Jakt på enklere behandling av byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakt på enklere behandling av byggesaker"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2013 Fredag 7. juni 1. Jakt på enklere behandling av byggesaker 2. Kontraktsfest for små og store entreprenører? 3. Mer krevende marked for forsvarsleverandører 4. Overførde kontrakt var ikkje ulovleg direktekjøp 5. KOFA, sosiale krav og SMB-uro 6. Danske hindre for OPS-bruk under lupen 7. Tillot avtaleendring ble ulovlig direktekjøp 8. Forlenget karenstid for del av en anskaffelse Jakt på enklere behandling av byggesaker Mange har gjennom tidene sukket oppgitt over tidkrevende arbeid med byggesøknader for enkle saker som uthus og garasjer. Det gjelder enten man er søker eller kommunal saksbehandler. Nå har Direktoratet for byggkvalitet startet en innovasjonsprosess som om noen år kan føre til forenkling: Noen tastetrykk på nettbrett eller smarttelefon kan vise seg å være nok. Direktoratet er på jakt etter nye, smarte løsninger, og en plan- og idékonkurranse er i gang. Fristen for konkurransen som direktoratet for gjennomfører, er 21. juni. Den gjelder et pilotprosjekt som har som mål å anskaffe en fremtidsrettet webløsning for enkle byggesaker (ByggLett). Forut for konkurransen har direktoratet gjennomført så vel dialogkonferanse med leverandørene og et eget informasjonsmøte i forbindelse med selve kunngjøringen av konkurransen. Nasjonalt program for leverandørutvikling i regi av NHO/KS er samarbeidspartner i direktoratets jakt på nye, smarte løsninger. ByggLett gjelder en digital løsning i forbindelse med enkle byggesaker, og er en mindre del av det omfattende strategiarbeidet som direktoratet er i gang med når det gjelder en digital samhandlingsplattform for private og offentlige i byggsektoren. ByggLettløsningen skal gjøre det enkelt å søke om byggetillatelse for selvbyggere og for byggmestere, snekkere og andre som tilbyr profesjonelle tjenester knyttet til byggesaksprosessen for uthus og garasjer. Tilsvarende skal løsningen forenkle arbeidet for kommunene som behandler søknader, og den skal bidra til at søker får raskere behandling av sin søknad. Overføringsverdi Samtidig kan direktoratet gjennom pilotprosjektet ByggLett få testet ut noen muligheter og begrensninger for digital samhandling i byggeprosessen. Dersom pilotprosjektet faller 1

2 heldig ut, kan den kunnskapen og erfaringen direktoratet vinner virke inn på strategiske vurderinger for regelutviklingen på plan- og byggesaksfeltet som helhet. Gjennom sine kontakter med leverandørmarkedet i forkant har direktoratet funnet at det neppe er ett enkeltselskap som har slike teknologiske løsninger som hyllevare. Dermed trengs samarbeid og utviklingsarbeid. Direktoratet legger med andre ord til rette for en innovasjonsprosess. Forretningsmodell Det er ikke direktoratets hensikt å bidra til å utvikle en løsning som i fremtiden skal påtvinges brukerne. Løsningen skal imidlertid vise seg så god i forhold til andre at brukerne av egen fri vilje benytter den. Dessuten er det ikke gitt at resultatet blir en statlig eiet teknologi. Direktoratet har også bedt leverandørene som kommer med tilbud om samtidig å foreslå interessante forretningsmodeller, som bør ivareta mulig betalingsvilje for effektive og nyttige verktøy. Ifølge direktoratets planer skal vinneren/vinnerne av plan- og idékonkurransen være klar tidlig på høsten. Deretter skal det utvikles en prototyp i samarbeid med utvalgte kommuner, f.eks. i form av en OFU-kontrakt (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt). Så kommer tiden til en anbudskonkurranse etter reglene om offentlige anskaffelser basert på prototypen. Dersom direktoratet ikke får inn tilfredsstillende ideer og skisser, er det ikke aktuelt å gå videre denne gangen. Kontraktsfest for små og store entreprenører? Det skal investeres 61,7 milliarder pr år framover. En våken anleggsbransje vil finne nok oppdrag, sa Marit Arnstad, da hun forleden møtte en forsamling på drøyt 166 aktører fra anleggsbransjen for å orientere om kommende prosjekter i den kommende Nasjonal Transportplan (NTP). Både store og mindre entreprenører kan ventes å få ta del i festen og Statens Vegvesen ser for seg et bredt spekter av kontraktsstrategier. Vi har fått klare råd om å utvikle dagens kontraktsmodeller, og bruke entreprisemodeller der entreprenører kommer inn tidligere. Det blir større bruk av totalentrepriser og utviklingskontrakter. Vi vil så langt som mulig matche kapasiteten hos både store og små entreprenører. Det vil bli en økning i større kontrakter, men også arbeid for mindre og mellomstore. Bransjen ønsker en bedre fordeling av kontrakter gjennom året. Det er et forståelig ønske, og et ønske vi skal imøtekomme så langt det lar seg gjøre, sa hun. Kortere planleggingstid Hun gjorde det også klart at planleggingstiden på prosjekter skal halveres. Med de økonomiske rammene det er lagt opp til i NTP-meldingen, er det dessuten nødvendig at både norske og utenlandske selskaper deltar, og: - Det er et internasjonalt marked. Norske entreprenører jobber i utlandet, og utenlandske selskaper jobber i Norge. Vi driver ingen prioritering av utenlandske selskaper. Alle jobber utlyses som konkurranse. Jeg ser at norske entreprenører stort sett er positive til 2

3 konkurranse. Men det skal være en sunn konkurranse, på like vilkår. Også når det gjelder HMS, sa Arnstad. Sosial dumping Vegdirektør Terje Moe Gustavsen advarte på møtet mot å tro at skillet mellom norske og utenlandske entreprenører er det samme som skillet mellom rett og galt. I alle fall når det gjelder HMS og ulykker. Vår troverdighet som byggherre står og faller på at vi ikke aksepterer sosial dumping. Vi skjerper kontraktsbestemmelser, kontroll og sanksjoner. Vi kommer til å følge spesielt nøye med på hovedentreprenører, som har et særskilt ansvar for å hindre sosial dumping, sa vegdirektøren. Statens Vegvesen ser for seg et bredt spekter av kontraktsstrategier: Vi skal ikke helt og holdent inn på hovedentrepriser. Vi skal prøve ut nye former, men uten å havne i KOFA. Nye NTP gir oss større muligheter til å tenke sammenhengende, og å bringe inn entreprenører og rådgivere tidlig. Mer krevende marked for forsvarsleverandører Reduserte budsjetter, fravær av reell omstilling og investeringskutt preger enkelte av våre allierte i dag. Det tradisjonelle markedet i Vest-Europa vil på noe sikt kunne reduseres ytterligere, og dette representerer utfordringer for norske bedrifter som produserer forsvarsmateriell. Dette vil også innebære en mer krevende markedsituasjon hvor nasjoner lett vil favorisere egen industri, men samtidig skal EUs nye forsvarsdirektiv i utgangspunktet åpne det europeiske forsvarsmarkedet for konkurranse mellom leverandører hjemmehørende i EØS-området. Slik beskrev statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet utviklingen på forsvarsmarkedet da han innledet årets INFO- ERFA-konferanse i regi av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Konferansen er en møteplass for Forsvaret og leverandørindustrien. I sitt foredrag pekte han på endringer som vil kreve nytenkning av så vel industri som myndigheter: - Den første og mest markante her hos oss, handler om at det tradisjonelle markedet i Vest-Europa på noe sikt vil kunne reduseres ytterligere. Vi ser at det blir færre penger som går til forsvar. Reduserte budsjetter, fravær av reell omstilling og investeringskutt preger enkelte av våre allierte i dag. Utfordringen er reell. Reduksjoner i forsvarsbudsjettene i land vi normalt handler med, har allerede resultert i hardere konkurranse. At 90 % av norsk forsvarsmateriell eksporteres til NATO-land, Sverige og Finland, gjør oss sårbare. Strukturelle endringer Reduksjonen av forsvarsbudsjettene blant allierte og partnerland vil føre til strukturelle kutt og at oppdateringer av eksisterende plattformer og systemer blir valgt fremfor investeringer i nye. I tillegg kan den teknologiske utviklingen - med økte krav til ytelse på sentrale områder fordyre fremskaffelsen av nytt materiell. Dette fører til at bedrifter i økende grad går sammen om utvikling og produksjon av nytt materiell, både nasjonalt og internasjonalt, og ofte kjøper seg opp i hverandres strukturer. Øwre Thorshaug: 3

4 - Dette vil også innebære en mer krevende markedsituasjon hvor nasjoner lett vil favorisere egen industri. Det er fortsatt krevende å lykkes i det amerikanske markedet selv om vi bruker mye ressurser for å styrke industrisamarbeidet over Atlanteren. Vi må derfor engasjere oss i større grad for å ta opp konkrete hindringer som norske bedrifter møter i sine forsøk på å komme inn på dette markedet. Her må også industrien engasjere seg sterkere enn i dag. Tvinger oss til å tenke nytt Statssekretæren fremholdt at mye av det vi opplever i dag, på godt og ondt, nettopp tvinger oss til å tenke nytt om industrien. - Jeg tror, sa han, mindre proteksjonisme og mer samarbeid er en forutsetning for Europas evne til å sikre egen forsvarsindustri. EUs nye forsvarsdirektiv skal i utgangspunktet bane vei for dette. Det skal åpne det europeiske forsvarsmarkedet for konkurranse mellom leverandører hjemmehørende i EØS-området. Direktivet medfører potensielt store muligheter for norsk forsvarsindustri i Europa. Vi er nisjeorienterte, og vi har konkurransedyktige produkter. I utgangspunktet har vi mye å tjene på økt konkurranse om forsvarsanskaffelsene i EØS-området. Men dette vil, ifølge statssekretær Øwre Thorshaug, bli mer krevende enn det høres ut: - Senere i år skal Norge etter planen iverksette EUs forsvarsdirektiv. Dette vil også påvirke vårt industrisamarbeid og vår markedstilgang. Ut fra intensjonene skal dette som nevnt bidra til en positiv utvikling mot et mer åpent europeisk marked. Vi kan i dag ikke si hvordan dette vil gå for Norge. På myndighetssiden vil vi derfor følge utviklingen i Europa nøye i tiden som kommer. Overførde kontrakt var ikkje ulovleg direktekjøp Ei rekkje særskilde omstende gjorde at Direktoratet for naudkommunikasjon ikkje gjorde eit ulovleg direktekjøp då dei overførde ein naudnettkontrakt utan kunngjering, har KOFA slått fast. Dermed slepp direktoratet gebyr frå KOFA. Som hovudregel er dette ei vesentleg endring i kontrakten, og såleis eit ulovleg direktekjøp, som kan straffast med opptil 15 prosent av det som kjøpet er verd. Kontrakten som klagemålet gjaldt, var verd fleire milliardar kroner. Det var Nordisk Mobiltelefon International AB og Ice Norway AS som hadde klaga Direktoratet for naudkommunikasjon inn for KOFA. Dei meinte at direktoratet hadde gjort eit ulovleg direktekjøp då kontrakten om naudnettutbygginga vart overførd frå Nokia Siemens Networks Norge AS (NSN) til Motorola Solutions Norway AS i 2012 utan kunngjering. Klagenemnda har drøfta klagemålet (sak 212/235) og er kome til at regelverket for offentlege innkjøp ikkje vart brote då kontrakten vart overførd. Ei rekkje særskilde omstende låg føre, heiter det i avgjerda. Dette er ein av dei mest komplekse sakene nemnda har hatt, seier sekretariatsleiar Anneline Vingsgård i ei melding. Hovudregelen Som hovudregel er det ei vesentleg endring av det som er bestemd i ein kontrakt, og såleis eit ulovleg direktekjøp, å overføre ein kontrakt til ein annan kontraktspart. Dei 4

5 særskilde omstenda som gjaldt i denne saka, og som gjorde at det ikkje låg føre eit ulovleg direktekjøp, var fleire. Morotola var mellom anna allereie frå kontrakten vart gjord, ein underleverandør for sentrale element i leveransen av naudnettet, og kontraktane vart vidareførde på dei same vilkåra som tidlegare. Det var «lange» kontraktar, opp til 20 år, og dei førde med seg monalege investeringar. Dessutan var det svært lite anna enn naudnettkontraktane i NSN da kontrakten vart overførde, og Motorola tok over både tilsette og utstyr i tillegg til kontrakten. Før kontrakten var overførd, vart det gjort ei vurdering av den økonomiske og finansielle stillinga for det konsernet der Motorola Solutions Inc var i brodden. Motorola stilte garantiar til oppdragsgjevaren for gjennomføring av kontrakten. Misleghald NSN hadde ved fleire høve gjort seg skuldig i misleghald av kontraktsskyldnadene i avtalen med direktoratet, like eins overfor Morotola som var underleverandøren deira. Som følgje av misleghaldet hadde Motorola òg sendt NSN varsel om oppseiing av avtalen. Dersom Motorola hadde avslutta avtalen, ville følgjene ha vore at NSN ikkje lenger kunne etterlevd skyldnadene i avtalen. Det ville ha ført til ytterlegare forseinkingar av naudnettutbygginga, og ført med seg enda fleire kostnader for staten. Det ville òg, slik KOFA såg det, ha ført med seg auka risiko for tap av menneskeliv dersom det i den perioden hadde hendt noko som det eksisterande radionettet ikkje hadde klart å handtere. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp KOFA, sosiale krav og SMB-uro Dagens saksbehandlingstid for rådgivende saker i KOFA er ikke akseptabel, men det blir bedre, sier statsråd Rigmor Aasrud. Difi har «smidigmøte» om standardavtalen for smidig systemutvikling, Næringslivets Forum for offentlige anskaffelser møtes for å drøfte sentrale innkjøpstemaer, og Bedriftsforbundet er bekymret for hva tiltakene mot sosial dumping vil kreve av småbedriftene. E- handel er på vei opp i Buskerud, Danmark dobler klagegebyr og Sverige etablerer nettportal for oppfølging av sosiale krav. Hva gjenstår før SSA-S er ferdig? Difi inviterer til «smidigmøte» på Stratos på Youngstorget i Oslo torsdag 20.juni kl. 12. SSA-S (Statens standardavtale for smidig systemutvikling) skal ferdigstilles, og på møtet informerer Difi om de siste faglige utfordringene og hvordan du kan være med og påvirke hvordan disse skal løses! Arbeidet er kommet langt, men Difi ønsker en siste diskusjon om kundens ansvar, test og prismodell. Tidlig på høsten skal Difi arrangere temamøter om disse punktene, og inviterer både offentlige oppdragsgivere og leverandører. Påmeldingsfrist til «smidigmøtet» på Stratos er tirsdag 18. juni til 5

6 Ikke-akseptabel saksbehandlingstid i KOFA Forventet saksbehandlingstid i KOFA på 495 dager for rådgivende saker er ikke akseptabelt, understreket fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Flåtten (H). - Prognosen på KOFAs hjemmeside, fremholdt hun, er imidlertid basert på et gjennomsnitt av alle avsluttede saker. Færre inngående saker til klagenemnda har resultert i at restansene går ned. KOFAs sekretariat forventer derfor at prognosen for saksbehandlingstiden også vil gå ned ut over høsten. En saksbehandlingstid på 3-4 måneder for rådgivende saker er etter min oppfatning et rimelig mål. NHO-forum drøfter sentrale innkjøpstemaer Næringslivets Forum for offentlige anskaffelser satte 4. juni det gode innkjøp på dagsorden. NHO har opprettet Næringslivets Forum for offentlige anskaffelser, som skal legge til rette for diskusjon om interessante temaer innenfor offentlige anskaffelser. Dette er det andre møtet i en rekke på fire som skal finne sted i Samordning av innkjøp, dialog med leverandører og anskaffelsesstrategi er temaer som blir tatt opp, der det også blir en orientering om innstillingen fra den svenske Upphandlingsutredningen. SMB-bekymring over tiltakene mot sosial dumping Regjeringens forslag til tiltak mot sosial dumping vekker bekymring i Bedriftsforbundet. En rekke av forslagene tidligere og nye forslag er svært tidkrevende for virksomhetene både når det gjelder rapportering og administrasjon, heter det. Bedriftsforbundet understreker at deres medlemmer er for et seriøst arbeidsliv, men byrden må ikke bli så belastende for bedriftene at det går ut over vilje og evne til å drive egen virksomhet i Norge. Regjeringen synes å se bort ifra hensynet til å tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter, skriver forbundet på sin hjemmeside, der det også heter at de små og mellomstore utgjør bortimot 99,5 pst av norske bedrifter. E-handel på vei opp i Buskerud BTV Innkjøps støttefunksjon for e-handel i Buskerud, Telemark og Vestfold dekker i dag totalt 19 kommuner og fylkeskommuner i regionen, og samlet hadde disse enhetene i 2012 en omsetning på ca. 60 millioner kroner, skriver BTV Innkjøp i sin årsrapport for Buskerud fylkeskommune hadde som mål å innføre full bruk av e-handel i Dette er utsatt til Likevel øker bruken av e-handel i fylkeskommunen, og flere virksomheter har tatt i bruk elektroniske rekvisisjoner i løpet av året. Telemark fylkeskommune innførte e-handel i 2011, og bruker elektronisk bestillingssystem for handel på rammeavtaler. Vestfold fylkeskommune har ikke innført e-handel, men har planer om en slik innføring i De har i dag et elektronisk bestillingssystem. Danmark dobler klagegebyr I Danmark blir det dyrere å klage på gjennomføring av en anskaffelse. Satsene for å klage til Klagenævnet for Udbud på anskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene fordobles fra til kroner, under disse terskelene beholdes gebyrets størrelse som i dag, kroner. Hvis klageren får medhold, betales gebyret tilbake. Samtidig innføres en ordning der klageren kan pålegges å dekke oppdragsgiverens saksomkostninger hvis sistnevnte får helt eller delvis medhold i klageorganet. Beløpsgrensen oppad er kroner. I dag er det bare oppdragsgiveren som eventuelt må dekke klagerens saksomkostninger. Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1. juni i år. 6

7 Svensk hjelp til oppfølging av sosiale krav Den 13. juni lanserer Miljöstyrningsrådet i samarbeid med landsting og regioner i Sverige et nytt verktøy som skal bidra til forbedret oppfølging av sosiale krav som stilles i en anskaffelse. I stadig flere anskaffelser stilles det nå krav om at leverandørene må leve opp til både sosiale og miljømessige krav, heter det, og nettopp oppfølging av disse kravene er en utfordring. «Uppföljningsportalen» skal gjøre det mulig med en effektiv oppfølging og dokumentasjon av sosiale krav. Verktøyet består av en database der avtaler som inkluderer sosiale krav registreres, og der leverandørene etter hvert kan legge inn informasjon om hvordan de sosiale kravene oppfylles ved å besvare bestemte spørsmål. Danske hindre for OPS-bruk under lupen En betydelig aktivitet er i gang i det offentlige Danmark for å se nærmere på vilkår knyttet til bruk av OPS (Offentlig-privat samarbeid). Formålet er å fremme økt bruk. En utredning tar for seg de spesielle vilkårene som gjelder for kommunesektorens lån hos private, og en undersøkelse sjekker opp hvilke barrierer som hindrer bruk av OPS. I tillegg har fem pensjonskasser utredet fordeler og ulemper ved bruk av privat OPS-finansiering. Danske kommuner er generelt positive til samarbeid med private, inklusive også OPS-løsninger. Imidlertid er det først og fremst OPS som organisasjonsform som har fenget kommunenes interesse. Når det gjelder bruk av privat finansiering forholder det seg for tiden noe annerledes. Deponeringskrav Finansdepartementet i Danmark stiller deponeringskrav til kommunene og regionene når de skal ut på det private lånemarkedet. De må da deponere et beløp tilsvarende det beløp som den private finansieringen utgjør. Begrunnelsen er å hindre at kommuner og regioner låner til mer til byggeprosjekter enn de egentlig har råd til. I en fersk rapport fra fem store pensjonsselskaper tas det til orde for endring av disse vilkårene. Selskapene disponerer penger i størrelsesorden et norsk oljefond, heter det, og man ønsker pengene investert i forbedring av dansk infrastruktur. I dag er det om lag 1 prosent høyere finansieringsomkostninger dersom kommunene låner av private enn av staten, avhengig av omfanget av risiko som den private finansieringskilden må ta. Av rapporten fremgår det imidlertid at avkastningskravet på 5-10 prosent ved privat finansering mot 2-3 prosent med offentlig finansiering bare i liten grad er avhengig av ulike finansieringskostnader. Utredninger I årets økonomiavtale mellom regjeringen og KL (Kommunernes Landsforening) er det besluttet at man skal se nærmere på låne- og deponeringsreglene ved større investeringer, der det er gode totaløkonomiske fordeler. Utredningen skal være ferdig før sommerferien. Samtidig har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen satt i gang en undersøkelse med sikte på å kartlegge hvilke barrierer som er til hinder for at kommuner 7

8 og regioner bruker OPS-modeller. Og en av de tidligere, sentrale personene i Finansdepartementet bak deponeringsreglene sier til Dagbladet Licitationen, at behovet for reglene ikke er de samme som den gang. I disse tide er det vanskelig å se begrunnelsen for å bremse gode OPS-prosjekter, sier han. Dersom låne- og deponeringsreglene skal endres, heter det fra KL, må det i så fall gjelde alle investeringsprosjekter, uansett organisasjonsform. De er ingen grunn til å særbehandle OPS-modeller. Kompetansesenter I rapporten sin tar pensjonsselskapene også til orde for å etablere et kompetansesenter for bygge- og anleggsprosesser, og det er et initiativ som KL hilser velkomment. Byggestyring og vurdering av risiko er noe alle offentlige byggherrer kan bli bedre til, påpeker KL. Ifølge rapporten skal et nytt kompetansesenter utvikle retningslinjer og policy for gjennomføring av offentlige OPS-prosjekter, stå for rådgivning til offentlige instanser og samle erfaringer med OPS fra danske prosjekter. Tillot avtaleendring ble ulovlig direktekjøp Prisendring var ikke forutsatt i konkurransegrunnlaget, og da slike likevel ble tillatt, må den endrede avtalen sees på som en helt ny avtale. Da den ikke var kunngjort, forelå en ulovlig direkte anskaffelse og avtalen ble kjent ugyldig. Dette var konklusjonen i en klagesak for Göteborg kammarrätt, som for øvrig delte seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet mente at det ikke forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Dommen har vakt oppsikt i juridiske kretser i Sverige. I sin analyse av den i Upphandling24 skriver advokatene Olof Larsberger og Joakim Lavér at dommen er altfor streng, og kan føre til at avtaler unødvendig må sies opp før tiden hvis mulig. Dermed vil oppdragsgiveres anskaffelseskostnader også øke. De anbefaler derfor oppdragsgivere å ta inn avtaleklausuler som åpner for forandringer i avtalene hvis ikke kan fremtidige prisøkninger ses på som ulovlige direkte anskaffelser, heter det. Prisøkninger En kommune skulle etablere en rammeavtale for byggservice, men avtaleinngåelse ble gang på gang utsatt på grunn av stadige nye klager rettet mot anskaffelsesprosessen. Som følge av de stadige utsettelsene ble avtalens start- og sluttidspunkt forskjøvet, og kommunene gav, av den grunn, de to valgte leverandørene anledning til å endre sine priser som følge av kostnadsøkninger underveis. Prisøkningene ble liggende mellom 2,73 og 5,52 prosent. Dette ble klaget inn for domstolene. Den første klageinstansen, förvaltningsrätten, fant ikke grunn til å erklære avtalen for ugyldig. Det gjorde senere heller ikke mindretallet i neste klageinstans, kammarrätten. Men flertallet i Göteborg kammarrätt viste til at det i avtalens konkurransegrunnlag ikke fantes støtte for endring av de tilbudte timeprisene. De tillot bare indeksregulering, og den forutsatte ingen endring i løpet av avtalens to første år. 8

9 Forandret avtale Kammarrätten (flertallet) konstaterte dessuten at de endrede timeprisene synes å innebære prisøkninger som alene var basert på leverandørenes vurdering av hva utsettelsen hadde medført av kostnadsøkninger. Dette innebar, ifølge domstolen, at kompensasjonen til de tilbydere som hadde fått kontrakt hadde økt sammenliknet med de opprinnelige tilbudene. Avtalens økonomiske balanse hadde derfor blitt endret til fordel for disse tilbyderne. Kammarrätten slo deretter fast at endringen av timeprisene utgjorde en såpass vesentlig endring av kontraktsvilkårene at det virker som om en ny anskaffelsesprosess er innledet. Ettersom kommunene ikke hadde kunngjort denne prosessen på nytt, slo domstolen fast at avtalen var ugyldig. Dommen i Göteborg kammarrätt kan leses her. Forlenget karenstid for del av en anskaffelse Når en anskaffelse er delt opp i ulike deler, kan utvidet karenstid i forbindelse med klage etter svensk lov avgrenses til de deler av anskaffelsen som klagen gjelder. Forutsetningen er at oppdelingen av anskaffelsen er tydelig nok, og at de respektive aktørers ulike interesser tas tilstrekkelig hensyn til. Dette fremgår av en domsavsigelse i Sverige. Spørsmålet for Kammarrätten i Stockholm gjaldt karenstidens omfang i de tilfeller der klagen som fremsettes, bare gjelder deler av den samlede anskaffelsen. Hverken den svenske loven om offentlige anskaffelser eller forarbeidene til denne gir svar. Derfor betraktes dommen (dom , mål nr ) i kammarrätten som retningsgivende. Bakgrunnen var en anskaffelse som Stockholms läns landsting gjennomførte. Landstinget (fylkeskommunen) skulle kjøpe kjemisk-tekniske produkter og rengjøringsutstyr. I alt dreide det seg om 293 produkter, de fleste frittstående, men i visse grupper. Tilbud kunne leveres på et valgfritt antall frittstående produkter og produktgrupper. 20 leverandører fikk kontrakt. En leverandør fikk fire avtaler, men en konkurrent mente at to av disse i stedet burde tilfalle ham og klaget avgjørelsen inn for domstolene. Oppdragsgiveren gav medhold i kravet om den ene av avtalene, men ikke den andre, samtidig som han bad om at en forlenget karenstid for de øvrige avtalene ble opphevet. Klar nok inndeling Først avslo förvaltningsrätten anmodningen om å oppheve den forlengede karenstiden med den begrunnelse at anskaffelsen ikke var klart nok atskilt i enkeltdeler. Kammarrätten var av en annen oppfatning, i det domstolen mente at oppdragsgiveren hadde delt anskaffelsen inn i produkter/produktgrupper. Da er det ikke nødvendig at karenstiden forlenges for de deler av anskaffelsen som klagemålet ikke berører. På den måten imøtekom domstolen oppdragsgiverens og andre tilbyderes behov for å slutte kontrakt i øvrige deler av anskaffelsen. Dernest tok kammarrätten standpunkt til omfanget av den forlengede karenstiden hvilke deler av den samlede anskaffelsen en forlenget karenstid eventuelt skulle gjelde for. Klagen gjaldt eventuelle feil i en konkret leverandørs tilbud, og således var det ikke 9

10 behov for forlenget karenstid i de deler av anskaffelsen der denne leverandøren ikke hadde levert tilbud. Hensyn til ulike interesser Så var spørsmålet om konkurrentens interesser i forbindelse med forlenget karenstid. Domstolen kom her til at konkurrenten ikke kunne bli skadelidende i andre deler av anskaffelsen en de fire der han og den andre tilbyderen hadde levert tilbud. Det var også et argument som understøttet konklusjonen om at den forlengede karenstiden bare skulle gjelde de fire delene av anskaffelsen. I en kommentar til dommen mener juristene Fredrik Linder og Nike Berlin i advokatfirma Hamilton i Sverige at domstolen synes å ha en rimelig balanse mellom partenes interesse av en effektiv klagebehandling og oppdragsgiverens og de øvrige tilbyderes interesse av å kunne inngå kontrakt. 10

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Øverhagaen helseog velferdssenter

Øverhagaen helseog velferdssenter Øverhagaen helseog velferdssenter Dialogkonferanse arkitekt- og rådgivertjenester, Røros kommune 20. des 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015 Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 Hvordan unngå sosial dumping hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Definisjon sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.00 Konkurranseinnbydelse Direktoratet for byggkvalitet, heretter

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Snart innspurt for sentrale innkjøpssaker

Snart innspurt for sentrale innkjøpssaker Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 31/2010 Fredag 17. september 1. Snart innspurt for sentrale innkjøpssaker 2. Presiserer

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Steinkjer, TFoU, 7. des 2016 1 Innovative anskaffelser nødvendig når helsehus og velferdsteknologiske løsninger skal anskaffes

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping Hvordan unngå sosial dumping og hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Norges Miljøvernforbund (NMF) Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no 10.02.2017 ref.: 16/2036 - Ny forskriftsbestemmelse

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no November 2012 Høstmøte - RIF Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad www.pacta.no 1 1. Samarbeidet RIF - Pacta 2. Manglende bruk av balanserte standardkontrakter 3. Uavhengig kontroll status og veien

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane 10.02.2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen HMS - utvikling personskader 2010-2013 Beskrivelse Konsekvens -klasse 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger For levering til ref: Side 1 av 7 2 av 7 INNHOLD 1 Oppdraget og administrative bestemmelser... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg Nærings- og Fiskeridepartementet Sendt per epost: postmottak@nfd.dep.no Oslo, den 24.10.2014 Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Regjeringens satsing på infrastruktur

Regjeringens satsing på infrastruktur Regjeringens satsing på infrastruktur Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Arctic Entrepreneur - 17.01.2017 Foto: Heidi Ravnestad, Statens vegvesen Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Kredinor SA Postboks 782 SENTRUM 0106 OSLO Tor Berntsen Deres ref.: Tor Berntsen Vår ref.: 2015/0018-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 27.05.2015 Avvisning

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? BALANSERTE ANSKAFFELSER Behov Konkurransegrunnlag Konkurranse Kontrakt Leveranse Test / Dialog

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Jan Olaf Dukan Advokat Hva motiverer en leverandør? Generelt Tillit til konkurransen Tydelig konkurransegrunnlag Klare tildelingskriterier og tillit til at

Detaljer

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2011 Fredag 14. oktober 1. Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29. oktober 2014 Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1 Innledning Vi viser

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer