Verksemdsmessig utviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verksemdsmessig utviklingsplan"

Transkript

1 Høyringsutkast Høyringsfrist Verksemdsmessig utviklingsplan HELSE FØRDE

2 Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar ei bru mellom vårt strategidokument frå 2014, og vårt daglege virke for å levere gode og trygge spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane. Den verksemdsmessige utviklingsplanen viser utfordringsbilete, handlingsalternativ og gjev tilrådingar om retning for verksemda fram mot Den tek inn over seg dei endringar vi kan rekne oss fram til og dei føringane som er gjeldande for helsetenesta. I 2014 la vi fram ein utviklingsplan som vurderte og tilrådde strukturelle tiltak. Denne planen byggjer på dei vedtaka som vart gjort på bakgrunn av tidlegare plan, og inneheld ingen framlegg om endringar i strukturen. Det har vore viktig i arbeidet med denne planen å ta inn over oss korleis vi må utvikle og endre tenestene våre for å møte framtidige utfordringar og å utvikle pasienten si helseteneste. Det er eit gjennomgåande tema i planen. Utviklinga må skje innanfor dei rammene som eksisterar til ei kvar tid. I tillegg må vi frigjere midlar til å gjere naudsynte investeringar i areal og utvikling av Førde Sentralsjukehus. Dei demografiske og epidemiologiske framskrivingane syner at det vil bli fleire eldre og tilnærma ingen vekst i dei andre aldersgruppene. Ein aukande eldre befolkning vil krevje at helseføretaket er godt rusta for dei lidingar vi ser i denne gruppa. Det betyr at vi må kunne gjere meir for mindre, og at vi i tida framover må gjere noko annleis enn i dag. Derfor har planen fokus på korleis vi kan endre måten å arbeide på for å gje eit best mogeleg tilbod til ein veksande eldre befolkning. Planen har også særskild fokus på barn. I denne planen skildrar vi tiltak for å styrke samhandling og tverrfaglege tenester i vårt tilbod til dei yngre. Psykisk helsevern og rus er eit satsingsområde, og skal i framtida vekse. Denne gongen har psykisk helsevern og rus vore mykje tydelegare integrert i den verksemdsmessige utviklingsplanen, og eg tilrår å lese vedlegget om psykisk helsevern. Denne gjev ei god framstilling av tenester og utvikling innan faget. Vi skal vidareføre det pågåande arbeidet med å utvikle spesialisttenestene i fylket, både på lokal- og sentralsjukehusnivå. Vi skal utvikle samarbeidet med kommunane og framleis ha fokus på pasienttryggleik og kvalitet. Vi skal gjennom ei spanande tid der vi vil sjå store endringar både innan korleis vi samhandlar på tvers av fag, korleis vi brukar teknologi og korleis vi utviklar tenestene. Dette kan vi berre gjere med dyktige og entusiastiske leiarar og medarbeidarar. Arbeidet med denne planen har vore breitt forankra, og svært mange personar har gjeve innspel til dei gruppene som har jobba med planen. Dette har vore svært viktig og nyttig, og eg vil takka alle for dette arbeidet. Førde Juni 2015 Jon Bolstad Administrerande direktør Helse Førde 1

3 Samandrag Bakgrunn Utviklingsarbeidet dei neste åra skal medverke til at Helse Førde skal gje innbyggjarane i Sogn og Fjordane eit moderne, samordna og tilgjengeleg spesialisthelsetenestetilbod. Behova blant brukarane skal vere i sentrum for utviklinga, og tenestene skal utviklast i samarbeid med dei, kommunane og andre aktørar. Planen er ei rullering og vidareutvikling av tidlegare plan. Helse Førde vedtok i styresak 062/2014 Verksemdsmessig utviklingsplan Helse Førde Planen skal saman med bygningsmessig utviklingsplan utgjere grunnlaget som trengst for vidare planlegging (jfr. Helsedirektoratet sin rettleiar IS-1369 om tidlegfaseplanlegging i sjukehusprosjekt, desember 2011). Planen omfattar alle spesialist- og prehospitale helsetenester. Den skal supplerast med ein bygningsmessig utviklingsplan. Den verksemdsmessige delen beskriv tenesteutviklinga, medan den arealmessige delen syner behov for ombygging/utbygging for realisering av tenesteutviklinga. Den verksemdsmessige utviklingsplanen omfattar helseføretakets kjerneoppgåver, som er klinisk verksemd, opplæring, forsking og utdanning, samt ikkje - medisinske sørvistenester. Planen skal skildre framtidige spesialisthelsetenester i Helse Førde ut frå det utfordringsbilete ein ser, og innanfor eksisterande ressursar og rammer. Planen skal bidra til at Helse Førde også i framtida leverer tenester av god pasientopplevd og fagleg kvalitet, som er trygge og ivaretek medarbeidarkvalitet og effektiv ressursutnytting. Føremålet med utviklingsplanen er (jfr «Tidlegfaseplanleggar, HOD, 2011) å forankre utvikling av helseføretaket si verksemd i overordna strategiar og rammer, og gje grunnlag for prioritering av tiltak. Planen byggjer på nasjonale og regionale strategiar og planar for utvikling, organisering og oppgåvedeling innan spesialisthelsetenestene fagplanar for pasientgrupper og fagområde analyser av framtidig trong for kapasitet Planen omfattar heile helseføretaket og syner status for aktivitet og verksemd, føresetnader for dimensjonering, drivarar for endring og konsekvensar for framtidig verksemd. Planen syner avhengigheit mellom fagområde, funksjonar, sjukehus-einingar og mot primærhelsetenesta. Planen synleggjer kva mogelege endringar og alternativ ein ser føre seg innan oppgåvefordeling, trong for kapasitet og framtidig aktivitet, og organisering gitt dei økonomiske rammene ein har fått førespegla. Planen har ingen framlegg til strukturendringar, men vurderer utvikling innan funksjonar/tenester ut frå behova som ligg i dei utviklingstrekka ein ser. Dei viktigaste utfordringane og tiltak for å møte desse Spesialisthelsetenesta skal i framtida vere meir innretta mot å behandle pasientane tverrfagleg, som «heile menneske.» Mange pasientar har ikkje kun ein sjukdom. Organisering i «siloar» med spesialiområde kan hindre ein i å sjå heilskapen hjå pasienten, og i å fange opp viktige symptom og bakgrunnsinformasjon. Ei meir tverrfagleg breiddetilnærming vil krevje organisatoriske, kulturelle, faglege, teknologiske, samarbeidsmessige og bygningsmessige endringar. Organisasjonen er ikkje tilpassa ei samordna og heilskapleg «pasientens helseteneste» 2

4 Helse Førde er - som andre helseføretak i hovudsak organisert rundt faga, som har eigne poliklinikkar og sengepostar. Det er i mindre grad formalisert samarbeid på tvers. Framtidas organisering må ivareta pasientane sine behov for å bli tekne imot og behandla på ein koordinert måte. Demografisk utvikling Fram mot 2030/2040 vil Sogn og Fjordane vil få ein kraftig vekst i andelen eldre, især blant dei over 80 år, medan det vil bli ein liten nedgang i talet yrkesaktive. Eit anna utviklingstrekk er at endra busetnadsmønster kan gje større ubalanse mellom sentra og utkant, ved at fleire flyttar inn til sentra og færre kjem til å bu i utkantane. Dette kan gå ut over den generelle infrastrukturen. Det vil truleg vere mange eldre blant innbyggjarane i utkantane, og nokre av desse vil vere i gruppa sårbare med samansette lidingar. Dette er dei som treng helsetenester mest, og som vil ha størst ulemper med å reise langt for å få behandling. Helse Førde må også i framtida tilby likeverdige og nære tenester til dei som treng det mest. Samstundes må føretaket evne å syte for høgspesialiserte tenester som kun kan gjevast meir sentralt, på sentral- eller universitetssjukehus. Epidemiologi - utvikling av helsetilstanden til innbyggjarane Prognosane viser at auken i tal eldre innbyggjarar er sterk samanlikna med utviklinga for yngre aldersgrupper innan Helse Førde. Dette vil gje auka førekomst av sjukdomar. Pasientgruppa over 70 år brukar i dag sjukehustenester fem gonger meir enn resten av befolkninga. Dei som er eldre enn 80 år utgjer berre rundt fem prosent av befolkninga i dag, men brukar 45 prosent av dei somatiske sjukehussengene 1. Auken i tal eldre vil gje auke i diagnosar som hjartesvikt, hjerneslag, kreft, slitasje i muskel og skjelett, diabetes type 2, urinlekkasje, KOLS, sansetap og alderspsykiatriske sjukdommar som depresjon og demens. I tillegg lever fleire lengre med sjukdomar, som følgje av den medisinske utviklinga. Andre faktorar enn demografisk utvikling vil forsterke behovet for spesialisthelsetenester ytterlegare innan fleire fagområde. Livsstilssjukdommar knytt til fedme og ein stillesitjande livsstil vil vekse. Epidemiologiske vurderingar viser ein forventa auke i fedme, diabetes type 2, KOLS, astma, nyresvikt, allergiar, tjukktarmskreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, depresjon og angst. Totalt sett indikerer det framtidige sjukdomsbiletet stor trong for ulik eller tverrfagleg tilnærming 2. Helse Førde må tilpasse tenestetilbodet til den epidemiologiske utviklinga, som tilseier større trong for behandling av ei rekke lidingar. Det må utviklast meir effektive arbeidsprosessar internt i samarbeid med kommunane og andre. Nye teknologiske verktøy må takast i bruk. Helse Førde må arbeide aktivt for å rekruttere og stabilisere kompetanse. Gap mellom forventningar og ressursar Innbyggjarane sine forventningar til behandling vil auke med større medisinske og teknologiske mogelegheiter til å hjelpe, samstundes som signal tyder på at dei økonomiske rammene neppe blir auka. Dette vil tvinge fram diskusjonar om prioritering, både nasjonalt og lokalt. 1 Helsedirektoratet rapport IS1966 side 49 2 Helsedirektoratet rapport IS1966 side 64 3

5 Helse Førde må ivareta sitt ansvar og sikre at tenestetilbodet er i samsvar med overordna prioriteringar, samstundes som drifta skal vere berekraftig. Økonomi Helse Førde treng å investere i bygningar og utstyr, og må vere konkurransedyktig lønsmessig for å kunne rekruttere kompetanse. Investeringsbehovet i åra framover tilseier at drifta må effektiviserast dersom ein skal nå måla innan rammene. Helse Førde sine mogelegheiter Det er eit mål for Helse Førde at føretaket også i framtida skal vere det viktigaste og føretrekte behandlingsalternativet for innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket er lite i landssamanheng og har ein oversiktleg organisasjon der dei fleste kjenner til einannan. Det er enklare enn i større organisasjonar å nå ut med informasjon, og å forankre avgjerder. Føretaket har økonomiske balanse. Det er gjort store omstillingar sidan 2010 innan oppgåve/ansvarsdeling og organisatorisk. Mellom anna ved å ha gjennomgåande klinikk- og avdelingsorganisering i somatikk har ein fått til eit nært samarbeid mellom dei tre somatiske sjukehusa og mellom einingane i psykisk helsevern. Innan somatikken er Førde sentralsjukehus ein sentral fagleg «motor» for å drive den faglege utviklinga saman med dei to lokalsjukehusa, som på si side er viktige for det almenne tilbodet. På same måte er det eit nært samarbeid mellom sentral og distriktspsykiatriske sentra innan psykisk helsevern. Helse Førde har i perioden saman med Helse Vest gjennomført eit større nasjonalt pilotprosjekt; «Framtidas lokalsjukehus på Nordfjordeid.» Resultata gjev drivkraft til vidareutvikling av nye løysingar og samarbeidsformer i Helse Førde. Følgande område blir særlig viktige i åra framover: Utvikle heilskaplege pasientforløp gjennom meir tverrfagleg organisering og samarbeid. Tverrfagleg mottak, senter for barn og unge og eldremedisinske tenester er nokre av tiltaka som blir skisserte. Oppfølgjing av nasjonale krav om pakkeforløp for kreftpasientar inneber også tverrfagleg samarbeid både internt og ekstern. Partssamarbeid og samhandling. Utfordringane må løysast i samarbeid med dei tilsette, med brukarane og ulike samarbeidspartar. Helse Førde og kommunane vil bli avhengige av å løyse utfordringane med demografi og epidemiologisk utvikling gjennom felles innsats. Teknologi. Framtida vil kreve at spesialisthelsetenesta tek i bruk dei teknologiske mogelegheiter som finst for å vere lettare tilgjengelege, m.a. for å bidra til mindre venting for pasientane på tenester som raskt kan avklarast. Det må leggast til rette for at pasientar slepp lange reiser i dei tilfella der konsultasjonar/kontrollar kan ordnast ved hjelp av overføring av bilete og «fjern»samtalar. Dette gjev også sjanse for å mobilisere dei ressursane som ligg i nærmiljøet, hjå pasienten sjølv og pårørande. Kvalitet og pasienttryggleik. Helse Førde må levere tenester som minst er på høgde med andre. Det må vere god tilgjengelegheit med korte ventetider. Føretaket må arbeide systematisk med rekruttering, utdanning, kompetanse, leiing og organisasjon. Forsking og innovasjon er eit anna sentralt element for eit framtidsretta helseføretak. 4

6 Om denne planen Ein utviklingsplan som skal vere gjeldande for heile føretaket blir fort eit svært omfattande dokument. Det har vore naudsynt å gjere fleire prioriteringar og avvegingar om innhaldet i planen. Det viktigaste med denne planen er at den er eit endringsdokument. Den viser retning og endringar, men har ikkje alle konkrete løysingar. Dette vil vere aktivitetar som helseføretaket vil arbeide med i tida framover. Planen har nytta ei rekkje innspel frå tilnærma alle einingar i føretaket. Nokre av tilbakemeldingane viser til trong for fleire medarbeidarar, meir areal og liknande. I denne planen har vi vald å ikkje skildre slike einskilde innspel, då ein må sjå heilskapleg på kor veksten i planperioden skal vere, kva tilbod føretaket skal gje og korleis ein skal arbeide i framtida. For å gjere planen lettare å lese, er det laga 4 vedlegg som også er ein del av planen. I vedlegga går ein djupare inn i dei enkelte fagområdane. Vedlegg 1 inneheld ei oversikt over dei fleste analysane som har vore nytta i arbeidet med planen. Vedlegg 2 innehelder ei skildring av dei somatiske tenestene sin status, utvikling og tiltak i planperioden. Vedlegg 3 ei skildring av psykisk helsevern og rus sin status, utvikling og tiltak i planperioden. Fagområda psykisk helsevern og rus har tidlegare ikkje vore skildra i utviklingsplanen, og derfor inneheld vedlegget ei noko meir omfattande skildring av ramme og utvikling. Vedlegg 4 inneheld ei skildring av status, utvikling og tiltak innan dei ikkje-medisinske tenestene og stabsfunksjonar i føretaket. Sjølve planen inneheld såleis meir om utfordringar helseføretaket står overfor, utviklinga ein ventar seg og ei retning for tiltak og aktivitetar i planperioden. Kapittel 1 skildrar grunnlaget for arbeidet med verksemdsmessig plan, og kva utfordringar føretaket har i planperioden. Kapittel 2 skildrar korleis arbeidet med planen har vore gjort. Kapittel 3 syner eit bilete av Helse Førde i dag, og visar ei rekkje aktivitetstal. Kapittel 4 skildrar føringar og utviklingstrekk for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. Kapittel 5 gjer ei framskriving av aktivitet i Helse Førde fram mot Kapittel 6 skildrar dei mest sentrale endringsområda føretaket vil arbeide med i planperioden. Kapittel 7 gjer ei kortfatta oppsummering av korleis ein ser føre seg å jobbe vidare med planen og tiltaka som er skildra. Denne planen må lesast i samanheng med bygningsmessig utviklingsplan og andre eksisterande og gjeldande planer og strategiar i føretaket. 5

7 Innhald 1. Helse Førde HF i framtida Utfordringsbilete Strategiplan Pasienten si helsetenester Verksemdsplanen Arbeid med verksemdsmessig utviklingsplan Mål for planarbeidet - prosjektmandat Forholdet til konseptfase og areal Tidsramme Organisering av arbeidet Tilnærming Gjennomføring Analyser og datagrunnlag Informasjon og medverknad Helse Førde HF i dag Historikk Organisering og funksjonar Aktivitetstal somatikk Aktivitetstal psykisk helsevern Aktivitetstal Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) Aktivitetstal biletediagnostikk og laboratorietenester Avtalespesialister og andre private aktører Utviklingstrekk Nasjonale mål og føringer Desentralisering sentralisering Strukturar i Sogn og Fjordane Kommunestruktur og reform Infrastruktur og reisetider Demografisk utvikling i Sogn og Fjordane Epidemiologi Pasientfokus og forventninger i befolkningen Pasienttryggleik Uøska/medisinsk uforklart variasjon i medisinske prosedyrer/over- og underbehandling Forskning og innovasjon Teknologi... 29

8 Teknologiske trendar i helsevesenet Telemedisin og velferdsteknologi i Helse Førde Økonomiske rammer Utvikling Utfordring Samhandling Utvikling Samhandling Samhandling med avtalespesialister og andre private aktører Kompetanse, rekruttering, utdanning og opplæring Aktivitet i Helse Førde Framskriving av aktivitet i Helse Førde basert på demografisk utvikling Somatikk Psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) Framskriving av aktivitet i Helse Førde justert for epidemiologisk utvikling Somatikk Psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) Strategisk retning og utvikling for Helse Førde Introduksjon Pasientmottak felles og individualisert Dagkirurgisk aktivitet Sengepost felles og tverrfagleg Dagpost for medisinsk dagbehandling Tverrfagleg poliklinikk og diagnostisk senter Felles prøvemottak Radiologi drop in Integrering av psykisk og somatisk helsevern Fokus på pasientoppleving Tjenesteutvikling, tjenesteinnovasjon, tjenestedesign Samhandling Utvikling i tilbod til barn og ungdom Utvikling i tilbod til eldre

9 7. Vegen vidare

10 1. Helse Førde HF i framtida 1.1. Utfordringsbilete Helse Førde er i ein situasjon der vi skal prøve å skape ei spesialisthelseteneste med siktepunkt langt inn i framtida. Dette gjev store mogelegheiter, men også utfordringar fordi mange område er i rask endring og dermed vanskeleg å spå om. Ein må også i framtida sikre at Helse Førde ivartek kjerneoppgåvene behandling, opplæring, utdanning og forsking. I strateginotat frå 2014 er det sagt ein del om utfordringsbiletet i Helse Førde. Nokre av hovudutfordringane i Helse Førde er: Helse Førde skal tilby spesialiserte helsetenester innan ei rekke fagområder, men har eit lågt befolkningsgrunnlag spreidd over eit stort geografisk område Høgspesialiserte tenester må ofte utførast av andre føretak, særleg i Helse Bergen (HUS) Eldre/aldrande befolkning Ei utvikling med totalt sett lite endra pasientgrunnlag, men meir komplekse sjukdomsbilete/behandlingar Utfordringar knytt til rekruttering av spesialisert personell Kostnadskrevjande sjukehusstruktur Relativt høgt forbruk av helsetenester innan den somatiske delen Kostbare vaktordningar heng saman med lavt folketal og desentralisert sjukehusstruktur Folk ønskjer flest mogeleg helsetenester nær der dei bur. Dette må balanserast mot kvalitet, rekruttering av fagpersonar og kostnader knytt til å drive tenester på fleire lokasjonar. Men der tilhøva ligg til rette fagleg og økonomisk bør ein følgje prinsippet om at det som kan, bør desentraliserast. Her vil nye hjelpemiddel innan teknikk og kommunikasjon spele ei avgjerande rolle. Ofte vil den sentrale fagpersonen kunne vere på avstand frå både pasient og tekniske hjelpemiddel/lokal medhjelpar. Ein sentral premiss for Samhandlingsreforma var nettopp at den noværande organiseringa av helsevesenet ikkje er berekraftig i framtida. Ein må satse meir på førebygging inkludert både sekundær- og tertiærførebygging, og den kommunale helsetenesta må difor overta delar av det spesialisthelsetenesta driv med, og også gjere tinga på nye måtar. Skal dette bli mogeleg må spesialisthelsetenesta i framtida bli langt meir aktiv i si lovpålagde oppgåve med rådgjeving og kunnskapsoverføring mot primærhelsetenesta. Dette må også reflekterast i organisering innan spesialisthelsetenesta. Utvikling av kunnskap, behandling og tekniske framskritt innan medisin går raskt og er internasjonal, og heller ikkje lett å spå om i eit lengre tidsperspektiv. Det er truleg at mange prosessar/prosedyrar/behandlingar vil skje på nye måtar, og der teknikken kan erstatte både fagpersonar og i noko grad kompensere for avstandar. Truleg vil ei rekke prosedyrer som i dag vert utført av legar, i framtida kunne utførast av ulikt treårig utdanna personell eller teknisk utdanna personell. Med aukande diskrepans mellom det som blir mogeleg å gjere for einskildpasientar eller pasientgrupper, og kva ressursbruk samfunnet kan bere, vil prioriteringsdebattane truleg tilta framover. Dette vil då sjølvsagt også ha implikasjonar for korleis spesialisthelsetenesta skal utformast og dimensjonerast. Vi veit også at den økonomiske ramma ikkje tillet auka kostnader på eitt område utan at det får effekt ein anna stad. 9

11 Helse Førde må møte fremtidas utfordringar gjennom å: Prioritere oppgåver og tenster klarare enn i dag, og på tvers av tenesteområda Organisere og utføre tenestene på nye måtar Av den grunn er fokus i denne planen endringar og utvikling. Den gjev ikkje svar på alle spørsmål i utfordringsbiletet, men skal teikne eit mål og seie kva steg som skal til for å bevege seg dit i det korte og lange biletet Strategiplan Helse Vest RHF sin gjeldande strategi for helseregionen er Helse Planen vert revidert etter ny sjukehusplan, men gjeldande strategiplan inneheld mål, strategi og handlingsplanar for Helse Vest. Planen legg føringar for utviklinga av pasienttilbodet innanfor spesialisthelsetenesta for alle innbyggjarane i regionen. Visjonen: Fremme helse og livskvalitet Verdiane: Respekt i møte med pasienten Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjenge og omsorg Måla i strategiplanen: Trygge og nære helsetenester Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Framtidsretta kompetanseorganisasjon Helse Førde har utvikla sin eigen strategi Helse Førde 2020 som byggjer på Helse Vest sin strategi. Helse Førde har same visjon, mål og verdiar, og har sett følgande mål: Trygge og nære helsetenester Pasienten skal.. Få tilgang til helsetenester av god kvalitet på rett omsorgsnivå og når dei treng det Blir møtt av medarbeidarar med rett kompetanse som har fokus på deira situasjon Få god informasjon og opplæring, og vere aktive deltakarar i eiga behandling Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Vi skal.. Gje ei samanhengande og koordinert pasientbehandling i lag med kommunane Ha ein ansvarleg ressursforvaltning som understøttar kjerneverksemda Prioritere å fremje samhandling på tverrfagleg samarbeid Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon 10

12 Vi skal.. Auke fokus på forsking og utdanning for å gjere tenestetilbodet vårt kvalitativt betre Ha ein attraktiv, utviklande og lærande arbeidsplass Legge vekt på kunnskapsbasert praksis som grunnlag for arbeidsmåtar og prosessar" 1.3. Pasienten si helsetenester Regjeringa sin ambisjon er å «skape pasientens helseteneste 3». Helse og omsorgsministeren har uttalt følgjande «Vi flytter makt fra andre som har makt, og til pasienten» «Vi vil ta alle gode krefter i bruk både offentlig og privat» «Vi skaper mestring gjennom å fornye, forenkle og forbedre» «Det å skape pasientens helsetjeneste er lite kontroversielt når en sier det, men det blir fort kontroversielt når en gjør det. Et grunnleggende spørsmål er: Hvis pasienten fikk bestemme hvordan ville vi organisert og styrt arbeidet da?» Desse ambisjonane har vore sentrale føringar i arbeidet med verksemdsmessig utviklingsplan Verksemdsplanen Verksemdsplanen skal vise korleis Helse Førde skal arbeide for å nå måla som er sett i strategiplanen, gitt dei eksterne og interne føringar og utvikling vi ser i dag. Verksemdsplanen presenterer ein balanse mellom konkrete tiltak i eit kortare tidsbilete, og visjon og retning i eit lengre bilete. Verksemdsplanen vil også peika på endring, utvikling og retning utan at alle løsingar er presenterte. Målet med verksemdplanen er heilskapleg og gjennomtenkt utvikling av tenestene. Planen skal syne korleis Helse Førde skal utvikle tilgjengelege, likeverdige og effektive tenester til pasientar og samstundes sikre berekraftige fagmiljø og sunn økonomi. Planen byggjer på nasjonale helsepolitiske mål og føringar, på føringane frå Helse Vest, regionale planar og Helse Førde sin strategiske plan. Det er ein føresetnad at løysingane let seg gjennomføre innanfor rammene som eigar set. 3 HOD, Sykehustalen

13 2. Arbeid med verksemdsmessig utviklingsplan 2.1. Mål for planarbeidet - prosjektmandat Hovudmålet til prosjektet har vore å utarbeide ein verksemdsmessig utviklingsplan som syner korleis Helse Førde skal utvikle spesialisthelsetenestene for innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Delmåla i prosessen har vore: 1. Planen er ei rullering og vidareutvikling av tidlegare plan. Helse Førde vedtok i styresak 062/2014 Verksemdsmessig utviklingsplan Helse Førde Planen skal saman med bygningsmessig utviklingsplan utgjere forankringsgrunnlag som trengst for vidare planlegging (jfr Helsedirektoratet sin rettleiar IS-1369 om tidlegfaseplanlegging i sjukehusprosjekt, desember 2011). 2. Fagområde psykisk helsevern skal integrerast i planen 3. Planen gjev retning og dannar grunnlag for vidare jamnleg rullering for inkludering av framtidige endringar og for vidare detaljering samband med byggjeprosessen ved Førde sentralsjukehus 2.2. Forholdet til konseptfase og areal Helse Førde utarbeidde ein arealplan i 2013, der ein peikar på mogelegheiter innan nybygg og endringar av areal. Ifølgje Rettleiar «Tidlegfaseplanlegger for sykehus 4», skal all utbygging av sjukehus vere grunna i ein verksemdsmessig utviklingsplan som syner behov for tenesteutvikling. Det er bestemte krav til utviklingsplanverket. Utviklingsplan består av ein verksemdsmessig del og ein arealdel. Arbeidet med verksemdsmessig utviklingsplan har vore ein utvikling og delvis rullering av tidlegare utviklingsplan og skal saman med ein rullert bygningsmessig utviklingsplan utgjere Helse Førde sin utviklingsplan. Planen skal vere grunnlag konseptfaserapport og for søknad til HOD om låneopptak for ombygging og utbygging ved Førde sentralsjukehus Tidsramme Arbeidet med Verksemdsmessig utviklingsplan starta opp i februar 2015 fram til styret sendte eit utkast til høring i kommunane 29. mai. Det har vore eit intensivt arbeide, med stor grad av innvolvering frå Helse Førdes leiarar og medarbeiderar. Paralellt har det vert holdt ei rekke informasjonsmøter med kommunane. 4 (HOD, IS: 1369, 2011), 12

14 2.4. Organisering av arbeidet Arbeidet med verksemdsmessig utviklingsplan har vore eit eige prosjekt, men tett kobla mot dei andre prosjekta for å utarbeide ein konseptfaserapport Følgande personar har sitte i de enkelte gruppene Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Somatikk Jon Bolstad (Leiar) Anne Kristin Kleiven Helge Robert Midtbø (Leiar), (Leiar), klinikkdirektør Utviklingsdirektør Kirurgisk klinikk Vidar Vie Viseadministrerande direktør Ole Christian Reusch Direktør psykisk helsevern Ole Christian Reusch, klinikkdirektør Psykisk helsevern Olav Hesjedal, klinikkdirektør Medisinsk klinikk Olav Hesjedal, klinikkdirektør Medisinsk klinikk Signe Nordvik, avdelingssjef Medisinsk klinikk Arbeidsgruppe PHV Svein Ove Alisøy (Leiar), avdelingssjef Psykiatrisk klinikk Toril Taklo, avdelingssjef PBU Trond Aarre, avdelingssjef NPS Olav Hesjedal Direktør medisinsk klinikk Helge Robert Midtbø Direktør kirurgisk klinikk Halfdan Brandtzæg Økonomidirektør Arne Skjelten, HRdirektør Hans Johan Breidablik, Fagdirektør Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef Anne Kristin Kleiven Utviklingsdirektør (prosjektleiar) Helge Robert Midtbø (Leiar), klinikkdirektør Kirurgisk klinikk Hans Johan Breidablikk, fagdirektør Kjell Inge Solhaug, prosjektleiar arealplan, direktør for drift og eigedom Arne Johansen, direktør Intern drift Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef Ola Dag Hjelle, føretakstillitsvald legeforeninga Berit Hornnes, føretaksverneombod Robert Brennersted, avdelingssjef Kirurgisk klinikk Arne Nordgulen, verneombud Helge Hagen, avdelingssjef kirurgisk klinikk Børge Stavland, Radiologisk avdeling Elisabeth Andresen, tillitsvald Hans Johan Breidablikk, fagdirektør Berit Marie Johansen Mads Rekve, avdelingssjef ISP Audun Vik-Mo, tillitsvald Jan Myklebust, verneombud Gerd Bjørkedal, brukarrepresentant Ole Christian Helle Eide Reuch, Klinikk direktør 13

15 I tillegg vart to mindre arbeidsgrupper etablert, knytt til ei delutgreiing om barn og ei delutgreiing om eldre. Dette arbeidet vart leia av Solveig Horstad Berget og Hildur Margret Thingnes. PwC har tilrettelagt prosessen i arbeidsgruppene Tilnærming Ein har nytta følgande modell for å analysere og strukturere planen Arbeidet har teke utgangspunkt i analyse av pasientane og deira behov. Første del av arbeid og rapport har vore analyser av demografisk og epidemiologisk utvikling og framskriving. Dette har sett premiss for mål for tenesteutviklinga. Ein har sett meir på korleis verksemda skal skal organisere seg for å utføre tenestene, og kva tiltak som må til på kort og lengre sikt. Kunnskap om konsekvensane, har delvis vore overført til arbeidet med areal. Førande for heile arbeidet har vore ei rekke rammefaktorar som vist i figuren over Gjennomføring Hovuddelen av arbeidet har blitt gjort i dei to arbeidsgruppene innan psykisk helsevern og somatikk. I tillegg har det blitt gjort eit omfattande arbeid knytt til datainnsamling og analyse som har blitt utført som støtte til prosjektgruppa. Første del av arbeidet var å gjennomføre ei vurdering av analysebehovet, og å setje dette inn i analyseplanen. Samtidig blei det tidleg orientert breitt om arbeidet. Det blei laga eit bakgrunnsdokument for å beskrive utfordringsbiletet samt eit orienteringsskriv om rammene for arbeidet. I dei to arbeidsgruppene for somatikk og for psykisk helsevern har ein ved å vurdere kvart eiskild fagområde søkt å få svar på nokre hovudspørsmål i tråd med perspektovmodellen. Kven er framtidas pasient? Kva for sjukdommar har framtidas pasient? Kvar kjem framtidas pasient til å bu? 14

16 Kva forventningar kjem framtida sin pasient til å ha? Korleis kjem behandlinga til å bli gitt i framtida? Kva faktorar verkar inn på korleis tilbodet i framtida blir, noko vi har definert i følgande modifiserande faktorar: Ein har frå avdelingsnivå fått svar på spørsmål som vart sende ut ut i alle avdelingar. Innkomne svar er sortert og vurdert og vi har søkt å gje eit oversyn per fagområde som viser: I. Bakgrunn og status No-situasjon: Demografi, rørsle i diagnosgrupper, areal, kompetanse, samarbeid II. Utvikling Endringar for denne fagruppa både når det gjeld demografi/epidemiologi og framskriven utvikling. Vurdering av modifiserende faktorar, hypotesar. Kva blir konsekvensen ved ulike lokasjonar (poliklinikk, dagkir, etc) III. Tiltak Samarbeid Trong for areal 15

17 Tenesteutvikling Prosessforbetring Rekruttering/kompetanse Bestillinga gjekk ut til alle avdelingar innan somatikk og psykisk helsevern, samt til ei rekke stabsfunksjonar. Der vart det også gjennomført intervju. Svar på desse bestillingane blei drøfta og bearbeidd i arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene fekk også lagt fram analyser så snart desse blei klare. Arbeidsgruppene har løpande fått lagt fram forslag til tekst og tiltak i planen, og innhaldet har blitt drøfta i ei rekke møte. Det har vore fleire prosjektgruppemøte, der hovudinnhaldet har vore koordinering og samhandling, samt innspel til innhald i planen. I hovudsak har det blitt nytta ein hypotesebasert analytisk metode, der innledande hypotesar genererte analysebehov, og analysane bekreftar/avkrefter hypotesar. Parallelt har avdelingane fått bestillinga. Ein viktig effekt av dette har vore at leiarane har blitt utfordra på kva for endringar ein kan sjå for seg Analyser og datagrunnlag Aktivitetsdata i planen er henta frå følgjande kjelder: Samdata 2013 o Tal pasientar, type opphald o Opphaldsdøgn o Produktivitet o Samanlikning med andre helseføretak Helse Førde HF Aktivitetskuben 5 o Historiske data somatikk o Historiske data psykisk helsevern o Historiske data biletediagnostikk og laboratorietenester Norsk Pasientregister (NPR), basisår 2013 o Type opphald o Eigendekning / pasientstraumar o Diagnosegrupper o Avtalespesialistar o Framskrivingstal for 2030 basert på demografisk utvikling Folketalsdata er henta frå Statistisk Sentralbyrå (SSB). Framskriving av folketal er gjort med føresetnad om middels vekst (MMMM) 6 i både fruktbarheit, levealder, innanlandsk flytting og innvandring Informasjon og medverknad Det har vore utarbeidd eigen kommunikasjonsplan og gjort ei rekkje informasjonsaktivitetar. Av dei eksterne informasjonsmøta nemner vi: 5 Tal frå Aktivitetskuben gjeld «alle episodar», det vil seie både teljande episodar (refusjonsberettiga) og ikkjeteljande episodar. 6 Mellomalternativet, MMMM, er SSB sitt hovudalternativ i befolkningsframskriving. Der legg ein til grunn ei middels utvikling i både fruktbarheit, levealder, innlandske flyttingar og innvandring. 16

18 Kommunikasjonsaktivitet Høgskulen i Sogn og Fjordane Koordineringsrådet for samhandling mellom kommunane og Helse Førde HAFS regionråd SiS (Sunnfjord) Stortingsbenk Nordfjordrådet Fylkeslegen Fylkeskommunen KS-styret Brukarutvalet Indre Sogn regionråd Fylkestinget I tillegg har politikargrupper vorte orienterte Internt tok arbeidet til med startmøte i psykiske helsevern Medisinsk og kirurgisk klinikk hadde felles avsparkmøte Tillitsvalde og verneombod vart orienterte i møte Den var utviklingsplanen tema på leiardialogsamling for alle leiarar og føretakstillitvalde/verneombod. I tillegg har det vore informert jamnleg i klinikkråd og avdelingsmøte. På intranett er det laga nyheitssaker om arbeidet. I tillegg har klinikkane brukt eigne intranettsider. 17

19 3. Helse Førde HF i dag 3.1. Historikk I samband med den nasjonale helsereforma i 2002 vart Helse Førde HF oppretta. Helse Førde overtok ansvaret for dei somatiske sjukehusa og dei psykiatriske institusjonane frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Føretaket tok over bilambulansetenesta i I 2009 starta Helse Førde ein planprosess, Helse Førde Dette resulterte i ei rekkje omstillingar i perioden Ortopedisk avdeling og fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus vart lagt ned. Det same skjedde med den forsterka fødestova i Lærdal. Ved lokalsjukehusa blei det oppretta «God start einingar». Vidare vart det gjort omstillingar ved dei medisinske seksjonane på lokalsjukehusa. Sengetalet vart redusert og overvakingseiningane vart inkluderte i dei medisinske sengepostane. Parallelt skjedde eit fagleg utviklingsarbeid som knytte dei medisinske avdelingane ved Førde sentralsjukehus og lokalsjukehusa tettare saman når det gjaldt prosedyrer, fagutvikling og rutinar. I 2011 gav Stortinget Helse Vest i oppdrag å starte prosjekt «Framtidas lokalsjukehus» ved Nordfjord sjukehus. Prosjektet skulle både definere framtidige funksjonar ved sjukehuset og vere ein nasjonal pilot for innhald i lokalsjukehus. Arbeidet ført til nytenking, og resultert i eit moderne opprusta sjukehus. Helse Førde har omorganisert og utvikla somatisk tenestestruktur innan fleire viktige fagområde dei siste åra. I medisinsk klinikk og for fødetenestene er det etablert eit nært samarbeid og gjennomgåande felles rutinar og prosedyrar mellom lokal- og sentralsjukehus Organisering og funksjonar Helse Førde HF er eit helseføretak i Helse Vest RHF. Grensene for Helse Førde er samanfallande med fylkesgrensene for Sogn og Fjordane. Spesialisthelsetenesta i Noreg er delt i tre sjukehusnivå; regionale, sentrale og lokale funksjonar. Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen HF dekkjer funksjonane på regionalsjukehusnivå for Sogn og Fjordane. Helse Førde har funksjonar på sentral- og lokalsjukehusnivå. Dei kliniske funksjonane i Helse Førde HF er samla i tre klinikkar: medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk og klinikk for psykisk helsevern. Gjennomgåande støttefunksjoner blir dekka av klinikk for stab og støtte. Stab og støtte består av fag og utviklingsavdelinga, drift og eigedom, intern service, økonomi, HR, IKT, internkontroll og kommunikasjon. Klinikken organiserer ulike spesialoppgåver og funksjonar som blant anna forsking og innovasjon, beredskap, pasientreiser, internkontroll og kvalitet. Helse Førde Adm.dir. Stab og støtte Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Psykisk helsevern 18

20 Helse Førde har i dag tre somatiske institusjonar; Førde sentralsjukehus som også leiger lokale i Florø, og lokalsjukehusa på Eid (Nordfjord) og i Lærdal (Indre Sogn). Dei tre lokalsjukehusområda i Helse Førde HF, kommunar: Nordfjord lokalsjukehusområde: Hornindal, Stryn, Eid, Vågsøy, Selje, Gloppen, og delar av Bremanger Lærdal lokalsjukehusområde: Årdal, Aurland, Lærda, Luster, Sogndal, Vik, Leikanger FSS lokalsjukehusområde: Gulen, Solund, Gaular, Naustdal, Askvoll, Hyllestad, Balestrand, Gloppen, Førde, Flora, Høyanger, Jølster, Fjaler og delar av Bremanger Førde sentralsjukehus har eit fylkesdekkande ansvar, og er den sentrale motoren i drift og utvikling av dei somatiske spesialisthelsetenesta i fylket. Sjukehuset har eit omfattande poliklinisk-, dag- og døgntilbod innan kirurgi, medisin og medisinske støttetenester. Sjukehuset har i tillegg lokalsjukehusfunksjonar for dei 13 omkringliggande kommunane med om lag innbyggjarar. Leiinga for avdelingane og klinikkane i Førde har ansvar for aktivitetane både på sentralsjukehuset og lokalsjukehusa. Dette inneber samordna tenester for alle pasientane, med avtalte rutiner og ansvarforhold som sikrar rett behandling på rett nivå. På lokalsjukehusa er det eit breitt poliklinisk tilbod (herunder skadepoliklinikk) på lokalsjukehusa, indremedisinsk døgnpost med tilpassa akuttfunksjonar og døgnopne radiologi- og laboratorietenester. Lokalt tilsette legar/hjelpepersonell og ambulering bemannar lokalsjukehusa. Det er også avtalespesialistar på lokalsjukehusa (augefaget). Lærdal har elektiv ortopedi, og ved Nordfjord sjukehus er det elektiv dagkirurgi innan ulike fagområde. Ved Nordfjord sjukehus er det som følgje av prosjektet «Framtidas lokalsjukehus» etablert nye og framtidsretta polikliniske tilbod, mellom anna er det oppretta ein ny modell for skadepoliklinikk, nytt tilbod om hjarterehabilitering og poliklinikk for eldre med samansette problemstillingar. Det er også private augelegetenester ved lokalsjukehusa. Førde sentralsjukehus har fødeavdeling og barneavdeling. Det er nært samarbeid med «God start»- einingane på lokalsjukehusa, som igjen er organisert saman med kommunane rundt sjukehusa. Dette tilbodet inneheld oppfølgjing av gravide under svangerskapet, følgjetenester ved fødsel og barseltilbod etter fødselen. Fødande frå Nordfjord som ikkje er i risikogruppene, kan velje å føde ved Volda sjukehus der Helse Førde har avtale om fødetenestene. Innan psykisk helsevern har Førde sentralsjukehus akuttpsykiatriske tenester. Vidare er det distriktspsykiatriske tilbod i Førde, Tronvik (Høyanger), Florø (berre poliklinikk), Sogndal og på Nordfjordeid. Tilsvarande har psykisk helsevern for barn og unge poliklinikkar på fire stader (Førde, Nordfjordeid, Sogndal og Florø), og ein døgnpost i Førde. Som følgje av samhandlingsreforma er det etablert, eller under planlegging interkommunale lokalmedisinske tenester i form av legevakt, legevaktsentral og øyeblikkeleg hjelp-senger ved alle sjukehusa Aktivitetstal somatikk Hovudfunn ved gjennomgang av aktivitetsdata viser følgjande 7 : 7 Sjå vedlegg 1 for detaljerte analyser og talmateriale. 19

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Målbilete og modellar

Målbilete og modellar Målbilete og modellar Agenda 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Om prosessen 3. Krav til innhald og organisering av Helse Førde i framtida 4. Gjennomgang av modellane som er vurderte 5. Nærare om modell 1-3 6.

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE

Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen skal vise utfordringsbilde, handlingsalternativ og komme med tilrådingar om retning for verksemda fram

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 02.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/644 STYRESAK:

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan HELSE FØRDE

Verksemdsmessig utviklingsplan HELSE FØRDE Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen skal vise utfordringsbilde, handlingsalternativ og komme med tilrådingar om retning for verksemda fram

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Orientering om utviklingsarbeidet Møte med KS-styret 05.09.2016 v/utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven Oppdraget: «Ledelsens oppmerksomhet må rettes mot hvordan

Detaljer

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Odd Søreide Fagdirektør, Helse Vest RHF NSH Jubilieumskonferanse, Haugesund 5. sept. 2007 Helse Sør-Øst nokre fakta 56 % av statlege overføringar

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune Helse Fonna Fellestenester Informasjonsavdelinga Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hans K. Stenby Forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Arkivsak 2010/498

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Rapportering frå program Pasientens helseteneste

Rapportering frå program Pasientens helseteneste Rapportering frå program Pasientens helseteneste Vi står overfor krevende veivalg. Det er viktig å sikre en felles virkelighetsforståelse for behovet for endringer blant befolkning, pasienter og helsepersonell.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styresak. Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan. Arkivsak 2013/2681/ Styresak 034/2013 A Styremøte 25.04.

Styresak. Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan. Arkivsak 2013/2681/ Styresak 034/2013 A Styremøte 25.04. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.04.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan Arkivsak 2013/2681/ Styresak

Detaljer

Rapportering «Pasientens helseteneste Helse Førde»

Rapportering «Pasientens helseteneste Helse Førde» NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 20.04.2017 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Rapportering «Pasientens helseteneste Helse Førde» ARKIVSAK:

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk Leiarnettverk Fylkeslegens time, Førde 17.10.2017 1 Leiar! Kompleksiteten Krysspress Prioriteringene Enn om Per Fugelli var pasient i heimesjukepleien Eg vil ha fast lege Eg vil bli kjent med min sjukepleiar

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 06.01.17 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus STYRESAK: 7/17 STYREMØTE: 13.01.17 5 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer