Til beboerne i Teisen Vest Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Teisen Vest Borettslag"

Transkript

1 1 Teisen Vest Borettslag Til beboerne i Teisen Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Teisen Vest Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Teisen Vest Borettslag avholdes mandag 6. mai 2013 kl i Rica Helsfyr. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av vedtektene 3-2 (2) B) Forslag om innglassing av balkonger Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Teisen Vest Borettslag Åse Haraldsen /s/ Christer Gangsø /s/ Inger Marie Breivik /s/ Svein Morten Kvernes /s/ Anne-Kathrin Turn /s/

3 3 Teisen Vest Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Åse Haraldsen Agmund Bolts Vei 38 Nestleder Christer Gangsø Agmund Bolts Vei 43 Styremedlem Inger Marie Breivik Agmund Bolts Vei 22 Styremedlem Svein Morten Kvernes Agmund Bolts Vei 36 Styremedlem Anne-Kathrin Turn Agmund Bolts Vei 44 Varamedlem Hicham Barrar Agmund Bolts Vei 41 Varamedlem Khadija Ichoutene Agmund Bolts Vei 47 Varamedlem Ingunn Johannessen Agmund Bolts Vei 41 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Åse Haraldsen Agmund Bolts Vei 38 Varadelegert Svein Morten Kvernes Agmund Bolts Vei 36 Valgkomiteen Valgkomite Hicham Barrar Agmund Bolts Vei 41 Valgkomite Khadija Ichoutene Agmund Bolts Vei 47 Valgkomite Ingunn Johannessen Agmund Bolts Vei 41 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 468 andelsleiligheter.i tillegg kommer 4 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Agmund Bolts Vei Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m². Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , , 62 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 2 ansatte. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2012.

4 4 Teisen Vest Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2012 var totalt kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av parkeringsleie. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak og skyldes i hovedsak lavere kostnader til løpende drift og vedlikehold enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-.

5 5 Teisen Vest Borettslag Kostnadsdiagram kommer fra styret Driftskostnader Andre driftskostnader 14 % Kabel-/tv-anlegg 17 % Energi/fyring 3 % Vaskeri 1 % Personalkost. 14 % Kommunale avgifter 22 % Styrehonorar 3 % Avskrivninger 3 % Forsikringer 8 % Revisjonshonorar 0 % Forretningsfører honorar 3 % Konsulen thon. 1 % Kontigenter 1 % Drift og vedligehold 8 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til løpende drift og vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %.

6 6 Teisen Vest Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 2 lån i Terra. Lånene med lånenummer og lånenummer har 3,70 % rente og er annuitetslån med månedlige forfall som løper fram til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli noen justering av forretningsførerhonoraret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2013 forutsetter en økning av felleskostnadene på 15 % fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Teisen Vest Borettslag Åse Haraldsen /s/ Christer Gangsø /s/ Inger Marie Breivik /s/ Svein Morten Kvernes /s/ Anne-Kathrin Turn /s/

7 7 Teisen Vest Borettslag Til generalforsamlingen i Teisen Vest Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Teisen Vest Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

8 8 Teisen Vest Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Teisen Vest Borettslag per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 8. mars 2013 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

9 9 Teisen Vest Borettslag 75 TEISEN VEST BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

10 10 Teisen Vest Borettslag RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Vaskeri Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER Ekstraordinære kostnader ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

11 11 Teisen Vest Borettslag BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Note Bygninger Tomt Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 468 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

12 12 Teisen Vest Borettslag Oslo, Styret i Teisen Vest Borettslag Åse Haraldsen /s/ Christer Gangsø /s/ Inger Marie Breivik /s/ Svein Morten Kvernes /s/ Anne-Kathrin Turn /s/

13 13 Teisen Vest Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Diverse Framleietillegg Strøm/lys SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Lokaler Diverse SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Annonse i Årsberetningen for Egenandel forsikring, fakturert beboer Rehabiliteringsprisen Salg av nøkler Rettsgebyr/saksomkostninger Alfa Skadedyrkontroll Leie av søppelrom Tomteleie Teisen Vest Garasjeselskapet Salg av utstyr 700 Utleie velferdsrom SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig

14 14 Teisen Vest Borettslag Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret og vaktmestere fått dekket mat og drikke for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS, tilleggstjenester Advokatfirmaet Haavind AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt AS, prosjektledelse Braathen Landskapsentreprenør AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring -586 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM LØPENDE DRIFT/ VEDLIKEHOLD SUM TOTALT DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av

15 15 Teisen Vest Borettslag bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 VASKERI Vaskeri inntekter KOSTNADER VASKERI Elektrisk energi Rep./vedlikehold SUM KOSTNADER VASKERI SUM VASKERI NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Komprimatorbil Skadedyrarbeid Garasjeleie Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Securitas vakthold Kontor- og datarekvisita Trykksaker HMS Modul -656 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Reisekostnader -690 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 16 Teisen Vest Borettslag NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Utbytte fra Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på TERRA lån Renter på TERRA lån Termingebyr på TERRA lån Termingebyr på TERRA lån Renter Oslo kemnerkontor SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet Rehabilitering/tilleggsbebyggelse Tilgang Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.132/bnr.71, Gnr. 138/bnr. 52 og 62. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 REHABILITERING Reinertsen Engeneering, utomhusarbeider detaljprosjekt OBOS Prosjekt, oppmåling OBOS Prosjekt, prosjektledelse Quality Hotel, møter Euroskilt Steinbakken Entreprenør AS, fuktsikring av grunnmur Murmester Nils Berg AS, rehab.vaskeri, inngangsparti borettslaget Braathen Landskapsentreprenør AS Origo Bygg AS, utskifting av lofts- og boddører Buer & Bratfoss, utbedring og maling av sokler blokker SUM NETTO REHABILITERINGSKOSTNADER Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt

17 17 Teisen Vest Borettslag Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING 0 NOTE: 16 LEILIGHETER Lokale nr Tilgang 2003 Leilighet 223 (Teisen Vest Barnehage) SUM LEILIGHETER Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 240, 1160, 1237, samt utleieleilighet i Agm. Boltsvei 24 (nr. 223 Utleie av lokale til barnehagen) NOTE: 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Datautstyr Tilgang Avskrevet tidligere Feiemaskin nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 Gressklipper nr. 2 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 4 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere PC med printer Tilgang Avskrevet tidligere

18 18 Teisen Vest Borettslag Plog til traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sandspreder Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 0 Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sandsilo Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Snøfreser nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vanntank Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år GARASJ Tilgang Avgang GARASJ Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

19 . 19 Teisen Vest Borettslag NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse for tillitsvalgte Andre forskuddsbetalte kostnader: Securitas 1. kvartal SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 19 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Terra Boligkreditt AS TERRA 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70 %, løpetid 26 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Terra Boligkreditt AS - TERRA 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70 %, løpetid 33 år Opprinnelig Tilført Tilført i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige

20 20 Teisen Vest Borettslag felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Leilighetsnr Lån TERRA 2 Første avdrag 30/ Endring i felleskostnader fra 01/ , 1142, 1143, 1146, 1147, , 1151, 1153, 1154, 1161, , 1164, 1165, 1166, 1178, , 1192, 1193, 1195, 1196, , 1223, 1224, 1226, 1227, , 1242, 1243, 1248, 1249, , 1256, 1274, 1275, 1276, , 1281, 2150, 2162, 2165, , 2243, 2275, 2280, 3150, , 3192, 3223, 3243, 3275, , 4165, , 1144, 1145, 1148, 1152, , 1157, 1158, 1159, 1167, , 1170, 1171, 1172, 1173, , 1176, 1177, 1180, 1181, , 1184, 1185, 1186, 1187, , 1190, 1194, 1197, 1198, , 1213, 1214, 1215, 1216, , 1220, 1221, 1225, 1228, , 1231, 1232, 1233, 1234, , 1239, 1240, 1244, 1245, , 1251, 1252, 1253, 1254, , 1259, 1260, 1261, 1262, , 1265, 1266, 1267, 1268, , 1271, 1272, 1273, 1277, , 2142, 2143, 2144, 2145, , 2148, 2149, 2151, 2152, , 2155, 2156, 2157, 2158, , 2161, 2163, 2164, 2166, , 2169, 2170, 2171, 2172, , 2175, 2176, 2177, 2178, , 2181, 2182, 2183, 2184, , 2187, 2188, 2189, 2190, , 2194, 2195, 2196, 2197, , 2200, 2213, 2214, 2215, , 2218, 2219, 2220, 2221, , 2225, 2226, 2227, 2228, , 2231, 2232, 2233, 2234, , 2237, 2238, 2239, 2240, , 2244, 2245, 2246, 2247,

21 21 Teisen Vest Borettslag 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, , 2256, 2257, 2258, 2259, , 2262, 2263, 2264, 2265, , 2268, 2269, 2270, 2271, , 2274, 2276, 2277, 2278, , 3141, 3142, 3143, 3144, , 3147, 3148, 3149, 3151, , 3154, 3155, 3156, 3157, , 3160, 3161, 3163, 3164, , 3168, 3169, 3170, 3171, , 3174, 3175, 3176, 3177, , 3180, 3181, 3182, 3183, , 3186, 3187, 3188, 3189, , 3193, 3194, 3195, 3196, , 3199, 3200, 3213, 3214, , 3217, 3218, 3219, 3220, , 3224, 3225, 3226, 3227, , 3230, 3231, 3232, 3233, , 3236, 3237, 3238, 3239, , 3242, 3244, 3245, 3246, , 3249, 3250, 3251, 3252, , 3255, 3256, 3257, 3258, , 3261, 3262, 3263, 3264, , 3267, 3268, 3269, 3270, , 3273, 3274, 3276, 3277, , 3281, 4141, 4142, 4143, , 4146, 4147, 4148, 4161, , 4166, 4173, 4174, 4175, , 4178, 4179, 4180, 4181, , 4184, 4185, 4186, 4187, , 4190, 4213, 4214, 4215, , 4218, 4219, 4220, 4221, , 4234, 4235, 4236, 4237, , 4240, 4241, 4242, 4244, , 4247, 4248, 4249, 4250, , 4253, 4254, 4255, 4256, , 4259, 4260, 4261, 4264, , 4267, 4268, 4269, 4270, , NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigert innskudd Nedbetalt tidligere SUM BORETTSINNSKUDD

22 22 Teisen Vest Borettslag NOTE: 22 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd lokaler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 23 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 24 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Purregebyr Ikke hevede erstatningsbeløp SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 25 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr og hadde en bokført verdi på kr ,-.

23 23 Teisen Vest Borettslag Forslag til generalforsamlingen A. FORSLAG FRA STYRET OM ENDRING AV VEDTEKTENE 3-2 (2) Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag. Bestemmelsen i borettslagets vedtekter 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier kjøper en ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft av å være andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger: 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Bakgrunn for endring Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse med mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen skal gjelde i Oppal Terrasse Borettslag må den tas inn i vedtektene. Ved skilsmisse og samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag. Det er ikke uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta og bli boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i 3-2 (2). Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil medføre: at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i borettslaget) kan benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i borettslaget, og at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg Styrets innstilling Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene 3-2(2) vedtas. Forslag til vedtak: A) Borettslagets vedtekter 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd : 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres: på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den

24 24 Teisen Vest Borettslag Forslag B : Forslagsstiller: Nana Smith Innglassing av balkonger Verandaene i Agmund Bots vei er i dag ikke rustet til å innglasere verandaene om ønskelig. Beliggenheten til borettslaget gjør at det er mye støy og forurensning fra Ring 3, Tvetenveien og E6. Jeg ønsker derfor at borettslaget innhenter informasjon om hva det vil koste å: 1. Gjøre verandaene rustet for innglasering. 2. Gjøre verandaene rustet for innglasering + kostnaden for å innglasere. 3. Mulighet for individuell finansering av oppgradering + innglasering (kostnaden) 4. Muligheten for felles finansering av oppgradering og innglasering (Kostnaden) 5. Avklare muligheten for finansieringstilskudd fra Statens Veivesen. (Om de dekker dette i nr 3-5 kan dette beløpet inngå i fellespotten for å redusere kostnaden for hele borettslaget). I de øvrige borettslagene på Teisen og Ulven er ordningen slik at borettslaget har en kontrakt med et firma som utfører innglaseringen, men hver andelseier står for kostnaden privat. Dette er selvfølgelig mulig da verandaene er rustet for innglasering. Jeg mener også at det ikke er reelt å stemme over et slikt forslag før vi har et beslutningsgrunnlag dvs kostnaden og hva det vil innebære økonomisk for den enkelte andelseier privat eller finansiering gjennom husleien. Styrets innstilling Det er riktig at Statens Veivesen for tiden undersøker muligheten for innglassing av de østvendte balkongene i nr 3-5, slik de har foreslått som avbøtende tiltak i forbindelse med utvidelsen av Ring 3. Statens Veivesen blir byggherre til et slikt prosjekt og er således ansvarlig for alle nødvendige byggesøknader og kostnader i forbindelse med forprosjektering og gjennomføring av tiltaket. Statens Veivesen har ingen forpliktelser ift. støyreduksjon i Agmund Bolts vei utover de 12 østvendte leilighetene som blir direkte berørt av den planlagte utvidelse av veien. Det er derfor ikke mulig å bruke øremerkede midler i en fellespott for hele borettslaget. Styret ønsker å avvente en videre behandling av saken til en eventuell innglassing av balkongene i Agmund Bolts vei 3-5 er avsluttet i Statens Veivesens regi, av følgende årsaker: -- Faktiske kostnader for et allerede gjennomført tiltak gir borettslaget et bedre beslutningsgrunnlag enn antatte kostnader basert på forprosjektering. -- Borettslaget ønsker ikke å forsinke byggeprosessen med innglassingen av de foreslåtte balkongene i nr 3-5, der Statens Veivesen har påtatt seg byggherreansvar ift. kostnader og søknadsprosessen. En innglassing av balkonger krever en søknad om fasadeendring, som Statens Veivesen ville fremmet i dette tilfelle men som borettslaget måtte ta ansvar for dersom man slår sammen balkongprosjektene i ett. Dermed kan innglassingen av nr 3-5 bli forsinket til etter at utbyggingen av Ring 3 har påbegynt, med alle ulemper dette

25 25 Teisen Vest Borettslag medfører. I verste fall kan de østvendte og støyutsatte balkongene i nr 3-5 risikere å ende opp helt uten innglassing, dersom en søknad om fasadeendring for hele borettslaget blir avslått av estetiske grunner. Dette til tross for at de berørte leilighetene i nr 3-5 opprinnelig hadde krav på støyreduserende tiltak fra Statens Veivesen. -- Forslaget om å samkjøre Statens Veivesens balkongprosjekt med et større prosjekt for hele borettslaget kan føre til at både byggherreansvar og kostnader for nr 3-5 kan bli delvis veltet over på oss. Det er naturlig at borettslaget vil være interessert i å se på muligheten for innglassing av alle balkongene når det viser seg at et tilsvarende prosjekt i regi av Statens Veivesen blir vellykket. Det er imidlertid usannsynlig at Veivesenets prosjekt blir avsluttet tidsnok for at styret allerede til neste års generalforsamling sitter med all den informasjonen som forslagsstiller ønsker og som er nødvendig for kunne stemme over en balkonginnglassing. Styret ønsker derfor ikke å forplikte seg til et eget forprosjekt på nåværende tidspunkt, og anbefaler at forslaget ikke tas til følge.

26 26 Teisen Vest Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder foreslås: Navn: Åse Haraldsen Adresse Agmund Boltsvei 38 B. Styremedlemmer som ikke er på valg: Navn: Christer Gangsø Navn: Anne Kathrin Turn Adresse: Agmund Boltsvei 43. Adresse: Agmund Boltsvei Som styremedlemmer foreslås: Navn: Svein Morten Kvernes Adresse: Agmund Boltsvei 36 Navn: Inger Marie Breivik Adresse Agmund Boltsvei C. Som varamedlemmer foreslås: 1. Navn: Ingunn Johannessen Adresse Agmund Boltsvei Navn: Hicham Barrar Adresse Agmund Boltsvei Navn: Khadija Ichoutene Adresse Agmund Boltsvei Navn: Pia Ribsskog Adresse Agmund Boltsvei D. Som valgkomité foreslås: Navn: Khadija Ichoutene. Adresse Agmund Boltsvei Navn: Hicham Barrar Navn: Ingunn Johannessen Adresse Agmund Boltsvei 41 Adresse Agmund Boltsvei E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Åse Haraldsen Adresse Agmund Boltsvei Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Christer Gangsø Adresse Agmund Boltsvei Dato I valgkomiteen for Teisen Vest Borettslag Khadija Ichoutene /s/ Hicham Barrar /s/ Ingunn Johannessen /s/

27 27 Teisen Vest Borettslag Orientering om borettslagets drift. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 11 styremøter. Styrevakter er avholdt annenhver tirsdag klokken i styrerommet. For øvrig foregår mye av styrets arbeid utenom møtene via e-post og telefon. Informasjon til beboerne Styret ønsker en god kommunikasjon med beboerne. Teisen Vest har en egen hjemmeside, se Her vil nåværende og fremtidige beboere finne det meste av relevant beboerinformasjon og aktuelle nyheter. Borettslaget er nå også på Facebook. Viktig informasjon blir i tillegg kunngjort fortløpende gjennom informasjonsskriv i oppgangene. Utenom styrevaktene er styret tilgjengelig på epost og forsøker å besvare henvendelser innen én uke. Vaktmestertjenesten Styret vil fremheve det gode samarbeidet med vaktmester Per Hasle og Erik Holm og er godt fornøyd med arbeidet de utfører for borettslaget. Dugnad og komprimatorbil Som i tidligere år har det blitt bestilt komprimatorbil to ganger i 2012, i henholdsvis april og oktober. Vi oppfordrer våre beboere til å benytte denne muligheten for å bli kvitt avfall, og minner om at det ikke er tillatt å etterlate søppel og eiendeler i fellesområdene i borettslaget. Styret har også ifjor mottatt klager på forlatt søppel på borettslagets fellesareal, som blir stående igjen selv om komprimatorbilen kommer jevnlig. Fellesdugnaden den 8.mai 2012 ble derfor benyttet til et felles krafttak for å tømme fellesarealer i loft og kjeller for hensatt skrot som har hopet seg opp i løpet av årene. Styret vil igjen takke alle oppmøtte for en kjempeinnsats. Vi håper at suksessen og resultatet av fjorårets dugnad gir mersmak på å gå sammen om tunge bærejobber, slik at også fellesarealene i oppgangene blir tømt jevnlig når komprimatorbilen kommer i tiden fremover. Rehabiliteringsprisen Borettslaget ble i 2012 hedret med OBOS sin rehabiliteringspris for sin vellykkede rehabilitering av uteomhusmiljøet. Premien ble investert i en kakefest for beboere, som gikk av stabelen den Nærmiljø og byggesaker Borettslaget er representert i en ressursgruppe for Teisen-Ulven-Fjellhus-området, som jobber for at kommunale/nasjonale planer og prioriteringer skal ta hensyn til de miljømessige utfordringene i vårt nærområde. Representanter fra styret har deltatt på flere møter siden forrige generalforsamling. Borettslaget er årlig medarrangeur av Parkfesten i Youngslunden. Styret forsøker dessuten å verne borettslagets interesser i forhold til planlagte byggeprosjekter rundt oss. Per dags dato er Teisen Vest berørt av tre åpne plan- og byggesaker: Nikolai-menigheten: Styret påklaget i høst 2011 Plan- og Bygningsetatens avgjørelse om å gi rammetillatelse til en ombygging av forsamlingshuset til Nikolai-menigheten til et kirkebygg. Fylkesmannen fattet den dessverre vedtak om at borettslagets klage ikke skulle tas til følge. Per dags dato har ikke byggearbeidene begynt. Styret

28 28 Teisen Vest Borettslag kommer imidlertid til å følge utviklingen nøye, for å minimere ulempene for beboerne våre. Timms reperbane: Det har ikke vært noen utvikling i plansaken for nabotomten Timms reperbane. Plan- og Bygningsetaten har den sendt ut et varselbrev til forslagsstiller AF-gruppen om at plansaken avsluttes dersom forslagsstiller ikke leverer verken revidert planforslag eller beskjed om videre fremdrift. Forslagsstiller har imidlertid vist til at avklaringen av adkomstforholdene (dvs. en mulig omlegging av veiene) har ført til forsinkelser. Plan- og Bygningsetaten har vist forståelse for dette og holder saken åpen. Vålerenga stadion: Et revidert planforslag for nye Vålerenga stadion, som ikke inneholdt noen forbedringer ift. det opprinnelige planforslaget, ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar Styret har sendt en ny negativ uttalelse på vegne av borettslaget. Parkering Som mange av de beboerne som disponerer bil har erfart, er det en krevende parkeringssituasjon i borettslaget. Etterspørselen etter parkering er dessverre langt større enn det borettslaget kan tilby. Borettslaget ble bygd i en annen tid der behovet for parkering ikke fantes i samme grad. I tillegg har i dag mange leiligheter flere biler per familie. Det er fastsatt regler om at det kun er beboere som disponerer bil og som bruker sin plass regelmessig som kan leie parkeringsplass av borettslaget. Styret forvalter etter vårt beste skjønn de plassene som borettslaget disponerer. Selv om vi er innforstått med at noen i enkelt tilfeller kan oppfatte reglene som firkantet, har vi tro på at forutberegnlighet og likebehandling ut fra de reglene som er fastsatt tross alt vil bety rettferdighet for fellesskapet. Styret har en serviceavtale med Smart Security om parkeringskontroll i borettslaget. Ekstraordinær generalforsamling Den 26. november 2012 ble det nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling grunnet utskiftning i styret. Inger Marie Breivik ble valgt inn i styret etter Christer Otnes som så seg nødt til å trekke seg fra sitt verv. Julegrantenning Første søndag i advent arrangerte borettslaget en vellykket julegrantenning. Brynkorpset sang og spilte, og det ble delt ut gløgg, og godteposer til de minste. Bomiljø Alle tiltak som er gjennomført er ment å virke til det beste for bomiljøet. Forholdet mellom beboerne er stort sett bra, bortsett fra enkeltstående tilfeller med blant annet nattebråk og banking og boring til tider hvor slikt ikke er tillatt. Det store flertall viser hensyn og følger husordensreglene. Ved gjentatte brudd på husordensreglene ønsker styret å få skriftlig melding om dette. Styret minner om at man må benytte neste søppelinnkast dersom det er fullt på en søppelstasjon. Forlatt søppel tiltrekker seg skadedyr samtidig som det er uhygienisk og lite trivelig. Styret minner om at søppelet skal kildesorteres. Les mer om dette på Det har også vært flere klager på forlatt søppel på borettslagets fellesareal. Dette er både utrivelig og brannfarlig. Vi henstiller våre beboere til å benytte sine boder eller kaste avfallet på en miljøstasjon. Se også punktet over om dugnad og komprimatorbil. Det er ikke tillatt å oppbevare personlige eiendeler i trappeoppganger, som for eksempel sko, skostativ og lignende. Trappeoppganger er rømningsveier i tilfelle brann.

29 29 Teisen Vest Borettslag Serviceavtaler Med Låsmester1 for låssystem på inngangsdører. Med Smart Security for parkeringskontroll Med Securitas for vakthold. Med ØkoRent for renhold. Andelseiers eget ansvar Som det fremgår av regnskapet, noter og årsberetning er styret ansvarlig for og organiserer et ganske omfattende vedlikehold av borettslagets felles bygningsmasse og tekniske installasjoner. Det hviler imidlertid også på hver enkelt andelseier i borettslaget et stort ansvar for å holde egen leilighet og vår felles eiendom i god stand. Innvendig må enhver beboer regelmessig sørge for å rense sluk på bad. Påfyllingsslanger og avløpsslanger til oppvaskmaskiner og vaskemaskiner må kontrolleres og eventuelt skiftes. De fleste leverandører anbefaler å skifte påfyllings- og avløpsslanger etter 10 år, dersom slangene er av gummi. Styret minner om at alle leilighetene har lufteventiler. Det er anbefalt å holde alle ventilene åpne for å hindre mugg og fuktighet i leiligheten. Styret Styret har kontor i Agmund Bolts vei 10 med kontortid annenhver tirsdag, i partallsuker mellom kl og kl Styrerommet har telefon med telefonsvarer og e-post Skriftlige beskjeder kan legges i styrets postkasse ved vaskeriet. Borettslaget har egen hjemmeside Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste: Vaktmester Per Hasle og Erik Holm ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Agmund Bolts vei 22 og er åpent hverdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon , hvor det er installert telefonsvarer som tar imot beskjeder, eller e-post Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Vektertjeneste: Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, ta kontakt på telefon Parkering: Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret på e-post Det er kun beboere som disponerer bil som har rett til å leie plass. Borettslaget har avtale med Smart Security om parkeringskontroll. Ring ved behov for assistanse.

30 30 Teisen Vest Borettslag Nøkler og skilt: Nøkler kan kjøpes kontakt hos styret. Skilt til ringeklokke og postkasse må hver enkelt selv bestille. Målene er som følger: Ringeklokke: 5,3 x 1,2 cm Postkasse: 7,0 x 5,0 cm Vaskeri: Fellesvaskeriet er i Agmund Bolts vei 14 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Nøkkelkort fås kjøpt kontant hos vaktmester. Renhold: Borettslaget har avtale med Øko-rent om vask av trappeoppganger/fellesarealer en gang pr. uke. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag 1 Til beboerne i Vestbysletta Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag 1 Til andelseierne i Trav 2 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag Dato 02.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Tonsenhage skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag Dato 02.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Tonsenhage skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag Dato 02.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Tonsenhage skole. Tilstede var 41 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Fagerheimen Borettslag

Til beboerne i Fagerheimen Borettslag 1 Fagerheimen Borettslag Til beboerne i Fagerheimen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til beboerne i Hamborg Borettslag

Til beboerne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til beboerne i Hamborg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag 1 Stenbråtlia borettslag Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Manglerudvangen Borettslag

Til beboerne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til beboerne i Manglerudvangen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åsly B/L Dato 17.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grindbakken skole. Tilstede var 64 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 69 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag 1 Christiesgate Borettslag Til andelseierne i Christiesgate Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråten Borettslag

Til andelseierne i Stenbråten Borettslag Til andelseierne i Stenbråten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua Tilstede var 35 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 48 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til beboerne i Ulsrud Hageby B/L

Til beboerne i Ulsrud Hageby B/L 1 Ulsrud Hageby B/L Til beboerne i Ulsrud Hageby B/L Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Tilstede var 20 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28).

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28). Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28). Tilstede var 15 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Svarttjern Borettslag

Til beboerne i Svarttjern Borettslag 1 Svarttjern Borettslag Til beboerne i Svarttjern Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer