Dagens trafikksituasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens trafikksituasjon"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak... 7 Kontroll/sanksjoner... 8 Beskrivelse av fysiske tiltak... 9 Strakstiltak Trafikksikkerhets plan Forslag til tiltak Forslag til strakstiltak 2014:

2 Innledning Trafikksikkerhetsplanen ble innført i 2001 som et verktøy for kommunene til å søke om støtte til planlegging og gjennomføring av konkrete trafikksikkerhetstiltak. Målet med planen er at hver enkelt kommune skal jobbe systematisert og målrettet for å øke sikkerheten for alle trafikanter i sitt lokalområde. Prosjektgruppen for denne trafikksikkerhetsplanen består av ansatte ved teknisk kontor hos kommunen og en ekstern konsulent, Prosjektil Efla AS. Ekstern konsulent har sekretariatfunksjonen for planarbeidet. Ved utarbeidelse av planen har det vært viktig å involvere lokale aktører som kjenner trafikkforholdene i kommunen best. Deriblant skoler, barnehager, Rennesøy politi og andre aktører med lokal trafikkerfaring. I den forbindelse ble det arrangert en idédugnad hvor utvalgte etater ble invitert til å dele sine erfaringer og synspunkter vedrørende trafikksituasjonen i kommunen. Dugnaden ble holdt i Rennesøy kulturhus mandag 10. juni Trafikksikkerhet for barn og unge er de voksnes ansvar. Barn må beskyttes ved å utforme et trygt oppvekstmiljø, og lære barn riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Voksne må være bevisste rollemodeller og drive kontinuerlig opplæring i barneårene og ungdomstiden. Kommunens rolle som eier og ansvarlig for drift og vedlikehold av grunnskoler og kommunale barnehager har et stort ansvar for å sikre at barn og elever kan ferdes i et trygt miljø. Dette ansvaret er også beskrevet i opplæringsloven og i læreplanen for grunnskolen. Dette omfatter trygg skoletransport, og trygghet i skole- og barnehagetiden. Trafikkopplæringen inngår også som en del av kompetansemålene i kunnskapsløftet. 2

3 Dagens trafikksituasjon Kommunens trafikkmønster har vært gjennom store endringer de siste årene. Først ved åpningen av fastlandsforbindelsen til Stavanger i 1992, og senere ved avviklingen av bomstasjonen i Begge disse hendelsene er milepæler som har resultert i økt gjennomgangstrafikk og befolkningsvekst i kommunen. Alderssammensetningen i kommunen er endret, slik at familier med barn og unge nå er en større del av befolkningen en tidligere. Det har i de senere år også vært god befolkningsvekst. Tall fra SSB viser at i tidsrommet var det en vekst på 18,2 %. Befolkningsveksten for 2012 var 5,2 %. Kommunen har hittil utført en god del tiltak som tar hensyn til disse endringene. Det er etablert busslommer, buss-snuplasser, fortauer og GS-veier. I Kommuneplanen er det lagt vekt på å utvikle næringslivet i kommunen med fokus på å utnytte lokale ressurser. Dette innebærer bl. a. utvikling av kommunen som attraksjon for turister. Dette er også en bidragsyter for økt trafikk i kommunen, spesielt i form av busstrafikk, men også økt ferdsel på GS-veier. Alt dette må tas hensyn til i planleggingen både langsiktig og kortsiktig. 3

4 Visjon og målsetting En visjon er et ønsket fremtidsbilde av en gitt situasjon eller sak. Selv om kommuneplanen for Rennesøy kommune ikke har fastsatt noen visjon for trafikksikkerhet, er det lagt stor vekt på sikkerhet og at innbyggerne skal føle seg trygge i kommunen. På første side i kommuneplanen for Rennesøy kommune er følgende setning skrevet som langsiktig mål for kommunen: En god og trygg kommune å bo og leve i I kommuneplanen er det og lagt stor vekt på å sikre gode og trygge oppvekstforhold for barn og unge. En viktig del av dette er å ha god trafikksikkerhet i sitt nærområde, enten dette er hjemme eller på vei til og fra skolen/barnehagen. Kommunen har i tidligere TS-plan hatt en visjon med hoved- og delmål, som videreføres. Denne visjonen er den såkalte null-visjonen: «Null drepte og null alvorlig skadde» Med følgende hovedmål: Og følgende delmål: «Nedgang i trafikkuhell med personskader i hele kommunen.» Myke trafikanter skal kunne ferdes på et eget skjermet veinett i tilknytning til skoler og tettsted (sykkel og gangveier/fortauer.) Trafikksikre veinettet, snuplasser, bussholdeplasser, siktforhold. Redusere overtredelser av fartsgrenser/veitrafikkloven. Få flere syklister til å bruke sykkelhjelm. Øke bruken av refleks. Arbeide for økt bruk av sikkerhetssele i alle kjøretøy. TS-planen er utarbeidet for å iverksette tiltak for å nå disse målene. 4

5 Ulykkesstatistikk Politirapporterte vegtrafikkulykker med personskade i Rennesøy kommune ( ), viser at 92 personer var involvert i 40 ulykker. I disse ulykkene var: - 2 drepte - 6 alvorlig eller meget alvorlig skadd - 49 lettere skadd - 13 mindre skadd - 22 ikke skadd Tabellen nedenfor viser ulykker fordelt på veier i Rennesøy kommune, og alvorlighetsgrad av personskader. Vi har knyttet fysiske tiltak til denne tabellen. Det er ikke nødvendigvis direkte sammenheng mellom de fysiske tiltakene listet opp nedenfor, og rapporterte ulykker. Vei nummer Antall ulykker Drepte Alv/meget alvorlig skadd Lettere skadd Tiltak E FV 441 Åmøyveien FV 519 Hanasandveien FV 561 Mosterøyveien FV 573 Sørbøveien FV 574 Østhusvikveien Forskjellige

6 Tabellen nedenfor viser ulykker fordelt på type ulykker. Uhellskategori Antall ulykker Drepte Alv/meget alvorlig skadd Lettere skadd Annet Fotgj. Ul Kryssul Møteul Påkj.bakfra Utforkj Sum alle Myke trafikanter: Tre fotgjengere ble skadet i tre ulykker, derav en alvorlig. Tre syklister ble lettere skadet i to ulykker. Oppsummert 6 av 70 skadde tilhørte gruppen myke trafikanter (8,6 %). 6

7 Holdningsskapende trafikkopplæring Den enkeltes oppførsel i trafikken er avgjørende for oppnåelse av 0-visjonen. Tilrettelegging av trygge veier er ikke tilstrekkelig alene. Menneskelige feilhandlinger er den største utløsende faktor for trafikkulykker. For å redusere ulykkesrisikoen på veiene må barn få god opplæring og trafikantene må kjøre lovlig og trykt. Tiltak i tidligere trafikksikkerhetsplaner har hatt varierende til ingen oppfølging. Det henstilles derfor til de enkelte kommunale avdelinger om å innarbeide forslagene til tiltak i avdelingenes egne planer. Tiltakene er delt i tre kategorier: - Holdningsskapende tiltak - Opplæring - Kontroll/sanksjoner Ansvar for gjennomføring av tiltak er lagt under kommunale avdelinger og politiet. Holdningsskapende tiltak Tiltak Reflekskampanje for barn i barneskolealder gjennom vinteren Trafikkdag hver høst på egen skole Krav om hjelm for de som sykler til skolen. Ansvar Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Opplæringstiltak Tiltak Oppfriskningskurs for eldre i trafikken. Kurset 65+ er tidligere avholdt i samarbeid med Frivillighetssentralen. Opplæring i sikring av barn under transport for nye foreldre. Kan skje i forbindelse med oppfølging på helsestasjonen. Ansvar Helse og velferd Helse og velferd 7

8 Opplæring av barn som tar buss. Fokus blant annet på køkultur og bruk av sikkerhetssele. Opplæring til lærere og barnehagepersonell om barns forutsetninger i trafikken Informasjon til foreldre ved oppstart av barnehage og skoler om barn og trafikksikkerhet Tilbud om moped og traktoropplæring i ungdomsskolen Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Oppvekst og læring Kontroll/sanksjoner Tiltak Oppmuntring til hyppige promille- og fartskontroller. Oppmuntring til automatiske trafikkontroller (ATK). Ansvar Rennesøy politi/statens vegvesen 8

9 Beskrivelse av fysiske tiltak 1.3 Gang og sykkelvei/fortau fra Hegglandslia til Rennesøy Marina Det mangler GS-vei på to strekninger. Eksisterende GS-vei videreføres i 2 retninger, for å øke tryggheten for myke trafikanter som ferdes langs veien. 1. Nord fra kirkegården (kryss ved byggefelt, Hegglandslia) langs Fv 576 Hodnefjellveien til krysset med Gangenesveien (ca. 600m) 2. Langs Gangenesveien Kv 1320 fra ca. nr. 33 frem til Marina. ( ca. 460 m). Dette ligger inne som rekkefølgekrav i forbindelse med planer for utbygging. 1.4 Gang og sykkelvei/fortau langs Sørbøveien FV 573 fra krysset til E-39 til Sørbø Grendehus Sørbøveien er en smal trafikkert vei uten veiskulder eller fortau. Bygging av GS vei er et tiltak for å skille de myke trafikantene fra resterende trafikk. Ny etablert bebyggelse har medført økt trafikk på dette veistrekket. Fortsettelse av GS-vei fra Tusseberget. 1.6 Gang og sykkelvei/fortau langs Vikevågveien (sentrum) Fv 573 Det mangler 140 meter GS-vei langs Vikevågveien. Tiltak for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i Vikevåg sentrum. Eksisterende vei er bred nok til at det kan bygge GS-vei på strekket. 1.8 Gang og sykkelvei/fortau langs Sørbøveien FV 573 til Rennesøy skole Sørbøveien er en smal trafikkert vei uten veiskulder som også er skolevei for barna som bor i nærheten av skolen. Bygging av gang og sykkelvei fra skolen til Nordbø, vil bidra til sikrere skolevei for barna. Første etappe bør gå helt til Nordbø og det bør vurderes nærmere om den skal gå videre Gang og sykkelvei/fortau Vikevåg Fenes. Gang og sykkelvei (Fortau) fra Vikevåg sentrum til Fenes er et tiltak i forbindelse med trafikksikring av Vikevåg sentrum. Myke trafikanter på vei til eller fra sentrum må i dag ferdes langs en smal fylkesvei uten veiskulder. Dette kan føles både ubehagelig og utrygt. Prosjektet ligger delvis inne på den nye reguleringsplanen for Vikevåg sentrum. Det mangler 60 meter for å binde sammen med eksisterende GS-vei (regulering). Dette ligger inne som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen i forbindelse med utbyggingsområdet. Totalt mangler det ca. 350 meter fortau Kommunal vei Kulturhus Sykehjem Fortau langs kommunal vei fra Kulturhuset i Vikevåg til Sykehjemmet, er et tiltak for å skille de myke trafikantene fra resterende trafikk. Veien er i dag smal og uten skille for gang og sykkeltrafikk. Der er stor trafikk på veien på 9

10 grunn av sykehjemmets plassering Belysning GS-vei Eltarvåg Gatelys er montert på FV-577 fra Eltarvåg til Dalaker. Belysningen bør fortsette frem til det private byggefeltet i Eltarvåg slik at det blir sammenkoblet med resterende gatebelysning helt frem til Vikevåg GS-vei fra Eltarvåg til Østhusvik FV 519 frem til Hanasand, FV 575 fra Hanasand til Østhusvika GS-vei fra Eltarvåg til Østhusvik og for å etablere gang- og sykkel-vei forbindelse mellom de to største tettbygdene på Rennesøy. Søker TS-midler til omregulering og prosjektering av gang og sykkelsti. Klart for utbygger. 2.1 Snuplass for buss Øvre Hodnefjell Busselskapet har sluttet å kjøre ruten ut til Hodnefjell fordi de ikke kan snu bussen. Dette var også en del av tiltakene i siste versjon av trafikksikkerhetsplanen, men her har man enda ikke kommet til enighet med grunneier. Forslag om alternativ plassering av snuplass. 2.2 Gang og sykkelvei fra Mosterøy skole til Finnesand - FV 561 På denne strekningen er det mye trafikk, bratte asfaltkanter og gjerder tett opp ved veikanten. Veien ble utvidet i 2012 slik at 2 biler kan passere i bredden. Elevene i dette området har ikke rett på gratis skoleskyss, og bør i utgangspunktet kunne gå eller sykle til skolen. På grunn av de trafikkfarlige forholdene velger mange foreldre å kjøre elevene selv eller kjøpe busskort til dem. Det er tildelt kr. for planlegging av GS vei fra Mosterøy skole til Finnesand. Prosjektering pågår. 2.3 Gang og sykkelvei fra Finnesand til Utstein kloster - FV 561 Veien mellom Finnesand og Utstein kloster er svært smal med tanke på turisme og busstrafikk som ferdes på strekningen, som også gjør det ubehagelig og utrygt for fotgjengere som ferdes på strekningen. Manglende parkeringsplasser gjør at flere besøkende må parkere ved Finnesand og gå langs det smale veistrekket til klosteret. Dette gjelder også turister som kommer med båt og legger til ved kaien. Veistrekket er fylkesvei og er båndlagt fornminner. Tiltaket vil derfor være mer krevende enn øvrige tiltak. Det er også behov for flere møteplasser for biler og busser. Saken krever politisk prioritering for at den skal bli realisert. 2.8 Forlenging av gang og sykkelvei fra Vaulabakken til Askje kai - FV 563 FV Askjeveien Elevene som bor på Skorpefjell og Askje Vest har gang- og sykkelsti helt frem til skolen. Elevene fra Askje har gang- og sykkelsti fra Vaula til midt i Vaulabakken. Derfra er det smal vei og litt svingete og uoversiktlig. Den nye 10

11 veien om Skorpefjell har redusert trafikken i Vaulabakken. 3.2 Gang og sykkelvei fra Åmøy brua til Sokn busstasjon - FV 441 Åmøyveien Fra Åmøy bro til Sokn busstasjon er det ingen GS vei. I tillegg mangler det gatelys (se pkt. 3.4). Her ferdes også mange barn og unge på ettermiddag/kveldstid til og fra trening og aktiviteter andre steder. Tiltaket har tidligere fått tildelt , Fortau Åmøybrua - FV 441 Veistrekningen hvor broa ligger er den eneste fullverdige 2-feltsveien med 80 km/h fartsgrense i kommunen utenom hoved riksveiene. Bruen har bratt stigning som gir dårlig sikt. Den brukes mye av barn og ungdom som skal til og fra de andre øyene, samt til bussterminalen på Sokn. 3.4 Gatelys Åmøybrua bort til Sokn busstasjon - FV 441 Det mangler belysning på deler av denne strekningen, som blir brukt av myke trafikanter. Høy fartsgrense på stedet gjør dette ekstra utrygt. 3.7 Vestre Åmøy GS-vei og snuplass ved kaien Veistrekket fra Hegrebergveien til Åmøy kai er delvis utbygd med GS-vei. Flere barn ferdes langs veien i forbindelse med barnehage og grendehuset. Regulering, prosjektering og bygging på de strekkene dette mangler. Snuplassen ved Vestre Åmøy Kai er også for smal til at buss kan snu på en trygg måte, og må utvides. 3.8 Byggefeltet på Bru Bru Barnehage, gang og sykkelvei - KV 8000 Gang og sykkelvei fra Bru kai frem til byggefelt på Bru er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for de myke trafikantene i området. Traséen for veien sees i sammenheng med planarbeidet for Bru kai og nytt boligfelt i området. Det ligger også en barnehage med naturgruppe som bruker veinettet for å komme frem og tilbake til naturområdene. 3.9 Gang og sykkelvei Nygårdsvika bort til Sokn busstasjon langs Bruveien - FV 586 Gang og sykkelvei fra Sokn bomstasjon og frem til avkjøringen til Nygårdsvika byggefelt er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og syklister i området. Sokn er et bussknutepunkt i kommunen og har derfor mange myke trafikanter. Campingplassen er i nærheten, som også skaper økt gangtrafikk. Fylkesveien på strekningen er smal. Dette er en manglende etappe på ca. 750 m for å binde sammen GS-veier på Sokn og Bru med busstasjonen samt forretning og skole på Mosterøy. Reguleringsplan er under utarbeidelse. 11

12 Strakstiltak Mindre tiltak som ikke trenger store investeringer eller forberedelser, er gitt under betegnelsen strakstiltak. 1.1 Skilting og merking av rundkjøring ved Vikevåg barnehage Parkeringsplassen har en rundkjøring for å sikre trafikk avviklingen. Det hender ofte at biler parkerer i rundkjøringen slik at det ikke er fremkommelig. Tunge kjøretøy som vogntog, traktorer med henger og lastebiler observeres ofte på parkeringsplassen og kan redusere oversikt og fremkommelighet, og gi farlige situasjoner. 1.2 Bedre gjerde langs E39 og Hanasandveien Det skjer ofte at dyr, hovedsakelig sauer, men også kyr og kalver havner på feil side av gjerdet langs hovedveien. E39 mellom Mastrafjordtunnelen til Mortavika og Hanasandveien fra E39 til Hanasand er utsatte områder. Her skjer det årlige påkjørsler av sauer og lam. Dette kan føre til farlige situasjoner i tillegg til at dyr blir skadet eller drept. Det er også tilfelle med personskade hvor motorsyklist kolliderte med sau. Det er gårdeiernes ansvar å vedlikeholde gjerdene langs E39. Det settes av penger til oppfølging og gjennomgang ansvarsforhold. 2.5 Skilting som klart viser veikryss på Mosterøyveien mellom Vaulakrysset og E39. Når en kommer fra E 39 og inn på Mosterøyveien kommer krysset ved Rimi brått på, og for mange kan dette oppfattes som en utkjørsel, men det er fortsatt vikeplikt fra høyre. Krysset ved Vaula feltet kommer brått på når en kommer sørover, mot E 39 og får vikeplikt fra høyre. 2.6 Dropsone ved Mosterøy skole Foreldre som kjører barna til skolen slipper de av på parkeringsplassen. Da må barna krysse der bussene kjører for å komme til skolens område. Det er alltid en voksen som står fra og tar imot elevene, men denne personen kan ikke ha oversikt over alt. Det er særlig viktig at elevene kan komme seg trygt inn i skolegården. 3.6 Labyrintstengsel Åmøyveien ved Storhagen Ved Storhagen krysser en gang- og sykkelvei hovedveien. På den ene siden er det et labyrintstengsel, mens på den andre siden ikke. Biler kommer raskt på de som krysser hovedveien, spesielt farlig er dette for barna som ofte krysser veien på dette stedet og ikke ser seg skikkelig for. 12

13 Trafikksikkerhets plan I siste versjon av trafikksikkerhetsplanen var det 15 tiltak som ble satt i prioriteringsrekkefølge. Følgende tabell viser tiltakene med status: Prioritet Sted Tiltak Kalkyle/finansering Status Merknad 1 Hodnefjell Snuplass for buss /TS midler Ikke påbegynt Problem med 2 Fjøløy Snuplass for buss 3 Galta Snuplass for buss 4 Vestre Åmøy Fortau kapell 5 Vaulakrossen- Bygging GS Rimi vei 6 Vaulakrossen- Bygging 2. Askje etappe 7 Vaulakrossen- Bygging 3. Askje etappe 8 Soknasundet-Bru Bygging GS barnehage vei 9 Mosterøy skole Planlegging Hodnefjell GS vei 10 Byggefeltet på Bygging GS Bru Bru vei barnehage 11 Nørevåg Møteplass Reianes for biler 12 Bomstasjonen Planlegging Nygårdsvika GS vei 13 Åmøy bru Bygging GS Åmøy kapell vei 14 Mosterøy skole Bygging GS Hodnefjell 15 Finnesand Utstein kloster og Fjøløy vei Planlegging GS vei /TS midler /TS midler /TS midler Ikke påbegynt Utført /TS midler /TS midler Utført /TS midler /TS midler /Kom. andel /TS midler /TS midler Utført grunnerverv Problem med grunnerverv 13

14 Forslag til tiltak Tabellen nedenfor viser de 10 første tiltakene i prioritert rekkefølge. Etter dette er tiltakene listet opp vilkårlig. Fordelingen av TS-midler / kommunale midler er delt 60 / 40 på kommunale veier, og 100 % TS midler på og langs fylkesveier. Prioritering Ref.nr Sted Tiltak Prisvurdering FV 573 Vikevågveien Prosjektering og bygging TS: , Kommunal vei, Kulturhus til Sykehjem Planlegging og bygging TS: ,- K: , FV 580 Daleveien Bygging /fortau (det mangler ca. 350 meter) TS: ,- Anleggsbidrag.: , Hodnefjell Snuplass for buss. TS: ,- K: ,- 3.9 Bruveien fra Planlegging og bygging TS: ,- gatekryss ved Nygårdsvika til Sokn Busstasjon FV 561 Mosteøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Bygging TS: , Hegrebergveien frem til rundkjøring V. Åmøy Bygging og utvidelse av snuplass ved Åmøy kai TS: , Bru barnehage bort til byggefeltet på Bru Bygging TS: ,- K: ,- 14

15 9 1.8 Fv 573 Sørbøveien fra Vikevågskole til Nordbø Planlegging og bygging TS: , FV 573 Sørbøveien FV 576 Hodneveien Planlegging og bygging Planlegging og bygging TS: ,- TS: , KV 1320 Gangenesveien 1.21 GS langs Hanesandvei 1.25 Eltarvåg- Østhusvik 2.4 FV 561 Mosteøyveien fra Finnesand til Utstein Kloster Planlegging og bygging TS: ,- K: ,- Belysning av siste del av TS: ,- GS-vei mot Eltarvåg (ca. 240m) Prosjektering. TS: ,- Planlegging og bygging TS: ,- 0, FV 563 Askjeveien fra Kyrkjeveien til Askje kai FV 563 Askjeveien fra Vaulabakken til Askje kai 3.2 Åmøy brua til Sokn busstasjon 3.3 Åmøy brua + landfyll Planlegging og bygging Planlegging og bygging Planlegging og bygging Ombygging til avskilt fortau TS: ,- TS: ,- TS: ,- ( ,- tildelt tidligere) TS: ,- 3.4 Åmøy brua bort til Sokn busstasjon Belysning TS: ,- 15

16 Forslag til strakstiltak 2014: Ref.nr Sted Tiltak Prisvurdering 1.1 Vikevåg barnehage Skilting og merking av rundkjøring 1.2 E39 Administrativ opprydding i bøndenes gjerdeplikt 2.5 Mosterøyveien mellom Skilting av kryss med høyre Vaulakrysset og Rimi vikeplikt 2.6 Mosterøy skole Etablering av "Drop sone" for foreldre for å sette av sine barn ved skolen på en trygg måte , , , ,- 3.6 Åmøyveien /Storhagen Labyrintstengel 5 000,- 16

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel PSN 2. november 2017 Sykkelstrategi for Røyken kommune - Askers høringsuttalelse Visjon - Røyken har innen 2020 status som sykkelbygd, der det oppleves trygt

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Brumunddal 08.08.16 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2010-2013 Vedtatt: juni 2010 1 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s. 3 2.0 Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden 2000-2007 s. 3 2.2 Gjennomførte tiltak i

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel Trafikkmønsterplan Temaplan Dato: 25.01.16 Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel Behandling Dato Revidert Vedtatt i planutvalget 19.02.2016 Kommunestyret 14.12.2016 Omklassifisering

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Fartsgrense. K 30 Blindvei - ansees ikke som særlig trafikkbelastet

Fartsgrense. K 30 Blindvei - ansees ikke som særlig trafikkbelastet Bilde over området som berøres NAVN SØKNAD / INNSPILL EIER- STATUS Trafikksikerhetsplan Fartsgrense Rådmannens vurdering TSU sine anbefalinger Styrking av tilbud til gående og syklende i rundkjøring Vestråttkrysset

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Andre overordnede planer.4 1.4 Deltakere....5

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SÆRLIG FARLIG OG VANSKELIG SKOLEVEI I ALTA KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SÆRLIG FARLIG OG VANSKELIG SKOLEVEI I ALTA KOMMUNE 2015 Alta kommune Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR SÆRLIG FARLIG OG VANSKELIG SKOLEVEI I ALTA KOMMUNE DEL 1 Dokumentet er en generell veileder for å vurdere særlig farlige og vanskelige skoleveier i Alta kommune.

Detaljer

Skolevei. Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner. Hva ser vi etter?

Skolevei. Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner. Hva ser vi etter? Skolevei Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner Hva ser vi etter? Hvem er jeg? Wenche Klungland Jobber i Statens vegvesen avdeling Aust-Agder, plan og forvaltning Skriver bla.

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer