Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie"

Transkript

1 1 Nydalen Kvarter Sameie Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Nydalen Kvarter Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie avholdes onsdag 17. april 2013 kl i BI Nydalens lokaler. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Honoraret til det sittende styret foreslås til kr (som tidligere år). 5. INNKOMNE FORSLAG (se side 17) A) Skifte til elektroniske nøkler i fellesområdene. Foreslått av styret. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år Styrets forslag til valg av medlemmer er vedlagt på siste side. Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Sameie Ole-Gerhard Røn/s/ Kari Moxnes Andexer/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Ingrid Tronshaug/s/

3 3 Nydalen Kvarter Sameie ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Ole-Gerhard Røn Gunnar Schjelderups v 11 E Styremedlem Kari Moxnes Andexer Gunnar Schjelderups v 11 N Styremedlem Marit Eline Grønbæk Gunnar Schjelderups v 11 P Styremedlem May Magnussen Gunnar Schjelderups v 11 K Styremedlem Ingrid Tronshaug Gunnar Schjelderups v 11 G Varamedlem Terje Lundby Gunnar Schjelderups v 11 P Varamedlem Lars E G Svendsen Gunnar Schjelderups v 11 F Varamedlem Arne Worren Gunnar Schjelderups v 11 H Varamedlem Marianne Wulff Gunnar Schjelderups v 11 K Styrets medlemmer består i dag av 4 kvinner og 1 mann. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 386 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune og har adresse: Gunnar Schjelderups V 11 A - S(ikke I,Q og O) Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Nydalen Kvarter Sameie Styrets arbeid (boligsameiet) Møtevirksomhet Styret har avholdt 11 styremøter. I tillegg har styret deltatt i flere møter med utbygger, entreprenør, BSN, Nydalstoppen, OBOS og Naborådet og andre. Naborådet ledes av BI. Her er de fleste aktørene i nærområdet medlemmer; studentledere for Fadderullan, Bydelsutvalget, Nydalen videregående skole, Politiet, leder BSN, vårt sameie, Nydalstoppen m.fl. I perioden har antall e-poster som er mottatt og sendt vært omtrent det samme som i fjor. Dette var forventet side sameiet nå er vel etablert. Styret har som målsetting å svare på all e-post som vi mottar. Målsetting Styret har hatt tre hovedmål siden Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikkerhet, utvikling av grøntområdet, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Sameiet er i en tilnærmet normal driftsituasjon. Det gjenstår dessverre fortsatt noen garantisaker. Den største saken er feil og mangler på takene over alle heishusene. Det er også én lekkasje inn i bodområdet som NCC ikke har fått tettet, selv etter flere år. I tillegg er det for mye overvann på plenen ved barnehagen. Vi planlegger å ta ut forliksklage mot utbygger og NCC på disse sakene (gjort våren 2013). Ser man bort ifra disse klagesakene ble det utført mye positivt arbeid i Inngangspartiene ble pusset opp. Det var hovedrengjøring av alle oppgangene, boning av gulv, delvis maling av oppganger m.m. Uteområdet ble ytterligere oppgradert. Alt dette har ført til bedre bomiljø og bedre kvalitet på fellesområdene. Årsregnskapet for 2012 viser et mye større overskudd enn prosjektert. Hovedårsaken til dette er lavere strømpriser. Samtidig har vi hatt større utgifter innen renovasjon/forsøpling enn budsjettert. Styret valgte også å øke tilstedeværelsen av vektere under Fadderullan, noe som førte til høyere utgifter. Vi har også hatt et par vannlekkasjer fra terrasser som ikke dekkes av forsikringen vår. Til tross for disse uventede kostnadene har budsjettet vært under god kontroll. Det blir ingen endringer til felleskostnadene i Av mindre arbeider skulle veien ved Bunnpris vært avrettet. Den heller inn mot fortauet vårt slik at det ligger store vanndammer der når det regner. Saken henger sammen med krav fra kommunen om graving av et nytt vannavrenningssystem. Utbygger dekker kostnadene. Usikkert når dette blir gjort. Det ble med støtte fra oppgangskontaktene holdt dugnad tirsdag 8. mai. Det var første gang i sameiet vårt. Det var stort oppmøte, stor arbeidsiver og hygge etterpå. Dette vil bli gjentatt i Avtale med nytt parkeringsselskap Q-Park er iverksatt. Det fungerer godt.

5 5 Nydalen Kvarter Sameie Styret har også inngått avtale med Lynet Internet som leverer en hurtig bredbåndløsning til en konkurransedyktig pris. Se for priser og tilbud. Denne kommer i tillegg til vår gjeldende avtale med Get. Samarbeidet med utbygger (Nydalen Bolig AS) er godt, og NCC fortsetter noen (ikke alle, se over) garantiarbeider for å ferdigstille sameiet. Naboforhold til BSN er generelt godt. Vi har mottatt relativt få klager på bråk fra BI studentene. Et unntak var Fadderullan. Styrets flerårige aktive satsing på å få bukt med uvesenet har båret frukter. Forsøpling er fortsatt et problem. Envac systemet vårt er sårbart for brukerfeil. Dette gjelder spesielt papir-nedkastet. Dessverre er det mange beboere som ikke følger reglene for bruk av anlegget, bl.a. ved at pizza esker kastes hele. De bretter seg ut i nedkastet og blokkerer dette. Envac har tidligere ikke fakturert oss for det ekstraarbeidet de har hatt med opprydding i nedkastene. Det gjorde de imidlertid i år. Resultatet er en økning i utgiftene på nesten kroner. Disse pengene kunne vi brukt til mer nyttige formål. Bygging av undergang/overgang mot Ring 3 er fortsatt ikke realisert. Styret følger saken. Det har ikke vært noen utvikling siden mai 2012 om Sandakerveien , dvs Avantors nabotomt til oss. Videre arbeid til neste årsmøte Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Fokus vil være på å få utført nødvendig vedlikehold av bygninger og oppganger. Etter økningen av felleskostnadene har vi nå et budsjett som fortsatt er dekkende for behovet. Det er 4 saker som styret har spesiell fokus på å få løst i Det gjelder feil på takene over heishusene, én lekkasje inn i bodområdet samt overvann på plenen ved barnehagen. I tillegg vil vi kontrollere flere av rør-i-rør skapene i leilighetene for å se om det er feil på disse. Siden det har gått så lang tid at normale garantier og frister er i ferd med å utgå har styret sett seg nødt til å gå til Forliksrådet med disse sakene. Vi har hatt meget god hjelp av OBOS Advokater i dette arbeidet. Av planlagt vedlikehold er det vask av alle utvendige fasader, samt maling av omrammingen til vinduene som er den største utgiften. Dette er planlagt og inkludert i budsjettet. Styret har lenge arbeidet aktivt for økt sikkerhet i sameiet. Og sameiet vårt er trygt selv om vi har hatt noen innbrudd i boder og biler. Vi ønsker imidlertid å gjøre mer. Styret har fattet en prinsippbeslutning om å skifte alle låser i fellesområdene til elektroniske nøkler. Det mener vi vil gi god virkning, samtidig som vi får kontroll på nøklene i sameiet. Det er en anselig mengde systemnøkler på avveie. Imidlertid vil dette bli kostbart (over 1 million kroner), men det er ikke behov for ekstra innbetaling fra eierne. Styret vil be om årsmøtets tilslutning før dette iverksettes (se sak 5 i agendaen). Fokus blir ellers lagt på miljø og trivsel. Det inkluderer fortsatt utvikling av sameiets grøntanlegg og uteområder. Det vil med støtte fra oppgangskontaktene bli holdt en dugnad mandag 6. mai mellom kl 1800 og Vi ønsker å kombinere nytte og hygge, og alle blir invitert til å delta.

6 6 Nydalen Kvarter Sameie Styret vil fortsette sitt engasjement i utviklingsplanene for Avantor-tomten, basert på årsmøtets retningslinjer fra Budsjettet for 2013 viser overskudd. Dersom årsmøtet støtter Styrets forslag om elektroniske nøkler vil kostnadene for dette trekkes fra sameiets egenkapital. Fortsatt vil vi ha en akseptabel egenkapital. Vi mener vi nå har god kontroll på de fleste utgiftene i sameiet, men strømprisene vil fortsette å være en utfordring. Styret vil fortsette arbeidet for å prøve og redusere strømkostnadene i sameiet. Styret har som målsetting at sameiet skal fortsette å utvikle seg i positiv retning, til glede for oss alle. Vi ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å kunne si; jeg bor i Nydalen Kvarter.

7 7 Nydalen Kvarter Sameie ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr For spesifikasjon av inntektene, se i note 2 og 3 i regnskapet. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr Kostnadene til energi ble vesentlig lavere enn budsjettert i 2012, hovedsakelig på grunn av lavere strømprisen enn ventet. Dette førte også til at andel strømkostnader for garasjene ble vesentlig lavere enn budsjettert, noe som førte til et overskudd for garasjeregnskapet på kr i For øvrig byttet sameiet forsikringsselskap etter en anbudsrunde i 2012, noe som har gitt besparelser både for boligsameiet og underregnskap garasjer i forhold til budsjett. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 8 Nydalen Kvarter Sameie BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet cirka kr til vask av alle utvendige fasader, samt maling av omrammingen av alle vinduer. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med omtrent samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. (NB! Sameiet byttet forsikringsselskap i løpet av 2012 til en bedre pris, og får derfor en lavere premie for hele året 2013 enn 2012.) Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Sameie Ole-Gerhard Røn/s/ Kari Moxnes Andexer/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Ingrid Tronshaug/s/

9 9 Nydalen Kvarter Sameie Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Nydalen Kvarter Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Nydalen Kvarter, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Nydalen Kvarter per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

10 10 Nydalen Kvarter Sameie Revisors beretning Sameiet Nydalen Kvarter, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2013 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

11 11 Nydalen Kvarter Sameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Garasjer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Nydalen Kvarter Sameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR NYDALEN KVARTER SAMEIE OLE-GERHARD RØN/s/ MAY MAGNUSSEN/s/ KARI MOXNES ANDEXER/s/ INGRID TRONSHAUG/s/ MARIT ELINE GRØNBÆK/s/

13 13 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Ekstra kjellerbod Felleskostnader TV Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bodleie Refusjon feilsøk brann Salg garasjebrikke Gebyr forsøpling Refusjon heisreparasjon Refusjon Living Q-park parkering G.Scheldrupsvei 11 AS parkeringsleie Refusjon vekterutrykning Diverse inntekter SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

14 14 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning o.a. for kr jfr. note 12. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Honorar Profejonell Bygg Tjenester AS Honorar Carbo AS Refusjon Nydalstoppen/Boligstift,Ndalen SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Refusjon Nydalstoppen Refusjon Stift. Nydalen Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Refusjon fra Nydalstoppen Refusjon fra Boligstiftelsen Nydalen SUM KOMMUNALE AVGIFTER

15 15 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Forsikring Rep./vedlikehold Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER NOTE: 11 ELEKTRISK ENERGI Elektrisk energi Elektrisk energi dekket av Nydalstoppen Elektrisk energi dekket av Boligstift.Nydalen Elektrisk energi dekket av Garasjelaget SUM ELEKRISK ENERGI NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Diverse leiekostnader (tomt Vitaminveien 5B) Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Vektertjenester Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Endelig oppgjør UPC fra 2009/ Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

16 16 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader -386 SUM FINANSKOSTNADER -386 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Gjensidige Forsikring skadeoppgjør G.Scheldrupsgate 11 As, parkeringsleie Boligstiftelsen Nydalen, andel utrykningskostnader Nydalstoppen, andel utrykningskostnader Obos skadeforsikring, premie vedr Profesjonell Bygg Tjenester as, vedlikeholdsplan Q-park, utestående november/desember SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -882 Skyldig arbeidsgiveravgift -345 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

17 17 Nydalen Kvarter Sameie 5 INNKOMNE FORSLAG (boligsameiet) 5 A) Skifte til elektroniske låser i fellesområdene. Foreslått av Styret. Forslag: Styret fremmer forslag om å investere i elektronisk nøkkelsystem som dekker alle felles dører med en kostnads ramme på omtrent 2600,- pr. seksjon. Kostnadene foreslås dekket av sameiets egenkapital. Begrunnelse: Styret har lenge fulgt situasjonen rundt innbrudd i boder og biler. Et tiltak for å bedre dette er å bytte låssystem. Over tid har mange systemnøkler og inngangsnøkler kommet på avveie. Å få kontroll på dette mener vi vil gi god virkning, samtidig som vi får et nytt, moderne nøkkelsystem. Med nytt nøkkelsystem vil vi få kontroll på adgang fra garasje og inn i bodområder, samt til trappeoppganger og heisene. Styret har innhentet et prisoverslag på elektronisk nøkkelsystem for alle inngangsdører (ytterdører), dører inn til bodrom og mellom oppganger, heiser og garasje.

18 18 Nydalen Kvarter Sameie Orientering om boligsameiets drift. Styret sameiets hjemmeside Styret kan kontaktes på e-post: Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Profesjonell Bedrift Tjeneste (PBT) er sameiets vaktmestertjeneste og ivaretar det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til skriftlig avtale. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

19 19 Nydalen Kvarter Sameie Eiendeler og gjeld omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. Kabel-TV / bredbånd Sameiet har fornyet den kollektive avtalen med GET om levering av digital-tv og bredbånd. Det er nylig inngått avtale med Lynet Internet og sameiet. Det vil innen kort tid bli mulig å bestille fiber bredbånd iht. priser på sine sider. Dette er i tillegg til avtalen med Get. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

20 20 Nydalen Kvarter Sameie INNKALLING TIL MØTE OM GARASJEPLASSENE I SAMEIET 2013 Møtet om garasjeplassene i sameiet avholdes onsdag 17. april 2013 (rett etter det ordinære sameiermøtet) i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og en eller to garasjeeiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING 3. ØKONOMI 4. INNKOMNE FORSLAG (se side 24) A) Orden på parkeringsplassene. Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Ole-Gerhard Røn/s/ Kari Moxnes Andexer/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Ingrid Tronshaug/s/ På dette møtet har eierne stemmerett med én stemme for hver parkeringsplass de eier. Eieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

21 21 Nydalen Kvarter Sameie ÅRSBERETNING FOR GARASJEPLASSENE 2012 Styret (Samme styre som i boligsameiet, se side 3.) Eiendommen Nydalen Kvarter Sameie har 305 ( ) garasjeplasser. 244 av disse ligger i fellesarealene til Sameiet Nydalen Kvarter i gnr 77, bnr 57. De resterende 61 plassene ligger i en egen samleseksjon, seksjon 361. Seksjonen eies av Boligstiftelsen Nydalen (50 plasser), Nydalen Bolig AS (9 plasser) og Carbo AS (2 plasser), hvor de 3 selskapene alle har ideelle andeler av seksjon 361. Styrets arbeid Målsetting Styret har tre hovedmål. Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikring av parkeringsplasser og boder, lettere innkjøring, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Det gjelder bl.a. veier og parkering. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Sameiet er nå i en tilnærmet normal driftsituasjon. Årsregnskapet viser et overskudd på kr for garasjene. Det er større enn budsjettert, primært pga lavere strømpriser. Det ble gjennomført en grundig storvask over 3 dager. I tillegg er det gjennomført flere feiinger, uten at eierne har måttet flytte sine biler. Styret mener at denne måten å rengjøre anlegget på er god. Vifteanlegget fungerer godt, det samme gjør garasjeporten. Drift av garasjeporten har vært vesentlig rimeligere enn forventet. Årsaken er at porten ble skiftet, uten kostnader for sameiet. Bakgrunnen for dette var at porten ble ødelagt da en bil kjørte på den. Styret vurderer imidlertid fortsatt alternativ til eksisterende portløsning. Antall innbrudd og hærverk er på et lavt nivå, men dessverre er det fortsatt noen saker. Videoovervåkningen fungerer tilfredsstillende. Brannsystemet er gjennomgått, og er i god, forskriftsmessig stand. Det samme er det elektriske anlegget.

22 22 Nydalen Kvarter Sameie Videre arbeid Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Merking av garasjeplassene vil bli malt på nytt. Maling av nederste delen av garasjeveggene må også gjøres. Crawford har anbefalt skifte av hele porten, inklusive motor og skinner. Eksisterende port vil være reservedel. Styret vurderer dette. Det er ikke forventet andre spesielle kostnader i Styret vil fortsette med én storvask over 3 dager på våren. Det vil i tillegg bli utført 5 feiinger uten at bilene trengs å flyttes. Vi mener det gir akseptabelt resultat, med minst mulig ulempe for eierne. Planene for utviklingen av Avantor tomten (Sandakerveien ), og hvordan disse vil påvirke trafikkavviklingen i vårt nærmiljø vil fortsatt bli fulgt nøye. Styret vil aktivt arbeide for å påvirke disse planene, basert på beslutningene fra årsmøtet i Det er ingen endring til felleskostnadene. Inntektene er beregnet ut ifra maksimalt antall parkeringsplasser (305) og uendret felleskostnad. Styret har som målsetting at sameiet skal fortsette å utvikle seg i positiv retning, til glede for oss alle.

23 23 Nydalen Kvarter Sameie Økonomi 2012 INNTEKTER/KOSTNADER GARASJER Leie garasjeplasser Andel av forsikring Drift og vedlikehold Andel av strømutgifter SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER Budsjett 2013 Inntekter Leieinntekter Totalt Kostnader Andel forsikring Andel strøm Feiing iht avtale Drift og vedlikehold Totalt Resultat I budsjettet for 2013 økes posten drift og vedlikehold på grunn av planlagt oppmaling av parkeringsplassene og skifte av garasjeport. Det er ingen økning av felleskostnadene (garasjeleien) for Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Ole-Gerhard Røn/s/ Kari Moxnes Andexer/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Ingrid Tronshaug/s/

24 24 Nydalen Kvarter Sameie 4 INNKOMNE FORSLAG (garasjene) 4 A) Oppdatering av regler for garasjeanlegget. Forslag: Styret fremmer forslag om følgende tillegg til 5.2. «Parkeringsplassen skal holdes ryddig og fri for søppel». 5.2 lyder da; «Garasjeplassen skal ikke brukes slik at den hindrer andres bruk eller på en unødvendig eller urimelig måte er til ulempe for andre. Parkeringsplassen skal holdes ryddig og fri for søppel». Begrunnelse: Det kan være brannfare forbundet med å oppbevare ting på parkeringsplassen. Det er til hinder når garasjen skal feies og det er lite hyggelig for alle som ferdes i garasjen.

25 25 Nydalen Kvarter Sameie 6 VALG AV TILLITSVALGTE Styrets forslag til valg: Styreleder. Velges for 2 år. Faste medlemmer. Velges for 2 år. Lars E. G. Svendsen May Magnussen Ingrid Tronshaug Marit Eline Grønbæk Varamedlemmer. Velges for 1 år. Marianne W. Wulff Guillermo Fernandez Sordo-Bravo Nytt varamedlem XX Nytt varamedlem YY Mangler kandidat Tidligere varamedlem Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Stiller til gjenvalg Ny kandidat Mangler kandidat Mangler kandidat

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer