fred het kommer i kronologisk orden. ken, men gjemt er i k k e ~lemt! pel på folket. De utskeielser som skylte sin opptreden under ok- viks graverende forhold er blitt MONSEN. Det var vel mulig. at det kunne Det ligger nok ikl,;e så liten i en kort periode var blitt legali- i kupasjonen med at han den klarlagt.. gås frem på sanur.c måte som sky 1 d f ø l e Ise tilgrunn for at sert _ fortsetter 'l herje. fordi gang talte med «en dobbelt tun- Det er merkehg at denn,e I generalkrigskommissær Alf overfor major Langeland og di..; disse tre er gjemt bort og satt folkesjelen var bar forrået. _I' ge». Jeg har før stått i den for- mann ikke forlengst er blitt MJØENS oppsiktsvekkende ar - rektør Bergsvik, at man fikk opp utenfor. Men er d ~~ igrunnen Hvem kan ha tillit til våre myn- mening at det var en kristen tet for hva han har bedrevet,tikkel i «Dagbladet», mens drøft nevnt en spesiell sette-riksadvo- nok? Nei, og,atter nei! digheter som unnlater å sette en manns plikt å tale den rene sann de senere år. Etter hv:.. en "ingen om «Riksrett» pågikk, kat for å granske det som hittil Stortinget har sin,~ uken~lige morder som Gulosten under til-i het ~omme l.lva der komme vi~le. kvinner har fo:-klart fo~ re 'skrev den mangeårige stortings- er kommet frem av bevismate- spørretimer. Finnes aet en såpas tale. Under Okkupasjonen hadde' At lkke knstenfolket reagerer skal han ha misbrukt sm, mann og formann i M~lttærko - riell. modig stortingsrepresentant, at den samme mann oo'så vært med over en slik biskop er meg ufat- som påtalemyndighetens repre - miteen adskillige ankepunkter FØr de v l r k e Il g ansvarlige han tør interpellere om det nå på å snikmyrde et medmenne _I telig. sentant for landssvik'laker i Bu,,: mot regjeringen Nygårdsvold, for okkupasjonen - statsmini - ikke er kommet tilstrekkelig nok ske. Var det derfor at han av Luk. 11,46 «Ve Eder, I lovkyn- - Forts. sid6 4 -,hvor hver enkelt var tilstrekke- 'ster Johan NYGARDSVOLD(som frem av beviser fo!" å åpne en noen ble betraktet S:"lm en mann dige, I som lesser byrder på men forresten frp,mdeles lever på den rettslig forundersøkelse mot de med såkalt god nasjonal hold _ neskene, som de vanskelig kan J k E norske stats regning). utenriks- «tre store»? Saken blir a l d r i I ' Takk!... Når vi nå står ved årsskiftet er det manl!'e - ia hundretusen har i en brosjyre stemplet Berggrav som drqttsviker, høysviker og I'os))ryter Iri' rlet.. s.vnes :::om. 1 om det er rilctii! hva '<Verc1ens,;; [;j;{} t: Gan!!» skrev i 194.S at om. biskop l Q g ø n 5 Q r r 'Norge tl-lb a ke minister KOHT og avrustnings - skrinlagt før rettferdigheten er ning og slapp å ;.;f.å ttj ansvar for bære og selv rører liklee byrdemordet på to t.yskere etter fn. ne med en av Eders fingre». minister Fredrik MONSENS for- skjedd fyldest. gjøringen? I rettssaka mot direletør Bergs hold både f ø l' og under okkupa- Skattebetaler. På samme tid er NS folk blitt vik fremsatte Bergsvik pånytt. sjonen - er gransket, med samstraffet for forhold som ikke var sin påstand om at Berggrav hadstraffbare etter vår lov før fri- i de forfusket bibelens ord i sin gjøringen i Massen ble inn-! bok: «Folkedommen over NS;,. - pisket av pressen og prestene til. Som vitne i denne sak Ønsket ik- Offentlig moral.. ke EeIggrav å im0teg\ Formannen i Nysvenska Berg:~"iks Rørelsen, Dr. Per Engdahl, som var i Oslo Et lite øyeblikksiotografi fra I spekt for offentlig renslighet. påstand. - Eln prest (ikke NS) dagens offentlige Norge, - en Og for en slik henvendelse fortjener fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs... hurtigskisse av øyeblikkets mo- \ hilsen, sendt;\ sine meningsfellerhcl ralske standard. Mindre honnør blir det til '. ;,.~, ~. Dommel1 i LangelQlld-Bezgs- i landet følgende hilsen og ønske. overs for den holdn!ng som lan vikssaken er nettopp falt. Lag- I dets justisminister ilnner det

2 ./. --- ~ ,.._--... "''-J har i en brosjyre stemplet Berggrav som drqtts\liker, høysviker Takk! Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,, 2014 o~ ~dsbl'yt.!7r [Pode.t) synes Rom I Når vi nå står ved årsskiftet om. det er riktig hva (,Verdens <}i(}{{}i}) er det ma.nge -- ja hundretusen Gang» skrev l 1948 at om biskop }<:ii/":{,::: der - som ønsker «8de Mai» et Berggrav kan man si hva man godt og hehljnngende nytt år. vil. Mflnnen synes ikke å reagere Uten å fornærme de rr.ange andre selv likeoverfor de verste som har ydet verdifulle bidrag for at vårt folk 'skal komme ærekrenkelser. Vi har nylig hatt skandalen til sannhets erkjennelse, sen med statsadvokat Hafting des en oppriktig takk til «8de Mai» for det veldige og uegennyttige arbeide bladet har utført for å rydde opp l den angisas tall som kaues rettsoppgjøret. Uten dette arbeide var troleg riksadvokatens høyre hånd landssviksaker. Han forslt<mt. Like før han forsvandt var han så omhyggelig at han lot sin for svarer hente sin dommerkappe i dommerværelset i Justisbygnin- glemselens slør blitt trukket gen. Men sin gl111klo1,'''' ; -~ -""In over det hele, og uretten og merkelig nok ligge på bryggekanten egeninteressen hadde feiret en - hvor han (h'111<n~t seg. trimnf som aldri tidligere her l Det er dog ikke den en - ste vårt kristne Norge. Abonnent. statsadvokat for landssvilrsaker som hl.' fl'ltt «svin på s1:wgen". ~"nraå. 70 år Bergsvi k og I Vi har en annen langt atvorlige- Langeland anker Sundt" ;,;8el1, ljf./:'er.jl.ongaml, som. var i Usio S" Il~:~~il!~~~~ ' li november måned, har som nyttf!trs, A hilsen sendt sine ~_~~~~-;Cl,. ~ landet følgende hilsen og ønske. Jag onskar Er Norge tilbake, Ert Norge, stolt och fritt. Ty Norge skal skap~ en framtid, Jar Ni har kampat och stritt! PER ENGDAHL Likfunnet i Seljordvannet Vil saken bli «spilt» pånytt? Er det liket av Reidulf Pedersen? Men Gundersen har vel liten lyst på en reprise. Han skal være myrdet høsten Både Bergsvik og Langeland har anket. Anken gjelder lov- I april måned ifjor ble det i enhver som har fulgt hans virk- anvendelsen og saksbt'handlin- Seljordvannet funnet et manns somhet gj ennom årene. gen. lik i sterkt oppløst tilstand. - For de anklager som i 1945 ble 1 I anken blir det også frem - Det var surret med ståltråd om reist mot oberst Sundlo ang. for I holdt, at lagmannsretten un livet, benene og halsen. rederi i forbinneise mp,d overgi- der et, uten begrufint>lse avsv. Det ble drevet endel ettervelsen av Narvik i 1940 er han, kjennelse for at samtli~ punk- forskning i saken men uten re- blitt blankt frifunnf't. ved alle ter var ærekrenkende. I straffe- sultat og saken ble henlagt. U- retter som har prøvøt hans sak.: prosessloven er det slått nttryi, ket ble begravet på kirkegår - Men dermed er han visstnok: kelig fast, at retten skal be-; den i Seljord liten a være iden-... u... U\i "'J.,IJU... ~Lu~u~La.u dagens Offentlige Norge, -.L.ra,' en Spt:1U wr OIIentllg rensugnet. Og for en slik henvendelse forhurtigskisse av øyeblikkets mo- \ tjener fylkesmannen honnør. ralske standard. Mindre honnør blir det til Dommen 1 Langemnd-Betgs-' overs for den holdning som lan vikssaken er nettopp falt. Lag-! dets justisminister iinner det retten har bekreftet at de to; hensiktsmessig å innta. Statstiltalte har :ført sannhetsbevis ' råd Gundersen bekrefter gjenfor beskyldninger mot en rekke il nom sitt svar at han er en tyav våre høyeste embetsmenn, - pisk eksponent for «ny tiden», beskyldning-er som selv «Aften-) - for den mangel ljå moralsk posten» finner grovt ærerørige «rygg» som i det seneste femog som bladet bebucler må få år desverre er blitt mer og «konsekvenser». I mer merkbar innen norsk of- Det ringer i telefonen på fentlighet. \ ' Fylkesmann Platou til I Vel, - statsråd Gundersen l statsråd Gundersen. Som marsjall for den norske «Ve!», sier fylkesmannen, «et rettsfronten har De anvist og ter dette har vel ikke jeg for sanksjonert retningen. Idag min del annet å giøre enn å inn kan æresstemplede norske emlevere min avskjedsansøkning?» betsmenn bare riste seg som «Nei, hør nå her», lyder det våte bikkjer og forøvrig ta det nådige svar, «ta, det nå bare med ro. med ro. Så lett slipper vi Dem Det er «ny dag» i Norge nu, ikke, fylkesmai\nl Ta det med og en viss mann kjenner nok ro!» sine. Fylkesmannen er oppflasket Avd. E. i den offentlige admil1i~tr!'lfoion i en tid da emhetemennene ennå hadde, æresbegreper og da Konsentrasjonsleiren Ilebu. det var utelu1<k.ot at man kunne fortsette i sitt virke etter å være stemnlet rettslig med en sannhets bevisst, grovt ærerø - To unge frontkjempere SOI':1. firmerig hef01'vldning. Hans henven- rer E. Werner Svendsen har fortalt deise må sees som utslag aven historien om en av rettsstatens konsentrasjonsleire under gammel og tradisjonsmessig re ovenstående Et sa m li n fl Rsted tite!. Beretningen er velsignet fri for fargede propagandistiske overdrivelse og den svoveldamp som preger sa. å si alle liknende bøker fra den anennu ikke frifunnet a,r de av grunne hvert enkelt punkt. I tifisert. I l ORlo nen side av bakkekammen. Men nethans medborgere snm foret rek- På juristhold blir <let hevdet" Pa" høstparten l'fj'or kom sa ' opp dens nøl{ternhet, disse dagbokker å tro På billig p. o1it.isk pro- at hele dommen må annuleres. ' - i J kott T k' Jeg har, når jeg har vært i hoved- opptegnelser i nesten faktaregisters Paganda istedetfor den hårde En kan således vente å få heie en opp pa ny. o,'mner k d f t Il t d staden siden jeg slapp ut av Arbei- form, virker med stor tyngde, den virkelighet. «I{omedien» spilt pa n' 1.1 igl en. unne a or e e,a e I J Iladde sett en bl'l stanse l' Sel derpartiets konsentrasjonsleir, truf - tyngde som ligger i selve kjennsgj'er Den hårde virkeli<rhet i form Men i dette høve er det Høye-.. - ~ ". J'ord sentrum' FI're mal'll gl'kk fet mange prektige fangekamerater, ningene. Likesom Lang'elandssalten av trusel om krig eller bolsievis-i sterett som har det sbt~ ord i., ut og forsvant I'nn l' et skogholt men vi mangler et fast sted å sam- vil denne beretning viske bort noe av me tårner seg idag så veldig at,. saken. - En har imidlerhd al! 11 å l 1 I t'l o t t. og lik-e etter hørte kvinnene et les på. Kunne man ikke få nedr.att ufeilbarligheten og helteglor:en 'om- I Oberst Konrad Sundlo fynte a e og enhver m se (en Dyne-, grunn l a ro, a Justismini- i skudd og deretter et skrik Po- e.n komite i Oslo for å undersøke mu- kring de «gode nordmenn». Bokens 70 år 1. januar.' ne. - På nødens da~ teller bare I ster Gundersen har svært!it~n litiet satte' i gang ny ~ etterforsk hghetene for å få opprettet et ho,tell innhold er en ny skamplet rammet På fødselsdagen stod han som de oppriktige av hj ertpt, de fedre I lyst på en reprise. ning, men saken ble henlagt. log en kafe for alle dem som 1ar ned i stakkars mor Norges jord. vanlig tidlig opp til morgenap - landssinnede og ans'~arsbevisste, vært rammet av «rettsoppgjøret»? - Arne Bergsvik. pellen. Etter et tarvelig måltid de resolutte og dugehge menn. Når nu verdensbegivenhetenes I november måned ifjor kun- Vi har så mange problemer å drøft!> tok han på seg den gamle slitte Oberst Sundlo s~år her. i lan- utvikling har åpnet øynene.på' ne statsadvokat Cappelen for- at man burde ha et fast holdepunkt' tyske soldatuniform (som det det blant de første av sada~ne de fleste enndog på de som ikke [I telle, at saken ville bli tatt opp hvor man kunne samles og hvor ma~ norske fengselsvesen f. t. beærer menn. ~ampen mo~ bols!evls -Iville se, står det tilbake ågi på nytt. til stadighet kunne treffe lideises - ham med),og gikk frisk og rørig ~en er mgen amenkansk opp-,oberst Sundlo frihet, 0ppreisning Noe resultat av den sist be-' feller. til sitt arbeid, d. e. vedkapping i ~mnelse. Lenge før rekrutten av! og hederstegn. \ ~udede etterf.orskning har ~l I Et hotell med en rommelig kafe vil Sem fengsel pt. Tønsherg. ~ da~ ble født, ført~ o.~:rst,s~nd- Sivilbefolk.ningen i NaNik by : l~ke sett, ~er.. mot har «8. Mal» l' le sikkert få tilstrekkelig nok søk- Obersten har bevart humøret o. y, m') mot bolsjevlerne. Ikke bør ha særlig grunn tfl å hlhke fatt seg til stillet noen opplys- ning ved at menn og kvinner søk- OLA BAKLEKSA lurer på om ikke major Langeland er landets beste tipper. Han fikk lagmannsrettens kjennelse for 30.'iktige «Nordtr~nderem>. og den legemlige sunnhet gjen- mm st mot de innafor landets oberst Sundlo med tak.knemlig - ninger som muligens vil kunne' te husly på vårt eget hotell og kafe. Il k nom alle trengselsår. Bortsett grenser. ' het for hans sindige og ansvars- gi politiet noen holdeplulkter. ) Ber om at rammede folk i Oslo tar US konlinqenfen fra de grå hår vil de som kjente Han virket utrettelig, tross all I bevisste opptreden den 9de april Det er blitt meddelt oss, at saken opp til drøfting så snart Slim obersten fra den tid han.. ar re- motgang.' 1940 da han ikke ville ofre byens det er liket aven mnnn ved mulig. Det ser nemlig ut til at våre I glmentsjef i Narvik, neppe kun- Oberst Stmdlo hadde selv reist befolkning for "'n hådløs militær navn Re!Uulf Pedersen som er: statsmyndigheter nøler med å gi oss Vi ønsker ne se noen forandring på ham. i Russland og sett elendigheten motstand mot tyskerne. funnet i Seljordvannet. Han' full og hel oppreisning. Og da har vi Men tiden går og tiden burde der. Han behersker det russiske, Det står altså tilba.ke å gjøre skal være myrdet høsten 1944.' inntil så skjer, adskillig å san:tale nu være inne til å gjøre god i- språk og kunne derfor bedre enn uretten mot oberst Sundlo god -=ppdnl1cli.g val' han fra Vestfos- om. Derfor Oslo-folk, reoliser planen gjen ureten mot oberst Sundlo. folk flest følge boi&jevikernes igjen. i sen, men hans siste kjente a- om et hotell og kafe, hvor vi kunne Landet og særlig Nordnorge muldvaruarbeid i og ueafor Nor-I For menn kan dø, men urett,en dl'c::;se var Engensgt. 7, Oslo. påregne å treffe våre lidelsesfeljer. trenger ham. geo - Han advarte sin,~ lands -I som er øvet mot dem vil leve Vi- Vi har gjort politiet i Kristi-' Føler ingen seg riktig kaldet så Oberst Sundlos ut.estridelige,menn, men de var enten ~lkegyl- dere som tyngsel og mørke i na- :wsn~d!:,iel1t med dette, ug vi håper man på at Sosialkontoret kan militære dyktighet, rettskaffen-i dige eller foretrakk å tro myten sjonens liv, inntil den er gjort går ut fra at saken ogsa på gi saken et puff fremover til realihet og evne til å omgåes sine, om arbeidernes paradis i sovjet- god igjen. dette punkt blir grundig ett~r-l' sasjon. medmennesker, er velkjent for Russland. 1 ' En venn. forsk,et. Opplending. alle våre lesere og forbindelser i inn- og utland et godt nytt år! «8. MAI.

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Domspremissene MAI I Langeland-Bergsvik saken omtalen av byrettsdommer Zimmers i vrangstrupen uten at det har vær! om å. utnytte N. S. folkenes arbeids Ved hesn Lning av konstituert stats- opptreden som sekretær i Justisdepal o mulig il. finne flere syndebukker. ~ kraft? - et uttrykk som godt nolt advoka.t naiv. Ryssdal etter ordre fra tetnentet under krigen Men løftet em oppgjøret og de lal}- dekker forholdene her i landet idag. konstitue#,tfiksadvokat ø. Thommes- a) på side 12i er sagt: ge kniver er det vel bare.en menini Nei g-odtfoik; hvis det virkelig er sen, datert 27: juli 1950,' er han satt «A beordre en mann til å.overta et em. Dette har de såvisst Ikke glenjt den angivelige rettsløshet i Sovjet undertiitaje ved lagmannsretten for straffbart embete må vel også antas å gjenilemføre til pun~tog p:ikke og idag som danner kjernen i propagan- Oslo lag-sogn, til feileu!l~~her objektivt sett å være straffbar hand- vel så det. MenneskeJ~kten l konge- daen fei' il. få oss med i stormakts- " 'l Ung.» riket. Norge forts~tter Idag like pla politikken, da m~ vi si at de sem stel- " I;." ' b) A 'd 13.t t messlg -' bare htt mer utspekule ler med propaganda eg heldningskam- PrInsipaIt: Straffelovens. 247 jfr. p.. Sl e 6 først Sl eres e brev enn for IS år siden ',"., NY BOK:. ONSDAG 10. JANUAR 1951 E. ~erner Svendsen: «Konsentrasjonsleiren Ilebu» 'vt tar idag til med oftentl1g gjøreisen av Eidsivating Lagmannsretts domspremisser i sa I(en Langeland-Bergsvik. Reog ansvar., få grunn.avplassmangel sel' vi oss ikke istand til å gjengi er nettopp utkommet. Boken erpå 167 sider, innholdsrik, "~', I ' '. sten. av premls$ene vil bli inntatt i neste nr. Verneplikt aue de rundskriv som de «godp» embetsmenn sendte ut under skrevet og fengslende. Det,. er en beretning bygget på dagboksnotater, interessant fra perm'.til perm. okkupasjonen og som premis!;ie ne referer til. Når det gjelder situasjonen her- stå i kø for å. komme i engelsk unihjemme og ute i verden idag, så må form til.forsvar av hus og hjem og.a.r den 9. desember ble av lagmannsretten for Oslo lagsogn i straf i den under b) nevnte dom er sagt: 'regår idag og som forestår i ner friheten. sendelse av kr de 19, etter at referat av premissene vi alle være klar. over at det som fo- demokrati - for ikke å snakke em Boken bestilles i «8. MAl», og sendes omgående ved innfesak nr. 82/1950 «Hva her er sagt, kan i sin helhet' fremtid er et resultat av makthav,r-' Er. d~t virkelig noen av oss som «8. MAI», BOK 41, Kr.sund N. Dat"offentlige påtalemyndighet og.ord fer ord samt med langt større nes politikk de siste 5--6 år.!. tror at,vi oppnår noe ved en hundetyngde anvendes også på eks.sjef PIa- Vi skal ikke-- glemme hva de fqlk mentalitet som filikker den hånd som mot 1. 9Uver BansenLangeland tou eg hans forhold.» lovet oss eg hele verden av goder qr slo oss igår? o,2. Arne Bergsvik 3. 4:Dømmer ikke» side 121, hvor det ikke. å snakke om den evige fred r Eller tror noen at det er av kjærunder omtalen av høyesterettsdom bare tyskere og nazister ble ødelast lighet og medfølelse at vi idag aller ~"rå pa '-'vsagt slik enstemmig DOM: mer Nygaards opptreden som byrå- eg beseiret. - Og vi skal heller ikke nådigsth-ar fått lov å ta underbetalt """bute Oilver Hansen Langeland er sjef i Justisdepartementet under kri- glemme dem som bragte de forsynin" arbeide på arbeidsplasser hvor ellers f" 30; januar Han er gift og gen er sagt: ger til den store allierte i øst soju «gode» nordmenn ikke finner det Lord Hankey: I seg under: «right er wrong, my hai'-.!!eks'voksne 'biirtt, er' 'pensjonert «A beordre en mann til å overta et idag har fått grensen Oder-NeisM lø:imsomt å være. Hva er ellers arsastraffbart embete må vel også antas sanksjonert. Det er vel saktens et ken til emigrasjonsforbudet for vårt Dreyers forlag har tatt.opp en opp g går skånselsløst mn for den ab Dreyers forlag, 1950, 200 s. ~ountry» ~rett eller r:mgt, mitt land} ma ~ \,,~ pensjonert av-,ielingssjef ved Oslo \. '''ingskontor,bopel: Eventyrveien ~ Oslo... '. ling.» lovet oss meget de gode nordmenn ~ saken er å finne nettopp i dette for- at forlaget har villet interessere seg' sanndruhet og åpenhet. At det på objektivt sett å være straffbar hand- stort og alvorlig ansvar det.også. De vedkommende? Men tro em ikke årgave som vi bør sette ster pris på solutte rettferdighet, bygget på full THtaJt\ ~r ikke tidligere straffedømt 4. «Dømmer ikke», hver det under svært meget av løftene er nokk gått hold. Har vi ellers glemt uttalelsene for. Gjennem en serie som har fått' denne måten blir revet lange rifter i eller b0te\ ~t....' '..' navnet «Politisk bibliotek, Vår egen det selvrettferdighetens draperi som tid», har forlaget gitt oss i hende et S~orbritannia alltid har søkt å skjule utvalgt stoff sem i høy grad 'bidrar sm nakenhet bak bryr Lord Hankey til å lette forståelsen eg bedømmel- seg mindre om. Det er den fulle og sen av den aktuelle verdenssituasjon. rene sannhet han søker. Og denne Etter de prøver som alt foreligger, sannhet er ikke anderledes i Storbrimå en håpe at forlaget vil ha mulig- tannia enn i Norge eller i Japan. - het for i framtiden enn ytterligere Il Den er ikke noe om eller men. Den øke sin virksomhet på dette felt. er utelukltende et enten,eller. 248 f.o.r... m 0. t. bed,"e... te.n"'.~ l' ord el- fra Justisdepartementet til Riksadvo-...' l' panje og sånt må være særhg dårhge Som et ledd i den nevnte serie fo- Bokens forfatter, Lord Maurice,..,.,. """ k t NeI la oss ikke brmges ut av fat.' psykologer. ler handl'n 1 h. tro LA t ' a en der det heter at departemen-.... religger i disse dage Lord Hankey's Pascal Alers Hankey, er ingen herr l g.. a ep~..", p.. en m...- tet er eni.. mng fordi enkelte nu DegynpJler A. f Skal vi tilslutt være enige om å te S0l11 er el!?~t t~l A. ~ad~,en annens g l at den kontorbetjent sem «faren fra øst» på hjernen. overlate ansvaret til dem som de siste meget.omtalte bok «Polities, '.rria,ts hvemsomhelst. I mere enn femti Ar gode na"n,.-og:rykte eller utsette ham skal anse~tes, bør,-ære medlem av NS, Har virkelig den anglo-amerikanske 5 år har hatt makten? Vi tviler ikke ann Errors» i norsk oversettelse under titelen «Handlet vi rett?» har han av sitt lands myndigheter for hat;~ing.eåkt ~ller ~p 'av den for og hvor r t deretter er sagt: ensrettethet alt begynt å virke på osa på at makthaverne idag gjerne'1l!' flere vært betrodd en lang rekke viktige, hans,shlling eller næririg fornødne «Bokstavene FZ» i øverste venstre. så vi begynner å glemme hva dette! dele ansvaret med og flere til å En kan si eg mene hva en vil om offentlig!.'.oppdrag, og fra 1939 til tillit. ",;", hjørne Viser at skrivelsen er konsipert demokrati her i vest virkelig er for dekke retretten! Om vi nu holder oss britisk mentalitet. Redde er i et hvert 1941 var han medlem av det britiske subsichært:. Straffel.ove~ 247. Og oppsatt av sekretær i JUstisdepar- noe i pr~ksis. litt i bakgrunnen en stund til vil -vi fall brittene ikke for å gi plass for Krigskabinett, først under Chamberlain og senere under Churchill. Fra for i ord eller ~andling å,hli/o opptrådt tementet, Fredrik Zimmer De fle- Eller har virkelig den sjelelige og kanskje fl' oppleve en Niirnbergprepå en,måt(j som er egnettll å skade ste vil vel finne det lite betryggende legemligeterrol' vi i de siste 5 år har. sess endaengahg - med nye aktører. sjener, selvom disse ikke akkurat er personlige meninger og dokumenta 1939 er han medlem av det engelske en annens goderiavn og rykte eller at en mann som en gang har tatt det gjennomgått - ikke vært lærepenge Vi tr,ordet er klart for de fleste at påstemplet at de er i samsvar med Overhus. Fl mennesker har derfor utsette ". ham for hat, ringeakt eller standpunkt at det gikk an å pålegge nek? vårt alibi når uet gjelder ansvaret den regjeringsdirigerte «folkemening» bedre forutsetdipger enn Lord Hankey til A. kunne1ll\bygge sin oppfatning tap av d~ forh~s stilli~g eller nær- en tjenestemann å bli medlem av N.S., Hva. har det egentlig manglet ved for den nuværende situasjon vi er - men snarere det motsatte. ing fornødne tillit. I skal dømme en annen fordi han ble de kongl. norske konsentrasjonsleirer, ilragt opp i er iorden. Lord Hankey's bok er på mange på førstehånds dnside informatione». " Grwinlai~t for tiltalen er de be det under rent spesielle forutsetnin- politirassiaer, arrestasjonsbølger, hek- La oss ikke nu bli revet med av måter en opprørsk bok. Den bryter Det er flere av det seneste ti-hs skyldninger OIiver Han~en Langeland ger.» seprosesser, tortureringer, beslagleg- politisk og militært vanvidd vi ikke avgjørende med et almen-syn sem hendelser sem Lord Hankey i den har fremsatt- 'vedføiiende uttalelser 5. «Dømmer ikke» hvor. det undt-r geisel', fordrivelser fra hus, hjem og selv er noen del av. har heldt på å gro seg fast. Den avviser den sentens som spesielt Chur- hjertig drøftelse, og som en hel v~ foreliggende boken tar opp til lpqh l sin b.o.k «DømmAr ikk".,. e~ og i sitt omtalen av. sorenskriver Meyers opp- arbeide, henrettelser, og lovløsheter ~ En av de «utstøtte». skrift ~Nasjon~ holdning l. JustiSde- treden som ekspedisjonssjef l Politl- som gir våre folk særlig god lyst til å. chill har vært så ivrig til å innordne den burde ha den største interesse :av partementet 9g tilgrensende regionen: departementet i å gjøre seg kjent m~. l. «Dømmer ikke:'.si~e 98. hvor det a) på side 140 nevnes et rundskriv I 1940 konstaterte stortingets president Vi får bl. a. et titt bakom kulissene under omtalen av sorenskriver Har- av 1. oktober 1940 om forbud mot fra dengang da Roosevelt i Casa ~ beks op,ptreden som sjef for Justis _ prepaganda til fordel for Kengen og 1 blanca lanserte sitt beryktedeoj departeplentet i Adm1nlstrasjonsrA. den anledning er sagt: dets tid ef sagt: ". cforbudet mot kongepropaganda la- «Omsa,tt til enkel og.lettfattelig ta- ter sa.ledes til først A være utferdiget le vil qette si at, JusUsdeparMmentet etter norsk initiativ.". Under H~bek ga det norske' politi or- b) på side 1~4--45 nevnes et runddre til å innberette slne iandsj'nenn~ skriv av 14. 9ktober 1940 om kapper patriotiske 'gjerninger via nazist~n Jo- til reservepolitiet og l den anledning nas Lie til det tyske sikkerhetspoliti. er sagt:. Harbek la således ved sitt rundskriv cekspedisjonssjef Meyer var altså av 4:.jUni 1940 gtunnsteinen til den med på å iføre det norske politi de politiske s1,raffe- og' politiforfølgning forhatte n.azistiske grønne uniformer:» overfor norske patrioter under okku- c) på SIde 147 nevnes et rundskriv pujonen::.det,e fremdeles forutsatt: av 80. oktober 1940 om oppgaver over For deretter" å kunne' 'meddele disse polititjenestemenn og i den anledning opplysninger' 'videre til 'det tyske sik- er sagt: skap samstemmig vilje -til samarbeide med tyskerne Gikk inn lor et Riksråd I;::::.: ', : n.;. enighet om Vi mennene har fått anledning til å krigsforlengende «unconditional 8Ul'~ render» (betingelsesløs ovel'givela) og vi får oss forelagt en saftig, Xl'leJ:l vel underbygget kritikk av den ma ten som makten og selvrettferdigheten har funnet å kunne gå fram pl. overfor dem som i kraft av sitt sill. tære nederlag ble dekretert å være «krigsforbrytere». Rettergangen for Nurnbergerdernstolen får spesielt gå, Igjennom på grlllll'l av li!in brist pa lrettslig sett fundamentale, prosess- uelie sikkerhetsforanstaltninger. ~ Hadde «oppgjørets lov» - sier Lord I-~anke:v - vært den 'samma fny' ha_

4 lli ~i':'::::"'::;iii'i"'i"lltlllll~' :!: I : : IJI!;rJlllil ; : III I :I I!.:~. ~:I II ::I.. ~~<~:;gs~:::~~~!reb:.e ::::e:~:~g~ v~:re av 4..juni 1940 grunnsteinen til~~d~~lmed på A. iføre ~det no~ske.politi de Gikk inn ~~r ot Riksl'åd ic flr ).<.. ' '.'." \ :... : Nurnbergerdomstolen får spesielt gå. ::.....::<.. : :... ~i overfor norske patrioter under okku- c oop'" 1940 v r' ' ;'.:: :...'... \ uelle sikkerhetsforanstaltninger.- politiske ~traffe~ Stiftelsen og norsk politiforfølgning Okkupasjonshistorie, forh)at:e~::s~~:::~::ee~n:!~~~:;~: 2014 hvis dot kunne oppnåes.. : ~:s;o~:~t~;t : =d::d!~::t:~::~ ;:lititj~:::::~enn o;~ :~g:;:d~i~g O n i g het O ru ru onn O n B :~. :...'.. '.' r "..::. ' opplysninger videre til det tyske sik- er sagt: t. t Vi har fått anledning til å'. '. :. ::: '.:...!.... :.. :.,ir~t~~~;ms:t~ ~~~~:e:t:~:,b;~:se:s~... ~... {:..:., Hadde «oppgjørets lov» - sier Lord :... '\ -~ank ~r - vært den "samme for bå- «Disse oppgaver Jen e senere som :; '::':::' : de seierherre og overvunne, ville kerhetspoliti. Justisdepartementet un t st t,. gjengi et,te~.originalen det brev..'. ".... ". < '..'. det ha s tt t t ut for d britiske ::r O~~:i!;: n::!~n~~~:::e:!;~::e~~: ~~;n!:~l{:;sa~~;o?e~s :~res~:s~~:~:!::1~~~~:::r~~~spr~~~:~~~n~~~.~:.'.. ' : :.!... 1~~:::t7r:åe f:i :~o~~::~~l~;f~:: n~e~ angåend'e politiske spørsmå.l for det og gis~er, beslag egge ser av ormuer briigge den 11. september '.. '" " f.;:g~~;;;l~ ~Z' ~~f::~~;;:=:~ :~~Wf.~i~~~g::::: t::: I,.'. >:,;, W;l!:,1 1! \li :~~~:~:f;;;;,::'~; nesker som for angiveri er idømt del rundskriv er sagt: møttes partigruppene i stortin-.}}.' (. ' :..".' >....:.... :. :....:..... :..... : godt bruke uttrykket avslørende - strenge straffer etter strl. 86 I (bi- «Disse (politiembetsmennejne) fiklt get hver for seg til møte. Ti1~am- '.}.. :." :... '.'. 0pplysninger om hvordan «angrepet :~;~:ilh:~~:;~rfo:o! h;u~:i~:~:;!!: ~:aetso;:n~:; ~~~:~~;::!~r~~~e m:~ ~~~e~=~~~n~30 ~~gm~~~dno~~~... ~... "..'.' '...:.., :;::;i::~::e ~~~:ek i 1940 ga ut ~:p::~!e» a~::~::~er n:z:s~~).. :da: ~~::: ::~e:l~tt~r~~~~n~:~i:;e ~~~. ' '.'..... : '., '" i:': :...i t \~:e~o:~e>~l~~~~:gh~~~~r~ :es~~ns!... : ' '. '. '.. ' ~~~~e~l!:~e;: t~:(::v;::be:!!;::~ :: :: : 2 D ikk N S'onal sikkert vanskelig for å skjønne at e dagene og det som forelå av fo~- : '.,..:.. sessen ble tåkelagt og tilrettelagt på 4: ømmer e» og «aj. t d ::: I holdning j Justisdepartementet og til- har ytet fienden større bls an enn slag og bemerkninger, hadde pre- : "><.....'.: ".... en måte som skulle gjøre det l"ttere grensede ""eo"loner» hvor det under om herr Meyer.» sidentskapet tidligere på formid-. i 'y '. '. '. '..... ':1 bære sten til byrden for dem som. o.' 6 D 'kke» side , da fo l t fi ø ål '.'. " o talen av fylkesmann Platous opptre _. «ømmer l,. g ~mu er re sp rsm som rmt} f hå d å '_.n i pa or n var utsett til s... e bred k d". f i Just'sde hvor det under omtalen av rettskjeml- ble forelagt gruppene til vot,er-.. '/i. '.'... ; re all verdens skyld, en som e spe lsjonssje l - ker Bruffs opptreden i okkupasjons- ing. De lød slik:.... ~]:,.' Bokens side 100 til 112 burde være partementet 19: gt. tiden er sagt: 1. Kan en gå med på en ord-... ;s... )Y tvungent lesestoff i alle norske skoa) «Dømmer Ikke» SIde 109 er sa. «Nedenfor siteres en beretning som ning gjennom en avtale med (i.e '. :...'./{. '" C ler. Har en først lest dl'sse s'dene, «Under rettssaken mot handelsr~d viser hva rettskjemiker Bruff mente å tyske myndigheter selvom en ma 'cii\?'}\i'.y 1';;sM.l1tZ~~lI H) (.<... I. I.> ".:.1... <.:!>!...;l!1:r :.1! J1 '.. ; U... C < u blir det ikke stort igjen av det s~røyt Johannessen g~ herr Johannessen f~ - kunne bistå. fienden med mer enn et nøye seg med de tilsagn som er IIII i<i\iii I..I. ~.. ~ III I III lliliiiiil?i>«ii>.i... ; gende O~PlYSnmger som ikke er bhtt år etter at tyskerne hadde ov~rfalt gitt av herr Dellbriigge angå- 6.. fæ.:):.:.}i.. :». I.. mm.. :. :. y,.!-iii iii{i?.... ti> 11 '. som departementsautoriserte serveres om dette emne lærebøker i dagens i motllagt. _ Forts. side,j. - ende forholdet mellom Reichs- >\ '.'.. ii :»i :J.orsk historie. «Mens. Sandberg satt feng.slet i 1945 kommissær og Riksrådet, Ci!... :.,.:. /... '....()... l, l d t.. f 1 gt h kt l f ~ :.:...: ::...:.. >... i\:..../( be. e ogs... ore. a am Sl e se or m.ed den antydede sammenset-. ::...'...'. :::::.:.,,;...::::»...::: Om Nurnbergerdommen skriver l Id l d.. Lord Hankey bl. a.: i sm statsra.dstld å. ha anvist be øp V dis or et nmg av Riksrådet, og selvom en til frontkl empere. Etter at Sandberg e (Ve )./ må stemme for stortl'ngsvedtak F"'ksimUe - «Det norske feltto"" historie,'.. av Presidentska pets brev til dr. Dellbrligge kom ut fra fengslet anstilte han un om at Kongen or kongehuset slik den er gjengitt i Nurnbergerdom dersøkeiser i FinanSdepartementet og Hun: Assen likte du den preken Va- trer tilbake". men, inneholder ikke mange unøyaklen Sendsted holdt i radio?. Alle gruppene 1 stortinget ble me stemmetall ved de subsidiære fikk da av. ek_sl,)~~sjonssjef Nissen opp H f 2. Kan en gå med på en ord- orientert av formannen før vo- som ved de prinsipale voteringer tigheter, om overhodet noen. Det er tt t dk d 'ekker var an Han: Den var storartet. an orme-. d I sannheten og intet annet enn sann, ~ a ve ammen e SJ - leg minnet om de gamle pro- nmg som un er nevnt dersom teringen men tiden var knapp, i A-partiets og HØires grupper vist-uten betenkning da alle var utfer- feter nar de refset sitt folk og stortingsvedtaket går ut på at og etter' det som er blitt opplyst ville spørsm. 3 ha fått 63 ja og 62 heten - men det er ikke hele sanndiget av e~spedisjonssjef Platou på dets ledere for deres misgjer- kongen og kongehuset trer til- var orienteringen temmelig snau nei. Kongens avsettelse ville alt- heten. Det er faktisk bare halvpar - et fond som Justisdepartementet dia bake inntil fredsslutningen? il enkelte av gruppene. En stor så etter dette bli forkastet med ten av historien, og ved å sløyfe den. ponerte. Tiltalepunktet mot San db erg Hun: Da ninger. jeg hadde hørt den preke- 3. Er en villig til å stemme del av tingmennene kom helt 50 mot 80 stemmer. Mens «su- andre halvparten er den bi l tt f orble straks.frafalb nen spurte jeg meg selv om Je for stortingsvedtak som nevnt uforberedt til møtet og uten å spensjonen» ville bli 'O'edtatt med vrengt og altså ikke historisk.. > b) samme bok side 115 først er sus hadde benyttet seg av ra- under 1 dersom det er alminne- vite hvorfor de var blitt inn- 96 mot 34 stemmer. En rekke Alle som har vært ofre for det slnevnt en dom mot en bonde som er dio hvis han hadde levet her lig flertall i stortinget for det? kaldt. tingmenn understreket i sin kalte «rettsoppgjør» i Norge, bør væblitt idømt 3 Ar og 6 måneders feng- i blant oss nu. 4. Er en villig til å stemme for Resultatet av voteringen i grup- gruppe, at disse voteringer var re Lord Hankey særdeles takknemsel blant ann~t for A ha gjort tjenest~ Han: Er du rispende galltone?.il, stortingsvedtak som nevnt un- pene forelå ved 15-tiden og så foreløbige. - lige for hans uredde og hensynsløse som domsma,nn 1 Folkedomstolen, og nei da; han hadde nok ikke der 2 dersom det er alminnelig slik tit. Om kvelden 10. september had- dokume.ntasjoner. Heldigvis er det, deretter med sikte på Platou er sagt, fått lov til det. Kan du tenke flertall i' stortinget for det? SpØrsmål 1. de så president.skapet sammen merkbart at det i den senere tiden 1 «Dette er et av de tilfelle som rei- deg at en mann som mengden! A-partiet: 33 ja, 27 nei. B-par- med Christensen og Heyerdahl stadig stigende tempo skjer et tusig ser alvorlig tvil om rettssikkerheten. trodde på og som sa de for- mørk opp~ang og plaffet ned tiet 8 ja, 8 nei. Høire: 8 ja, 23 nytt møte med de tyske forhand- av uigjendrivelige bevis for at den Man!A.r aldri den jevne mann til A nemme og ledende menn blant en NS-mann som kom hjem nei. Kr. folkeparti: O ja, 2 nei. lere. Det foreløbige utkast til norske «folkemeningen» om krigsskjønne at det er tillatelig for en frem jødene så mange drøye og sla- eller gikk ut, for så etter «då- Venstre: O ja, 20 nei. Førre ja. stortingsinnstilling ble drøftet. og okkupasjonshendelsene er dirigert tredende jurist å innvirke ved istand- ende sannheter vilde få bruke den» å skynde seg ut i den Spørsmål 2. Etter voteringene i stortings- aven beregnende hensiktsmessighet, bringeise av en forordning. Men det norsk rad:o? Hvad ville vel ventende bil. Jeg antar at myn A-partiet: 35 ja, 25 nei. B-par- gruppene kunne nordmenn el le en hensiktsmessighet som har forskal være straffbart foren heit ukyn Gerhardsen og hans regjering dighetene av i dag vilde ha tiet: 16 ja, O nei. Høire: 15 ja, ikke gå med på en avsettelse av stått å skyggelegge personer og begidig mann A følge den.» ha sagt om en mann hadde for fulgt samme linje som de fulg- 16 nei. Kr. folkeparti: O ja, 2 kongen. De kunne heller ikke gå venheter som alt for lenge siden bure) «Nasjonal holdning i Justisdepar kynt at de var hyklere og øg- te under forfølgelsen av den nei. Venstre: 8 ja, 12 nei. Førre; med på et nytt tysk krav om at de ha vært satt under den skarpest tementet og- tilgrensende regioner~ s1- leunger, at de var som kal- største dikter i Norge, Knut. Ja. Riksrådet i fremtiden skulle sup- belysning. I dag bæres det heldigvis kete grave som var pene å se Hamsun. Han 'viloe blitt men- Spørsmål 3. pleres «i samråd med president- olje til ilden fra mange hollt og det på, men som innentil var fulle talundersøkt, og når det var A-partiet 51 ja, 9 nei.-b-partiet skapet», hvilket ville bety at det kunstproduserte mørke er stadig viav dødningeben og alskens u- på det rene at han hverken var 8 ja, 8 nei. Høire: Stemte ikke. faktisk ble selvsupplerende. kende. La oss følge lysbringerne - Godt nyttår renhet, at de var blinde veile- gal eller hadde varig svekkede Kr. folkeparti: O ja, 2 nei. Ven- Under fortsatte forhandlinger hvem de så måtte være _ med takkdere og at det ville {'nde med åndsevner var han blitt an - stre: O ja, 20 nei. Førre: Ja. 11. september meddelte Dell- nemlig oppmerksomhet. betyr og s å at alle falt i graven. bragt i en fangeleir - helst Spørsmål 4. brligge at tyskerne ville godta et Lord Hankey's bok er en god bok at KONTINGENTEN for «8. MAI» er betalt for &il Hun: Men korsfestet ham hadde de nede ved Tønsberg - på livs- \ ",-partiet: Stemte ikke. B-par- forslag hvoretter kongen ikke og Dreyers forlag fortjener aner nå ikke likevel. tid. Het: 16 ja, O nei. Høire: Stemte ble avsatt, men «suspendert». - kjennelse fordi det har gjort den dl- Han: Nei slett ikke. Herregud, vi er Hun:.IL for en verden vi lever i. - \ il(k.e. Kr. folkeparti: 1 ja, 1 nei. Derimot opprettholdt han kra- gjengelig for norske lesere. Vi noteda ikke brutale i fredstid her II Herregud, skal da galskapen Venstre: 12 ja, 8 nei. Førre: Ja. vet om at Riksrådet skulle sup- rer den som en ny, tærende strømi v1\.rt kristne Norge. Anderle- aldri ta slutt. '. Summen blir -for spørsmål 1 pleres «I samråd med president- hvirvel under den isflakresten som des var det jo under okkupasjo- <'1'~n: Ikke så lenge det er noen som ~temte 50 ja og 80 nei. For spørs- skapet» og forlangte Guldbrand T d tt. h f f O ennå holder det norske «rettsoppgjø. nen, men da var det krig. Da'\ har interesse av at sannheten mål 2 stemte 75 ja og 55 nei...4un e sa mn som c:e or pp- I ~~ hendte det at «modi!:e menn ikke ::ommer til!lin rett. Undersøkelseskommisjonen si lysningsdepartementet. - Nord fra sltauen», stilte seg opp i enj Tilskuer. er: Under forut::etni~g av sam- /I'f)rtNette.~ liute.~ Helge GrsD.!ltad

5 Edero. (JJ.~;;VAG 10. JANUAR 1951 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Redaktør Arvid B. Arntzen Forretningsfører Per Kvenåbø Kontor: l<'iuyveien 25, Kristiansund N. Telefon 1330 Abonnementspris kr. 16,00 pr. år Utgitt av Interessentskap et 8. Mai Det,\ k. riktige' el- :alltid fo'rstandigste! Av høye$terettsad\tokat'gustav Heber Så er vi da kommet inn i et nytt år, et nytt uvisshetens år. Det eneste vl vet, det er at rettsoppgjøret vil fortsette med den samme innbitte ufor og det snart det II REFLEKSJONER [I ler. Menneskerettighetene? Nei. det er bare papirbestemmelser, som J<'Nfolkene kan pusle med ved siden av li føre krig i Korea. Det har vel hendt og kommer tilbørlig avstand derfra og for- sonlighet som hittil - stadig til å hende, at folk her i langer, at politietaten skal selv seks år etterat det begynte med det Vesttysklands arbeidere er blant de førende lige situasjoner, hvor,de kommer iuten å late seg avholde fra et og strengt». Det er enna. is-jen en del med hensyn til fred pa. arbeidamarkei stor tvil om, hvad de skal gjø.. slikt forlangende, villedede aven både politiske og økonomiske saker, det. Skjønt deres lønn utgjør m1ndle Svartsyn ved milepelen. livet kommer iserd.eles vanslte-,holde justis innen sine rekker mål, at det skulle «straffes hurtig Et nytt år - et nytt avgjørel'.de år. Slik har det vært sagt ved hvert årsskifte siden de så så vakkert forenede nasjoner hadde slått Tyskland og Japan i grus for så å ryke i tottene på hveranare. La oss kalle det selv bebreidf:"lse og skrekk over angrede gjerninger, eller la oss ta det som forvirring over begi ~venhoter, som har tatt makten fra dem, som hadde følt dens sødme, men som ikke forstod å benytte den. lalle fau er det' en fm'virring, som får selv den mest troende til å tvile på det så forherligede folkestyres velsi"'n~l"'e. o~ års<l,ken er åpenbar: Det er undermålere og golde teflrew'ere som rår for statenes f;tyre og stell, og hvor meg-et d~ enn påberoper seg V~r "Perre:S vol~to"""pl'lp. så skinler den selvsamme Vår herre sitt ansilrt for dem, og de vand rer i blinde. Dette er samfun~ dets fare idag, op.; når makthaevrne f0rst1lker å avverge den, da tyr de til diktatoriske midler. Dette er en kjennso'jerning ikke bare i de store stater, hvor flp~ustyret hviler på. noen få' stemmers overvekt. men også i vårt eget lille samfunn. hvor den Oksvikske revolu~~on har sk"apt et likeså knapt som kunstig flertall for det såkaldte arbeiderparti, som regjeres av et fåtall av menn, som ledes aven fatal overvurdering av seg selv og en sugesjonerende tro på sin egen ufeil barlighet. Denne igjen styrkes av den evneløse OPPOSisjon, som ikke kan reise seg i enighet og vinne folket for seg. Følgen er at det bærer utfor stupet både Økonomisk, kultureit og moralsl~. Økonomisk er buen spendt til bristepunktet slik at sparing og kapitaldannelse er forblgangne drømmer. Kulturelt har vi nådd ned til en "!orf1~tnin~, so~,ikke\ ~ir plass for vidtflyvende åndsliv og uselvisk forskertrang. Og moralsk er vi preget av skattementaliteten og en forakt for re. Det normale er' da., 9.t. folk I malplasert korpsånd eller en feil og stadig kommer det s-jenopptagel. enn 90 kroner om uken og der:tned pehalvøya er naturligvis meu. spør seg selv hvad sqm et, det for. akti~joyalitetstølelse. sessaker, som vil ta lang tid. Her- ligger lavere enn i noe annet europe Vi er jo blitt så internasjonale, standigste. Men det er netopp H-.d her er sagt om politi- til må vi så føye en rekke erstat - isk land, har de i liten utstrekning at vi har mistet evnen til selv- dette, som er så va~skelig å av- funkfjonærer får analogisk an- ningssaker mot «landssvikere>, som gjort bruk av streikeretten. En oftenknit.g og hevdelse av legi - gjøre, og som gjør,,a.t man blir ven(\,lse på også andre stats - er reist ut av landet, før deres sak fisiell statistikk forteller at Vesttyek tim makt.. Vi er kommet svevende i en uviss tvil. Der gistun~onærer, innen hvis rekker er oppgjort - og bare for Oslos' ved- land i 1949 tapte bare 271,000 arbeids dithen at vi gir etter for hvil- dog en vei ut av denne tvil, om der *påtte være blitt begått feil- kommende er det tale om ikke min- dager som følge av streik. Det er 0,3 kensomhelst voldsmakt, enten hvad som er det forstandigstel grep~ hvis der ikke blir tatt dre' enn 7Q-80 slik.e. Det blir således promille av den samlede arbeidstid den er rød eller blå, enten den og der gis et gyroskop eller l~om- avstlnct fra suke feilgrep. Så nok l gjøre for juristene ogsa. i dette mot f. ex. 2,4 i USA og mindre enn ruller med dollars eller med pas, som kan hjelpe en til å fin- sn~ noen her innser at han året, da man skulle tro at hovedvek en tiendedel av den tapte arbeidstid rubler. Og vi har forrådt det ne denne vei, og den heter: Det tross',,:prejudikater og preceden ten burde legges på produktivt ar - i England. Det er verd l merke at egentlige frihetsbegrep for å rette og riktige, og å finne 1ette,' ser like lengere er på rett vei, beide. I tilgift til disse saker kom- ingen av de tyske streiker har vært holde oss oven vande. og avgjøre hvad som er det ril~- vil.' forstandigste av ham væ- mer sa. den omfattende injuriesak, av politisk karakter. Høyst 15 pst. tige og rette, vil for de fl :'ite væ-re å.', orlate den gale vei og søke som statsadvokat Dorenfeldt holder av de tyske arbeidere er kommuni - * re atskillig lettere enn å finne,'den." ktige, thi dette vil nettopp pa. A. forberede og som vil ta minst ster, og i motsetning til Frankrik.e Det har vært vår lodd i disse ut, hvad som er det forstandlg- }vær det forstandige, fordi det en måneds tid. Vi håper at den slik og Italia synes det ikke i Vesttyskårene å være svartseere - ikke ste. Og har man først funnet, er d riktige. ; som saken Langeland-Bergsvik vil land A. bestå noen fare for femtekofo~di vi så ubetinget tror på hvad som er det riktige og rette,. E~,l ands jurister skal være sitt komme til å hvirvle opp atskillig lonner pa. arbeidsmarkedet. Vi adreslr:lg. i den gamle form, men for så viser erfaring, at man også }lant: våkne juridiske samvittig-" støv og bidra til A. belyse no~ av det serer disse opplysninger til LO. De dl VI ser vår grunnlov møllspist, har funnet, hvad som i den giv-het./; som hendte i den gale tid. _ våre rettsbegreper forkvaklet ne situasjon er det forsta'ldigste.?i; land er meget å beklage, kan gi alle noe A. tenke pa.. _ og folkets flertall som en treg Våre statsmakter er nu kom- hvi$\1jurister svikter denne plikt, Imens har Scharffenbergs avslørenog dorsk masse, som lar seg met i den vanskelige sitna<;jol'1. Og derfor v~mter Norge av sine de bok Engelske og amerikanske etterrett- nlngsfolk drive med strømmen i et selv- at de blir nødt til å ta stand ~JuriSter, at hver mann gjør,sin overvurderende fåmannsvelde. punkt til det rettskaos, som.er pult. Gustav Heber. om forspillet til okkupasjonen vært forsikrer at følgende merkelige vel' Dette styre er blindet av okku- oppstått på grulln av landssvik- «julens bok» fremfor noen. Betegnen. sjon av årsaken til at Rudolf He ali! oasjonstidens trollsplint, og det anordninger' og den rekke av Øv- :: de nok er det bare noen fa. aviser ble sinnssyk er sant: Sv snar~ han har som sin første oppgave årige feilgrep, som er blitt begått Fo'" skyld. _ f" som har ofret omtale på denne boken ble tatt tufange i SkoUand etter A. adlvde ba~1'yienn",nes paroler l under rettsoppgjøret. \) - de fleste har vel vært opptatt av ha hoppet ut av sitt fly med flu. tykt og tynt. De har forløyet De kan komme. i tvil, om det D' Ma t St 'k f 5 å reklamere.opp forlagenes «Bestsel- skjerm ba han om, at Churchill mata ra, emsvi or ca. l. d 'k k til "U" t bl' d tt t h ank og skjult de historiske kjenns- forstandigste vil være å følge' det 4r siden sendt t d t fø t ere~ l e:--: amen ans es....~en e l un erre e om an. "omat gjerninger, de narrer fortsatt franske militærpartis eksempel lag av sin bok e«~rir:odi ~s etr~~~ sannheten lar seg ikke dølge i leng- til a v talt møte. Da man tvilte på folket med keiserens nye k~ær, under Dreyfuss-saken og l:>lindt ~er» ble det røre, for :u: av- den. Og man er allerede begynt å ta at Hess virkelig var blitt invitert av og de lar. et rettsapoarl>t rade, storme videre på den bane, de slørte en rekkt" ~.tygge mis- le om Scharffenbergs nye bok, 2. The Prime Minister bimself, traklt som er blitt en forsmedelse og opprinnelig. er slått inn på, eller handlinger av arresterte NS-folk bind av «Quo vadis Norvegia~ som Hess et brev frem. Det var under som har fr,tt et flertall av våre om det ikke muligens er mere Saken ble bl. a. tatt opp i stor- er under arbeide og som vil behand- skrevet av ChurchilL Den britiske of j~rister.til å forråde sine hel- forstandig snarest m11lig å ta t~get, og en av representantene le rettsoppgjøret i dokumenterform fiser kunde imidlertid snart konsta hgste phkter.. samtlige begåtte feilgrep opp til at var beskyldningene usan- med kommentarer og konklusjoner. tere at brevet var falsk, men megflt Under sli1{e forhold må vi revisjon og rettelse. ~" så måtte fru Steinsvik trek- Det er ennå uvisst, når den kommer, godt ettergjort. Da Hess tikk vite som det utstostte mindretall i Hvis de under denne ~vil ig- _s til ansval.' 00' var de saune men vi håper at den gamle herre får dette, ble han likblek og hveste bare fol~et kiemne for våre rettig - nore rer hvad som er rett og rik-.' det stor ska~ for nasjonen: beholde sine krefter slik at han kan ordene: ~Himmler, Himmler! Han heter. La. ~et være sagt med e~ tig, vil de være ute av stand til,*t ble foretatt en gestus, men bringe den frem for offentligheten har narret meg og jeg har ingen rougang og l arets første nummer. å finne ut,.. h:vaå,..sqm, i den fore- Steinsvik er ikke blitt truk- om ikke så altfor lenge. lighet for A. kunne forklare dette for ~'i firer i~ke e~ ~omme.. D:t er liggende SituaSjon er det forstan ket til ansvar, og det norske folk Føreren.» Derettilr besvimte han og Ikke amnesti VI VII ha. VI vll ha digste. står igjen bare med skammen Når vi først taler om Spandau, da han kom til seg selv,var han retts~taten tilbake, full og; u- Uansett hvad de norske stats- lrdisse frimodige ytringer t;ek hvor de dømte fra den forsmedelige sinnssyk. - Men dette forhindret ikpartisk revision av depo~iti~ke: maleter her måtte bestemme seg k~j. fru Steinsvik som sagt fram Nllrnbergprosess sitter, skal vi med ke at han ble trukket for retten j dommer og full opprel~mng I til, antar jeg, at h6vedmassen a~ en" rekke av eksempler på bar- det aktverdige, Reuters telegrambyrå Nlirnberg og na. sitter og vansmek for de Polit~ske dømte. Om en de norske politifunksjonærer i ba!lsk behandling av N.S.-fan- som kilde gjengi følgende: Storadmi- ter i Syandaufengslet i Berlin under?g anil:en g~r på akkord og tar dag er fullt klar over, at der fra ge, bl. a. ogsj. fra kvinnefengs- ral Raeder, som soner en straff på firemaktskommandoen - denne rest l:not sme panv erh~ervede ret nolitiets side under rettsopogjø- let': å Bredtvedt hvor sjefen frk. livstid, har flere ganger anmodet om av samarbeide mellom øst og vest. - tlgheter med kysf;hand. har det ret er gjort en rekke feilgrep. M grete P arm på det mest ky I å bli skutt fortelles det i et brev intet.å gjøre med de t.itusener, nisse feilgrep P.l.' ikke noe, som' "ie pinte og plaget sine kvin- 30m er blit~ smuglet ut av fengslet Når vi taler om dokumenter som l Ikke. V' lar '1 seg h avspise.. med den norske polit.ietat. ; i sin hel- ne ge - NS-fanger " ".. Nå J'a, frk. I og som R eu t ers k orre spon d en t ha r kan vi nevne at dokumentene i dell smu el. l VI a oppgjør og I het er ansvarhg for. Noe slags Pa var vel hverken verre el- fått av brevets mottager Raeder er meget omtålte Holtesak i Skien nå :-ehnt bord, og nå begynner det oprinnelig kollektivt ansvar opp- le.' bedre enn d~, fleste andre nå et ~enneskelig vrak ~g hans sek3 er oversendt til forsvareren advokat a aste. står ikke ved d.e en1l:elte indlvi", fl:\ esjefer som hadde med N.S., '.. '.. ~~ns folk' rundt om 1 byg- ders feilgrep, eignet vll"ne!ier ik.."'fangerå' gjøre, men nar den' sam Ulielsllsfeller :r ogs.å e1endig~.. Span, Foss l OSlO...Ivl~n VII.fI. etbte":um~~ dene trygler våre erfarne menn k to h' tt kf f k P o. daufengslet hgger l den bribslt4 so trykk av hvilket arbeide han hadde l om råd i miss ren går det kom te dn~ a, vl~~t'fre k S.fl ne og an~ m. er. atrm na gjentagende ne, men bestyres avvekslende av de juleferien, når vi nevner at saksdo-."' s en 1ge po l l un sjonærer tar ganger opp rær i radio merl an- kk kt d h t. 30 kil D t munale stell på skjeve Økono - dakt og salmesang. sa" vl'rk"e" det fire o upasjonsma er me ver, men ene veier ca. o. e r~gnes l....!_ ~... l',... A T A"...,,...,,~a~o1r.o vn8t\ot"t A'r alhlro't101 l"w"ioa ~+ C!o,1r.a", t,."'~tv'i.o.9i """'1'\.... 3

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO NR.5-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5,- FOR 40 ÅR SIDEN: MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER Under «Solkors-serien» for ca. 4 år siden ble en del av intervjuobjektene spurt om de ikke

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Det store skille mellom de bevisste og de «ubevisste»

Det store skille mellom de bevisste og de «ubevisste» B- blad 25. november 2006 71. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 25,- Nr. 10 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll og hensynsløs,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 --~----- SNO. Tidsskrift for Toten Historielag Arbok for Toten Museum

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 --~----- SNO. Tidsskrift for Toten Historielag Arbok for Toten Museum --~----- t Arbok 1985 Tidsskrift for Toten Historielag Arbok for Toten Museum llh~t-cdf ftt('illl.:,;)i IZ,Ull. cj.-itt. 3524/1927 v. Ul DB HOfr Lenemann S 6 f l i e, Vsabenkon tro 11- / C'.-(". 1. juni

Detaljer