Innst. S. nr I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag ( ) Dokument nr. 8:38 ( ) Til Stortinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 173. I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag (1999-2000) Dokument nr. 8:38 (1999-2000) Til Stortinget"

Transkript

1 Innst. S. nr. 173 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger Dokument nr. 8:38 ( ) Til Stortinget Sammendrag Ved forberedelsen av forsikringsvirksomhetsloven (lov 10. juni 1988 nr. 39) ble det lagt stor vekt på betydningen av fri konkurranse forsikringsselskapene imellom. For å sikre konkurransen innenfor livs- og pensjonsforsikringsområdet ble det i lovens 7-8 vedtatt en særlig bestemmelse om rett til overføring av oppsamlede midler. Bestemmelsen bygget på forslag fremsatt i NOU 1986:5 Konkurransen på finansmarkedet. I utvalgsutredningen heter det bl.a. (s. 162): "En vurderer det som helt fundamentalt for konkurransen selskapene imellom, at det ikke legges unødvendige hindringer i veien for flytting av forsikringer. Det foreslås derfor at en klargjør hvilke muligheter gjeldende lover og regler gir for å overføre midler opparbeidet i et forsikringsforhold til et nytt forsikringsselskap, for kollektiv pensjonsforsikring i tillegg til en selvstendig pensjonskasse. Det må også klargjøres hvilke forutsetninger som må settes for slike overføringer. Om nødvendig må flytterett og forutsetninger lovfestes. For kapitalforsikring og til dels livrente innebærer dette bare at rettigheter som forsikringstakeren i praksis har etter gjeldende vilkår, i så fall blir lovfestet, mens det for pensjonsforsikring (både individuell og kollektiv forsikring) innebærer en vesentlig styrking av forsikringstakerens rettigheter." Regjeringen sluttet seg i Ot.prp. nr. 42 ( ) til utvalgets forslag, og forslaget fikk enstemmig støtte i Stortinget, jf. Innst. O. nr. 60 ( ). I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger fungerer ikke konkurransen mellom forsikringsselskapene tilfredsstillende. Kommunenes tariffmessige forpliktelser har vist seg å ha en sterk konkurransehemmende effekt. Gjennom hovedtariffavtalen i kommunal sektor er det gitt egne regler om flytting av pensjonsforsikringer fra ett forsikringsselskap til et annet. Tariffavtalens flytteregler er så kompliserte, og virker så innelåsende, at overgang til annen leverandør av tjenestepensjonsordninger i betydelig grad er vanskeliggjort. Fri konkurranse praktiseres med andre ord ikke, og tariffavtalen bidrar direkte til å opprettholde det tilnærmede monopol Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har på dette markedet. Problemene er blitt tydelig synliggjort ved at 12 kommuner som i 1999 flyttet sine pensjonsforsikringer fra KLP til andre selskaper, er saksøkt for tariffbrudd. Konkurransetilsynet har i brev av 13. januar 2000 tatt opp denne problemstillingen, og skriver blant annet: "Etter Konkurransetilsynets oppfatning har bestemmelsene i Hovedtariffavtalen begrenset konkurransen ved å forsinke og dermed hindre flytting av pensjonsordninger. Med en forvaltningskapital i det relevante marked på om lag 100 milliarder kroner vil selv en marginal virkning av begrenset konkurranse kunne utgjøre et betydelig effektivitetstap." Forslagsstillerne mener derfor det er nødvendig å utrede og gjennomføre tiltak for at intensjonene som lå til grunn for utformingen av forsikringsvirksomhetsloven 7-8 også blir oppfylt i forhold til kommunale tjenestepensjonsordninger. En nærliggende måte å gjøre dette på vil være å lovfeste et forbud mot at bestemmelser om pensjon i tariffavtaler eller individuelle arbeidsavtaler utformes slik at de reelt er til hinder for at pensjonsordninger flyttes fra et forsikringsselskap til et annet. Dette spørsmålet er av sentral betydning for finansinstitusjonenes generelle rammebetingelser, og kan ha tilknytning blant annet til det arbeid som for tiden pågår i Banklovkommisjonen om utredning av regler for finansinstitusjoners/finansforetaks virksomhet. Det kan derfor være et alternativ at Banklovkommisjonen bes vurdere også dette spørsmål. Forslagsstillerne mener Regjeringen på denne eller annen måte bør

2 2 Innst. S. nr utrede tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger, og deretter fremme forslag om nødvendige lovendringer for Stortinget. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger." Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Erik Dalheim, Grethe G. Fossum, Britt Hildeng, Ottar Kaldhol, Torstein Rudihagen og Signe Øye, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, Valgerd Svarstad Haugland, Lars Gunnar Lie og Ingebrigt S. Sørfonn, fra Høyre, Børge Brende, Per-Kristian Foss og Kjellaug Nakkim, fra Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, fra Venstre, Terje Johansen, og representanten S t e i n a r B a s t e s e n, viser til brev fra finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen av 28. april 2000 som svar på spørsmål fra saksordfører Terje Johansen. Brevet følger som trykt vedlegg til denne innstillingen. K o m i t e e n viser til at konkurransemyndighetene vurderer om Hovedtariffavtalens reguleringer er i samsvar med konkurranselovgivingen. K o m i t e e n mener at Stortinget som hovedregel ikke bør gå inn på Hovedtariffavtalens innhold og område. K o m i t e e n viser til at finansministeren skriver i ovennevnte brev at Konkurransetilsynet må forstås slik at saken kan bli undergitt ny behandling av Konkurransetilsynet, avhengig av hva som måtte bli inntatt i den nye HTA. K o m i t e e n viser til at finansministeren skriver: "Overføringsavtalen Vedrørende siste ledd i HTA punkt viser jeg til Arbeids- og administrasjonsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg, bl.a. på anmodning fra Konkurransetilsynet, som skal vurdere overføringsavtalen. Utvalget skal avlevere sin innstilling innen oktober Utvalget skal bl.a. vurdere konkurransemessige forhold i tilknytning til overføringsavtalen. Bakgrunnen for dette er muligheten for at virksomheter, herunder kommunale, blir avskåret fra å tegne pensjonsforsikring der de selv ønsker. En årsak til dette er at det er inngått tariffavtaler som krever at de ansatte skal være omfattet av en pensjonsordning som faller inn under overføringsavtalen. Finansdepartementet mener at det er hensiktsmessig å avvente dette arbeidet før en eventuelt går videre med de spørsmålene som tas opp av stortingsrepresentantene Solberg og Foss." K o m i t e e n slutter seg til dette, og anbefaler at Dokument nr. 8:38 ( ) vedlegges protokollen. K o m i t e e n s f l e r t a l l, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, ber departementet i Nasjonalbudsjettet eller på annen egnet måte høsten 2000 legge frem en vurdering av konkurransesituasjonen i markedet for kommunale tjenestepensjonsforsikringer og en vurdering av behovet for tiltak. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, er enig med forslagsstillerne i at det er ønskelig å fjerne konkurransehindre når det gjelder forsikringsordningene for kommunalt ansatte. Komiteens tilråding K o m i t e e n viser til dokumentet og til det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: Dokument nr. 8:38 ( ) - forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger - vedlegges protokollen. Dag Terje Andersen leder Oslo, i finanskomiteen, den 11. mai 2000 Terje Johansen ordfører Siv Jensen sekretær

3 Innst. S. nr Vedlegg Brev fra Finansdepartementet, v/statsråden, til finanskomiteen, datert 28. april 2000 med vedlegg fra Konkurransetilsynet, datert 13. januar 2000 Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger (Dokument nr. 8:38 ( )) Jeg viser til oversendelse av 11. april 2000 fra Stortingets finanskomite vedlagt forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. I forslaget heter det at kommunenes forpliktelser i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) viser seg å ha en sterk konkurransehemmende effekt. Stortingsrepresentantene viser særlig til tariffavtalens flytteregler, og mener at disse "er så kompliserte, og virker så innelåsende, at overgang til annen leverandør av tjenestepensjonsordninger i betydelig grad er vanskeliggjort". Bestemmelser vedrørende pensjonsforhold er tatt inn i HTA kapittel 2. Tariffavtalen stiller bestemte vilkår ved flytting av pensjonsforsikring til annen tilbyder. Vilkårene gjelder både saksbehandling ved flytting samt innholdet i det nye forsikringsproduktet. For tariffperioden er gjeldende bestemmelser gitt i HTA punkt 2.1.8, som lyder: "Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte, jf. flytteforskriften kapittel 3. Referat fra drøftingene skal følge saken fram til avgjørelsen i kommunestyret/fylkestinget/styret. Før behandling i besluttede organ knyttet til eventuelt skifte av selskap kan begynnes, skal aktuelle tilbud på ny tjenestepensjonsordning forelegges for Pensjonsutvalgets tariffparter, som skal godkjenne om de ulike pensjonsforsikringsproduktene tilfredsstiller de forannevnte tariffkravene. Tjenestepensjonsordningen må i tillegg være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Før saken kan avgjøres av kommunestyret/fylkestinget/styret, må godkjenning av Statens Pensjonskasse foreligge, knyttet til opptak i overføringsavtalen, og pensjonsordningen å være tatt til etterretning av Kredittilsynet, jf. pkt og " I lys av ovennevnte tariffbestemmelser ønsker jeg å påpeke følgende: Finansdepartementets/Kredittilsynets ansvarsområde Enkelte bestemmelser i HTA, jf. punktene og viser til prosedyrer i Kredittilsynet. Jeg ønsker derfor å presisere at Kredittilsynets oppgaver i tilknytning til vurdering av produkter innen livsforsikring ligger i å forvalte forskrift 10. november 1994 nr om meldeplikt som er gitt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om forsikringsvirksomhet 7-6. Hensikten med meldepliktordningen er å verifisere at livsforsikringsselskapenes produkter er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven. Meldeplikten gjelder for alle bransjer og produktgrupper innen livsforsikring, og er således ikke noe særskilt i tilsynet med kommunale pensjonsordninger. I tråd med gjeldende rett griper Kredittilsynet i ettertid inn mot et livsforsikringsprodukt dersom det etter Kredittilsynets vurdering er i strid med bestemmelser i loven eller med bestemmelser som er gitt med hjemmel i loven. Et produkt er å anse som lovlig inntil eventuell slik inngripen foreligger. I første rekke er det soliditetsmessige vurderinger som ligger til grunn ved Kredittilsynets gjennomgang av produktmeldinger. I brev av 10. april 2000 til Lørenskog kommune uttaler Kredittilsynet: "I Hovedtariffavtalen for kommunal sektor heter det at pensjonsrettighetene skal være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse, basert på forsikringsprodukter som er tatt til etterretning av Kredittilsynet. Denne formuleringen står for avtalepartenes regning. Kredittilsynet tar ikke livsforsikringsprodukter "til etterretning". En slik prosedyre ville i realiteten representere en videreføring av tidligere lovgivnings bestemmelser om forhåndsgodkjennelse. Disse bestemmelsene ble erstattet av det ovennevnte meldepliktssystem ved ikrafttredelsen av gjeldende lov i Bestemmelser om forhåndsgodkjennelse ville i alle tilfeller ha vært i strid med EU-retten på dette området, som Norge er forpliktet av gjennom tilslutning til EØS-avtalen. (---) Bestemmelser av den type som er inntatt i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor, som altså forutsetter en form for forhåndsgodkjennelse, er lite ønskelig fra Kredittilsynets side. Arbeidslivets parter burde etter Kredittilsynets oppfatning selv ta ansvaret for kvalitetsvurderingen av en tilbudt pensjonsløsning i forhold til de rettigheter og plikter som er nedfelt i en arbeidsavtale." Konkurransetilsynets vurderinger Jeg viser videre til at det er konkurransemyndighetene som vurderer om Hovedtariffavtalens reguleringer er i samsvar med konkurranselovgivningen. Konkurransetilsynet har i brev av 13. januar 2000 (vedlagt) vurdert bestemmelsene i HTA punktene og fjerde ledd om at det stilles krav om at ny pensjonsordning må være tatt til etterretning av Kredittilsynet før flytting kan gjennomføres. Konkurransetilsynet har lagt til grunn at disse bestemmelsene i Hovedtariffavtalen omfattes av konkurranselovens saklige virkeområde. Konkurransetilsynet har videre funnet at bestemmelsene er egnet til å begrense konkurransen i markedet, men uttaler i brevet at de har unnlatt å gå videre med saken ut fra den korte tiden som gjensto til HTA utløper 30. april Brevet fra Konkurransetil-

4 4 Innst. S. nr synet må forstås slik at saken kan bli undergitt ny behandling av Konkurransetilsynet, avhengig av hva som måtte bli inntatt i den nye HTA. Overføringsavtalen Vedrørende siste ledd i HTA punkt viser jeg til at Arbeids- og administrasjonsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg, bl.a. på anmodning fra Konkurransetilsynet, som skal vurdere overføringsavtalen. Utvalget skal avlevere sin innstilling innen 1. oktober Utvalget skal bl.a. vurdere konkurransemessige forhold i tilknytning til overføringsavtalen. Bakgrunnen for dette er muligheten for at virksomheter, herunder kommunale, blir avskåret fra å tegne pensjonsforsikring der de selv ønsker. En årsak til dette er at det er inngått tariffavtaler som krever at de ansatte skal være omfattet av en pensjonsordning som faller inn under overføringsavtalen. Finansdepartementet mener at det er hensiktsmessig å avvente dette arbeidet før en eventuelt går videre med de spørsmålene som tas opp av stortingsrepresentantene Solberg og Foss. På generelt grunnlag ser Finansdepartementet det som ønskelig med konkurranse innen alle deler av forsikringsmarkedet. Jeg legger til grunn at partene ved den forestående gjennomgangen av HTA tar i betraktning de forhold Kredittilsynet og Konkurransetilsynet har pekt på. Undervedlegg Konkurranseloven Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor Avgjørelse A00-1 Konkurransetilsynet viser til brev av 25. mai 1999, der tilsynet varslet inngrep med hjemmel i konkurranseloven (krrl.) 3-10 mot bestemmelser om flytting av pensjonsforsikring inntatt i Hovedtariffavtalen for perioden 1. mai april Avtalen er inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), på vegne av kommunene, og de ansattes organisasjoner (Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune (YS) og Akademikernes Fellesorganisasjon - seksjon kommune (AF)). 1. Bakgrunn Hovedtariffavtalen fastsetter rettigheter til tjenestepensjon for ansatte i kommunal sektor. Som hovedregel omfatter avtalen alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid pr. uke, jf. avtalens pkt Avtalens pkt. 2.0 definerer tjenestepensjon som "den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale og tilsvarende de til enhver tid gjeldende vedtekter for Felles Kommunal Pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)". I henhold til avtalens pkt. 2.1 er arbeidsgivere forpliktet til å opprette pensjonsordning for sine tilsatte som tilfredsstiller kravene i avtalen. Omfanget av kommunenes forpliktelse til å sikre sine ansatte pensjonsrettigheter står dermed fast. Bestemmelsene i Hovedtariffavtalen utpeker ikke et bestemt selskap eller pensjonskasse til å levere de kommunale pensjonsordningene. Utgangspunktet er således at kommunene på visse angitte vilkår selv kan bestemme hvem de vil kjøpe pensjonsforsikring fra. At det skal være slik konkurranse innenfor tariffområdet fremkommer også implisitt av at det i avtalen er åpnet for at kommunene kan bytte forsikringsselskap eller pensjonskasse. Kommunene Alta, Borre og Klepp har i brev av henholdsvis 15. september 1998, 17. desember 1998 og 4. januar 1999 henvendt seg til Konkurransetilsynet vedrørende enkelte av bestemmelser om pensjonsforhold i Hovedtariffavtalen. Disse kommunene mener at bestemmelsene hindrer eller gjør det vanskelig for kommunene å skifte pensjonsforsikringsleverandør. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt en nærmere vurdering av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen pkt og pkt fjerde ledd. Hovedtariffavtalen pkt lyder: "Pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte pensjonsrettigheter, skal for alle ytelsers vedkommende være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse, basert på forsikringsprodukter som er tatt til etterretning av Kredittilsynet." I pkt andre ledd i Hovedtariffavtalen heter det: "Før behandling i besluttende organ knyttet til eventuelt skifte av selskap kan begynnes, skal aktuelle tilbud på ny tjenestepensjonsordning forelegges for Pensjonsutvalgets tariffparter, som skal godkjenne om de ulike pensjonsforsikringsproduktene tilfredsstiller de forannevnte tariffkravene." I pkt fjerde ledd følger videre: "Før saken kan avgjøres av kommunestyret/fylkestinget/styret, må godkjenning av Statens Pensjonskasse foreligge, knyttet til opptak i overføringsavtalen, og pensjonsordningen må være tatt til etterretning av Kredittilsynet, jf. pkt og " Tilsynets inngrepsvarsel gikk ut på å forby de deler av Hovedtariffavtalens pkt og som stiller som krav at forsikringsproduktet/pensjonsordningen skal være tatt til etterretning av Kredittilsynet. Som nevnt har Konkurransetilsynet mottatt flere henvendelser fra kommuner som ønsker å overføre sine pensjonsordninger fra KLP til private pensjonskasser, og som ikke har fått den nødvendige godkjennelse av Pensjonsutvalget. Konkurransetilsynet er også gjort oppmerksom på at 11 kommuner til tross for manglende godkjennelse faktisk har skiftet leverandør av tjenestepensjoner fra KLP til andre forsikringsselskaper pr. 1. januar I tillegg skiftet Alta kommune leverandør av tjenestepensjoner uten den nødvendige godkjen-

5 Innst. S. nr nelse med virkning fra 1. januar I denne sammenheng kan nevnes at Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Kommuneforbund (NKF) har tatt ut stevning for Arbeidsretten mot disse 12 kommunene, med påstand om at skiftet av pensjonsleverandør er tariffstridig, og at kommunene derfor må gjenopprette forholdet til KLP frem til Pensjonsutvalget eventuelt godkjenner skiftet i samsvar med Hovedtariffavtalen. Pr. dags dato er saken overfor Alta kommune frafalt. Begrepet kommuner blir i det følgende brukt som fellesbetegnelse på kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter, i den grad Hovedtariffavtalen gjelder for dem. 2. Høring av og øvrige merknader til Konkurransetilsynets inngrepsvarsel Konkurransetilsynets varsel om mulig inngrep ble rettet mot partene i Hovedtariffavtalen. Et eget høringsbrev ble tilsendt Den Norske Aktuarforening, Aktuarkonsulenters Forum, De selvstendige kommunale pensjonskasser, Kredittilsynet, Norges Forsikringsforbud, Norske Pensjonskassers Forening, og kopi av høringsbrevet ble sendt til tariffpartene, Alta kommune, Borre kommune, Klepp kommune, Storebrand og KLP. I høringsbrevet ba tilsynet spesielt om merknader til følgende spørsmål: 1. Er det etter Deres oppfatning nødvendig for å sikre de kommunalt ansattes pensjoner, at norske livsforsikringsselskapers tilbud til kommunene om pensjonsordninger skal godkjennes av Kredittilsynet før ordningene tas i bruk? 2. Er det etter Deres oppfatning tilstrekkelig at norske livsforsikringsselskaper er underlagt offentlig tilsyn uten krav i lovgivningen til forhåndsgodkjenning av selskapenes tariffer? Tariffpartene, KS, LO/NKF, YS og AF, har kommet med merknader i saken. Det samme har Storebrand, KLP, Kredittilsynet, Akademikerne og Norges Forsikringsforbund. Videre har tilsynet på anmodning hatt møter med KLP, LO/NKF/YS og KS henholdsvis 31. august, 5. og 11. oktober. De skriftlige merknadene i saken er meget omfangsrike. Både tariffpartene og flere av høringsinstansene har kommet med en rekke innspill, samt henvist til flere av prosesskrivene i nevnte Arbeidsrettssak for nærmere redegjørelse for deres oppfatning av de spørsmål inngrepsvarselet reiser. Konkurransetilsynet har nøye vurdert de opplysninger som har fremkommet i alle de innkomne dokumenter og i møter med KLP og tariffpartene. På bakgrunn av det store omfang av informasjon tilsynet har mottatt, finner tilsynet det imidlertid ikke hensiktsmessig å gi en samlet oversikt over alle de opplysninger som har fremkommet i tilknytning til tilsynets inngrepsvarsel. 3. Konkurransetilsynets inngrepskompetanse etter konkurranseloven 3.1 Konkurranselovens saklige virkeområde Krrl. 1-3 definerer lovens saklige virkeområde. I henhold til bestemmelsens første ledd omfatter konkurranseloven ervervsvirksomhet av enhver art, uten hensyn til hva slags varer eller tjenester virksomheten gjelder, og uansett om den er privat eller drives av stat eller kommune. Videre er det fastslått i 1-3 annet ledd at loven ikke gjelder for "lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre." Før det tas stilling til om Konkurransetilsynet vil gripe inn mot de deler av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen pkt og fjerde ledd som oppstiller som vilkår at forsikringsproduktet eller pensjonsordningen må være tatt til etterretning av Kredittilsynet før skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse kan finne sted, må det slås fast om dette er et vurderingstema som omfattes av lovens saklige virkeområde. Det må således vurderes om de aktuelle bestemmelsene regulerer ervervsvirksomhet, og om de omhandler lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre Ervervsvirksomhetsbegrepet Ovennevnte vilkår i Hovedtariffavtalen pkt og fjerde ledd innebærer en begrensning på kommunenes mulighet til å kjøpe pensjonsforsikring, og er således en regulering av innkjøpsvirksomhet. Spørsmålet blir dermed om innkjøpsvirksomhet omfattes av ervervsvirksomhetsbegrepet i krrl. 1-3 første ledd. Begrepet ervervsvirksomhet er nærmere definert i krrl. 1-2 bokstav a) som "all slags økonomisk virksomhet, varig eller leilighetsvis, som drives mot vederlag." Etter Konkurransetilsynets oppfatning omfatter begrepet "økonomisk virksomhet" i hovedsak all virksomhet som består i produksjon, utveksling eller distribusjon av varer eller tjenester, selv om virksomheten ikke har mulighet til eller som formål å gå med overskudd. Hvordan virksomheten finansieres har heller ikke betydning. Denne forståelse av begrepet ervervsvirksomhet er også lagt til grunn av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i Ot.prp. nr. 97 ( ) om lov om endringer i konkurranseloven, side 10. I proposisjon presiseres at det avgjørende for avgrensningen av konkurranselovens virkeområde er om virksomheten er av økonomisk eller kommersiell natur. På bakgrunn av dette er det Konkurransetilsynets oppfatning at innkjøpsvirksomhet er ervervsvirksomhet. Dette bekreftes av departementet til ovennevnte odelstingsproposisjon, der det legges til grunn at alt offentlig innkjøp av varer eller tjenester omfattes av konkurranselovens ervervsvirksomhetsbegrep. Det kan for øvrig også vises til at det i lovens forarbeider klart forutsettes at krrl kommer til anvendelse på innkjøpsreguleringer. Etter dette legges til grunn at de omstridte bestemmelsene i Hovedtariffavtalen innebærer en regulering av ervervsvirksomhet, og dermed som utgangspunkt

6 6 Innst. S. nr omfattes av lovens saklige virkeområde, jf. krrl. 1-3 første ledd Lønns- og arbeidsvilkår Ifølge krrl. 1-3 annet ledd gjelder loven imidlertid ikke for lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre. Før det kan foretas en inngrepsvurdering etter krrl må det derfor tas stilling til i hvilken utstrekning de nevnte bestemmelsene i Hovedtariffavtalen omhandler slike avtalevilkår. Lovens forarbeider gir liten veiledning med hensyn til hva som ligger i begrepet "lønns- og arbeidsvilkår". Lovutvalget fastslo at unntaket ikke skulle omfatte de sider ved en arbeidsavtale som direkte regulerer konkurranseforholdene i bransjen ut over lønns- og arbeidsvilkår. Utvalget uttalte også at: "Selv om konkurranselovgivningen etter utvalgets oppfatning ikke skal omfatte arbeid i annens tjeneste (spillereglene i arbeidslivet), vil konkurranseloven etter forslaget likevel komme til anvendelse når avtaler mellom sammenslutninger av arbeidstakere og arbeidsgivere virker begrensende på konkurransen mellom de næringsdrivende selv." Vilkåret i Hovedtariffavtalen om at Kredittilsynet må ha tatt pensjonsordningen til etterretning før kommunene kan foreta skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse, er nedfelt i en tariffavtale. På bakgrunn av de nevnte uttalelser i forarbeidene vil Konkurransetilsynet imidlertid ikke være avskåret fra å gripe inn mot enhver bestemmelse som er nedfelt i en slik avtale. Det må trekkes en grense mellom når avtalen dreier seg om "lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre" og når den direkte regulerer konkurranseforholdene i bransjen ut over lønns- og arbeidsvilkår. Det er anført i høringsrunden at man ved fastlegging av rekkevidden for unntaksbestemmelsen må legge til grunn den arbeidsrettslige forståelse av begrepet lønnsog arbeidsvilkår. Således skulle alt det som en fagforening og en arbeidsgiverforening i det hele tatt kan tvistes om, unntas fra konkurranselovens virkeområde. Unntaksbestemmelsen skulle i så fall favne meget vidt. Etter tilsynets oppfatning er dette ikke i tråd med intensjonen bak unntaket. Det kan i denne sammenheng vises til at forarbeidene selv begrenser unntakets rekkevidde ved at det uttrykkelig forutsettes at konkurranselovgivningen ikke skal omfatte "spillereglene i arbeidslivet". Tilsynet oppfatter dette i utgangspunkt som en henvisning til reguleringer av forholdet mellom aktørene i arbeidslivet, dvs. arbeidsgiver og arbeidstaker. Dermed må i alle fall reguleringer som primært angår forholdet til tredjepersoner falle utenfor. Følgelig må uttrykket "lønns- og arbeidsvilkår" tolkes snevrere etter konkurranseretten enn etter arbeidsretten. Unntaket fra loven for lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre er en videreføring av et tilsvarende unntak i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforholdet (prisloven). Etter prisloven ble det antatt at uttrykket "lønns- og arbeidsvilkår" måtte forstås slik at det også omfattet "ferievilkår, trygde- og pensjonsordninger o.l." I forarbeidene til konkurranseloven forutsettes det at unntaket skal ha samme innhold etter de to lovene. De deler av en arbeidsavtale som omhandler de ansattes pensjonsordninger er således som utgangspunkt omfattet av unntaksbestemmelsen i krrl. 1-3 annet ledd. Ifølge forarbeidene refererer unntaksbestemmelsen som nevnt til "avtaleverk(et) for fastsettelse av prisen på arbeidskraft." Etter Konkurransetilsynets oppfatning støtter denne uttalelsen det syn som er kommet til uttrykk i inngrepsvarselet om at ikke enhver bestemmelse som vedrører pensjonsordninger i en arbeidsavtale omfattes av unntaket. Det er således nødvendig å se nærmere på hva som reguleres i de ulike bestemmelsene i den del av tariffavtalen som omhandler pensjonsordninger. Etter tilsynets forståelse følger det av Hovedtariffavtalen at den enkelte arbeidstakers rettigheter i forhold til sin arbeidsgiver skal være de samme uansett hvor pensjonsforsikringen er tegnet. Reguleringen av hvordan den enkelte kommune rent praktisk oppfyller sine forpliktelser i denne forbindelse må anses å være av administrativ art. De bestemmelser som tilsynet har varslet inngrep mot, angår vilkårene for flytting av pensjonsforsikringsavtaler mellom pensjonskasser og/ eller forsikringsselskaper, og ikke hva pensjonsforsikringsavtalene i seg selv skal gå ut på. Ettersom arbeidsgiveren er forpliktet etter Hovedtariffavtalen til å kjøpe pensjonsprodukter som dekker arbeidstakernes rettigheter i samsvar med avtalen, kan det prinsipielt sett ikke ha betydning for den enkelte arbeidstakers pensjonsrettigheter hvor arbeidsgiveren har tegnet forsikringen eller hvordan reglene om flytting av pensjonsordning fra et selskap til et annet er utformet. Bestemmelsene i Hovedtariffavtalen om at Kredittilsynet må ha tatt pensjonsordningen til etterretning før kommunene kan foreta skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse kan derfor ikke omfattes av uttrykket "fastsettelse av prisen på arbeidskraft", og kan således ikke sies å regulere lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre. Bestemmelsene omfattes dermed ikke av unntaket i krrl. 1-3 annet ledd. Konkurransetilsynet legger etter dette til grunn at de omtvistede deler av Hovedtariffavtalen omfattes av konkurranselovens saklige virkeområde. Tilsynet kan derfor, under forutsetning av at vilkårene i krrl er oppfylt, gripe inn mot vilkåret i avtalens pkt og fjerde ledd om at forsikringsproduktet eller pensjonsordningen må være tatt til etterretning av Kredittilsynet før skifte av forsikringsselskap eller pensjonskasse kan finne sted. 3.2 Konkurranseloven 3-10 Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven 3-10 gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formål, virkning eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål om å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for virksom kon-

7 Innst. S. nr kurranse. Dersom et forhold har eller er egnet til å ha en konkurransebegrensende virkning, vil det således ikke være avgjørende for tilsynets inngrepskompetanse hvorvidt forholdet også har et konkurransebegrensende formål. 4. Konkurransemessig vurdering I konkurranseanalysen vil Konkurransetilsynets først avgrense det relevante marked, så vurdere om det er dominerende aktører i markedet. Videre vurderes om det foreligger en begrensning av konkurransen og om dette gir ineffektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved avgrensningen av det relevante marked vil det være en produktdimensjon og en geografisk dimensjon. Det relevante produktmarkedet omfatter de produkter som kjøperne anser som utbyttbare, dvs. som kan tilfredsstille samme behov. Produktet kollektiv pensjonsforsikring for ansatte i kommuner etterspørres av den enkelte norske kommune for å dekke de avtalebestemte pensjonsforpliktelser kommunen har overfor sine ansatte. Produktet atskiller seg fra kollektive ordninger som staten eller ikke-offentlige arbeidsgivere har for sine ansatte. Med hensyn til pensjonsytelsen er produktet i all hovedsak lik det statsansatte får fra Statens Pensjonskasse, og dermed forskjellig fra de pensjonsytelser som normalt inngår i pensjonsprodukter som etterspørres av ikke-offentlige arbeidsgivere. Finansieringen av de kommunale ordningene er imidlertid, til forskjell fra ordningen i Statens Pensjonskasse, mer lik den som gjelder for ikke-offentlige arbeidsgivere, basert på et forsikringsteknisk system med forhåndsinnbetaling av premie. Premien skal i prinsippet sikre forhåndsdekning av opptjente pensjonsrettigheter. Etter Konkurransetilsynets oppfatning skiller produktet seg så mye fra de øvrige kollektive og individuelle pensjonsordninger at produktet utgjør et eget relevant produktmarked. Det relevante geografiske markedet avgrenses på tilsvarende måte som produktmarkedet. Den enkelte kommune dekker i dag sine pensjonsforpliktelser ved å etterspørre kollektiv pensjonsforsikring hos tilbydere som har konsesjon hjemlet i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 39, 2-1. Tilbyderne er enten ordinære livsforsikringsselskap, kommunesektorens forsikringsselskap KLP eller en egen pensjonskasse opprettet av den enkelte kommune eller fylkeskommune. Det synes foreløpig ikke aktuelt å kjøpe kollektiv pensjonsforsikring fra andre enn tilbydere etablert i Norge, som dermed blir det relevante geografiske markedet. Det er et fåtall tilbydere i det relevante markedet. KLP, som er den største, er et gjensidig selskap eid av norske kommuner. Av andre tilbydere i markedet kan det nevnes at enkelte større kommuner og fylkeskommuner, for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim, har egne pensjonskasser. Siden pensjonskassene ikke tilbyr produkter til andre enn "eieren", utgjør de imidlertid en begrenset konkurransefaktor i forhold til aktører som konkurrerer i markedet. Et fåtall kommuner har sine ansatte pensjonsforsikret i private livsforsikringsselskaper. Ved utgangen av 1998 administrert KLP ifølge årsberetningen pensjonsordninger for 410 kommuner og om lag kommunale og andre bedrifter. I alt omfattet dette personer med pensjonsrettigheter. KLP hadde i 1998 premieinntekter på 6,2 milliarder kroner og en samlet forvaltningskapital på 74 milliarder kroner. Med 90 prosent av kommunene og vel 60 prosent av de kommunalt ansatte i sin pensjonsordning er KLP etter Konkurransetilsynets oppfatning en dominerende aktør i markedet. Videre har de KLP-tilsluttede kommunene til sammen en tilsvarende dominerende stilling som kjøper i markedet. Som nevnt innledningsvis har Pensjonsutvalget etter Hovedtariffavtalen nektet å godkjenne at kommuner skifter forsikringsselskap eller pensjonskasse, med den begrunnelse av Kredittilsynet ikke har tatt det nye forsikringsproduktet eller pensjonsordningen til etterretning. Slike nektelser vil etter Konkurransetilsynets vurdering kunne begrense den reelle adgangen til å bytte leverandør og dermed låse kunden til den opprinnelige leverandøren. Manglende mulighet til å skifte leverandør vil virke konkurransebegrensende. Av Hovedtariffavtalens pkt og fremgår det ikke klart hva som ligger i kravet om at forsikringsproduktet eller pensjonsordningen er "tatt til etterretning" av Kredittilsynet. De opplysninger som Konkurransetilsynet har mottatt fra kommuner og partene tyder imidlertid på at det ikke er tilstrekkelig å melde produktet eller ordningen til Kredittilsynet for å få tillatelse til flytting. Pensjonsutvalget ser ut til å kreve at Kredittilsynet har gitt en eller annen form for vurdering av produktet før flytting kan skje. Dette er til tross for at Kredittilsynet selv har uttalt at: "Gjeldende rett består etter dette i at Kredittilsynet i ettertid kan gripe inn mot et livsforsikringsprodukt dersom dette er i strid med bestemmelser i loven, og at et produkt er å anse som lovlig inntil en slik inngripen foreligger. Det er i første rekke soliditietsmessige vurderinger som ligger til grunn ved Kredittilsynets gjennomgang av produktmeldinger. Bestemmelser av den typen som er inntatt i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor, som altså forutsetter en form for forhåndsgodkjennelse, er lite ønskelig fra Kredittilsynets side." I stedet for ordningen med forhåndsgodkjenning er det innført en ordning der forsikringsselskapet senest med at det starter markedsføring av et produkt skal gi Kredittilsynet melding om produktet. Forsikringsselskapenes meldeplikt til Kredittilsynet er regulert i forskrift av 10. november 1994 nr om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Forskriften er gitt med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 39, 7-6. Behovet for offentlig forhåndskontroll av livsforsikringsprodukter har vært vurdert tidligere, bl.a. av Harlem-utvalget som i utredningen NOU 1983:52 Forsikring i Norge. Utvalget foreslo at forhåndskontrollen av premier og vilkår i livsforsikring ble forlatt, og ga

8 8 Innst. S. nr uttrykk for at forhåndsgodkjenning i noen grad kunne ha virket hemmende på konkurransen i norsk livsforsikring. Som påpekt av partene fikk Harlem-utvalgets synspunkter på forhåndsgodkjenning ikke gjennomslag i forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 39 med forsikrifter. Først ved endringer i forbindelse med tilpasninger til Tilleggsavtalen til EØS-avtalen kreves det ikke lenger at forsikringsselskapene får Kredittilsynets forhåndsgodkjenning av sine premier og vilkår, jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-6 og forskrift om meldeplikt av 10. november Det følger av tredje livsforsikringsdirektiv (Rdir. 92/96 EØF) art. 29 at medlemsstatene i utgangspunktet ikke kan kreve forutgående tillatelse eller løpende underretning om generelle eller spesielle forsikringsvilkår, premietariffer, det tekniske grunnlag som anvendes ved beregning av premietariffer og forsikringstekniske avsetninger. Ved behandlingen av endringen uttalte Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 77 ( ) side 15 at det ved fastsettelsen av forsikringsvirksomhetsloven 7-6 ble lagt til grunn at en prinsipielt skulle gå bort fra forhåndskontroll av premier. Det vises til Ot.prp. nr. 42 ( ) side 121 hvor departementet ga uttrykk for at forhåndskontroll generelt sett var lite hensiktsmessig og at ordningen med forhåndsgodkjennelse i livsforsikring sannsynligvis har vært en konkurransebegrensende faktor. Konkurransetilsynet forstår dette slik at det nå ikke foreligger offentlig forhåndskontroll av livsforsikringsprodukter og at det verken er ønskelig eller mulig å gjeninnføre slik kontroll. Dette syn bekreftes av Kredittilsynet, som i sin høringsuttalelse uttrykker: "Kredittilsynet tar imidlertid ikke livsforsikringsprodukter "til etterretning". En slik prosedyre ville i realiteten representere en videreføring av den tidligere lovs bestemmelse om forhåndsgodkjennelse." En viktig forutsetning for en reell flytteadgang for pensjonsordninger vil være at de konkurrerende tilbyderne har produkter som tilfredsstiller kundens kvalitetskrav, herunder spesielt de krav som stilles i tariffavtalen. Det forhold at kommunene i dag har pensjonsordninger hos ulike aktører som pensjonskasser, KLP og øvrige forsikringsselskaper, tilsier etter Konkurransetilsynets oppfatning at pensjonsordninger også må kunne flyttes mellom de ulike typer av tilbydere og at det ikke bør legges unødige hindre i veien for slik flytting. Ifølge tariffpartene skal bestemmelsen i punktene og i Hovedtariffavtalen sikre at kommunene og partene i arbeidslivet får en pensjonsordning med ytelser som er i samsvar med kravene i Hovedtariffavtalen. Partene gir uttrykk for at hensikten med bestemmelsene ikke er å begrense konkurransen, og viser bl.a. til at det i Hovedtariffavtalen er slått fast at kommunene kan velge om de vil ha sin pensjonsordning i en pensjonskasse eller i et forsikringsselskap, og at Hovedtariffavtalen ikke favoriserer en bestemt plassering. En slik kvalitetssikring kan være påkrevet og tilsynet har forståelse for at målsettingen med bestemmelsene er kvalitetssikring. Konkurransetilsynet har i sitt inngrepsvarsel til partene imidlertid pekt på at bestemmelsene i punktene og i Hovedtariffavtalen også har en konkurransebegrensende virkning. Konkurransetilsynet mener at de nevnte henvendelser fra Alta, Klepp og Borre kommune viser at de aktuelle bestemmelsene i Hovedtariffavtalen i tillegg til å skulle sikre kvaliteten på produktet, også har hindret norske livsforsikringsselskaper å tilby norske kommuner sine pensjonsprodukter på like vilkår. Etter Konkurransetilsynets oppfatning har bestemmelsene i Hovedtariffavtalen begrenset konkurransen ved å forsinke og dermed hindre flytting av pensjonsordninger. Konkurransetilsynet kan ikke se at bestemmelsene fører til en kvalitetssikring, utover det som eventuelt måtte følge av at flytting utsettes på ubestemt tid under henvisning til en vurdering i Kredittilsynet. En slik praksis vil favorisere selskaper med etablerte tariffer og kundeforhold. Konkurransetilsynet mener at dette i realiteten innebærer et krav om forhåndsgodkjenning som vil bidra til å opprettholde og styrke KLPs dominerende stilling i markedet ved at de øvrige norske livsforsikringsselskaper hindres i å tilby sine produkter. Konkurransetilsynet ser kommunenes adgang til å flytte sine pensjonsordninger som en viktig forutsetning for konkurranse i markedet. Ved mangelfull konkurranse kan det oppstå effektivitetstap, først og fremst ved at konkurransetrykket på kostnadene ved å administrere pensjonsordningen og på avkastningskravene reduseres, men også ved at kommuner med en gunstig risikoprofil hindres i å dra fordeler av dette. Med en forvaltningskapital i det relevante marked på om lag 100 milliarder kroner vil selv en marginal virkning av begrenset konkurranse kunne utgjøre et betydelig effektivitetstap. Kredittilsynet har nå behandlet de innmeldte pensjonsforsikringer og etter det Konkurransetilsynet har fått opplyst har livsforsikringsselskapene tilpasset sine produkter i samsvar med Kredittilsynets merknader. Kravet i Hovedtariffavtalen om at Kredittilsynet skal ha tatt forsikringsproduktene til etterretning er derfor innfridd for de aktuelle og omstridte produkter. Konkurransetilsynet kan likevel ikke se bort fra at dette kravet i Hovedtariffavtalen fortsatt kan være egnet til å begrense konkurransen fra nye produkter som blir markedsført. Det vil imidlertid neppe oppstå nye tilfeller av konkurransebegrensninger før Hovedtariffavtalen utløper 30. april 2000, siden de frister som gjelder for flytting av pensjonsprodukter fra KLP før denne dato nå er utløpt. Dessuten er Konkurransetilsynet kjent med at partene i tariffavtalen også vurderer alternative metoder for kvalitetssikring i fremtiden. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet funnet at bestemmelsene i punktene og i gjeldende hovedtariffavtale for tiden ikke fører til, eller i nær fremtid er egnet til å føre til, slike effektivitetstap at dette kan begrunne et inngrep mot de nevnte bestemmelser etter krrl

9 Innst. S. nr Avslutningsvis vil Konkurransetilsynet bemerke at noe av grunnlaget for at enkelte kommuner har incitamenter til å flytte sine pensjonsforsikringer fra KLP og til andre tilbydere ikke nødvendigvis følger av KLPs administrasjonskostnader eller avkastning på forvaltningskapitalen, men kan knyttes til KLPs måte å beregne premier på. Ifølge KLPs vedtekter 1 beregnes premien som innbetales av kommunene som en felles gjennomsnittspremie, fastsatt i prosent av pensjonsgrunnlaget. Premien for den enkelte kommune er således beregnet på bakgrunn av alders- og kjønnsfordelingen i hele KLP-kollektivet. Denne premieberegningen krever dispensasjon fra forsikringslovgivningen. Kommuner med en annen alders- og kjønnsfordeling enn gjennomsnittet innbetaler samme premie som en kommune med fordeling av ansatte nær kollektivets gjennomsnitt. Dette innebærer en kryssubsidiering mellom kommunene som ikke får fastsatt premier i samsvar med den risikoprofil som kommunenes ansatte representerer. I dag kan kommunene unngå en slik kryssubsidiering ved å etablere egen pensjonskasse eller ved å etablere egne pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Konkurransetilsynet vil imidlertid understreke at KLPs premiefastsetting ikke er relevant i denne saken. Kopi av dette brev er sendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet, høringsinstansene, kommunene Alta, Borre og Klepp, Storebrand ASA og Kommunal Landspensjonskasse.

A2000-01 13.01.2000 Konkurranseloven 3-10 - Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor

A2000-01 13.01.2000 Konkurranseloven 3-10 - Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor A2000-01 13.01.2000 Konkurranseloven 3-10 - Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor Sammendrag: På bakgrunn av henvendelser fra kommuner som ønsket å skifte leverandør

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Innst. S. nr. 253 (2000-2001)

Innst. S. nr. 253 (2000-2001) Innst. S. nr. 253 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Terje Johansen om utvikling av norsk finansnæring Dokument nr. 8:97 (2000-2001) Til

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 67 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 67 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 67 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:109 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE 14/3020 DERES REFERANSE 13/2824 DATO 09.04.2014 Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5

Detaljer

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. august 2013 Disposisjon Konkurranseloven og Konkurransetilsynets oppgaver Markedet Hva har Konkurransetilsynet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Innst. O. nr. 39. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) (2000-2001)

Innst. O. nr. 39. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) (2000-2001) Innst. O. nr. 39 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) Til Odelstinget 1. INNLEDNING. STORTINGETS BEHAND- LING AV FORSLAG

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Innst. 54 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 54 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 54 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 109 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov

Detaljer

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013 Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Deres brev: Deres ref: Vår ref: ANK xx. april 2013 Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 Sammendrag: Finansnæringens Hovedorganisasjon er gitt dispensasjon fra

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Innst. O. nr. 109 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 109 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 109 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:99 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Sven Iver Steen Partner Arntzen de Besche 15.05.2014 ETT ELLER FLERE FORETAK I SAMME KASSE Utgangspunkt: En pensjonskasse pr foretak/kommune Konsernpensjonskasse:

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 9 Gjelder fra 01.01.2014 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 1 Innhold 1 Omfang 3 2 Pensjonsgrunnlag 4 3 Aldersgrense

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33. V1999-88 20.12.99 Omgjøring etter forvaltningsloven 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket Sammendrag: Konkurransetilsynet

Detaljer

Innst. 278 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2011 2012)

Innst. 278 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2011 2012) Innst. 278 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:74 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik- Olsen,

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Malemestrenes Målekontor A/L, konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-2 for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser

Malemestrenes Målekontor A/L, konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-2 for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser V2000-31 10.03.2000 Malemestrenes Målekontor A/L, konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-2 for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser Sammendrag: Malemestrenes Målekontor A/L i

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Finansdepartementet Dato: 24.4.2012 Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 26.1.2012 om høring på NOU 2012:3 Fripoliser

Detaljer

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007)

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innst. O. nr. 67 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Innst. 76 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 156 L (2014 2015)

Innst. 76 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 156 L (2014 2015) Innst. 76 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 156 L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Norges Forsikringsforbund søkte i brev av 20. januar 1999 om dispensasjon fra konkurranselovens

Norges Forsikringsforbund søkte i brev av 20. januar 1999 om dispensasjon fra konkurranselovens V1999-19 20.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Norges Forsikringsforbunds klage på Konkurransetilsynets vedtak V99-19 av 19. april 1999 om avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY \?\/ 23.1-3q FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 1. oktober 2012 SAKSBEHANDLER: Brun -Gulbrandsen VAR REFERANSE: 12/7445 DERES REFERANSE:

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11.

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11. AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE og KLP FORSIKRING Virkningstidspunkt: 1.11.2004 1 I. Rettsstilling og formål 1 Hjemmel Overføringsavtalen

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:60 (2003-2004)

Innst. O. nr. 30. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:60 (2003-2004) Innst. O. nr. 30 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:60 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Magnhild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam Hildegunn Brune Anne Cathrine Wettergreen Moseng

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam Hildegunn Brune Anne Cathrine Wettergreen Moseng ARBEIDSRETTEN -DOM -- Avsagt: 24. mars 2011 Sak nr.: 34/2009 Lnr.: 13/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam Hildegunn Brune Anne Cathrine

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ragnhild Wiborg Dir. tlf.: 22 93 99 11 Vår referanse: 06/7960 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 543.12 Dato: 26.10.2006 LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE

Detaljer

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik

Detaljer