Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval for kultur og levekår Dato: kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Rådmannens kvarter Orientering frå omsorgsavdelinga Orientering om Hallingmo SAKSKART Side Møteinnkalling 4/13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ Saker til behandling Kontorer og personalfasiliteter for tilsette i heimetenesta for personer med utviklingshemning Ny Nasjonal Infokanal (NNI) i Gol - digital informasjon i det offentlege rom Delegerte saker Innvilga søknad om reiserett med TT-tenesta - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) - søknad - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Innvilga søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr Avslått 10 1

2 8/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Søknad om reiserett med TT-tenesten - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Innvilga søknad om ledsagerbevis - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) - søknad - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Innvilga søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Avslått 11 Avslått Innvilga Gol, Ludvig Munkejord, utvalsleiar 2

3 Møteinnkalling 3

4 Saker til behandling 4/13 Kontorer og personalfasiliteter for tilsette i heimetenesta for personer med utviklingshemning Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 440 Saksbehandler Helene Holand 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 3 Utval for kultur og levekår /13 4 Administrasjonsutvalet 5 Formannskapet 6 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Skisse over tre alternative om- og påbyggingar Dokument i saka: Skisse over tre alternative om- og påbyggingar Saksopplysningar: Då bueingane i Helsetunvegen vart bygd i samband med ansvarsreforma vart det laga ein liten personalbase med eit lite kontor med sovesofa til kvilande nattevakt, WC og plass til posthyller for dei tilsette. Opplysningar om den einskilde tenestemottakar skulle, etter planen, ligge i den einskilde bueininga som ein heimejournal. I 1991 var det 9 bueiningar som var knytt til personalbasen, 8 leigetakarar og ein avlastingsbolig. Boden som var knytta til avlastningsboligen vart raskt tatt til personalrom. I 2009 vart det bygd to nye bueiningar knytta til det eine bygget og personalbasen gir tenester til fem personar som bur i andre boligar i Helsetunvegen. Basen yter totalt tenester til 15 personar og ein avlastningsbolig. Dette er ei dobling av brukarar av tenesta og talet på tilsette som til ei kvar tid er på jobb. Ei bueining som vart ledig er tatt i bruk til personalbase og personalmøte gjennomførast no her. 4

5 Denne bueinga vert også brukt til pauserom og dei tilsette har no to toalett, eit til herrar og eit til damer. Kravet til dokumentasjon av tenestene er andre no enn dei var i Gol kommune har valt å bruke elektronisk journalsystem og registrering i Gerica. Der ligg alle brukaropplysningar og dokumentasjon for gitte tenester. Dette betyr at dei tilsette må ha tilgang til PC både for å oppdatere seg før vakta og til dokumentasjon etter vakta. I dag står det to PC ar på soverommet i bueininga som brukast til personalbase. I tillegg er det sett inn to skriveplassar i boden som er tatt i bruk til kontor for områdeleiar og fagkonsulent. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvensar: Denne saka vil ikkje ha konsekvensar for det ytre miljøet Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Denne saka har stor betyding for arbeidsmiljøet til områdeleiar og fagkonsulent. Den vil også gi dei tilsette betre arbeidsforhold. Økonomiske konsekvensar: Kostnadene til ombygging og påbygg etter rimelegaste alternativ er anslått til kr 1, 375 mill. Det som mangler i denne kalkylen er ein dusj på handicap toalettet. Denne må vere med for å tilfredsstille krava til personalfailitetar. I tilllegg må det planleggjast med låsbare skåp, såkalla veskeskåp til alle fast tilsette. Såleis vil kostnaden ligge på om lag 1,5 mill. Vurdering: Det er til ei kvar tid er mellom 10 og 16 personar på jobb. Det trengst både rom til å gi og få rapport, skriveplassar der dei kan registrere tenestene som er gitt, toalett fasilitetar og eit pause/møterom. Vi har lagt vekt på å frigjera den bueininga som no brukast til personalbase. Det er fleire brukarar i tenesteområdet som er i slutten av tenåra og i nær framtid vil flytte heimanfrå. Enkelte av desse vil være aktuelle søkjarar til denne boligen. Dersom den fortsatt skal brukast til personalbase må den byggjast om slik at det blir rom for kontor til områdeleiarane. Dersom ein av våre tenestemotakarar kan flytte inn i den frigjorde bueininga vil vi spare personalkostnader på minst 50% stilling, kanskje meir avhengig av kven som evnt. flytter inn. Dette med bakgrunn i stordriftsfordelen. Men, vi bør kunne rekne ei innsparing på minst ,- i året. I tillegg vil vi spare husleigekostnaden i den bueininga vi i dag har personalbase, dvs ,-. Området har i dag 2 stillingar for områdeleiar og ei stilling for fagkonsulent. Stillinga som fagkonsulent er delt på to tilsette og er kombinert med 50 % stilling som miljøterapeut for kvar av dei. 5

6 Den boden som dei i dag brukar til kontor kan delast av slik at bueininga, som no er utleigd, får ein liten bod. Den resterande boden er tenkt brukt til kontor for fagkonsulentane i fellesskap. Dei har ikkje reine administrative stillingar og vi reknar med at dette er ei akseptabel løysing. Det er foreslått å bygge på to kontor til områdeleiarane og to toalett, det eine med dusj. Dette tilbygget blir inn mot gardsplassen og vil bli gjort ved å trekke ut taket noko. Den opprinnelige personalbasen med eit lite kontor og WC blir gjort om til eit rom med kokemulegheiter, veskeskåp til verdisaker, møte/spisebord og fire dataarbeidsplassar. Dette vil dekke minimumsbehovet for personalfasilitetar. Ved større møte, internopplæring ol kan ein bruke møterom på helsetunet eller kommunehuset. Eit tredje alternativ som også gir garderobeløysing er å ta i bruk den utvendige boden ved sidan av avlastningsbustaden til kontor til fagkonsulentane,. Dette vil gi ein meirkostnad på om lag ,-. I tillegg vil det redusere antall innvendige og utvendige boder. Både alternativ B og C kan vere gode alternativ. B er er bra fordi den gir bodplass tilbake til bueininga, medan C er bra pga. garderobeløysinga. Alternativ C vil koste om lag ,- meir. På sikt kan det vere enklare å etablere meir bodplass, enn å få til garderober. Uansett val av alternativ så vil kostnaden med denne utbyggjinga vere spart inn i løpet av 6 år med tanke på reduserte driftskostnader. I investeringsbudsjettet for 2013 er det satt av 10 mill til prosjekt 124 hovudledning vann Herad. Kostnaden ved dette prosjektet er korrigert til 7,1 mill. Rådmannen foreslår derfor å gjere ei korrigering av investeringsbudsjettet, ikke ei auke. Rådmannen si innstilling: Kommunestyret vedtek å sette av kr 1,6 mill til byggjing av naudsynte kontor og personalfasilitetar i Helsetunvegen. Finansiering skjer innafor vedteke budsjettramme for 2013 ved at prosjekt 124 hovudledning vann Herad blir redusert tilsvarande. Hege Mørk Rådmann 6

7 5/13 Ny Nasjonal Infokanal (NNI) i Gol - digital informasjon i det offentlege rom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 053 Saksbehandler Astrid Øynebråten Brenna 1 Kommunestyret /13 2 Utval for kultur og levekår /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. NNI kontrakt mellom Gol kommune og TS Procon AS, d.s NyNasjonal Infokanal (NNI) i Gol. Brev til aktuelle aktørar d.s Dokument i saka: 3. NNI kontrakt mellom Gol kommune og TS Procon AS, d.s NyNasjonal Infokanal (NNI) i Gol. Brev til aktuelle aktørar d.s Saksopplysningar: Gol kommune ønskjer å etablere ein digital informasjonskanal i kommunen. Målet med dette er at innbyggjarar og besøkande kan skaffe seg informasjon frå lokale samfunnsaktørar som informerer om reiseliv, offentlege tenester, kulturaktivitetar og anna. NNI Ny Nasjonal Infokanal er eit digitalt informasjons- og samfunnskonsept utvikla av firmaet TS Procon AS (TSP). Gol kommune har inngått ein intensjonsavtale med firmaet om å utplassere interaktive, sjølvbetente infokioskar på sentrale plassar i Gol. Aktuelle utplasseringsstader av infokioskar kan vera: Jernbanestasjon Skysstasjon Kjøpesenter Kommunehus Offentlege plassar utandørs Andre stader Infokioskane kan plasserast både utandørs og innandørs. Innhaldet i portalen blir utvikla mellom Gol kommune som prosjekteigar og TSP. Dei skal m.a. innehalde desse elementa: Turistinformasjon Kommunens heimeside Andre offentlege sider 7

8 Informasjon til besøkande Kartsøk lokalt Kva skjer i kommunen Kulturinformasjon Kollektivtransport Handel og servering M.m. Finansieringa av infokioskane baserer seg på eit økonomisk spleiselag mellom det offentlege og turistdetstinasjonar og øvrig næringsliv. Som ein del av prosjektet blir det etablert partnaravtaler via TS Procon, og samarbeidet har ein horisont på 4 år. Gjennom desse partnaravtalene skal ein å legge grunnlaget for finansering og innkjøp av planlagt antal interaktive infokioskar og drift av desse. Når mange nok avtaler på plass, startar prosjektet og aktuelle infokioskar blir plassert ut. Kvar partnar betaler kr eks mva per år for å delta i prosjektet. Gol Reisemål AS er invitert med som partnar, men i påvente av avklaring av framtidig organisering, har selskapet takka nei til å inngå i prosjektet. Forhold til overordna plan: Kommuneplan for Gol Samfunnsdelen, pkt. 5.3 Miljøkonsekvenser: Ingen kommentar Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen kommentar Økonomiske konsekvensar: Sjå saksutgreiing og vurdering. Vurdering: Kommunen skal vera det naturlege midtpunktet i prosjektet. Informasjon frå det offentlege har ei sentral rolle i NNI, og bidreg derfor til at kommunen på ein kostnadseffektiv måte kan dekke den plikta kommunen har til å gjere offentleg digital informasjon tilgjengeleg for alle innbyggjarar. Kommunen vil og stå som prosjekteigar og vil på den måten garantere for innhald og kontinuitet. Gol kommune har inngått avtale med Gol Reisemål AS om at selskapet mellom anna skal ivareta vertskaps- og informasjonsoppgåver på vegne av kommunen. Gol kommune betalar eit årleg tilskot til Gol Reisemål på kr Gol Reisemål flytta hausten 2011 til Gol kommunehus, og turistinformasjonen slik den var tidlegare blei nedlagt. Intensjonen var at infokioskar plassert ut på strategiske stader skulle erstatte turistkontoret. Dette er ikkje gjort, og etter rådmannens oppfatning oppfyller ikkje Gol Reisemål lenger alle forpliktingane som inngår i samarbeidsavtalen med kommunen. 8

9 Rådmannen meiner at utplassering av digitale infokioskar der folk ferdast vil gjera det enklare for turistane å finne fram til kva som skjer i kommunen og regionen og vil ha ein positiv effekt for reiselivet. Sidan Gol Reisemål ikkje ønskjer å gå inn i prosjektet, tilrår ein at Gol kommune går inn som partnar i prosjektet for ein fireårsperiode. Dette vil koste kr eks. mva per år. Kostnadene kan finansierast gjennom reduksjon av overføringane til Gol Reisemål med kr per år. Rådmannen si innstilling: Gol kommune inngår partnarskapsavtale med TS Procon AS om prosjektet Ny Nasjonal Infokanal (NNI) for perioden Digitale infokioskar blir utplassert i Gol kommune etter nærmare avtale mellom kommunen og TS Procon AS. Kostnadene, kr eks. mva per år i 4 år blir finansiert gjennom å redusere overføringane til Gol Reisemål AS med tilsvarande beløp. Gol, 25. januar 2013 Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 9

10 5/13 Innvilga søknad om reiserett med TT-tenesta Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 6/13 Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) - søknad Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 7/13 Innvilga søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 10

11 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 8/13 Søknad om reiserett med TT-tenesten Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 9/13 Innvilga søknad om ledsagerbevis Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 10/13 Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) - søknad Arkivsak-dok. 13/

12 Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 11/13 Innvilga søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Anne Berit Blakkestad 1 Utval for kultur og levekår /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 12

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 08.30. NB. Merk tidspuntet. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer