Innst. S. nr I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag ( ) Dokument nr. 8:38 ( ) Til Stortinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 173. I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag (1999-2000) Dokument nr. 8:38 (1999-2000) Til Stortinget"

Transkript

1 Innst. S. nr. 173 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger Dokument nr. 8:38 ( ) Til Stortinget Sammendrag Ved forberedelsen av forsikringsvirksomhetsloven (lov 10. juni 1988 nr. 39) ble det lagt stor vekt på betydningen av fri konkurranse forsikringsselskapene imellom. For å sikre konkurransen innenfor livs- og pensjonsforsikringsområdet ble det i lovens 7-8 vedtatt en særlig bestemmelse om rett til overføring av oppsamlede midler. Bestemmelsen bygget på forslag fremsatt i NOU 1986:5 Konkurransen på finansmarkedet. I utvalgsutredningen heter det bl.a. (s. 162): "En vurderer det som helt fundamentalt for konkurransen selskapene imellom, at det ikke legges unødvendige hindringer i veien for flytting av forsikringer. Det foreslås derfor at en klargjør hvilke muligheter gjeldende lover og regler gir for å overføre midler opparbeidet i et forsikringsforhold til et nytt forsikringsselskap, for kollektiv pensjonsforsikring i tillegg til en selvstendig pensjonskasse. Det må også klargjøres hvilke forutsetninger som må settes for slike overføringer. Om nødvendig må flytterett og forutsetninger lovfestes. For kapitalforsikring og til dels livrente innebærer dette bare at rettigheter som forsikringstakeren i praksis har etter gjeldende vilkår, i så fall blir lovfestet, mens det for pensjonsforsikring (både individuell og kollektiv forsikring) innebærer en vesentlig styrking av forsikringstakerens rettigheter." Regjeringen sluttet seg i Ot.prp. nr. 42 ( ) til utvalgets forslag, og forslaget fikk enstemmig støtte i Stortinget, jf. Innst. O. nr. 60 ( ). I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger fungerer ikke konkurransen mellom forsikringsselskapene tilfredsstillende. Kommunenes tariffmessige forpliktelser har vist seg å ha en sterk konkurransehemmende effekt. Gjennom hovedtariffavtalen i kommunal sektor er det gitt egne regler om flytting av pensjonsforsikringer fra ett forsikringsselskap til et annet. Tariffavtalens flytteregler er så kompliserte, og virker så innelåsende, at overgang til annen leverandør av tjenestepensjonsordninger i betydelig grad er vanskeliggjort. Fri konkurranse praktiseres med andre ord ikke, og tariffavtalen bidrar direkte til å opprettholde det tilnærmede monopol Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har på dette markedet. Problemene er blitt tydelig synliggjort ved at 12 kommuner som i 1999 flyttet sine pensjonsforsikringer fra KLP til andre selskaper, er saksøkt for tariffbrudd. Konkurransetilsynet har i brev av 13. januar 2000 tatt opp denne problemstillingen, og skriver blant annet: "Etter Konkurransetilsynets oppfatning har bestemmelsene i Hovedtariffavtalen begrenset konkurransen ved å forsinke og dermed hindre flytting av pensjonsordninger. Med en forvaltningskapital i det relevante marked på om lag 100 milliarder kroner vil selv en marginal virkning av begrenset konkurranse kunne utgjøre et betydelig effektivitetstap." Forslagsstillerne mener derfor det er nødvendig å utrede og gjennomføre tiltak for at intensjonene som lå til grunn for utformingen av forsikringsvirksomhetsloven 7-8 også blir oppfylt i forhold til kommunale tjenestepensjonsordninger. En nærliggende måte å gjøre dette på vil være å lovfeste et forbud mot at bestemmelser om pensjon i tariffavtaler eller individuelle arbeidsavtaler utformes slik at de reelt er til hinder for at pensjonsordninger flyttes fra et forsikringsselskap til et annet. Dette spørsmålet er av sentral betydning for finansinstitusjonenes generelle rammebetingelser, og kan ha tilknytning blant annet til det arbeid som for tiden pågår i Banklovkommisjonen om utredning av regler for finansinstitusjoners/finansforetaks virksomhet. Det kan derfor være et alternativ at Banklovkommisjonen bes vurdere også dette spørsmål. Forslagsstillerne mener Regjeringen på denne eller annen måte bør

2 2 Innst. S. nr utrede tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger, og deretter fremme forslag om nødvendige lovendringer for Stortinget. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger." Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Erik Dalheim, Grethe G. Fossum, Britt Hildeng, Ottar Kaldhol, Torstein Rudihagen og Signe Øye, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, Valgerd Svarstad Haugland, Lars Gunnar Lie og Ingebrigt S. Sørfonn, fra Høyre, Børge Brende, Per-Kristian Foss og Kjellaug Nakkim, fra Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, fra Venstre, Terje Johansen, og representanten S t e i n a r B a s t e s e n, viser til brev fra finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen av 28. april 2000 som svar på spørsmål fra saksordfører Terje Johansen. Brevet følger som trykt vedlegg til denne innstillingen. K o m i t e e n viser til at konkurransemyndighetene vurderer om Hovedtariffavtalens reguleringer er i samsvar med konkurranselovgivingen. K o m i t e e n mener at Stortinget som hovedregel ikke bør gå inn på Hovedtariffavtalens innhold og område. K o m i t e e n viser til at finansministeren skriver i ovennevnte brev at Konkurransetilsynet må forstås slik at saken kan bli undergitt ny behandling av Konkurransetilsynet, avhengig av hva som måtte bli inntatt i den nye HTA. K o m i t e e n viser til at finansministeren skriver: "Overføringsavtalen Vedrørende siste ledd i HTA punkt viser jeg til Arbeids- og administrasjonsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg, bl.a. på anmodning fra Konkurransetilsynet, som skal vurdere overføringsavtalen. Utvalget skal avlevere sin innstilling innen oktober Utvalget skal bl.a. vurdere konkurransemessige forhold i tilknytning til overføringsavtalen. Bakgrunnen for dette er muligheten for at virksomheter, herunder kommunale, blir avskåret fra å tegne pensjonsforsikring der de selv ønsker. En årsak til dette er at det er inngått tariffavtaler som krever at de ansatte skal være omfattet av en pensjonsordning som faller inn under overføringsavtalen. Finansdepartementet mener at det er hensiktsmessig å avvente dette arbeidet før en eventuelt går videre med de spørsmålene som tas opp av stortingsrepresentantene Solberg og Foss." K o m i t e e n slutter seg til dette, og anbefaler at Dokument nr. 8:38 ( ) vedlegges protokollen. K o m i t e e n s f l e r t a l l, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, ber departementet i Nasjonalbudsjettet eller på annen egnet måte høsten 2000 legge frem en vurdering av konkurransesituasjonen i markedet for kommunale tjenestepensjonsforsikringer og en vurdering av behovet for tiltak. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, er enig med forslagsstillerne i at det er ønskelig å fjerne konkurransehindre når det gjelder forsikringsordningene for kommunalt ansatte. Komiteens tilråding K o m i t e e n viser til dokumentet og til det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: Dokument nr. 8:38 ( ) - forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger - vedlegges protokollen. Dag Terje Andersen leder Oslo, i finanskomiteen, den 11. mai 2000 Terje Johansen ordfører Siv Jensen sekretær

3 Innst. S. nr Vedlegg Brev fra Finansdepartementet, v/statsråden, til finanskomiteen, datert 28. april 2000 med vedlegg fra Konkurransetilsynet, datert 13. januar 2000 Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger (Dokument nr. 8:38 ( )) Jeg viser til oversendelse av 11. april 2000 fra Stortingets finanskomite vedlagt forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. I forslaget heter det at kommunenes forpliktelser i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) viser seg å ha en sterk konkurransehemmende effekt. Stortingsrepresentantene viser særlig til tariffavtalens flytteregler, og mener at disse "er så kompliserte, og virker så innelåsende, at overgang til annen leverandør av tjenestepensjonsordninger i betydelig grad er vanskeliggjort". Bestemmelser vedrørende pensjonsforhold er tatt inn i HTA kapittel 2. Tariffavtalen stiller bestemte vilkår ved flytting av pensjonsforsikring til annen tilbyder. Vilkårene gjelder både saksbehandling ved flytting samt innholdet i det nye forsikringsproduktet. For tariffperioden er gjeldende bestemmelser gitt i HTA punkt 2.1.8, som lyder: "Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte, jf. flytteforskriften kapittel 3. Referat fra drøftingene skal følge saken fram til avgjørelsen i kommunestyret/fylkestinget/styret. Før behandling i besluttede organ knyttet til eventuelt skifte av selskap kan begynnes, skal aktuelle tilbud på ny tjenestepensjonsordning forelegges for Pensjonsutvalgets tariffparter, som skal godkjenne om de ulike pensjonsforsikringsproduktene tilfredsstiller de forannevnte tariffkravene. Tjenestepensjonsordningen må i tillegg være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Før saken kan avgjøres av kommunestyret/fylkestinget/styret, må godkjenning av Statens Pensjonskasse foreligge, knyttet til opptak i overføringsavtalen, og pensjonsordningen å være tatt til etterretning av Kredittilsynet, jf. pkt og " I lys av ovennevnte tariffbestemmelser ønsker jeg å påpeke følgende: Finansdepartementets/Kredittilsynets ansvarsområde Enkelte bestemmelser i HTA, jf. punktene og viser til prosedyrer i Kredittilsynet. Jeg ønsker derfor å presisere at Kredittilsynets oppgaver i tilknytning til vurdering av produkter innen livsforsikring ligger i å forvalte forskrift 10. november 1994 nr om meldeplikt som er gitt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om forsikringsvirksomhet 7-6. Hensikten med meldepliktordningen er å verifisere at livsforsikringsselskapenes produkter er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven. Meldeplikten gjelder for alle bransjer og produktgrupper innen livsforsikring, og er således ikke noe særskilt i tilsynet med kommunale pensjonsordninger. I tråd med gjeldende rett griper Kredittilsynet i ettertid inn mot et livsforsikringsprodukt dersom det etter Kredittilsynets vurdering er i strid med bestemmelser i loven eller med bestemmelser som er gitt med hjemmel i loven. Et produkt er å anse som lovlig inntil eventuell slik inngripen foreligger. I første rekke er det soliditetsmessige vurderinger som ligger til grunn ved Kredittilsynets gjennomgang av produktmeldinger. I brev av 10. april 2000 til Lørenskog kommune uttaler Kredittilsynet: "I Hovedtariffavtalen for kommunal sektor heter det at pensjonsrettighetene skal være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse, basert på forsikringsprodukter som er tatt til etterretning av Kredittilsynet. Denne formuleringen står for avtalepartenes regning. Kredittilsynet tar ikke livsforsikringsprodukter "til etterretning". En slik prosedyre ville i realiteten representere en videreføring av tidligere lovgivnings bestemmelser om forhåndsgodkjennelse. Disse bestemmelsene ble erstattet av det ovennevnte meldepliktssystem ved ikrafttredelsen av gjeldende lov i Bestemmelser om forhåndsgodkjennelse ville i alle tilfeller ha vært i strid med EU-retten på dette området, som Norge er forpliktet av gjennom tilslutning til EØS-avtalen. (---) Bestemmelser av den type som er inntatt i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor, som altså forutsetter en form for forhåndsgodkjennelse, er lite ønskelig fra Kredittilsynets side. Arbeidslivets parter burde etter Kredittilsynets oppfatning selv ta ansvaret for kvalitetsvurderingen av en tilbudt pensjonsløsning i forhold til de rettigheter og plikter som er nedfelt i en arbeidsavtale." Konkurransetilsynets vurderinger Jeg viser videre til at det er konkurransemyndighetene som vurderer om Hovedtariffavtalens reguleringer er i samsvar med konkurranselovgivningen. Konkurransetilsynet har i brev av 13. januar 2000 (vedlagt) vurdert bestemmelsene i HTA punktene og fjerde ledd om at det stilles krav om at ny pensjonsordning må være tatt til etterretning av Kredittilsynet før flytting kan gjennomføres. Konkurransetilsynet har lagt til grunn at disse bestemmelsene i Hovedtariffavtalen omfattes av konkurranselovens saklige virkeområde. Konkurransetilsynet har videre funnet at bestemmelsene er egnet til å begrense konkurransen i markedet, men uttaler i brevet at de har unnlatt å gå videre med saken ut fra den korte tiden som gjensto til HTA utløper 30. april Brevet fra Konkurransetil-

4 4 Innst. S. nr synet må forstås slik at saken kan bli undergitt ny behandling av Konkurransetilsynet, avhengig av hva som måtte bli inntatt i den nye HTA. Overføringsavtalen Vedrørende siste ledd i HTA punkt viser jeg til at Arbeids- og administrasjonsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg, bl.a. på anmodning fra Konkurransetilsynet, som skal vurdere overføringsavtalen. Utvalget skal avlevere sin innstilling innen 1. oktober Utvalget skal bl.a. vurdere konkurransemessige forhold i tilknytning til overføringsavtalen. Bakgrunnen for dette er muligheten for at virksomheter, herunder kommunale, blir avskåret fra å tegne pensjonsforsikring der de selv ønsker. En årsak til dette er at det er inngått tariffavtaler som krever at de ansatte skal være omfattet av en pensjonsordning som faller inn under overføringsavtalen. Finansdepartementet mener at det er hensiktsmessig å avvente dette arbeidet før en eventuelt går videre med de spørsmålene som tas opp av stortingsrepresentantene Solberg og Foss. På generelt grunnlag ser Finansdepartementet det som ønskelig med konkurranse innen alle deler av forsikringsmarkedet. Jeg legger til grunn at partene ved den forestående gjennomgangen av HTA tar i betraktning de forhold Kredittilsynet og Konkurransetilsynet har pekt på. Undervedlegg Konkurranseloven Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor Avgjørelse A00-1 Konkurransetilsynet viser til brev av 25. mai 1999, der tilsynet varslet inngrep med hjemmel i konkurranseloven (krrl.) 3-10 mot bestemmelser om flytting av pensjonsforsikring inntatt i Hovedtariffavtalen for perioden 1. mai april Avtalen er inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), på vegne av kommunene, og de ansattes organisasjoner (Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune (YS) og Akademikernes Fellesorganisasjon - seksjon kommune (AF)). 1. Bakgrunn Hovedtariffavtalen fastsetter rettigheter til tjenestepensjon for ansatte i kommunal sektor. Som hovedregel omfatter avtalen alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid pr. uke, jf. avtalens pkt Avtalens pkt. 2.0 definerer tjenestepensjon som "den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale og tilsvarende de til enhver tid gjeldende vedtekter for Felles Kommunal Pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)". I henhold til avtalens pkt. 2.1 er arbeidsgivere forpliktet til å opprette pensjonsordning for sine tilsatte som tilfredsstiller kravene i avtalen. Omfanget av kommunenes forpliktelse til å sikre sine ansatte pensjonsrettigheter står dermed fast. Bestemmelsene i Hovedtariffavtalen utpeker ikke et bestemt selskap eller pensjonskasse til å levere de kommunale pensjonsordningene. Utgangspunktet er således at kommunene på visse angitte vilkår selv kan bestemme hvem de vil kjøpe pensjonsforsikring fra. At det skal være slik konkurranse innenfor tariffområdet fremkommer også implisitt av at det i avtalen er åpnet for at kommunene kan bytte forsikringsselskap eller pensjonskasse. Kommunene Alta, Borre og Klepp har i brev av henholdsvis 15. september 1998, 17. desember 1998 og 4. januar 1999 henvendt seg til Konkurransetilsynet vedrørende enkelte av bestemmelser om pensjonsforhold i Hovedtariffavtalen. Disse kommunene mener at bestemmelsene hindrer eller gjør det vanskelig for kommunene å skifte pensjonsforsikringsleverandør. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt en nærmere vurdering av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen pkt og pkt fjerde ledd. Hovedtariffavtalen pkt lyder: "Pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte pensjonsrettigheter, skal for alle ytelsers vedkommende være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse, basert på forsikringsprodukter som er tatt til etterretning av Kredittilsynet." I pkt andre ledd i Hovedtariffavtalen heter det: "Før behandling i besluttende organ knyttet til eventuelt skifte av selskap kan begynnes, skal aktuelle tilbud på ny tjenestepensjonsordning forelegges for Pensjonsutvalgets tariffparter, som skal godkjenne om de ulike pensjonsforsikringsproduktene tilfredsstiller de forannevnte tariffkravene." I pkt fjerde ledd følger videre: "Før saken kan avgjøres av kommunestyret/fylkestinget/styret, må godkjenning av Statens Pensjonskasse foreligge, knyttet til opptak i overføringsavtalen, og pensjonsordningen må være tatt til etterretning av Kredittilsynet, jf. pkt og " Tilsynets inngrepsvarsel gikk ut på å forby de deler av Hovedtariffavtalens pkt og som stiller som krav at forsikringsproduktet/pensjonsordningen skal være tatt til etterretning av Kredittilsynet. Som nevnt har Konkurransetilsynet mottatt flere henvendelser fra kommuner som ønsker å overføre sine pensjonsordninger fra KLP til private pensjonskasser, og som ikke har fått den nødvendige godkjennelse av Pensjonsutvalget. Konkurransetilsynet er også gjort oppmerksom på at 11 kommuner til tross for manglende godkjennelse faktisk har skiftet leverandør av tjenestepensjoner fra KLP til andre forsikringsselskaper pr. 1. januar I tillegg skiftet Alta kommune leverandør av tjenestepensjoner uten den nødvendige godkjen-

5 Innst. S. nr nelse med virkning fra 1. januar I denne sammenheng kan nevnes at Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Kommuneforbund (NKF) har tatt ut stevning for Arbeidsretten mot disse 12 kommunene, med påstand om at skiftet av pensjonsleverandør er tariffstridig, og at kommunene derfor må gjenopprette forholdet til KLP frem til Pensjonsutvalget eventuelt godkjenner skiftet i samsvar med Hovedtariffavtalen. Pr. dags dato er saken overfor Alta kommune frafalt. Begrepet kommuner blir i det følgende brukt som fellesbetegnelse på kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter, i den grad Hovedtariffavtalen gjelder for dem. 2. Høring av og øvrige merknader til Konkurransetilsynets inngrepsvarsel Konkurransetilsynets varsel om mulig inngrep ble rettet mot partene i Hovedtariffavtalen. Et eget høringsbrev ble tilsendt Den Norske Aktuarforening, Aktuarkonsulenters Forum, De selvstendige kommunale pensjonskasser, Kredittilsynet, Norges Forsikringsforbud, Norske Pensjonskassers Forening, og kopi av høringsbrevet ble sendt til tariffpartene, Alta kommune, Borre kommune, Klepp kommune, Storebrand og KLP. I høringsbrevet ba tilsynet spesielt om merknader til følgende spørsmål: 1. Er det etter Deres oppfatning nødvendig for å sikre de kommunalt ansattes pensjoner, at norske livsforsikringsselskapers tilbud til kommunene om pensjonsordninger skal godkjennes av Kredittilsynet før ordningene tas i bruk? 2. Er det etter Deres oppfatning tilstrekkelig at norske livsforsikringsselskaper er underlagt offentlig tilsyn uten krav i lovgivningen til forhåndsgodkjenning av selskapenes tariffer? Tariffpartene, KS, LO/NKF, YS og AF, har kommet med merknader i saken. Det samme har Storebrand, KLP, Kredittilsynet, Akademikerne og Norges Forsikringsforbund. Videre har tilsynet på anmodning hatt møter med KLP, LO/NKF/YS og KS henholdsvis 31. august, 5. og 11. oktober. De skriftlige merknadene i saken er meget omfangsrike. Både tariffpartene og flere av høringsinstansene har kommet med en rekke innspill, samt henvist til flere av prosesskrivene i nevnte Arbeidsrettssak for nærmere redegjørelse for deres oppfatning av de spørsmål inngrepsvarselet reiser. Konkurransetilsynet har nøye vurdert de opplysninger som har fremkommet i alle de innkomne dokumenter og i møter med KLP og tariffpartene. På bakgrunn av det store omfang av informasjon tilsynet har mottatt, finner tilsynet det imidlertid ikke hensiktsmessig å gi en samlet oversikt over alle de opplysninger som har fremkommet i tilknytning til tilsynets inngrepsvarsel. 3. Konkurransetilsynets inngrepskompetanse etter konkurranseloven 3.1 Konkurranselovens saklige virkeområde Krrl. 1-3 definerer lovens saklige virkeområde. I henhold til bestemmelsens første ledd omfatter konkurranseloven ervervsvirksomhet av enhver art, uten hensyn til hva slags varer eller tjenester virksomheten gjelder, og uansett om den er privat eller drives av stat eller kommune. Videre er det fastslått i 1-3 annet ledd at loven ikke gjelder for "lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre." Før det tas stilling til om Konkurransetilsynet vil gripe inn mot de deler av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen pkt og fjerde ledd som oppstiller som vilkår at forsikringsproduktet eller pensjonsordningen må være tatt til etterretning av Kredittilsynet før skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse kan finne sted, må det slås fast om dette er et vurderingstema som omfattes av lovens saklige virkeområde. Det må således vurderes om de aktuelle bestemmelsene regulerer ervervsvirksomhet, og om de omhandler lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre Ervervsvirksomhetsbegrepet Ovennevnte vilkår i Hovedtariffavtalen pkt og fjerde ledd innebærer en begrensning på kommunenes mulighet til å kjøpe pensjonsforsikring, og er således en regulering av innkjøpsvirksomhet. Spørsmålet blir dermed om innkjøpsvirksomhet omfattes av ervervsvirksomhetsbegrepet i krrl. 1-3 første ledd. Begrepet ervervsvirksomhet er nærmere definert i krrl. 1-2 bokstav a) som "all slags økonomisk virksomhet, varig eller leilighetsvis, som drives mot vederlag." Etter Konkurransetilsynets oppfatning omfatter begrepet "økonomisk virksomhet" i hovedsak all virksomhet som består i produksjon, utveksling eller distribusjon av varer eller tjenester, selv om virksomheten ikke har mulighet til eller som formål å gå med overskudd. Hvordan virksomheten finansieres har heller ikke betydning. Denne forståelse av begrepet ervervsvirksomhet er også lagt til grunn av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i Ot.prp. nr. 97 ( ) om lov om endringer i konkurranseloven, side 10. I proposisjon presiseres at det avgjørende for avgrensningen av konkurranselovens virkeområde er om virksomheten er av økonomisk eller kommersiell natur. På bakgrunn av dette er det Konkurransetilsynets oppfatning at innkjøpsvirksomhet er ervervsvirksomhet. Dette bekreftes av departementet til ovennevnte odelstingsproposisjon, der det legges til grunn at alt offentlig innkjøp av varer eller tjenester omfattes av konkurranselovens ervervsvirksomhetsbegrep. Det kan for øvrig også vises til at det i lovens forarbeider klart forutsettes at krrl kommer til anvendelse på innkjøpsreguleringer. Etter dette legges til grunn at de omstridte bestemmelsene i Hovedtariffavtalen innebærer en regulering av ervervsvirksomhet, og dermed som utgangspunkt

6 6 Innst. S. nr omfattes av lovens saklige virkeområde, jf. krrl. 1-3 første ledd Lønns- og arbeidsvilkår Ifølge krrl. 1-3 annet ledd gjelder loven imidlertid ikke for lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre. Før det kan foretas en inngrepsvurdering etter krrl må det derfor tas stilling til i hvilken utstrekning de nevnte bestemmelsene i Hovedtariffavtalen omhandler slike avtalevilkår. Lovens forarbeider gir liten veiledning med hensyn til hva som ligger i begrepet "lønns- og arbeidsvilkår". Lovutvalget fastslo at unntaket ikke skulle omfatte de sider ved en arbeidsavtale som direkte regulerer konkurranseforholdene i bransjen ut over lønns- og arbeidsvilkår. Utvalget uttalte også at: "Selv om konkurranselovgivningen etter utvalgets oppfatning ikke skal omfatte arbeid i annens tjeneste (spillereglene i arbeidslivet), vil konkurranseloven etter forslaget likevel komme til anvendelse når avtaler mellom sammenslutninger av arbeidstakere og arbeidsgivere virker begrensende på konkurransen mellom de næringsdrivende selv." Vilkåret i Hovedtariffavtalen om at Kredittilsynet må ha tatt pensjonsordningen til etterretning før kommunene kan foreta skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse, er nedfelt i en tariffavtale. På bakgrunn av de nevnte uttalelser i forarbeidene vil Konkurransetilsynet imidlertid ikke være avskåret fra å gripe inn mot enhver bestemmelse som er nedfelt i en slik avtale. Det må trekkes en grense mellom når avtalen dreier seg om "lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre" og når den direkte regulerer konkurranseforholdene i bransjen ut over lønns- og arbeidsvilkår. Det er anført i høringsrunden at man ved fastlegging av rekkevidden for unntaksbestemmelsen må legge til grunn den arbeidsrettslige forståelse av begrepet lønnsog arbeidsvilkår. Således skulle alt det som en fagforening og en arbeidsgiverforening i det hele tatt kan tvistes om, unntas fra konkurranselovens virkeområde. Unntaksbestemmelsen skulle i så fall favne meget vidt. Etter tilsynets oppfatning er dette ikke i tråd med intensjonen bak unntaket. Det kan i denne sammenheng vises til at forarbeidene selv begrenser unntakets rekkevidde ved at det uttrykkelig forutsettes at konkurranselovgivningen ikke skal omfatte "spillereglene i arbeidslivet". Tilsynet oppfatter dette i utgangspunkt som en henvisning til reguleringer av forholdet mellom aktørene i arbeidslivet, dvs. arbeidsgiver og arbeidstaker. Dermed må i alle fall reguleringer som primært angår forholdet til tredjepersoner falle utenfor. Følgelig må uttrykket "lønns- og arbeidsvilkår" tolkes snevrere etter konkurranseretten enn etter arbeidsretten. Unntaket fra loven for lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre er en videreføring av et tilsvarende unntak i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforholdet (prisloven). Etter prisloven ble det antatt at uttrykket "lønns- og arbeidsvilkår" måtte forstås slik at det også omfattet "ferievilkår, trygde- og pensjonsordninger o.l." I forarbeidene til konkurranseloven forutsettes det at unntaket skal ha samme innhold etter de to lovene. De deler av en arbeidsavtale som omhandler de ansattes pensjonsordninger er således som utgangspunkt omfattet av unntaksbestemmelsen i krrl. 1-3 annet ledd. Ifølge forarbeidene refererer unntaksbestemmelsen som nevnt til "avtaleverk(et) for fastsettelse av prisen på arbeidskraft." Etter Konkurransetilsynets oppfatning støtter denne uttalelsen det syn som er kommet til uttrykk i inngrepsvarselet om at ikke enhver bestemmelse som vedrører pensjonsordninger i en arbeidsavtale omfattes av unntaket. Det er således nødvendig å se nærmere på hva som reguleres i de ulike bestemmelsene i den del av tariffavtalen som omhandler pensjonsordninger. Etter tilsynets forståelse følger det av Hovedtariffavtalen at den enkelte arbeidstakers rettigheter i forhold til sin arbeidsgiver skal være de samme uansett hvor pensjonsforsikringen er tegnet. Reguleringen av hvordan den enkelte kommune rent praktisk oppfyller sine forpliktelser i denne forbindelse må anses å være av administrativ art. De bestemmelser som tilsynet har varslet inngrep mot, angår vilkårene for flytting av pensjonsforsikringsavtaler mellom pensjonskasser og/ eller forsikringsselskaper, og ikke hva pensjonsforsikringsavtalene i seg selv skal gå ut på. Ettersom arbeidsgiveren er forpliktet etter Hovedtariffavtalen til å kjøpe pensjonsprodukter som dekker arbeidstakernes rettigheter i samsvar med avtalen, kan det prinsipielt sett ikke ha betydning for den enkelte arbeidstakers pensjonsrettigheter hvor arbeidsgiveren har tegnet forsikringen eller hvordan reglene om flytting av pensjonsordning fra et selskap til et annet er utformet. Bestemmelsene i Hovedtariffavtalen om at Kredittilsynet må ha tatt pensjonsordningen til etterretning før kommunene kan foreta skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse kan derfor ikke omfattes av uttrykket "fastsettelse av prisen på arbeidskraft", og kan således ikke sies å regulere lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre. Bestemmelsene omfattes dermed ikke av unntaket i krrl. 1-3 annet ledd. Konkurransetilsynet legger etter dette til grunn at de omtvistede deler av Hovedtariffavtalen omfattes av konkurranselovens saklige virkeområde. Tilsynet kan derfor, under forutsetning av at vilkårene i krrl er oppfylt, gripe inn mot vilkåret i avtalens pkt og fjerde ledd om at forsikringsproduktet eller pensjonsordningen må være tatt til etterretning av Kredittilsynet før skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse kan finne sted. 3.2 Konkurranseloven 3-10 Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven 3-10 gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formål, virkning eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål om å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for virksom kon-

7 Innst. S. nr kurranse. Dersom et forhold har eller er egnet til å ha en konkurransebegrensende virkning, vil det således ikke være avgjørende for tilsynets inngrepskompetanse hvorvidt forholdet også har et konkurransebegrensende formål. 4. Konkurransemessig vurdering I konkurranseanalysen vil Konkurransetilsynets først avgrense det relevante marked, så vurdere om det er dominerende aktører i markedet. Videre vurderes om det foreligger en begrensning av konkurransen og om dette gir ineffektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved avgrensningen av det relevante marked vil det være en produktdimensjon og en geografisk dimensjon. Det relevante produktmarkedet omfatter de produkter som kjøperne anser som utbyttbare, dvs. som kan tilfredsstille samme behov. Produktet kollektiv pensjonsforsikring for ansatte i kommuner etterspørres av den enkelte norske kommune for å dekke de avtalebestemte pensjonsforpliktelser kommunen har overfor sine ansatte. Produktet atskiller seg fra kollektive ordninger som staten eller ikke-offentlige arbeidsgivere har for sine ansatte. Med hensyn til pensjonsytelsen er produktet i all hovedsak lik det statsansatte får fra Statens Pensjonskasse, og dermed forskjellig fra de pensjonsytelser som normalt inngår i pensjonsprodukter som etterspørres av ikke-offentlige arbeidsgivere. Finansieringen av de kommunale ordningene er imidlertid, til forskjell fra ordningen i Statens Pensjonskasse, mer lik den som gjelder for ikke-offentlige arbeidsgivere, basert på et forsikringsteknisk system med forhåndsinnbetaling av premie. Premien skal i prinsippet sikre forhåndsdekning av opptjente pensjonsrettigheter. Etter Konkurransetilsynets oppfatning skiller produktet seg så mye fra de øvrige kollektive og individuelle pensjonsordninger at produktet utgjør et eget relevant produktmarked. Det relevante geografiske markedet avgrenses på tilsvarende måte som produktmarkedet. Den enkelte kommune dekker i dag sine pensjonsforpliktelser ved å etterspørre kollektiv pensjonsforsikring hos tilbydere som har konsesjon hjemlet i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 39, 2-1. Tilbyderne er enten ordinære livsforsikringsselskap, kommunesektorens forsikringsselskap KLP eller en egen pensjonskasse opprettet av den enkelte kommune eller fylkeskommune. Det synes foreløpig ikke aktuelt å kjøpe kollektiv pensjonsforsikring fra andre enn tilbydere etablert i Norge, som dermed blir det relevante geografiske markedet. Det er et fåtall tilbydere i det relevante markedet. KLP, som er den største, er et gjensidig selskap eid av norske kommuner. Av andre tilbydere i markedet kan det nevnes at enkelte større kommuner og fylkeskommuner, for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim, har egne pensjonskasser. Siden pensjonskassene ikke tilbyr produkter til andre enn "eieren", utgjør de imidlertid en begrenset konkurransefaktor i forhold til aktører som konkurrerer i markedet. Et fåtall kommuner har sine ansatte pensjonsforsikret i private livsforsikringsselskaper. Ved utgangen av 1998 administrert KLP ifølge årsberetningen pensjonsordninger for 410 kommuner og om lag kommunale og andre bedrifter. I alt omfattet dette personer med pensjonsrettigheter. KLP hadde i 1998 premieinntekter på 6,2 milliarder kroner og en samlet forvaltningskapital på 74 milliarder kroner. Med 90 prosent av kommunene og vel 60 prosent av de kommunalt ansatte i sin pensjonsordning er KLP etter Konkurransetilsynets oppfatning en dominerende aktør i markedet. Videre har de KLP-tilsluttede kommunene til sammen en tilsvarende dominerende stilling som kjøper i markedet. Som nevnt innledningsvis har Pensjonsutvalget etter Hovedtariffavtalen nektet å godkjenne at kommuner skifter forsikringsselskap eller pensjonskasse, med den begrunnelse av Kredittilsynet ikke har tatt det nye forsikringsproduktet eller pensjonsordningen til etterretning. Slike nektelser vil etter Konkurransetilsynets vurdering kunne begrense den reelle adgangen til å bytte leverandør og dermed låse kunden til den opprinnelige leverandøren. Manglende mulighet til å skifte leverandør vil virke konkurransebegrensende. Av Hovedtariffavtalens pkt og fremgår det ikke klart hva som ligger i kravet om at forsikringsproduktet eller pensjonsordningen er "tatt til etterretning" av Kredittilsynet. De opplysninger som Konkurransetilsynet har mottatt fra kommuner og partene tyder imidlertid på at det ikke er tilstrekkelig å melde produktet eller ordningen til Kredittilsynet for å få tillatelse til flytting. Pensjonsutvalget ser ut til å kreve at Kredittilsynet har gitt en eller annen form for vurdering av produktet før flytting kan skje. Dette er til tross for at Kredittilsynet selv har uttalt at: "Gjeldende rett består etter dette i at Kredittilsynet i ettertid kan gripe inn mot et livsforsikringsprodukt dersom dette er i strid med bestemmelser i loven, og at et produkt er å anse som lovlig inntil en slik inngripen foreligger. Det er i første rekke soliditietsmessige vurderinger som ligger til grunn ved Kredittilsynets gjennomgang av produktmeldinger. Bestemmelser av den typen som er inntatt i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor, som altså forutsetter en form for forhåndsgodkjennelse, er lite ønskelig fra Kredittilsynets side." I stedet for ordningen med forhåndsgodkjenning er det innført en ordning der forsikringsselskapet senest med at det starter markedsføring av et produkt skal gi Kredittilsynet melding om produktet. Forsikringsselskapenes meldeplikt til Kredittilsynet er regulert i forskrift av 10. november 1994 nr om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Forskriften er gitt med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 39, 7-6. Behovet for offentlig forhåndskontroll av livsforsikringsprodukter har vært vurdert tidligere, bl.a. av Harlem-utvalget som i utredningen NOU 1983:52 Forsikring i Norge. Utvalget foreslo at forhåndskontrollen av premier og vilkår i livsforsikring ble forlatt, og ga

8 8 Innst. S. nr uttrykk for at forhåndsgodkjenning i noen grad kunne ha virket hemmende på konkurransen i norsk livsforsikring. Som påpekt av partene fikk Harlem-utvalgets synspunkter på forhåndsgodkjenning ikke gjennomslag i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 39 med forsikrifter. Først ved endringer i forbindelse med tilpasninger til Tilleggsavtalen til EØS-avtalen kreves det ikke lenger at forsikringsselskapene får Kredittilsynets forhåndsgodkjenning av sine premier og vilkår, jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-6 og forskrift om meldeplikt av 10. november Det følger av tredje livsforsikringsdirektiv (Rdir. 92/96 EØF) art. 29 at medlemsstatene i utgangspunktet ikke kan kreve forutgående tillatelse eller løpende underretning om generelle eller spesielle forsikringsvilkår, premietariffer, det tekniske grunnlag som anvendes ved beregning av premietariffer og forsikringstekniske avsetninger. Ved behandlingen av endringen uttalte Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 77 ( ) side 15 at det ved fastsettelsen av forsikringsvirksomhetsloven 7-6 ble lagt til grunn at en prinsipielt skulle gå bort fra forhåndskontroll av premier. Det vises til Ot.prp. nr. 42 ( ) side 121 hvor departementet ga uttrykk for at forhåndskontroll generelt sett var lite hensiktsmessig og at ordningen med forhåndsgodkjennelse i livsforsikring sannsynligvis har vært en konkurransebegrensende faktor. Konkurransetilsynet forstår dette slik at det nå ikke foreligger offentlig forhåndskontroll av livsforsikringsprodukter og at det verken er ønskelig eller mulig å gjeninnføre slik kontroll. Dette syn bekreftes av Kredittilsynet, som i sin høringsuttalelse uttrykker: "Kredittilsynet tar imidlertid ikke livsforsikringsprodukter "til etterretning". En slik prosedyre ville i realiteten representere en videreføring av den tidligere lovs bestemmelse om forhåndsgodkjennelse." En viktig forutsetning for en reell flytteadgang for pensjonsordninger vil være at de konkurrerende tilbyderne har produkter som tilfredsstiller kundens kvalitetskrav, herunder spesielt de krav som stilles i tariffavtalen. Det forhold at kommunene i dag har pensjonsordninger hos ulike aktører som pensjonskasser, KLP og øvrige forsikringsselskaper, tilsier etter Konkurransetilsynets oppfatning at pensjonsordninger også må kunne flyttes mellom de ulike typer av tilbydere og at det ikke bør legges unødige hindre i veien for slik flytting. Ifølge tariffpartene skal bestemmelsen i punktene og i Hovedtariffavtalen sikre at kommunene og partene i arbeidslivet får en pensjonsordning med ytelser som er i samsvar med kravene i Hovedtariffavtalen. Partene gir uttrykk for at hensikten med bestemmelsene ikke er å begrense konkurransen, og viser bl.a. til at det i Hovedtariffavtalen er slått fast at kommunene kan velge om de vil ha sin pensjonsordning i en pensjonskasse eller i et forsikringsselskap, og at Hovedtariffavtalen ikke favoriserer en bestemt plassering. En slik kvalitetssikring kan være påkrevet og tilsynet har forståelse for at målsettingen med bestemmelsene er kvalitetssikring. Konkurransetilsynet har i sitt inngrepsvarsel til partene imidlertid pekt på at bestemmelsene i punktene og i Hovedtariffavtalen også har en konkurransebegrensende virkning. Konkurransetilsynet mener at de nevnte henvendelser fra Alta, Klepp og Borre kommune viser at de aktuelle bestemmelsene i Hovedtariffavtalen i tillegg til å skulle sikre kvaliteten på produktet, også har hindret norske livsforsikringsselskaper å tilby norske kommuner sine pensjonsprodukter på like vilkår. Etter Konkurransetilsynets oppfatning har bestemmelsene i Hovedtariffavtalen begrenset konkurransen ved å forsinke og dermed hindre flytting av pensjonsordninger. Konkurransetilsynet kan ikke se at bestemmelsene fører til en kvalitetssikring, utover det som eventuelt måtte følge av at flytting utsettes på ubestemt tid under henvisning til en vurdering i Kredittilsynet. En slik praksis vil favorisere selskaper med etablerte tariffer og kundeforhold. Konkurransetilsynet mener at dette i realiteten innebærer et krav om forhåndsgodkjenning som vil bidra til å opprettholde og styrke KLPs dominerende stilling i markedet ved at de øvrige norske livsforsikringsselskaper hindres i å tilby sine produkter. Konkurransetilsynet ser kommunenes adgang til å flytte sine pensjonsordninger som en viktig forutsetning for konkurranse i markedet. Ved mangelfull konkurranse kan det oppstå effektivitetstap, først og fremst ved at konkurransetrykket på kostnadene ved å administrere pensjonsordningen og på avkastningskravene reduseres, men også ved at kommuner med en gunstig risikoprofil hindres i å dra fordeler av dette. Med en forvaltningskapital i det relevante marked på om lag 100 milliarder kroner vil selv en marginal virkning av begrenset konkurranse kunne utgjøre et betydelig effektivitetstap. Kredittilsynet har nå behandlet de innmeldte pensjonsforsikringer og etter det Konkurransetilsynet har fått opplyst har livsforsikringsselskapene tilpasset sine produkter i samsvar med Kredittilsynets merknader. Kravet i Hovedtariffavtalen om at Kredittilsynet skal ha tatt forsikringsproduktene til etterretning er derfor innfridd for de aktuelle og omstridte produkter. Konkurransetilsynet kan likevel ikke se bort fra at dette kravet i Hovedtariffavtalen fortsatt kan være egnet til å begrense konkurransen fra nye produkter som blir markedsført. Det vil imidlertid neppe oppstå nye tilfeller av konkurransebegrensninger før Hovedtariffavtalen utløper 30. april 2000, siden de frister som gjelder for flytting av pensjonsprodukter fra KLP før denne dato nå er utløpt. Dessuten er Konkurransetilsynet kjent med at partene i tariffavtalen også vurderer alternative metoder for kvalitetssikring i fremtiden. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet funnet at bestemmelsene i punktene og i gjeldende hovedtariffavtale for tiden ikke fører til, eller i nær fremtid er egnet til å føre til, slike effektivitetstap at dette kan begrunne et inngrep mot de nevnte bestemmelser etter krrl

9 Innst. S. nr Avslutningsvis vil Konkurransetilsynet bemerke at noe av grunnlaget for at enkelte kommuner har incitamenter til å flytte sine pensjonsforsikringer fra KLP og til andre tilbydere ikke nødvendigvis følger av KLPs administrasjonskostnader eller avkastning på forvaltningskapitalen, men kan knyttes til KLPs måte å beregne premier på. Ifølge KLPs vedtekter 1 beregnes premien som innbetales av kommunene som en felles gjennomsnittspremie, fastsatt i prosent av pensjonsgrunnlaget. Premien for den enkelte kommune er således beregnet på bakgrunn av alders- og kjønnsfordelingen i hele KLP-kollektivet. Denne premieberegningen krever dispensasjon fra forsikringslovgivningen. Kommuner med en annen alders- og kjønnsfordeling enn gjennomsnittet innbetaler samme premie som en kommune med fordeling av ansatte nær kollektivets gjennomsnitt. Dette innebærer en kryssubsidiering mellom kommunene som ikke får fastsatt premier i samsvar med den risikoprofil som kommunenes ansatte representerer. I dag kan kommunene unngå en slik kryssubsidiering ved å etablere egen pensjonskasse eller ved å etablere egne pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Konkurransetilsynet vil imidlertid understreke at KLPs premiefastsetting ikke er relevant i denne saken. Kopi av dette brev er sendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet, høringsinstansene, kommunene Alta, Borre og Klepp, Storebrand ASA og Kommunal Landspensjonskasse.

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Innst. S. nr. 250 (2000-2001)

Innst. S. nr. 250 (2000-2001) Innst. S. nr. 250 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Siv Jensen, Per-Kristian Foss og Terje Johansen om å fjerne beskatningen

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Ot.prp. nr. 41. Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m. (2007 2008)

Ot.prp. nr. 41. Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m. (2007 2008) Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m. Særskilt vedlegg: NOU 2000: 23 Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Innst. S. nr. 53. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:1 (2006-2007) og Dokument nr.

Innst. S. nr. 53. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:1 (2006-2007) og Dokument nr. Innst. S. nr. 53 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:1 (2006-2007) og Dokument nr. 8:2 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer