Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april Åpning Leder ønsket velkommen og forsamlingen godkjente innkallingen. Som møteleder ble Tor Edvart Strand valgt Referenter: Mona Forsberg og Bereth Slagstad Tellekorps: Lone Berthelsen og Elisabeth Grønningsæter To til å underskrive protokoll: Kirsten Svendsen og Gunnar Gjersrud Bente Karlsen leder i region Hedmark var tilstede som Norsk Kennel Klub representant Under godkjenning av Dagsorden fremkom følgende: 1.Tor Andre Breivikås ønsker og "dele" møte å arrangere ny GF, utsette innkomne saker fordi det ville ta for lang tid. 1 Henriette Brokke mener at punkt 6 valg må utsettes da det ikke er valgkomiteens arbeide. 2 Kirsten Svendsen ønsker å utsette regnskapet fordi det ikke var godkjent av revisor 3 Mona Herjuane sier at historisk sett har GF i Rottweilerklubben ofte godkjent regnskapet selv når det ikke skulle vært gjort. 4 Kirsten Svendsen foreslår å sette sammen en regnskapskomité for gjennomgang. 5 Anita Øy sier at det er viktig at regnskapet behandles, men kan ikke godkjennes, men det kan diskuteres. 6 Trond ønsker at regnskapet behandles, det må komme driftsrutiner og styret må ha et klart mandat. 7 Hege sier at nytt styre må få starte på nytt. Grumsete ting må bort, og at det må gjennomføres bedre kontrollrutiner. Møteleder bryter inn og ønsker at GF kommer tilbake til dagsorden. 8 Tor Andre Breivikås ba GF ta stilling til om innkomne forslag skulle behandles. Møteleder mente at vi i utgangspunktet ikke burde kutte saker på dagsorden da sakene kan ta kortere tid enn antatt. Han ber ba også GF om at innleggene ikke ble for lange. Han oppfordret GF til å tenke konstruktivt og å tenke på klubbens beste. 2. Hovedstyres årsberetning Linda Jørgensen årsberetning fra driften forøvrig. Utenom dagsorden: Mistillitsforslag, GF ønsker å ta opp saken under punkt 2: Styret endrer ordlyden fra mistillitsforslag til suspensjon. GF stemmer over om medlemmet av styret skal suspenderes fram til saken er avklart. Flere stilte spørsmål ved fremgangsmåten, og styret opplyste at fremgangsmåten var foreslått i et møte med Norsk Kennel Klub. Votering: 42 stemmeberettige, 32 for suspensjon, 8 stemmer mot suspensjon, og to blanke stemmer. Årsberetning fortsetter: Mona Herjuane reagerer på at ikke Hovedstyret har fått overlevert noe fra forrige styre, siden hun har gitt fra seg alt av papirer og tidligere styre ikke har blitt kontaktet. Linda Jørgensen sier at tidligere leder er forsøkt kontaktet, men har ikke fått noe fra han. Mona Herjuane forteller at hun leverte dette til Mona Forsberg. Mona Forsberg svarer at dette er korrekt, hun har fått papirene. Linda Jørgensen sier hun tok opp dette på styremøter og fikk beskjed om at tidligere leder med alt av papirer, hun fikk ikke vite at Mona Forsberg hadde fått disse papirene Under spørsmål til årsberetningen kommer det fram at hun Mona har skrevet bare deler av den. Det kom spørsmål om hvorfor sekretæren ikke har skrevet hele årsberetningen. Mona Forsberg forteller at på grunn av personlige årsaker skrev resten av styret beretningen og det var for sent å endre etter at sakspapirene var lagt ut. satt

2 Mona Herjuane mener at styret må kunne samarbeide, og at GF må gå videre. Hege Bergan: alle satt i styret sammen med Roar. Tomas Hvidsten forteller at det var på grunn av dårlig samarbeid at styret ønsket at tidligere leder skulle trekke seg. Mona Herjuane henstiller til at det kommer en rutine slik at gammelt styre overleverer papirer til nytt styre. Årsberetningen godkjennes. Årsberetninger fra komiteer, avdelinger og Rottweiler posten: Årsberetning lydighetskomité Robert Tenold ønsker en mer konkret årsberetning. Lin Baldwin ønsker at komité plasser blir utlyst. Det er Hovedstyret som oppnevner medlemmer til denne komiteen Årsberetning RIK komité tatt til etterretning Årsberetning utstillingskomité Kirsten Svendsen bemerker at det ikke kan stå på nettet at dobbelt handling er lovlig, ettersom det ikke er lov i henhold til NKKs utstillingsregler. Årsberetning avlsråd mangler. Årsberetning mentaltestkomité mangler. Årsberetning avdeling Trøndelag tatt til etterretning Årsberetning avdeling Vest tatt til etterretning Årsberetning Vestfold mangler, trykkes siden i RP. Årsberetning Rottweiler posten tatt til etterretning Utenom dagsorden: Møteleder: Valgkomiteens leder ønsker å redegjøre for komiteens jobb. VK leder skyter inn at styret har manipulert forslagene. Møteleder foreslår at valg holdes etter dagsorden, men at det voteres over om leder i valgkomiteen får si noen ord. Votering: 43 stemmeberettiget, 18 stemmer for, 21 stemmer mot. Dagsorden følges. 3. Regnskap (herunder budsjett og revisjonsrapport) Styret og revisors beretning leses. Kirsten Svendsen ønsker å utsette regnskapet. Nytt og gammelt styre får ansvar for at regnskapet gjennomgås. Tor Andre Breivikås ønsker uhildet komité. Votering godkjenning av regnskapet: 42 stemmeberettiget, 0 for godkjenning av regnskap, 42 mot godkjenning. Regnskapet ikke godkjent. Votering om komité skal opprettes: 42 stemmeberettiget, 42 for oppretting av komité. Komiteen skal gå gjennom regnskapet, komiteen skal bestå av nytt og gammelt styre, samt Kirsten Svendsen og Anita Øy. Komiteen leverer gjennomgang med noter 1. september Budsjett 2013: Det ble foreslått at2 alle komiteer lager eget budsjettforslag. Budsjettet godkjennes uten innvendelser. 5. Innkomne forslag

3 42 stemmeberettiget Forslag fra Erik Marthinussen Endre kriteriet for utdeling av cert fra Ta bort at cert skal deles ut i bruksklassen. 35 mot å ta bort å ta bort utdeling av CERT i brukshundklasse, 7 for forslaget. Forslaget ikke vedtatt. -Forslag fra Anne-Marit Traaholt, Knertebo kennel Hun ønsker å bibeholde dagens Certkrav til utstilling. Se forrige forslag. Forslag fra Ingar Lillemo om at vi bør bruke andre kriterier for avl når det gjelder HD røntgen 1. Summen av begge hunders indeks må være over Ingen av hundene må ha en indeks under Hvis den ene hunden har grad C, MÅ den andre ha A/B 4. Ingen avl på hunder med D/E 42 mot forslaget, 0 for forslaget. Forslaget ikke vedtatt. Forslag fra Trond Selnes Endring i lovene av 17 Valgkomiteen Tas under behandling av lovendring. - 9 Forslag fra Robert Tenold 1) Forslag endring av avlsregler NRK 3 Tekst idag:"skal ikke være nærmere beslektet enn søskenbarn. Innavlsgraden for søskenbarn får ikke overstige 7 %" Ønsket endring: "Skal ikke være nærmere beslektet enn søskenbarn. Innavlsgraden for søskenbarn får ikke overstige 6,25 %" Kommentar: 6,25 % er i likhet med de anbefalinger som SKK har innført samt Svensk Rottweilerklubb har som krav. 3 mot forslaget, 39 for endring. Forslaget vedtatt. 2) Endring av avlskriterier, utstillingsresultat - ønsket endring "Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Tispen må ha oppnådd minimum VG i åpen klasse eller bruksklasse etter fylte 2 år. Hannhunden må ha VG i åpen klasse eller bruksklasse etter fylte to år, fra to forskjellige dommere" 0 mot forslaget, 42 for forslaget. Forslaget vedtatt. 3) Offentliggjøring av statistikk for Rottweiler NRK skal på hjemmesiden og i sin medlemsavis 1 gang per år legge frem statistikk vedr: (inkl. navn og regnr): a. Liste med hunder røntget med resultat. HD/AD b. Liste med hunder øye lyst med resultat c. Liste med hunder som gjennomført FA samt resultat bestått/ikke bestått. d. Liste med hunder som gjennomført MH med diskvalifiserende feil. Forslaget vedtatt, skal legges ut på klubbens hjemmeside, ikke i RP. 4) Offentliggjøring av kull:nrk skal på hjemmesiden og i sin medlemsavis 1 gang per år legge ut informasjon fra kull født forrige år. I listen skal det klart fremgå hvilke kull som er i.h.t til NRK sine avlskriterier. Listen skal inneholde: Far, Mor, Antall valper, Oppfyller avlskriteriene Ja/Nei

4 Forslaget vedtatt, skal legges ut på klubbens hjemmeside, ikke i RP. Forslagstiller tilbød seg å ta seg av oppgaven med statistikkene. 5) PR komité: NRK tilsetter en komite som har som ansvar å gjøre god reklame for rasen. PR kometen skal virke som ansikt utad for Norsk Rottweiler Klubb. Etter innspill trekker forslagsstiller forslaget, GF oppfordrer nytt styre til å jobbe med denne saken. 6) Rottweilerposten forslag om endringer: Alternativer: 1) Legge ned Rottweilerposten å bruke mere resurser på hjemmesiden, her når vi og de som ennå ikke er medlemmer i klubben. 2) Lage forespørsel til Svensk Rottweilerklubb hvis man sammen kan lage en avis. Dette kan gjøres uavhengig men man deler på prod/trykkekostnader. Hvert land betaler for sine utsendelser. Fint tilfelle som gir våre medlemmer 2 aviser til priset av en. Gir økt samarbeid mellom landegrensene. Vi kan da benytte ett flott format i farge. Lettere å finne annonsører og sponsorer som igjen gir økte inntekter. Etter innspill trekker forslagsstiller forslaget, og GF ønsker at dette blir undersøkt. 7) Referater fra styremøter: Alle referater fra styremøter skal legges ut i god beskrivende form på NRK sin hjemmeside senest 7 dager etter avholdt møte. Forslagsstiller endrer forslaget til at referater skal være ute senest 14 dager etter avholdt møte. Forslaget vedtatt. 8) Deltagelse på Generalforsamling/ekstraordinær GF, endring av 13: Ny tekst: Deltakelse på generalforsamling kan skje via personlig fremmøte eller på video/ telefonkonferanse. Før deltakelse på "video/telefonkonferanse skal gyldig medlemskap kunne kontrolleres i forkant av deltakelse" 40 mot forslaget, 2 for. Forslaget ikke vedtatt. 9) Endring lover 4 Medlemskap: Tilleggstekst: All kommunikasjon med medlem kan skje på e-post og/eller SMS, det er opp til medlem å informere NRK om kontaktpunkt for dette. SMS/E-post kan erstatte krav på skriftlig kommunikasjon. Forslaget trekkes. Forslag fra Hege Bergan Ønsker redegjørelse i saken mellom Ann Stavdal og Mona Herjuaune. Mona Herjuaune redegjør for hvordan det ble slik som det ble. GF bestemmer at saken legges død. Forslag fra Hovedstyret 1) Innføring av ZTP på sikt. 18 mot forslaget, 7 for, forslaget ikke vedtatt. 2) Utredning muligheter rundt egen treningsbane for NRK sentralt.

5 19 mot forslaget, 6 for, forslaget ikke vedtatt. 3) Regnskap legges ut til regnskapsbyrå. Styret trekker forslaget. 4) Mistillitsforslag tatt under årsberetningen. Forslag til endringer i lovverket Norsk Rottweilerklubb må tilpasse sitt lovverk til obligatorisk lovmal fra Norsk Kennel Klub. Kirsten Svendsen forteller at det er veldig strenge regler om hva som kan endres i forhold til lovmalen. Det er føyd til 1-2 behandling av hunder til "glede og nytte for samfunnet".. Trond Selnes hadde eget forslag om endring i 5-1, men sier er endring er unødvendig, men at det må utarbeides en instruks. GF går for å endre 7-1 til 20 medlemmer i stedet for 50. Lovene godkjennes enstemmig. 6. Valg Følgende foreslåtte kandidater til valget trakk seg: Tor Andre Breivikås, Zarif Hamzic, Rita Røsberg, Trond Otter Johansen, Linn Kristin Kartfjord Hornstuen, Lin Baldwin, Lisa Iversen, Henriette Brokke og Robert Tenold. I tillegg trakk sekretæren Mona Forsberg og styremedlem Ole Tommy Jørgensen seg fra sittende styre. Leder: Nestleder: Styremedlem: Varamedlem: Revisor: Valgkomité: Linda Jørgensen - valgt med 35 stemmer Gunn Karin Iversen - valgt med 35 stemmer Hege Meiler Kvernvolden - valgt med 26 stemmer Kari Bødtker - valgt med 34 stemmer Gunnar Gjersrud - valgt med 37 stemmer Paal Bjerkevold - valgt med 37 stemmer Nina Kongestøl - valgt med 37 stemmer. 12 blanke stemmer. Klubben har ikke et fulltallig styre, mangler kasserer, sekretær og et styremedlem. Disse må velges på ny ekstraordinær generalforsamling, hvor også regnskapet må legges frem til godkjenning. Gunnar Gjersrud (sign) Kirsten Svendsen (sign)

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Lillestrøm, 15. november 2014 19:00 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til årsmøte 3 Sak 2: Årsberetninger 3 Sak 5: Endring av kontingent 4 Sak 7 Innkommende

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Sted: Peppes Pizza Lillestrøm Teatergata 14,2300 Lillestrøm Kl: 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning a. Styret

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer