ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen"

Transkript

1 BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN KOMMUNE ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen Dato : Mai 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter : VSO Consulting AS RIB, RIV, RIE, RIAKU, RIBR Rambøll LARK Byggherre :

2 VSO CONSULTING INNHOLDSLISTE 1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN 3 Entrepriseform: 4 Planlagt oppstart og ferdigstillelse KORT OM OPPDRAGSGIVER FORBEHOLD OM TILLATELSER ELLER FINANSIERING ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONKURRANSEREGLER 5 Spesielle konkurranseregler KUNNGJØRING TILBUDSÅPNING KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET BEFARING OG INFORMASJONSMØTE TILBUDETS UTFORMING ORGANISERING AV TILBUDSDOKUMENTENE Språk TILBUDETS INNHOLD AVVIK OG FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD DELTILBUD OFFENTLEGLOVA LEVERING AV TILBUDET VEDSTÅELSESFRIST TILBUDSKOSTNADER TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SOLIDITET TILBYDERS TEKNISKE OG FAGLIGE KAPASITET 10 2

3 1 Innbydelse v/ Eiendomsforvaltningen innbyr entreprenører med dokumentert kvalifikasjon og kapasitet til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med bygging av Nye Brevik oppvekstsenter og flerbrukshall. 1.1 Kort om anskaffelsen Prosjektets beliggenhet: 3 Chrystiesgate 1, 3950 Brevik Orientering om prosjektet: Området har godkjent reguleringsplan. har vedtatt å bygge Nye Brevik oppvekstsenter som omfatter barneskole, trinn 1 tom. trinn 7, 5.avd. barnehage og ny fleridrettshall i tilknytning til dagens idrettsbygg, paviljong 8. Barneskolen trinn 1. tom. trinn 7 er dimensjonert for 200 elever, 5. avdelingsbarnehage er dimensjonert for 82 barn. Som et resultat av en makeskifteavtale med Brevik Idrettslag skal det bygges en ny idrettshall med innvendig mål på 24 x 35 meter som kan deles inn med en basishall (turnhall) og en hall med fri spilleflate. Hallen skal bygges i tilknytning til dagens paviljong 8 (idrettsbygg), som også omfatter lokaler for Brevik Idrettslag (klubblokale). Oppvekstsenteret ligger inne med følgende areal i detaljprosjektet: Oppvekstsenter BTA m² Barnehagedelen 780 Skoledelen Sum Resultat av maskeskiftavtalen med Brevik Idrettslag er at Nye Brevik oppvekstsenter bygges på en oppfylt flat tomt i tilknytning til idrettslagets anlegg. Tomten ligger nord for dagens oppvekstsenter. Dagens oppvekstsenter består av 8 frittstående paviljonger. Paviljong betjener barnehagen, paviljong betjener barneskolen. Paviljong 1. tom. 6 skal rives som en separat entreprise våren 2017 etter at Nye Brevik oppvekstsenter er tatt i bruk Riving av paviljong 7 er en del av generalentreprisen Paviljong 8 (idrettsbygget) beholdes, men skal restaureres noe. Bl.a. skal det etableres ny adkomst til garderobene nedre plan fra nord,ny ventilasjon og en del omgjøring av eksisterende garderobeanlegg. Det skal etableres heis mellom garderobeanleggene og øvre plan som består av svømmebasseng og gymsal. Ny flerbrukshall bygges i tilknytning til paviljong 8. Dagens gymsal skal brukes til teknisk rom og lager. Paviljong 8 og ny flerbrukshall BTA m² Eksisterende garderober u.etg 430 Ombygging eksisterende gymsal 296 Ny flerbrukshall 936 Sum Den regulerte tomten for oppvekstsenteret er på drøyt 15 mål og avgrenses av Breviksvegen (Rv 354) mot vest, eksisterende oppvekstsenter mot syd, Bullåsen mot nord og idrettsanlegget til Brevik

4 Idrettslag mot øst. Grunnundersøkelser er foretatt. Her er det funnet dybder til fjell varierende fra ca. 1,5 til 15 meter, hvorav de øverste 1,5 2 meter fyllmasse over sand og silt. De største dybdene til fjell ligger i den nordlige delen og det ser ut som en dyp kløft under deler av den nordlige fløyen (skoledelen). Fundamenteringen er planlagt løst med spissbærende peler der det er dypest ned til fjell og stripefundamenter der dybden til fjell er grunt. Fagområder: Bygg Elektro VVS Heis Entrepriseform: Prosjektet vil bli utført på basis av følgende entrepriseform, og følgende kontrakts standard: Prosjektet vil bli utført som Generalentreprise Avtaledokument vil bli basert på NS 8405:2008 Planlagt oppstart og ferdigstillelse. Oppstart: September 2015 Ferdigstillelse: november 2016 Innflytting Kort om oppdragsgiver Oppdragsgiver for utbygging av Breivik oppvekstsenter er, Eiendomsforvaltningen, org. Nummer Forretningsadresse: Rådhusgata PORSGRUNN Postadresse: Postboks PORSGRUNN 1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering Byggesak: Rammetillatelse er gitt Finansiering/ godkjenning: Det tas forbehold om endringer og avvik, herunder tilfredsstillende budsjettdekning, som kan medføre politisk behandling og derved påvirke realisering av prosjektet, eller dets framdrift. 4

5 2.0 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 2.1 Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse jfr Lov om offentlige anskaffelser. Informasjon om regelverket er å finne på Lovdatas internettsider 2.2 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser av nr. 69, samt tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser av nr Informasjon om regelverket er å finne på Lovdatas internettsider For denne anskaffelsen gjøres gjeldende forskriftens Del I og Del III (anskaffelser over EØSterskelverdiene). Spesielle konkurranseregler Norsk Standard blankett 8405A:2008 Formular for utførelse av bygge- og anleggsarbeider skal benyttes som kontrakt. Tilbudet skal sammenstilles i tilbudsskjemaet. Samtlige punkter skal være utfylt for at tilbudet skal betraktes som fullstendig. Det er ikke anledning til å komme med alternative tilbud til denne forespørselen. Dersom det i beskrivelse er definert et produkt ved produktnavn, er det anledning til å prise alternative produktet med tilsvarende egenskaper. Det må vedlegges dokumentasjon på norsk fra et klassifiseringsselskap for å sikre at produktet har tilsvarende egenskaper (behov avklares innenfor avklaringsfrist). Dette forholdet skal oppgis i tilbudsbrevet med henvisning til aktuelle poster. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med stedlige forhold som kan ha betydning for hans arbeider og tilbud. Utsendelser som referater fra befaringer, møter og lignende, samt informasjon om presiseringer/ endringer regnes med som en del av konkurransegrunnlaget, når det skjer i tilknytning til denne konkurransen. 2.3 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort på Doffin / TED (http://www.doffin.no/) 2.4 Tilbudsåpning Lukket tilbudsåpning, åpning vil bli foretatt umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. 5

6 3. Grunnlag for tilbudet 3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning Anbudsdokumentene er satt opp etter følgende standard: NS 3450:2014 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, Redigering og innhold Entreprise og kontrakt er basert på følgende forskrifter, lover og standarder: FOR Forskrift om offentlige anskaffelser LOV Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetslova). NS 3420:2014 Beskrivelsessystem bygg og anlegg. NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Kommunikasjon/distribusjon av tegninger m.v. Henvendelse til tiltakshaver i forbindelse med anbudet, skal rettes til: v/ Svein Henriksen Korrespondanse påføres følgende overskrift: "Nye Brevik oppvekstsenter Svar vil bli anonymisert og lagt ut på Doffin / Ted Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er: 10 arbeidsdager før innlevering 3.3 Befaring og informasjonsmøte Tilbudskonferansen/ befaring avholdes: Adresse: Brevik Oppvekstsenter Chrystiesgt. 1 Brevik Tidspunkt: Tirsdag kl 12:00 6

7 4. Krav til tilbudet 4.1 Tilbudets utforming Organisering av tilbudsdokumentene Anbudet skal settes opp og organiseres på følgende måte: 1) Signert tilbudsbrev med pris. 2) Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskravene, se punkt 5 i del I, Konkurransebeskrivelsen. 3) Dokumentasjon vedrørende tildelingskriteriene, herunder utfylte priser og prissammendrag, se punkt 6 i del II, Konkurransebeskrivelsen Språk Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være utformet på Norsk 4.2 Tilbudets innhold Avvik og forbehold Forbehold skal angis med pris konsekvenser. Tilbud som inneholder forbehold som ikke er priset og / eller ikke lar seg beregne, blir forkastet Alternative tilbud Alternative tilbud aksepteres ikke Deltilbud Deltilbud aksepteres ikke. 4.3 Offentleglova Øvrige tilbydere kan kreve innsyn i tilbudsdokumentene. Innsyn vil bli gitt i henhold til offentleglova. (https://www.regjeringen.no/nb/tema/lov-og-rett/innsikt/offentleglova- 2/id590264/) Hvis tilbyder mener å ha bedriftshemmeligheter, skal det legges ved et digital utgave av tilbudet. Dette merkes med «Sladdet utgave». 4.4 Levering av tilbudet Tilbudsdokumentene skal leveres på papirformat i ett eksemplar, med unntak av beskrivende mengdefortegnelser som leveres digitalt på minnepenn eller CD, både som pdf og som G-PROG Linker-fil. G-Prog Linker kan lastes ned fra 7

8 4.4.1 Leveringsadresse Tilbudet sendes: Postboks Porsgrunn (Obs! Unngå ekspresspost til postboksadresse) eller leveres: Servicesenteret Storgata Porsgrunn Innpakning, format og kopier Tilbudet skal leveres i anonymisert lukket innpakning og være merket med: Tilbud Generalentreprise Nye Brevik oppvekstsenter Tilbudsfrist Frist for mottak av tilbud er: kl. 12: kl. 12: Vedståelsesfrist Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp. 4.6 Tilbudskostnader Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet, vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. Det forutsettes at evt. behov for plotting og kopiering dekkes av den enkelte tilbyder, og at også underentreprenører/ leverandører gjøres oppmerksom på dette. Tegninger og beskrivende mengdefortegnelse gjøres tilgjengelig med nedlasting fra Doffin. 8

9 5. Kvalifikasjonskrav Her er det angitt krav som må tilfredsstilles for å kunne delta i konkurransen, og hvordan kravene skal dokumenteres ivaretatt. Manglende dokumentasjon, eller mangelfull oppfyllelse av krav, kan medføre at tilbyder blir avvist. Oppdragsgiver tar forbehold om å innhente offentlig tilgjengelig informasjon, eller supplerende opplysninger og dokumentasjon fra tilbyder, dersom dokumentasjon framlagt i tilbudet medfører tvil om at kvalifikasjonskravene er tilfredsstilt. 5.1 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Registrering i foretaksregisteret kopi av firmaattest. Sentral godkjenning av foretak kopi av godkjenningsbevis. Alternativt kan det legges fram dokumentasjon på at foretaket har fått lokal godkjenning og blitt gitt ansvarsrett for tiltak i tiltaksklasse 2 i løpet av de siste to år. Lærlingeordning dokumentasjon som viser tilknytning til en godkjent lærlingeordning og opplysninger om antall lærlinger på tilbudstidspunktet. Lønns- og arbeidsvilkår egenerklæring som viser til at ansatte hos leverandøren, og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, slik det framgår av Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter nr. 112., jfr. også ILO-konvensjon nr. 94. Bruk av utenlandsk arbeidskraft egenerklæring som sier at alle relevante forhold knyttet til lønn, skatter og avgifter m.v. er i orden, og at leverandøren forplikter seg på forespørsel til å framlegge relevant dokumentasjon til byggherren for gjennomsyn. HMS-erklæring egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i henhold til Internkontrollforskriften. 5.2 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet Attest for betalt skatt og merverdiavgifter kopi av attest utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilstrekkelig økonomisk evne og sikkerhet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsen skal dokumenteres på følgende måte: o Kopi av kredittvurdering/ rating utført av en offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Vurderingen skal ikke være eldre enn 6 mnd, basere seg på siste kjente regnskapstall og inneholde regnskapsinformasjon med nøkkeltall for de siste tre år. Kredittvurderingen skal konkludere med at foretaket er kredittverdig. Dersom regnskapet viser negative tall/ underskudd i ett, eller begge, av de to siste år må det i tillegg framlegges bekreftelse fra finansieringsinstitusjon om at denne vil stille sikkerhet med 5 % utover det som framgår av de alminnelige kontraktsbestemmelsene. Ansvarsforsikring kopi av forsikringsbevis som dokumenterer tilfredsstillende ansvarsforsikring etter NS 8405 pkt

10 5.3 Tilbyders tekniske og faglige kapasitet Tilbyders egnethet dokumenteres med kort beskrivelse av, og attester fra, minimum to relevante prosjekter gjennomført siste fem år. Relevante prosjekter i denne sammenheng vil være større offentlige bygg gjennomført som general- eller hovedentreprise. Etter en ny gjennomgang har, eiendomsforvaltningen valgt å endre denne teksten til: Relevante prosjekter i denne sammenheng vil være større bygg gjennomført som general-, hoved- eller totalentreprise. Tilbyders kapasitet dokumenteres ved en oversikt over foretakets totale bemanning, herunder mannskapsstyrke og administrativ bemanning, CV-er for nøkkelpersonell ansvarlig for gjennomføring av kontrakten: o Prosjektleder o Byggeplassleder o ITB-koordinator Kravspesifikasjon for overnevnte nøkkelpersoner: Prosjektrolle Generalentreprenørens prosjektleder Byggeplassleder ITB koordinator Formell utdannelse (minimumskrav) Ingeniør/Bachelor, eller høyere grad, med relevant fagkombinasjon. Ingeniør/Bachelor, eller høyere grad, med relevant fagkombinasjon. Ingeniør/Bachelor, eller høyere grad, med relevant fagkombinasjon. Prosjektkompetanse / erfaring (minimumskrav) Prosjektleder for 2 bygg med entreprisekostnad for begge byggene samlet på minst 75 mill. kr. eks. mva. Dokumentert erfaring fra hoved- og generalentrepriser. Minst 10 års samlet erfaring fra ett eller flere av følgende områder: prosjektleder, anleggsleder, byggeleder, prosjekteringsgruppeleder, rådgivende ingeniør eller annen relevant erfaring. Byggeplassleder for minimum 2 bygg over m2 BTA. Minst 5års samlet erfaring som byggeplassleder Dokumentert erfaring fra hoved- og generalentrepriser. Referanser til minst 2 prosjekter over 2000 m2 som ITB koordinator Kravspesifikasjonen er å anse som minimumskrav. Disse skal også kunne tilfredsstilles ved bytte av person, ved endrede ansettelsesforhold, sykdom etc. For generalentreprenørens prosjektleder kan krav til formell utdannelse reduseres til minimum 2-årig relevant fagskoleutdannelse forutsatt dokumentert 20 års samlet erfaring fra ett eller flere av følgende områder: Prosjektleder, anleggsleder eller byggeplassleder. 10

11 Erfaring for 2 bygg med entreprisekostnad og erfaring fra hoved- og generalentreprise som beskrevet under prosjektkompetanse / erfaring opprettholdes. For byggeplassleder og ITB-koordinater kan kravet til formalkompetanse kompenseres ved dokumentert økt relevant prosjektkompetanse utover det som fremkommer i tabellen over. Prosjektleder og byggeplassleder skal presentere seg i et eget møte etter at tildeling har funnet sted, men før kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver ser det som en stor fordel at personene i de 3 nøkkelrollene har samarbeidet i ett eller flere prosjekt tidligere. Opplysningene kan gis i eget vedlegg, Skjema for dokumentasjon av tilbyders tekniske kvalifikasjoner, eller annen måte tilbyder finner hensiktsmessig. 6. Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil bli gjort på bakgrunn av lavest pris. I vurderingen vil totalkostnaden for oppdragsgiver bli lagt til grunn: Tilbudssum, eventuelt korrigert for åpenbare feil. Tilbudte timepriser (tilbudssum tillegges timer x gjennomsnittlig timepris for fagarbeidere). Tilbudt påslagsprosent for materialer/ underleverandører (tilbudssum tillegges påslag for et beløp på kr ,- eks. mva). 11

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om service av storhusholdningsmaskiner. Klager anførte at valgte leverandør ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SIA Arcers Att. Ivar Kalnins Katlakalne 11 LV-1073 RIGA Deres referanse Vår referanse Dato 2009/200 06.05.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer