norsk barnevernlederorganisasjon NOBO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk barnevernlederorganisasjon NOBO"

Transkript

1 norsk barnevernlederorganisasjon NOBO STYRETS ÅRSBERETNING LANDSMØTEPERIODEN APRIL 2010 APRIL Organisasjon Konstituerende landsmøte i NOBO ble avholdt , i Stavanger. Det var påmeldt 135 deltakere, hvorav registrert som 75 stemmeberettigede. Følgende ble valgt for kommende periode : Leder: Styre: - Gunnar Toresen, Stavanger ble valgt til leder - Marianne Johansen, Harstad Region Nord, vara Anne Lise Bangsund, Vefsn - Torill Moe, Levanger Region Midt, vara Guri Mørseth, Malvik - Gunnar Toresen, Stavanger Region Vest, vara Elin R. Fossåen, Hardanger barneverntjeneste - Ola Fadnes, Skien Region Sør, vara Petter W. Andersen, Tønsberg - Marit Hoff, Alna barnevern Region Oslo, vara Espen Lilleberg, Stovner barnevern - Lisbet Gjønnes, Ringsaker Region Øst, vara Therese Rieber-Mohn, Enebakk Valgkomite: - Solveig Ekremsvik, Ålesund - Trygve Apeland, Sandnes - Elin Gulliksen Lunden, Midt-Telemark - Vara ble ikke valgt Landsmøtet vedtok følgende organisatoriske målsettinger for landsmøteperioden: 1. Konstituering og etablering av nytt Hovedstyre 2. Medlemsverving 3. Etablering av fylkeslag/regionlag 4. Etablering av hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner med relevante samarbeidsinstanser 5. Deltakelse i politiske/administrative prosesser etter invitasjon 6. Uttalelser i den løpende politiske debatt innenfor rammene av NOBOs faglige plattform 7. Planlegging og gjennomføring av årsmøte 2012

2 Styret konstituert seg i april 2010 med følgende verv: Leder: Gunnar Toresen, Nestleder: Marit Hoff, Sekretær Lisbeth Gjønnes, kasserer Marianne Johansen og styremedlemmer Torill Moe og Ola Fadnes. Varamedlemmene har ikke vært innkalt til styremøter og det har ikke vært systematiske kontakt med varamedlemmene i landsmøteperioden. Høsten 2011 sluttet Guri Mørseth som barnevernleder i Malvik og ble erstattet av Gro-Eline Almo. Styret her godkjent at hun trer inn i vararollen fram mot landsmøtet. Styret har i landsmøteperioden hatt 13 styremøter i Oslo. Møtene har funnet sted i KS-huset i Munkedamsveien, seinere i møtelokaler stilt til rådighet av KS eller i tilknytning til andre møter. I tillegg har det vært gjennomført 2 telefonkonferanser. Møtene har funnet sted i tilknytning til annen møteaktivitet, vesentlig kontaktmøter med BLD, Bufdir og KS (se vedlagt aktivitetsoversikt). Styret har gjennomført rekrutteringsinitiativ overfor kommunene i flere omganger. Det ble ikke innkrevd kontingent for Kommuner/kommunesammenslutninger betalte medlemskap i I forbindelse med det kommende landsmøtet har en rekke kommuner meldt seg inn i NOBO. I skrivende stund har organisasjonen registrert 129 medlemmer. Disse dekker til sammen 160 kommuner. Det er stor variasjon i medlemstall mellom regionene. Det har vært krevende å ajourholde medlemsregisteret fordi det er store utskiftinger i lederposisjonene i kommunebarnevernet. Styret har i 2011 knyttet til seg et regnskapsfirma Trofi AS i Harstad for å ivareta kontingentinnkreving og regnskap. Det er ikke tatt initiativ til etablering av egne lokalavdelinger i perioden, men eksisterende samarbeidsarenaer er brukt som kontaktpunkter. Det er positivt at det bl.a. i flere fylker etablert nettverk for barnevernledere. Dette bør være et satsingsområde i kommende periode. NOBO hadde fram til sommeren 2011 ingen selvstendig økonomi. Utgifter som styrets medlemmer hadde til reise og opphold i forbindelse med møter i Oslo ble dekket av egen hjemkommune i den grad det ikke ble gitt dekning til deltakelse på møter i regi av Bufdir. NOBO søkte BLD om driftsstøtte for 2011 og mottok kr ,-. Høsten 2011 ble det iverksatt kontingentinnkreving og NOBO hadde pr en likviditet på kr ,-. Styrets medlemmer får nå dekket faktiske reise- og oppholdsutgifter via NOBO. Styret etablerte i 2010 en hjemmeside Barnevernledere.net der det er lagt ut diverse dokumentasjon. Siden gir den mest sentrale informasjonen om NOBO, men bærer preg av at det ikke er satt av tid til å legge inn dokumentasjon i den grad det er ønskelig. Samlet sett er styret av den oppfatning at dialogen med medlemmene er den aktiviteten der det er størst forbedringspotensiale.

3 2. Aktiviteter a. Styremøter Styret har hatt følgende styremøter: 2010: 4 styremøter avholdt: 1. Mandag 10. tirsdag 11. mai 2010, styremøte inkl. møte med BLD/statssekretær Henriette Westrin m.fl. Sted styremøtet: Hotell Oslo Opera 2. Mandag 23. august 2010, styremøte inkl. et møte med BLD/statsråd Lysbakken m.fl., samt inkl. et møte med Buf-dir. Sted: Buf-dir.s lokaler 3. Torsdag 21. oktober 2010, styremøte inkl. møte med KS v/ Anne Jensen. Sted: KS 4. Tirsdag 23. november 2010, styremøte inkl. møte med KS v/ Anne Jensen. Sted: KS 2011: 5 styremøter avholdt, et avlyst: 1. Torsdag 10. fredag 11. februar, styremøte inkludert møte med KS v/ Anne Jensen (torsdag), Bufdir med Mari Trommald m fl. (fredag), og BLD v/ Statssekretær Henriette Westrin m. fl. (fredag). Sted styremøtet: KS 2. Torsdag 19. fredag 20. mai, styremøte inkl møte med KS v/ Anne Jensen, samt inkludert møte med BLD/statsråd Lysbakken m.fl. Sted: KS 3. Torsdag 25. august, styremøte inkludert møte med KS v/ Anne Jensen. Sted: Vika kongressenter. 4. Torsdag 13. fredag 14. oktober, styremøte, inkludert møte med KS v/ Anne Jensen, samt inkludert møte med BLD/statsråd Lysbakken m.fl. Sted: Vika kongressenter 5. Onsdag 30. november torsdag 1. desember: Styremøte avlyst 6. Tirsdag 20. desember, styremøte inkludert møte med Buf-dir v/ Mari Trommald m.fl. Redusert styremøte m/ leder Gunnar Toresen, nestleder Mari Hoff og sekretær Lisbet Gjønnes. Sted styremøte: Bufdir.s lokaler 2012: Avholdt 2 styremøter p.t., ytterligere to planlagt før landsmøtet (inkl dagen før landsmøtet) 1. Torsdag 12. januar, styremøte. Sted: Oslo Rica hotell. 2. Onsdag 29. februar torsdag 1. mars, styremøte. Møte med BLD v/ statssekretær Westrin avlyst. Sted: Vika kongressenter/alna barneverntjeneste. 3. Også avtalt: Torsdag 12. fredag 13. april, styrermøte og landsmøteforberedelser. Sted: Best Western hotell Gardermoen. 4. Også avtalt: Onsdag 25. april, styremøte og landsmøteforberedelser. Sted Best Western hotell Gardermoen.

4 b. Ekstern aktivitet Styret har forsøkt å ivareta mandatet fra landsmøtet gjennom faste kontaktmøter med sentrale samarbeidsinstanser og gjennom deltakelse i ulike arbeidsgrupper/utviklingsprosesser: 1. Kontaktmøter a. BLD: Det er i landsmøteperioden gjennomført 6 kontaktmøter med departementets ledelse der enten statsråden eller statssekretær har vært til stede. Som grunnlag for møtene er det utarbeidet en rekke notater. Noen av dem er lagt ut på hjemmesiden. Temaer for drøftingene har vært: Bemanningssituasjonen og Opptrappingsplanen med øremerkede midler Evalueringene av forvaltningsreformen Fosterhjemspolitikken Kvalitet i barnevernsinstitusjoner Foreldre-barn-sentra Foreldre som flytter Kommuneøkonomi Fylkesnemndene Barnevernets mandat b. Bufdir: Det har vært avholdt i alt 4 møter med ledelsen i Bfdir der sentrale temaer har vært: Prosessene rundt kvalitet i barnevernsinstitusjonene Samhandlingen mellom Bufetat og kommunene Brukerundersøkelsene i fosterhjem og institusjon Fosterhjemsarbeid Gjensidig informasjon c. KS: Styret har hatt 5 møter med rådgiver Anne Jensen, KS. KS har til de fleste av styrets møter stilt møtelokaler til disposisjon for styret, inkl. lokaler til møter med representanter for mindre barneverntjenester 13. januar Arbeidsgrupper/utvalg: NOBO har representert kommunebarnevernet i en rekke utvalg som har vært etablert i landsmøteperioden: a. Barnevernpanelet v/ Gunnar Toresen b. Nasjonal arbeidsgruppe for fosterhjem nedsatt av BLD v/ola Fadnes c. Referansegruppen for NIBR/Telemarksforsk evalueringen av forvaltningsreformen v/lisbeth Gjønnes d. Dialogmøte med utdanningsinstitusjonene om kompetanseutvikling i barnevernet v/marit Hoff

5 e. Seminar med KS om arbeidslivets kompetansebehov stortingsmelding om velferdstjenestene v/marit og Torill f. Innspill til riksrevisjonens nasjonale revisjon av meldinger til barnevernet g. Arbeidsseminarer med Bufetat/Bufdir om samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern v/torill og Marianne h. Dialogkonferanser om kvalitet i barneverninstitusjoner innlegg på regionkonferanser i. Dialogmøte mellom NOBO og Bufdir om brukerundersøkelsen om barn og unge over 9 år i statlige og private barneverntiltak v/marit Hoff j. Referansegruppe for nettstedet barnevern.no v/gunnar Toresen k. Arbeidsgruppe BLD v/marit Hoff og Gunnar Toresen l. NOBO invitert til å delta i nasjonalt programutvalg faglige standarder for Bufetat fra våren Høringsuttalelser med mer. a. Brev til BLD om bemanningen i kommunebarnevernet b. NOU 209:22. Det du gjør, gjør det helt c. NOU 2009:08. Kompetanse i barnevernet d. Retningslinjer for LAR e. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang f. Merknader til nye retningslinjer ved rømming Høringsuttalelsene kan leses på NOBOs hjemmesider 4. Egne arrangement NOBO arrangerte i januar 2012 dialogmøte med representanter for barneverntjenester i mindre kommuner på oppfordring fra statsråd Audun Lysbakken. Målet med møtet var å innhentet deres syn på den framtidige oppgaveog ansvarsfordelingen i barnevernet. Til stede: Representanter for 13 mindre kommuner og styrets medlemmer. To representanter fra KS deltok som observatører. Totalt 21 deltakere. Sted: Oslo Rica hotell

6 3. Styrets vurdering av landsmøteperioden NOBO har lagt bak seg sin første landsmøteperiode. Styrets fokus i denne fasen har vært å etablere NOBO som en sentral aktør i det barnevernpolitiske landskapet og påvirke noen av de sentrale prosessene som har preget barnevernet i denne perioden: Sentrale tema har vært Ressurssituasjonen i barnevernet og Ansvarsdelingen i barnevernet. Med utgangspunkt i landsmøtevedtakene fra 2010 har styret vært tydelige på behovet for å styrke kommunebarnevernet gjennom økte stillinger og at dette burde skje gjennom øremerkede midler. Styret var i hovedsak tilfreds med statsbudsjettet for 2011, selv om det ble litt mer byråkrati rundt tildelingene enn det vi hadde ønsket. Oppfølgingen i budsjett 2012 er imidlertid meget skuffende og samlet sett har ikke regjeringen, etter NOBOs mening, løst de utfordringene barnevernet står overfor. NOBOs entydige anbefaling var en øremerket opptrapping over 3 år med 50 % økning pr år. Slik ble det som kjent ikke. Evalueringen av forvaltningsreformen og diskusjonen om barnevernets framtid har skutt fart siden forrige landsmøte. Det innebærer at vi nå står overfor diskusjoner om robuste tjenester og oppgavedifferensiering som ikke var så tydelige på forrige landsmøte. Det er all grunn til å tro at kommune-norge er splittet i mange av de problemstillinger som nå reises. Dette registrerer også departementet og har ønsket bidrag fra NOBO i kartlegging av synspunkter fra kommune-norge på ulike utviklingsscenarier og konsekvenser for kommunene på ulike modeller. Denne diskusjonen må spisses fram, til landsmøtet Hvis NOBO skal være en pådriver i utviklingen av barnevernsfeltet må vi ha tydelige synspunkter som er forankret i organisasjonen. Dette gjelder også en tredje diskusjon som vi har sett konturene av det siste året; nemlig: Hva skal barnevernets mandat være i en framtidig velferdsstat. I denne diskusjonen ligger også forutsetningene for å dimensjonere et framtidig barnevern på en riktig måte. Styret vil peke på at det i den løpende barnevernpolitiske debatt vil dukke opp problemstillinger som ikke er drøftet i organisasjonens øverste organ. Det er all grunn til å tro at det i noen saker vil være svært ulike syn mellom medlemskommunene. Skal NOBO være en relevant aktør i samfunnsdebatten må styret likevel kunne komme med utspill som kan oppleves kontroversielle. Da må en heller kunne håndtere tilbakemeldinger i etterkant. Styrets målsetting er å gi økt fokus til organisasjonsbyggingen ute i regionene og informasjonsarbeidet overfor medlemmene i den neste perioden. Stavanger Gunnar Toresen leder

7

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer