Dagens trafikksituasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens trafikksituasjon"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak... 7 Kontroll/sanksjoner... 8 Beskrivelse av fysiske tiltak... 9 Strakstiltak Trafikksikkerhets plan Forslag til tiltak Forslag til strakstiltak 2014:

2 Innledning Trafikksikkerhetsplanen ble innført i 2001 som et verktøy for kommunene til å søke om støtte til planlegging og gjennomføring av konkrete trafikksikkerhetstiltak. Målet med planen er at hver enkelt kommune skal jobbe systematisert og målrettet for å øke sikkerheten for alle trafikanter i sitt lokalområde. Prosjektgruppen for denne trafikksikkerhetsplanen består av ansatte ved teknisk kontor hos kommunen og en ekstern konsulent, Prosjektil Efla AS. Ekstern konsulent har sekretariatfunksjonen for planarbeidet. Ved utarbeidelse av planen har det vært viktig å involvere lokale aktører som kjenner trafikkforholdene i kommunen best. Deriblant skoler, barnehager, Rennesøy politi og andre aktører med lokal trafikkerfaring. I den forbindelse ble det arrangert en idédugnad hvor utvalgte etater ble invitert til å dele sine erfaringer og synspunkter vedrørende trafikksituasjonen i kommunen. Dugnaden ble holdt i Rennesøy kulturhus mandag 10. juni Trafikksikkerhet for barn og unge er de voksnes ansvar. Barn må beskyttes ved å utforme et trygt oppvekstmiljø, og lære barn riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Voksne må være bevisste rollemodeller og drive kontinuerlig opplæring i barneårene og ungdomstiden. Kommunens rolle som eier og ansvarlig for drift og vedlikehold av grunnskoler og kommunale barnehager har et stort ansvar for å sikre at barn og elever kan ferdes i et trygt miljø. Dette ansvaret er også beskrevet i opplæringsloven og i læreplanen for grunnskolen. Dette omfatter trygg skoletransport, og trygghet i skole- og barnehagetiden. Trafikkopplæringen inngår også som en del av kompetansemålene i kunnskapsløftet. 2

3 Dagens trafikksituasjon Kommunens trafikkmønster har vært gjennom store endringer de siste årene. Først ved åpningen av fastlandsforbindelsen til Stavanger i 1992, og senere ved avviklingen av bomstasjonen i Begge disse hendelsene er milepæler som har resultert i økt gjennomgangstrafikk og befolkningsvekst i kommunen. Alderssammensetningen i kommunen er endret, slik at familier med barn og unge nå er en større del av befolkningen en tidligere. Det har i de senere år også vært god befolkningsvekst. Tall fra SSB viser at i tidsrommet var det en vekst på 18,2 %. Befolkningsveksten for 2012 var 5,2 %. Kommunen har hittil utført en god del tiltak som tar hensyn til disse endringene. Det er etablert busslommer, buss-snuplasser, fortauer og GS-veier. I Kommuneplanen er det lagt vekt på å utvikle næringslivet i kommunen med fokus på å utnytte lokale ressurser. Dette innebærer bl. a. utvikling av kommunen som attraksjon for turister. Dette er også en bidragsyter for økt trafikk i kommunen, spesielt i form av busstrafikk, men også økt ferdsel på GS-veier. Alt dette må tas hensyn til i planleggingen både langsiktig og kortsiktig. 3

4 Visjon og målsetting En visjon er et ønsket fremtidsbilde av en gitt situasjon eller sak. Selv om kommuneplanen for Rennesøy kommune ikke har fastsatt noen visjon for trafikksikkerhet, er det lagt stor vekt på sikkerhet og at innbyggerne skal føle seg trygge i kommunen. På første side i kommuneplanen for Rennesøy kommune er følgende setning skrevet som langsiktig mål for kommunen: En god og trygg kommune å bo og leve i I kommuneplanen er det og lagt stor vekt på å sikre gode og trygge oppvekstforhold for barn og unge. En viktig del av dette er å ha god trafikksikkerhet i sitt nærområde, enten dette er hjemme eller på vei til og fra skolen/barnehagen. Kommunen har i tidligere TS-plan hatt en visjon med hoved- og delmål, som videreføres. Denne visjonen er den såkalte null-visjonen: «Null drepte og null alvorlig skadde» Med følgende hovedmål: Og følgende delmål: «Nedgang i trafikkuhell med personskader i hele kommunen.» Myke trafikanter skal kunne ferdes på et eget skjermet veinett i tilknytning til skoler og tettsted (sykkel og gangveier/fortauer.) Trafikksikre veinettet, snuplasser, bussholdeplasser, siktforhold. Redusere overtredelser av fartsgrenser/veitrafikkloven. Få flere syklister til å bruke sykkelhjelm. Øke bruken av refleks. Arbeide for økt bruk av sikkerhetssele i alle kjøretøy. TS-planen er utarbeidet for å iverksette tiltak for å nå disse målene. 4

5 Ulykkesstatistikk Politirapporterte vegtrafikkulykker med personskade i Rennesøy kommune ( ), viser at 92 personer var involvert i 40 ulykker. I disse ulykkene var: - 2 drepte - 6 alvorlig eller meget alvorlig skadd - 49 lettere skadd - 13 mindre skadd - 22 ikke skadd Tabellen nedenfor viser ulykker fordelt på veier i Rennesøy kommune, og alvorlighetsgrad av personskader. Vi har knyttet fysiske tiltak til denne tabellen. Det er ikke nødvendigvis direkte sammenheng mellom de fysiske tiltakene listet opp nedenfor, og rapporterte ulykker. Vei nummer Antall ulykker Drepte Alv/meget alvorlig skadd Lettere skadd Tiltak E FV 441 Åmøyveien FV 519 Hanasandveien FV 561 Mosterøyveien FV 573 Sørbøveien FV 574 Østhusvikveien Forskjellige

6 Tabellen nedenfor viser ulykker fordelt på type ulykker. Uhellskategori Antall ulykker Drepte Alv/meget alvorlig skadd Lettere skadd Annet Fotgj. Ul Kryssul Møteul Påkj.bakfra Utforkj Sum alle Myke trafikanter: Tre fotgjengere ble skadet i tre ulykker, derav en alvorlig. Tre syklister ble lettere skadet i to ulykker. Oppsummert 6 av 70 skadde tilhørte gruppen myke trafikanter (8,6 %). 6

7 Holdningsskapende trafikkopplæring Den enkeltes oppførsel i trafikken er avgjørende for oppnåelse av 0-visjonen. Tilrettelegging av trygge veier er ikke tilstrekkelig alene. Menneskelige feilhandlinger er den største utløsende faktor for trafikkulykker. For å redusere ulykkesrisikoen på veiene må barn få god opplæring og trafikantene må kjøre lovlig og trykt. Tiltak i tidligere trafikksikkerhetsplaner har hatt varierende til ingen oppfølging. Det henstilles derfor til de enkelte kommunale avdelinger om å innarbeide forslagene til tiltak i avdelingenes egne planer. Tiltakene er delt i tre kategorier: - Holdningsskapende tiltak - Opplæring - Kontroll/sanksjoner Ansvar for gjennomføring av tiltak er lagt under kommunale avdelinger og politiet. Holdningsskapende tiltak Tiltak Reflekskampanje for barn i barneskolealder gjennom vinteren Trafikkdag hver høst på egen skole Krav om hjelm for de som sykler til skolen. Ansvar Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Opplæringstiltak Tiltak Oppfriskningskurs for eldre i trafikken. Kurset 65+ er tidligere avholdt i samarbeid med Frivillighetssentralen. Opplæring i sikring av barn under transport for nye foreldre. Kan skje i forbindelse med oppfølging på helsestasjonen. Ansvar Helse og velferd Helse og velferd 7

8 Opplæring av barn som tar buss. Fokus blant annet på køkultur og bruk av sikkerhetssele. Opplæring til lærere og barnehagepersonell om barns forutsetninger i trafikken Informasjon til foreldre ved oppstart av barnehage og skoler om barn og trafikksikkerhet Tilbud om moped og traktoropplæring i ungdomsskolen Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Kontroll/sanksjoner Tiltak Oppmuntring til hyppige promille- og fartskontroller. Oppmuntring til automatiske trafikkontroller (ATK). Ansvar Rennesøy politi/statens vegvesen 8

9 Beskrivelse av fysiske tiltak 1.3 Gang og sykkelvei/fortau fra Hegglandslia til Rennesøy Marina Det mangler GS-vei på to strekninger. Eksisterende GS-vei videreføres i 2 retninger, for å øke tryggheten for myke trafikanter som ferdes langs veien. 1. Nord fra kirkegården (kryss ved byggefelt, Hegglandslia) langs Fv 576 Hodnefjellveien til krysset med Gangenesveien (ca. 600m) 2. Langs Gangenesveien Kv 1320 fra ca. nr. 33 frem til Marina. ( ca. 460 m). Dette ligger inne som rekkefølgekrav i forbindelse med planer for utbygging. 1.4 Gang og sykkelvei/fortau langs Sørbøveien FV 573 fra krysset til E-39 til Sørbø Grendehus Sørbøveien er en smal trafikkert vei uten veiskulder eller fortau. Bygging av GS vei er et tiltak for å skille de myke trafikantene fra resterende trafikk. Ny etablert bebyggelse har medført økt trafikk på dette veistrekket. Fortsettelse av GS-vei fra Tusseberget. 1.6 Gang og sykkelvei/fortau langs Vikevågveien (sentrum) Fv 573 Det mangler 140 meter GS-vei langs Vikevågveien. Tiltak for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i Vikevåg sentrum. Eksisterende vei er bred nok til at det kan bygge GS-vei på strekket. 1.8 Gang og sykkelvei/fortau langs Sørbøveien FV 573 til Rennesøy skole Sørbøveien er en smal trafikkert vei uten veiskulder som også er skolevei for barna som bor i nærheten av skolen. Bygging av gang og sykkelvei fra skolen til Nordbø, vil bidra til sikrere skolevei for barna. Første etappe bør gå helt til Nordbø og det bør vurderes nærmere om den skal gå videre Gang og sykkelvei/fortau Vikevåg Fenes. Gang og sykkelvei (Fortau) fra Vikevåg sentrum til Fenes er et tiltak i forbindelse med trafikksikring av Vikevåg sentrum. Myke trafikanter på vei til eller fra sentrum må i dag ferdes langs en smal fylkesvei uten veiskulder. Dette kan føles både ubehagelig og utrygt. Prosjektet ligger delvis inne på den nye reguleringsplanen for Vikevåg sentrum. Det mangler 60 meter for å binde sammen med eksisterende GS-vei (regulering). Dette ligger inne som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen i forbindelse med utbyggingsområdet. Totalt mangler det ca. 350 meter fortau Kommunal vei Kulturhus Sykehjem Fortau langs kommunal vei fra Kulturhuset i Vikevåg til Sykehjemmet, er et tiltak for å skille de myke trafikantene fra resterende trafikk. Veien er i dag smal og uten skille for gang og sykkeltrafikk. Der er stor trafikk på veien på 9

10 grunn av sykehjemmets plassering Belysning GS-vei Eltarvåg Gatelys er montert på FV-577 fra Eltarvåg til Dalaker. Belysningen bør fortsette frem til det private byggefeltet i Eltarvåg slik at det blir sammenkoblet med resterende gatebelysning helt frem til Vikevåg GS-vei fra Eltarvåg til Østhusvik FV 519 frem til Hanasand, FV 575 fra Hanasand til Østhusvika GS-vei fra Eltarvåg til Østhusvik og for å etablere gang- og sykkel-vei forbindelse mellom de to største tettbygdene på Rennesøy. Søker TS-midler til omregulering og prosjektering av gang og sykkelsti. Klart for utbygger. 2.1 Snuplass for buss Øvre Hodnefjell Busselskapet har sluttet å kjøre ruten ut til Hodnefjell fordi de ikke kan snu bussen. Dette var også en del av tiltakene i siste versjon av trafikksikkerhetsplanen, men her har man enda ikke kommet til enighet med grunneier. Forslag om alternativ plassering av snuplass. 2.2 Gang og sykkelvei fra Mosterøy skole til Finnesand - FV 561 På denne strekningen er det mye trafikk, bratte asfaltkanter og gjerder tett opp ved veikanten. Veien ble utvidet i 2012 slik at 2 biler kan passere i bredden. Elevene i dette området har ikke rett på gratis skoleskyss, og bør i utgangspunktet kunne gå eller sykle til skolen. På grunn av de trafikkfarlige forholdene velger mange foreldre å kjøre elevene selv eller kjøpe busskort til dem. Det er tildelt kr. for planlegging av GS vei fra Mosterøy skole til Finnesand. Prosjektering pågår. 2.3 Gang og sykkelvei fra Finnesand til Utstein kloster - FV 561 Veien mellom Finnesand og Utstein kloster er svært smal med tanke på turisme og busstrafikk som ferdes på strekningen, som også gjør det ubehagelig og utrygt for fotgjengere som ferdes på strekningen. Manglende parkeringsplasser gjør at flere besøkende må parkere ved Finnesand og gå langs det smale veistrekket til klosteret. Dette gjelder også turister som kommer med båt og legger til ved kaien. Veistrekket er fylkesvei og er båndlagt fornminner. Tiltaket vil derfor være mer krevende enn øvrige tiltak. Det er også behov for flere møteplasser for biler og busser. Saken krever politisk prioritering for at den skal bli realisert. 2.8 Forlenging av gang og sykkelvei fra Vaulabakken til Askje kai - FV 563 FV Askjeveien Elevene som bor på Skorpefjell og Askje Vest har gang- og sykkelsti helt frem til skolen. Elevene fra Askje har gang- og sykkelsti fra Vaula til midt i Vaulabakken. Derfra er det smal vei og litt svingete og uoversiktlig. Den nye 10

11 veien om Skorpefjell har redusert trafikken i Vaulabakken. 3.2 Gang og sykkelvei fra Åmøy brua til Sokn busstasjon - FV 441 Åmøyveien Fra Åmøy bro til Sokn busstasjon er det ingen GS vei. I tillegg mangler det gatelys (se pkt. 3.4). Her ferdes også mange barn og unge på ettermiddag/kveldstid til og fra trening og aktiviteter andre steder. Tiltaket har tidligere fått tildelt , Fortau Åmøybrua - FV 441 Veistrekningen hvor broa ligger er den eneste fullverdige 2-feltsveien med 80 km/h fartsgrense i kommunen utenom hoved riksveiene. Bruen har bratt stigning som gir dårlig sikt. Den brukes mye av barn og ungdom som skal til og fra de andre øyene, samt til bussterminalen på Sokn. 3.4 Gatelys Åmøybrua bort til Sokn busstasjon - FV 441 Det mangler belysning på deler av denne strekningen, som blir brukt av myke trafikanter. Høy fartsgrense på stedet gjør dette ekstra utrygt. 3.7 Vestre Åmøy GS-vei og snuplass ved kaien Veistrekket fra Hegrebergveien til Åmøy kai er delvis utbygd med GS-vei. Flere barn ferdes langs veien i forbindelse med barnehage og grendehuset. Regulering, prosjektering og bygging på de strekkene dette mangler. Snuplassen ved Vestre Åmøy Kai er også for smal til at buss kan snu på en trygg måte, og må utvides. 3.8 Byggefeltet på Bru Bru Barnehage, gang og sykkelvei - KV 8000 Gang og sykkelvei fra Bru kai frem til byggefelt på Bru er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for de myke trafikantene i området. Traséen for veien sees i sammenheng med planarbeidet for Bru kai og nytt boligfelt i området. Det ligger også en barnehage med naturgruppe som bruker veinettet for å komme frem og tilbake til naturområdene. 3.9 Gang og sykkelvei Nygårdsvika bort til Sokn busstasjon langs Bruveien - FV 586 Gang og sykkelvei fra Sokn bomstasjon og frem til avkjøringen til Nygårdsvika byggefelt er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og syklister i området. Sokn er et bussknutepunkt i kommunen og har derfor mange myke trafikanter. Campingplassen er i nærheten, som også skaper økt gangtrafikk. Fylkesveien på strekningen er smal. Dette er en manglende etappe på ca. 750 m for å binde sammen GS-veier på Sokn og Bru med busstasjonen samt forretning og skole på Mosterøy. Reguleringsplan er under utarbeidelse. 11

12 Strakstiltak Mindre tiltak som ikke trenger store investeringer eller forberedelser, er gitt under betegnelsen strakstiltak. 1.1 Skilting og merking av rundkjøring ved Vikevåg barnehage Parkeringsplassen har en rundkjøring for å sikre trafikk avviklingen. Det hender ofte at biler parkerer i rundkjøringen slik at det ikke er fremkommelig. Tunge kjøretøy som vogntog, traktorer med henger og lastebiler observeres ofte på parkeringsplassen og kan redusere oversikt og fremkommelighet, og gi farlige situasjoner. 1.2 Bedre gjerde langs E39 og Hanasandveien Det skjer ofte at dyr, hovedsakelig sauer, men også kyr og kalver havner på feil side av gjerdet langs hovedveien. E39 mellom Mastrafjordtunnelen til Mortavika og Hanasandveien fra E39 til Hanasand er utsatte områder. Her skjer det årlige påkjørsler av sauer og lam. Dette kan føre til farlige situasjoner i tillegg til at dyr blir skadet eller drept. Det er også tilfelle med personskade hvor motorsyklist kolliderte med sau. Det er gårdeiernes ansvar å vedlikeholde gjerdene langs E39. Det settes av penger til oppfølging og gjennomgang ansvarsforhold. 2.5 Skilting som klart viser veikryss på Mosterøyveien mellom Vaulakrysset og E39. Når en kommer fra E 39 og inn på Mosterøyveien kommer krysset ved Rimi brått på, og for mange kan dette oppfattes som en utkjørsel, men det er fortsatt vikeplikt fra høyre. Krysset ved Vaula feltet kommer brått på når en kommer sørover, mot E 39 og får vikeplikt fra høyre. 2.6 Dropsone ved Mosterøy skole Foreldre som kjører barna til skolen slipper de av på parkeringsplassen. Da må barna krysse der bussene kjører for å komme til skolens område. Det er alltid en voksen som står fra og tar imot elevene, men denne personen kan ikke ha oversikt over alt. Det er særlig viktig at elevene kan komme seg trygt inn i skolegården. 3.6 Labyrintstengsel Åmøyveien ved Storhagen Ved Storhagen krysser en gang- og sykkelvei hovedveien. På den ene siden er det et labyrintstengsel, mens på den andre siden ikke. Biler kommer raskt på de som krysser hovedveien, spesielt farlig er dette for barna som ofte krysser veien på dette stedet og ikke ser seg skikkelig for. 12

13 Trafikksikkerhets plan I siste versjon av trafikksikkerhetsplanen var det 15 tiltak som ble satt i prioriteringsrekkefølge. Følgende tabell viser tiltakene med status: Prioritet Sted Tiltak Kalkyle/finansering Status Merknad 1 Hodnefjell Snuplass for buss /TS midler Ikke påbegynt Problem med 2 Fjøløy Snuplass for buss 3 Galta Snuplass for buss 4 Vestre Åmøy Fortau kapell 5 Vaulakrossen- Bygging GS Rimi vei 6 Vaulakrossen- Bygging 2. Askje etappe 7 Vaulakrossen- Bygging 3. Askje etappe 8 Soknasundet-Bru Bygging GS barnehage vei 9 Mosterøy skole Planlegging Hodnefjell GS vei 10 Byggefeltet på Bygging GS Bru Bru vei barnehage 11 Nørevåg Møteplass Reianes for biler 12 Bomstasjonen Planlegging Nygårdsvika GS vei 13 Åmøy bru Bygging GS Åmøy kapell vei 14 Mosterøy skole Bygging GS Hodnefjell 15 Finnesand Utstein kloster og Fjøløy vei Planlegging GS vei /TS midler /TS midler /TS midler Ikke påbegynt Utført /TS midler /TS midler Utført /TS midler /TS midler /Kom. andel /TS midler /TS midler Utført grunnerverv Problem med grunnerverv 13

14 Forslag til tiltak Tabellen nedenfor viser de 10 første tiltakene i prioritert rekkefølge. Etter dette er tiltakene listet opp vilkårlig. Fordelingen av TS-midler / kommunale midler er delt 60 / 40 på kommunale veier, og 100 % TS midler på og langs fylkesveier. Prioritering Ref.nr Sted Tiltak Prisvurdering FV 573 Vikevågveien Prosjektering og bygging TS: , Kommunal vei, Kulturhus til Sykehjem Planlegging og bygging TS: ,- K: , FV 580 Daleveien Bygging /fortau (det mangler ca. 350 meter) TS: ,- Anleggsbidrag.: , Hodnefjell Snuplass for buss. TS: ,- K: ,- 3.9 Bruveien fra Planlegging og bygging TS: ,- gatekryss ved Nygårdsvika til Sokn Busstasjon FV 561 Mosteøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Bygging TS: , Hegrebergveien frem til rundkjøring V. Åmøy Bygging og utvidelse av snuplass ved Åmøy kai TS: , Bru barnehage bort til byggefeltet på Bru Bygging TS: ,- K: ,- 14

15 9 1.8 Fv 573 Sørbøveien fra Vikevågskole til Nordbø Planlegging og bygging TS: , FV 573 Sørbøveien FV 576 Hodneveien Planlegging og bygging Planlegging og bygging TS: ,- TS: , KV 1320 Gangenesveien 1.21 GS langs Hanesandvei 1.25 Eltarvåg- Østhusvik 2.4 FV 561 Mosteøyveien fra Finnesand til Utstein Kloster Planlegging og bygging TS: ,- K: ,- Belysning av siste del av TS: ,- GS-vei mot Eltarvåg (ca. 240m) Prosjektering. TS: ,- Planlegging og bygging TS: ,- 0, FV 563 Askjeveien fra Kyrkjeveien til Askje kai FV 563 Askjeveien fra Vaulabakken til Askje kai 3.2 Åmøy brua til Sokn busstasjon 3.3 Åmøy brua + landfyll Planlegging og bygging Planlegging og bygging Planlegging og bygging Ombygging til avskilt fortau TS: ,- TS: ,- TS: ,- ( ,- tildelt tidligere) TS: ,- 3.4 Åmøy brua bort til Sokn busstasjon Belysning TS: ,- 15

16 Forslag til strakstiltak 2014: Ref.nr Sted Tiltak Prisvurdering 1.1 Vikevåg barnehage Skilting og merking av rundkjøring 1.2 E39 Administrativ opprydding i bøndenes gjerdeplikt 2.5 Mosterøyveien mellom Skilting av kryss med høyre Vaulakrysset og Rimi vikeplikt 2.6 Mosterøy skole Etablering av "Drop sone" for foreldre for å sette av sine barn ved skolen på en trygg måte , , , ,- 3.6 Åmøyveien /Storhagen Labyrintstengel 5 000,- 16

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer