SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07"

Transkript

1 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 06/4818 Saksbehandler: K-kode: 423 NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER EGNE AFP-KOSTNADER RKO/LPK/AVK Aage V. Kleven Saksnummer Utvalg Møtedato 5/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Fra og med 1. august 2007 iverksettes et nytt seniortiltak hvor det med 90 % jobb ytes 100 % lønn for tilsatte i 100 % stilling fra fylte 62 år. 2. Det er bare tillatt å benytte seg av ett økonomisk seniortiltak om gangen. 2. Fra og med 1. august 2007 dekker den enkelte virksomhet egne AFP-kostnader. Tidligere behandlinger: Side 1 av 27

2 Sak 5/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/4818 Sakstittel: K-kode: 423 Saksbehandler: Aage V. Kleven NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER EGNE AFP-KOSTNADER Innstilling: 1. Fra og med 1. august 2007 iverksettes et nytt seniortiltak hvor det med 90 % jobb ytes 100 % lønn for tilsatte i 100 % stilling fra fylte 62 år. 2. Det er bare tillatt å benytte seg av ett økonomisk seniortiltak om gangen. 2. Fra og med 1. august 2007 dekker den enkelte virksomhet egne AFP-kostnader. Flere andre kommuner med god seniorpolitikk har iverksatt et seniorpolitisk tiltak som sier 90 % jobb med 100 % lønn. Dette seniorpolitiske tiltaket foreslås nå innført i Sørum kommune. Bakgrunnen for at det foreslås innført fra 1. august 2007 er at skolene får innarbeidet dette i arbeidstidsplanene for kommende skoleår. Det foreslås videre at den enkelte virksomhet selv dekker sine AFP-kostnader. Vedlegg: 1. Antall nye 62-åringer i 2007, 2008, 2009, 2010 og Saksutredning: Bakgrunn for saken: Flere kommuner har innført et nytt seniorpolitisk tiltak på 90 % jobb gir 100 % lønn. Noen av disse kommunene har tiltak på 80 % jobb gir 100 % lønn. Grunnen til at administrasjonen foreslår dette er at det er mange tilsatte som etterlyser et slikt tiltak. Kan dette tiltaket medvirke til at enda færre tar ut AFP, vil dette medføre at kommunen beholder god kompetanse samt at AFP-kostnadene reduseres ytterligere. Administrasjonen foreslår videre at den enkelte virksomhet selv dekker sine AFP-kostnader. Bakgrunnen for dette forslaget er at de virksomhetene som arbeider aktivt med livsfase-/seniorpolitikken, og dermed får færre AFP-pensjonister, får reduserte AFP-kostnader. Saksopplysninger: Det er medarbeidere som er pensjonsforsikret i KLP som kommunen må betale AFP-kostnadene for fra fylte 62 år til de fyller 65 år, altså for årene de er 62, 63 og 64 år. Dette utgjør ca kroner per år per medarbeider i 100 % stilling. Dette var bakgrunnen for at det personalpolitiske tiltaket som sa at de som fyller 62 år kan få kroner i året i 100 % stilling, som et personlig, pensjonsgivende lønnstillegg, ble innført. I forhold til AFP-kostnadene kommunen hadde i 2001, er AFP-kostnadene redusert med ca 1,6 millioner kroner per år i 2005 samtidig som kommunen har fått beholde svært god kompetanse. Side 2 av 27

3 Sak 5/07 Grunnen til at lærerne, som er organisert i SPK, ikke er omfattet av tiltaket med kr i 100 % stilling, er at de gjennom statlige seniortiltak får redusert sin leseplikt fra 55 år. Når de fyller 60 år blir den samlede reduksjonen 12,5 %. I de kommunene vi sammenligner oss med er det lærere som i størst grad benytter seg av tiltaket om redusert jobb til 90 % gir 100 % lønn. Virkningen av tiltaket blir én dag fri hver fjortende dag, eller en halv dag i uka eller egne ordninger der den enkelte medarbeider og virksomhet blir enige om hvordan denne arbeidstidsreduksjonen skal tas ut. Det er forholdsvis mange lærere som tar ut AFP ved fylte 62 år. Kan dette tiltaket være med på å redusere dette, vil skolen beholde svært god kompetanse i enda noen år. I forslaget om 90 % jobb gir 100 % lønn gjør vi spesielt oppmerksom på at det foreslås bare for medarbeidere i 100 % stilling. I referansekommunene er det flere som gir tiltaket til alle med mer enn 50 % stilling. I disse kommunene får medarbeidere som går i redusert stilling forholdsmessig reduksjon. Det presiseres at den enkelte medarbeider bare kan benytte seg av ett seniortiltak om gangen. Har f.eks en medarbeider fått kroner i seniortillegg i 100 % stilling, kan medarbeideren ikke gå over på et nytt tiltak før et år etter at seniortillegget ble gitt. Likedan kan ingen ta ut tiltaket delvis AFP og delvis jobb samtidig med andre tiltak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Titaket vil gå inn i Retningslinjer for seniorpoltikk, som er en del av Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune. Forhold til gjeldende vedtak: Målsettingen for seniorpolitikken er: Få 90 % av de som fyller 62 år til å stå i arbeid fram til fylte 65 år. 50 % av disse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år. Administrasjonen mener at hvis forslagene blir vedtatt, vil dette understøtte målsettingen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Fra de kommunene som har innført ovennevnte tiltak er det svært lite utgifter. Noen få steder har skolene krevd å få dekket vikarutgiftene. Hvor mye dette kan dreie seg om i kroner og ører, er vanskelig å anslå. Når det gjelder tiltaket om at virksomhetene selv dekker sine AFP-kostnader, kan det føre til reduserte pensjonsutgifter. Dette er også vanskelig å anslå. Bemanningskonsekvenser: Hvis vi får tiltakene til å virke, vil dette styrke kontinuiteten i virksomhetene. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Ingen. Vurdering: Side 3 av 27

4 Sak 5/07 Adminstrasjonen vurderer de foreslåtte tiltakene til ytterligere å redusere AFP-kostnadene samtidig som kommunen får nye livsfase-/seniorpolitisk tiltak. I seniorundersøkelsen som ble gjennomført i 2005 vurderer ca 78 % å jobbe lenger enn til 62 år. Med disse tiltakene håpes det på at enda flere vil vurdere å jobbe lenger enn til 62 år. I henhold til den seniorpolitiske målsettingen om 90 % til 65 år og 50 % av disse til 67 år, kan det gå, men det vi trenger liten oppkvikker. Administrasjonen forutsetter at arbeidstidsreduksjonen blir ett av temaene når det skal forhandles om den nye arbeidstidsordningen i skolen og arbeidsplan for skoleåret 2007/2008. Utskrift av saken til: Lederforum Virksomhetslederne Samtlige tillitsvalgte Sørumsand, den 20. desember 2006 Seksjonsleder: Helga Soldal Side 4 av 27

5 Sak 5/07 Vedlegg 1 til sak Nytt seniortiltak Antall nye 62-åringer i 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011: År Antall i 100 % stilling K M Alle som fyller 62 år Samlet Disse medarbeiderne er født i henholdsvis 1945, 1946, 1947, 1948 og 1949, og vi merker oss at de store etterkrigskullene ikke gir noe markert utslag i Sørum kommune. Side 5 av 27

6 Sak 6/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 6/07 Sakstittel: INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET Arkivsaknr: 07/41 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 034 &10 Saksnummer Utvalg Møtedato 6/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: Sørum kommune søker om å delta i samarbeidsprosjektet kvalitetskommuner. Rådmannen gis, med bakgrunn i momentene i rådmannens saksframlegg til denne saken, fullmakt til å utforme detaljert søknad med konkretisering av innsatsområder, organisering av arbeidet og arbeidsform, involvering av og forankring i de ansattes organisasjoner og hvordan det er samarbeidet med disse om søknadsutformingen. Tidligere behandlinger: Side 6 av 27

7 Sak 6/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/41 Sakstittel: INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET K-kode: 034 &10 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune søker om å delta i samarbeidsprosjektet kvalitetskommuner. Rådmannen gis, med bakgrunn i momentene i rådmannens saksframlegg til denne saken, fullmakt til å utforme detaljert søknad med konkretisering av innsatsområder, organisering av arbeidet og arbeidsform, involvering av og forankring i de ansattes organisasjoner og hvordan det er samarbeidet med disse om søknadsutformingen. Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene har gått sammen om et samarbeid om utvikling av kvalitet i kommunal sektor. Fokus for arbeidet settes særlig på pleie- og omsorgssektoren, oppvekstsektoren og på reduksjon av sykefraværet. Kommunene inviteres til å søke om å delta i dette samarbeidsprosjektet. Rådmannen anbefaler at Sørum kommune søker om deltagelse. Vedlegg: 1. Brev datert fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD): Invitasjon til å søke om deltagelse i kvalitetskommunesamarbeidet. 2. Avtale datert mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene om kvalitetskommuner. 3. Notat datert fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD): Kvalitetskommuner. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det vises til vedlagte brev med vedlegg fra KRD som redegjør for bakgrunnen for og innholdet i en samarbeidsavtale om utvikling av kvalitet i kommunal sektor som er inngått mellom Staten (v/tre departementer), Kommunenes Sentralforbund (KS) og de hovedsammenslutningene for arbeidstakerorganisasjoner som er representert i kommunal sektor. Arbeidet skal særlig fokusere på utvikling av kvalitet i pleie- og omsorgssektoren, i oppvekstsektoren og på reduksjon av sykefraværet. Kommunene inviteres til å søke om å delta i et tilsvarende samarbeid på lokalt nivå. Søknadsfristen er , og søknaden skal være behandlet på politisk nivå. Samarbeidet vil omfatte ca. 50 kommuner første halvår 2007, og i andre halvår vil ytterligere 50 kommuner få komme med. Saksopplysninger Vurdering Anbefaling: Kommunestyret vedtok i sak 63/05 Budsjett 2006 for Sørum kommune et verbalforslag med tittelen Ny regjering, nye forutsetninger. Verbalvedtaket omhandlet bedring av servicetilbudet, bedring av forholdene for de ansatte, fokus på de menneskerelaterte tjenestene (pleie, omsorg, oppvekst). Side 7 av 27

8 Sak 6/07 Tilknytningspunktene mellom det vedtatte verbalforslaget og det samarbeidet om kvalitetsutvikling som kommunene nå inviteres til, er mange og tydelige. At verbalforslaget ble vedtatt enstemmig, indikerer at kommunestyret anser slikt utviklingsarbeid for vesentlig. Et bredt samarbeid, slik det legges opp til gjennom invitasjonen fra KRD, vil slik rådmannen ser det være en farbar vei å gå. Hovedintensjonene i samarbeidsprosjektet er i tillegg de samme som noen av Sørum kommunes hovedsatsingsområder: Kvaliteten på de menneskerelaterte tjenestene (pleie, omsorg, oppvekst) samt redusjon av sykefravær. Rådmannen vil anbefale at Sørum kommune utformer en søknad som beskrevet i brevet fra KRD, med sikte på deltagelse i kvalitetskommunesamarbeidet. En slik søknad må utarbeides i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Søknaden må utdype bl.a. følgende momenter for Sørum kommunes bidrag i og gevinst gjennom et kvalitetskommunesamarbeid: Sørum kommune har bred og god erfaring med partssamarbeid, bl.a. gjennom modellkommuneprosjektet og den verdifulle metodikken vi har tilegnet oss gjennom dette. Vi har allerede gode verdier å bygge på, og disse vil kunne bli ytterligere forsterket gjennom et kvalitetskommunesamarbeid. Vi har gode systemer, verktøy og infrastruktur å bringe med oss inn i et samarbeid. Vi har mange løpende prosjekter som passer innenfor samarbeidsrammene. Et kvalitetskommunesamarbeid vil kunne revitalisere de delene av utviklingsarbeidet vårt som av ulike årsaker kan ha stoppet noe opp. Vi deltar allerede i annet samarbeid, hvor vi vil kunne hente ut en synergieffekt, for eksempel effektiviseringsnettverk. Vi har mange faste prosesser og ordninger som vil passe godt inn i samarbeidet, bl.a. årlig arbeidsmiljøkartlegging. Vi har et velfungerende kvalitetssystem. Deltagelse vil gi læring og benchmarking mot andre kommuner. Deltagelse vil bidra til å opprettholde og forsterke den effektive driften vår. Deltagelse vil bidra til å oppfylle (deler av) intensjonen i mange partiers verbalforslag, både de som er vedtatt og blant de som har blitt nedstemt. Deltagelse i et kvalitetskommunesamarbeid vil kreve en lokal organisering av prosjektet, med bl.a. prosjektleder og prosjektgruppe. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Ingen. Bidraget vil være i form av egeninnsats i samarbeidet. Bemanningskonsekvenser: Ingen, men et av målene er å redusere sykefraværet. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Arbeidsmiljøutvalget. Utskrift av saken til: Rådmannen, for utforming av søknad Side 8 av 27

9 Sak 6/07 Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 9 av 27

10 Sak 7/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 7/07 Sakstittel: NOTAT 2: BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV VEKST Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: PLU/PLU/IKT Inger Kronen Tveranger K-kode: 140 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 7/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Råd for funksjonshemmede / Eldrerådet 1/07 Sosial- og omsorgsutvalget /07 Kulturutvalget /07 Oppvekstutvalget /07 Miljø- og utviklingsutvalget Administrasjonens innstilling: Notat 2 datert om befolkningsvekst og konsekvenser av vekst tas til etterretning. Arbeidet videre med kommuneplanen tar utgangspunkt i de føringer og konklusjoner som er gitt i notatet. Tidligere behandlinger: Side 10 av 27

11 Sak 7/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 05/573 Sakstittel: NOTAT OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER. REVISJON AV KOMMUNEPLAN, PLANNOTAT 2. K-kode: 140 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Notat 2 datert om befolkningsvekst og konsekvenser av vekst tas til etterretning. Arbeidet videre med kommuneplanen tar utgangspunkt i de føringer og konklusjoner som er gitt i notatet. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I forbindelse med revisjon av kommuneplanen legger rådmannen legger fram et diskusjonsnotat om befolkningsvekst og konsekvenser av vekst. Vedlegg: 1. Notat 2: Befolkningsvekst og konsekvenser av vekst, datert Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 3 nye befolkningsprognoser med ulike vekstalternativ for Sørum, inndelt i skolekretser og ulike aldersgrupper, utarbeidet oktober 2006: Ble utdelt til MU og kommunestyret i november Kan også fås ved å kontakte Plan og utbyggingsseksjonen. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommuneplanen skal revideres og i forkant av planforslaget lages det plannotat som legges fram for de politiske utvalgene. Resultatet fra utvalgenes og kommunestyrets diskusjoner vil være med å danne grunnlag for kommuneplanforslaget. Saksopplysninger: Notatet om vekst bygger på 3 nye alternative befolkningsprognoser for Sørum. Prognosene danner igjen grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser vekst kan få for kommunen. Prognosene er vurdert av samtlige seksjoner og foretakene SKT og SKE kf. Økonomisjefen har gjort en samlet økonomisk vurdering av seksjonenes tilbakemeldinger. Forhold til eksisterende plandokumenter: Forberedelser til revidering av gjeldende kommuneplan fra Forhold til gjeldende vedtak: Planprogram for revidering av kommuneplanen fra april 2006 legger opp til politisk medvirkning med bl.a. diskusjonsnotater som legges fram i forkant av planforslaget. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Se notatet Drift, vedlikehold: Se notatet. Side 11 av 27

12 Sak 7/07 Bærekraftig utvikling: Utgangspunktet for notatet er en bærekraftig utvikling av kommunen. Bemanningskonsekvenser: Se notatet. Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Alle vurderinger som gjøres i utvalgene bør komme klart fram i vedtakene. Vurdering: Hovedkonklusjonen i notatet om befolkningsvekst i Sørum er følgende: Tunge innvesteringer er påkrevd uavhengig av vekstalternativene. Inntekten nye innbyggere gir er kommunens viktigste inntektskilde. Dette tilsier at boligbyggingsprogrammet ikke bør låses til lave vekstprosenter, men heller vektlegge robuste bomiljø og strategier for å møte veksten. Befolkningsvekst betyr utfordringer og utgifter, men også potensial for utvikling, gode tettsteder, inntekter, arbeidskraft, kulturelt mangfold og mellommenneskelig vekst. Å legge til rette for at befolkningsveksten skal gi positive effekter gir et sterkt fokus på forebyggende arbeid og tettstedsutvikling. Kommunen kan ikke løse utfordringene alene: Økt samarbeid kommune, nærmiljø, lag og organisasjoner, familier og enkeltindivid blir svært viktig. Fire forhold trekkes frem som svært sentrale for å møte veksten: Å dimensjonere nivå og kvaliteten i tjenestetilbudet i fht. veksten. Å sikre areal til nye utbyggingsformål raskt nok. Å legge til rette for at tettstedene og utbyggingsfeltene blir gode oppvekst- og bomiljø. Å sikre at 3. sektor fortsatt kan drive og videreutvikle sitt arbeid for barn og unge. Utskrift av saken til: Saksbehandler Lederforum Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger K. Tveranger Side 12 av 27

13 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sakstittel: FORPROSJEKT NY BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED SØRUMSAND IDRETTSPARK Arkivsaknr: 06/4188 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 2/07 Sosial- og omsorgsutvalget / Råd for funksjonshemmede / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret 8/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget /07 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Det bygges ny barnehage og helsestasjon ved Sørumsand Idrettspark innenfor en kostnadsramme på kr Helse- og sosialseksjonen har behov for kr i økt driftsramme fra Tidligere behandlinger: Side 13 av 27

14 Sak 8/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/4188 Sakstittel: FORPROSJEKT NY BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED SØRUMSAND IDRETTSPARK K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Det bygges ny barnehage og helsestasjon ved Sørumsand Idrettspark innenfor en kostnadsramme på kr Helse- og sosialseksjonen har behov for kr i økt driftsramme fra For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 63/05 - Årsbudsjett for Sørum kommune og kommunestyrets vedtak i sak 44/06: Delrapport fra prosjektet ny barnehage ved idrettsparken på Sørumsand, er det iverksatt forprosjekt for å bygge ny samlokalisert barnehage og helsestasjon på Sørumsand Vedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 44/06 - Delrapport fra forprosjekt: Ny barnehage ved idrettsparken. 2. Skisseprosjekt fra arkitektfirma Østgård arkitekter AS. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Rundskriv F-04-06: Investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Rundskriv F-02/2006: Statstilskudd til drift av barnehager. Retningslinjer for skjønnsmidler og økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i sak 63/05 - Årsbudsjett for Sørum kommune, et forprosjekt for å vurdere utbygging av Trekanten barnehage for å nå målet om full barnehagedekning ved utgangen av Trekanten barnehage har i dag tre avdelinger fordelt på to bygg. Det er lite kostnadseffektivt å drive virksomheten på to steder, slik at det allerede ved oppstart i forprosjektet ble tatt utgangspunkt i å samle barnehagen i ett bygg. Kommunestyrets vedtak i sak 44/06 - Delrapport fra prosjektet: Ny barnehage ved idrettsparken ligger som en forutsetning i saken. Av vedtaket framgår det at forprosjektet videreføres med formål å etablere en større barnehage samt helsestasjon ved idrettsparken. Forprosjekt for parkeringsplass langs Lyvegen, veg og øvrig teknisk infrastruktur kommer i egen sak fra Sørum kommunalteknikk. Side 14 av 27

15 Sak 8/07 Befolkningsprognosen fra oktober 2006, med en fortsettelse av dagens utvikling er lagt til grunn for vurdering av behovet for framtidige barnehageplasser. Økningen i antall førskolebarn medfører samtidig behov for økt helsestasjonskapasitet. Framdriftsplanen for prosjektet er ferdigstillelse av bygget tidlig 1.halvår Dette er en stram plan som betyr at byggestart bør være i april/mai. Dette forutsetter igjen at Bingsfoss ungdomsskole ferdigstilles som planlagt. Saksopplysninger: Prosjektgruppa har bestått av: Trond Andresen, prosjektleder Eiendomsforetaket, Aud Granli, virksomhetsleder helse- og sosialseksjonen, Gry Heidi Torp, styrer Trekanten barnehage og Mona Nicolaysen, seksjonsleder for barnehage. Prosjektgruppa har samarbeidet tett med plan- og utbyggingsseksjonen, Sørum kommunalteknikk, økonomisjef og seksjonsleder for kultur. Skisseprosjektet er i tillegg til behandlingen i innstillingsutvalgene lagt fram for samarbeidsutvalget, foreldrenes arbeidsutvalg, personalet og verneombud i Trekanten barnehage. Valg av arkitektfirma: Etter utlysning på Doffinbasen meldte to arkitektfirmaer sin interesse: Firmaet Ottar arkitekter A/S Firmaet Østgaard arkitekter A/S Firmaet Østgaard arkitekter ble valgt på grunn av deres tidligere erfaringer med å tegne barnehager. Barnehage og helsestasjon i samme bygg. En samlokalisering av barnehage og helsestasjon må gi muligheter til å utvikle samarbeidet utover det som gjøres i dag for å bedre tilbudet til brukerne, bygget er derfor tegnet med felles administrasjon i 2. etg. I byggets 1. etg ligger barnehagens baser, arealer til Åpen barnehage, venterom og resepsjon for helsestasjon. Barnehagens fellesareal, Åpen barnehage og helsestasjonens venterom er til dels atskilt med elementer som kan åpnes slik at det blir stor fleksibilitet i bruken av arealer. Bygget har universell utforming. Driftsmodell for barnehagen: Modellen er basert på Skimodellen det vil si en utvidet driftsmodell. Avdelingene for barn over 3 år kan ta imot 27 barn (ordinær avdeling har 18 barn i denne aldersgruppa) og småbarnsavdelingene vil kunne ta imot 14 barn (ordinær småbarnsavdeling har 9 barn) Barnehagen har 6 baser hvorav fire baser kan romme maks. 27 barn hvis alle er over 3 år og 2 baser som kan tilby 14 plasser dersom alle barna er under 3 år. Basene er tilrettelagt for både små og store barn, og vil kunne gi den fleksibiliteten som er nødvendig for til enhver tid å kunne tilby de plassene som etterspørres over og under 3 år. Ved ordinær avdelingsinndeling ville størrelsen på denne barnehagen gitt rom for 9 avdelinger Bygget må kunne ivareta behovet for barnehageplasser inntil eventuelt nye store boligfelt vedtas. Størrelsen på bygget tilsier at det vil være overkapasitet flere år framover i henhold til befolkningsprognosene for Sørumsand skolekrets. Samtidig registrerer både helsestasjonen og barnehagesekjonen en større økning i aldersgruppa under 3 år, enn over 3 år. Disse barna opptar to plasser. I Blaker og Fjuk skolekrets viser prognosene en klar underdekning. Erfaringsmessig ligger behovet for barnehageplasser lavere i disse skolekretsene enn i de øvrige. I påvente av eventuelle nye plasser i Blaker, kan barna tilbys plass i den nye barnehagen. På Sørumsand er det i dag tre familiebarnehager som i hovedsak tilbyr plasser til barn under 3 år. Erfaringer fra hovedopptak viser at det er svært få familier som primært søker om plass i familiebarnehage. Ved en eventuell nedleggelse av familiebarnehagene vil dette utgjøre en småbarnsavdeling i den nye barnehagen. Åpen barnehage. Side 15 av 27

16 Sak 8/07 Det er lagt inn 40 m 2 ekstra areal til drift av Åpen barnehage. Arealet er lagt inntil barnehagens fellesareal og vil kunne utvides ved behov. Åpen barnehage er et tilbud til foreldre/foresatte som ikke har barnehageplass. Tilbudet ledes av førskolelærer. Det forutsettes at foreldrene er sammen med barna i barnehagen. Det gis statlig driftstilskudd til drift av Åpen barnehage. Åpen barnehage kan organiseres på ulike måter med varierende åpningstid. Nes og Nannestad kommuner har erfaring med å ha Åpen barnehage samlokalisert med helsestasjon. Deres erfaringer er at denne driftsformen er et godt forebyggende tiltak hvor foreldre kan få veiledning i sin oppdragerrolle og treffe andre småbarnsforeldre. Det foreslås at det legges fram egen sak om drift av Åpen barnehage i løpet av Helsestasjon: Ved utforming av de nye lokalene har det vært viktig å få lokaler som er hensiktsmessige og med tilstrekkelig areal. Helsestasjonenes lokaler må ha kapasitet til å kunne betjene den økningen i antall brukere som prognosen tilsier. Det har vært viktig å utforme lokalene slik at de muliggjør fleksibel drift innenfor områdene svangerskapskontroll, helsestasjon for barn 0-6 år, helsestasjon for ungdom og reisevaksinering. Det har vært viktig å ta hensyn til driften slik den organiseres i dag, men like viktig at helsestasjonen skal ha potensial for endrede driftsformer i tiden som kommer. Arbeidsplassene er organisert slik at det kan jobbes effektivt. Det er lagt til rette for samtaleplasser der taushetsplikten kan overholdes. Avdeling for helsefremmende arbeid vil ha brukere tilstede i begge etasjer i bygget. Derfor er det viktig med universell utforming av lokalene, slik at de er tilgjengelig for brukere med ulikt funksjonsnivå. Utnyttelse av tomt. Ved å plassere bygget slik skisseprosjektet viser er følgende elementer ivaretatt: o Hensiktsmessing adkomst fra parkeringsplass til helsestasjon og barnehage o Adkomst til helsestasjon og Åpen barnehage uten å berøre barnehagens utelekeplass. o Skogområdet som grenser til jernbanen er tatt inn i barnehagens utelekeplass o Nødvendig omlegging av eksisterende ledningsnett o Kommunestyrets vedtak til en løsning for gangvei over idrettsplassen Byggets plassering forutsetter riving av eksisterende barnehage ved byggestart og krever midlertidige lokaler for barnehagen i byggeperioden. Midlertidige lokaler. I byggeperioden vil barnehagen ha midlertidige lokaler i den største paviljongen som brukes av Bingsfoss ungdomsskole inntil ny skole ferdigstilles. Avdeling Sletta avvikles fra det tidspunktet de midlertidige lokalene tas i bruk. Dette vil lette driften av Trekanten barnehage. Paviljongens størrelse er slik at det vil være mulig å tilby flere plasser enn det Trekanten tilbyr i dag. Det vil være mulig å få til et tilfredsstillende uteområde for barnehagen, som på grunn av byggenes plassering blir godt skjermet fra ungdomsskolen og Glomma. Dersom det ved årets hovedopptak skulle vise seg å være behov for flere barnehageplasser enn den leide paviljongen kan godkjennes for, vil det være aktuelt å benytte Sørum kommunens paviljong som ligger på samme området. En mulighet i tillegg er å videreføre barnehagedrift på Sletta inntil ny barnehage står ferdig. Dersom dette skulle vise seg å bli nødvendig, vil en komme tilbake til dette i en egen sak etter 28.februar som er søknadsfrist for hovedopptak 2007/2008. Forhold til eksisterende plandokumenter: Årsbudsjett 2006 Handlingsprogram med Økonomiplan Forhold til gjeldende vedtak: Side 16 av 27

17 Sak 8/07 Årsbudsjett 2006 Handlingsprogram med Økonomiplan Kommunestyresak 44/06- Delrapport fra forprosjekt: Ny barnehage ved idrettsparken. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Det gis investeringstilskudd ved etablering av nye barnehageplasser. Tilskuddet skal dekke deler av anleggskostnadene (tomte- og byggekostnader) ved nybygg slik at investeringstilskuddet reduserer finansieringsbehovet ved etablering av plasser. Investeringstilskuddet blir avkortet i hht. momskompensasjonsbeløpet. For dette bygget vil momskompensasjonen overstige maksimalsummen for investeringstilskudd. Kommunen vil derfor ikke få utbetaling via investeringstilskuddet. Sørum kommunale eiendomsselskap har derfor valgt å beregne husleie for barnehagen av investeringen eksklusive merverdiavgiften Fra gis det tilskudd til etablering av faste plasser i midlertidige barnehagelokaler. Nærmere regler for ordingen vil bli gitt i rundskriv. Tilskuddssatsen er på kr pr barn på heltidsplass og kr 4200 per barn på deltidsplass. På grunn av usikkerhet knyttet til tilskuddsordningen er det så langt ikke lagt inn i beregningene. Antall kvadratmeter og fordeling mellom barnehage og helsestasjon: Byggets bruttoareal er på 2048 m 2. Kjeller er 200 m 2, 1 etg er 1427 m 2 og 2 etg er 421 m 2. Fordelt på følgende måte mellom barnehage og helsestasjon: Barnehage: 73 % Helsestasjon: 27 % Beskrivelse Fordeling barnehage og helse Bhg 73 % Helse 27 % Sum bhg og helse Forprosjekt Reguleringsplan Riving av eksisterende barnehage Bygg og utomhus Inventar til barnehage og helse (Fordelingsnøkkel ikke benyttet) % uforutsett Prisstigning 1 år 5 % Sum barnehage og helsestasjon Sum helse Totalsum inkl.mva Det er en del momenter i dette prosjektet som øker prosjektprisen i forhold til det som er normalt: Dette er: Pga. dårlig grunnforhold må hele bygget pæle Eksisterende vann og avløpsanlegg samt fiberkabel som går over eiendommen samt må flyttes og legges nytt Eksisterende strømkabel har ikke tilstrekkelig kapasitet, det må legges ny kabel fra trafo Gangvei inkl. belysning over idrettsplassen flyttes til å gå forbi bygningen Vendehammer i enden av Idrettsveien Sum inkl.mva Side 17 av 27

18 Sak 8/07 Energi/oppvarming av bygget: Det er valgt å følge statens anbefaling om vannbåren varmesystem i bygg over 1000 m2. Dette gjør oss fleksibel i forhold til energibærere. Fleksibilitet i energibærer betyr at man har flere måter å varme opp vannet som skal brukes til oppvarming av gulvarme og radiatorer. Tradisjonelt benytter man seg av elkjel for å kunne bruke strøm og oljekjel for bruk av fyringsolje. Andre oppvarmingskilder kan være fyring med pellets, tilknytting til fjernvarmeanlegg, grunnvarm via varmepumpe. For å få muligheten til dette krever det større areal til fyringsanlegg og større investeringer i tekniske anlegg. Vi anser det for viktig at man ved nybygging og større ombygginger investerer i oppvarmingssystem som åpner for denne fleksibiliteten. Det gir senere mulighet for velge andre fyringsformer og ikke kun ha låst seg til elektrisk oppvarming via panelovner. Når vi har en kombinasjon av el-kjel og oljekjel som planlagt ved dette bygget har vi mulighetene til å få en billigere nettleie på el-kjelen i form av uprioritert kraft. Vedlikehold: Det legges opp til at man på investeringstidspunktet legger inn bygningsmessige kvaliteter innvendig og utvendig som skal redusere vedlikeholdsbehovet i byggets levetid. Ønske er at man får muligheten til å velge materialer med lange vedlikehold og utskiftingsintervall for å oppnå lavere årskostnader og levetidskostnad. Dette krever normalt at man må akseptere en noe større investeringskostnad. Husleieberegninger: Seksjonens husleie til SKE Seksjonens husleie til SKE Barnehage kapital uten mva Helse kapital med mva SK Eiendom Drift SK Eiendom Drift Forvaltning Forvaltning Kapital Kapital Vedlikehold Vedlikehold Totalt SK Eiendom Totalt SK Eiendom Tomtekostnader: Tomtekostnader kommer i tillegg ved kjøp av arealer (fra grunneier gbnr. 46/1) til Sørumsand Idrettsforening som erstatning for tapte aktivitetsflater. DRIFT AV MIDLERTIDIGE LOKALER I BYGGEPERIODEN Økte kostnader ved drift av barnehagen i midlertidige lokaler vil beløpe seg til kr Leie, strømutgifter, opparbeidelse av lekeplass, istandsetting av areal etter bruk og flyttekostnader er inkludert i beløpet. Kostnadene dekkes av økte inntekter gjennom statlige driftstilskudd og foreldrebetaling, da størrelsen på paviljongen muliggjør å øke antall barn utover det barnehagen tilbyr i dag. Drift, vedlikehold av ny barnehage og helsestasjon: Barnehage: Kommunen mottar skjønnsmidler blant annet for å kompensere for økte netto merutgifter ved opprettelse av nye barnehageplasser. Beregningene gjøres på bakgrunn av gjennomsnittskostnader ved nye plasser på landsbasis. Regjerningens mål er at barnehagereformen skal være fullfinansiert. Tabellen nedenfor viser kostnader ved to ulike alternativer sammenliknet med dagens driftsmodell. Nåværende Trekanten barnehage: Totalt antall barn: 50 Under 3 år: 5 Over 3 år: 44 Ny bhg. alternativ 1: Totalt antall barn: 129 Under 3 år: 34 Over 3 år: 95 Ny bhg. alternativ 2: Totalt antall barn: 123 Under 3 år: 42 Over 3år: 81 Side 18 av 27

19 Sak 8/07 Kostnader Netto segment Pris pr. plass Driftsmodellen vil kunne ha mange mulige alders- og gruppesammensetninger. Alternativ 1 viser at kostnad per barn vil være lavere enn ved dagens drift. Alternativ 2 viser en noe høyere kostnad per barn enn ved dagens drift. Dette kan forklares ved et høyere antall småbarnsplasser i alternativ 2. Småbarnsplassene er dyrere enn storebarnsplassene og øker kostnadene per plass. Helsestasjon: Nye lokaler for helsestasjonen vil medføre økte driftsutgifter på kr som er knyttet til økning i husleie og kommunale avgifter. Økningen må ihensyntas i kommende økonomiplan. Bærekraftig utvikling: Tettstedet Sørumsand vil få en stor ny barnehage og helsestasjon med sentral beliggenhet. Samlokaliseringen vil åpne muligheter for et tettere samarbeid mellom de to virksomhetene og kunne føre til et bedre tilbud til innbyggerne. En eventuell Åpen barnehage vil være et nytt tilbud til innbyggerne i Sørum, og dekke et behov for foreldre og foresatte som er hjemmeværende med barn i førskolealder. Erfaringer fra andre kommuner viser at dette er et godt forebyggende tiltak i forhold til å fange opp problemer tidlig. Bygget har gode fleksible løsninger slik at det kan benyttes til større møter/arrangementer. Ny barnehage og helsestasjon vil medføre ny og bedre adkomst til Sørumsand Idrettspark og nye parkeringsplasser både for idrettsparken og Sørumsand sentrum. Idrettsvegen som er svært smal vil få redusert trafikk, samtidig som det blir gang og sykkelveg mellom Idrettsvegen og Parkvegen. Sørumsand Idrettsforening har fått utvidet sine arealer og vil kunne gi et bedre tilbud til flere barn og unge enn i dag. Bemanningskonsekvenser: Behovet for økt bemanning i barnehagen følger kravene i lov om barnehager 18 og forskrift om pedagogisk bemanning 1. For helsestasjonen er det ingen konsekvenser i forhold til nåværende bemanning Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Barnehagens Samarbeidsutvalg Arbeidsmiljøutvalget Alternative løsninger: Det foreslås ikke alternative løsninger. Vurdering: En ny tidsriktig barnehage og helsestasjon sentralt på Sørumsand vil kunne ha muligheter til å utvikle nye samarbeidsformer og bli et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet i kommunen. Barnehagen har en størrelse og fleksibilitet i planløsningen som bidrar til å kunne imøtekomme ulike behov i søknadsmassen, som igjen er en forutsetning for å kunne imøtekomme kravet om full barnehagedekning og en mulig framtidig barnehagerett. Side 19 av 27

20 Sak 8/07 Utskrift av saken til: Samarbeidsutvalget i Trekanten barnehage Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 20 av 27

21 Sak 9/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 9/07 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - VALG AV NYTT STYREMEDLEM Arkivsaknr: 07/179 Saksbehandler: RKO/RKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 031 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 9/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Erik Vea velges som nytt styremedlem i Bingsfosshallen i Sørum KF etter Ida Charlotte Johre. Tidligere behandlinger: Side 21 av 27

22 Sak 9/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/179 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - VALG AV NYTT STYREMEDLEM K-kode: 031 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Erik Vea velges som nytt styremedlem i Bingsfosshallen i Sørum KF etter Ida Charlotte Johre. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Tidligere seksjonsleder for kulturseksjonen Ida Charlotte Johre har sagt opp sin stilling i Sørum kommune. Det innstilles på at seksjonsleder Erik Vea overtar Johres styreverv i Bingsfosshallen i Sørum kommune KF. I følge kommuneloven 65 nr. 3 er det kommunestyret selv som velger styremedlemmer til kommunale foretak. Vedlegg: Ingen. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Vedtekter for Bingsfosshallen i Sørum kommune KF av Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tidligere seksjonsleder for kulturseksjonen Ida Charlotte Johre har sagt opp sin stilling i Sørum kommune. Som følge av dette bør det i hennes sted velges nytt styremedlem til Bingsfosshallen i Sørum KF. Saksopplysninger: I følge kommuneloven 65 nr. 3 er det kommunestyret selv som velger styremedlemmer til kommunale foretak. Vedtektenes 7, om styrets sammensetning, lyder slik: Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret for kommunevalgperioden. Styret skal fortrinnsvis settes sammen slik: To representanter valgt av kommunestyret, rådmannen eller den rådmannen bemyndiger og to representanter fra kulturlivet i Sørum kommune, fortrinnsvis en fra Idrettsrådet og en fra Kulturforum. Kommunestyret velger selv styrets leder og nestleder. Det er styreplassen som fortrinnsvis er forbeholdt rådmannen eller den rådmannen bemyndiger som skal velges. Vurdering: Side 22 av 27

23 Sak 9/07 Det er ønskelig at seksjonsleder for kulturseksjonen innehar den ovenfornevnte styreplassen. Erik Vea har overtatt som ny seksjonsleder og anbefales derfor som nytt styremedlem. Utskrift av saken til: Bingsfosshallen i Sørum KF v/daglig leder Seksjonsleder for kulturseksjonen Erik Vea Saksbehandler Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 23 av 27

24 Sak 10/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 10/07 Sakstittel: LYDVEGGER I BINGSFOSSHALLEN Arkivsaknr: 06/4764 Saksbehandler: RKO/RKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget /07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Sørum kommune bevilger ikke tilskudd til oppsetting av lydskillevegger i Bingsfosshallen. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 4/07 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Sørum kommune bevilger ikke tilskudd til oppsetting av lydskillevegger i Bingsfosshallen. Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre fram slikt utsettelsesforslag: Saken oversendes til styret for Bingsfosshallen i Sørum KF til uttalelse før saken behandles i økonomiog administrasjonsutvalget. Høyres forslag ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Saken oversendes til styret for Bingsfosshallen i Sørum KF til uttalelse før saken behandles i økonomiog administrasjonsutvalget. Side 24 av 27

25 Sak 10/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/4764 Sakstittel: LYDVEGGER I BINGSFOSSHALLEN K-kode: 223 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Sørum kommune bevilger ikke tilskudd til oppsetting av lydskillevegger i Bingsfosshallen. Økonomi- og administrasjonsutvalget har tidligere behandlet en anmodning fra Bingsfosshallen i Sørum KF om tilskudd til oppsetting av lydskillevegger. Saken ble oversendt Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Da tilbakemelding er mottatt fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF, fremmes ny sak for Ø/A. Vedlegg: 1. Brev av fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF m/div. vedlegg. 2. Ettersendes: Utskrift av behandlingen i styret for Bingsfosshallen i Sørum KF. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak i sak 57/06. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok i sak 22/06 å oversende sak til økonomi- og administrasjonsutvalget med innstilling om at de to nettskilleveggene i Bingsfosshallen erstattes av lydskillevegger, samt at det bygges to skillevegger med dør på galleriet. Økonomi- og administrasjonsutvalget behandlet saken i møte den og fattet følgende vedtak, sak 57/06: Økonomi- og administrasjonsutvalget stiller seg positiv til å yte tilskudd til oppsetting av lydskillevegger i Bingsfosshallen i Sørum KF: 1. Saken oversendes Sørum kommunale eiendomsselskap KF for gjennomføring av forprosjekt og utlysing av anbudskonkurranse. 2. Når kostnadene for oppsetting av lydskillevegger er klarlagt på bakgrunn av anbudskonkurranse, fremmes ny sak til Ø/A. 3. På bakgrunn dialogen mellom styreleder for Bingsfosshallen i Sørum KF og Akershus fylkeskommune, inngås det skriftlig avtale om utgiftsdekning både for investeringene og drifts- og vedlikeholdsutgifter. Om sakens øvrige bakgrunn vises det til saksfremlegget i ovennevnte sak, hvor det blant annet fremgår: Bingsfosshallen i Sørum KF benyttes til kroppsøving for Sørumsand videregående skole og Bingsfoss ungdomsskole. Det har kommet klage fra skolene samt fra flere av kveldsbrukerne om lydforholdene i salen når det kjøres parallelle partier med idrett med nettskillevegger. Det er ønskelig med lydskillevegger. Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har ikke økonomiske rammer til å sette opp lydkillevegger selv og søker derfor Sørum kommune og Akershus fylkeskommune om tilskudd til å sette dem opp. Styret anser det som et viktig tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for lærere og elever samt som et godt tiltak for å øke fleksibiliteten og sambruken i hallen. Side 25 av 27

26 Sak 10/07 Saksopplysninger: Saken ble i tråd med vedtaket oversendt til Sørum kommunale eiendomsselskap KF for gjennomføring av forprosjekt og utlysing av anbudskonkurranse. I oversendelse fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF av følger - Tegninger av hallen som viser plassering av nye vegger og dører - Budsjettpris på heisevegger - Samlet kostnadsoverslag I følgebrevet fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF heter det blant annet at Bingsfosshallen ikke er prosjektert eller tilrettelagt for å kunne sette opp heisevegger av ønsket type. Derfor er arbeidene rundt tilpasningen store. I tillegg er det store kostnader forbundet til ventilasjon, oppvarming og rømningsveier. Videre heter det at det er tvilsomt om effekten av heiseveggen vil bli lik forventningene med tanke på lydgjennomgang. I vår forespørsel kan firmaet kun garantere 30dB. Dette kan kanskje være noe bedre hos andre leverandører, men stor økning er tvilsomt. Forhold til eksisterende plandokumenter: Ingen. Forhold til gjeldende vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak av i sak 57/06. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Sørum kommunale eiendomsselskap har estimert en totalsum på kr for hele prosjektet. Akershus fylkeskommune har tidligere samtykket til å bidra med et beløp oppad begrenset til kr Drift, vedlikehold: Det forutsettes at drifts- og vedlikeholdskostnader dekkes av Bingsfosshallen i Sørum KF og Akershus fylkeskommune. Bærekraftig utvikling: Oppsetting av lydskillevegger vil føre til noe mindre støy for de som benytter hallen. I så henseende vil det ha en positiv arbeidsmiljømessig effekt. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei. Alternative løsninger: Man kan bevilge midler fra Ø/As disposisjonspost, alternativt at Sørum kommunale eiendomsselskap KF som eier hallen, dekker investeringene som nedbetales ved økt husleie. Vurdering: Etter en nærmere utredning av prosjektet, har det vist seg at kostnadene vil bli betydelig større enn først antatt. I tillegg har rådmannen lagt vekt på den noe begrensede effekt lydskilleveggene antas å få, samt at rådmannen ikke anser det som et påkrevet arbeidsmiljømessig tiltak å sette opp lydskillevegger. Side 26 av 27

27 Sak 10/07 På denne bakgrunn, mener rådmannen at tiltakets kostside langt overskrider dens nytteside, og anbefaler derfor at tilskudd ikke innvilges. Utskrift av saken til: Bingsfosshallen i Sørum KF v/daglig leder Sørum kommunale eiendomsselskap KF v/daglig leder Økonomisjefen Akershus fylkeskommune v/direktør for Bygg og Innkjøp, Tom Kr. Hansen Saksbehandler for effektuering Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 27 av 27

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer