FAGDAG LØNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGDAG 22.10.2013 LØNN"

Transkript

1 FAGDAG LØNN

2 PENSJON AKTUELT FOR OSS AFP For å få AFP må en være mellom 62 og 67 år. Fra 62 år er det folketrygden som beregner hva en får i AFP Fra 65 år er det ny beregning da vil en få: - AFP med folketrygdens regler eller - AFP med SPK/KLP s regelverk (66% av sluttlønn ikke levealdersjustert) Endres i topp-/bunntekst

3 PENSJON AKTUELT FOR OSS AFP kan ikke kombineres med uttak av tidligpensjon fra folketrygden. Toleransebeløpet (det en kan tjene i tillegg til pensjon) er på kr ,- pr år. Gjelder både lønn fra nåværende arbeidsgiver og privat arbeidsgiver. Unntak de som har KLP beregnet AFP fra 65 år, de kan tjene ubegrenset i stilling fra privat sektor. Ordningen med at de med KLP beregnet pensjon fra 65 år kunne jobbe 167 timer i kvartalet uten at pensjonen ble redusert utgår. Beregning av framtidig inntekt ved delvis AFP: - % justert månedslønn x 11/12 x 14,3% feriepenger Endres i topp-/bunntekst

4 ALDERSPENSJON KLP/SPK Kan tidligst starte uttak ved 67 år (unntak de som har særaldersgrense) Pr i dag får en 66% av sluttlønn dette blir levealderjustert noe som gjør at pensjonen blir litt mindre enn 66%. Alle født før 1958 har en individuell garanti som sikrer dem 66%. Alderspensjon kan tas ut fra folketrygda fra 62 år. Fra 67 år endres sykepengerettighetene seg for de som tar ut alderspensjon fra folketrygden. Rett på sykepenger i 60 dager. Viktig at alle arbeidstakere over 67 år får beskjed om dette. Etter 70 år har de ikke sykepengerettigheter. Endres i topp-/bunntekst

5 MELDING OM PENSJON Husk å gi beskjed til oss om innsending av pensjonsmeldinger ved start slutt og endring av stillingsstørrelse på pensjonister. Endres i topp-/bunntekst

6 UFØREPENSJON 66 % AV SLUTTLØNN Fortsetter opptjening i tjenestepensjonen som om en står i sin stilling fram til aldersgrensen. Omregning til alderspensjon ved aldersgrensen. Endres i topp-/bunntekst

7 LØNN Ansatte i undervisningsstilling uten ped men fyller faglige krav til utdanning skal plasseres i stillingskode Skal lønnes som om de har fullført utdanning. - DETTE MÅ KOMME FRAM PÅ TILVISNINGEN. SKRIV I MERKNADSFELTET HVILKEN MINSTELØNNSGRUPPE DE SKAL FØLGE Andre uten godkjent utdanning og tilsatt i undervisningsstilling skal også ha stillingskode 7960 og lønnes minimum som fagarbeider. AVDELINGSLEDER SKOLE SOM FYLLER KRAV OM PERSONAL OG BUDSJETT ANSVAR SKAL VÆRE I KAP 3 OG HA STILLINGSKODE VIKTIG Å PLASSERE DISSE I RIKTIG KAPITTEL. Endres i topp-/bunntekst

8 LØNN Vi bruker stillingskodene som står i Hovedtariffavtalen med noen tillegg: 9952 Assisterende rektor 7211 Fagleiar reinhald 7213 Leiande renhold m/personal ansvar 6542 Fagleiar vaktmester 6543 Leiande vaktmester m/personal ansvar Endres i topp-/bunntekst

9 LØNN All lønn beregnes med utgangspunkt i den ansattes lønnsnivå Timelønn undervisning: Årslønn x x 100 Årsramme x 1.687,50 x 112 Overtid undervisning: Timelønn undervisning x 50% eller 100% Timelønn ordinær: Årslønn/1.950 Overtid 50% Årslønn/1.850 x 1,50 Overtid 100% Årslønn/1.850 x 2 Pensjonistavlønning og eksamensvakt: kr 175,- Min. sats eksamensvakt (175x2,5)= 437,50 Pensjonistavlønning undervisning: 175*1400 Årsramme Trekk i lønn undervisningspersonale jfr pkt 1,4 i SFS 2213: Daglønn: Årslønn / 260 (korrigert m/st.%), Timer i henhold til arbeidsplan (undervisning + nærværstimer) * Årslønn / Endres i topp-/bunntekst

10 LØNN Lønns og trekk artene for honorar (265 og 266) skal ikke brukes til manuell beregning av lønn til ansatte. Kodene er ikke med i beregningsgrunnlaget for pensjon og blir ikke meldt pensjonskassen. Statusendringer for undervisningspersonalet. - Lokale tillegg gitt i 4.a1 forhandlinger skal flyte oppå. Gå i protokollen eller se i lønnssystemet. Ansiennitetsopprykk I drøftingsmøte ble det enighet om at lokalt tillegg gitt i 4.A.1 forhandlinger skal flyte oppå ved ansiennitetsopprykk i tariffperioden Endres i topp-/bunntekst

11 LØNN Statusendringer har virkningsdato xx for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret og xx for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret. Samme prinsippet blir fulgt for de som har fått tillegg etter å ha gjennomført relevant etter-/videreutdanning og fått tillegg etter 4.A.4 kompetanselønnsforhandlinger. Endres i topp-/bunntekst

12 LØNN I drøftingsmøte 24.9 ble det enighet om følgende referansebeløp ved kompetanselønnsforhandlingene: Studiepoeng Referansebeløp kr kr kr kr kr kr For de som har fått tillegg etter kompetanselønnsforhandlinger så vises dette i feltet tillegg og går inn i den ansattes årslønn. Endres i topp-/bunntekst

13 LØNN Fra 2014 blir det innført elektroniske skattekort - vi henter da inn skatteopplysningene på alle før januar lønn som før men nå skal vi ikke ha papirutgaven. Får også hente kort i løpet av året på nyansatte. Usikker på hvordan rutinen vil virke på de som har endret kort i løpet av året det kommer vi tilbake til. Vær nøye med lønnsendringsskjemaet. - Skriv alle opplysningene på skjemaet slik at det siste skjemaet er det som er gjeldende. Bruk merknadsfeltet for å beskrive hva som er endret. - Mange unnlater å skrive på utdanningskode. Denne må påføres. Er med i data som vi overfører til KS via PAI rapporten. - Se fliken ANS og statistikk hva som ligger inne på den ansatte Endres i topp-/bunntekst

14 LØNN Husk stillingskode når dere gir beskjed om nye vikarer. Alle i KLP området skal meldes inn fra første time stillingskode må da meldes inn. Endres i topp-/bunntekst

15 LØNN Kodene finner dere på sidene til KS og på KF infoserie. %20Utdanningsbetegnelser%20og%20-koder.pdf Endres i topp-/bunntekst

16 LØNN Enkeltmannsforetak skal innberettes på kode 401 på LT oppgaven Faktura tilvises og sendes lønnsgruppa - Husk fødselsnummer Endres i topp-/bunntekst

17 ORGANISASJONSSTRUKTUR HUSK Å FØRE PÅ ENHETSKODE PÅ TILVISNINGENE. Sjekk at det ligger riktig leder på den enkelte avdeling. Endres i topp-/bunntekst

18 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON Arbeidsgivers andel pensjon beregnes av brutto lønn. - Ikke av feriepenger - Skal ikke ta hensyn til inntrekk ferie - Sats KLP 10,96 - SPK 13,23 Endres i topp-/bunntekst

19 SYKMELDINGER ++ Send sykmeldinger fortløpende Husk egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding. - Hvis f.eks 50 % sykmeldt og jobb annenhver dag. Må da ha sykmelding hvis fravær på en «jobbdag» - Hvis sykmeldt lenger enn en arbeidsgiverperiode og nytt sykdomstilfelle oppstår før det er gått 16 dager må det leveres ny sykemelding. Kan ikke benytte egenmelding. Endres i topp-/bunntekst

20 SYKMELDINGER ++ Nærmer oss (endelig) tiden for å ta i bruk varslingsrutinene ved sykmeldinger. 1. varsel etter 2 uker med melding om at oppfølgingsplan må utarbeides innen 4 uker. 2. varsel etter 5 uker med melding om at fristen for å gjennomføre dialogmøte er 7 uker. 3. varsel etter 7 uker med melding om at siste frist for oversendelse av informasjon til NAV er 9 uker fra første fraværsdag. Endres i topp-/bunntekst

21 SYKMELDINGER varsel etter 24 uker med melding om at dialogmøte 2 skal gjennomføres innen 26 uker. Regi NAV. 5. varsel 12 uker før maksdato (skal det sendes inn søknad om uførepensjon??) 6. varsel 5 uker før maksdato: Påminning om å sende melding om stopp lønn til lønnsgruppa. Sjekk om ferie er avviklet osv. Endres i topp-/bunntekst

22 REISE Ved avbestilling av flybilletter - Husk å gi beskjed til den ansatte at de må kreve tilbake skatter og avgifter. Maks sats for legitimerte overnattingsutgifter er kr 1.600,- pr døgn. Husk å dele opp utlegg overnatting. Beløp m 8% mva føres på utlegg hotell mat føres under reiseutlegg valget kost på hotell. Rammeavtalene skal alltid brukes. Billetter skal alltid bestilles gjennom Berg Hansen. Hotell kan også bestilles gjennom Berg Hansen eller direkte med de hotellene vi har rammeavtale med. Endres i topp-/bunntekst

23 REISE HUSK: Alle reiseutgifter utenlands må føres på reiseutlegg utenlands - Fly har egen Fly utenlands. Ikke mva på flyreiser utenlands heller ikke på tilslutningsflyet hvis det er bestilt som en reise. BRUK KOMMENTARFELTET VED AVVIK. NOTER OGSÅ HER HVIS ANDRE HAR BETALT / LAGT UT FOR DELER AV REISEN. Klokkeslett for ankomst Norge skal være lik hjemkomst der reisen er direkte uten opphold med oppdrag i Norge. Ved opphold i flere land, skal avreisetidspunktet til land 2 være lik avreise fra hotellet i land 1eventuelt møteslutt i land 1 Endres i topp-/bunntekst

24 REISE Endres i topp-/bunntekst

25 REISE Det skal gjennomføres måltidsfradrag for alle måltider som er fullverdige. Et fullverdig måltid er definert som et måltid som medfører at arbeidstaker kan spise seg normalt mett. Går det fram av programmet at det serveres lunsj så skal det trekkes for lunsj. Det har ingen betydning om lunsjen består av kald eller varm mat. Arbeidstaker har opplysningsplikt hvis det er servert mat under reisen. Hvis arbeidstaker mener at påspandert måltid ikke er fullverdig, skal vedkommende redegjøre for dette på reiseregningen. Arbeidsgiver kan be om utfyllende informasjon hvis nødvendige opplysninger ikke er gitt uoppfordret. Endres i topp-/bunntekst

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 29. april kl. 10:00 Innledning YS Kommunes målsetting for lønnsutviklingen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale Privatskole Vår skole er en privat bedrift i Spania. Det er en spansk stiftelse, La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria, som er arbeidsgiver til alle

Detaljer

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014 Energiavtale I Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift Inngått mellom KS Bedrift og EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det Norske Maskinistforbund

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer