Til beboerne i Teisen Vest Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Teisen Vest Borettslag"

Transkript

1 1 Teisen Vest Borettslag Til beboerne i Teisen Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Teisen Vest Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Teisen Vest Borettslag avholdes mandag 6. mai 2013 kl i Rica Helsfyr. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av vedtektene 3-2 (2) B) Forslag om innglassing av balkonger Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Teisen Vest Borettslag Åse Haraldsen /s/ Christer Gangsø /s/ Inger Marie Breivik /s/ Svein Morten Kvernes /s/ Anne-Kathrin Turn /s/

3 3 Teisen Vest Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Åse Haraldsen Agmund Bolts Vei 38 Nestleder Christer Gangsø Agmund Bolts Vei 43 Styremedlem Inger Marie Breivik Agmund Bolts Vei 22 Styremedlem Svein Morten Kvernes Agmund Bolts Vei 36 Styremedlem Anne-Kathrin Turn Agmund Bolts Vei 44 Varamedlem Hicham Barrar Agmund Bolts Vei 41 Varamedlem Khadija Ichoutene Agmund Bolts Vei 47 Varamedlem Ingunn Johannessen Agmund Bolts Vei 41 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Åse Haraldsen Agmund Bolts Vei 38 Varadelegert Svein Morten Kvernes Agmund Bolts Vei 36 Valgkomiteen Valgkomite Hicham Barrar Agmund Bolts Vei 41 Valgkomite Khadija Ichoutene Agmund Bolts Vei 47 Valgkomite Ingunn Johannessen Agmund Bolts Vei 41 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 468 andelsleiligheter.i tillegg kommer 4 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Agmund Bolts Vei Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m². Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , , 62 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 2 ansatte. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2012.

4 4 Teisen Vest Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2012 var totalt kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av parkeringsleie. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak og skyldes i hovedsak lavere kostnader til løpende drift og vedlikehold enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-.

5 5 Teisen Vest Borettslag Kostnadsdiagram kommer fra styret Driftskostnader Andre driftskostnader 14 % Kabel-/tv-anlegg 17 % Energi/fyring 3 % Vaskeri 1 % Personalkost. 14 % Kommunale avgifter 22 % Styrehonorar 3 % Avskrivninger 3 % Forsikringer 8 % Revisjonshonorar 0 % Forretningsfører honorar 3 % Konsulen thon. 1 % Kontigenter 1 % Drift og vedligehold 8 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til løpende drift og vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %.

6 6 Teisen Vest Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 2 lån i Terra. Lånene med lånenummer og lånenummer har 3,70 % rente og er annuitetslån med månedlige forfall som løper fram til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli noen justering av forretningsførerhonoraret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2013 forutsetter en økning av felleskostnadene på 15 % fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Teisen Vest Borettslag Åse Haraldsen /s/ Christer Gangsø /s/ Inger Marie Breivik /s/ Svein Morten Kvernes /s/ Anne-Kathrin Turn /s/

7 7 Teisen Vest Borettslag Til generalforsamlingen i Teisen Vest Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Teisen Vest Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

8 8 Teisen Vest Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Teisen Vest Borettslag per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 8. mars 2013 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

9 9 Teisen Vest Borettslag 75 TEISEN VEST BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

10 10 Teisen Vest Borettslag RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Vaskeri Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER Ekstraordinære kostnader ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

11 11 Teisen Vest Borettslag BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Note Bygninger Tomt Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 468 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

12 12 Teisen Vest Borettslag Oslo, Styret i Teisen Vest Borettslag Åse Haraldsen /s/ Christer Gangsø /s/ Inger Marie Breivik /s/ Svein Morten Kvernes /s/ Anne-Kathrin Turn /s/

13 13 Teisen Vest Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Diverse Framleietillegg Strøm/lys SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Lokaler Diverse SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Annonse i Årsberetningen for Egenandel forsikring, fakturert beboer Rehabiliteringsprisen Salg av nøkler Rettsgebyr/saksomkostninger Alfa Skadedyrkontroll Leie av søppelrom Tomteleie Teisen Vest Garasjeselskapet Salg av utstyr 700 Utleie velferdsrom SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig

14 14 Teisen Vest Borettslag Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret og vaktmestere fått dekket mat og drikke for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS, tilleggstjenester Advokatfirmaet Haavind AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt AS, prosjektledelse Braathen Landskapsentreprenør AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring -586 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM LØPENDE DRIFT/ VEDLIKEHOLD SUM TOTALT DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av

15 15 Teisen Vest Borettslag bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 VASKERI Vaskeri inntekter KOSTNADER VASKERI Elektrisk energi Rep./vedlikehold SUM KOSTNADER VASKERI SUM VASKERI NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Komprimatorbil Skadedyrarbeid Garasjeleie Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Securitas vakthold Kontor- og datarekvisita Trykksaker HMS Modul -656 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Reisekostnader -690 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 16 Teisen Vest Borettslag NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Utbytte fra Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på TERRA lån Renter på TERRA lån Termingebyr på TERRA lån Termingebyr på TERRA lån Renter Oslo kemnerkontor SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet Rehabilitering/tilleggsbebyggelse Tilgang Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.132/bnr.71, Gnr. 138/bnr. 52 og 62. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 REHABILITERING Reinertsen Engeneering, utomhusarbeider detaljprosjekt OBOS Prosjekt, oppmåling OBOS Prosjekt, prosjektledelse Quality Hotel, møter Euroskilt Steinbakken Entreprenør AS, fuktsikring av grunnmur Murmester Nils Berg AS, rehab.vaskeri, inngangsparti borettslaget Braathen Landskapsentreprenør AS Origo Bygg AS, utskifting av lofts- og boddører Buer & Bratfoss, utbedring og maling av sokler blokker SUM NETTO REHABILITERINGSKOSTNADER Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt

17 17 Teisen Vest Borettslag Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING 0 NOTE: 16 LEILIGHETER Lokale nr Tilgang 2003 Leilighet 223 (Teisen Vest Barnehage) SUM LEILIGHETER Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 240, 1160, 1237, samt utleieleilighet i Agm. Boltsvei 24 (nr. 223 Utleie av lokale til barnehagen) NOTE: 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Datautstyr Tilgang Avskrevet tidligere Feiemaskin nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 Gressklipper nr. 2 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 4 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere PC med printer Tilgang Avskrevet tidligere

18 18 Teisen Vest Borettslag Plog til traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sandspreder Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 0 Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sandsilo Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Snøfreser nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vanntank Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år GARASJ Tilgang Avgang GARASJ Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

19 . 19 Teisen Vest Borettslag NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse for tillitsvalgte Andre forskuddsbetalte kostnader: Securitas 1. kvartal SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 19 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Terra Boligkreditt AS TERRA 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70 %, løpetid 26 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Terra Boligkreditt AS - TERRA 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70 %, løpetid 33 år Opprinnelig Tilført Tilført i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige

20 20 Teisen Vest Borettslag felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Leilighetsnr Lån TERRA 2 Første avdrag 30/ Endring i felleskostnader fra 01/ , 1142, 1143, 1146, 1147, , 1151, 1153, 1154, 1161, , 1164, 1165, 1166, 1178, , 1192, 1193, 1195, 1196, , 1223, 1224, 1226, 1227, , 1242, 1243, 1248, 1249, , 1256, 1274, 1275, 1276, , 1281, 2150, 2162, 2165, , 2243, 2275, 2280, 3150, , 3192, 3223, 3243, 3275, , 4165, , 1144, 1145, 1148, 1152, , 1157, 1158, 1159, 1167, , 1170, 1171, 1172, 1173, , 1176, 1177, 1180, 1181, , 1184, 1185, 1186, 1187, , 1190, 1194, 1197, 1198, , 1213, 1214, 1215, 1216, , 1220, 1221, 1225, 1228, , 1231, 1232, 1233, 1234, , 1239, 1240, 1244, 1245, , 1251, 1252, 1253, 1254, , 1259, 1260, 1261, 1262, , 1265, 1266, 1267, 1268, , 1271, 1272, 1273, 1277, , 2142, 2143, 2144, 2145, , 2148, 2149, 2151, 2152, , 2155, 2156, 2157, 2158, , 2161, 2163, 2164, 2166, , 2169, 2170, 2171, 2172, , 2175, 2176, 2177, 2178, , 2181, 2182, 2183, 2184, , 2187, 2188, 2189, 2190, , 2194, 2195, 2196, 2197, , 2200, 2213, 2214, 2215, , 2218, 2219, 2220, 2221, , 2225, 2226, 2227, 2228, , 2231, 2232, 2233, 2234, , 2237, 2238, 2239, 2240, , 2244, 2245, 2246, 2247,

21 21 Teisen Vest Borettslag 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, , 2256, 2257, 2258, 2259, , 2262, 2263, 2264, 2265, , 2268, 2269, 2270, 2271, , 2274, 2276, 2277, 2278, , 3141, 3142, 3143, 3144, , 3147, 3148, 3149, 3151, , 3154, 3155, 3156, 3157, , 3160, 3161, 3163, 3164, , 3168, 3169, 3170, 3171, , 3174, 3175, 3176, 3177, , 3180, 3181, 3182, 3183, , 3186, 3187, 3188, 3189, , 3193, 3194, 3195, 3196, , 3199, 3200, 3213, 3214, , 3217, 3218, 3219, 3220, , 3224, 3225, 3226, 3227, , 3230, 3231, 3232, 3233, , 3236, 3237, 3238, 3239, , 3242, 3244, 3245, 3246, , 3249, 3250, 3251, 3252, , 3255, 3256, 3257, 3258, , 3261, 3262, 3263, 3264, , 3267, 3268, 3269, 3270, , 3273, 3274, 3276, 3277, , 3281, 4141, 4142, 4143, , 4146, 4147, 4148, 4161, , 4166, 4173, 4174, 4175, , 4178, 4179, 4180, 4181, , 4184, 4185, 4186, 4187, , 4190, 4213, 4214, 4215, , 4218, 4219, 4220, 4221, , 4234, 4235, 4236, 4237, , 4240, 4241, 4242, 4244, , 4247, 4248, 4249, 4250, , 4253, 4254, 4255, 4256, , 4259, 4260, 4261, 4264, , 4267, 4268, 4269, 4270, , NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigert innskudd Nedbetalt tidligere SUM BORETTSINNSKUDD

22 22 Teisen Vest Borettslag NOTE: 22 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd lokaler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 23 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 24 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Purregebyr Ikke hevede erstatningsbeløp SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 25 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr og hadde en bokført verdi på kr ,-.

23 23 Teisen Vest Borettslag Forslag til generalforsamlingen A. FORSLAG FRA STYRET OM ENDRING AV VEDTEKTENE 3-2 (2) Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag. Bestemmelsen i borettslagets vedtekter 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier kjøper en ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft av å være andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger: 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Bakgrunn for endring Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse med mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen skal gjelde i Oppal Terrasse Borettslag må den tas inn i vedtektene. Ved skilsmisse og samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag. Det er ikke uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta og bli boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i 3-2 (2). Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil medføre: at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i borettslaget) kan benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i borettslaget, og at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg Styrets innstilling Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene 3-2(2) vedtas. Forslag til vedtak: A) Borettslagets vedtekter 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd : 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres: på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den

24 24 Teisen Vest Borettslag Forslag B : Forslagsstiller: Nana Smith Innglassing av balkonger Verandaene i Agmund Bots vei er i dag ikke rustet til å innglasere verandaene om ønskelig. Beliggenheten til borettslaget gjør at det er mye støy og forurensning fra Ring 3, Tvetenveien og E6. Jeg ønsker derfor at borettslaget innhenter informasjon om hva det vil koste å: 1. Gjøre verandaene rustet for innglasering. 2. Gjøre verandaene rustet for innglasering + kostnaden for å innglasere. 3. Mulighet for individuell finansering av oppgradering + innglasering (kostnaden) 4. Muligheten for felles finansering av oppgradering og innglasering (Kostnaden) 5. Avklare muligheten for finansieringstilskudd fra Statens Veivesen. (Om de dekker dette i nr 3-5 kan dette beløpet inngå i fellespotten for å redusere kostnaden for hele borettslaget). I de øvrige borettslagene på Teisen og Ulven er ordningen slik at borettslaget har en kontrakt med et firma som utfører innglaseringen, men hver andelseier står for kostnaden privat. Dette er selvfølgelig mulig da verandaene er rustet for innglasering. Jeg mener også at det ikke er reelt å stemme over et slikt forslag før vi har et beslutningsgrunnlag dvs kostnaden og hva det vil innebære økonomisk for den enkelte andelseier privat eller finansiering gjennom husleien. Styrets innstilling Det er riktig at Statens Veivesen for tiden undersøker muligheten for innglassing av de østvendte balkongene i nr 3-5, slik de har foreslått som avbøtende tiltak i forbindelse med utvidelsen av Ring 3. Statens Veivesen blir byggherre til et slikt prosjekt og er således ansvarlig for alle nødvendige byggesøknader og kostnader i forbindelse med forprosjektering og gjennomføring av tiltaket. Statens Veivesen har ingen forpliktelser ift. støyreduksjon i Agmund Bolts vei utover de 12 østvendte leilighetene som blir direkte berørt av den planlagte utvidelse av veien. Det er derfor ikke mulig å bruke øremerkede midler i en fellespott for hele borettslaget. Styret ønsker å avvente en videre behandling av saken til en eventuell innglassing av balkongene i Agmund Bolts vei 3-5 er avsluttet i Statens Veivesens regi, av følgende årsaker: -- Faktiske kostnader for et allerede gjennomført tiltak gir borettslaget et bedre beslutningsgrunnlag enn antatte kostnader basert på forprosjektering. -- Borettslaget ønsker ikke å forsinke byggeprosessen med innglassingen av de foreslåtte balkongene i nr 3-5, der Statens Veivesen har påtatt seg byggherreansvar ift. kostnader og søknadsprosessen. En innglassing av balkonger krever en søknad om fasadeendring, som Statens Veivesen ville fremmet i dette tilfelle men som borettslaget måtte ta ansvar for dersom man slår sammen balkongprosjektene i ett. Dermed kan innglassingen av nr 3-5 bli forsinket til etter at utbyggingen av Ring 3 har påbegynt, med alle ulemper dette

25 25 Teisen Vest Borettslag medfører. I verste fall kan de østvendte og støyutsatte balkongene i nr 3-5 risikere å ende opp helt uten innglassing, dersom en søknad om fasadeendring for hele borettslaget blir avslått av estetiske grunner. Dette til tross for at de berørte leilighetene i nr 3-5 opprinnelig hadde krav på støyreduserende tiltak fra Statens Veivesen. -- Forslaget om å samkjøre Statens Veivesens balkongprosjekt med et større prosjekt for hele borettslaget kan føre til at både byggherreansvar og kostnader for nr 3-5 kan bli delvis veltet over på oss. Det er naturlig at borettslaget vil være interessert i å se på muligheten for innglassing av alle balkongene når det viser seg at et tilsvarende prosjekt i regi av Statens Veivesen blir vellykket. Det er imidlertid usannsynlig at Veivesenets prosjekt blir avsluttet tidsnok for at styret allerede til neste års generalforsamling sitter med all den informasjonen som forslagsstiller ønsker og som er nødvendig for kunne stemme over en balkonginnglassing. Styret ønsker derfor ikke å forplikte seg til et eget forprosjekt på nåværende tidspunkt, og anbefaler at forslaget ikke tas til følge.

26 26 Teisen Vest Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder foreslås: Navn: Åse Haraldsen Adresse Agmund Boltsvei 38 B. Styremedlemmer som ikke er på valg: Navn: Christer Gangsø Navn: Anne Kathrin Turn Adresse: Agmund Boltsvei 43. Adresse: Agmund Boltsvei Som styremedlemmer foreslås: Navn: Svein Morten Kvernes Adresse: Agmund Boltsvei 36 Navn: Inger Marie Breivik Adresse Agmund Boltsvei C. Som varamedlemmer foreslås: 1. Navn: Ingunn Johannessen Adresse Agmund Boltsvei Navn: Hicham Barrar Adresse Agmund Boltsvei Navn: Khadija Ichoutene Adresse Agmund Boltsvei Navn: Pia Ribsskog Adresse Agmund Boltsvei D. Som valgkomité foreslås: Navn: Khadija Ichoutene. Adresse Agmund Boltsvei Navn: Hicham Barrar Navn: Ingunn Johannessen Adresse Agmund Boltsvei 41 Adresse Agmund Boltsvei E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Åse Haraldsen Adresse Agmund Boltsvei Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Christer Gangsø Adresse Agmund Boltsvei Dato I valgkomiteen for Teisen Vest Borettslag Khadija Ichoutene /s/ Hicham Barrar /s/ Ingunn Johannessen /s/

27 27 Teisen Vest Borettslag Orientering om borettslagets drift. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 11 styremøter. Styrevakter er avholdt annenhver tirsdag klokken i styrerommet. For øvrig foregår mye av styrets arbeid utenom møtene via e-post og telefon. Informasjon til beboerne Styret ønsker en god kommunikasjon med beboerne. Teisen Vest har en egen hjemmeside, se Her vil nåværende og fremtidige beboere finne det meste av relevant beboerinformasjon og aktuelle nyheter. Borettslaget er nå også på Facebook. Viktig informasjon blir i tillegg kunngjort fortløpende gjennom informasjonsskriv i oppgangene. Utenom styrevaktene er styret tilgjengelig på epost og forsøker å besvare henvendelser innen én uke. Vaktmestertjenesten Styret vil fremheve det gode samarbeidet med vaktmester Per Hasle og Erik Holm og er godt fornøyd med arbeidet de utfører for borettslaget. Dugnad og komprimatorbil Som i tidligere år har det blitt bestilt komprimatorbil to ganger i 2012, i henholdsvis april og oktober. Vi oppfordrer våre beboere til å benytte denne muligheten for å bli kvitt avfall, og minner om at det ikke er tillatt å etterlate søppel og eiendeler i fellesområdene i borettslaget. Styret har også ifjor mottatt klager på forlatt søppel på borettslagets fellesareal, som blir stående igjen selv om komprimatorbilen kommer jevnlig. Fellesdugnaden den 8.mai 2012 ble derfor benyttet til et felles krafttak for å tømme fellesarealer i loft og kjeller for hensatt skrot som har hopet seg opp i løpet av årene. Styret vil igjen takke alle oppmøtte for en kjempeinnsats. Vi håper at suksessen og resultatet av fjorårets dugnad gir mersmak på å gå sammen om tunge bærejobber, slik at også fellesarealene i oppgangene blir tømt jevnlig når komprimatorbilen kommer i tiden fremover. Rehabiliteringsprisen Borettslaget ble i 2012 hedret med OBOS sin rehabiliteringspris for sin vellykkede rehabilitering av uteomhusmiljøet. Premien ble investert i en kakefest for beboere, som gikk av stabelen den Nærmiljø og byggesaker Borettslaget er representert i en ressursgruppe for Teisen-Ulven-Fjellhus-området, som jobber for at kommunale/nasjonale planer og prioriteringer skal ta hensyn til de miljømessige utfordringene i vårt nærområde. Representanter fra styret har deltatt på flere møter siden forrige generalforsamling. Borettslaget er årlig medarrangeur av Parkfesten i Youngslunden. Styret forsøker dessuten å verne borettslagets interesser i forhold til planlagte byggeprosjekter rundt oss. Per dags dato er Teisen Vest berørt av tre åpne plan- og byggesaker: Nikolai-menigheten: Styret påklaget i høst 2011 Plan- og Bygningsetatens avgjørelse om å gi rammetillatelse til en ombygging av forsamlingshuset til Nikolai-menigheten til et kirkebygg. Fylkesmannen fattet den dessverre vedtak om at borettslagets klage ikke skulle tas til følge. Per dags dato har ikke byggearbeidene begynt. Styret

28 28 Teisen Vest Borettslag kommer imidlertid til å følge utviklingen nøye, for å minimere ulempene for beboerne våre. Timms reperbane: Det har ikke vært noen utvikling i plansaken for nabotomten Timms reperbane. Plan- og Bygningsetaten har den sendt ut et varselbrev til forslagsstiller AF-gruppen om at plansaken avsluttes dersom forslagsstiller ikke leverer verken revidert planforslag eller beskjed om videre fremdrift. Forslagsstiller har imidlertid vist til at avklaringen av adkomstforholdene (dvs. en mulig omlegging av veiene) har ført til forsinkelser. Plan- og Bygningsetaten har vist forståelse for dette og holder saken åpen. Vålerenga stadion: Et revidert planforslag for nye Vålerenga stadion, som ikke inneholdt noen forbedringer ift. det opprinnelige planforslaget, ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar Styret har sendt en ny negativ uttalelse på vegne av borettslaget. Parkering Som mange av de beboerne som disponerer bil har erfart, er det en krevende parkeringssituasjon i borettslaget. Etterspørselen etter parkering er dessverre langt større enn det borettslaget kan tilby. Borettslaget ble bygd i en annen tid der behovet for parkering ikke fantes i samme grad. I tillegg har i dag mange leiligheter flere biler per familie. Det er fastsatt regler om at det kun er beboere som disponerer bil og som bruker sin plass regelmessig som kan leie parkeringsplass av borettslaget. Styret forvalter etter vårt beste skjønn de plassene som borettslaget disponerer. Selv om vi er innforstått med at noen i enkelt tilfeller kan oppfatte reglene som firkantet, har vi tro på at forutberegnlighet og likebehandling ut fra de reglene som er fastsatt tross alt vil bety rettferdighet for fellesskapet. Styret har en serviceavtale med Smart Security om parkeringskontroll i borettslaget. Ekstraordinær generalforsamling Den 26. november 2012 ble det nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling grunnet utskiftning i styret. Inger Marie Breivik ble valgt inn i styret etter Christer Otnes som så seg nødt til å trekke seg fra sitt verv. Julegrantenning Første søndag i advent arrangerte borettslaget en vellykket julegrantenning. Brynkorpset sang og spilte, og det ble delt ut gløgg, og godteposer til de minste. Bomiljø Alle tiltak som er gjennomført er ment å virke til det beste for bomiljøet. Forholdet mellom beboerne er stort sett bra, bortsett fra enkeltstående tilfeller med blant annet nattebråk og banking og boring til tider hvor slikt ikke er tillatt. Det store flertall viser hensyn og følger husordensreglene. Ved gjentatte brudd på husordensreglene ønsker styret å få skriftlig melding om dette. Styret minner om at man må benytte neste søppelinnkast dersom det er fullt på en søppelstasjon. Forlatt søppel tiltrekker seg skadedyr samtidig som det er uhygienisk og lite trivelig. Styret minner om at søppelet skal kildesorteres. Les mer om dette på Det har også vært flere klager på forlatt søppel på borettslagets fellesareal. Dette er både utrivelig og brannfarlig. Vi henstiller våre beboere til å benytte sine boder eller kaste avfallet på en miljøstasjon. Se også punktet over om dugnad og komprimatorbil. Det er ikke tillatt å oppbevare personlige eiendeler i trappeoppganger, som for eksempel sko, skostativ og lignende. Trappeoppganger er rømningsveier i tilfelle brann.

29 29 Teisen Vest Borettslag Serviceavtaler Med Låsmester1 for låssystem på inngangsdører. Med Smart Security for parkeringskontroll Med Securitas for vakthold. Med ØkoRent for renhold. Andelseiers eget ansvar Som det fremgår av regnskapet, noter og årsberetning er styret ansvarlig for og organiserer et ganske omfattende vedlikehold av borettslagets felles bygningsmasse og tekniske installasjoner. Det hviler imidlertid også på hver enkelt andelseier i borettslaget et stort ansvar for å holde egen leilighet og vår felles eiendom i god stand. Innvendig må enhver beboer regelmessig sørge for å rense sluk på bad. Påfyllingsslanger og avløpsslanger til oppvaskmaskiner og vaskemaskiner må kontrolleres og eventuelt skiftes. De fleste leverandører anbefaler å skifte påfyllings- og avløpsslanger etter 10 år, dersom slangene er av gummi. Styret minner om at alle leilighetene har lufteventiler. Det er anbefalt å holde alle ventilene åpne for å hindre mugg og fuktighet i leiligheten. Styret Styret har kontor i Agmund Bolts vei 10 med kontortid annenhver tirsdag, i partallsuker mellom kl og kl Styrerommet har telefon med telefonsvarer og e-post Skriftlige beskjeder kan legges i styrets postkasse ved vaskeriet. Borettslaget har egen hjemmeside Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste: Vaktmester Per Hasle og Erik Holm ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Agmund Bolts vei 22 og er åpent hverdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon , hvor det er installert telefonsvarer som tar imot beskjeder, eller e-post Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Vektertjeneste: Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, ta kontakt på telefon Parkering: Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret på e-post Det er kun beboere som disponerer bil som har rett til å leie plass. Borettslaget har avtale med Smart Security om parkeringskontroll. Ring ved behov for assistanse.

30 30 Teisen Vest Borettslag Nøkler og skilt: Nøkler kan kjøpes kontakt hos styret. Skilt til ringeklokke og postkasse må hver enkelt selv bestille. Målene er som følger: Ringeklokke: 5,3 x 1,2 cm Postkasse: 7,0 x 5,0 cm Vaskeri: Fellesvaskeriet er i Agmund Bolts vei 14 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Nøkkelkort fås kjøpt kontant hos vaktmester. Renhold: Borettslaget har avtale med Øko-rent om vask av trappeoppganger/fellesarealer en gang pr. uke. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer