INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes onsdag kl i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG 1) Video -overvåkingskamera i garasjen 2) Søknad om utvidelse av vindusfelt/fasadeendring Forslag er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Miljøutvalg Oslo, I styret for Lysejordet Borettslag Karin Larsen /s/ Tove Gros /s/ Kristian Jahr /s/ Odd Hansen /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Lysejordet Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Kristian Jahr Vækerøveien 124 N Nestleder : Karin E. Larsen Vækerøveien 128 C Sekretær : Tove Gros Vækerøveien 116 C Styremedlem : Einar Gaarder Vækerøveien 122 A Styremedlem : Lars Steinar Martinsen Vækerøveien 126 G Styremedlem: Odd Hansen Vækerøveien 118 D B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Karl Petter Lindegaard Thomas Karlsen Øystein Pellegård Vækerøveien 130 D Vækerøveien 130 G Vækerøveien 124 U C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Kristian Jahr Karin Larsen som delegert som varadelegert D. VALGKOMITÉEN: Evelyn Markussen Ohana Ida M. B. Aagenæs Svein Erik Olesen Vækerøveien 118 D Vækerøveien 128 A Vækerøveien 130 G E. MILJØUTVALG: Marit Stadler Ole Morten Jota Kathrine Hammerstad Thomas Karlsen Vækerøveien 118F Vækerøveien 124 J Vækerøveien 132 K Vækerøveien 130 G 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

3 3 Lysejordet Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer [org.nr], ligger i bydel 25 Ullern i Oslo og har adresse: Vækerøveien Borettslaget består av 228 andelsleiligheter, hvorav 117 leiligheter i terrasseblokker og 111 i rekkehus. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 28, bruksnummer 955 og 956 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilstreber et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. "Borettslagets styre består av 2 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann.. Borettslaget har ingen ansatt.. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i borettslaget. Det er iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. STYRET Styret har kontor i Vækerøveien 122. Post til styret kan legges i postkassen utenfor styrerommet, ved traktorgarasjen eller ved garasjeinnkjørslen. VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har avtale med ISS Eiendomsservice om vaktmestertjeneste. ISS har døgnvakt og kan kontaktes på telefon VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, kan bomiljøvekter kontaktes på telefon KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, samt bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man bytte dekoder. På UPS's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

4 4 Lysejordet Borettslag PARKERING Det er en garasjeplass til hver leilighet. Beboerne kan i tillegg parkere på parkeringsplasser øverst i nedkjørselen. NØKLER/SKILT Nøkler kan fås ved henvendelse til vaktmesteren/styret, og koster kr 130,- pr. nøkkel. Se oppslagstavle i blokkene for bestilling av skilt til ringeklokke ved callinganlegget. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 1 framleideandelsleilighet i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriet er i underetg i terrasseblokkene, Vækerøveien 118,122,130. Fellesvaskeriene inneholder vaskemaskin, sentrifuge og tørkerom. Betaling skjer ved vaskerikort, som fås kjøpt på Rema 1000 for kr. 100,- pr. stk. Kortet gir 30 klipp. RENHOLD Firmaet Bedriftsservice er engasjert til å vaske alle trappeoppgangene i terrasseblokkene. Kostnaden fordeles på blokkbeboerne og fremkommer på husleieblankettene. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt

5 5 Lysejordet Borettslag Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD Samtlige yttervegger og fasader fikk utbedret betongskader i 1992/93. Samtidig ble gavlene i bygningene tilleggsisolert og fasadene pusset og malt. Terrassene i terrasseblokkene ble omtekket med omlegging av nedløp i årene Fasadene ble oppusset i I 2001 ble det utført etterarbeider i form av maling av et tredje strøk på utsatte områder og utskifting av noe panel. Garasjetakene mellom blokkene er omtekket og rehabilitert i perioden Omtekking av samtlige tak på rekkehus og blokker er under arbeid. Dette ventes ferdigstilt i løpet av RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr

6 6 Lysejordet Borettslag brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har gått kurs og anskaffet HMS-håndbok. Internkontroll system er etablert. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. 4. FORSIKRINGER Borettslagets styre har vedtatt å bytte forsikringsselskap fra Sparebanken 1 Skadeforsikring til If Skadeforsikring fra Polisenummer Se punkt 8 i beretningen under forsikring. If Skadeforsikring Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsaken til skaden. Meld fra om skaden skriftlig til styret. Hvis saken haster, ring ISS på telefon Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOSmegleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp.

7 7 Lysejordet Borettslag OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet. 5. STYRETS ARBEID Styret har i året 2002 avholdt 14 styremøter og behandlet 63 saker. I tillegg er det avholdt generalforsamling VEDLIKEHOLD Arbeidet med fullføring av takutbedringen forestås av firma Icopal Tak Øst AS. Det gjenstår nå 16 rekkehustak samt 2 terrasseblokker. Arbeidet ventes avsluttet i Etter at de fleste takene nå er utbedret, er antallet lekkasjeskader sterkt redusert. I samarbeid med Rema Eiendom Øst ASA ble det i 2002 foretatt opparbeiding av flere parkeringsplasser langs nedkjørselen fra Vækerøveien og lagt ny asfalt i nedkjørselen og på snuplassen samt opparbeiding og beplantning av skråningen mot Vækerøveien. Størstedelen av utgiftene ble dekket av Rema 1000 som del av den inngåtte leieavtalen om parkeringsplasser. Det ble montert nye lekeapparater på lekeplassen mellom 116 og 120 til erstatning for tunnelsklien som tidligere er fjernet. ENØK-ANALYSE Strømprisene øker stadig. Dette belaster både den enkelte beboers økonomi og borettslaget. Styret har derfor bestilt en ny ENØK-analyse med sikte på mulige innsparinger. Utgiftene til dette dekkes for det vesentlige av Oslo kommunes ENØK-fond. Det vi særlig har bedt om å få vurdert, er om inngangsdørene til rekkehusene er tilstrekkelig isolert og om det vil lønne seg å installere varmevekslere i forbindelse med framtidig utskifting av varmtvannsberedere i blokkene. Analysen er ventet ferdigstilt våren HUSLEIE Siste leieøkning fant sted med 7 %. Økningen skyldtes i det vesentlige økt nedbetalingstakt for borettslagets husbanklån fra våren Det har ikke vært endringer i husleien i Fra er leien satt opp med 4.8 %, noe som hovedsakelig skyldes økning i rentenivået i løpet av 2002 og høyere forsikringspremie og strømpriser ved siden av ordinær prisstigning. INDIVIDUELL NEDBETALING AV LÅN Styret har vurdert muligheten for innføring av ordning med individuell nedbetaling av lån. Ordningen innebærer at hver enkelt andelseier kan foreta individuell nedbetaling av sin andel av borettslagets pantelån. Ordningen kan bare omfatte inntil 2 lån, og forutsetter at lånene har flytende rente. Borettslaget har hittil hatt fast rente i Husbanken, noe som har spart oss for betydelige renteutgifter. Fastrenteavtalen med Husbanken utløper I

8 8 Lysejordet Borettslag dagens rentesituasjon mener de fleste eksperter at fastrente er mest lønnsomt. En ordning med individuell nedbetaling vil medføre at styret blir avskåret fra å gå inn på framtidige fastrenteavtaler både med Husbanken og OBOS. Det er i praksis lite å vinne for de fleste andelseiere med IN, fordi borettslagets lånevilkår gjennomgående er gunstigere enn hva den enkelte kan oppnå. Den enkelte andelseier kan bare komme gunstigere ut hvis andelseieren har oppsparte midler eller mulighet for særlig gunstige lån gjennom arbeidsgiver eller lignende. I følge OBOS viser erfaringen at andelene ved salg ofte gir lavere pris dersom lånet er nedbetalt, fordi kjøperen da må skaffe finansiering for et høyere beløp. Styret har kommet til at en ordning med IN gir langt større ulemper for fellesskapet enn fordeler for den enkelte, og har derfor ikke funnet å ville fremme forslag om at borettslaget går inn på ordningen med individuell nedbetaling. TRAFIKK Styret har dessverre ikke klart å finne noen god løsning for å hindre gjennomkjøring til vårt naboborettslag Elvefaret på gangveiene. Vi har prøvd å holde bommene låst, men disse har flere ganger blitt brutt opp/kjørt ned, noe som har medført bry og reparasjonskostnader. Vi arbeider fortsatt med saken, men det ser ut til å være vanskelig å finne noen fullgod løsning. Enkelte beboere holder fortsatt for stor fart i garasjeanlegget. Styret har satt opp nye skilt som vi håper skal påvirke dem som fortsatt kjører for fort. Hjelper ikke dette, vil styret vurdere montering av fartsdumper. VENTILASJON Viftene som blåser brukt luft fra leilighetene i terrassehusene ut i garasjen ble rengjort i januar/februar Det er snart behov for generell rens av ventilasjonskanaler. Dette beregnes gjennomført i HMS-ARBEIDET Borettslaget har utarbeidet egne internkontrollregler (HMS-håndbok). Større samarbeidspartnere har avgitt samsvarserklæringer. De sentrale HMShandlingene er kunngjort ved oppslag. Vernerunder ble gjennomført vår og høst VAKTMESTER Styret har vaktmesteravtale med ISS. Vi er meget godt fornøyd med vår vaktmester, Rolf Arne Halvorsen, som betjener borettslaget på full tid. Avtalen medfører noe høyere vaktmesterutgifter enn fast ansatt vaktmester ville gjøre, men innebærer at borettslaget sikres avløser ved sykdom, kurs, ferier og annet forfall, samtidig som ISS ivaretar arbeidsgiveransvaret, også i form av HMS, bedriftslege, kurs og opplæring m.v. Vi får også anledning til å benytte maskinelt utstyr som ISS disponerer ved behov. Beboerne kan i tillegg kontakte vaktmesterfirmaet hele døgnet ved behov på telefon I arbeidstiden treffes vaktmester Halvorsen på samme nummer. Trappevask i terrassehusene er fra sommeren 2000 overtatt av firma Bedriftsservice. Styret mener nå at trappevasken utføres meget tilfredsstillende.

9 9 Lysejordet Borettslag SERVICEAVTALER Styret har videreført gjeldende avtale med Securitas om vakthold i garasjen. Securitas Bomiljøtjeneste kan også tilkalles av beboere ved behov, telefon Videre har vi opprettholdt serviceavtale med Anticimex om skadedyrbekjempelse, med Rosing Industrier om vedlikehold av kjøreport og med NOHA om vedlikehold av brannslukkerapparatene i garasjen. Serviceavtale med EPS om fuktfordriversystem i to av rekkehusene er sagt opp i forbindelse med at nytt anlegg måtte installeres i det ene. Vi har nå fuktfordriveranlegg i tre rekkehus. Ny serviceavtale er inngått med firma Danielsen, som ble engasjert gjennom OBOS Prosjekt til å forestå monteringen. DUGNADER M.V. Det ble i 2002 gjennomført to dugnader, en om høsten og en om våren. Det ble utført hagearbeid og noe generelt vedlikehold. Det er styrets inntrykk at oppslutningen om dugnadene er økende, noe som er svært gledelig. Miljøutvalget har etter styrets mening gjort en god jobb. I løpet av våren 2003 tar utvalget sikte på å foreta oppussing og vedlikehold av hagemøblene på dugnad. INFORMASJON Styret er opptatt av en god informasjonsflyt til og fra beboerne. Henvendelser fra beboere søkes besvart så snart det er praktisk mulig. Nye beboere blir orientert om borettslaget gjennom en egen innflyttingsbrosjyre, som ble utarbeidet i ajourført utgave våren Det er i 2002 sendt ut 2 beboerrundskriv, som omhandler en rekke generelle spørsmål. Henvendelser til styret kan lettest gjøres skriftlig. Beskjeder og brev kan legges i styrets postkasser ved garasjeinnkjørsel eller styrerommet. Disse tømmes daglig. Fra høsten 2002 har borettslaget egne hjemmesider på Internett. Internettadressen er Her finner man generell informasjon om borettslaget, beskrivelse av boligene med plantegninger, oversikt over tillitsvalgte, vedtekter og husordensregler, kanaloversikt for UPC, nyttige adresser og telefonnumre, planlagte aktiviteter osv. Hjemmesidene inneholder også en egen oppslagstavle til bruk for beboerne. Vi håper den blir brukt mye. Vi har også fått egen mailadresse til styret, og setter pris på henvendelser. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir

10 10 Lysejordet Borettslag direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Leieinntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var uforutsett vedlikehold på bygninger og utvendig anlegg. - Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var prisstigninger på de fleste poster. - Energi og brensel ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er varierende strømforbruk, prisstigning og at noen fakturane ikke alltid kommer pr Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr er negative med kr ,-. Det betyr at borettslaget ikke har disponible midler pr Styret foreslår at de negative disponible midler på kr ,- dekkes av driften og innestående i For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen).

11 11 Lysejordet Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 3 lån i Husbanken med fast rente: - Lån 1 løper fra 1978 over 33 år - Lån 2 løper fra 1978 over 33 år. - Lån 3 løper fra 1997 over 19 år. Styret har endret vilkårene på lånene i Husbanken. Det vil gi en besparelse for borettslaget å gå over til annuitetsprinsippet på gjenstående beløp. Fastrenten på disse lånene er 5,5 % og renten er bundet ut år Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente: - Lånet løper fra 2000 over 20 år. Styret har søkt OBOS om avdragsfrihet på lånet i 2 år fra for å bedre borettslagets likviditet. Dette er innvilget. Løpetiden på lånet er uendret. Den flytende renten på disse lånene var 6.15 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 2.75 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 5.75 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 3.23 % til kr ,- MEDLEMSKONTIGENTEN Medlemskontigenten i OBOS økte fra kr 150,- til kr 175,- fra

12 12 Lysejordet Borettslag REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Styret vedtok å skifte forsikringsselskap fra Sparebanken 1 Forsikring til IF Skadeforsikring fra Årsaken til dette var at Sparebanken 1 Forsikring økte premien til kr ,- for 2003, en økning som utgjorde 86,3 %. Styret ba om en redegjørelse som vi ikke har mottatt. Styret besluttet derfor å se på innhentede tilbud fra IF Skadeforsikring og Gjensidige. Tilbudet fra IF Skadeforsikring var det gunstigste, og lød på kr ,- for Hvis vi sammenligner med fjorårets forsikringspremie i Sparebanken 1 Forsikring, gir dette en økning på 12,6 % for Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Ut over dette har: - If Skadeforsikring hatt en generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 20 %. Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisøkning. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOS-

13 13 Lysejordet Borettslag medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til uforutsett og normalt vedlikehold, samt videre utbedring til takrehabilitering. Styret har vedtatt å øke leiene med 4.8 % fra for å dekke opp for økte kostnader. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Lysejordet Borettslag Karin Larsen /s/ Tove Gros /s/ Kristian Jahr /s/ Odd Hansen /s/

14 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Lysejordet Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Lysejordet Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser negative midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til dekning av negative midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til dekning av negative midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene over, presiserer vi at borettslaget har negative midler. Oslo, 22. april 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

15 15 Lysejordet Borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER * TAP PÅ FORDRINGER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE NEGATIVE DISPONIBLE MIDLER

16 16 Lysejordet Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD SKYLDIGE FERIEPENGER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG SUM KORTSIKTIG GJELD NEGATIVE DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* LANGSIKTIGE FORDRINGER * BYGNINGER TOMT * VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 18* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR LYSEJORDET BORETTSLAG O B O S Karin Larsen /s/ Tove Gros /s/ Kristian Jahr /s/ Odd Hansen/s/ MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR for EGIL J. HAVRE REGNSKAPSSJEF Johnny Nilsen /s/

17 17 Lysejordet Borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Leietillegg for påbygg Trappevask SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter OBOS særvilkårskonto Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Adamstuen Blikkenslagerverksted REMA Salg nøkler Salg vaskekort SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Siv.ark. Øystein Linnerud OBOS, diverse OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Annen lønn Påløpne feriepenger -299 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALUTGIFTER

18 18 Lysejordet Borettslag NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Icopal Tak Øst AS ØB-Tak AS SUM STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold antenneanlegg Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold vaskerianlegg Drift/vedl.hold ventilasj.anlegg Vedl.hold leil.,lokaler Erstatning v/vannskader Egenandeler forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr OBOS -908 Termingebyr OBOS-lån -60 Termingebyr Husbanken -432 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER Husbanken - lån nr Husbanken - lån nr Husbanken - lån nr OBOS-lån SUM PANTEGJELDSRENTER

19 19 Lysejordet Borettslag NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Renovasjon, søppeltømming Skadedyrab./soppkontroll Verktøy og redskap Driftsmaterialer Lyspærer og sikringer Datarekvisita Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Trykksaker Møter,kurs,oppdatering mv -420 Andre kostnader tillitsvalgte -934 Andre kontorkostnader -420 Telefon Porto Drivstoff biler,maskiner osv Vedl.hold biler,maskiner osv Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Anleggsmaskiner Andre forsikringer SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 12 TAP PÅ FORDRINGER Fordring fra -99 vedr. erstatning skade SUM TAP PÅ FORDRINGER NOTE : 13 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI OG BRENSEL

20 20 Lysejordet Borettslag NOTE : 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 15 LANGSIKTIGE FORDRINGER Barnehagen, Oslo kommune SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i G.nr. 28 B.nr. 955 og 956 NOTE : 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin Tilgang Gressklipper nr. 2 Tilgang Fliskutter Tilgang Sandspreder Kostpris/Bokf.verdi Snøfreser Tilgang Tilgang Snøskjær nr 1 Tilgang Traktor m/redskap Tilgang PC m/printer Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

21 21 Lysejordet Borettslag NOTE : 18 PANTEGJELD Husbanken - lån nr. 1 Renter 5,5% Løpetid 33 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken - lån nr. 2 Renter 5,5% Løpetid 33 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken - lån nr. 3 Renter 5,5% Løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,55% Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

22 22 Lysejordet Borettslag LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Negative leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. disp. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

23 23 Lysejordet Borettslag 5. FORSLAG Forslag fra Jan R. Søderstrøm, Vækerøveien 132 A - leil Video -overvåkingskamera i garasjen Med meget god erfaring fra andre borettslag/sameie i området, og med tanke om økende innbrudd i bilene etc., foreslår jeg at det installeres et videoovervåkingskamera med skilting om dette ved innkjørelsen. Styrets kommentar: Styret har innhentet installasjon av videoovervåking. Montering av utstyr i samsvar med levrandørens anbefaling ( 7 videokameraer og sentralenhet) vil koste til sammen ,- + mva. Alternativt kan utstyret leies på 5-års kontrakt til en månedlig leie på kr 1 946,- + mva. Etter styrets mening er det intet økonomisk i veien for å installere slikt overvåkingsutstyr. Et annet alternativ kan være å installerer et enkelt overvåkningskamera som foreslått, men dette vil gi vesentlig dårligere sikkerhet, og er ikke anbefalt av leverandøren. Utstyret som foreslått foretar løpende opptak med 4 biler pr. sekund når det registreres bevegelser i kameraets område. Bildene blir lagret i sentralenheten. Det skjer med andre ord ingen kontinuerlig manuell overvåking av kameraene, men ved uregelmessigheter kan man gå tilbake og sjekke bevegelser. Da forslaget har visse prinsipielle sider, mener styret generalforsamlingen bør ta stilling til om overvåkingsutstyret skal installeres.

24 24 Lysejordet Borettslag Forslag fra Anne-Gro Wiese, Vækerøveien 128 S - leil Søknad om utvidelse vindusfelt/fasadeendring Det søkes med dette om tillatelse til utbygging/fasadeendringer iht. til vedlagte skisser. Prinsippalt søkes det om utvidelse ved innbygging av balkongarealer, og fasadeendringer i form av utvidelse av kjøkkenvindu samt utskifting av stuevinduer til skyvedører som fyller hele fasaden mot tidligere balkongarealer iht. til alt. 1. Sekundært søkes det om utvidelse av kjøkkenvindu, samt åpning av vindusfelt mot balkong iht. alt. 2. Det vedlegges også foto fra fasadeendring i Møllerfaret 62 B som referansjeprosjekt. Med vennlig hilsen Anne-Gro Wiese. Styrets kommentar: Forslaget går ut over den fullmakt styret tidligere har fått til å samtykke i påbygninger. Søknaden må derfor avgjøres av generalforsamlingen, og krever 2/3 flertall. Forslaget krever at verandataket i leiligheten under isoleres for å unngå kuldebro. Slik den aktuelle leiligheten ligger plassert, kan styret vanskelig se at endringen for øvrig berører naboer i særlig grad. Fasadeendringen vil først og fremst være synlig for passerende på turveien nedenfor. En lignende utbygging som den foreslåtte kan være aktuell også for andre leiligheter i borettslaget, terrassehus og rekkehus. I hvilken gran man finner det ønskelig med avvikende fasader ulike steder i borettslaget, er et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må ta i betraktning når søknaden avgjøres. Styret legger imidlertid til grunn at et positivt vedtak i dette tilfelle ikke uten videre kan gis virkning for andre som måtte ønske tilsvarende utbygging. Dette vil i tilfelle måtte forelegges generalforsamlingen i hvert enkelt tilfelle.

25 25 Lysejordet Borettslag

26 26 Lysejordet Borettslag

27 27 Lysejordet Borettslag

28 28 Lysejordet Borettslag VALGKOMITÉEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: Blant medlemmene av styret er følgende på valg: Styreleder Kristian Jahr Styremedlem Karin E. Larsen Styremedlem Einar Gaarder A. Som leder foreslås: Kristian Jahr Vækerøvn. 124 N B. Som styremedlemmer foreslås: 1. Einar Gaarder Vækerøvn. 122 A 2. Øystein Pellegård Vækerøvn. 124 U C. Som varamedlemmer foreslås: 1. Karl Petter Lindegaard Vækerøvn. 130 D 2. Thomas Karlsen Vækerøvn. 130 G 3. Tonje Hvidsten Vækerøvn. 124 R D. Som valgkomité foreslås: 1. Karl Petter Lindegaard Vækerøvn. 130 D 2. Ivar Lunde Vækerøvn. 124 A 3. Evelyn M. Ohana Vækerøvn. 118 B E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Kristian Jahr Vækerøvn. 124 N Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: [Navn] [Adresse] F. Som miljøutvalg Dag Heimdal Ole Morten Jota Thomas Karlsen Tom Karlsen Mona Engebretsen Vækerøvn. 116 E Vækerøvn. 124 J Vækerøvn. 130 G Vækerøvn. 124 O Vækerøvn. 132 O Dato I valgkomitéen for Lysejordet Borettslag Evelyn M. Ohana /s/

29 29 Lysejordet Borettslag INFORMASJON OM BRANNVERN NORSK BRANNVERNFORENING. Vedlegg til punktet om HMS-internkontroll (helse, miljø og sikkerhet) som er omtalt i årsberetningen. Uforsiktig omgang med elektrisk utstyr er en av de største brannårsakene i Norge. Mange av brannene starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet. Ta alltid ut støpselet etter bruk! Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk. Tørrkoking er en hyppig brannårsak! Har du lett for å glemme og skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon.

30 Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag ble avholdt onsdag 21.mai.2003, kl på Lysejordet skole _ Tilstede var 27 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 0 med fullmakt, til sammen 27 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Åse Sparbo Møtet ble åpnet av: leder Kristian Jahr TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Tore Udnæs VEDTAK: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen Som referent ble foreslått Åse Sparbo og til å underskrive protokollen Evelyn Ohana og Marit Helene Johannessen VEDTAK: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2002 Styrets årsberetning for 2002 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A. Regnskapet for 2002 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Negative disponible midler på kr ,- foreslås dekkes av neste års drift. VEDTAK: Godkjent

31 Lysejordet Borettslag 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,- B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2002 ble foreslått satt til kr 6.133,- VEDTAK: A. Vedtatt mot 3 stemmer B. Godkjent 5. FORSLAG A) Forslag fra Jan R. Søderstrøm, Vækerøveien 132 A - leil 1082 Video -overvåkingskamera i garasjen Med meget god erfaring fra andre borettslag/sameie i området, og med tanke om økende innbrudd i bilene etc., foreslår jeg at det installeres et videoovervåkingskamera med skilting om dette ved innkjørelsen. Styrets kommentar: Styret har innhentet installasjon av videoovervåking. Montering av utstyr i samsvar med levrandørens anbefaling ( 7 videokameraer og sentralenhet) vil koste til sammen ,- + mva. Alternativt kan utstyret leies på 5-års kontrakt til en månedlig leie på kr 1 946,- + mva. Etter styrets mening er det intet økonomisk i veien for å installere slikt overvåkingsutstyr. Et annet alternativ kan være å installerer et enkelt overvåkningskamera som foreslått, men dette vil gi vesentlig dårligere sikkerhet, og er ikke anbefalt av leverandøren. Utstyret som foreslått foretar løpende opptak med 4 biler pr. sekund når det registreres bevegelser i kameraets område. Bildene blir lagret i sentralenheten. Det skjer med andre ord ingen kontinuerlig manuell overvåking av kameraene, men ved uregelmessigheter kan man gå tilbake og sjekke bevegelser. Da forslaget har visse prinsipielle sider, mener styret generalforsamlingen bør ta stilling til om overvåkingsutstyret skal installeres. VEDTAK: Forslaget er falt. 8 stemte for / 15 stemte mot B) Forslag fra Anne-Gro Wiese, Vækerøveien 128 S - leil 2085 Søknad om utvidelse vindusfelt / fasadeendring Det søkes med dette om tillatelse til utbygging/fasadeendringer iht. til vedlagte skisser. Prinsippalt søkes det om utvidelse ved innbygging av balkongarealer, og fasadeendringer i form av utvidelse av kjøkkenvindu samt utskifting av stuevinduer til skyvedører som fyller hele fasaden mot tidligere balkongarealer iht. til alt. 1. Sekundært søkes det om utvidelse av kjøkkenvindu, samt åpning av vindusfelt mot balkong iht. alt. 2. Det vedlegges også foto fra fasadeendring i Møllerfaret 62 B som referansjeprosjekt. Med vennlig hilsen Anne-Gro Wiese.

32 Lysejordet Borettslag Styrets kommentar: Forslaget går ut over den fullmakt styret tidligere har fått til å samtykke i påbygninger. Søknaden må derfor avgjøres av generalforsamlingen, og krever 2/3 flertall. Forslaget krever at verandataket i leiligheten under isoleres for å unngå kuldebro. Slik den aktuelle leiligheten ligger plassert, kan styret vanskelig se at endringen for øvrig berører naboer i særlig grad. Fasadeendringen vil først og fremst være synlig for passerende på turveien nedenfor. En lignende utbygging som den foreslåtte kan være aktuell også for andre leiligheter i borettslaget, terrassehus og rekkehus. I hvilken grad man finner det ønskelig med avvikende fasader ulike steder i borettslaget, er et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må ta i betraktning når søknaden avgjøres. Styret legger imidlertid til grunn at et positivt vedtak i dette tilfelle ikke uten videre kan gis virkning for andre som måtte ønske tilsvarende utbygging. Dette vil i tilfelle måtte forelegges generalforsamlingen i hvert enkelt tilfelle. VEDTAK: Alternativ 1. godkjent 6. VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Kristian Jahr VEDTAK: Valgt Vækerøveien 124N B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Einar Gaarder Vækerøveien 122A Øystein Pellegård Vækerøveien 124U VEDTAK: Valgt C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Karl Petter Lindegaard Vækerøveien 130D 2. Thomas Karlsen Vækerøveien 130G 3. Tonje Hvidsten Vækerøveien 124R VEDTAK: Valgt D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Karl Petter Lindegaard Ivar Lunde Evelyn Ohana (støttemedlem) Anne-Gro Wiese VEDTAK: Valgt E. Som miljøutvalg for 1 år ble foreslått: Dag Heimdal Ole Morten Jota Thomas Karlsen Tom Karlsen Mona Engebretsen VEDTAK: Valgt Vækerøveien 130D Vækerøveien 124A Vækerøveien 118B Vækerøveien 128S Vækerøveien 116E Vækerøveien 124J Vækerøveien 124G Vækerøveien 124O Vækerøveien 132O

33 Lysejordet Borettslag E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Kristian Jahr Vækerøveien 124N delegert Lars Steinar Martinsen varadelegert VEDTAK: Valgt Vækerøveien 126G Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Tore Udnæs /s/ møteleder Åse Sparbo /s/ referent Marit H. Johannessen /s/ protokollvitne Evelyn M. Ohana /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Kristian Jar Vækerøveien 124N Nestleder : Lars Steinar Martinsen Vækerøveien 126G Styremedlem : Tove Gros Vækerøveien 116C Styremedlem : Odd Hansen Vækerøveien 118D Styremedlem : Einar Gaarder Vækerøveien 122A Styremedlem : Øystein Pellegård Vækerøveien 124U Oslo NW / ÅS

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer