Dagens trafikksituasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens trafikksituasjon"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak... 7 Kontroll/sanksjoner... 8 Beskrivelse av fysiske tiltak... 9 Strakstiltak Trafikksikkerhets plan Forslag til tiltak Forslag til strakstiltak 2014:

2 Innledning Trafikksikkerhetsplanen ble innført i 2001 som et verktøy for kommunene til å søke om støtte til planlegging og gjennomføring av konkrete trafikksikkerhetstiltak. Målet med planen er at hver enkelt kommune skal jobbe systematisert og målrettet for å øke sikkerheten for alle trafikanter i sitt lokalområde. Prosjektgruppen for denne trafikksikkerhetsplanen består av ansatte ved teknisk kontor hos kommunen og en ekstern konsulent, Prosjektil Efla AS. Ekstern konsulent har sekretariatfunksjonen for planarbeidet. Ved utarbeidelse av planen har det vært viktig å involvere lokale aktører som kjenner trafikkforholdene i kommunen best. Deriblant skoler, barnehager, Rennesøy politi og andre aktører med lokal trafikkerfaring. I den forbindelse ble det arrangert en idédugnad hvor utvalgte etater ble invitert til å dele sine erfaringer og synspunkter vedrørende trafikksituasjonen i kommunen. Dugnaden ble holdt i Rennesøy kulturhus mandag 10. juni Trafikksikkerhet for barn og unge er de voksnes ansvar. Barn må beskyttes ved å utforme et trygt oppvekstmiljø, og lære barn riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Voksne må være bevisste rollemodeller og drive kontinuerlig opplæring i barneårene og ungdomstiden. Kommunens rolle som eier og ansvarlig for drift og vedlikehold av grunnskoler og kommunale barnehager har et stort ansvar for å sikre at barn og elever kan ferdes i et trygt miljø. Dette ansvaret er også beskrevet i opplæringsloven og i læreplanen for grunnskolen. Dette omfatter trygg skoletransport, og trygghet i skole- og barnehagetiden. Trafikkopplæringen inngår også som en del av kompetansemålene i kunnskapsløftet. 2

3 Dagens trafikksituasjon Kommunens trafikkmønster har vært gjennom store endringer de siste årene. Først ved åpningen av fastlandsforbindelsen til Stavanger i 1992, og senere ved avviklingen av bomstasjonen i Begge disse hendelsene er milepæler som har resultert i økt gjennomgangstrafikk og befolkningsvekst i kommunen. Alderssammensetningen i kommunen er endret, slik at familier med barn og unge nå er en større del av befolkningen en tidligere. Det har i de senere år også vært god befolkningsvekst. Tall fra SSB viser at i tidsrommet var det en vekst på 18,2 %. Befolkningsveksten for 2012 var 5,2 %. Kommunen har hittil utført en god del tiltak som tar hensyn til disse endringene. Det er etablert busslommer, buss-snuplasser, fortauer og GS-veier. I Kommuneplanen er det lagt vekt på å utvikle næringslivet i kommunen med fokus på å utnytte lokale ressurser. Dette innebærer bl. a. utvikling av kommunen som attraksjon for turister. Dette er også en bidragsyter for økt trafikk i kommunen, spesielt i form av busstrafikk, men også økt ferdsel på GS-veier. Alt dette må tas hensyn til i planleggingen både langsiktig og kortsiktig. 3

4 Visjon og målsetting En visjon er et ønsket fremtidsbilde av en gitt situasjon eller sak. Selv om kommuneplanen for Rennesøy kommune ikke har fastsatt noen visjon for trafikksikkerhet, er det lagt stor vekt på sikkerhet og at innbyggerne skal føle seg trygge i kommunen. På første side i kommuneplanen for Rennesøy kommune er følgende setning skrevet som langsiktig mål for kommunen: En god og trygg kommune å bo og leve i I kommuneplanen er det og lagt stor vekt på å sikre gode og trygge oppvekstforhold for barn og unge. En viktig del av dette er å ha god trafikksikkerhet i sitt nærområde, enten dette er hjemme eller på vei til og fra skolen/barnehagen. Kommunen har i tidligere TS-plan hatt en visjon med hoved- og delmål, som videreføres. Denne visjonen er den såkalte null-visjonen: «Null drepte og null alvorlig skadde» Med følgende hovedmål: Og følgende delmål: «Nedgang i trafikkuhell med personskader i hele kommunen.» Myke trafikanter skal kunne ferdes på et eget skjermet veinett i tilknytning til skoler og tettsted (sykkel og gangveier/fortauer.) Trafikksikre veinettet, snuplasser, bussholdeplasser, siktforhold. Redusere overtredelser av fartsgrenser/veitrafikkloven. Få flere syklister til å bruke sykkelhjelm. Øke bruken av refleks. Arbeide for økt bruk av sikkerhetssele i alle kjøretøy. TS-planen er utarbeidet for å iverksette tiltak for å nå disse målene. 4

5 Ulykkesstatistikk Politirapporterte vegtrafikkulykker med personskade i Rennesøy kommune ( ), viser at 92 personer var involvert i 40 ulykker. I disse ulykkene var: - 2 drepte - 6 alvorlig eller meget alvorlig skadd - 49 lettere skadd - 13 mindre skadd - 22 ikke skadd Tabellen nedenfor viser ulykker fordelt på veier i Rennesøy kommune, og alvorlighetsgrad av personskader. Vi har knyttet fysiske tiltak til denne tabellen. Det er ikke nødvendigvis direkte sammenheng mellom de fysiske tiltakene listet opp nedenfor, og rapporterte ulykker. Vei nummer Antall ulykker Drepte Alv/meget alvorlig skadd Lettere skadd Tiltak E FV 441 Åmøyveien FV 519 Hanasandveien FV 561 Mosterøyveien FV 573 Sørbøveien FV 574 Østhusvikveien Forskjellige

6 Tabellen nedenfor viser ulykker fordelt på type ulykker. Uhellskategori Antall ulykker Drepte Alv/meget alvorlig skadd Lettere skadd Annet Fotgj. Ul Kryssul Møteul Påkj.bakfra Utforkj Sum alle Myke trafikanter: Tre fotgjengere ble skadet i tre ulykker, derav en alvorlig. Tre syklister ble lettere skadet i to ulykker. Oppsummert 6 av 70 skadde tilhørte gruppen myke trafikanter (8,6 %). 6

7 Holdningsskapende trafikkopplæring Den enkeltes oppførsel i trafikken er avgjørende for oppnåelse av 0-visjonen. Tilrettelegging av trygge veier er ikke tilstrekkelig alene. Menneskelige feilhandlinger er den største utløsende faktor for trafikkulykker. For å redusere ulykkesrisikoen på veiene må barn få god opplæring og trafikantene må kjøre lovlig og trykt. Tiltak i tidligere trafikksikkerhetsplaner har hatt varierende til ingen oppfølging. Det henstilles derfor til de enkelte kommunale avdelinger om å innarbeide forslagene til tiltak i avdelingenes egne planer. Tiltakene er delt i tre kategorier: - Holdningsskapende tiltak - Opplæring - Kontroll/sanksjoner Ansvar for gjennomføring av tiltak er lagt under kommunale avdelinger og politiet. Holdningsskapende tiltak Tiltak Reflekskampanje for barn i barneskolealder gjennom vinteren Trafikkdag hver høst på egen skole Krav om hjelm for de som sykler til skolen. Ansvar Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Opplæringstiltak Tiltak Oppfriskningskurs for eldre i trafikken. Kurset 65+ er tidligere avholdt i samarbeid med Frivillighetssentralen. Opplæring i sikring av barn under transport for nye foreldre. Kan skje i forbindelse med oppfølging på helsestasjonen. Ansvar Helse og velferd Helse og velferd 7

8 Opplæring av barn som tar buss. Fokus blant annet på køkultur og bruk av sikkerhetssele. Opplæring til lærere og barnehagepersonell om barns forutsetninger i trafikken Informasjon til foreldre ved oppstart av barnehage og skoler om barn og trafikksikkerhet Tilbud om moped og traktoropplæring i ungdomsskolen Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Kontroll/sanksjoner Tiltak Oppmuntring til hyppige promille- og fartskontroller. Oppmuntring til automatiske trafikkontroller (ATK). Ansvar Rennesøy politi/statens vegvesen 8

9 Beskrivelse av fysiske tiltak 1.3 Gang og sykkelvei/fortau fra Hegglandslia til Rennesøy Marina Det mangler GS-vei på to strekninger. Eksisterende GS-vei videreføres i 2 retninger, for å øke tryggheten for myke trafikanter som ferdes langs veien. 1. Nord fra kirkegården (kryss ved byggefelt, Hegglandslia) langs Fv 576 Hodnefjellveien til krysset med Gangenesveien (ca. 600m) 2. Langs Gangenesveien Kv 1320 fra ca. nr. 33 frem til Marina. ( ca. 460 m). Dette ligger inne som rekkefølgekrav i forbindelse med planer for utbygging. 1.4 Gang og sykkelvei/fortau langs Sørbøveien FV 573 fra krysset til E-39 til Sørbø Grendehus Sørbøveien er en smal trafikkert vei uten veiskulder eller fortau. Bygging av GS vei er et tiltak for å skille de myke trafikantene fra resterende trafikk. Ny etablert bebyggelse har medført økt trafikk på dette veistrekket. Fortsettelse av GS-vei fra Tusseberget. 1.6 Gang og sykkelvei/fortau langs Vikevågveien (sentrum) Fv 573 Det mangler 140 meter GS-vei langs Vikevågveien. Tiltak for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i Vikevåg sentrum. Eksisterende vei er bred nok til at det kan bygge GS-vei på strekket. 1.8 Gang og sykkelvei/fortau langs Sørbøveien FV 573 til Rennesøy skole Sørbøveien er en smal trafikkert vei uten veiskulder som også er skolevei for barna som bor i nærheten av skolen. Bygging av gang og sykkelvei fra skolen til Nordbø, vil bidra til sikrere skolevei for barna. Første etappe bør gå helt til Nordbø og det bør vurderes nærmere om den skal gå videre Gang og sykkelvei/fortau Vikevåg Fenes. Gang og sykkelvei (Fortau) fra Vikevåg sentrum til Fenes er et tiltak i forbindelse med trafikksikring av Vikevåg sentrum. Myke trafikanter på vei til eller fra sentrum må i dag ferdes langs en smal fylkesvei uten veiskulder. Dette kan føles både ubehagelig og utrygt. Prosjektet ligger delvis inne på den nye reguleringsplanen for Vikevåg sentrum. Det mangler 60 meter for å binde sammen med eksisterende GS-vei (regulering). Dette ligger inne som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen i forbindelse med utbyggingsområdet. Totalt mangler det ca. 350 meter fortau Kommunal vei Kulturhus Sykehjem Fortau langs kommunal vei fra Kulturhuset i Vikevåg til Sykehjemmet, er et tiltak for å skille de myke trafikantene fra resterende trafikk. Veien er i dag smal og uten skille for gang og sykkeltrafikk. Der er stor trafikk på veien på 9

10 grunn av sykehjemmets plassering Belysning GS-vei Eltarvåg Gatelys er montert på FV-577 fra Eltarvåg til Dalaker. Belysningen bør fortsette frem til det private byggefeltet i Eltarvåg slik at det blir sammenkoblet med resterende gatebelysning helt frem til Vikevåg GS-vei fra Eltarvåg til Østhusvik FV 519 frem til Hanasand, FV 575 fra Hanasand til Østhusvika GS-vei fra Eltarvåg til Østhusvik og for å etablere gang- og sykkel-vei forbindelse mellom de to største tettbygdene på Rennesøy. Søker TS-midler til omregulering og prosjektering av gang og sykkelsti. Klart for utbygger. 2.1 Snuplass for buss Øvre Hodnefjell Busselskapet har sluttet å kjøre ruten ut til Hodnefjell fordi de ikke kan snu bussen. Dette var også en del av tiltakene i siste versjon av trafikksikkerhetsplanen, men her har man enda ikke kommet til enighet med grunneier. Forslag om alternativ plassering av snuplass. 2.2 Gang og sykkelvei fra Mosterøy skole til Finnesand - FV 561 På denne strekningen er det mye trafikk, bratte asfaltkanter og gjerder tett opp ved veikanten. Veien ble utvidet i 2012 slik at 2 biler kan passere i bredden. Elevene i dette området har ikke rett på gratis skoleskyss, og bør i utgangspunktet kunne gå eller sykle til skolen. På grunn av de trafikkfarlige forholdene velger mange foreldre å kjøre elevene selv eller kjøpe busskort til dem. Det er tildelt kr. for planlegging av GS vei fra Mosterøy skole til Finnesand. Prosjektering pågår. 2.3 Gang og sykkelvei fra Finnesand til Utstein kloster - FV 561 Veien mellom Finnesand og Utstein kloster er svært smal med tanke på turisme og busstrafikk som ferdes på strekningen, som også gjør det ubehagelig og utrygt for fotgjengere som ferdes på strekningen. Manglende parkeringsplasser gjør at flere besøkende må parkere ved Finnesand og gå langs det smale veistrekket til klosteret. Dette gjelder også turister som kommer med båt og legger til ved kaien. Veistrekket er fylkesvei og er båndlagt fornminner. Tiltaket vil derfor være mer krevende enn øvrige tiltak. Det er også behov for flere møteplasser for biler og busser. Saken krever politisk prioritering for at den skal bli realisert. 2.8 Forlenging av gang og sykkelvei fra Vaulabakken til Askje kai - FV 563 FV Askjeveien Elevene som bor på Skorpefjell og Askje Vest har gang- og sykkelsti helt frem til skolen. Elevene fra Askje har gang- og sykkelsti fra Vaula til midt i Vaulabakken. Derfra er det smal vei og litt svingete og uoversiktlig. Den nye 10

11 veien om Skorpefjell har redusert trafikken i Vaulabakken. 3.2 Gang og sykkelvei fra Åmøy brua til Sokn busstasjon - FV 441 Åmøyveien Fra Åmøy bro til Sokn busstasjon er det ingen GS vei. I tillegg mangler det gatelys (se pkt. 3.4). Her ferdes også mange barn og unge på ettermiddag/kveldstid til og fra trening og aktiviteter andre steder. Tiltaket har tidligere fått tildelt , Fortau Åmøybrua - FV 441 Veistrekningen hvor broa ligger er den eneste fullverdige 2-feltsveien med 80 km/h fartsgrense i kommunen utenom hoved riksveiene. Bruen har bratt stigning som gir dårlig sikt. Den brukes mye av barn og ungdom som skal til og fra de andre øyene, samt til bussterminalen på Sokn. 3.4 Gatelys Åmøybrua bort til Sokn busstasjon - FV 441 Det mangler belysning på deler av denne strekningen, som blir brukt av myke trafikanter. Høy fartsgrense på stedet gjør dette ekstra utrygt. 3.7 Vestre Åmøy GS-vei og snuplass ved kaien Veistrekket fra Hegrebergveien til Åmøy kai er delvis utbygd med GS-vei. Flere barn ferdes langs veien i forbindelse med barnehage og grendehuset. Regulering, prosjektering og bygging på de strekkene dette mangler. Snuplassen ved Vestre Åmøy Kai er også for smal til at buss kan snu på en trygg måte, og må utvides. 3.8 Byggefeltet på Bru Bru Barnehage, gang og sykkelvei - KV 8000 Gang og sykkelvei fra Bru kai frem til byggefelt på Bru er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for de myke trafikantene i området. Traséen for veien sees i sammenheng med planarbeidet for Bru kai og nytt boligfelt i området. Det ligger også en barnehage med naturgruppe som bruker veinettet for å komme frem og tilbake til naturområdene. 3.9 Gang og sykkelvei Nygårdsvika bort til Sokn busstasjon langs Bruveien - FV 586 Gang og sykkelvei fra Sokn bomstasjon og frem til avkjøringen til Nygårdsvika byggefelt er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og syklister i området. Sokn er et bussknutepunkt i kommunen og har derfor mange myke trafikanter. Campingplassen er i nærheten, som også skaper økt gangtrafikk. Fylkesveien på strekningen er smal. Dette er en manglende etappe på ca. 750 m for å binde sammen GS-veier på Sokn og Bru med busstasjonen samt forretning og skole på Mosterøy. Reguleringsplan er under utarbeidelse. 11

12 Strakstiltak Mindre tiltak som ikke trenger store investeringer eller forberedelser, er gitt under betegnelsen strakstiltak. 1.1 Skilting og merking av rundkjøring ved Vikevåg barnehage Parkeringsplassen har en rundkjøring for å sikre trafikk avviklingen. Det hender ofte at biler parkerer i rundkjøringen slik at det ikke er fremkommelig. Tunge kjøretøy som vogntog, traktorer med henger og lastebiler observeres ofte på parkeringsplassen og kan redusere oversikt og fremkommelighet, og gi farlige situasjoner. 1.2 Bedre gjerde langs E39 og Hanasandveien Det skjer ofte at dyr, hovedsakelig sauer, men også kyr og kalver havner på feil side av gjerdet langs hovedveien. E39 mellom Mastrafjordtunnelen til Mortavika og Hanasandveien fra E39 til Hanasand er utsatte områder. Her skjer det årlige påkjørsler av sauer og lam. Dette kan føre til farlige situasjoner i tillegg til at dyr blir skadet eller drept. Det er også tilfelle med personskade hvor motorsyklist kolliderte med sau. Det er gårdeiernes ansvar å vedlikeholde gjerdene langs E39. Det settes av penger til oppfølging og gjennomgang ansvarsforhold. 2.5 Skilting som klart viser veikryss på Mosterøyveien mellom Vaulakrysset og E39. Når en kommer fra E 39 og inn på Mosterøyveien kommer krysset ved Rimi brått på, og for mange kan dette oppfattes som en utkjørsel, men det er fortsatt vikeplikt fra høyre. Krysset ved Vaula feltet kommer brått på når en kommer sørover, mot E 39 og får vikeplikt fra høyre. 2.6 Dropsone ved Mosterøy skole Foreldre som kjører barna til skolen slipper de av på parkeringsplassen. Da må barna krysse der bussene kjører for å komme til skolens område. Det er alltid en voksen som står fra og tar imot elevene, men denne personen kan ikke ha oversikt over alt. Det er særlig viktig at elevene kan komme seg trygt inn i skolegården. 3.6 Labyrintstengsel Åmøyveien ved Storhagen Ved Storhagen krysser en gang- og sykkelvei hovedveien. På den ene siden er det et labyrintstengsel, mens på den andre siden ikke. Biler kommer raskt på de som krysser hovedveien, spesielt farlig er dette for barna som ofte krysser veien på dette stedet og ikke ser seg skikkelig for. 12

13 Trafikksikkerhets plan I siste versjon av trafikksikkerhetsplanen var det 15 tiltak som ble satt i prioriteringsrekkefølge. Følgende tabell viser tiltakene med status: Prioritet Sted Tiltak Kalkyle/finansering Status Merknad 1 Hodnefjell Snuplass for buss /TS midler Ikke påbegynt Problem med 2 Fjøløy Snuplass for buss 3 Galta Snuplass for buss 4 Vestre Åmøy Fortau kapell 5 Vaulakrossen- Bygging GS Rimi vei 6 Vaulakrossen- Bygging 2. Askje etappe 7 Vaulakrossen- Bygging 3. Askje etappe 8 Soknasundet-Bru Bygging GS barnehage vei 9 Mosterøy skole Planlegging Hodnefjell GS vei 10 Byggefeltet på Bygging GS Bru Bru vei barnehage 11 Nørevåg Møteplass Reianes for biler 12 Bomstasjonen Planlegging Nygårdsvika GS vei 13 Åmøy bru Bygging GS Åmøy kapell vei 14 Mosterøy skole Bygging GS Hodnefjell 15 Finnesand Utstein kloster og Fjøløy vei Planlegging GS vei /TS midler /TS midler /TS midler Ikke påbegynt Utført /TS midler /TS midler Utført /TS midler /TS midler /Kom. andel /TS midler /TS midler Utført grunnerverv Problem med grunnerverv 13

14 Forslag til tiltak Tabellen nedenfor viser de 10 første tiltakene i prioritert rekkefølge. Etter dette er tiltakene listet opp vilkårlig. Fordelingen av TS-midler / kommunale midler er delt 60 / 40 på kommunale veier, og 100 % TS midler på og langs fylkesveier. Prioritering Ref.nr Sted Tiltak Prisvurdering FV 573 Vikevågveien Prosjektering og bygging TS: , Kommunal vei, Kulturhus til Sykehjem Planlegging og bygging TS: ,- K: , FV 580 Daleveien Bygging /fortau (det mangler ca. 350 meter) TS: ,- Anleggsbidrag.: , Hodnefjell Snuplass for buss. TS: ,- K: ,- 3.9 Bruveien fra Planlegging og bygging TS: ,- gatekryss ved Nygårdsvika til Sokn Busstasjon FV 561 Mosteøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Bygging TS: , Hegrebergveien frem til rundkjøring V. Åmøy Bygging og utvidelse av snuplass ved Åmøy kai TS: , Bru barnehage bort til byggefeltet på Bru Bygging TS: ,- K: ,- 14

15 9 1.8 Fv 573 Sørbøveien fra Vikevågskole til Nordbø Planlegging og bygging TS: , FV 573 Sørbøveien FV 576 Hodneveien Planlegging og bygging Planlegging og bygging TS: ,- TS: , KV 1320 Gangenesveien 1.21 GS langs Hanesandvei 1.25 Eltarvåg- Østhusvik 2.4 FV 561 Mosteøyveien fra Finnesand til Utstein Kloster Planlegging og bygging TS: ,- K: ,- Belysning av siste del av TS: ,- GS-vei mot Eltarvåg (ca. 240m) Prosjektering. TS: ,- Planlegging og bygging TS: ,- 0, FV 563 Askjeveien fra Kyrkjeveien til Askje kai FV 563 Askjeveien fra Vaulabakken til Askje kai 3.2 Åmøy brua til Sokn busstasjon 3.3 Åmøy brua + landfyll Planlegging og bygging Planlegging og bygging Planlegging og bygging Ombygging til avskilt fortau TS: ,- TS: ,- TS: ,- ( ,- tildelt tidligere) TS: ,- 3.4 Åmøy brua bort til Sokn busstasjon Belysning TS: ,- 15

16 Forslag til strakstiltak 2014: Ref.nr Sted Tiltak Prisvurdering 1.1 Vikevåg barnehage Skilting og merking av rundkjøring 1.2 E39 Administrativ opprydding i bøndenes gjerdeplikt 2.5 Mosterøyveien mellom Skilting av kryss med høyre Vaulakrysset og Rimi vikeplikt 2.6 Mosterøy skole Etablering av "Drop sone" for foreldre for å sette av sine barn ved skolen på en trygg måte , , , ,- 3.6 Åmøyveien /Storhagen Labyrintstengel 5 000,- 16

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2010-2013 Vedtatt: juni 2010 1 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s. 3 2.0 Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden 2000-2007 s. 3 2.2 Gjennomførte tiltak i

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

L. nr. 015147/05 Side 1. Meløy kommuneplan. Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009. Meløy kommunestyre, 29.09.

L. nr. 015147/05 Side 1. Meløy kommuneplan. Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009. Meløy kommunestyre, 29.09. Side 1 plan Revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhet 2006-2009 styre, 29.09.2005 Sak nr: 43/05 Side 2 Innhold Innledning... 2 Statusbeskrivelse av trafikkforholdene i Meløy... 5 Målsettinger... 8

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Andre overordnede planer.4 1.4 Deltakere....5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019

KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 KVITSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PLANPERIODEN 2012 2019 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN. Sist

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 1 FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok den første trafikksikkerhetsplanen i mars 2002, for 4-årsperioden

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR Lebesby kommune 2010-2013 1 FORORD Lebesby kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen. For å kunne få tildelt

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 3 Innledning... 3 Kapittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland. Forprosjekt

Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland. Forprosjekt Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland Forprosjekt Region vest Stavanger kontorsted Planseksjonen Dato: 30. september 2011 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 2 2.1 Hensikten med planen...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer