Bakgrunnsdata for forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Førde HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunnsdata for forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Førde HF"

Transkript

1 Bakgrunnsdata for forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Førde HF Helseføretaka sitt ansvar for forsking og innovasjon... 1 Forsking i helseføretaka som ein del av norsk forskings- og innovasjonspolitikk... 2 Finansiering av forskinga i helseføretaka... 3 Ressursbruk til forsking... 5 Forskingsresultat... 7 Kompetanse Finansiering av forsking frå dei øyremerka midlane til forsking i Helse Vest Finansiering av fou frå kjelder utanom Helse Vest Organisering av FoU-verksemda Helse Førde sine utfordringar og potensiale for forsking og innovasjon Helseføretaka sitt ansvar for forsking og innovasjon Forsking er ei av fire hovudoppgåver i sjukehusa, jfr. Spesialisthelsetenestelovas 3-8 og helseføretakslovas 1 og 2. Det må leggast til rette for ulike typar medisinsk og helsefagleg forsking i alle helseføretak. Helseføretaka har fått ei stadig viktigare rolle i den nasjonale forskings- og innovasjonspolitikken. Forsking og innovasjon i spesialisthelsetenesta er omtalt i ei rekkje nasjonale strategiar og planar for helse- og omsorgssektoren og i ulike styringsdokument for spesialisthelsetenesta. I desse dokumenta finn ein både grunngjevingane for forsking i helseføretaka og omtale av kva rolle helseføretaka skal ha i forskinga. Dette vert i korte trekk omtala under. Omfanget av overføring av forskingsmidlar frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til sektoren har òg auka mykje. Forsking i spesialisthelsetenesta er avgjerande for å sikre eit kvalitativt godt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbod til norske pasientar, og ein føresetnad for vidareutviklinga av helsetenesta. Forsking er viktig for at helsetenesta skal halde seg oppdatert i høve til den medisinske utviklinga og for å gjera kritiske vurderingar av etablerte og nye diagnostiske metodar, behandlingstilbod og teknologi og for å ivareta og rettleie pasientane. Ei systematisert forskingsverksemd vil i tillegg danne basis for kvalitetsutvikling i spesialisthelsetenesta, gjennom til dømes etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregister, sikring av biologisk materiale 1

2 (biobankar), utvikling av nasjonale og fagspesifikke kvalitetsindikatorar og innføring av kunnskapsbasert praksis. Sjukehusa har med sin kompetanse og innsyn i diagnostikk og pasientbehandling eit hovudansvar for den pasientretta kliniske forskinga, som i liten grad vert utført av andre forskingsinstitusjonar. Forsking som omfattar utvikling av nye diagnostikk- og behandlingstilbod og vurderer nytte og skade av ulike behandlings- og tenestetilbod må difor vere tett integrert med den kliniske verksemda. Sjukehusa har òg ei særskilt rolle for forsking som bidreg til at resultat frå medisinsk grunnforsking kan overførast til diagnostikk og pasientbehandling. Samarbeid mellom grunnforsking og klinisk forsking er viktig for å teste relevansen av eksperimentelle funn til den kliniske verksemda og bringe røynsler frå klinikken attende til laboratoriet 1. Helseføretaka har dei siste åra fått eit tydeleg mandat når det gjeld innovasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har saman med Nærings- og handelsdepartementet ei tiårig satsing ( ) på behovs- og forskingsdriven innovasjon og kommersialisering i helse- og omsorgssektoren. Viktige aktørar i satsinga er dei regionale helseføretaka, InnoMed, Innovasjon Norge, Norges forskingsråd og Helsedirektoratet. Satsinga inkluderer innovasjon innan IKT og medisinsk-teknisk utstyr og innovasjon. Behovet er grunna på store samfunnsutfordringar som kroniske sjukdomar, ei aldrande befolkning, og betre samhandling mellom tenestenivåa og personellbruk 2. På bakgrunn av dette er det uttrykt klare forventningar om auka forskingsbasert og behovsdriven innovasjon i bestillingane (styringsdokumenta) til helseføretaka Forsking i helseføretaka som ein del av norsk forskings- og innovasjonspolitikk Betre helse og helsetenester er eit av dei fem tematisk priorterte områda i Regjeringa sin forskingspolitikk, jamfør Meld. St. 30 ( ) Klima for forsking og Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter. Langtidsplan for forsking. Regjeringa har fire tversgåande målsetjingar for norsk forsking, som dermed òg gjeld for forskinga i føretaka: Vélfungerande forskingssystem, høg kvalitet i forskinga, høg grad av internasjonalisering, og effektiv bruk av forskingsressursane og resultata. 1 organiserin.html?id=

3 Figur 1: Mål for norsk forsking. (Kjelde: Kunnskapsdepartementet, i Meld. St. 30 ( ): Klima for forskning) På same måte som innan forsking og innovasjon i andre sektorar, og internasjonale trendar, er det klare føringar for at forsking og innovasjon i helseføretaka i større grad gå føre seg i tverrfaglege og tverrsektorielle miljø i og utanom helsesektoren. Dette er til dømes svært tydeleg i den store nye EU-satsinga Horizon , der Noreg bidreg med betydelege midlar. Dette viser òg ei utvikling mot at ein større del av dei nasjonale forskingsmidlar vert utlyste gjennom EU, og at det vert forventa at forskarar i ulike land i større grad er aktive i konkurransen om desse midlane. Dei same trekke ser ein i dei heilt nye oppfølgingsrapportane (november 2013) som er kome på bakgrunn av NFR si evaluering av biologi, medisin og helsefag i Finansiering av forskinga i helseføretaka Helse- og omsorgsdepartementet finansierer forsking i helseføretaka gjennom to kjelder: 1. Basisløyvinga, som skal gjere føretaka i stand til å utføre verksemda heimla i lova og realiserer helsepolitiske mål, mellom anna forsking. 2. Øyremerka midlar til forsking. Desse vert forvalta av dei regionale Samarbeidsorgana mellom helseføretaka og universiteta 5. Dei øyremerka midlane består av eit basistilskot og ein resultatbasert del. I tillegg kan RHFa vedta bruk av strategiske midlar ut over dette. I HV har styret sett av eigne strategiske midlar innan rus og psykisk helse, som vert forvalta av Samarbeidsorganet mellom Helse 3 Kort norsk omtale: Na_er_vi_i_gang/ ?l ang=no ?WT.ac=forside_nyhet 5 3

4 Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. I dette dokumentet vert desse midlane omtalt under kategorien øyremerka midlar. Det vert venta at helseføretaka, som andre forskingsinstitusjonar, søkjer om forskingsmidlar frå eksterne kjelder som Kreftforeningen, Extrastiftelsen, Norges Forskingsråd og EU. Figuren under viser kjeldene for norsk fou-finansering innan helse i 2011 og kven som mottek desse midlane. Figur 2: Driftsutgifter til FoU i fagområdet medisin og helse i 2011 i Noreg (til venstre), kven som tek i mot desse midlane, og HOD og helseføretaka sin plass her (Kjelde NIFU 6 ) Som det går fram av figuren er HOD den største finansieringskjelda, der mesteparten kjem frå basisfinansieringa til helseføretaka. I tillegg til basisløyving og øyremerka tilskot går det midlar direkte til ulike kompetansetenester og definerte funksjonar. Dei fleste midlane går til universitetssjukehusa. Forskingsrådet (NFR) og andre eksterne finansieringskjelder står for ein avgrensa del av finansieringa. Figuren syner òg den sentrale rolla helseføretaka har for FoU innafor medisin og helse. 6 Her henta frå Norges Forkningsråd, presentasjon infomøter HelseOmsorg 21 4

5 Figur 3: Finansieringskjelder for helseføretaka sin finansieringsstruktur for forsking i 2012, helseføretak med universitetssjukehus-funksjon og dei andre helseføretaka. Prosent % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andre eksterne Norges forskningsråd Øyremerka tilskot, inkl eigme midlar frå RHFet Basisbevilgning Figuren viser at de mindre helseføretaka i mykje mindre grad enn dei store sjukehusa får del i dei øyremerka midlane og i midlane frå NFR. Derimot oppnår dei ein like stor del som dei større føretak i andre eksterne midlar. Ressursbruk til forsking Eit av måleparametrane som vert nytta av Helse- og omsorgsdepartementet er ressursbruk til forsking. Helseføretaka både offentlege og private ideelle rapporterer årleg ressursbruk til NIFU 8. Rapporteringsgrunnlaget er driftskostnader til forsking som er rekneskapsført i føretaka, som omfattar både ressursar frå basisløyving, øyremerka tilskot og eksterne finansieringskjelder. Desse data kan nyttast som grunnlag for å vurdere korleis eit einskilt føretak står i høve andre, og i kva retning sektoren går i høve til den lovpålagte oppgåva nemnt over. Figur 4: Ressursbruk til forsking i mindre føretak (millionar kr) og totalbudsjett, lovpålagte oppgåver i milliardar kr (kjelde: NIFU) 7 8 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning. 5

6 Kostnader til FoU i mill. kr. Helse Førde HF ,5 3,5 Nordla ndssyk ehuset Sykeh uset Telem ark HF 2,9 Helse Fonna HF 3,9 Sykeh uset i Vestfo ld HF Vestre Viken HF Helse Nord- Trønd elag HF Helse Førde HF Helse Møre og Roms dal HF Helse Finnm ark HF Helgel andssy kehus et HF Harald splass diakon ale sjukeh us ,2 16,8 10,6 27,6 37,6 23 3,5 5,9 5 2,2 8, ,5 16,8 14,3 21,6 38,5 27 5, ,6 10, ,5 22,3 13,3 25,2 37,6 25,5 6,4 7,7 2,4 2,9 11, , ,2 35,3 45,6 23,3 7,9 9,3 6,3 2,2 8,3 tot.kostn (mld. kr) 3,5 3,5 2,9 3,9 7,1 2,5 2,3 4,9 1,7 1,5 0,7 7,1 2,5 2,3 4,9 1,7 1,5 0, Figur 4 syner korleis ressursbruk til forsking fordeler seg i perioden 2009 til 2012 og byggjer på data rapportert frå helseføretaka til NIFU. Stolpane i figuren indikerer millionar kroner brukt til forsking medan den lilla lina markerer totale driftskostnader for lovpålagte oppgåver ved føretaka. Tanken er her at dei totale driftskostnadene skal danna bakgrunn for lesinga av dei konkrete forskingstala. Helse Førde HF sin ressursbruk i høve til totale driftskostnader syner ein positiv tendens. I tråd med nasjonale føringar har føretaket synt ein jamn vekst i ressursbruken i perioden. Figur 5 syner ressursbruken i HFD til forsking i prosent av totale driftskostnader, samanlikna med andre mindre helseføretak: 6

7 Figur 5: Ressursbruk til forsking av totalbudsjett 2012, prosentvis, mindre helseføretak 1,3 0,9 0,9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 Kjelde: NIFU Stortinget har vedteke at Noregs samla utgifter til forsking og utvikling skal aukast til 3 prosent av BNP innan 2010, av dette 1 prosent av BNP frå offentlege kjelder 9. Ut frå dette er målsetjinga både i Helse Sør-Øst og Helse Midt at dei mindre føretaka skal bruke 1% av driftskostnadene til forsking og innovasjon. Universitetssjukehusa brukar meir ressursar. Forskingsresultat Per i dag måler ein resultat av forsking i helseføretaka gjennom to hovudparameter, avlagte doktorgrader og vitskaplege publikasjonar. I dette avsnittet skal ein sjå nærare på publiseringsaktiviteten i Helse Førde HF. Datagrunnlaget for 2013 omfattar resultat til og med 1. november 2013 registrert og kvalitetssikra i registreringssystemet CRIstin 10. Figur 3 syner talet på vitskaplege artiklar frå 2008 og fram til i dag. Med det avgrensa tal forskingsprosjekt HF er involvert i, 9 St.meld. nr. 20 ( ) Vilje til forskning, St.meld. nr. 30 ( ) Klima for forskning, Meld. St. 18 ( ), Lange linjer- kunnskap gir muligheter 10 Rapporteringsfrist for vitskapleg publisering 2013 til HOD er 1. april Fleire publikasjonar vert lagt til lista. CRIStin er ei lovheimla eining som mellom anna skal samle og dokumentere kvalitetssikra data om vitskapelig publisering etter funksjonskrav og rapporteringsspesifikasjonar fastsett av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 7

8 vil det vere ein del tilfeldige variasjonar i tal på artiklar frå år til år. Publiseringsresultata vil vidare variere alt etter kva fase aktuelle FoU-prosjekt er i. I eit doktorgradsprosjekt vil publiserte artiklar i hovudsak kome mot slutten av stipendperioden, eventuelt etter avlagt PhD. Figur 6: Tal på artiklar frå Helse Førde 2008 til 1. november 2013: Inneverande publiseringsår Figur 7 under syner kvar dei ulike vitskaplege artiklane som hittil er registrerte og godkjende per i inneverande år er publiserte. Ein ser her to dimensjonar i same figur. Venstre akse syner Helse Førde sin relative innsats per artikkel uttrykt i prosent, og den høgre markerer kor mange medforfattarar kvar artikkel har. Dette gjer at ein kan identifisere at forskinga i HFD går føre seg i både store samarbeidsprosjekt venstre side av figuren og i mindre, reint lokale miljø som ein ser til høgre i den same figuren. Publikasjonen heilt til venstre er eit arbeid med 19 medforfattarar der Helse Førde HF står for 5,3 prosent av arbeidet. Heilt til høgre ser ein at det er ført opp ein artikkel med tre forfattarar totalt der alle desse har Helse Førde-adresse. Figuren syner òg tidsskrift-titlar der HF-tilsette har publisert i 2013 (N=19) 8

9 Figur 7: Tilhøvet mellom forfattardelar med HFD-adresse og tal på forfattarar per artikkel. 2013, per 1. november 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forfattardelar, prosent Tal på forfattarar pr artikkel Publiseringsåra 2010 og 2013 Det er naturleg at publikasjonsresultat og doktorgradsproduksjon varierer frå år til år, men somme år peikar seg ut særskilt positivt. I dette avsnittet har ein valt å sjå nærare på publiseringsåret 2010 og 2013, til og med 1. november. Det som kan vera interessant å observera ut frå publiseringsdata for Helse Førde i 2013 er knytt til strategidokumentet sitt ambisjonsnivå kring nettopp publisering. Ein er kjend med at det vil koma til fleire publikasjonar i registreringssystemet Cristin enn det ein har per i dag, men eit førebels tal på 19 vitskaplege artiklar er ikkje langt unna toppåret 2010, då Helse Førde produserte 23 vitskaplege artiklar. Det er difor grunnlag for å halda på ambisjonsnivået som vert signalisert gjennom strategidokumentet. Vidare er det somme andre positive tendensar i datamaterialet. Data frå 2013 syner at det er ein auke i talet på artiklar der første- og sisteforfattar har Helse Førde adresse. Dette indikerer at føretaket i større grad er rusta til å driva eigne prosjekt, og at ein er i ferd med å bygge lokal rettleiarkompetanse. Dette siste er avgjerande for det langsiktige FoU-arbeidet. Dei to tilfella med sisteforfattar frå 2010-statistikken er artiklar der det er ein åleineforfattar på kvar. 9

10 Mindre føretak og miljø er ofte sårbare med omsyn til ressurspersonar markerer eit toppår for publiseringsaktivitet. Fleire av forfattarane på publikasjonane frå dette året er ikkje lenger tilsette i HFD. Dette syner kor sårbare små forskingsmiljø kan vere, og kor viktig stabilisering og rekruttering vert for at ein i framtida skal oppnå tilsvarande resultat. Dei førebelse tala for 2013 syner at dette er mogleg å få til gjennom målretta arbeid. Ein siste dimensjon som er verdt å trekkja fram er at talet på artiklar med internasjonal medforfattar aukar. Dette er ein viktig indikator for det målretta arbeidet med internasjonalisering i eit lokalt perspektiv, men er jamvel noko ein vert målt på i Helse- og omsorgsdepartementet sitt målesystem. Det er difor viktig at ein arbeider strategisk på dette feltet. Figur 8: Artiklar 2013 (N=19) uttrykt med namn på tidsskrift. Fargekode markerer artiklar med HFDadresse på fyrste og sisteforfattar og artiklar med internasjonal medforfattar Fyrsteforfattar Sisteforfattar Int.medforfattar Scand J Rheumatol Obesity Surgery Sykepleien Forskning Journal of Orthopaedic Surgery and Research Counselling and Psychotherapy Research Obesity Surgery American Journal of Psychiatric Rehabilitation Ticks and Tick-borne Diseases BMC Health Services Research Obesity Surgery American Journal of Ophthalmology BMJ Open Journal of Public Health Immunobiology Public Health Action Journal of Rehabilitation Medicine Journal of psychotherapy integration Health and Quality of Life Outcomes Rheumatology 10

11 Figur 9: Artiklar med HF-adresse 2010 (N=23) 11 uttrykt med namn på tidsskrift. Fargekode markerer artiklar med HFD-adresse på fyrste og sisteforfattar og artiklar med internasjonal medforfattar Fyrsteforfattar Sisteforfattar Int.medforfattar Acta Obst et Gynecol Scand Tidskrift D n l f Am J Surgery Radiotherapy and Oncology Norge Barnevern Psychotherapy Research Scand J Urology and Nephrology Disability and Rehab Journal of Molecular Diagnostics Journal of Clinical Psychiatry Acta Ohpthalmologica 11 Publikasjonane i J Comp Social Work og Acta Obst et Gynecol Scand har berre ein forfattar. 11

12 Kompetanse Doktorgrader Helse Førde er registrert med fire avlagte doktorgrader 12 i perioden 2006 til og med 2012 i Helse- og omsorgsdepartementets målesystem. Figur 10: Avlagte doktorgrader Helse Førde (Kjelde: NIFU) Kriteriet for at ein doktorgrad kan rapporterast, er at 50 prosent eller meir av kandidaten sitt doktorgradsarbeid er utført ved eller finansiert av institusjonen. Normalt vil arbeidsforhold og finansiering gå fram av rettleiingskontrakten. Det er kandidatens ikkje rettleiars arbeidsstad og arbeidsinnsats som er kriteriet for doktorgradens tilknyting til institusjonen. Arbeidet med doktorgraden kan vere både internt og ekstern finansiert. 12

13 Figur 11: Personar med doktorgrad tilsette i HFD, 2010 og Fag- og utviklingsavd Psykisk helsevern Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk HFD hadde i 2010 registrert elleve tilsette med doktorgrad. Fem av desse var ved medisinsk klinikk, fire ved Kirurgisk klinikk og to ved Klinikk for psykisk helsevern. Føretaket hadde i 2010 fire tilsette som var i doktorgradsløp. To av desse var tekne opp som PhD-kandidatar, ein var fullfinansiert frå Helse Vest. I 2013 er det registrert 13 personar med doktorgrad i HF. Som det går fram av figuren over er det ein nedgang i tal personar med doktorgrad i Kirurgisk klinikk. Årsaka er avgang grunna alder. Doktorgrads- eller postdoktorløp Pr november 2013 har HFD ni tilsette som enten er teke opp i eit doktorgradsprogram eller som har utvikla eit doktogradsprosjekt. Fire av desse er fullfinansierte PhD-stipendiatar som er tekne opp i PhD-program, tre av dei er i sluttfasen. Dei fem andre er godt i gang med doktorgrads-prosjektet, har søkt HV og andre kjelder om PhD-stipend eller anna fullfinansiering, utan å nå opp. Desse personane har pr 2013 delfinansiering frå HF, HV og andre kjelder, og søkjer jamt om finansiering. Fleire har publisert sin første artikkel. I tillegg til desse ni er det ein person som har permisjon frå stillinga si og er tilsett som PhD-stipendiat ved UiB. 13 Vedkommande har 5% stilling i HFD, har kontorplass i HFD og er ein del av det lokale miljøet, og er derfor inkludert i tabellen under. I tillegg har HF tre postdoktor-stipendiatar. Tematisk er dei fleste PhD- eller postdoktor-prosjekta innan overvekt eller rus og psykisk helse. Prosjekta som ikkje har denne tilknytinga har alle eit nasjonalt og/eller internasjonalt nettverk. Dei 13 Vedkommande er finansiert av Fondet for fysioterapi og i tråd med retningslinjene for tildeling av PhDstipendet er i tilsett ved UiB. 13

14 fleste doktorgrads- eller postdoktorprosjekt har frå 3-6 års varighet. I tillegg kjem ein planleggingsog utviklingsfase av prosjektet før oppstart, som kan gå over fleire år. Figur 12: Oversikt over personar i doktorgrads- eller postdoktorløp i HFD, Overvekt Rus og psykisk Samhandling Anna Totalt helse I doktorgradsløp PhD-stipendiat Postdok Totalt Alle klinikkane har PhD- eller postdoktor-prosjekt. Følgjande yrkesgrupper er representerte: Lege (5), psykolog (2), sjukepleier (3), fysioterapi (1), sosionom (1), samfunnsøkonom (1). Rekruttering av tilsette med doktorgrad og tilrettelegging for at tilsette kan ta doktorgrad gjev meir forsking, betre kvalitet i forskinga, betre kompetanseoverføring samt betre måloppnåing. Mastergrad Ei mastergrad er eit ei kompetanseheving som òg inneheld ein mindre forskingskomponent. Forskingskomponenten i eit masterprogam kan vere støtteverdig med prosjektmidlar dersom denne er av tilstrekkeleg kvalitet og forskingsrelevant for HFD. Talet på tilsette med mastergrad har auka, og bidreg til å sette fokus på betydinga av kompetanse innanfor alle kliniske yrkesgrupper i føretaket. Høgskulen i Sogn og Fjordane er ein viktig samarbeidspartnar og tilbyr masterutdanningar innanfor fleire fagfelt. Forholda ligg godt til rette for å arbeide for eit kontinuerleg utdanningsløp frå master til doktorgrad. I 2010 kartla vi 16 tilsette som var under utdanning, fordelt på alle klinikkane. Registrerte personar i masterløp er om lag det same i Finansiering av forsking frå dei øyremerka midlane til forsking i Helse Vest I dette avsnittet vil ein sjå nærare på den interne konkurransen i helseregionen om dei øyremekra FoU-midlane. Dei øyremerka midlane frå Helse Vest (HV) vert forvalta av Samarbeidsorganet mellom HV, Universitetet i Bergen og Universitet i Stavanger. Dei vert fordelte slik at ca. 75 % av midlane vert lyst 14

15 Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Søknader Innvilga Helse Førde HF ut ope i alle heleføretaka, og er såkalla opne eller konkurranseutsette midlar. Om lag 25% av dei øyremerka midlane vert nytt til ulike strategiske tiltak i regionen. Nokre av HV-styret har i tillegg tildelt midlar til to større strategiske satsingar, psykisk helse og rus. Desse midlane vert også forvalta av Samarbeidsorganet. 14 Dei ope utyste forskingsmidlane i Helse Vest Dei opne midlane vert utlyste ein gong årleg. Ein kan søkje om PhD-stipend, postdoktorstipend, korttidsstipend eller ulike typar fleirårige prosjekt. Det pleier å komme inn rundt 300 søknadar tildelt etter kriteria vitskapleg kvalitet (vekta 70%), relevans (vekta 30%). Under er oversikt over tal søknader til dei opne midlane frå dei mindre helseføretaka i HV, og tal innvilga søknader. Figur 13: Tilhøvet mellom innsendte og innvilga søknader til Helse Vest fordelt på Helse Førde, Helse Fonna og private, ideelle institusjonar Helse Førde Helse Fonna Private, ideelle institusjonar Figuren syner ei rekkje interessante moment for HFD sett opp i mot Helse Fonna HF og dei private, ideelle sjukehusa, der Haraldsplass dominerer når det gjeld forsking. For det fyrste ser ein at HFD har teke del i konkurransen om eksterne midlar gjennom heile perioden. For det andre ser ein ei positiv utvikling mot slutten av tidsserien. I starten av perioden finn ein fleire år med svak utteljing for alle dei tre inkluderte aktørane i figuren. HFD har i perioden satsa tungt på styrking av støtteapparat for nettopp desse prosessane. Tendensen i materialet er at det har vore eit vellukka grep. I ein hard konkurranse har ein lagt seg på ei line der 14 Nærare omtale: %20Forskningsstrategi%202012%20-% pdf 15

16 alle søknader skal utformast i dialog med Senter for helseforsking og der søkjar eller miljø har fått tilbod om fagleg og administrativ støtte. At 25% av dei innsende søknadene er i innvilga dei siste åra, er gode tal for den lokale FoU-aktiviteten. Både for 2012 og 2013 har HFD lukkast i å få tilslag på postdok-midlar. Resultat av dette let seg allereie identifisere i publiseringsstatistikken. Strategiske midlar i Helse Vest Om lag 25% av dei øyremerka midlane vert nytt til strategiske tiltak: Tematiske strategiske satsingar i HV, støtte til EU-søknader, belønningsmidlar for doktorgradar, og Kompetansesenter for klinisk forsking i HV, som m.a. bidreg med statistikkstøtte. Dei tematiske strategiske satsingane kan gå til forskingssterke eller forskingssvake områder. Dei kan nyttast til miljø- og nettverkskbygging, drift og støtte til prosjekt til dømes til oppstart eller delfinansiering av prosjekt osb. Midlane skal som hovudregel ikkje nyttast til fullfinansiering av PhD- eller postdoktorstipend, men heller for å kunne posisjonere seg til å konkurrere om dei opne midlane og eksterne forskingsmidlar. På bakgrunn av ei større søknadsrunde i har det dei siste 5 åra har det vore strategiske forskingssatsingar innanfor mange områder. Kvar av desse satsingane har fått tildelt mellom 1,5 og 2 mill/år: 1. Medisinsk billeddiagnostikk 2. Helsefag 3. Nevroforskning og bevegelsesforstyrrelser i relasjon til eldre 4. Hjerne-kar-slag 5. Fedme, ernæring inkl. kirurgi 6. Muskel- og skjelettlidelser 7. Mindre foretak (Haraldsplass diakonale sykehus, Helse Fonna HF og Helse Førde HF) 8. Prioritering på tvers 9. Teknologisk plattform I tillegg har dette vore strategiske satsingar: 10. Rus (5 mill/år) 11. Psykisk helse (10 mill/år) 12. Samhandling (innført fom frå HOD, min 3 mill/år) HFD har på ulike måtar vore aktivt involvert i nokre av desse satsingane: Deltaking på nettverkssamlingar og seminar, deltaking i referanse- og styringsgrupper, innsamling av data og finansiell støtte til prosjekt. Det har lukkast å få tildel delfinansiering av prosjekt frå satsingane innan rus, helsefag, priortering og fedme, ernæring inkl. kirurgi. I tillegg har HFD har fått fullfinasiert eit PhD-stidend innan rus får dei strategiske midlane. HFD har det siste året også vore aktive i utviklinga av vidareføring av satsinga innan psykisk helse. Nokre av satsingane har hatt utlyst korttidsstipend for oppstart av prosjekt eller artikkelskriving, og det har årleg vore innsendt rundt to søknader om 16

17 korttidsstipend frå HFD. Det er registert to tildelte stipend av desse midlane. Det er skjedd ei betydleg kompetanseheving i HFD ved hjelp av desse strategiske satsingane. Eit avgrensa tal nye strategiske satsingar vert utlyste i Prosess knytt til utlysing og tildeling er ikkje klar. Finansiering av fou frå kjelder utanom Helse Vest Harmoniseringa med universitets- og høgskulesektoren gjer at helseføretaka no må arbeide meir målretta og aktivt for å skaffa seg eksterne FoU-inntekter. Utteljing frå konkurransen i Helse Vest er difor viktig for posisjonering i konkurransen om forskingsråds- og EU-midlar. Insentiva i departementets resultatbaserte omfordeling er nokså positive for Helse Vest då ein ikkje berre lenger premierer publikasjonar med internasjonalt samarbeid, men òg samarbeid på tvers av regionar. Auka internasjonalisering som synt i figur 5 i tillegg til regional innsatsfaktor gjer at Helse Vest si utteljing i omfordelinga kan auka. Det er meir samarbeid på tvers av regionane i Helse Vest enn i Helse Sør-Øst. Eit publikasjonspoeng er for inneverande år kalkulert til kr ,- (Denne summen kan auke gjennom dei endringane målesystemet som er nemnde ovanfor). Eit sentralt mål på FoU-aktivitet er ekstern finansiering, og som varsla i Prop. 1 S 15 vil ein frå 2014 få utteljing for ekstern finansiering i Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale målesystem for helseforsking. Frå 2013 vil helseføretaka dermed rapportere på ekstern finansiering til forsking 16. HFD har dei siste åra sendt 2-3 søknadar per år til eksterne forskingskjelder, dvs. utanom dei øyremerka midlane i HV (NFR og Extrastiftelsen.) Ein av desse søknadane vart innvilga. HFD har òg fått eksterne midlar frå ei internasjonal kjelde i eit prosjekt der HFD er partnar. Vidare har ein tilsett med bistilling i HFD fått midlar frå NFR gjennom si hovudstilling. Alle dei innvilga søknadane er på prosjekt der HFD samarbeider med HiSF og der det òg er internasjonale partnarar. Dei mindre helseføretaka har generelt hatt svak utteljing i konkurransen om midlar frå Noregs forskingsråd og EU. Dei store forskingsinstitusjonane har lange og tunge tradisjonar og store forskingsmiljø. Det har vore, og er, eit stort løft for mindre institusjonar som Helse Førde fram til at ein no i større grad greier å hevde seg i konkurransen om midlane. For å styrke dei mindre forskingsinstitusjonane er det trong for drahjelp i form av nasjonale og regionale styringssignal, spesifikk satsing på mindre føretak og tilføring av midlar Det vert gjeve utteljing for ekstern finansiering med10 poeng per tildelt million frå EU og for ekstern finansiering frå Norges forskningsråd med 1 poeng per tildelt million (tilsvarande nivå som i UH-sektoren) 17

18 Organisering av FoU-verksemda Helse Førde har etablert eit organisatorisk samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) for å styrke forsking og innovasjon i begge organisasjonar; Senter for helseforsking (SHSF). SHSF er eit verkemiddel for å oppnå organisasjonane sine mål innan FoU. Samarbeidet er regulert i ein samarbeidsavtale, og blir styrt av ei samordningsgruppe med medlemer frå HFD og HiSF. Ved å samle kompetanse frå begge system har ein etablert eit fagleg miljø som er meir robust enn om begge partar arbeidde åleine. I tillegg har dette gitt eit fundament for støtte og rettleiing til rekruttering og oppfølging av nye forskarar. Senteret har òg viktige funksjonar som rådgjeving og kvalitetssikring av forskingsprosjekt, og tilbyr undervisning og opplæring. Ved at senteret organisatorisk er knytt nært opp til den kliniske lina i Helse Førde, ligg det til rette for tett kopling mellom klinikk, kvalitetsutvikling, forsking og innovasjon. Leiarforankringa gjer at det ligg til rette for styring og prioritering av forskingssatsingar. Den felles-organisasjonen som er utvikla, vil òg kunne inkludere kommunane i Sogn og Fjordane, jfr at styringssignala i samhandlingsreforma òg pålegg kommunane eit forskingsansvar. Senter for Helseforsking er òg eit bindeledd mot forskingsmiljøa andre institusjonar; som Universitetet i Bergen og Stavanger og andre helseføretak. Det ligg til rette for samarbeid om oppfølging av forskingskandidatar som har sitt forskingsløp knytt til desse institusjonane. Senter for helseforsking er framleis ein forholdsvis ny organisasjon, som framleis er i støypeskeia. Det tek tid å gjere seg erfaringar og finne det rette nivået og den rette organiseringa av koordinering, styring og kommunikasjon. Det enkelte forskingsprosjekt skal forankrast i linja og vere leia av ein definert person, jfr.lover og interne kvalitetssystem. Gjennomføringa av det enkelte prosjekt føreset god organisering i planlegging og gjennomføring. I dei aller fleste tilfelle føreset forskingsprosjektet samarbeid i og mellom avdelingar og mellom ulike organisasjonar. Infrastruktur som laboratorium, frysar og IKT er som er som regel avgjerande og føreset òg god organisering. Grunna forskinga sin eigenart, inkludert at prosjekta ofte ikkje er fullfinansierte i første fase, føreset ei vellukka gjennomføring av forskingsprosjekt at ulike deler av organisasjonen handterer desse særtrekka ved forsking. Desse trekka er om mogleg endå meir uttalte ved innovasjonsverksemd. I framlegg til FoU-strategi ved HFD er tematiske forskingsgrupper er eit strategisk grep for å organisere FoU-verksemda. Ei tematisk forskingsgruppe vil ha forskingsprosjekt i ulike fasar og frå ulike avdelingar og fag under ein felles tematisk paraply. Forskingsgruppene skal vere tverrfagleg og relevant for tilsette ved ulike klinikkar. Organisering av tematisk forskingsgruppe har vist seg å vere eit godt grep for å byggje opp eit meir robust forskingsmiljø innan overvekt i HFD. Både faglitteratur og nasjonale og internasjonale føringar peikar òg på dette som ei formålstenleg organisering. 18

19 Strategien legg opp til to tematiske forskingsgrupper: Folkehelse, livsstil og overvekt Psykisk helse og rus Forskinga innanfor desse miljøa er innanfor viktige nasjonale og regionale satsingar, og miljøa har synt evne til ekstern finansiering og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. HFD har grunna si kliniske verksemd, organisering og nettverk gode føresetnader for å drive forsking innan desse felta. Høgskulen i Sogn og Fjordane har i tillegg organisert tematiske forskingsgrupper innan samhandlingsforsking og eldreomsorg. Tematiske forskingsgrupper ved HFD og HiSF skal i tråd med målsetjinga for Senter for helseforsking vere opne for aktuelle forskarar ved både HFD og HiSF. Nye relevante prosjekt og miljø kan i strategiperioden utviklast til nye tematiske forskingsgrupper. Fleire av forskarane vil òg delta i forskingsgrupper organisert av andre fagmiljø i eller utanfor HFD. Helse Førde sine utfordringar og potensiale for forsking og innovasjon Helse Førde har dei siste åra utvikla forskingskompetanse og fått på plass ein infrastruktur for denne aktiviteten. Det er likevel behov for vedvarande høgt trykk på arbeidet med å stabilisere og utvikle det arbeidet som er gjort. I punkta nedanfor er skissert opp nokre utfordringar som styrker ein ser med FoU arbeid i Helse Førde HF. Utfordringar Sjølv om Helse Førde har etablert både kultur og organisasjon for forsking, ser ein mange utfordringar for å vedlikehalde og styrke aktiviteten: 19 Helse Førde HF er eit av dei minste føretaka i landet, og forskingsmiljøet er tilsvarande lite og sårbart med få personar som har seniorkompetanse innan forsking Det er vanskeleg å nå opp i konkurransen om midlar frå regionale og eksterne forskingssatsingar. Eksterne og interne regionale midlar varierer, slik at finansieringsgrunnlaget blir usikkert. Dette blir forsterka av eit lite basisbudsjett. Delen av bruttobudsjettet som vert nytta til forsking er framleis langt mindre enn tilrådd, og tyder på at det er vanskeleg å prioritere denne kjerneverksemda opp mot andre presserande oppgåver. Forsking og innovasjon er framleis i for liten grad ein integrert del i alle delar av den kliniske verksemda, og forsking er ulikt prioritert og lagt til rette for i ulike fagmiljø Forskingskompetente i HF vert varierande grad nytta som ein forskingsressurs Det er trong for meir tverrfaglig klinisk forsking Forskingsmiljøet har for svake støttetenester, især saknar ein bibliotekteneste for FoU. Kapasitet for rettleiing på forskingsprosjekt er avgrensa

20 Det er behov for å styrke den administrative forskingsleiinga, m.a. for koordinering/kvalitetssikring Utifrå styringssignal, er det behov for auka fokus på internasjonalisering Det er for liten kunnskap om innovasjon og manglande infrastruktur for å fange opp og støtte innovasjonsidear og aktivitetar Styrker Sogn og Fjordane er eit lite fylke der det ligg godt til rette for tette nettverk mellom kompetanseorganisasjonar. Senter for Helseforsking er døme på vellukka samarbeid. Føretaket har fleire forskarar som kan bidra til auka aktivitet ved å etablere stimuleringstiltak og gode rammevilkår. Det er etablert eit formalisert organisatorisk samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane gjennom Senter for helseforsking, som m.a. har ført til at ein saman utviklar fleire felles forskingsmiljø/grupper Det er etablert ein infrastruktur for forskingsstøtte og miljø Helse Førde HF har auka tal PhD-kandidatar, og fleire med doktorgrad søkjer seg til HFD enn tidlegare. Det er aukande tal personar med gjennomført mastergrad i Helse Førde HF, og nærleiken til Høgskulen i Sogn og Fjordane gjer det mogleg for vaksne yrkesaktive å gjennomføre dette løpet utan å gå ut av arbeidslivet. Blant desse kandidatane kan det rekrutterast kompetente forskarar Fylket har ein stabil populasjon, som gjer at det ligg godt til rette for epidemiologisk forsking Det er etablert nært samarbeid med kommunane/kommunehelsetenesta, og det er inngått samarbeidsavtale om å utvikle forsking og innovasjon gjennom samhandling. Det er utvikla regionalt samarbeid, både gjennom uformelle og formelle nettverk med universitet og andre føretak på Vestlandet. Internasjonalt forskingssamarbeid på fleire områder Tilsette i helseføretaket når no opp i konkurransen om opne forskingsmidlar i HV dei fleste strategiske forskingssatsingar i Helse Vest har signal om regionalt samarbeid og av relevans for Helse Førde. Vi greier no å nytte potensialet desse strategiske satsingane gjev helseføretaket. Ein av Nord Europas største forskingsbiobank innan sjukeleg overvekt og vellukka lokal strategiske forskingssatsing innan sjukeleg overvekt Ein har fått til auka kursverksemd internt og samarbeid med andre, og ein gjennomfører årlege forskingsdagar. Satsing på tema: fedme og rus, har gitt utteljing i høve forskingsmidlar frå HV Det er i gang fag- og kvalitetsutvikling på fleire felt som kan legge grunnlaget for innovasjon i samarbeid med offentlege og private aktørar. Til dømes: helse- og velferdsteknologi, telemedisin. Innovasjonsprosjekt under utvikling eller i gang innan fleire forskingsmiljø Ein har tett kopling mellom klinikk og forskingsmiljø Ved at det er eit relativt lite og oversiktleg miljø, kan ein lett få til at ressursar frå ulike avdelingar kan bidra og samarbeide 20

21 Oppsummering og avslutning Forskinga innan helsetenesta gir viktige bidra til auka kunnskap om helse og livsstil, og effektar av behandling og helstenestetilbod. Ved å vere nær knytt til den praktiske kliniske kvardagen, kan helseforskinga bidra til betra tenestekvalitet for brukarane. Helse Førde har hatt ein gradvis aukande forskingsaktivitet i løpet av dei siste åra. Satsinga på ein tematiske forskingsstrategi, som den spesifikke satsinga på fedmeforsking, har vore eit viktig bidrag til å bygge opp eit miljø for forsking. Samorganisering med Høgskulen i Sogn og Fjordane om Senter for helseforsking har vore eit viktig for å styrke forskingsmiljøet og har gitt auka søkjelys på forsking internt i Helse Førde. Det vert viktig å arbeide for å styrke infrastruktur og støtteordningar rundt forskinga i åra framover, slik at ein både kan stabilisere og rekruttere den kompetansen som trengs for å gje grunnlag for vidare utvikling og vekst. Når det gjeld innovasjon er føretaket framleis i startgropa. Opplæring og merksemd på det potensiale ein har, vert viktig område i åra framover. 21

Handlingsprogram for 2015 2020

Handlingsprogram for 2015 2020 Handlingsprogram for 2015 2020 Tematisk forskingssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt 24. november 2014 John Roger Andersen, Ph.D Forskingsgruppeleiar Forskingsgruppe for folkehelse, livsstil og

Detaljer

STRATEGI FOR FORSKING OG INNOVASJON I HELSE FØRDE 2014 2020

STRATEGI FOR FORSKING OG INNOVASJON I HELSE FØRDE 2014 2020 Helse Førde HF Helse Førde 2020 delstrategi forsking & innovasjon STRATEGI FOR FORSKING OG INNOVASJON I HELSE FØRDE 2014 2020 INNHALD Innleiing... 2 Visjon for forsking og innovasjon i HF... 2 Forsking

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Referat frå møte nr. 62, 18. september

Referat frå møte nr. 62, 18. september Referat frå møte nr. 62, 18. september Til stades: Dato: 3. oktober 2014 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF August Bakke, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen,

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfald SAKA GJELD: Forsking og innovasjon til pasientens beste ARKIVSAK: 2015/1742 STYRESAK: 054/15 STYREMØTE:

Detaljer

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012 Saksframlegg Dato Referanse 20.02.2012 2007/1092-1081/2012 Sakshandsamar Erik Kyrkjebø, tlf 57 67 62 85 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 12/6 Høgskulestyret 01.03.2012 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Referat frå møte nr. 49, 21. september 2012

Referat frå møte nr. 49, 21. september 2012 Referat frå møte nr. 49, 21. september 2012 Dato: 26. september 2012 Til stades: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF (måtte forlate møtet kl. 14 og var dermed

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Referat frå møte nr. 59, 20. februar

Referat frå møte nr. 59, 20. februar Referat frå møte nr. 59, 20. februar Dato: 24. februar 2014 Til stades: Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (leia møte i Baard-Christian Schem sitt forfall) August Bakke, Helse Bergen HF Doris Gundersen,

Detaljer

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt?

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? Storbrukarar av spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane: kven er dei, kva treng dei og kva får dei? Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? John Roger Andersen, forskingskoordinator i Helse Førde

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Referat frå møte nr. 63, 28. november

Referat frå møte nr. 63, 28. november Referat frå møte nr. 63, 28. november Til stades: Dato: 16. desember 2014 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Marit

Detaljer

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201307275-5 Arkivnr. 146 Saksh. Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.09.2013-26.09.2013 ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no Omdømme Helse Vest Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RH Om undersøkinga I Respondentar: Politikarar i stat, fylke og kommunar, embetsverk for stat, fylke og kommunar, og andre respondentar

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Forord Institutt for framandspråk (IF) vart oppretta 01.08.2007. Instituttet har ein administrasjon på 13 tilsette og om lag 115 vitskapleg tilsette

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer