Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning"

Transkript

1 Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling er å utvikle et fag, - vil fagutvikling da innebære (sånn noenlunde) det samme på tvers av fag? Hva er faget når det er snakk om profesjonsfag? Dette er noen av spørsmålene som ligger til grunn for dette paperet. Jeg kommer ikke å svare på dem, men vil forsøke å legge et grunnlag for å diskutere dem. Fagutvikling er et begrep som brukes i sosialt arbeid, og det har blitt stående som et sentralt begrep i ulike satsinger og prosjekter de senere årene. 1 Begrepet brukes dels om aktivitetene eller innholdet i prosjektene; man driver fagutvikling, og dels om formålet med dem; de skal bidra til fagutvikling. Det synes å være stor enighet både i praksisfeltet og hos ansvarlige myndigheter om at det er viktig og nødvendig å drive fagutvikling, i alle fall hvis vi med mener utvikling med sikte på bedre og mer effektive tjenester generelt. Diskusjonen i de senere årene om usikkert kunnskapsgrunnlag og nødvendigheten av å utvikle en mer kunnskaps- og evidensbasert praksis blant annet i sosialt arbeid, skulle tyde på det. Praksisfeltets satsing på kurs og annen opplæring, oppretting av stillinger med særlig ansvar for fagutvikling og engasjement i forsknings- og utviklingsarbeid vitner om det samme. Bakgrunnen for dette paperet er at begrepet fagutvikling etter hvert kom til å stå sentralt i HUSK-prosjektet 2, blant annet er det nå opprettet fagutviklerstillinger ved en del NAVkontorer i Norge, og diskusjonen som også oppsto rundt begrepet. Det er gjennomført et prosjekt, Rom for fagutvikling, som har handlet om å kartlegge nettopp hvilket rom (tid?) ansatte i bla den nye NAV-tjenesten, opplever at det er for å drive fagutvikling. Begrepet brukes også i helsesektoren, det er egne stillinger for fagutviklere og særlig er det tradisjon for å drive fagutvikling i sykepleie. Også legene snakker om fagutvikling, som de bl.a. definerer som " henger nær sammen med kvalitet og henspeiler på planlegging, oppfølging og implementering av ny kunnskap". 3 Vi ser også at barnehagesektoren bruker begrepet. Det er imidlertid ikke alltid så klart definert som i Legeforeningens tilfelle 4, selv om Legeforeningens definisjon ikke er mer presis enn at den gir rom for mange måter å drive fagutvikling på. Med utgangspunkt i dette satte Sigrid Nordstoga og jeg i gang et prosjekt der vi har hatt som mål å få fram en diskusjon om hva vi skal eller bør mene med begrepet; hvis "alle" er enige om at det er viktig å drive fagutvikling, er det kanskje et poeng å diskutere hva det er "vi" er enige om? Uten det kan det komme til å bli nokså tilfeldig hva som får merkelappen fagutvikling, og dermed også tilfeldig hva som egentlig utvikles når en driver fagutvikling. 1 Blant annet HUSK-prosjektet og i en stor del av aktivitetene i Praxis-sør 2 Høyskole- og universitetssosialkontor se 3 4 Legeforeningen har også fag og fagutvikling som definert hovedområde på sin hjemmeside, se legeforeningen.no

2 Når man ikke er enige om hva man egentlig snakker om, er det heller ikke lett å enes om i hvilken grad det faktisk drives fagutvikling og hva som er god fagutvikling. Metode Diskusjonen her bygger på et prosjekt Sigrid Nordstoga og jeg har arbeidet med over et par år, og som har hatt som mål å få fram en diskusjon om hva fagutvikling er og bør være. Det er et prosjekt i tre deler. Første del er en empirisk undersøkelse av hvilke tiltak og aktiviteter som beskrives som fagutvikling av ledere og ansatte på noen utvalgte arbeidsplasser, og spurte hva de oppfattet med begrepet. Det vil si, vi kartla fagutvikling både som fenomen og begrep. Tre casestudier bestående av i hovedsak intervjuer, men supplert med noe observasjon, er gjennomført. Den neste er en teoretisk analyse og diskusjon av begrepet, og pågår nå, blant annet gjennom skriving av bokkapitler og paper, og henger sammen med den siste delen med sikte på å få til en normativ diskusjon av hva vi eventuelt skal og bør mene med fagutvikling. Empirien I intervjuene og gjennomgangen av casene, men også i diskusjoner om fagutvikling i andre sammenhenger, har vi registrert at begrepet brukes på mange forskjellige måter og om til dels nokså forskjellige fenomener. For det første kan det knyttes til den enkelte tjenesteutøver; det kan være veiledning fra leder, kolleger eller eksterne, det kan være tiltak rettet mot utvikling av ansattes skjønn og dømmekraft, for eksempel gjennom dialog og refleksjon, og det kan være deltakelse på kurs, seminarer og etter- og videreutdanning. Dette er tiltak som også kan beskrives som eller i alle fall ligger nær opp til personlig utvikling i betydningen utvikling av følelsesmessig modenhet og kognitive evner, og til kunnskaps- og kompetanseutvikling som utvikling av henholdsvis den enkeltes kunnskaper og evne til å anvende og koble kunnskaper og ferdigheter. Også begrepet personalutvikling ligger nært; blant annet har Oslo kommune definert personalutvikling som " alle de tiltak som iverksettes for å stimulere og øke arbeidstakernes faglige og personlige utvikling og kompetanse". 5 En annen måte å bruke begrepet på er om utvikling på kollektivt mellomnivå, det vil si kollegagrupper. Det kan være de samme tiltakene som rettes mot enkeltansatte, som for eksempel kurs, seminarer og etter- og videreutdanning, men rettet mot hele kollegagrupper i stedet for enkeltansatte. Eller det kan være ulike tiltak for å utvikle fellesskapsfølelse og kultur for samarbeid, felles forståelse og verdier for eksempel gjennom refleksjon over enkeltsaker, og opplæring i ulike metoder og arbeidsmåter. Også her er begrepene kompetanseheving og personalutvikling, pluss kanskje også teamutvikling som tiltak rettet mot å utvikle samspillet i en gruppe for å oppnå felles mål (Strand 2007), relevante paralleller eller synonymer. 5 finans.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%c3%a5dsavdeling%20for%20finans%20(fin)/internett%20(fin)/pe R%20-%20Personalledelse/Sentrale%20dokumenter/Kapittel%208%20-%20%20ferdig.pdf

3 Fagutvikling kan også ha klare trekk av praksis- og metodeutvikling, samt tjenesteutvikling. Praksisutvikling handler om at ansatte endrer og forbedrer egen praksis, rutiner og arbeidsmåter i vid forstand (Halvorsen og Gjedrem 2006). Det samme gjør langt på vei metodeutvikling og tjenesteutvikling, men det første viser tydeligere til utvikling av metoder og verktøy til bruk i arbeid og samhandling med brukere av velferdstjenester 6, og det siste til utvikling av tjenester overfor brukere eller kunder mer generelt, for eksempel slik Kommunenes sentralforbund bruker begrepet. 7 Når fagutviklingsbegrepet brukes om organisasjoners samlede innsats for å bli bedre og mer målrettede, enten det handler om medarbeidere, arbeidsmåter, struktur eller kultur, så ligger det også nær å tenke på det som organisasjonsutvikling (Jacobsen og Thorsvik 1997). En siste parallell eller synonym bruk av begrepet er med henvisning til kunnskapsutvikling i betydningen utvikling av kunnskap i mer eller mindre generalisert form og som publiseres og formidles via fordrag og seminarvirksomhet, i noen tilfeller undervisning for studenter, og som eventuelt også publiseres i tidsskrifter og bøker. Fagutviklingsbegrepet synes, slik det brukes i praksis, å romme alt fra enkeltpersoners heving av egen kompetanse og endring av egen praksis til utvikling av nye metoder, tjenester og av kunnskap som formidles ut over den aktuelle sammenhengen, altså generaliseres. Som diskusjonen over viser er det til dels overlappende med en rekke andre begreper, i alle fall ligger de ofte nær opp til dem. I dagligtale anvender vi begreper som "sensitizing concepts", ikke ut fra presise definisjoner av dem; de gir en pekepinn om hva vi mener og vi snakker ut fra en antakelse om at den andre har samme forståelse av begrepene som vi har (Blumer 1969). I faglig sammenheng kan det være mer problematisk, og det kan være en utfordring at fagutvikling er et lite definert begrep. Mens noen i en organisasjon mener det drives aktivt og utstrakt fagutviklingsarbeid, oppfatter andre at de ikke driver eller deltar i fagutvikling. Det har vi sett eksempel på i våre case. Det kan skyldes at det faktisk også er ulikt fordelt, ikke alle avdelinger i en organisasjon trenger å være like aktivt involvert i prosjekter og utviklingsarbeid, men det kan også henge sammen med at begrepet ikke er tydelig definert og ikke brukes på en konsistent måte. Det er for så vidt ikke noe denne organisasjonen er alene om, fagutvikling er lite definert som begrep og fenomen i sosialt arbeid generelt, sannsynligvis også i flere andre felt. Oppsummert finner vi altså at fagutvikling i praksis omfatter og oppfattes som blant annet: - personlig utvikling utvikling av skjønn og dømmekraft gjennom dialog og refleksjon - kompetanseutvikling ved at ansatte (og ledere) deltar på seminarer, kurs og tar etterog videreutdanning 6 Jf. titler som Nye metoder i et moderne barnevern, Schjelderup, Omre og Marthinsen, 2005 og Foreldreveiledning i utvikling: kan nye metoder og tradisjonelt sosialt arbeid forenes? Orholm i Røysum (red) (2005): Sosialt arbeid: refleksjoner om kunnskap og praksis. 7 KS' tiltak med effektiviseringsnettverk har blant annet som mål å utvikle mer effektive og brukerrettede tjenester, jf.

4 - teamutvikling utvikling av fellesskapsfølelse og kultur for samarbeid og ansvar for helheten/hverandre - personalutvikling - gjennom kompetanseutvikling og opplæring i ulike metoder som kompletterer hverandre slik at organisasjonen kan gi et bredt eller helhetlig tilbud - praksis- og/eller metodeutvikling utvikling av ny kunnskap og nye arbeidsmåter/- metoder (?) - organisasjonsutvikling - systematisk undersøkelse og forbedring/utvikling av nye rutiner, prosedyrer, eventuelt etablering prosjekter og/eller opprettelse av stillinger, avdelinger etc. (jf. punktene over) - kunnskapsutvikling utvikling av kunnskap i mer eller mindre generalisert form og som publiseres og formidles i vis foredrag og seminarvirksomhet og/eller publiseres i fagtidskrifter, bøker o.l. Empirien gir ikke noe godt grunnlag for å definere presist hva fagutvikling er eller innebærer. Det som i praksisfeltet kalles fagutvikling, kunne i mange sammenhenger like gjerne vært kalt organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og så videre. Diskusjon Som nevnt var hensikten å først undersøke hvordan fagutviklingsbegrepet faktisk brukes, og vi fant at det brukes på en rekke forskjellige måter i de organisasjonene vi har undersøkt. Det gjelder også i andre sammenhenger. For eksempel er fagutvikling indirekte definert som ansattes mulighet for å ta etter- og videreutdanning, anledning til å lese faglitteratur og til å delta i utviklingsprosjekt, i evalueringen av HUSK (Gjernes, Bliksvær og Lien 2010). Det er altså ingen felles forståelse av hva fagutvikling er eller dreier seg om, og begrepet kan dermed kanskje best betraktes som et samlebegrep. På den annen side kan det, som vi har vært inne på tidligere, kanskje også være nyttig å betrakte dette som et utgangspunkt for å diskutere hva fagutvikling i et felt som sosialt arbeid kunne og burde handle om, - i alle fall hvis en har ambisjon om å utvikle sosialt arbeid - eller et annet av profesjonsfagene - både som eget kunnskapsfelt, teoretisk forskningsdisiplin og som praksis. Det finnes flere definisjoner av hva sosialt arbeid er (se f.eks. Hutchinson og Oltedal 2003, Levin 2004 og Shaw, finn fl.). Felles for dem er at sosialt arbeid defineres som anvendt og praktisk; fagets kjerne og hensikt er å yte konkret og direkte hjelp til mennesker med sosiale problemer. Gjedrem (2006:83) sier at " sosialt arbeid er praksis (og praksis i sosialt arbeid er å arbeide i relasjoner)". Samtidig er det et teoretisk fag som i økende grad akademiseres og utvikler teori basert på fagspesifikk forskning (Levin 2004). Spørsmålet blir da hva vi skal tenke om fagutvikling når faget defineres så tydelig som bestående av både praksis og teori. Er fagutvikling noe som primært foregår i praksisfeltet, når sosialarbeidere tilegner seg ny kompetanse, utvikler ny forståelse for noe og/eller finner nye måter å arbeide på, - enkeltvis eller kollektivt? Er det å forske og å utvikle nye begreper og teorier fagutvikling? Og hva med utdanning; er utdanning fagutvikling når den foregår i praksisfeltet i form av kurs og etter- og videreutdanning? Hva med den utdanningen som foregår i universitetene og høyskolene, er det også fagutvikling? Eller er alt dette fagutvikling? I så fall blir fagutvikling å betrakte som et generisk begrep som viser til utvikling på en rekke områder, som på et eller annet vis

5 direkte eller indirekte, angår sosialt arbeid. Nøyer vi oss med vil fagutvikling kunne være noe som kan foregå i praksis uten at det får noen konsekvenser for utviklingen av fagets teoretiske kunnskapsbasis, det kan sågar hende det ikke får særlige konsekvenser i det hele tatt ut over at praksis endres lokalt. Det kan også være forskning og teoriutvikling som foregår i akademia og med et distansert forhold til praksis, og som oppfattes å være lite tilgjengelig og kanskje også lite relevant for praksis. Er det er tilstrekkelig å fokusere på det ene eller det andre i utviklingen av sosialt arbeid som fag, - det vil si som et fag bestående av både teori og praksis? Utvikles sosialt arbeid som fag når praksis eller kompetanse utvikles kun lokalt? Utvikles sosialt arbeid som fag når forskning og praksis ikke kommuniserer? Dette er spørsmål vi foreløpig ikke har noe svar på, men som det kan være et poeng å diskutere i en bredere sammenheng, også på tvers av profesjoner. Det er en diskusjon med mange "underspørsmål", enda flere enn de vi allerede har nevnt. Det er for eksempel hvilke tilnærminger og metoder som er legitime i forskning og kunnskapsutvikling, hvilke roller forskere og praktikere kan ha og hvordan forskning og praksis kan samarbeide. Et annet sentralt element er forholdet mellom individuell og kollektiv læring, eller læring i organisasjoner. Uavhengig av hvordan fagutvikling defineres, så innebærer det utvikling og formidling av kunnskap og dermed av læring. Læring er noe som grunnleggende sett skjer på det individuelle planet 8, men som i denne sammenhengen forventes å ha konsekvenser for hvordan sosialt arbeid utøves kollektivt, i organisasjoner. Litteratur: 8 Selv om læring også kan sies å være noe som skjer kollektivt, blant annet i organisasjoner, er det vanskelig å tenke seg læring på kollektivt nivå uten at det innebærer individuell læring. Kollektiv interaksjon kan betraktes som en viktig, men ikke nødvendig forutsetning for individuell læring. Læring på individuelt nivå er imidlertid en nødvendig forutsetning for kollektiv læring.

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer