Energi Norge Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Norge 2011. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix"

Transkript

1 Energi Norge 2011 A

2 Energi Norge 2011 Mens det i inngangen til 2011 var rettet mye oppmerksomhet mot rekordlave nedbørsmengder og rekordhøye strømpriser, var utgangen preget av helt andre uroligheter. Kraftig storm over store deler av landet førte til mye debatt om forsyningssikkerheten vår. Hele året har vi jobbet med å synliggjøre behovet for mer nettutbygging både i Norge og til Norge. Vi har fått gjennomslag for flere viktige konsesjoner for sentralnettet, men regjeringen har samtidig nedjustert ambisjonsnivået for utbygging av mellomlandskabler. Dette skal vi jobbe videre med i Fornybar energi kan bare tas i bruk når den fraktes dit den trengs. I 2011 har nye aktører i energidebatten i samarbeid med bransjen pekt på de betydelige utfordringene som treg konsesjonsbehandling for nett og produksjonsanlegg representerer for samfunnet. Vi trenger mer fornybar energi for å løse klimautfordringen. Trege konsesjonsprosesser er i så måte et paradoks. Gjennom lanseringen av En grønn tråd satte vi fokus på elektrisitet som ren energibærer og dens unike rolle i et lavutslippssamfunn. Vi håper at klima vil stå enda høyere på dagsordenen i året som kommer, og sammen med våre medlemsbedrifter lover vi å stå på for et bedre klima, en sikker energiforsyning og fortsatt grønn vekst. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge Foto forside: Scanpix Foto: Johnny Syversen B 1

3 Behov for nettutbygging i og til Norge Behov for nettutbygging i og til Norge Debatt om mellomlandskabler og forbedring av investeringsinsentivene for nett er bare noen av temaene som har preget Energi Norges arbeid med nettutbygging i året som gikk. Økt aksept for utbygging av strømnettet Statnett fikk endelig konsesjon for nettforbindelsen Ørskog-Fardal i 2011, og i tillegg klargjorde regjeringen at den sto fast på sitt tidligere vedtak om Sima-Samnangerlinjen. Energi Norge har i disse sakene jobbet for raskere fremdrift, for valg av de beste traseene og for å belyse hvilke konsekvenser utsatt nettutbygging kan få for de berørte regionene. Blant annet utarbeidet Energi Norge rapporten En landsdel på vent i samarbeid med medlemsbedriftene, industrien og fylkeskommunene i Midt-Norge. Rapporten viste at investeringer for 90 milliarder kroner var satt på vent i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane på grunn av manglende kraftnett. Rapporten var et viktig bidrag for å skape økt aksept for nettutbygging i regionen. Diskusjonen om hvor mange mellomlandskabler som skal bygges i årene fremover, gikk for fullt, både da Statnett la frem Sørlandsstudien og senere fulgte opp med ny Nettutviklingsplan, hvor det ble klart at ambisjonene for bygging av mellomlandskabler nedjusteres. Energi Norge har arbeidet for å synliggjøre at flere mellomlandskabler er avgjørende for en mer stabil strømpris, for økt verdiskaping og for å oppnå europeiske klimamål. Vi har også bidratt til arbeidet med flere utredninger om kapasiteten til norsk vannkraft som et grønt batteri til Europa, blant annet i samarbeid med forskningsprogrammet CEDREN. Gjennom industridialogen, et samarbeid mellom Energi Norge, Norsk Industri og LO som kom på plass i desember, er industrien også en medspiller for å få på plass flere mellomlandskabler. Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Cornelia Vikan Bedre investeringsinsentiver for nett Det er investert for lite i nett over for lang tid. I 2011 fikk energibransjen gjennomslag for noe bedre investeringsinsentiver for nett, og vi vil fortsette arbeidet med dette fremover. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har etter oppfordring fra Energi Norge besluttet at nivået på NVE-renten skal tas opp til ny vurdering, og det kan bety bedrede vilkår for nettinvesteringer. Rettigheter på annen manns grunn En stor del av nettselskapenes verdier er ledninger og kabler som går gjennom områder selskapene ikke selv eier også kalt annen manns grunn. Energi Norge er opptatt av å sikre rettighetene for de berørte nettselskapene og har blant annet fått juridisk medhold i at statlige grunneiere ikke har rett til å stille særskilte krav til nettselskapene. Energi Norge koordinerer et bransjeprosjekt som vil jobbe videre med temaet inneværende år. 2 3

4 Kraftmarkedet Kraftmarkedet Innføring av smarte strømmålere gir bransjen nye utfordringer og har sammen med flere andre saker preget Energi Norges arbeid med å sikre et velfungerende kraftmarked i året som gikk. Smart Strøm på agendaen Forberedelsene av Smart Strøm (AMS) er i full gang. Energi Norge har satt sammen en større prosjektgruppe med representanter fra medlemsbedriftene, for å avklare viktige spørsmål før Smart Strøm (AMS) rulles ut. Gruppen har blant annet tatt opp behovet for å avklare hvordan oppgavene i målerverdikjeden skal løses. Energi Norge har også utarbeidet en informasjonspakke om temaet som inneholder hovedbudskap, spørsmål og svar, og kommunikasjonsråd til medlemsbedriftene. Unngikk ekstra målerskifte og flere hundre millioner i kostnader Etter en omfattende innsats fra Energi Norge påla Nærings- og handelsdepartementet i juni Justervesenet å gå bort fra kravet om en ekstra utskifting av elmålere innen 2012, i påvente av at alle målere i Norge skal byttes ut med smarte strømmålere frem mot Med dette unngikk energibransjen et ekstra målerskifte for over elmålere, og dermed også flere hundre millioner i ekstra kostnader. Bedre tilgang til europeiske kraftmarkeder I arbeidet med integrering av de europeiske kraftmarkedene har Energi Norge hatt hovedfokus på håndtering av områdepriser i markedene og tilstrekkelig overføringskapasitet for kraft i Nord-Europa. Vi er særlig fornøyd med at langvarig innsats for å få på plass et marked for intradaghandel på NordNed endelig ga resultater. Markedet starter opp i mars 2012 og vil bedre tilgangen til kraftmarkedet i Nord-Europa for våre medlemsbedrifter. Alle foto: Colourbox 4 5

5 Klimaengasjement Mer produksjon av fornybar energi 2011 var et lavkonjunkturår i klimapolitikken. Det har derfor aldri vært viktigere med en offensiv energibransje som går foran og viser vei med En grønn tråd mot lavkarbonsamfunnet. Året som gikk har vært preget av flere diskusjoner om næringens rammevilkår, blant annet når det gjelder elsertifikater, konsesjonsprosesser og eiendomsskatt på vannkraftverk. Energi Norge utarbeidet i fjor klimarapporten En grønn tråd. I rapporten lanseres fem prinsipper som må ligge til grunn for all politikkutvikling hvis klima- og energiutfordringen skal løses. Rapporten beskriver blant annet hvorfor elektrisitet og varme vil være viktige CO 2 -nøytrale energibærere i et lavkarbonsamfunn. Tilbakemeldingene fra politikere og interessegrupper har vært svært gode, og rapporten har bidratt til å posisjonere energibransjen som aktør i klimadebatten. Klimaakademiet Enova, Miljøstiftelsen Zero, Statnett og Energi Norge startet i fjor Klimaakademiet. Prosjektet har som mål å gi unge økt innsikt i klimateknologi og klimapolitikk, slik at de står bedre rustet til å løse klimautfordringen. I Klimaakademiet deltar unge, både fra næringslivet og politiske organisasjoner. Gruppen var blant annet samlet under Zerokonferansen i november. Fortsatt maksimumsverdi for eiendomsskatt Et krav fra vertskommunene om at maksimumsverdien for verditakst på vannkraftverk burde oppheves, skapte debatt i året som gikk. Forslaget fra vertskommunene ville medført over dobbelt så høy eiendomsskatt, sammenlignet med dagens nivå på om lag 2 milliarder kroner per år. Saken vakte stort engasjement hos mange med lemsbedrifter. Energi Norge fikk gjennom regjeringens og Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012, medhold i vårt krav om å beholde prinsippet med en maksimumsverdi. Taket ble hevet noe, slik at eiendomsskatten samlet ventes å øke med 100 millioner kroner i 2012 og ytterligere 220 millioner kroner i Det ble imidlertid skapt usikkerhet rundt videreføringen av sentrale elementer i kraftskattesystemet. 6 Foto: Shutterstock 7

6 Mer produksjon av fornybar energi Kommunikasjon Elsertifikatene i havn Siden avtalen om et felles norsk-svensk elsertifikatmarked kom på plass, har Energi Norge jobbet aktivt for at oppstarten skal være så effektiv og smidig som mulig. Energi Norge har også jobbet med å synliggjøre at en storsatsing på vind- og vannkraft forutsetter et mer effektivt konsesjonssystem, og bidratt aktivt i den formelle høringsprosessen for lov og forskrifter om elsertifikater. Det har også blitt utarbeidet en informasjonspakke med hovedbudskap, svar og spørsmål og kommunikasjonsråd om elsertifikater. Vanndirektivet og planarbeidet fortsetter Energi Norge har i året som gikk, styrket arbeidet med utvikling av vannplaner under vannforskriften. Planene er en del av Norges forpliktelser gjennom EUs vanndirektiv og vil derfor berøre alle regulanter. Vannplanene skal blant annet inneholde konkrete miljømål og tilhørende tiltak. De vil også være et innspill til NVEs behandling av nye konsesjoner og til revisjon av eksisterende. Energi Norge jobber for at vannplanene ikke skal være til hinder for at norske vannkraftverk fortsatt kan være viktige leverandører av regulerbar og fornybar kraft. Det har derfor vært flere arbeidsmøter for medlemsbedriftene om temaet. Energi Norge har også initiert et samarbeid med NVE, Fylkesmannens miljøvernavdelinger og vannregionmyndighetene i fylkeskommunene innenfor alle 11 vannregioner. Grønn bil Energi Norge har videreført prosjektet Grønn bil, som er et prosjektsamarbeid mellom Energi Norge, KS, Transnova og Miljøstiftelsen Zero. Samarbeidet har som mål å synliggjøre potensialet for bruk av el i veitransporten og jobber for å få ladbare biler på veien innen Energi Norge bruker kommunikasjon med media, myndigheter og opinion som strategisk verktøy for å fremme medlemsbedriftenes interesser i enkeltsaker og for å styrke bransjens felles omdømme. Mediekontakt I fjor var Energi Norge omtalt i 1863 mediesaker. Organisasjonen har vært særlig aktiv i saker som omhandlet nettutbygging, konsesjonsprosesser, kraftutveksling, klimapolitikk, strømpriser og bransjens beredskap og innsats for å gjenopprette strømforsyningen etter "Dagmar". "Energi Norge i media" ble sendt ut til medlemmene 57 ganger. Tjenesten informerer om aktuelle mediesaker hvor Energi Norge har uttalt seg, samt våre hovedbudskap og i særlig krevende saker også spørsmål og svar (Q&A). Hensikten er å bidra til god informasjon om aktuelle saker, som videre kan brukes som bakgrunnsinformasjon ut mot kunder, media og egne ansatte. 8 9 Foto: Shutterstock

7 Kommunikasjon Kompetanse, utdanning og arbeidsliv 2011 var et godt år for Energi Norges kompetansearbeid, både når det gjaldt rekruttering av studenter, inntak av lærlinger og arbeidet med læreplanen for energioperatører. Egne kanaler Energi Norge har videreført satsingen på egne kommunikasjonskanaler til medlemsbedriftene gjennom det ukentlige nyhetsbrevet EnergiNytt og magasinet EnergiForum, utgitt fem ganger i EnergiNytt tar sikte på å informere om nyheter innen ulike politiske saker, fagsaker og endringer innenfor bransjen. Nyhetsbrevet hadde ved utgangen av 2011 om lag 2400 abonnenter. Energi Norge i media i 2011 Eksponerte lesere (i millioner) /11 02/11 antall artikler antall eksponerte lesere Samarbeid med andre aktører Energi Norge har videreført samarbeidet med flere av våre viktigste samarbeidspartnere innen klima- og energispørsmål. Energi Norge har arrangert flere frokostmøter med miljøstiftelsene Zero og Bellona og har også videreført samarbeidet med Natur og Ungdom. 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/ Artikler Felles innsats ga flere vannkraftstudenter Energi Norges avtale med Institutt for vann og miljøteknikk ved NTNU gir resultater. Antallet masterstudenter på ingeniørstudiet for vannkraft har økt fra fire studenter i 2009 til hele 26 masterstudenter i Et ph.d.-program for vannkraftingeniører er også under utvikling. Flere energiselskaper har bidratt til finansering av studieretningen. Studiet har også blitt tettere knyttet sammen med bransjens felles forskningsinnsats innen damsikkerhet. Energi Norges innsats i samarbeid med medlemsbedriftene vil være et viktig bidrag for å opprettholde vannkraftkompetansen i årene fremover Foto: Foto: Jarle Nyttingnes

8 Kompetanse, utdanning og arbeidsliv Kompetanse, utdanning og arbeidsliv Historisk lavt konfliktnivå i lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret ble preget av enighet og få tvister. I det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO ble det enighet gjennom forhandlinger, uten bruk av meklingsinstituttet. Medlemsbedriftene i Energi Norge gjennomførte lokale forhandlinger med sine fagforeninger nesten uten tvister. Kun én tvist ble brakt videre til organisasjonsmessig behandling. Foto: Ann Iren Jamtøy Rekordmange energifaglærlinger I mange år har inntaket av lærlinger til bransjen vært på et kritisk lavt nivå. Systematisk arbeid rettet mot energibedriftene og mot ungdommene som skal velge utdanning, har ført frem. I 2011 hadde energibransjen rekordmange lærlinger. Det lover godt for fremtiden. Energi Norge har jobbet ekstra mye for å sikre at bedriftene gir sine lærlinger en opplæring som holder høy kvalitet. For å møte nye kompetansebehov knyttet til elproduksjon fra vind, vann og bio, har Energi Norge særlig arbeidet for å løfte frem energioperatørfaget og tilpasse opplæringen til dagens behov. Dette faget vil kunne tiltrekke flere ungdommer som ønsker å jobbe med fornybar energi. Godt samarbeid med El&IT-Forbundet Energi Norges samarbeid med El&IT- Forbundet om prosjektet Jobb med energi har vært en suksess. Partenes felles syn på hva fremtidens energifagarbeider skal være, skaper nødvendig fleksibilitet og kvalitet i fagopplæringen. Prosjektets årlige samlinger er blitt den viktigste arenaen for å drøfte fagopplæring og rekruttering i energibransjen. I fjor møttes rundt 100 fagopplæringsansvarlige, tillitsvalgte og ansatte fra opplæringskontorer for å diskutere hvordan opplæringen av energimontører og energioperatører bør innrettes i årene fremover. I tillegg til samarbeidet om Jobb med energi etablerte Energi Norge og El&IT-Forbundet et samarbeid om oppfølging av den nye avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

9 Følger EU på nært hold Følger EU på nært hold Stadig mer av vår energilovgivning bestemmes av EU. Energi Norges Brüssel-kontor følger flere saker av betydning for norsk energibransje. Implementering av Eldirektiv 3 På forsommeren stilte EFTAs kontrollorgan ESA spørsmål ved norske myndigheters implementering av Eldirektiv 2. Et av de mest sentrale spørsmålene var om regionalnettet i fremtiden må anses som del av sentralnettet. Dette kan få store konsekvenser for nettselskapene, da EU ikke tillater at eiere av produksjonsanlegg også eier sentralnett. Problemstillingen aktualiseres ytterligere ved at kategorisering av regionalnett kan komme på dags ordenen i forbindelse med implementeringen av Eldirektiv 3. Energi Norges innspill er blitt ivaretatt i norske myndigheters svar til ESA, og vi vil fortsatt følge saken tett. Samarbeid i Eurelectric og NordEnergi I 2011 har Energi Norge arbeidet for å påvirke EUs lovgivning, både direkte gjennom vårt Brüssel-kontor, gjennom allianser med våre nordiske søsterorganisasjoner og via den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric. Administrerende direktør i Energi Norge har ledet arbeidet med Eurelectrics fornybarplan (RESAP), og andre representanter for Energi Norge har ledet arbeidsgruppene Vannkraft og Kunder og drift innenfor det samme prosjektet. Energi Norge har også jobbet gjennom den nordiske samarbeidsorganisasjonenen for energibransjen, NordEnergi, for å påvirke lovforslag fra EU. Foto: Jarle Nyttingnes 14 15

10 Energi Norge AS (EnergiAkademiet) Energi Norge AS (EnergiAkademiet) Energi Norge AS (EnergiAkademiet) er et heleid, kommersielt datterselskap av Energi Norge. EnergiAkademiet leverer produkter og tjenester innen kompetanseformidling til energibransjen. Bredt og godt kursog konferansetilbud For EnergiAkademiet var 2011 et godt og fremgangsrikt år, med hele 132 avholdte kurs og konferanser som til sammen hadde om lag 5000 deltakere. Årets brukerundersøkelse viser at medlemmene er godt fornøyd med et bredt kurs- og konferansetilbud og at de har hatt stor nytte av å delta. EnergiAkademiet har bygget opp flere konferanser som arrangeres fast hvert år. De to viktigste møteplassene, Vinterkonferansen og Produksjonsteknisk konferanse (PTK), hadde begge besøksrekorder i fjor med henholdsvis 270 og 450 fornøyde deltakere. Av nylanseringer vil vi fremheve EnergiAkademiets kurs om elsertifikater og Smart Strøm (AMS) som ble godt mottatt og svært godt besøkt i året som gikk. Fellesfinansierte forskningsprosjekter Forskning legger grunnlaget for at bedrifter kan ta de riktige beslutningene knyttet til tekno logiske, samfunnsmessige, organisatoriske og økonomiske spørsmål. Energi Akademiet jobber for å øke kompetansenivået i bransjen gjennom fellesfinansierte forskningsprosjekter. I fjor deltok 53 selskaper i fellesfinansierte prosjekter med en ramme på til sammen 42,8 millioner kroner, hvorav 14,5 millioner kom fra offentlige støtteordninger. I tillegg ble 11 millioner av kontingentmidlene benyttet til ulike forskningsaktiviteter. Noen av de sentrale prosjektene som ble startet i 2011, er Nordic Windpower Operation Network, System for tilstandsog levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife), Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) og et forprosjekt på pumpekraft, FoU-installasjonen PK 2.0. Publikasjoner EnergiAkademiet produserte i fjor 30 nye fagpublikasjoner, hovedsakelig basert på resultater av fellesfinansierte forskningsprosjekter. EnergiAkademiet utarbeidet også en innkjøpsguide for Smart Strøm (AMS) og solgte en rekke bransjerelevante forskrifter og normer. Alle foto: Colourbox 16 17

11 Om Energi Norge Energi Norge er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon og representerer ca. 270 bedrifter som produserer, transporterer og selger strøm. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen som dekker 99 prosent av nettkundene i Norge. Energi Norge jobber for bedre klima, sikker energiforsyning og grønn vekst. Energi Norge Besøksadresse: Middelthunsgate Oslo Postadresse: Pb 7184 Majorstuen 0307 Oslo Tlf: E-post:

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibransjen 2012 i endring Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibedriftene skaper store verdier i hele landet Tilgang på elektrisitet er en av de mest kritiske faktorene for verdiskaping i samfunnet

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Hovedbudskap Utvikling av kraftnettet er nøkkelen for å nå klimamålene, sikre forsyningssikkerheten, og å bidra til grønn

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Utfordringer i kraftbransjen

Utfordringer i kraftbransjen For å kunne publisere presentasjonen på agdereierne.no har det vært nødvendig å strippe denne for bilder som medførte at fila ble svært stor. En komplett versjon av presentasjonen, inkludert bildene som

Detaljer

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Hovedbudskap EU har de siste årene etablert en kraftfull europeisk energi-

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

NVEs utfordringer. EBLs vinterkonferanse, 4. april Agnar Aas vassdrags- og energidirektør

NVEs utfordringer. EBLs vinterkonferanse, 4. april Agnar Aas vassdrags- og energidirektør NVEs utfordringer EBLs vinterkonferanse, 4. april 2008 Agnar Aas vassdrags- og energidirektør Strategiske utfordringer Klimautfordringene Bidra til klimaløsninger Tilpasninger Europa og Norden Kapasitet

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige

Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige NVEs vindkraftseminar 17. juni 2013 Magne Fauli, Energi Norge Energi Norge BEDRE KLIMA - SIKKER FORSYNING - GRØNN VEKST Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! 28.10.2011 1 Nettets rolle i klimapolitikken Konserndirektør infrastruktur Thor André Berg 2 Kraft trenger Nett «som

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Status konsesjonsbehandling Fornybar energi Utfordringer og muligheter framover Rune Flatby

Norges vassdrags- og energidirektorat. Status konsesjonsbehandling Fornybar energi Utfordringer og muligheter framover Rune Flatby Norges vassdrags- og energidirektorat Status konsesjonsbehandling Fornybar energi Utfordringer og muligheter framover Rune Flatby Konsesjonsbehandling NVE har ansvar for konsesjonsbehandling etter energi-

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester hvordan kan vi skape en bedre prosess? Audun Ruud SINTEF Energi A/S

Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester hvordan kan vi skape en bedre prosess? Audun Ruud SINTEF Energi A/S Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester hvordan kan vi skape en bedre prosess? Audun Ruud SINTEF Energi A/S Introduksjon Idéen om å bruke norsk vannkraft som et "grønt batteri" har også samfunnsmessige

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Censes årskonferanse 14. oktober 2011 Seniorrådgiver Trond Jensen Statnett har ansvar for utvikling og drift av sentralnettet Statnett skal sørge for at produksjon

Detaljer

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Energilederkonferansen Mona Askmann Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Hvorfor skal næringslivet drive med forskning? Hvorfor skal energibransjen drive

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt EnergiRikekonferansen 2007, Haugesund Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett Disposisjonsutkast KRAFTFORSYNING

Detaljer

Fjernvarme i norsk energiforsyning

Fjernvarme i norsk energiforsyning Fjernvarme i norsk energiforsyning Statssekretær Øyvind Håbrekke Nordvarmesymposiet Ålesund 14. juni 2004 Energiforsyningen i Norge St.meld. nr. 18 Politikk for en sikker energiforsyning 1. Evaluering

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian M Pladsen Komm. direktør, EBL Bortistu, 16. september 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Energimeldingen - innspill fra Statnett

Energimeldingen - innspill fra Statnett Energimeldingen - innspill fra Statnett Oppstartsmøte 3. mars Erik Skjelbred, direktør Bakgrunn "Neste generasjon kraftsystem" Klimautfordringen skaper behov for en overgang fra fossil til fornybar energibruk.

Detaljer

Vilkårene for ny kraftproduksjon

Vilkårene for ny kraftproduksjon Høring OED tirsdag 13. november 2007 Vilkårene for ny kraftproduksjon Utredning av ECON Pöyry AS Einar Westre, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Generelt Rapporten fra ECON Pöyry

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Nett og politikk NEF konferansen 2010 Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Småkraftforeninga: Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere av småskala vind og vannkraft Arbeider for at grunneierne

Detaljer

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Energiforskningskonferansen 2014 Smartgrid sesjon Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette?

Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette? Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette? Elin Lerum Boasson, forsker ZERO-seminar om grønne sertifikater 19.05.09, Oslo Innhold Bakgrunnsbildet Hva skjedde i perioden

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

Hvordan fortsette å skape verdier? Auke Lont, konsernsjef, Statnett

Hvordan fortsette å skape verdier? Auke Lont, konsernsjef, Statnett Hvordan fortsette å skape verdier? Auke Lont, konsernsjef, Statnett Our mission Statnett: En drivkraft for bedre forsyningssikkerhet En drivkraft for økt verdiskaping En drivkraft for bedre miljøløsninger

Detaljer

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Dagens tema Dagens kraftsystem Potensialet for økt fornybar produksjon

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Bransjens kompetanseprofil i dag Fremtidige behov? Hva gjør Energi Norge

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013:

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013: NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 14/00705- Steinkjer, den 19.05.2014 Sak 5/2014 Valg av framtidig arbeidsgivertilknytning i NTE 1. Bakgrunn Fram til konsernetableringen fra 1.1.2008,

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

Forventninger til energimeldingen

Forventninger til energimeldingen Forventninger til energimeldingen Knut Kroepelien, PF Norsk Energiforening, 12.11.2014 Den politiske rammen Sundvollen-erklæringen "Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning,

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

STRATEGI FOR NVE

STRATEGI FOR NVE Formgivning: Simon Oldani, NVE. Trykk: NVE 10/2016 Opplag: 700 STRATEGI FOR NVE 2017-2021 Middelthunsgate 29 Pb. 5091 Majorstuen 0301 Oslo Telefon 09575 (innenlands), + 47 22 95 95 95 (fra utlandet) www.nve.no

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Hvilke utfordringer har Sirdal kommune i forhold til overordnet planarbeid? May Britt Ousdal Plankoordinator

SIRDAL KOMMUNE. Hvilke utfordringer har Sirdal kommune i forhold til overordnet planarbeid? May Britt Ousdal Plankoordinator SIRDAL KOMMUNE Hvilke utfordringer har Sirdal kommune i forhold til overordnet planarbeid? May Britt Ousdal Plankoordinator Hva preger Sirdal? Kommunens samlede areal er på 1.547 km2 Verneområder: Setesdal

Detaljer

Norges rolle som energinasjon

Norges rolle som energinasjon Norges rolle som energinasjon NEF-konferansen 26.10.2010 Edvard Lauen Agenda 1 Hvorfor kabler? 2 Utfordringer med å få bygget kablene 3 Kabler regional næringsutvikling Kabler vil øke verdien på norske

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

Strømforsyning til elektrifisering. Hvordan få til gode løsninger og prosesser for strøm til ferger og skip? 4.Mai 2017, Ulf Møller, Energi Norge

Strømforsyning til elektrifisering. Hvordan få til gode løsninger og prosesser for strøm til ferger og skip? 4.Mai 2017, Ulf Møller, Energi Norge Strømforsyning til elektrifisering. Hvordan få til gode løsninger og prosesser for strøm til ferger og skip? 4.Mai 2017, Ulf Møller, Energi Norge Bedre klima sikker forsyning grønn vekst Energi Norge er

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer