Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV."

Transkript

1 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring Saksbehandler : EHO Dir.tlf.: Saksmappenr : 11/1578 Arkiv: K1-231 FORSKRIFT GEBYRER RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV. Saksdokumenter: Utkast gebyrforskrift (v) Gebyrsammenligning (v) Fradrag og tillegg, ny gebyrstruktur (v) Nord-Odal kommune Nord-Odal kommune GIR IKS Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift datert ; Betalingsregulativ for gebyrer for vann, avløp, renovasjon, slamtømming, plan og byggesak, kart og matrikkelsaker, seksjonering, landbruk, mindre avløpsanlegg, eiendomsmeglere, feiing og andre branntekniske tjenester m.m., gjeldende fra

2 Saksopplysninger: Med dette fremmes forslag til endring av forskrift om gebyrer for tjenester innen kommunalteknikk, landbruk og miljø m.m. Årets utkast til budsjett er blant annet basert på følgende endringer i gebyrer: Renovasjonsgebyr ingen økning, endring i differensiering. Slamgebyret øker med 4 % Kontroll mindre avløpsanlegg, ingen endring Vanngebyret øker med ca 4 % Avløpsgebyret øker med ca 6 % Gebyr for feietjenester og boligtilsyn, ingen endring Gebyr plan, byggesak, matrikkel og utslippssakerøker i takt med indeksregulering (2,51%) av timesats som ligger tilgrunn for det enkelte gebyr. Det er foreslått satser for nytt gebyr for behandling av søknader om salg av fyrverkeri. Det er i tillegg foreslått noen endringer i den øvrige forskriftens ordlyd, blant annet tilpasning til eventuelle endringer i henvisninger til lover og forskrifter. Detaljene fremgår ved å sammenligne forslag til gebyrhefte for neste år, med årets gebyrer. Større endringer er kommentert. Sammenligning av gebyrnivå i nabokommuner er vedlagt saken. Beregning av selvkost Rundskriv H-2140 Retningslinjer for beregning av kommunale selvkosttjenester legger rammene for hvordan gebyr skal beregnes og prises for de tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen. Dette gjelder tjenester som vann, avløp og renovasjon, plan- og byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og feietjenester. Tjenester som skal dekkes til selvkost er ikke finansiert via rammeoverføringene til kommunen. Kommunen kan allikevel, unntatt innen avfallsområdet, velge om den vil subsidiere tjenestene. Kommunestyret har tidligere vedtatt at målet er å følge selvkostprinsippet, det vil si at brukerbetalingen skal legges slik at tjenesten fullt ut finansieres via gebyrer. Dette legges også til grunn nå. Selvkost er definert som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste. Med merkostnader menes kostnader knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle tjenesten. Selvkost er dermed ikke en andel av kommunens totale kostnader, men andel av kommunens variable kostnader som mer eller mindre er proporsjonal med omfanget av tjenesten. Modellen for beregning av selvkost splitter kostnadene opp i tre elementer; Kjerneproduktet, tilleggsytelser og støttefunksjoner. Kjerneproduktet er kostnaden direkte knyttet til produksjonen av tjenesten. Ansatte som er direkte tilknyttet kjerneproduksjonen er imidlertid avhengig av tjenester fra andre deler av kommuneorganisasjonen, for eksempel ledelse og organisering, enkelttjenester, saksbehandling og kundekontakt, fakturering, budsjett, regnskap osv. Støttefunksjoner angir aktiviteter som er pålagt eller på annen måte vil være nødvendig for kommunen som helhet, men som står i et forhold til den enkelte tjeneste som gjør at de vanskelig kan avgrenses, blant annet fordi disse ikke relaterer seg til enkelttjenester eller fordi de benyttes sporadisk. Eksempler kan være personalkontor, bedriftshelsetjeneste mv. Kommunen må derfor foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke

3 overstiger kommunens selvkost. Eventuelt overskudd i selvkostregnskapet innenfor disse områdene skal avsettes til selvkostfond. Selvkostfond kan ikke finansiere investeringer direkte, pengene må benyttes i driftsregnskapet. Det er derfor normalt ikke hensiktsmessig at dette fondet er større enn at det skaper en buffer mot for store svingninger i gebyrene som følge av uforutsette utgifter eller forventet kostnadsøkning. Beregningsmodellen medfører at enkelte ansvarsområder budsjetteres med overskudd, hvor overskuddet skal dekke merkostnadene. Dokumentasjonen av selvkostregnskapet presenteres årlig i kommunens årsmelding som noter til regnskapet. Gebyrregulativet er en forskrift, og skal derfor forhåndsvarsles og kunngjøres. Høringsfristen skal normalt settes til to måneder. Ettersom dette er en endringsforskrift blir høringsfristen satt kortere, slik at den tilpasses kommunestyrets behandling av budsjettet ettersom disse sakene gjensidig påvirker hverandre. Etter vedtak kunngjøres forskriften. Under presenteres foreslåtte endringer i gebyrforskriften for de enkelte tjenestene. Plansaker, byggesaker, kart- og delingssaker, eierseksjonering, landbruk, viltsaker I utkastet til gebyrforskrift er timeprisen justert i henhold til Indeks for kart og oppmålingsarbeider, Statens kartverk, som fra oktober 2010 til oktober 2011 er på 2,51 %. Gebyrene er bygget opp slik at de er basert på en funksjon mellom beregnet gjennomsnittlig tidsforbruk og timeprisen angitt i kapittel B2. I timeprisen ligger i tillegg til standard lønnsog personalkostnader også iberegnet en andel av tilleggstjenester og støttefunksjoner. Det vil derfor variere noe hvor stor økning det blir på de ulike gebyrsatsene. Årsmeldingen for 2010 viser en selvkostgrad på 90 % på plan, 60 % på bygg og 86 % på kart- og oppmåling. Dette er en nedgang i forhold til i fjor. Målet er 100 %, og det er derfor rom for ytterligere økning. Plansaker- og byggesaker Det er foreslått innført en ny gebyrkategori, C.2.2 Behandling av planprogram. Kravet om planprogram følger av plan- og bygningslovens 4-1, og gjelder reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. Forslag til planprogram utarbeides av forslagstiller og sendes på høring samtidig med varsel om planoppstart. Planprogrammet fastsettes deretter av formannskapet. Det er også lagt til en tredje kategori for basisgebyr for behandling av plansaker (C.2.2 c). Vi ser at det kan være stort spenn mellom ulike reguleringsplaner. Det vil derfor ut fra prinsippet om selvkost være mer rettferdig med flere kategorier som gjenspeiler omfanget saken har. Det er også foreslått en endring av bestemmelsene for konsekvensutredning slikt at det bli en kategori for vanlige saker og en kategori for større saker som beregnes etter medgått tid. Dette for å sikre en rettferdig gebyrberegning og en forenklet praksis i forhold til de enklere sakene. I byggesaksdelen er det tatt inn en kategori om våtrom, ettersom dette nå er et søknadspliktig tiltak. Utover dette er det justert noen satser ut fra erfaring i timeforbruk for enkelte sakstyper. Matrikkelsaker Under denne delen er det gjort noen endring i forhold til differensiering i kategorier som følge av en tilpasning til kategoriinndelingen ellers i Glåmdalsregionen basert på erfaringer med det

4 nye regulativet. I tillegg er det justert noen satser ut fra erfaring med timeforbruk i enkelte sakstyper. Det er foreslått innført gebyr for utsatt oppmålingsforretning med minstesats tilsvarende 3 timer. Dette fordi dette krever dobbelt arbeid, både i forhold til matrikkelføring og utstedelse av matrikkelbrev. Eiendomsmeglere Pris for rask behandling av henvendelser fra eiendomsmegler er foreslått økt i henhold til Indeks for kart og oppmålingsarbeider, Statens kartverk, dvs 2,51 %. Det arbeides i disse dager, gjennom det interkommunale GIS-prosjektet, med å utvikle et felles tilbud via selvbetjeningsløsninger. Det vil som en følge av dette komme et forslag om endring av gebyrene når dette er klart. Saksbehandlingsgebyr utslippssøknader I utkastet til gebyrforskrift er timeprisen justert i henhold til Indeks for kart og oppmålingsarbeider, Statens kartverk, som fra oktober 2010 til oktober 2011 er på 2,51 %. Gebyrene er bygget opp slik at de er basert på en funksjon mellom beregnet gjennomsnittlig tidsforbruk og timeprisen angitt i kapittel B2. I timeprisen ligger i tillegg til standard lønnsog personalkostnader også iberegnet en andel av tilleggstjenester og støttefunksjoner. Det vil derfor variere noe hvor stor prosentvis økning det blir på de ulike gebyrsatsene. Noen satser har vi regulert i forhold til estimert tidsforbruk. Dette går frem av utkast til ny forskrift. Vann og avløpsgebyrer, slamtømming, renovasjon. Renovasjon Budsjett for GIR IKS er vedtatt og det blir ingen endring i grunnbeløpet. Det er imidlertid vedtatt en ny differensiering av gebyrene. Endringen begrunnes med følgende, hentet fra saksutredningen til GIR IKS, jf. vedlegg: Fradrag og tillegg på renovasjonsgebyret er ett verktøy GIR kan benytte for å motivere til ønsket adferd hos abonnentene. Disse satsene har ikke vært gjenstand for regulering, og har med årene blitt mer og mer utvasket etter hvert som renovasjonsgebyret har økt. Samtidig har det vært en rivende utvikling i bransjen som har ført til at utgiftene til avfallsbehandling og transport har endret fordeling. En ny sorteringsløsning fører også med seg at det nå er ønskelig med en noe annerledes struktur på fradrag og tillegg som er tilpasset en ny ordning. Grunntanken er at det ønskes å motivere kraftigere enn i dag for å oppnå besparelser i form av at det blir flere samarbeidsløsninger, samt å motivere til å flytte beholdere ned til offentlig veg. Det er ikke foreslått noen endring av kommunens administrative gebyr. Mindre avløpsanlegg/slamtømming Det er foreslått en økning av gebyr for slamtømming på 4 %. I tillegg til generell lønns- og prisvekst kommer kostnader knyttet til nye tiltak i 2012 som følge av krav fra fylkesmannen i forhold til driften av anlegget på Slettholen i Bruvoll. I 2011 ble området inngjerdet. I 2012 må nye rutiner knyttet til rankevending og iblanding av strukturmateriale implementeres. Kontrollgebyret er foreslått beholdt uendret ett år til. Plan for gjennomføring av kontroll må knyttes opp mot Hovedplan for avløp. Dette for at det skal være rimelig klart hvilke forutsetninger som gjelder før det gis pålegg om utbedring. Dersom det planlegges ny hovedavløpsledning i nærheten vil det være urimelig å kreve utbedring av private avløpsanlegg fremfor framtidig tilkobling til hovedavløpsnettet. Da vil strategien være å kreve tilknytning til avløpsnettet i stedet. Hovedplan for avløp har blitt forsinket ettersom det også utredes et alternativ med overføring til Sør-Odal kommune. I 2012 planlegges det nå

5 gjennomført kontroll av ca 380 anlegg, primært anlegg der kommunen mangler data om anleggene. Alle anleggene må være kontrollert i løpet av en periode på 10 år. Kontrollaktiviteten vil øke i årene fremover og kostnadene er derfor forventet å øke. Framfor å øke kontrollgebyret nå, foreslår vi bruk av bundet driftsfond knyttet til kontroll av mindre avløpsanlegg i 2012, for deretter å øke gebyrene i Tidligere år har utgiftene vært lavere enn innbetalt kontrollgebyr som følge av lav kontrollaktivitet. Det er derfor etter min vurdering riktig å benytte disse midlene før gebyrene øker som følge av økt aktivitet. Kravene til budsjettering og regnskap av selvkostfond er at penger avsatt på fond skal brukes i løpet av en 3-5 års periode. Tabellen under viser plan for omløp av fondsmidlene i en fem års periode. Pr er kr av fondet knyttet opp mot kontroll av mindre avløpsanlegg (MA). Tabellen under viser plan for omløp av fondsmidlene i perioden. Det er budsjettert med netto bruk av fond i 2012 på kr ,-. Dette har sammenheng med planlagt økt aktivitet innenfor kontroll av mindre avløpsanlegg og et generelt behov for å redusere omfanget av fondet. Det er ikke gunstig å budsjettere med større bruk av fond, ettersom det kan medføre ett kraftig hopp i gebyrene når målsettingen for fondet er nådd. Det er derfor foreslått enn gradvis nedbygging av fondet. Slam/MA Fond: Avsetning: Renter: Bruk: Vann Årsgebyret for vann er foreslått økt med i gjennomsnitt 4,4 %. I tillegg til generell lønns- og prisvekst har det sammenheng med innføring av vaktordning. Vi har arbeidet med å få etablert en vaktordning gjennom å få et operativt driftovervåkingssystem. Prosessen med utarbeiding av vaktordning og forhandlinger var i gang da Mattilsynet hadde tilsyn på anlegget i våres. Det ble da gitt et avvik ettersom ordningen ikke var etablert. Forhandlinger er gjennomført og vaktordningen trådte i kraft 1. oktober. Dette fører til økte lønnskostnader. Tilkoblingsgebyret foreslås uendret. Årsgebyr for vann- og avløp er todelt, bestående av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal i prinsippet reflektere de faste kostnader, mens forbruksgebyret skal reflektere de variable kostnadene. Aktuelle faste kostnader som kan relateres til fastleddet er faste administrasjonskostnader, merkostnader knyttet til brannvann og overvannshåndtering og kapitalkostnader. Kommunens utfordring blir å avveie hensynet til kostnadsdekning, incitament til å spare vann samt virkningen for abonnenter med henholdsvis høyt og lavt forbruk. Som tidligere er gebyret beregnet ut fra at fastleddet ligger mellom 20 40% av det totale gebyrgrunnlaget. I gebyrforslaget utgjør fastleddet 35 % av totalen. Dette er valgt på bakgrunn av at dette gir liten variasjon i økningen mellom abonnentene, samtidig som det gir en forsvarlig fordeling ut fra de bakenforliggende prinsipper. Tabellen under viser planlagte vedlikeholdstiltak som er innarbeidet i driftsbudsjettet, og en oversikt over nødvendige investeringstiltak Tiltak vann, innarbeidet budsjett Drift 2012 Invest 2012

6 Godkjenning av grunnvannsbrønner Ros-analyser Beredskapsplaner Spyling av ledningsnett Utrede organisering av VA i Nord-Odal kommune Ombygging av kummer, renseplugger og tetting for innlekking Rehabilitering av vannledninger Kravene til budsjettering og regnskap av selvkostfond er at penger avsatt på fond skal brukes i løpet av en 3-5 års periode. Tabellen under viser plan for omløp av fondsmidlene i perioden. Det er budsjettert med netto bruk av fond i 2012 på kr ,-. Fondet bør være av en slik størrelse at det kan dekke opp større uforutsette kostnader som havari eller store vannlekkasjer, dvs rundt Det er derfor etter min oppfatning forsvarlig å budsjettere med et en slik bruk av fondet. Det er ikke gunstig å budsjettere med større bruk av fond, ettersom det kan medføre ett kraftig hopp i gebyrene når målsettingen for fondet er nådd. Det er derfor foreslått enn gradvis nedbygging av fondet. Vann Fond: Avsetning: Renter: Bruk: Avløp Årsgebyret for avløp er i utkastet til gebyrforskrift og budsjett økt med i gjennomsnitt 6,3 %. Det er i tillegg lagt fram tiltak som grunnlag for valg av strategi knyttet til varslet gebyrøkning ved bygging av nytt renseanlegg. Bakgrunnen for økningen på 6,3 % som er lagt inn i budsjettet har i tillegg generell lønns- og prisvekst sammenheng med økning i lønnsutgifter som følge av innføring av vaktordning samt økte vedlikeholdsutgifter som følge av nedslitte anlegg. Årsgebyret for avløp er todelt, på samme måte som for årsgebyr vann. Som tidligere er gebyret beregnet ut fra at fastleddet ligger mellom 20 40% av fastleddet. I gebyrforslaget utgjør fastleddet 40 % av totalen. Dette er valgt på bakgrunn av at dette gir minst variasjon i økningen mellom abonnentene, samtidig som det gir en forsvarlig fordeling ut fra de bakenforliggende prinsipper. Det er foreslått å øke tilkoblingsgebyret fra kr til kr som følge av økning i investering i infrastruktur. Fremover bør det vurderes en ytterligere økning av tilkoblingsgebyret som følge av økning av investeringer. Tabellen under viser planlagte vedlikeholdstiltak som er innarbeidet i driftsbudsjettet, og en oversikt over nødvendige investeringstiltak Drift Avløp Tiltak avløp, innarbeidet i budsjett 2011 Rengjøring bassenger Sand og Mo RA Rengjøring slamlager Spyling hovedledninger og pumpestasjoner Invest Avløp 2011

7 Spyling overvannsledninger Veg til avløpspumpestasjoner Utbygging av hovedavløpsnett, nye områder Rehabilitering av pumpestasjoner Rehabilitering problemstrekninger avløpsledninger/overvannsledninger Prosjektering nytt renseanlegg, alt. Overføringsledninger Utskifting av sandfilteranlegg Fjellskolen Kravene til budsjettering og regnskap av selvkostfond er at penger avsatt på fond skal brukes i løpet av en 3-5 års periode. Tabellen under viser plan for omløp av fondsmidlene i perioden. Avløp Fond: Avsetning: Renter: Bruk: Det er budsjettert med netto avsetning til fond i 2012 på kr ,-. Fondet bør være av en slik størrelse at det kan dekke opp større uforutsette kostnader som havari eller store lekkasjer. I tillegg vil det være hensiktsmessig, i den grad det er mulig innenfor rammene for selvkostfond, og bygge opp fondet slik at det kan benyttes som buffer de første årene etter investeringen da rentebelastningen vil være størst. Det bør derfor etter min oppfatning vurderes å øke gebyrene utover det foreslåtte for å kunne øke avsetningen til fond. Det er derfor utarbeidet følgende oversikt for å anskueliggjøre økningen i gebyrer som følge av økt avsetning til fond: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Som Avsetning øktavsetning økt budsjett Kr Kr Bolig ,4 % 10,7 % 15,0 % Bolig ,2 % 10,5 % 14,8 % Bolig ,2 % 10,5 % 14,7 % Bolig ,1 % 10,4 % 14,6 % Borettslag uten måler 6,4 % 10,7 % 15,0 % Borettslag med måler 6,8 % 11,1 % 15,4 % Hytte ,5 % 10,8 % 15,1 % Hytte ,4 % 10,7 % 15,0 % Hytte ,3 % 10,6 % 14,9 % Hytte ,1 % 10,4 % 14,7 % Hytte ,1 % 10,4 % 14,6 % bolig måler 6,4 % 10,7 % 15,0 % Næring <500 kbm 6,3 % 10,6 % 14,9 % Næring>500 kbm 5,8 % 10,0 % 14,3 % Snitt 6,3 % 10,6 % 14,9 % Feiing og andre branntekniske tjenester

8 Gebyrordningen for feietjenester er siden 2010 bygget opp på følgende måte: Gebyr for feiing betales etter utført tjeneste Gebyr for boligtilsyn betales årlig. Begrunnelsen for dette er at feiing er en tjeneste mens boligtilsyn er en myndighetsutøvelse, og at alle boliger skal ha tilsyn hvert 4. år i motsetning til feiing som er behovsprøvd. Det er ikke foreslått å øke gebyr for feiing. Kostnadsøkning som følge av innkjøp av ny feiebil foreslås inndekket ved bruk av bundet fond. Det er viktig med omløp i fondsmidlene i en 3-5 års periode, fondet er bygget opp de siste årene med tanke på å ta høyde for investering i ny bil. Tabellen under viser plan for omløp av fondsmidlene i en fem års periode. Det korrigeres for reelle renteinntekter, ved årsavregning. Feiing Fond: Avsetning: Renter: Bruk: Det er usikkert hvorvidt en av de ansatte feiere får innkalling til avtjening av verneplikt i perioden. Dersom det er tilfelle må jeg komme tilbake med en budsjettjustering i forhold til hvordan det skal løses. Det vil da være aktuelt enten å sette inn vikar, eller å redusere målet for antall gjennomførte feieoppdrag og boligtilsyn. Forskrift om gebyr for behandling av fyrverkerisøknader er lagt fram til behandling. I forskriften er det foreslått differensiering i tre kategorier: Behandling av søknad om tillatelse (ordinært gebyr) Gjennomført tilsyn/kontroll, og Gebyr for egenmelding. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnadene ved behandling og tilsyn. Ved beregning av gebyr er arbeidsmengden vurdert opp mot timeprisen som fremgår av gebyrheftet. Betaling for andre branntekniske tjenester som vi tilbyr, som ikke er lovpålagt, er beregnet på samme måtesom en funksjon av arbeidsmengde og timepris. Saksvurdering Det er et spørsmål om gebyrene skulle vært økt mer. Det er godt rom for å gjøre det i forhold til selvkostgraden, det er også et behov for å gjøre det sett i forhold til kommunens økonomi. Det er imidlertid også et spørsmål om rimelighet i forhold til betalingsevne og i forhold til gebyrnivået i omliggende kommuner, jf vedlegg. Nord-Odal kommune Sagstua, 7.november 2011

9 Yngve Øhrbom rådmann Ellisiv Hovig leder næringsetaten

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer