SNO. Offentlig moral. Berg:~"iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Offentlig moral. Berg:~"iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs..."

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 1 DENNE RUBRIKK koster kr pr. gang. Flere ganger etter avtale. Ble ril<sadvokat Aulie all rede I 1946 varslet om, sfafsadv. Bjørnviks graverende forhold? Har han misbrukt sin stilling til å forføre kvinner som han mente å kunne presse til å tilfredsstille sitt erotiske begjær l' Hvorfor er ikke den fhv. «landssvikstatsadvokat» s. årg. ok beviser for å åpne en forundersøkelse of Nygaardsvold, Koht og Fredrik Monsen ed samme nidkjærhet bør disse herrers forhold granskes som akthaverne har gransket «syndebukkene» for den rømte regjering Det skulle nå 'lære kommet llig for påtale. Videre hat en ma- me nidkjærhet som påtalemyni dagen så mange bevislig- jor SAGENS lille skrift om Ny- heten la for dagen overfor dem. for begrunnet "tiltale met I gårdsvold. Og mangler en ennå som var utsett til «syndebukker)~ vil det at det nå ikke ik dr. jur. SMEDALS bok og likele- åpne Sår a l d r i gro. ikke alene Har ikke riksadvokat Aulie og statsadvokat Dorenfeldt ncsk gjennom de skriftlige vitneprov, som er bekreftet under rettsforhørt e «tre store» fra før og under lendel, Så finner man adskillig i for den rømte regje~ing, tuuiuio.~lpasjclfnen. Av P. HARSEM lå rope «Korsfest, korsfest -- gi re sak under oppqeiling. skulle skt,rte pa bevismatel'iel. des.i dr. jur. John SKEIES to hos de hundre tuser.. NS martyi oss Barabas fri». fhv. statsadvokat i Buskerud: tiltalepunkter, hvis påtalem 'hefter. Og sist, men ikke minst, rer, men også hos en stor del av fra historien vet vi at der hvor Dette hatets og hevnens evan- Henning BjØrnvik. vil umake seg en li- fikk folket i julegave dr. med. det øvrige norske folk. hat og hevn fritt har fått virke f~elium i 1945 ble st1ttet aven I ca. 5 - fem - mdr. smule med å sa.mle sammen Johan SCHARFFENBERGS OIn- Det kgl. norske arbeiderpa~ti under politiske og religiøse kcn- i rekke prester over det hele land Bjørnviks sak vært etter fukter, har disse onde makter i og aller sterkest av kirkens pri- av statsadvokat Dorenfeldts nklagepunktene. Mell de tre stendelige dokumentariske verk, har riktignok satt 0.f' tre foran sikter en til Johan NYGAR hvor dokumentet av stor viktig - nevnte «store» utenfor politikårtier framover satt sir,t stem-! mas, bislwp Berggrav Han unn- sistent, herr Deberitz og Bjørn - Halfdan KOR'I og Fred het kommer i kronologisk orden. ken, men gjemt er i k k e ~lemt! pel på folket. De utskeielser som skylte sin opptreden under ok- viks graverende forhold er blitt MONSEN. Det var vel mulig. at det kunne Det ligger nok ikl,;e så liten i en kort periode var blitt legali- i kupasjonen med at han den klarlagt.. gås frem på sanur.c måte som sky 1 d f ø l e Ise tilgrunn for at sert _ fortsetter 'l herje. fordi gang talte med «en dobbelt tun- Det er merkehg at denn,e I generalkrigskommissær Alf overfor major Langeland og di..; disse tre er gjemt bort og satt folkesjelen var bar forrået. _I' ge». Jeg har før stått i den for- mann ikke forlengst er blitt MJØENS oppsiktsvekkende ar - rektør Bergsvik, at man fikk opp utenfor. Men er d ~~ igrunnen Hvem kan ha tillit til våre myn- mening at det var en kristen tet for hva han har bedrevet,tikkel i «Dagbladet», mens drøft nevnt en spesiell sette-riksadvo- nok? Nei, og,atter nei! digheter som unnlater å sette en manns plikt å tale den rene sann de senere år. Etter hv:.. en "ingen om «Riksrett» pågikk, kat for å granske det som hittil Stortinget har sin,~ uken~lige morder som Gulosten under til-i het ~omme l.lva der komme vi~le. kvinner har fo:-klart fo~ re 'skrev den mangeårige stortings- er kommet frem av bevismate- spørretimer. Finnes aet en såpas tale. Under Okkupasjonen hadde' At lkke knstenfolket reagerer skal han ha misbrukt sm, mann og formann i M~lttærko - riell. modig stortingsrepresentant, at den samme mann oo'så vært med over en slik biskop er meg ufat- som påtalemyndighetens repre - miteen adskillige ankepunkter FØr de v l r k e Il g ansvarlige han tør interpellere om det nå på å snikmyrde et medmenne _I telig. sentant for landssvik'laker i Bu,,: mot regjeringen Nygårdsvold, for okkupasjonen - statsmini - ikke er kommet tilstrekkelig nok ske. Var det derfor at han av Luk. 11,46 «Ve Eder, I lovkyn- - Forts. sid6 4 -,hvor hver enkelt var tilstrekke- 'ster Johan NYGARDSVOLD(som frem av beviser fo!" å åpne en noen ble betraktet S:"lm en mann dige, I som lesser byrder på men forresten frp,mdeles lever på den rettslig forundersøkelse mot de med såkalt god nasjonal hold _ neskene, som de vanskelig kan J k E norske stats regning). utenriks- «tre store»? Saken blir a l d r i I ' Takk!... Når vi nå står ved årsskiftet er det manl!'e - ia hundretusen har i en brosjyre stemplet Berggrav som drqttsviker, høysviker og I'os))ryter Iri' rlet.. s.vnes :::om. 1 om det er rilctii! hva '<Verc1ens,;; [;j;{} t: Gan!!» skrev i 194.S at om. biskop l Q g ø n 5 Q r r 'Norge tl-lb a ke minister KOHT og avrustnings - skrinlagt før rettferdigheten er ning og slapp å ;.;f.å ttj ansvar for bære og selv rører liklee byrdemordet på to t.yskere etter fn. ne med en av Eders fingre». minister Fredrik MONSENS for- skjedd fyldest. gjøringen? I rettssaka mot direletør Bergs hold både f ø l' og under okkupa- Skattebetaler. På samme tid er NS folk blitt vik fremsatte Bergsvik pånytt. sjonen - er gransket, med samstraffet for forhold som ikke var sin påstand om at Berggrav hadstraffbare etter vår lov før fri- i de forfusket bibelens ord i sin gjøringen i Massen ble inn-! bok: «Folkedommen over NS;,. - pisket av pressen og prestene til. Som vitne i denne sak Ønsket ik- Offentlig moral.. ke EeIggrav å im0teg\ Formannen i Nysvenska Berg:~"iks Rørelsen, Dr. Per Engdahl, som var i Oslo Et lite øyeblikksiotografi fra I spekt for offentlig renslighet. påstand. - Eln prest (ikke NS) dagens offentlige Norge, - en Og for en slik henvendelse fortjener fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs... hurtigskisse av øyeblikkets mo- \ hilsen, sendt;\ sine meningsfellerhcl ralske standard. Mindre honnør blir det til '. ;,.~, ~. Dommel1 i LangelQlld-Bezgs- i landet følgende hilsen og ønske. overs for den holdn!ng som lan vikssaken er nettopp falt. Lag- I dets justisminister ilnner det

2 ./. --- ~ ,.._--... "''-J har i en brosjyre stemplet Berggrav som drqtts\liker, høysviker Takk! Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,, 2014 o~ ~dsbl'yt.!7r [Pode.t) synes Rom I Når vi nå står ved årsskiftet om. det er riktig hva (,Verdens <}i(}{{}i}) er det ma.nge -- ja hundretusen Gang» skrev l 1948 at om biskop }<:ii/":{,::: der - som ønsker «8de Mai» et Berggrav kan man si hva man godt og hehljnngende nytt år. vil. Mflnnen synes ikke å reagere Uten å fornærme de rr.ange andre selv likeoverfor de verste som har ydet verdifulle bidrag for at vårt folk 'skal komme ærekrenkelser. Vi har nylig hatt skandalen til sannhets erkjennelse, sen med statsadvokat Hafting des en oppriktig takk til «8de Mai» for det veldige og uegennyttige arbeide bladet har utført for å rydde opp l den angisas tall som kaues rettsoppgjøret. Uten dette arbeide var troleg riksadvokatens høyre hånd landssviksaker. Han forslt<mt. Like før han forsvandt var han så omhyggelig at han lot sin for svarer hente sin dommerkappe i dommerværelset i Justisbygnin- glemselens slør blitt trukket gen. Men sin gl111klo1,'''' ; -~ -""In over det hele, og uretten og merkelig nok ligge på bryggekanten egeninteressen hadde feiret en - hvor han (h'111<n~t seg. trimnf som aldri tidligere her l Det er dog ikke den en - ste vårt kristne Norge. Abonnent. statsadvokat for landssvilrsaker som hl.' fl'ltt «svin på s1:wgen". ~"nraå. 70 år Bergsvi k og I Vi har en annen langt atvorlige- Langeland anker Sundt" ;,;8el1, ljf./:'er.jl.ongaml, som. var i Usio S" Il~:~~il!~~~~ ' li november måned, har som nyttf!trs, A hilsen sendt sine ~_~~~~-;Cl,. ~ landet følgende hilsen og ønske. Jag onskar Er Norge tilbake, Ert Norge, stolt och fritt. Ty Norge skal skap~ en framtid, Jar Ni har kampat och stritt! PER ENGDAHL Likfunnet i Seljordvannet Vil saken bli «spilt» pånytt? Er det liket av Reidulf Pedersen? Men Gundersen har vel liten lyst på en reprise. Han skal være myrdet høsten Både Bergsvik og Langeland har anket. Anken gjelder lov- I april måned ifjor ble det i enhver som har fulgt hans virk- anvendelsen og saksbt'handlin- Seljordvannet funnet et manns somhet gj ennom årene. gen. lik i sterkt oppløst tilstand. - For de anklager som i 1945 ble 1 I anken blir det også frem - Det var surret med ståltråd om reist mot oberst Sundlo ang. for I holdt, at lagmannsretten un livet, benene og halsen. rederi i forbinneise mp,d overgi- der et, uten begrufint>lse avsv. Det ble drevet endel ettervelsen av Narvik i 1940 er han, kjennelse for at samtli~ punk- forskning i saken men uten re- blitt blankt frifunnf't. ved alle ter var ærekrenkende. I straffe- sultat og saken ble henlagt. U- retter som har prøvøt hans sak.: prosessloven er det slått nttryi, ket ble begravet på kirkegår - Men dermed er han visstnok: kelig fast, at retten skal be-; den i Seljord liten a være iden-... u... U\i "'J.,IJU... ~Lu~u~La.u dagens Offentlige Norge, -.L.ra,' en Spt:1U wr OIIentllg rensugnet. Og for en slik henvendelse forhurtigskisse av øyeblikkets mo- \ tjener fylkesmannen honnør. ralske standard. Mindre honnør blir det til Dommen 1 Langemnd-Betgs-' overs for den holdning som lan vikssaken er nettopp falt. Lag-! dets justisminister iinner det retten har bekreftet at de to; hensiktsmessig å innta. Statstiltalte har :ført sannhetsbevis ' råd Gundersen bekrefter gjenfor beskyldninger mot en rekke il nom sitt svar at han er en tyav våre høyeste embetsmenn, - pisk eksponent for «ny tiden», beskyldning-er som selv «Aften-) - for den mangel ljå moralsk posten» finner grovt ærerørige «rygg» som i det seneste femog som bladet bebucler må få år desverre er blitt mer og «konsekvenser». I mer merkbar innen norsk of- Det ringer i telefonen på fentlighet. \ ' Fylkesmann Platou til I Vel, - statsråd Gundersen l statsråd Gundersen. Som marsjall for den norske «Ve!», sier fylkesmannen, «et rettsfronten har De anvist og ter dette har vel ikke jeg for sanksjonert retningen. Idag min del annet å giøre enn å inn kan æresstemplede norske emlevere min avskjedsansøkning?» betsmenn bare riste seg som «Nei, hør nå her», lyder det våte bikkjer og forøvrig ta det nådige svar, «ta, det nå bare med ro. med ro. Så lett slipper vi Dem Det er «ny dag» i Norge nu, ikke, fylkesmai\nl Ta det med og en viss mann kjenner nok ro!» sine. Fylkesmannen er oppflasket Avd. E. i den offentlige admil1i~tr!'lfoion i en tid da emhetemennene ennå hadde, æresbegreper og da Konsentrasjonsleiren Ilebu. det var utelu1<k.ot at man kunne fortsette i sitt virke etter å være stemnlet rettslig med en sannhets bevisst, grovt ærerø - To unge frontkjempere SOI':1. firmerig hef01'vldning. Hans henven- rer E. Werner Svendsen har fortalt deise må sees som utslag aven historien om en av rettsstatens konsentrasjonsleire under gammel og tradisjonsmessig re ovenstående Et sa m li n fl Rsted tite!. Beretningen er velsignet fri for fargede propagandistiske overdrivelse og den svoveldamp som preger sa. å si alle liknende bøker fra den anennu ikke frifunnet a,r de av grunne hvert enkelt punkt. I tifisert. I l ORlo nen side av bakkekammen. Men nethans medborgere snm foret rek- På juristhold blir <let hevdet" Pa" høstparten l'fj'or kom sa ' opp dens nøl{ternhet, disse dagbokker å tro På billig p. o1it.isk pro- at hele dommen må annuleres. ' - i J kott T k' Jeg har, når jeg har vært i hoved- opptegnelser i nesten faktaregisters Paganda istedetfor den hårde En kan således vente å få heie en opp pa ny. o,'mner k d f t Il t d staden siden jeg slapp ut av Arbei- form, virker med stor tyngde, den virkelighet. «I{omedien» spilt pa n' 1.1 igl en. unne a or e e,a e I J Iladde sett en bl'l stanse l' Sel derpartiets konsentrasjonsleir, truf - tyngde som ligger i selve kjennsgj'er Den hårde virkeli<rhet i form Men i dette høve er det Høye-.. - ~ ". J'ord sentrum' FI're mal'll gl'kk fet mange prektige fangekamerater, ningene. Likesom Lang'elandssalten av trusel om krig eller bolsievis-i sterett som har det sbt~ ord i., ut og forsvant I'nn l' et skogholt men vi mangler et fast sted å sam- vil denne beretning viske bort noe av me tårner seg idag så veldig at,. saken. - En har imidlerhd al! 11 å l 1 I t'l o t t. og lik-e etter hørte kvinnene et les på. Kunne man ikke få nedr.att ufeilbarligheten og helteglor:en 'om- I Oberst Konrad Sundlo fynte a e og enhver m se (en Dyne-, grunn l a ro, a Justismini- i skudd og deretter et skrik Po- e.n komite i Oslo for å undersøke mu- kring de «gode nordmenn». Bokens 70 år 1. januar.' ne. - På nødens da~ teller bare I ster Gundersen har svært!it~n litiet satte' i gang ny ~ etterforsk hghetene for å få opprettet et ho,tell innhold er en ny skamplet rammet På fødselsdagen stod han som de oppriktige av hj ertpt, de fedre I lyst på en reprise. ning, men saken ble henlagt. log en kafe for alle dem som 1ar ned i stakkars mor Norges jord. vanlig tidlig opp til morgenap - landssinnede og ans'~arsbevisste, vært rammet av «rettsoppgjøret»? - Arne Bergsvik. pellen. Etter et tarvelig måltid de resolutte og dugehge menn. Når nu verdensbegivenhetenes I november måned ifjor kun- Vi har så mange problemer å drøft!> tok han på seg den gamle slitte Oberst Sundlo s~år her. i lan- utvikling har åpnet øynene.på' ne statsadvokat Cappelen for- at man burde ha et fast holdepunkt' tyske soldatuniform (som det det blant de første av sada~ne de fleste enndog på de som ikke [I telle, at saken ville bli tatt opp hvor man kunne samles og hvor ma~ norske fengselsvesen f. t. beærer menn. ~ampen mo~ bols!evls -Iville se, står det tilbake ågi på nytt. til stadighet kunne treffe lideises - ham med),og gikk frisk og rørig ~en er mgen amenkansk opp-,oberst Sundlo frihet, 0ppreisning Noe resultat av den sist be-' feller. til sitt arbeid, d. e. vedkapping i ~mnelse. Lenge før rekrutten av! og hederstegn. \ ~udede etterf.orskning har ~l I Et hotell med en rommelig kafe vil Sem fengsel pt. Tønsherg. ~ da~ ble født, ført~ o.~:rst,s~nd- Sivilbefolk.ningen i NaNik by : l~ke sett, ~er.. mot har «8. Mal» l' le sikkert få tilstrekkelig nok søk- Obersten har bevart humøret o. y, m') mot bolsjevlerne. Ikke bør ha særlig grunn tfl å hlhke fatt seg til stillet noen opplys- ning ved at menn og kvinner søk- OLA BAKLEKSA lurer på om ikke major Langeland er landets beste tipper. Han fikk lagmannsrettens kjennelse for 30.'iktige «Nordtr~nderem>. og den legemlige sunnhet gjen- mm st mot de innafor landets oberst Sundlo med tak.knemlig - ninger som muligens vil kunne' te husly på vårt eget hotell og kafe. Il k nom alle trengselsår. Bortsett grenser. ' het for hans sindige og ansvars- gi politiet noen holdeplulkter. ) Ber om at rammede folk i Oslo tar US konlinqenfen fra de grå hår vil de som kjente Han virket utrettelig, tross all I bevisste opptreden den 9de april Det er blitt meddelt oss, at saken opp til drøfting så snart Slim obersten fra den tid han.. ar re- motgang.' 1940 da han ikke ville ofre byens det er liket aven mnnn ved mulig. Det ser nemlig ut til at våre I glmentsjef i Narvik, neppe kun- Oberst Stmdlo hadde selv reist befolkning for "'n hådløs militær navn Re!Uulf Pedersen som er: statsmyndigheter nøler med å gi oss Vi ønsker ne se noen forandring på ham. i Russland og sett elendigheten motstand mot tyskerne. funnet i Seljordvannet. Han' full og hel oppreisning. Og da har vi Men tiden går og tiden burde der. Han behersker det russiske, Det står altså tilba.ke å gjøre skal være myrdet høsten 1944.' inntil så skjer, adskillig å san:tale nu være inne til å gjøre god i- språk og kunne derfor bedre enn uretten mot oberst Sundlo god -=ppdnl1cli.g val' han fra Vestfos- om. Derfor Oslo-folk, reoliser planen gjen ureten mot oberst Sundlo. folk flest følge boi&jevikernes igjen. i sen, men hans siste kjente a- om et hotell og kafe, hvor vi kunne Landet og særlig Nordnorge muldvaruarbeid i og ueafor Nor-I For menn kan dø, men urett,en dl'c::;se var Engensgt. 7, Oslo. påregne å treffe våre lidelsesfeljer. trenger ham. geo - Han advarte sin,~ lands -I som er øvet mot dem vil leve Vi- Vi har gjort politiet i Kristi-' Føler ingen seg riktig kaldet så Oberst Sundlos ut.estridelige,menn, men de var enten ~lkegyl- dere som tyngsel og mørke i na- :wsn~d!:,iel1t med dette, ug vi håper man på at Sosialkontoret kan militære dyktighet, rettskaffen-i dige eller foretrakk å tro myten sjonens liv, inntil den er gjort går ut fra at saken ogsa på gi saken et puff fremover til realihet og evne til å omgåes sine, om arbeidernes paradis i sovjet- god igjen. dette punkt blir grundig ett~r-l' sasjon. medmennesker, er velkjent for Russland. 1 ' En venn. forsk,et. Opplending. alle våre lesere og forbindelser i inn- og utland et godt nytt år! «8. MAI.

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Domspremissene MAI I Langeland-Bergsvik saken omtalen av byrettsdommer Zimmers i vrangstrupen uten at det har vær! om å. utnytte N. S. folkenes arbeids Ved hesn Lning av konstituert stats- opptreden som sekretær i Justisdepal o mulig il. finne flere syndebukker. ~ kraft? - et uttrykk som godt nolt advoka.t naiv. Ryssdal etter ordre fra tetnentet under krigen Men løftet em oppgjøret og de lal}- dekker forholdene her i landet idag. konstitue#,tfiksadvokat ø. Thommes- a) på side 12i er sagt: ge kniver er det vel bare.en menini Nei g-odtfoik; hvis det virkelig er sen, datert 27: juli 1950,' er han satt «A beordre en mann til å.overta et em. Dette har de såvisst Ikke glenjt den angivelige rettsløshet i Sovjet undertiitaje ved lagmannsretten for straffbart embete må vel også antas å gjenilemføre til pun~tog p:ikke og idag som danner kjernen i propagan- Oslo lag-sogn, til feileu!l~~her objektivt sett å være straffbar hand- vel så det. MenneskeJ~kten l konge- daen fei' il. få oss med i stormakts- " 'l Ung.» riket. Norge forts~tter Idag like pla politikken, da m~ vi si at de sem stel- " I;." ' b) A 'd 13.t t messlg -' bare htt mer utspekule ler med propaganda eg heldningskam- PrInsipaIt: Straffelovens. 247 jfr. p.. Sl e 6 først Sl eres e brev enn for IS år siden ',"., NY BOK:. ONSDAG 10. JANUAR 1951 E. ~erner Svendsen: «Konsentrasjonsleiren Ilebu» 'vt tar idag til med oftentl1g gjøreisen av Eidsivating Lagmannsretts domspremisser i sa I(en Langeland-Bergsvik. Reog ansvar., få grunn.avplassmangel sel' vi oss ikke istand til å gjengi er nettopp utkommet. Boken erpå 167 sider, innholdsrik, "~', I ' '. sten. av premls$ene vil bli inntatt i neste nr. Verneplikt aue de rundskriv som de «godp» embetsmenn sendte ut under skrevet og fengslende. Det,. er en beretning bygget på dagboksnotater, interessant fra perm'.til perm. okkupasjonen og som premis!;ie ne referer til. Når det gjelder situasjonen her- stå i kø for å. komme i engelsk unihjemme og ute i verden idag, så må form til.forsvar av hus og hjem og.a.r den 9. desember ble av lagmannsretten for Oslo lagsogn i straf i den under b) nevnte dom er sagt: 'regår idag og som forestår i ner friheten. sendelse av kr de 19, etter at referat av premissene vi alle være klar. over at det som fo- demokrati - for ikke å snakke em Boken bestilles i «8. MAl», og sendes omgående ved innfesak nr. 82/1950 «Hva her er sagt, kan i sin helhet' fremtid er et resultat av makthav,r-' Er. d~t virkelig noen av oss som «8. MAI», BOK 41, Kr.sund N. Dat"offentlige påtalemyndighet og.ord fer ord samt med langt større nes politikk de siste 5--6 år.!. tror at,vi oppnår noe ved en hundetyngde anvendes også på eks.sjef PIa- Vi skal ikke-- glemme hva de fqlk mentalitet som filikker den hånd som mot 1. 9Uver BansenLangeland tou eg hans forhold.» lovet oss eg hele verden av goder qr slo oss igår? o,2. Arne Bergsvik 3. 4:Dømmer ikke» side 121, hvor det ikke. å snakke om den evige fred r Eller tror noen at det er av kjærunder omtalen av høyesterettsdom bare tyskere og nazister ble ødelast lighet og medfølelse at vi idag aller ~"rå pa '-'vsagt slik enstemmig DOM: mer Nygaards opptreden som byrå- eg beseiret. - Og vi skal heller ikke nådigsth-ar fått lov å ta underbetalt """bute Oilver Hansen Langeland er sjef i Justisdepartementet under kri- glemme dem som bragte de forsynin" arbeide på arbeidsplasser hvor ellers f" 30; januar Han er gift og gen er sagt: ger til den store allierte i øst soju «gode» nordmenn ikke finner det Lord Hankey: I seg under: «right er wrong, my hai'-.!!eks'voksne 'biirtt, er' 'pensjonert «A beordre en mann til å overta et idag har fått grensen Oder-NeisM lø:imsomt å være. Hva er ellers arsastraffbart embete må vel også antas sanksjonert. Det er vel saktens et ken til emigrasjonsforbudet for vårt Dreyers forlag har tatt.opp en opp g går skånselsløst mn for den ab Dreyers forlag, 1950, 200 s. ~ountry» ~rett eller r:mgt, mitt land} ma ~ \,,~ pensjonert av-,ielingssjef ved Oslo \. '''ingskontor,bopel: Eventyrveien ~ Oslo... '. ling.» lovet oss meget de gode nordmenn ~ saken er å finne nettopp i dette for- at forlaget har villet interessere seg' sanndruhet og åpenhet. At det på objektivt sett å være straffbar hand- stort og alvorlig ansvar det.også. De vedkommende? Men tro em ikke årgave som vi bør sette ster pris på solutte rettferdighet, bygget på full THtaJt\ ~r ikke tidligere straffedømt 4. «Dømmer ikke», hver det under svært meget av løftene er nokk gått hold. Har vi ellers glemt uttalelsene for. Gjennem en serie som har fått' denne måten blir revet lange rifter i eller b0te\ ~t....' '..' navnet «Politisk bibliotek, Vår egen det selvrettferdighetens draperi som tid», har forlaget gitt oss i hende et S~orbritannia alltid har søkt å skjule utvalgt stoff sem i høy grad 'bidrar sm nakenhet bak bryr Lord Hankey til å lette forståelsen eg bedømmel- seg mindre om. Det er den fulle og sen av den aktuelle verdenssituasjon. rene sannhet han søker. Og denne Etter de prøver som alt foreligger, sannhet er ikke anderledes i Storbrimå en håpe at forlaget vil ha mulig- tannia enn i Norge eller i Japan. - het for i framtiden enn ytterligere Il Den er ikke noe om eller men. Den øke sin virksomhet på dette felt. er utelukltende et enten,eller. 248 f.o.r... m 0. t. bed,"e... te.n"'.~ l' ord el- fra Justisdepartementet til Riksadvo-...' l' panje og sånt må være særhg dårhge Som et ledd i den nevnte serie fo- Bokens forfatter, Lord Maurice,..,.,. """ k t NeI la oss ikke brmges ut av fat.' psykologer. ler handl'n 1 h. tro LA t ' a en der det heter at departemen-.... religger i disse dage Lord Hankey's Pascal Alers Hankey, er ingen herr l g.. a ep~..", p.. en m...- tet er eni.. mng fordi enkelte nu DegynpJler A. f Skal vi tilslutt være enige om å te S0l11 er el!?~t t~l A. ~ad~,en annens g l at den kontorbetjent sem «faren fra øst» på hjernen. overlate ansvaret til dem som de siste meget.omtalte bok «Polities, '.rria,ts hvemsomhelst. I mere enn femti Ar gode na"n,.-og:rykte eller utsette ham skal anse~tes, bør,-ære medlem av NS, Har virkelig den anglo-amerikanske 5 år har hatt makten? Vi tviler ikke ann Errors» i norsk oversettelse under titelen «Handlet vi rett?» har han av sitt lands myndigheter for hat;~ing.eåkt ~ller ~p 'av den for og hvor r t deretter er sagt: ensrettethet alt begynt å virke på osa på at makthaverne idag gjerne'1l!' flere vært betrodd en lang rekke viktige, hans,shlling eller næririg fornødne «Bokstavene FZ» i øverste venstre. så vi begynner å glemme hva dette! dele ansvaret med og flere til å En kan si eg mene hva en vil om offentlig!.'.oppdrag, og fra 1939 til tillit. ",;", hjørne Viser at skrivelsen er konsipert demokrati her i vest virkelig er for dekke retretten! Om vi nu holder oss britisk mentalitet. Redde er i et hvert 1941 var han medlem av det britiske subsichært:. Straffel.ove~ 247. Og oppsatt av sekretær i JUstisdepar- noe i pr~ksis. litt i bakgrunnen en stund til vil -vi fall brittene ikke for å gi plass for Krigskabinett, først under Chamberlain og senere under Churchill. Fra for i ord eller ~andling å,hli/o opptrådt tementet, Fredrik Zimmer De fle- Eller har virkelig den sjelelige og kanskje fl' oppleve en Niirnbergprepå en,måt(j som er egnettll å skade ste vil vel finne det lite betryggende legemligeterrol' vi i de siste 5 år har. sess endaengahg - med nye aktører. sjener, selvom disse ikke akkurat er personlige meninger og dokumenta 1939 er han medlem av det engelske en annens goderiavn og rykte eller at en mann som en gang har tatt det gjennomgått - ikke vært lærepenge Vi tr,ordet er klart for de fleste at påstemplet at de er i samsvar med Overhus. Fl mennesker har derfor utsette ". ham for hat, ringeakt eller standpunkt at det gikk an å pålegge nek? vårt alibi når uet gjelder ansvaret den regjeringsdirigerte «folkemening» bedre forutsetdipger enn Lord Hankey til A. kunne1ll\bygge sin oppfatning tap av d~ forh~s stilli~g eller nær- en tjenestemann å bli medlem av N.S., Hva. har det egentlig manglet ved for den nuværende situasjon vi er - men snarere det motsatte. ing fornødne tillit. I skal dømme en annen fordi han ble de kongl. norske konsentrasjonsleirer, ilragt opp i er iorden. Lord Hankey's bok er på mange på førstehånds dnside informatione». " Grwinlai~t for tiltalen er de be det under rent spesielle forutsetnin- politirassiaer, arrestasjonsbølger, hek- La oss ikke nu bli revet med av måter en opprørsk bok. Den bryter Det er flere av det seneste ti-hs skyldninger OIiver Han~en Langeland ger.» seprosesser, tortureringer, beslagleg- politisk og militært vanvidd vi ikke avgjørende med et almen-syn sem hendelser sem Lord Hankey i den har fremsatt- 'vedføiiende uttalelser 5. «Dømmer ikke» hvor. det undt-r geisel', fordrivelser fra hus, hjem og selv er noen del av. har heldt på å gro seg fast. Den avviser den sentens som spesielt Chur- hjertig drøftelse, og som en hel v~ foreliggende boken tar opp til lpqh l sin b.o.k «DømmAr ikk".,. e~ og i sitt omtalen av. sorenskriver Meyers opp- arbeide, henrettelser, og lovløsheter ~ En av de «utstøtte». skrift ~Nasjon~ holdning l. JustiSde- treden som ekspedisjonssjef l Politl- som gir våre folk særlig god lyst til å. chill har vært så ivrig til å innordne den burde ha den største interesse :av partementet 9g tilgrensende regionen: departementet i å gjøre seg kjent m~. l. «Dømmer ikke:'.si~e 98. hvor det a) på side 140 nevnes et rundskriv I 1940 konstaterte stortingets president Vi får bl. a. et titt bakom kulissene under omtalen av sorenskriver Har- av 1. oktober 1940 om forbud mot fra dengang da Roosevelt i Casa ~ beks op,ptreden som sjef for Justis _ prepaganda til fordel for Kengen og 1 blanca lanserte sitt beryktedeoj departeplentet i Adm1nlstrasjonsrA. den anledning er sagt: dets tid ef sagt: ". cforbudet mot kongepropaganda la- «Omsa,tt til enkel og.lettfattelig ta- ter sa.ledes til først A være utferdiget le vil qette si at, JusUsdeparMmentet etter norsk initiativ.". Under H~bek ga det norske' politi or- b) på side 1~4--45 nevnes et runddre til å innberette slne iandsj'nenn~ skriv av 14. 9ktober 1940 om kapper patriotiske 'gjerninger via nazist~n Jo- til reservepolitiet og l den anledning nas Lie til det tyske sikkerhetspoliti. er sagt:. Harbek la således ved sitt rundskriv cekspedisjonssjef Meyer var altså av 4:.jUni 1940 gtunnsteinen til den med på å iføre det norske politi de politiske s1,raffe- og' politiforfølgning forhatte n.azistiske grønne uniformer:» overfor norske patrioter under okku- c) på SIde 147 nevnes et rundskriv pujonen::.det,e fremdeles forutsatt: av 80. oktober 1940 om oppgaver over For deretter" å kunne' 'meddele disse polititjenestemenn og i den anledning opplysninger' 'videre til 'det tyske sik- er sagt: skap samstemmig vilje -til samarbeide med tyskerne Gikk inn lor et Riksråd I;::::.: ', : n.;. enighet om Vi mennene har fått anledning til å krigsforlengende «unconditional 8Ul'~ render» (betingelsesløs ovel'givela) og vi får oss forelagt en saftig, Xl'leJ:l vel underbygget kritikk av den ma ten som makten og selvrettferdigheten har funnet å kunne gå fram pl. overfor dem som i kraft av sitt sill. tære nederlag ble dekretert å være «krigsforbrytere». Rettergangen for Nurnbergerdernstolen får spesielt gå, Igjennom på grlllll'l av li!in brist pa lrettslig sett fundamentale, prosess- uelie sikkerhetsforanstaltninger. ~ Hadde «oppgjørets lov» - sier Lord I-~anke:v - vært den 'samma fny' ha_

4 lli ~i':'::::"'::;iii'i"'i"lltlllll~' :!: I : : IJI!;rJlllil ; : III I :I I!.:~. ~:I II ::I.. ~~<~:;gs~:::~~~!reb:.e ::::e:~:~g~ v~:re av 4..juni 1940 grunnsteinen til~~d~~lmed på A. iføre ~det no~ske.politi de Gikk inn ~~r ot Riksl'åd ic flr ).<.. ' '.'." \ :... : Nurnbergerdomstolen får spesielt gå. ::.....::<.. : :... ~i overfor norske patrioter under okku- c oop'" 1940 v r' ' ;'.:: :...'... \ uelle sikkerhetsforanstaltninger.- politiske ~traffe~ Stiftelsen og norsk politiforfølgning Okkupasjonshistorie, forh)at:e~::s~~:::~::ee~n:!~~~:;~: 2014 hvis dot kunne oppnåes.. : ~:s;o~:~t~;t : =d::d!~::t:~::~ ;:lititj~:::::~enn o;~ :~g:;:d~i~g O n i g het O ru ru onn O n B :~. :...'.. '.' r "..::. ' opplysninger videre til det tyske sik- er sagt: t. t Vi har fått anledning til å'. '. :. ::: '.:...!.... :.. :.,ir~t~~~;ms:t~ ~~~~:e:t:~:,b;~:se:s~... ~... {:..:., Hadde «oppgjørets lov» - sier Lord :... '\ -~ank ~r - vært den "samme for bå- «Disse oppgaver Jen e senere som :; '::':::' : de seierherre og overvunne, ville kerhetspoliti. Justisdepartementet un t st t,. gjengi et,te~.originalen det brev..'. ".... ". < '..'. det ha s tt t t ut for d britiske ::r O~~:i!;: n::!~n~~~:::e:!;~::e~~: ~~;n!:~l{:;sa~~;o?e~s :~res~:s~~:~:!::1~~~~:::r~~~spr~~~:~~~n~~~.~:.'.. ' : :.!... 1~~:::t7r:åe f:i :~o~~::~~l~;f~:: n~e~ angåend'e politiske spørsmå.l for det og gis~er, beslag egge ser av ormuer briigge den 11. september '.. '" " f.;:g~~;;;l~ ~Z' ~~f::~~;;:=:~ :~~Wf.~i~~~g::::: t::: I,.'. >:,;, W;l!:,1 1! \li :~~~:~:f;;;;,::'~; nesker som for angiveri er idømt del rundskriv er sagt: møttes partigruppene i stortin-.}}.' (. ' :..".' >....:.... :. :....:..... :..... : godt bruke uttrykket avslørende - strenge straffer etter strl. 86 I (bi- «Disse (politiembetsmennejne) fiklt get hver for seg til møte. Ti1~am- '.}.. :." :... '.'. 0pplysninger om hvordan «angrepet :~;~:ilh:~~:;~rfo:o! h;u~:i~:~:;!!: ~:aetso;:n~:; ~~~:~~;::!~r~~~e m:~ ~~~e~=~~~n~30 ~~gm~~~dno~~~... ~... "..'.' '...:.., :;::;i::~::e ~~~:ek i 1940 ga ut ~:p::~!e» a~::~::~er n:z:s~~).. :da: ~~::: ::~e:l~tt~r~~~~n~:~i:;e ~~~. ' '.'..... : '., '" i:': :...i t \~:e~o:~e>~l~~~~:gh~~~~r~ :es~~ns!... : ' '. '. '.. ' ~~~~e~l!:~e;: t~:(::v;::be:!!;::~ :: :: : 2 D ikk N S'onal sikkert vanskelig for å skjønne at e dagene og det som forelå av fo~- : '.,..:.. sessen ble tåkelagt og tilrettelagt på 4: ømmer e» og «aj. t d ::: I holdning j Justisdepartementet og til- har ytet fienden større bls an enn slag og bemerkninger, hadde pre- : "><.....'.: ".... en måte som skulle gjøre det l"ttere grensede ""eo"loner» hvor det under om herr Meyer.» sidentskapet tidligere på formid-. i 'y '. '. '. '..... ':1 bære sten til byrden for dem som. o.' 6 D 'kke» side , da fo l t fi ø ål '.'. " o talen av fylkesmann Platous opptre _. «ømmer l,. g ~mu er re sp rsm som rmt} f hå d å '_.n i pa or n var utsett til s... e bred k d". f i Just'sde hvor det under omtalen av rettskjeml- ble forelagt gruppene til vot,er-.. '/i. '.'... ; re all verdens skyld, en som e spe lsjonssje l - ker Bruffs opptreden i okkupasjons- ing. De lød slik:.... ~]:,.' Bokens side 100 til 112 burde være partementet 19: gt. tiden er sagt: 1. Kan en gå med på en ord-... ;s... )Y tvungent lesestoff i alle norske skoa) «Dømmer Ikke» SIde 109 er sa. «Nedenfor siteres en beretning som ning gjennom en avtale med (i.e '. :...'./{. '" C ler. Har en først lest dl'sse s'dene, «Under rettssaken mot handelsr~d viser hva rettskjemiker Bruff mente å tyske myndigheter selvom en ma 'cii\?'}\i'.y 1';;sM.l1tZ~~lI H) (.<... I. I.> ".:.1... <.:!>!...;l!1:r :.1! J1 '.. ; U... C < u blir det ikke stort igjen av det s~røyt Johannessen g~ herr Johannessen f~ - kunne bistå. fienden med mer enn et nøye seg med de tilsagn som er IIII i<i\iii I..I. ~.. ~ III I III lliliiiiil?i>«ii>.i... ; gende O~PlYSnmger som ikke er bhtt år etter at tyskerne hadde ov~rfalt gitt av herr Dellbriigge angå- 6.. fæ.:):.:.}i.. :». I.. mm.. :. :. y,.!-iii iii{i?.... ti> 11 '. som departementsautoriserte serveres om dette emne lærebøker i dagens i motllagt. _ Forts. side,j. - ende forholdet mellom Reichs- >\ '.'.. ii :»i :J.orsk historie. «Mens. Sandberg satt feng.slet i 1945 kommissær og Riksrådet, Ci!... :.,.:. /... '....()... l, l d t.. f 1 gt h kt l f ~ :.:...: ::...:.. >... i\:..../( be. e ogs... ore. a am Sl e se or m.ed den antydede sammenset-. ::...'...'. :::::.:.,,;...::::»...::: Om Nurnbergerdommen skriver l Id l d.. Lord Hankey bl. a.: i sm statsra.dstld å. ha anvist be øp V dis or et nmg av Riksrådet, og selvom en til frontkl empere. Etter at Sandberg e (Ve )./ må stemme for stortl'ngsvedtak F"'ksimUe - «Det norske feltto"" historie,'.. av Presidentska pets brev til dr. Dellbrligge kom ut fra fengslet anstilte han un om at Kongen or kongehuset slik den er gjengitt i Nurnbergerdom dersøkeiser i FinanSdepartementet og Hun: Assen likte du den preken Va- trer tilbake". men, inneholder ikke mange unøyaklen Sendsted holdt i radio?. Alle gruppene 1 stortinget ble me stemmetall ved de subsidiære fikk da av. ek_sl,)~~sjonssjef Nissen opp H f 2. Kan en gå med på en ord- orientert av formannen før vo- som ved de prinsipale voteringer tigheter, om overhodet noen. Det er tt t dk d 'ekker var an Han: Den var storartet. an orme-. d I sannheten og intet annet enn sann, ~ a ve ammen e SJ - leg minnet om de gamle pro- nmg som un er nevnt dersom teringen men tiden var knapp, i A-partiets og HØires grupper vist-uten betenkning da alle var utfer- feter nar de refset sitt folk og stortingsvedtaket går ut på at og etter' det som er blitt opplyst ville spørsm. 3 ha fått 63 ja og 62 heten - men det er ikke hele sanndiget av e~spedisjonssjef Platou på dets ledere for deres misgjer- kongen og kongehuset trer til- var orienteringen temmelig snau nei. Kongens avsettelse ville alt- heten. Det er faktisk bare halvpar - et fond som Justisdepartementet dia bake inntil fredsslutningen? il enkelte av gruppene. En stor så etter dette bli forkastet med ten av historien, og ved å sløyfe den. ponerte. Tiltalepunktet mot San db erg Hun: Da ninger. jeg hadde hørt den preke- 3. Er en villig til å stemme del av tingmennene kom helt 50 mot 80 stemmer. Mens «su- andre halvparten er den bi l tt f orble straks.frafalb nen spurte jeg meg selv om Je for stortingsvedtak som nevnt uforberedt til møtet og uten å spensjonen» ville bli 'O'edtatt med vrengt og altså ikke historisk.. > b) samme bok side 115 først er sus hadde benyttet seg av ra- under 1 dersom det er alminne- vite hvorfor de var blitt inn- 96 mot 34 stemmer. En rekke Alle som har vært ofre for det slnevnt en dom mot en bonde som er dio hvis han hadde levet her lig flertall i stortinget for det? kaldt. tingmenn understreket i sin kalte «rettsoppgjør» i Norge, bør væblitt idømt 3 Ar og 6 måneders feng- i blant oss nu. 4. Er en villig til å stemme for Resultatet av voteringen i grup- gruppe, at disse voteringer var re Lord Hankey særdeles takknemsel blant ann~t for A ha gjort tjenest~ Han: Er du rispende galltone?.il, stortingsvedtak som nevnt un- pene forelå ved 15-tiden og så foreløbige. - lige for hans uredde og hensynsløse som domsma,nn 1 Folkedomstolen, og nei da; han hadde nok ikke der 2 dersom det er alminnelig slik tit. Om kvelden 10. september had- dokume.ntasjoner. Heldigvis er det, deretter med sikte på Platou er sagt, fått lov til det. Kan du tenke flertall i' stortinget for det? SpØrsmål 1. de så president.skapet sammen merkbart at det i den senere tiden 1 «Dette er et av de tilfelle som rei- deg at en mann som mengden! A-partiet: 33 ja, 27 nei. B-par- med Christensen og Heyerdahl stadig stigende tempo skjer et tusig ser alvorlig tvil om rettssikkerheten. trodde på og som sa de for- mørk opp~ang og plaffet ned tiet 8 ja, 8 nei. Høire: 8 ja, 23 nytt møte med de tyske forhand- av uigjendrivelige bevis for at den Man!A.r aldri den jevne mann til A nemme og ledende menn blant en NS-mann som kom hjem nei. Kr. folkeparti: O ja, 2 nei. lere. Det foreløbige utkast til norske «folkemeningen» om krigsskjønne at det er tillatelig for en frem jødene så mange drøye og sla- eller gikk ut, for så etter «då- Venstre: O ja, 20 nei. Førre ja. stortingsinnstilling ble drøftet. og okkupasjonshendelsene er dirigert tredende jurist å innvirke ved istand- ende sannheter vilde få bruke den» å skynde seg ut i den Spørsmål 2. Etter voteringene i stortings- aven beregnende hensiktsmessighet, bringeise av en forordning. Men det norsk rad:o? Hvad ville vel ventende bil. Jeg antar at myn A-partiet: 35 ja, 25 nei. B-par- gruppene kunne nordmenn el le en hensiktsmessighet som har forskal være straffbart foren heit ukyn Gerhardsen og hans regjering dighetene av i dag vilde ha tiet: 16 ja, O nei. Høire: 15 ja, ikke gå med på en avsettelse av stått å skyggelegge personer og begidig mann A følge den.» ha sagt om en mann hadde for fulgt samme linje som de fulg- 16 nei. Kr. folkeparti: O ja, 2 kongen. De kunne heller ikke gå venheter som alt for lenge siden bure) «Nasjonal holdning i Justisdepar kynt at de var hyklere og øg- te under forfølgelsen av den nei. Venstre: 8 ja, 12 nei. Førre; med på et nytt tysk krav om at de ha vært satt under den skarpest tementet og- tilgrensende regioner~ s1- leunger, at de var som kal- største dikter i Norge, Knut. Ja. Riksrådet i fremtiden skulle sup- belysning. I dag bæres det heldigvis kete grave som var pene å se Hamsun. Han 'viloe blitt men- Spørsmål 3. pleres «i samråd med president- olje til ilden fra mange hollt og det på, men som innentil var fulle talundersøkt, og når det var A-partiet 51 ja, 9 nei.-b-partiet skapet», hvilket ville bety at det kunstproduserte mørke er stadig viav dødningeben og alskens u- på det rene at han hverken var 8 ja, 8 nei. Høire: Stemte ikke. faktisk ble selvsupplerende. kende. La oss følge lysbringerne - Godt nyttår renhet, at de var blinde veile- gal eller hadde varig svekkede Kr. folkeparti: O ja, 2 nei. Ven- Under fortsatte forhandlinger hvem de så måtte være _ med takkdere og at det ville {'nde med åndsevner var han blitt an - stre: O ja, 20 nei. Førre: Ja. 11. september meddelte Dell- nemlig oppmerksomhet. betyr og s å at alle falt i graven. bragt i en fangeleir - helst Spørsmål 4. brligge at tyskerne ville godta et Lord Hankey's bok er en god bok at KONTINGENTEN for «8. MAI» er betalt for &il Hun: Men korsfestet ham hadde de nede ved Tønsberg - på livs- \ ",-partiet: Stemte ikke. B-par- forslag hvoretter kongen ikke og Dreyers forlag fortjener aner nå ikke likevel. tid. Het: 16 ja, O nei. Høire: Stemte ble avsatt, men «suspendert». - kjennelse fordi det har gjort den dl- Han: Nei slett ikke. Herregud, vi er Hun:.IL for en verden vi lever i. - \ il(k.e. Kr. folkeparti: 1 ja, 1 nei. Derimot opprettholdt han kra- gjengelig for norske lesere. Vi noteda ikke brutale i fredstid her II Herregud, skal da galskapen Venstre: 12 ja, 8 nei. Førre: Ja. vet om at Riksrådet skulle sup- rer den som en ny, tærende strømi v1\.rt kristne Norge. Anderle- aldri ta slutt. '. Summen blir -for spørsmål 1 pleres «I samråd med president- hvirvel under den isflakresten som des var det jo under okkupasjo- <'1'~n: Ikke så lenge det er noen som ~temte 50 ja og 80 nei. For spørs- skapet» og forlangte Guldbrand T d tt. h f f O ennå holder det norske «rettsoppgjø. nen, men da var det krig. Da'\ har interesse av at sannheten mål 2 stemte 75 ja og 55 nei...4un e sa mn som c:e or pp- I ~~ hendte det at «modi!:e menn ikke ::ommer til!lin rett. Undersøkelseskommisjonen si lysningsdepartementet. - Nord fra sltauen», stilte seg opp i enj Tilskuer. er: Under forut::etni~g av sam- /I'f)rtNette.~ liute.~ Helge GrsD.!ltad

5 Edero. (JJ.~;;VAG 10. JANUAR 1951 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Redaktør Arvid B. Arntzen Forretningsfører Per Kvenåbø Kontor: l<'iuyveien 25, Kristiansund N. Telefon 1330 Abonnementspris kr. 16,00 pr. år Utgitt av Interessentskap et 8. Mai Det,\ k. riktige' el- :alltid fo'rstandigste! Av høye$terettsad\tokat'gustav Heber Så er vi da kommet inn i et nytt år, et nytt uvisshetens år. Det eneste vl vet, det er at rettsoppgjøret vil fortsette med den samme innbitte ufor og det snart det II REFLEKSJONER [I ler. Menneskerettighetene? Nei. det er bare papirbestemmelser, som J<'Nfolkene kan pusle med ved siden av li føre krig i Korea. Det har vel hendt og kommer tilbørlig avstand derfra og for- sonlighet som hittil - stadig til å hende, at folk her i langer, at politietaten skal selv seks år etterat det begynte med det Vesttysklands arbeidere er blant de førende lige situasjoner, hvor,de kommer iuten å late seg avholde fra et og strengt». Det er enna. is-jen en del med hensyn til fred pa. arbeidamarkei stor tvil om, hvad de skal gjø.. slikt forlangende, villedede aven både politiske og økonomiske saker, det. Skjønt deres lønn utgjør m1ndle Svartsyn ved milepelen. livet kommer iserd.eles vanslte-,holde justis innen sine rekker mål, at det skulle «straffes hurtig Et nytt år - et nytt avgjørel'.de år. Slik har det vært sagt ved hvert årsskifte siden de så så vakkert forenede nasjoner hadde slått Tyskland og Japan i grus for så å ryke i tottene på hveranare. La oss kalle det selv bebreidf:"lse og skrekk over angrede gjerninger, eller la oss ta det som forvirring over begi ~venhoter, som har tatt makten fra dem, som hadde følt dens sødme, men som ikke forstod å benytte den. lalle fau er det' en fm'virring, som får selv den mest troende til å tvile på det så forherligede folkestyres velsi"'n~l"'e. o~ års<l,ken er åpenbar: Det er undermålere og golde teflrew'ere som rår for statenes f;tyre og stell, og hvor meg-et d~ enn påberoper seg V~r "Perre:S vol~to"""pl'lp. så skinler den selvsamme Vår herre sitt ansilrt for dem, og de vand rer i blinde. Dette er samfun~ dets fare idag, op.; når makthaevrne f0rst1lker å avverge den, da tyr de til diktatoriske midler. Dette er en kjennso'jerning ikke bare i de store stater, hvor flp~ustyret hviler på. noen få' stemmers overvekt. men også i vårt eget lille samfunn. hvor den Oksvikske revolu~~on har sk"apt et likeså knapt som kunstig flertall for det såkaldte arbeiderparti, som regjeres av et fåtall av menn, som ledes aven fatal overvurdering av seg selv og en sugesjonerende tro på sin egen ufeil barlighet. Denne igjen styrkes av den evneløse OPPOSisjon, som ikke kan reise seg i enighet og vinne folket for seg. Følgen er at det bærer utfor stupet både Økonomisk, kultureit og moralsl~. Økonomisk er buen spendt til bristepunktet slik at sparing og kapitaldannelse er forblgangne drømmer. Kulturelt har vi nådd ned til en "!orf1~tnin~, so~,ikke\ ~ir plass for vidtflyvende åndsliv og uselvisk forskertrang. Og moralsk er vi preget av skattementaliteten og en forakt for re. Det normale er' da., 9.t. folk I malplasert korpsånd eller en feil og stadig kommer det s-jenopptagel. enn 90 kroner om uken og der:tned pehalvøya er naturligvis meu. spør seg selv hvad sqm et, det for. akti~joyalitetstølelse. sessaker, som vil ta lang tid. Her- ligger lavere enn i noe annet europe Vi er jo blitt så internasjonale, standigste. Men det er netopp H-.d her er sagt om politi- til må vi så føye en rekke erstat - isk land, har de i liten utstrekning at vi har mistet evnen til selv- dette, som er så va~skelig å av- funkfjonærer får analogisk an- ningssaker mot «landssvikere>, som gjort bruk av streikeretten. En oftenknit.g og hevdelse av legi - gjøre, og som gjør,,a.t man blir ven(\,lse på også andre stats - er reist ut av landet, før deres sak fisiell statistikk forteller at Vesttyek tim makt.. Vi er kommet svevende i en uviss tvil. Der gistun~onærer, innen hvis rekker er oppgjort - og bare for Oslos' ved- land i 1949 tapte bare 271,000 arbeids dithen at vi gir etter for hvil- dog en vei ut av denne tvil, om der *påtte være blitt begått feil- kommende er det tale om ikke min- dager som følge av streik. Det er 0,3 kensomhelst voldsmakt, enten hvad som er det forstandigstel grep~ hvis der ikke blir tatt dre' enn 7Q-80 slik.e. Det blir således promille av den samlede arbeidstid den er rød eller blå, enten den og der gis et gyroskop eller l~om- avstlnct fra suke feilgrep. Så nok l gjøre for juristene ogsa. i dette mot f. ex. 2,4 i USA og mindre enn ruller med dollars eller med pas, som kan hjelpe en til å fin- sn~ noen her innser at han året, da man skulle tro at hovedvek en tiendedel av den tapte arbeidstid rubler. Og vi har forrådt det ne denne vei, og den heter: Det tross',,:prejudikater og preceden ten burde legges på produktivt ar - i England. Det er verd l merke at egentlige frihetsbegrep for å rette og riktige, og å finne 1ette,' ser like lengere er på rett vei, beide. I tilgift til disse saker kom- ingen av de tyske streiker har vært holde oss oven vande. og avgjøre hvad som er det ril~- vil.' forstandigste av ham væ- mer sa. den omfattende injuriesak, av politisk karakter. Høyst 15 pst. tige og rette, vil for de fl :'ite væ-re å.', orlate den gale vei og søke som statsadvokat Dorenfeldt holder av de tyske arbeidere er kommuni - * re atskillig lettere enn å finne,'den." ktige, thi dette vil nettopp pa. A. forberede og som vil ta minst ster, og i motsetning til Frankrik.e Det har vært vår lodd i disse ut, hvad som er det forstandlg- }vær det forstandige, fordi det en måneds tid. Vi håper at den slik og Italia synes det ikke i Vesttyskårene å være svartseere - ikke ste. Og har man først funnet, er d riktige. ; som saken Langeland-Bergsvik vil land A. bestå noen fare for femtekofo~di vi så ubetinget tror på hvad som er det riktige og rette,. E~,l ands jurister skal være sitt komme til å hvirvle opp atskillig lonner pa. arbeidsmarkedet. Vi adreslr:lg. i den gamle form, men for så viser erfaring, at man også }lant: våkne juridiske samvittig-" støv og bidra til A. belyse no~ av det serer disse opplysninger til LO. De dl VI ser vår grunnlov møllspist, har funnet, hvad som i den giv-het./; som hendte i den gale tid. _ våre rettsbegreper forkvaklet ne situasjon er det forsta'ldigste.?i; land er meget å beklage, kan gi alle noe A. tenke pa.. _ og folkets flertall som en treg Våre statsmakter er nu kom- hvi$\1jurister svikter denne plikt, Imens har Scharffenbergs avslørenog dorsk masse, som lar seg met i den vanskelige sitna<;jol'1. Og derfor v~mter Norge av sine de bok Engelske og amerikanske etterrett- nlngsfolk drive med strømmen i et selv- at de blir nødt til å ta stand ~JuriSter, at hver mann gjør,sin overvurderende fåmannsvelde. punkt til det rettskaos, som.er pult. Gustav Heber. om forspillet til okkupasjonen vært forsikrer at følgende merkelige vel' Dette styre er blindet av okku- oppstått på grulln av landssvik- «julens bok» fremfor noen. Betegnen. sjon av årsaken til at Rudolf He ali! oasjonstidens trollsplint, og det anordninger' og den rekke av Øv- :: de nok er det bare noen fa. aviser ble sinnssyk er sant: Sv snar~ han har som sin første oppgave årige feilgrep, som er blitt begått Fo'" skyld. _ f" som har ofret omtale på denne boken ble tatt tufange i SkoUand etter A. adlvde ba~1'yienn",nes paroler l under rettsoppgjøret. \) - de fleste har vel vært opptatt av ha hoppet ut av sitt fly med flu. tykt og tynt. De har forløyet De kan komme. i tvil, om det D' Ma t St 'k f 5 å reklamere.opp forlagenes «Bestsel- skjerm ba han om, at Churchill mata ra, emsvi or ca. l. d 'k k til "U" t bl' d tt t h ank og skjult de historiske kjenns- forstandigste vil være å følge' det 4r siden sendt t d t fø t ere~ l e:--: amen ans es....~en e l un erre e om an. "omat gjerninger, de narrer fortsatt franske militærpartis eksempel lag av sin bok e«~rir:odi ~s etr~~~ sannheten lar seg ikke dølge i leng- til a v talt møte. Da man tvilte på folket med keiserens nye k~ær, under Dreyfuss-saken og l:>lindt ~er» ble det røre, for :u: av- den. Og man er allerede begynt å ta at Hess virkelig var blitt invitert av og de lar. et rettsapoarl>t rade, storme videre på den bane, de slørte en rekkt" ~.tygge mis- le om Scharffenbergs nye bok, 2. The Prime Minister bimself, traklt som er blitt en forsmedelse og opprinnelig. er slått inn på, eller handlinger av arresterte NS-folk bind av «Quo vadis Norvegia~ som Hess et brev frem. Det var under som har fr,tt et flertall av våre om det ikke muligens er mere Saken ble bl. a. tatt opp i stor- er under arbeide og som vil behand- skrevet av ChurchilL Den britiske of j~rister.til å forråde sine hel- forstandig snarest m11lig å ta t~get, og en av representantene le rettsoppgjøret i dokumenterform fiser kunde imidlertid snart konsta hgste phkter.. samtlige begåtte feilgrep opp til at var beskyldningene usan- med kommentarer og konklusjoner. tere at brevet var falsk, men megflt Under sli1{e forhold må vi revisjon og rettelse. ~" så måtte fru Steinsvik trek- Det er ennå uvisst, når den kommer, godt ettergjort. Da Hess tikk vite som det utstostte mindretall i Hvis de under denne ~vil ig- _s til ansval.' 00' var de saune men vi håper at den gamle herre får dette, ble han likblek og hveste bare fol~et kiemne for våre rettig - nore rer hvad som er rett og rik-.' det stor ska~ for nasjonen: beholde sine krefter slik at han kan ordene: ~Himmler, Himmler! Han heter. La. ~et være sagt med e~ tig, vil de være ute av stand til,*t ble foretatt en gestus, men bringe den frem for offentligheten har narret meg og jeg har ingen rougang og l arets første nummer. å finne ut,.. h:vaå,..sqm, i den fore- Steinsvik er ikke blitt truk- om ikke så altfor lenge. lighet for A. kunne forklare dette for ~'i firer i~ke e~ ~omme.. D:t er liggende SituaSjon er det forstan ket til ansvar, og det norske folk Føreren.» Derettilr besvimte han og Ikke amnesti VI VII ha. VI vll ha digste. står igjen bare med skammen Når vi først taler om Spandau, da han kom til seg selv,var han retts~taten tilbake, full og; u- Uansett hvad de norske stats- lrdisse frimodige ytringer t;ek hvor de dømte fra den forsmedelige sinnssyk. - Men dette forhindret ikpartisk revision av depo~iti~ke: maleter her måtte bestemme seg k~j. fru Steinsvik som sagt fram Nllrnbergprosess sitter, skal vi med ke at han ble trukket for retten j dommer og full opprel~mng I til, antar jeg, at h6vedmassen a~ en" rekke av eksempler på bar- det aktverdige, Reuters telegrambyrå Nlirnberg og na. sitter og vansmek for de Polit~ske dømte. Om en de norske politifunksjonærer i ba!lsk behandling av N.S.-fan- som kilde gjengi følgende: Storadmi- ter i Syandaufengslet i Berlin under?g anil:en g~r på akkord og tar dag er fullt klar over, at der fra ge, bl. a. ogsj. fra kvinnefengs- ral Raeder, som soner en straff på firemaktskommandoen - denne rest l:not sme panv erh~ervede ret nolitiets side under rettsopogjø- let': å Bredtvedt hvor sjefen frk. livstid, har flere ganger anmodet om av samarbeide mellom øst og vest. - tlgheter med kysf;hand. har det ret er gjort en rekke feilgrep. M grete P arm på det mest ky I å bli skutt fortelles det i et brev intet.å gjøre med de t.itusener, nisse feilgrep P.l.' ikke noe, som' "ie pinte og plaget sine kvin- 30m er blit~ smuglet ut av fengslet Når vi taler om dokumenter som l Ikke. V' lar '1 seg h avspise.. med den norske polit.ietat. ; i sin hel- ne ge - NS-fanger " ".. Nå J'a, frk. I og som R eu t ers k orre spon d en t ha r kan vi nevne at dokumentene i dell smu el. l VI a oppgjør og I het er ansvarhg for. Noe slags Pa var vel hverken verre el- fått av brevets mottager Raeder er meget omtålte Holtesak i Skien nå :-ehnt bord, og nå begynner det oprinnelig kollektivt ansvar opp- le.' bedre enn d~, fleste andre nå et ~enneskelig vrak ~g hans sek3 er oversendt til forsvareren advokat a aste. står ikke ved d.e en1l:elte indlvi", fl:\ esjefer som hadde med N.S., '.. '.. ~~ns folk' rundt om 1 byg- ders feilgrep, eignet vll"ne!ier ik.."'fangerå' gjøre, men nar den' sam Ulielsllsfeller :r ogs.å e1endig~.. Span, Foss l OSlO...Ivl~n VII.fI. etbte":um~~ dene trygler våre erfarne menn k to h' tt kf f k P o. daufengslet hgger l den bribslt4 so trykk av hvilket arbeide han hadde l om råd i miss ren går det kom te dn~ a, vl~~t'fre k S.fl ne og an~ m. er. atrm na gjentagende ne, men bestyres avvekslende av de juleferien, når vi nevner at saksdo-."' s en 1ge po l l un sjonærer tar ganger opp rær i radio merl an- kk kt d h t. 30 kil D t munale stell på skjeve Økono - dakt og salmesang. sa" vl'rk"e" det fire o upasjonsma er me ver, men ene veier ca. o. e r~gnes l....!_ ~... l',... A T A"...,,...,,~a~o1r.o vn8t\ot"t A'r alhlro't101 l"w"ioa ~+ C!o,1r.a", t,."'~tv'i.o.9i """'1'\.... 3

6 neise er forbigangne drømmer. Kulturelt har vi nådd ned til en forflatning, som ikke' gir plassfo-r' vidtflyvende', åndsliv og uselvisk forskertrang. Og moralsk er vi preget av skattementaliteten og en forakt for loven, som ble innledet i det store «fredens» år og som går farsottaktig- over la.nd op; folk. Det eneste mål er å leve for dagen pa MarshaI1hjelp og annen fata morg-ana og skyve nnpgjøret ut i en usikker fremtid. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Vi, som i kraft av den engang rømte regjerings hemmelige beslutninger og en rettssvik-ende høyesteretts velsignei ser er blitt. frarlilvet retten tn å ta del i landets styre, kan selvsagt med hende'ne i ski Ødet se på at det bærer utfor stuoet. Men det står for store verdier på snill til at vi ~an tie. Og vi benvtterderfor inngangen til det nye usikre år til å IZienta vål't 'Ht',ll'ort.'.. ~~ krav: Gi oss rettsstaten tilbake. La oss få borafred t l~ndp.t. Oil la oss samles om et kv~l*,"tivt styre, mens det ennå er tid. A ne b"'vp'l" i~ag TV!7O'en unrler fryktens svøpe. Alle frykter kna: mellom Rtl)rl'l1f1 17te"e OP.; er selv bunnet til stridsvognenes hjul av dagens ma,17t.havere u ten at folkp.t el' hlitt orientert eller spurt. Alt forel!år for luk- "'6 IOJIv... ""... "'....., ";,,..,...,,-1:"' _... a.u.... Y4 '&""'YJoU;::; a.... uu.n.uj'l~nl,.ene 1 {lell smuler. Vi vil ha oppgiør og het er ansvarlig for. Noe slags Parm var vel hverken verre el- fått av, brevets mottager. Raeder er meget omtålte Holtesak i Skien nå rent bord, og nå begynner det I oprinnelig kollektivt ansvar opp- ler ~re enn de fleste andre nå et menneskelig vrak og hans sek3 er oversendt til forsvareren, advokat å haste. står ikke ved de en~elte indivi - fangesjefer so~ hadde med N.S. lidelsp.sfeller er også elend.ige. $pano!i'o.llil.\ Oslo, M.~Vil ~,t.ute.lnfl.-,. 'Mens folk-rundt om 1 byg- ders feilgrep, b~ "aet vunene-r ik.:.< lån~er å"/2:jøre, mim når den sam daufengslet ligger i den brltislt4 su- trykk av hvilket arbeide han hadde i dene trygler våre erfarne menn ke onstå, hvis rettskafne og an- me frk. Parm nå gjentagende ne, men bestyres avvekslende av de juleferien, når vi nevner at sakadoom råd i misseren, går det kom stendige politifunksjonæ'rer tar ganger opptrær i radio me~ an- fire okkupasjonsmakter med hver mentene veier ca. 30 kilo. Det regnes munale stell på skjeve økono - dakt Og salmesa.ng. så virker det sin måned. I den russiske måned er allikevel med at saken kommer opp misk settplik som det har gfort åk val m t, og jeg ha~ g~u~!1 'ø,tu _~p.gene autl i suitne, m,,l når hrit- for lagmannsretten i løpet av de flilrsiden Det børes ut som I tg40 - tro at mange lytteie som l'l r- tene og amerikanerne styrer blir mao ste par måneder, hvis det da. ikke store ord, men vi har kvinnene _ [i'ortsatt tra side I _ te morgenandakten, følte seg for ten bedre og fangene leggcr på. seg. kommer en slede i veien eller den og mennene som både kan og mennene måtte avgi endelig argeit, ogk«ve den fra hvem for- Men denne stadige veksl<.mdll avlllag-\blir koblet sammen med en liknende vii, Og de har vist.at de kunne arge sen om mer».. og ville. Men alle di,'!se står ban svar innen kl. 13,00 da Terboven En for~rget lytter. ring og fetning virker anstrengende sal<. Det vil de første par uker vise. lyste etter en rømt regjerin~s skulle fly til Berlin og skulle ha og likefrem helseødeleggende. RaehemmeliP.'e overenskomster med 10kumentene med seg. Noe svar ders ulykkeskamerater er forllten Nobelprisvinneren William J'auJkner intel'nas10nale bakmenn, mens 1:lle imidlertid ikke gitt så fort., Hess chefen for ubåtflåten, admiral er iltke noe godt interviewobjekt, O t '1 - Etter stadige overlegninger.' Doenitz, l"ustningsminister Albert skal man dømme etter hans uttalelennå over 2 av våre mes VI - mellom Dellbru" gge og presl'dent- «Den franske revolusj'ons berømte l d tt. ~. k Speer, Hitlerjugendlederen Baldur ". ser til den amerikanske pnue. Han en e Sl 'er l reg.ler1l1~ens on- skapet, l'nn ::-nfo1' presidentskapet' crklæring om menneskerettighetene t. l' tt - 3ehiraeh, riksbankpresidenf: Walter sier lite, men det er fyndig nok: Det sen.r~slons e1re og re saona- og innenfor de enkelte partigrup- :lier i sin 13. artikkel: «Ingen må på li'" unk og ambassadør von Neurath., ratet tryller frem nye paragra triste ved pressens nysgjerrighet f - pene gikk de norske forhandlere grun,n av sin avstam. ning, sine me- Den siste, som engang var en korpu- overfor folks privatliv er, at det er er. 12. september med på en formu- ninger eller sin t l' o bli lagt noe til- lent herre, har tatt av 20 kg" og marked for dilnslags. Det er symp- OIl lering av bestemmelsen om Ri1ts- last, når det gj,elder religiøse, fuo- k b F Doenitz er bare s inn og en.,un k',ton på noe, som er verre enn det on. Vi trodde at nøden skulle ha rådets supplering' som falt nær sofiske eller politiske spørsmål.» lider av blærebes"ær, men I'! Ikke de. Våre moralske verdier er nesten ført til at det blev Silltt :nå det- sammen med det tyske krav. - Til sammenlikning kan man minne bli 'tt operert, fordi' de fire oltlt~pad h forsvundne. Menneskene spekulerer te i Nå tror vi ikke len~er. Det ble så en pause i forhan - om va paven nylig har uttalt om sjonsmakters læger ikke Kan bli e- å Nå samler vi oss; et uavviselip; Ungene 13. og 14. september. dette emne: «Det er en villfarelse å llig om tilfellet. _ Ja, alilt forteller bare p dette ene spørsmlu: Nir krav om at Stortino.;et sk~l ta Hva der så hendte, vet vel de påstå, at et menneske kan ansees blir jeg sprengt i luften? SpørsmAlet Reuters korrespondent og slik er for- om ære eller ikke ære, mot eller :ikke våre henvendelser opp til be- fleste. som skyldig euer ansvarlig, bare holdene anno 1951 i de alliertes fengs. handling. Det må il~17e JentTer I OIl. fordi det tilhører en bestemt organi- mot, dyd eller ikke dyd ekstaterer Ritte tafatt og vente på at dik- Det fremgår ikke av UndersØ sas ion, man må gjøre Sf'~ df't bry å I overhode ikke. - Vi økulle ha lyst tatoren i _ justisdeparte"",p.ntet 'ælses}~ommlsjonens utredning, undersøke i b,"ert E'llkelt tilfelle, om alt. i verden og ikke bare av dem. til A. ta denne mannen t handen, torskal finne det for godt å frem- hvor det ovenfor gjengitte brev I vedkomml'nde h':i.!' gjort se~ personlig Av samtlige aktorer i Nijniberg ut- di han sier noe, som Skyter midt Ie!7"'p. c:il1of> hote"kt"in<rer og be- til Dellbrugge kommer inn. Det' Skyldig ved sin handling eller unn-, talte bare den engelske hovedaktor, bunken. Vi som under en politisk tor tenkeli"'1,eter til sandnåc;trølng. er derfor v1 har gjengitt det til lateise»,. I at de anklagede ikke kunne trekkes følp,'else har spist av bukkfatet vet Det må selv ta initiativet og supplering av de historiske fak-.. Ingen kan være i tvil om at pavpn til ansvar for sin tenkemåte og v~r hvor sant det er. Og vi finner grunn oppgjøret. Det venter vi nå et- ta, så får enhver selv gjøre seg h"t I'tiør se~ til ts.1"mll.nn for I'n opp-' densanskuelse, men bare for sine, til å sende ordene med adresse Ul ter snart seks års rettsløshet. opp sin mening. fatning somde.es av katolikkene over I handlinger.» våre foi1ølgere. - ' kede dl1lrer Og det eneste vi er-i ne sønn pluss et tjenerskap hvis om opplysninger om 162 mill. alt som er skjed etter Jtoosevelts farer er at kommisioner ditt Utenrikskronikk. antall vi ikk:e kjenner. Restau- mark, som franskmennene har dårskap i Casablanca, og man 00' ""'1""''''''i<doner dl'ltt Ritter i I reringen av residensen kostet ty- tatt, og 26 mill. mark som bri- må erkjenne, at selv,atbinter:- lferne land og folhandler om D kt skern,e 4{\O,OOO D-mark, og all! tane har fått utbetalt «til ukjent havspakten ikke er pa.piret verd vår bl1ndne s~ieb1'le. Det er ik-i ys tre per spe I ve r I den. luksus, som den fordrings -1 mik». Noe får den vel greie på, ~ten apsolutt politisk og militær ke fol~e~t"re, men flima"nsvel-i... fulle generalfrue krevet, måtte som f. eks. 3,5 mill. flasker Stein 1,lkeberettigelse. Det er om disse de. og det hes,rnderugoe er, at betales av de utbombede tyske-i ~1&.ger, 3,784 kjøleskap" 2, spørsmål, at dragkampen stil' de som in~en ~an oe"!kvlde for Skjebnens tilfeldigheter og en' ",rasjonsleirer. La oss minne om re,... det britiske generalpar i i porsellensgjenstander, 500 dame og ikke mellom Bonn og de ve$tå ha vært med på å oppfinne; høyst ubehendig politikk fra de Hirnoergdommene, som er seir-j74-rums leilikhet, 74 tyskere i en I '1araol:y-er og 100 elektriske jern- allierte, men mellom de vestal~ krutte't. el' de ivrigste til å vil- tre vestalliertes side har ført til, ".errenes brutale triumf over et flnrums~junker! Og slik kan man baner for barnek~,mrene. l1erte innbyrdes, og Vil man lyt. le bruke det. at Tyskland idag- 5% år etter i :;Ønderknl.lst folk. Og la oss ta fortsette: De vestallierte seir- Men verre er det å beregne ned- te til,de russiskel'øster blir den- * den betingelsesl'i!se kapitulasjon. for oss de arrogante okkupasions herrer har f. t. omlag 1,000,000 I monteringen av koll"fyrer og fa- ne dragkamp fulgt med aktsom- Den hvit p. manns seierstog ut - er blitt det land, som har det tropper i Vesttyskland, som ikke mann. soldater og tjenestemenn I brikknye skrivemaskiner, som het på den annen side a.v det me over jord1>loden, som be!7vt't,e av".'t1\r~nde ord å si om Europas ~r et hår bedre enn russerne og i Vesttyskland, og på to vestal- ble forvandlet til «jertlskrap» og o:et omtalte jernteppe. La oss fnl' sl')''lrt f",rn h11l'liirede år si- politikk, ennog militærpolitisk. I deres vasaller var i det første lierte kommer i tur og orden!' ni sendt til England. - La oss slut- bare minne om den russiske j11- den,. er st""ryset opp, og vi må Det f0.rb:-r.dles nå om betil1~el-i ')"kupaslonsår. Det er spor som tyske i deres tjeneste, derav 39 te her. Det nytter ikke il prote- lenote.. Den etterlater ingen tvil vel erkiemlp a,t tip"aketo~et er sene fm; TYSklands deltagelse 1 skremmer. Men samtidig qtår de tusen hushjelper, like mange stere, og på vestalliert hold 'fin- om, at russerne anser Vesttyski full gang-. Dette tnh~ket.ol! he- Europahæren, og det er etter- Gaulle t Lille ( ) og åpent mannlige hustjenere 98,000 kon-' ner man vel at det er i sin 01'- lands remil1tarisering som et gynt.p l'y'elj nen n 1',e t.iprrpres t.il hånden blitt klart for\ alle, at erkjenner at en tysk-fransk mi-" tormedhjel"ere, 144,000 teknisk den, den nå fem år gamle ord- "lrudd på alle traktatlige avtaler stand, da renresentantene for Tyskland m å være iln!d, hvis litærallianse er den eneste muu';',personale for bare å nevne noen ning som seirherrene, innførte fra hin store tid, da de politiske kvl'lntite'1r>n tnk Tl"0:1"+"" fl"a ll'va denne pæren skal ha noen chan- <>;e lolsnlnl?;. Allikevel fortsetter de' offisielle- tall. At bolignøden er! som demokratiets misjonærer 'i'dermålere f~lt Stalin om halliteten, op; sidf'n er farten ~et. se for å holde russerne stangen. vestalliertes Okkupasjonstropper blitt forverret i de hombeheriede I hos det tyske hedningefolk. Enn sen, og at Russland ikke vil finne Det er en uvant tan17egang; for Så feilslagen har altså Roose - sitt herrevelde i Vesttyskland. - strøk fremgår av at de vestalli- om tyskerne hadde bedrevet noe seg i slike traktatbrudd. Hva sa.? den hvite mann det.te, at nye velts og dermed Cburchills poli-,,)kkupasi0nslrol",toen i tiden erte har ført lyied seg kvinner og slikt hos oss under Okkupasjonen BeSlutningen om Vesttysklands folll'. nvp TlasiC'ner vil snille med tikk vært - og ennå er det noen utgjorde 4,5 milli-barn i et antall av ca. en kvart da vi levet av tysk korn! opprustning kan komme til A be i det intemasiontt]p orke<;:wr. - særlig- herhiemme, som hever i arder D-marll'. d.v.s. en årlig be- million og de skal først og fremst Alt dette nevnes ikke for yt- ty det samme for Europa som La oss bare. se på,0ste1'l. Hvem. ~em til Skyene, mens opprustnin jlastning pr. hode på 95,46 Dmark ha boliger op; bo godt. Tar man terligere å belaste seirherrene, FN-beslutningen om overskridel vet, om vi ikkp. får otmlpve en gen legger stadig nye byrder på I c;om er det dobbelte av gienonp- så for seg de regninger som men for å vise at Tyskland på sen av den 38. breddegrad betød 'ny Monroe-noUtikk, 'hvol' Ki- Mon ;l1t"t"...,"rlr'l~ bei',.,l' ",inp.:. hylzni.ng"kontoen og.en femte ~ Bonnregjeringen har måttet be-/ sin side begynner å kjenne sin for Østasia. n"'s oq- T... r'!i,,<; h""nl'e~p.l" av mil Men det er langt igjen før del av forbundsrenuh1i'-'~ens og tale, viser de forferdende tall: egen verdi i det europeiske sam- Dette er perspektiver ved Aralioner vil skane en intp,rec;qe - ierme Europahærel' blir til vir-i ielstatenes offentlige utgifter mark for en sofa og 4 lene- arbeide og stiller sine betingel- skiftet, og ingen patentpatriotissf~r~ ~H" ~"m A,""p~i'~~ O""rile J..eljO'het. om (len da i det hele I Og når det ropes på fo'mutt og stoler; 16;200 mark for et gulv- ser. Skal det oppnåes noen ten- me kan mørklegge den tåpelige det for ver hundrede år siden? tatt kommer før katastrofen er bp<;:n"rel"er, p.r det ''''ke en<r~n~ teppe, 192,625 mark for 33 andre kelig mulighet for tysk deltakel- og korttenkte politikk som har Den hvite rase, hvis statsmenn over oss. Og årsakene er mange et svar å få. La oss bare ta for ~ulvtepper, 2,477 mark for 6 gry- se i det vesteuropeiske forsvar, vært lørt og som vi alle må lide ida P' p,,, 'll1r'1el'n;1:slere - målt. og er særlig å finne i TyS1"land./ oss general Bish00. den hritiqke ter (de er ikke. av sølv), 15,3511 må det bygges på likeberettigel- for idag. men hi!'lt!'lti<;::'!{ mål - vil natur-, La oss bare ten~e på de tusener overkommissær i Ruhr. Han bor mark for utsmykning aven vil-. sen. Herrefolkene må bli sam lig-vis mot.~ette seg dette med. av tyskere, som fortsatt hensle-li en residens på 74 værelser sam- la, 288 mark for 6 sigarettetuier I: arbeidsfolk på like "ilkår - ko.rt nebb og klør. Vi heroppe på klipiper sitt liv i de franske konsen- men med sjn hustru og sin voks- osv. osv. Og så spør revisjonen sagt, det må slåes en strek over

7 / I AVERTER Nr årg. l Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Bjørnviks graverende forhold! : ABONNER I --- -Domsp~e~l~s~ne - En bok om kjærlighet - Fortsatt fra side l - - Forts. fra side.!. - «Dette er den skjønneste bok som e' skrevet på norsk», skriver en prest om boken. skerud ved å søke å mette ~itt I mente han kunne presse til' å Norge.. Herr Bruff leverte en r<',kke gjeldende; og forøvrig gjort sitt til at Boken er en skildring av hv ~r1ec1es - "nne::,'".:enc bl:rde levj erotiske begjær likeoverfor kvin tilfredsstille sitt erotiske begj3:lr, :v~ke ~ndersøkelser både i 1941 og i di)t hrihv'''ir forløppt -si~ 1,'rr,r(;!'g"cl"m I sitt hverdagsliv og finne harmoni og lykke. ner som han mente han hadde Såvidt jegdorstår, straffbart et 1,1H2. Herr,Bruff arbeidet som,pn 0.1- mulig:,: ' '- \ Innbundet med ekstra omslag koster boken kr. 6,95 og senmakt over i kraft av sin stilling ter straffelovens 199 punkt 1!.orlig, fremragende fagmann' utellistedet,lar han dem øyeblikkelig ar- des portofritt såfremt beløpet se ;ldes sammen med bestillingen. som statsadvokat. -. til 4 års fengsel. h~nsyn til at han på denne matel, re8tet~i' undergir dem et skarpt forhør, I postopr,krav 75 Øre dyrere. Justisministeren har sagt at Hvis noen NS-mann innen På- ~kaffet fienden et fellende bevis mot hvohinder han bl. a. forlanger at de' Skri. dl: Sal~s,cntralen for BØker, Bergen. rettsoppgjøret viser et lyst bil- talemyndigheten under Qkkupa- eh bra nordmann. Han gjorde det til skal:oppgi sine forbindelser, da dette i == ==""""... o-.>~ lede - kun med enkelte mørke sjonenhadde gjort noe tilsva'- tross for at han nettopp i sin gjer- ikke lykltes, beordrer han dpm innsatt t flekker. Men hva skal man sl rende ville han sikkert straks nlng hadde så utpreget anledning til i varetektsfengsel, og bebuder sluttc-l... når de mørke fleklce1' blir fler og blitt sperret inne og fått lovens ikke å bistå' fienden. Hans arbeid var lir f~rtsa:tt etterforsking i saken. Her Fiskeprodusenter fler og begynner å dekke fylke strengeste -straff. Han ville ik- ilte kontrollerbart, 'og det syntepi et o,ver forfatter han rapporter som hver, etter fylke? Hvorlerj (!s kan cet,ke som Bjørnvik ha kunnet ny,te hvert fall 'for den ikke sakkyr,dlg<?, ken i form eller innhole1 adskljle!' se" I Ønsker forb. med produsenter fra Vestlandet og Nord-Norge være mulig at en frpmtredencle friheten i årevis og stå som at' det må.tte være lett ial1fai~å 'la fravaclige staporapporter i r.like sa~ der kan levere tørsaltet (saltmojen) torsk i kasser, samt. uer, embetsmanns graverende for - skremsel for de kvinner som han veien- for megen tvil' være åpen.' 'Sel\.ket, og som tydelig synes å forutsetb I sild og rogn i tønner og t;1rrfisk i bunter. Oppgi sortement, størhol~ i årevis kan være et almin- nå frykter. Da 'ville sikkert riks- t:nnhanfant det utelukket i viss~' til- en'uttaltaggresiv innstilling mot den reise og priser fob, samt frakten til nærmeste kyst jernbane, nellg samtaleemne over hele fyl- advokat Aulie og statsadvokatrelleå. forsøke og fastslå at siittect"e norske motstandsbevegels '. Disse rap- Ref. has, Bj, Lillevik, p01:te re ~ante, Tofte i Hu: um. ket uten at Påtalemyndigheten! Dorenfeldt med begjærlighet' gitt i~ke kunne lia skrevet d~n nmt'.'lstt'fie porter' sender han til df'n daværend0 har skredet inn. Hvorfor skal det' til øyeblikkelig ak/?jon ~ med påte~g. Dette er såled<,s et a~ de nazistil!ke politiledelse i Oslo med den I. væ~e nødve~nrl~g for pr~vate i gri min~re beviser enn,1e som nå mange eksempler som viser at folk aggresive nazisten Askvik i spissel:, i Glu'rlskUl\ agronolti \ pe mn for a fa en slutt på svine- forellgger og som i et hvert fall på fariigc felter utførte sitt arbeid Og ikke nok med det men diss' ra : Brevveksling riet'? Dorenfeldt må være bekjent u'-t.en noen' t'anke på 'akt' ivt A!l\o:' tar-. t 'å d l.' "t p- erfaren, pålitelig, drivende leder I NS-dame, 31 år, kjed av jøsl par er ang en e ~po luske saker:. bll'l t", id l ~ o d f o, Il!- Øl å b k J A lerecle i 1946 l:0'"te j"g' r'tk- med. bel 'de fl 'enden ell~.r.., støtte ee'",~_a<-:f()jl' tt t'l k 'sø{es Il mlt e s"o1' gal' ra va- : :;m,gs~ s. ap, ns ~er revve de,,. ",,, Ol,"-o. ovprsp.,i tys og under b.. tegnc!cen 'l fl. Il ter om statsadvokat BjØrnvi':~s Det er denne uhyrlige mangel k 'j B...' ":. l'c:l el el' Ør, Grønsaksfelt, van- i med tenkende mennesker l a e overgrep mot NS-kvinner, h~is på likhet for loven jeg vil tillivs. som val' i nipe,» : crichb,o:ersendt hl det tyske' SlK- nl''1p', Eieren gamalog vet lite el- 'aldre. Herrer og damer. Bill.. 1: «Dømmer ikke» og «NaSjonal.llOld l.erhetspoltb. l. t t V'd k f t k Vå 7 menn satt mnesperret,.tea, 4:rocl- Den synes å ha trukkeii inn id'. er In e, l ere 'on, snares. - mr,:', l' nr.».,-, ning i Justisdepartementet og tilgren- en?2 Jum 1941 tråtte som be de førrt det var bare ryk' ter rettsoppgj'øret tvilsomme juris, t Bill mrk,: '"Vitcbegjerlig nr. 12»" Men,,--:. l' 'kt l. -- sende regioner», hvor det under',: om- kjent Sovjet-Russland inn i krigen p/\ I '.,a,-om Sl esen mot nleg er, som kanskje har ment å kuntalen ' a, v politiin,spektør. L. 'Abee-L):In, " ds a 11' le1"t Side. hvorved det pohtlske.. ' be for hva,ieg' hadde skrevet i min ne skape seg en posisjon ved sin opptreden som polit,ifullmek. tig ti11- bl" t. _.-- I{~an noen I t940- s. { elvesen ha- grad "orskjø"et I bok: «Folkedommen over retts _ aggressive holdniug lilceoverfor ' ",'".', tærer Vi bor 8 stykker på 28 kvm, svikerne». Et av tiltalemmktf'ne MS-folk. De har vel.ment at 11 er sag~: Utover høsten 1941 begynt" kngens med 29 års praksis søker arbe'd Forholdene fortvilet! - Kan De var et angrep som hadel~ stat; i Hetz-pertoden fra 1945 ga dem a) «Dømmer ikke» side 176: endelige utfall med fornøden tyc~eliv. - l' skolen Ha" g'ode atte t Bl, Ile, «Men det fantes også en del p~liu- he,',t å avl"""."ne seg i horiso!1tf'n. O..,., da ",< s er. l, skaffe 4 r:..v oss et sted å bo, 1 eller i nærheten av Oslo? Bill. mr. «8. M~.i." i "'p~,,-.'~',.,. ~,~. "0- fritt spillerom hva de så enn fo- " k H H hit 9 menn som i flere' eller ferre tittelle ~ndelig Amerika den 11. desember mr. " vorsom es» nr., IitiinspektØr L'Abee Lund. Med retok seg. gl 'k,k l ' ang t l' ' sam ar b e.l 'd me d nen d en, også kom med var de fæj'1"este «Fortvilet nr. 5». I denne artikkel htrlde jeg ikke Jeg har ventet i o"er et halv:,.,.. -,, hatt: l1 0 en befat'tjin,;c år med hva jeg visste om BjØrn- som tok imot hirdmenns og andl'ei~s- lenr;er i tvil om sh ttresultatct. i ger, med midler som tiltale og straffe- P C< ' vl k. men Pa"talemyndl'g:h"'te,ns 0- folks anmeldelser, arresterte og ~.:~nrr- Innunder jul 1941 inntraff en af-i dom, har straffedømt norsk ungdom a. samme side i <,~, Ma,i" sto '" J d t Id slet de anmeldte p!l--trioter, sattb; fære innen Oslo Politi. Endel boer til-' som i,he ville inn i A, T" derved har er e vo somt anisrep på ~n :ju- verbærenh?t mot den~e mann I Selger. t. g:ang energisk etterforskning o~:,l'ul- hørende nordmenn hadde vært b sl'lg- gjort seg skyldig i et såvel straffbart., ris mnen Påtalem?ndiq:heten, synes jeg nå går noe 101' vidt -. O'. +. I som uverdig fo1'l10ld,» \ som hal eller kan ta større digieno-it-t etter en l'p n-r ''''1, <ra og jeg spør meg selv: Av hvilken let opp sakene, søkte å få de arrei;t~rt!" la,~t, og det var nå lage_ endel lund-i 10 "Dø'11m~~ l'kke" 00',1>. T as' I li :,tr-il::t:., øil;"kes for lettselgelig ar- S d l D n,ordinenn til å oppgi sine medskyldi.. skriv!!'ående ut på fot noens vedkom- I."" u... '" ".) JO 1:3,, om a en. et slo meg straks -- grunn? ~ 1 Id ' T' J' t'.' 't, t,t er t'l ; tikkel. BIll, mrk.. "S*er nr, 3». hva kan grunnen vær~ til at hr. Er det noe å undre ;,;er~ in'er at ge, og som avslutning på. det hebsat-!nc'nc1c> at besla~et skul1c' oppr,<thol- i 10 nmb l, l:s,s(lppm emen E 0: 1-'. *- Doren!'eldt ikke har p,'ått- ~il an- de som er blitt ramm~t av retts- te. opp rapporter som, under betegnel- des, for andre at beslag-et var!lcvet, i grensede legl~ner» hvo,1' det tinde., O~1 gren nå «8. Mai» for d~nne ar _ oppgjøret lever i en hellh~!1ar:.. sen «bericht» ble oversatt til tysk og Det dreiet seg ~()m ctret vil ski01~nc'sl talen ~v By.ogLl Norems opptnde.l frontkjempere se her tikkr)? me over de overgrep som' har oversendt det tyske sikkerhetspoliti.::. om en temmelig- hetydningsjøs affære I er sagt.. Jeg fikk vite at andre hadde funnet sted - og den manglei1- _ bl samme bok side '183: i forhold til de W~lln:ere omhandlete Sft i a),«~ømn:er ikke> side 207 U~dH,Ønskel forbmdelse med frontsamlet inn atskillig stoff om de Likhet for Loven. Jeg skal ik.. «Da de to embetsmenn er så kjente, ker. Men hr. Tar--p PeUerssonR nasjo-j henv1si11~g hl en dom mot en kvlt,ne kjem~.er,som var med på Kan Biornviks forhold. Dette fikk je~ ke her nærmere gå inn på de r~rdet grunn til å opplyse at de fort nale innstilling var nå blitt så l'''''sk: som er Idømt 3 års fengsel for over- da';,:ksa:fronten.24,. og 25.. junt utlevert og gransket saka videre, overgrep som er gjort aven rek- I satte sitt arbeid i Oslo politi til "Il tid at han ikke fant det forenlig med sin tredel se av straffelovens 86: 19-_ -, BlI!. mrk.. "I'rontkjemper,Teg har f01rlse av at elet er kvin- ke bobestyrere - vel med sank- etter at Amerika var gått inn i kri- samvittighet å undertegne disse rund- «Når en ser bort fra medlemsko.pel nr. 4». ner som enn a holder seg tilbake sjon fra Erstatningsdirektoratet. gen. Da valgte de en forholdsvis ube- Gkrivene. Sammen med politifllllrrv-,k- i NS og det ubetydelige bidrag ti! av fryl<t, for den mektige høw'ste x tydelig og ufarligforanlednirig til il t.ig Bryhn og L' AMe Lund nektet han Frontkjemperkontoret, er hennes hand Ar beid søkes rettsadvokat Biørnvik. Det er Matt. 23,27-33 «Ve Eder, l gå.»' Il undertegne skrivene. UmlertegTJ:~te! linger nokså nøye tilsvarende det som mulig at andre ble skremt da skriftlærde og farisæere, I hyk- c) «Nasjonal holdning i Justisde, hl1~ oppfauetsituasjonen slik at her- \ er prestert av herrene Norem og Ve- ASsuranse, reisende, lager. Bill. Dorenfeldt i pressen meddelte at lere, I som ligner kalkede gl'ave, partementet og tilgrensende regioher» rene hadde bestemt seg til å gi\, og deler,» mrk.: «Alt har interesse nr. 2». «ryktemakerne» omkring denne som utvendig er fagre. å 'l0 til, side 68: va1~e denne ufarlige affære å. gå på, b) samme bok side 207 under hensak skl11le trekkes til f,nsvar. ~en innvendig fulle av \ dødnin- "«I juni 1941 kom ogsåsovjet-russ- De hadde i stillhet kunnet søkt 'lg,:ått visning til en dom mot en mann som T d h T d I Dorenf~ldt har såvidt ~eg f.:jr- geben og all urenhet.,,. I orme land med.i krigen og noen månmer avskjed fra sine stillinger, mel\. fore- er idømt 3 års tvangsarbeid for ov"r ron eim røn e ag står vært ivrig etter å få ofjp- yngel hvo'rledes kan I unnfly senere sluttet også. Amerika opp i '~k- tl'ak!{ a1tsa at det skjedde p'i,atriot- tredeise av straffel~vens 86:. h sporet hvem der har satt saka helvedes dom? ken av Tysklands fiender. Som n~nt iske. grunnlag med brask og bram, De I «Når en leser disse dommer og\ se er mot Biolrnvik i gang. Etterfol'sl<- x under avsnittet Tage Pettersson ~ltul ble d!l også avskjediget og satt en ukes I sammenholder,dem med Nor:ms og Må jeg slutte håndverkslæretiden nin!!en herom mener j eg han nå Hadde våre myndigheter ikke le det innunder jul lq41 sendes utltm- tid på Bredtvedt. Til ju.len 1941 slapp l Vedelers h~ndh~ger kan en Ikke la i p.g.a. husnød? Hjelp meg og vi arb. kan innstille. latt seg lede på avveier ved gjen del rundskriv fra Oslo Politikamlrler de ut igjen. Etter denne manøvre an- være å stelle. DIsse to dommere hnr Ifo1' Dem i ledige stunder. Ekstra go nom hat og hevn og dekke regje.. gående ut på. at endel beslag~~te rfat- ~'\lenene ~eg som hjem,mehørcl1de på også medvirket til å tvinge igjen,~()m de attester fra gårds- og skogsarb. -Jep: kan ik ke forstå annet ø.nn ring,n Nygaardsvolds synder,.varer tilhørende nordmenn atter fritt den rette siden. arbeidstjenesten og arbeidsinnsatsen, Er 29 år, liten fam. Bill. mrk.: «Våat riksadvokat Aulie og statsaq- hadae, vårt folk ikke fått det u- kunne disponeres av eierne. Også hr. Etter frigjøringen er martge politi- Objektivt synes det som om deres vir- ren nr. 17».

8 -.. uw,-,u.u<;;. tatt seg lede pa avveier ved gjen <1el rundskriv fra Oslo Politikåmmer. I P'5''''' llu:sllou r nje!p meg og VI arb. de ut igjen. Etter denne manøvre an være å ste~le. DI~se to?omn:e~e har for Dem l ledige stunder. Ekstra go nom hat og hevn og dekke regje. glende ut på atendelbeslagla~te m_tvarer tilhørende nordmetm' atter fdit ~Jeg kan ikke forstå annet ~nn (få herrene seg som hjemmehørc'lldc' på I også. me,dvirket til å t~~l:~e.,./gjprr:om de attester fra gård/!- og skogsarb. ring,n Nygaardsvol::is synder, at riksadvokat Stiftelsen norsk A:ulie Okkupasjonshistorie, og statsacj.- hadcle 2014 d,;n rette siden. arbeidstjenesten og a<b,ld~_nnsatsen. Er 29 år, liten fam. Bill. mrk.: <!:Våkunne disponeres av eierne. Også hr. Etter frigjøringen er marlge POliti-j Objektivt ~~nes det som om.deres vir~ ren nr. 17». vårt folk ikke fått det u vokat Do>,pnfeldt hadde pmbets- Hvssår det har fått og ~')m det L'AMe-Lunds nasjonale samvittighet folk som unlier okku:(lasjonen forholdt ke var falligere enll ~et å Sltte på et messig plikt til straks 'l ta ak - vil ta årtier for å lege. Som en var imidlertid na blitt sl. ømfindt1i~ seg overfor norske patrioter på tii- kontor og ekspedere mnkallelsene.» sjon og granske Bjørnviks for - sår - vil man høste. II.t )l.p.n ilflcf.\ fant det forenelig med sin svarende vis som hr. Pettersson og I e) «Nasjonal holdnin.p.' i JUstisdeparskrev lignende «Berichber til det ty-: tementet og tilgrensende regionen sihold tilbunns. Et av vitnene, tru Idag står NS-folk æresløse._ samvittlihet åundertegn~ disse rundskrivene. Han oppnådde da også åhli ske sikkerhetspoliti, blitt trukket tp de 50: Jeg søker stilling som dispo Stinin~ ønskes H., hri1~ s~riftlic!: erkl~rt at hun stemplet som kriminelle forbryallerede i oktober 1946 varslet tere. Deres fotografier og fingerriksadvokat Aulie om BlØrnvik" avtrykk står iforbryteralbume tvedt, og slapp ut til julen både for bistand til fienden og for an- Egere påvisning være helt innlysend('. - ~ Har 25 års praksis i tekstilbran avskjeiuget, satt en ukes tid på Bred ansvar. De er blitt strengt straffet «Det burde etter dette, uten vtt"! ' nent, bestyrer eller kompaniskap graverende forhold, m~m såvidt ne. Her finner en tusener av Etter denne manøvre anså også hr. giveri, og er blitt ansett for uver'ligc, at høye ernbetsmenn i det norske retb sjen. Allsidig praksis i kortevaå sen t som h ø. s t en ;) ~ 2i:", ijenkram. Har handelsbrev - meg bekjent unnlot han il. ptter- våre beste bønder med slektstrafori'l.--e saka. Statsadvokat Doren disjon langt tilbake i vår histo U AMe-Lund seg som hjemmehørende til å få be.holde sine stillinger. Siden I. vesen som s på den rette siden.» har de gått på g. aten, uten å få noe lov. er.enss_el'.nmen. t ddt e me nazis enes un 'wlllorpraksls. Drevet egen Herfeldt må - som før nevnt -- vel rie. Tror nopn. at folk med æresogså hatt kjennskap til fol'hol- føielse - og som ikke forstår at 8. «Dømmer ikke» og «Nasjolla1 å gjøre og uten noe å leve av, ærelost-i vlsmngf:r l s t rid.. me d. mo t s t an d.s b ev!'- re- og Damekonfeksjonsforret - holdnirg i Justisdepartementet og til- og pengeløse. gelsens oppfor d rmge!, ve d mls b ru k ning i 15 år. Mitt medlemskap 1 det giennom Somdalens l'1.dnort de har gjort noe galt kan grensende regioner», hvor det under 9. «Dømmer ikke» og «Nasjonal' av sine embetsstillinger, med hjemmel NS har satt meg utav stilling og og artikkelen i «8. Mai» i desem- glemme disse overgrep.. En flokk omtalen ".. av. politiinspektør.., Tage' :Pet- holdnin.. g i Justisdepartementet og til- i ugyldig nazistiske straffeforordnin- ødelagt mig økonomisk. De be- ber aw; trellesinede menn kan e11 terssons opptreden sompolififullrhfk-, gren. sende regioner» hvor det upder, I ger, med midler (lom tiltale og straffe- ste attester kan skaffes. Billett Hvis nil Justisministeren - kanskje ustraffet håne og spytsom for Haftings vedkommende te på, men folk med æresfølelse tig i er sagt.: omtalen av sorenskriver Vedelers op1'- I dom, har straffedømt norsk ungflom mrk.: «Landhandleri _ nr. 6».. a) <!:Dømmer ikke» side 176: treden som statsadvokat tinder krigen som ikice ville inn i A. T., derved har - vil fremheve at B1Ørl1vik ikke kan ikke - som biskop Berggrav «M~n det fantes også en del politi- er sagt: gjort seg skyldig i et såvel straffbart har hatt noen innflytelse på - sitte stille og la seg håne. H usbestyreri litle rettsoppgjøret, så vil en sikkert Hvorledes kan en vente at tukomme til et helt annet resultat sener av ærekjære - fedrelands menn som i flere eller ferre tilfelle a) «Dømmer' ikke» side 197: som uverdig forhold."' gikk ll\ngt i samarb,eid med fienden, «En sådan embetsmann gj.orde seg I 11. «Dømmer ikke» hvor det under ved å granske paralelle dommer sinnede kvinner og menn skal som tok imot hirdmenns Qg andre NS~ derved selv objektivt skyldig i en omtalen av politimester Welhaven~ og budeie i Buskerud og Vestfold. En høyt kunne kjempe med begeistring folks anmeldelser, arresterte og fengs særlig graverende form for bistand til opptreden i april 1940 Husbest. som selvstendig kan ansett jurist har i dommprfore - for sitt land når de står stemp.. let de anmeldte patrioter, satte igang fienden, og hans forhold synes' å måt- a) på side 234 er sagt: forestå husholc:n. søkes til sentralt og pen [lård på Østlandet, 4 ningen for noen år side"!) påtalt let som landsforrædere Jg kriat det var et misforhold mellom minelle forbrytere? sakene, søkte l fl de,arresterte nord- b) samme bok side 198: l etter okkupasjonen et i'lamarbeid med mil fra Oslo, 3 m. fra st. Rome energisk etterforskmg. og rullet opp te rammes av strl. 86». «Politimester Welhaven opptok str8ks dommene i Buskerud og Vestfold Det gjelder henimot 30,000 menn.til l oppgi sine medskyldige, og «Det burde da synes nokså klart at fienden som etter manges mening gik rike. Middelstort tidsm. fjøs. Jeg har i det siste også gransket kampdyktige kvinner 'og menll. som avslutning pl det hele sattebpp dem embetsmann i den norske påtale-i atskillig lengre enn ønskelig le Ulme Helst Østlands- euer trønderjenter. Mulige modige send Bill. en rekke dommer vedr. landssvik Skal de kjempe under tvang un.. rapporter som under betegnelsen.,be- myndighet som med tiltale, straff og være.$ saker i disse to fylker og jeg er der et styre som har vanæret richb ble oversatt til tyllk og over- nazistiske straffeforordninger, for b) på side 236 er sagt: under n.rk.: "Perwnlig kon fe - blitt forferdet over den store inn dem og som nekter å gi dem full sendt det tyske sikkerhetspolitb fulgte den norske ungdom som over- «Politimester Welhaven ga altså s:. ranse» nr. 10. flyteise påtalemyndigheten~ re- oppreisning - er de lite eller inprese~tant, BjØrnvik, har hatt tet verd. Får d~ derimot full opp <!:Da de to embetsmenn er så kjente; ret seg ved li møte til den nazistiske menn som forsøkte å gjøre sin pli.kt b) samme bok side 183.: ensstemmende med våre paroler veg ne folk ordre til å arrestere de U!1ge Sveiser, gårdsfolk ved sme aggressive påstande om reisning vil en nok finnt". at del' er det grunn til å opplyse at de fort- A. T., derved gjorde seg skyldig i et mot fedrelandet... En vet ikke grnn straff, inndragning etc. I man- blant disse er sterkere krefter satte sitt arbeid i Oslo politi til en tid så vel straffeverdig som uverdig fm' nen til at politimestcrcn fant det fer. SØkes til middelstclrt moderne ge år har det vært sagt at de som enn noen aner. etter at. Amerika var gltt inn i Itrl- hold.» svarhg å bistå fienden i hans best re fjøs fra våren eller rør. Videre har vært dømt i Buskerud - har Jeg retter en appell til de norfått «Buskerud-tillegget». ske myndigheter om å SØke en tydelig og ufarlig foranledning til il visning til en dom mot en kvinne som sering. Det synes klart at han burde sol nr. 13». gen. Da valgte de en forholdsvis ube c) samme bok side 207 under hen- beiser for å hindre den norske mobill. konf. snarest. Bill. mrk.: «Vår Det må således bli tre av de ordning som i disse kritiske tihøve herrer innen Påtalemyndig der atter kan forene alle njrd c) <!:Nasjonal holdning i Justil!depar av straffelovens 86: slike kunngjøringer.» gå.» ' 'er idømt 3 års fengsel for overtredelse ha overlatt til fienden å drive med heten hvis forhold bør granskes. menn. ternentet og tilgrensende regionerh si- «Når en ser bort fra medlemskapet 12. «Dømmer ikke» side fiO, Mekaniker Nå kommer ve] også statsadv0- De som er rammet av rettskat FOllestads forhold i søkely - oppgjøret må få full æresopp _. «Me~ det fantes dessverre ogsrt En Frontkjemperkontoret er hennes :land sjonssjef Rognlie~s opptreden.som le. de 69: i NS og det ubetydelige bidrag til hvor det under omtalen av ekspedi rask, alsidig, vant med moderne maskiner SØkes fra våren eller set. Tidligere har jeg skrevet og reisning og få tilbakebetalt bøter def politimenn som foretrajr.k å ta fi- linger nokså nøye tilsvarende det som der av Sentralkontoret for rekvisisjr). før. Konf. snarest. Bill: mrk.: - krevet at statsadvokat Mel.and i og erstatninger. Alle som sitter endens parti i denne strid - som vil- er prestert av herrene Norem og Ve- ner og krigsskader Cl' sagt: «Godt hue nr. 14)). Trondheim bør granskes. I ~(8. innesperret (når det ikke gjel Hg tok imot hirdmenns og andre NS- deler. «Når det er en så grov forbrytels~ _' " ,.-- Mai» for 7-R 50 står det at kst. der kriminelle forbrytelser) må folks anmeldelser, arresterte og fenge d) samme bok side 207 under hen- å skaffe fienden 3 lastebiler, er det statsadvokat Helge Drabløs er frigis. let de anmeldte patrioter, satte i. gang visning til en dom mot en mann som helt uforståelig at herr 'Rognliens en 1-2 jcrndl'eåcre l)e~ln'l(lt fl)r «eklatant æreskren- løgllets n"::.er:- trekker nissekelse» og for å ha handlet «ube- luen overhoc1(!t - og i tall' og let opp sakene, søkte l få de arre- tredeise av straffelovens 86: uten at en rett har tatt standpunkt ler før. Konf. snarest. Bill. «Tid- ene't'gisk etterforskning for å få rul; er idømt 3 års tvangsarbeid for over- grosvirksomhet har kunnet passere odruelig, øvete søkes fra våren el tir>p-et utilbørlig». skrift lulle!' de folket ~llll i tt'?en stert~nordmenn til l oppgi sine med- «Når en leser disse dommer og til straffespørsmålet... jeg er Hg sol nr. 15». Mot fhv. <;tatflftdvokat i land.:;- Då at kan det bari' bli stille omsviksaker, H. BJØrnvik, forelig - kring rettsoppgjøl'er. - så dette hele satte opp rapporter' som under Vedelers handlinger kan en ikke la som på dette tidspunkt kunne gjø!"1' skyldige, og som avslutning på det' sammenholder dem med Norems og ute av stand til å tenke meg forhoj,1 ger en rekke skriftlige vitneprov ikke biir«forkludre": > se da vil betegnelsen «berichb ble oversatt til være å steile. Disse to dommere har handlingen rettmessig bekrf'ftet under rettslig for - alt bli bra her i landet. tysk og oversendt det' tyske sil(ker- også medvirket til å tvinge igjennom Det fantes den gang liten unnskyld. Hallo dalncr! hør i at han har mis - Denne teori kunne -'ære god hetfipoliti.» arbeidstjenesten og arbeldsinnsatllen. ning for å medvirke til straffbar harv'!. brukt sin stilling til å forføre og nok, hvis det var en flokk av Småbruker (frontkjerr::per) 39 d) samme skrift side 11-73: Objektivt synes det som om deres vir-!ing av denne art. '... sø!rt å forføre kvinner, som han trellesinnede kvinner og menn år med alm. bra utseende ønsirer <!:Foranstående rapporter skriver seg ke var farligere enn det å sitte på et Det er selvfølgelig mulig at hen å komme i forbindelse med en.a.& L""~_",,=kJi4i en hadde med å gjøre. Men det som det vil sees fra den tid da Tysk- kontor og ekspedere innkallelsene.> Rognliens handling er fullt rettmes. svmpa~ise~ende j;j.n c1,, 'ro j-:,. eller re det IKKE. land ennl..seiret på aue fronter. Def e) «Nasjonal holdning i Justisdepa sig. Men det vet vi ikke så lenge sadreiet seg i alle disse tilfelle om nor- rementet og tilgrensende regioner» ken ikke har vært for retten.» dyr. Bill. mrk. «Straks -"- 1951» De sparer ei som er interessert i stell av oss De gamle grekeres lære: Hyb~ ris slo fast at overgrep følges Q'V for en masse arbeide ved ske patrioter som allerede i be~yn. side 50: 13. «Dømmer ikke» side 270, hvor nr. 11. nemesis. La oss huske BjØrnsohs av 1941 hadde sin plass i den ncrslte «Det burde etter dette, uten ytter- det med sikte på biskop Berggravs tur å betale ord i «Over Ævne»: «Der må no. motstandsbevegelse. Det syne! med ligere påvisning være helt innlysende, til Krokskogen den. 15. april 1940 er KONTINGENTEN en begynne med å tilgi». Det er all fornøden tydelighet l fremgiat at høye.embetsmenn i det norske retts- sagt: Dyktig Ilushjelp for 11ele året under ett. i den ellevte time. hr. Tage Pettersson ennå ikke hadde \Tesen som så sent som høsten 1943 «Det norske folk vet nemlig nå at DØden står ved vår dør, hvis 'funnet sin plass pl var side. overens.stemmefide med nazistenes ansom Han hadde kunnet gj~re det samme visninger i strid med motstandsbeve- Dyktig, flink, helst voksen hus Også De vi ikke kan stå samlet. det går an å dra til skogs sammen ~jelp, glad i barn ønskes. God sparer brødre.. med fienden og forsøke å få våre ver lønn for god hjelp. Henv«fru dr. som mange gode nordmenn I.politiet ge1sens oppfordringer, ved misbruk av bryderi og porto. Nyttårsaften nephktige til å vende tilbake til Oslo Giæver, Rognan i Salten.. gjorde både dll og senere, nemlig. sa- sine embetsstillinger, med hjemmel l istedenfor å kjempe.» I, &awg P. Hal'sem. botert aruneldelsene, var!llet de an. ugyldige nazistiske straffeforordnin (Fortsettes). Nordmørspost~~-:' Trykkeri

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Fra Palmesøndag til påskedag. Påskequiz

Fra Palmesøndag til påskedag. Påskequiz Fra Palmesøndag til påskedag. Påskequiz Av Kjell Arne Morland De fleste barn elsker konkurranser og spill. Hvorfor ikke utnytte det når det gjelder å lære inn påskefortellingen? Dersom det er dårlig vær

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer