Energi Norge Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Norge 2011. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix"

Transkript

1 Energi Norge 2011 A

2 Energi Norge 2011 Mens det i inngangen til 2011 var rettet mye oppmerksomhet mot rekordlave nedbørsmengder og rekordhøye strømpriser, var utgangen preget av helt andre uroligheter. Kraftig storm over store deler av landet førte til mye debatt om forsyningssikkerheten vår. Hele året har vi jobbet med å synliggjøre behovet for mer nettutbygging både i Norge og til Norge. Vi har fått gjennomslag for flere viktige konsesjoner for sentralnettet, men regjeringen har samtidig nedjustert ambisjonsnivået for utbygging av mellomlandskabler. Dette skal vi jobbe videre med i Fornybar energi kan bare tas i bruk når den fraktes dit den trengs. I 2011 har nye aktører i energidebatten i samarbeid med bransjen pekt på de betydelige utfordringene som treg konsesjonsbehandling for nett og produksjonsanlegg representerer for samfunnet. Vi trenger mer fornybar energi for å løse klimautfordringen. Trege konsesjonsprosesser er i så måte et paradoks. Gjennom lanseringen av En grønn tråd satte vi fokus på elektrisitet som ren energibærer og dens unike rolle i et lavutslippssamfunn. Vi håper at klima vil stå enda høyere på dagsordenen i året som kommer, og sammen med våre medlemsbedrifter lover vi å stå på for et bedre klima, en sikker energiforsyning og fortsatt grønn vekst. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge Foto forside: Scanpix Foto: Johnny Syversen B 1

3 Behov for nettutbygging i og til Norge Behov for nettutbygging i og til Norge Debatt om mellomlandskabler og forbedring av investeringsinsentivene for nett er bare noen av temaene som har preget Energi Norges arbeid med nettutbygging i året som gikk. Økt aksept for utbygging av strømnettet Statnett fikk endelig konsesjon for nettforbindelsen Ørskog-Fardal i 2011, og i tillegg klargjorde regjeringen at den sto fast på sitt tidligere vedtak om Sima-Samnangerlinjen. Energi Norge har i disse sakene jobbet for raskere fremdrift, for valg av de beste traseene og for å belyse hvilke konsekvenser utsatt nettutbygging kan få for de berørte regionene. Blant annet utarbeidet Energi Norge rapporten En landsdel på vent i samarbeid med medlemsbedriftene, industrien og fylkeskommunene i Midt-Norge. Rapporten viste at investeringer for 90 milliarder kroner var satt på vent i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane på grunn av manglende kraftnett. Rapporten var et viktig bidrag for å skape økt aksept for nettutbygging i regionen. Diskusjonen om hvor mange mellomlandskabler som skal bygges i årene fremover, gikk for fullt, både da Statnett la frem Sørlandsstudien og senere fulgte opp med ny Nettutviklingsplan, hvor det ble klart at ambisjonene for bygging av mellomlandskabler nedjusteres. Energi Norge har arbeidet for å synliggjøre at flere mellomlandskabler er avgjørende for en mer stabil strømpris, for økt verdiskaping og for å oppnå europeiske klimamål. Vi har også bidratt til arbeidet med flere utredninger om kapasiteten til norsk vannkraft som et grønt batteri til Europa, blant annet i samarbeid med forskningsprogrammet CEDREN. Gjennom industridialogen, et samarbeid mellom Energi Norge, Norsk Industri og LO som kom på plass i desember, er industrien også en medspiller for å få på plass flere mellomlandskabler. Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Cornelia Vikan Bedre investeringsinsentiver for nett Det er investert for lite i nett over for lang tid. I 2011 fikk energibransjen gjennomslag for noe bedre investeringsinsentiver for nett, og vi vil fortsette arbeidet med dette fremover. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har etter oppfordring fra Energi Norge besluttet at nivået på NVE-renten skal tas opp til ny vurdering, og det kan bety bedrede vilkår for nettinvesteringer. Rettigheter på annen manns grunn En stor del av nettselskapenes verdier er ledninger og kabler som går gjennom områder selskapene ikke selv eier også kalt annen manns grunn. Energi Norge er opptatt av å sikre rettighetene for de berørte nettselskapene og har blant annet fått juridisk medhold i at statlige grunneiere ikke har rett til å stille særskilte krav til nettselskapene. Energi Norge koordinerer et bransjeprosjekt som vil jobbe videre med temaet inneværende år. 2 3

4 Kraftmarkedet Kraftmarkedet Innføring av smarte strømmålere gir bransjen nye utfordringer og har sammen med flere andre saker preget Energi Norges arbeid med å sikre et velfungerende kraftmarked i året som gikk. Smart Strøm på agendaen Forberedelsene av Smart Strøm (AMS) er i full gang. Energi Norge har satt sammen en større prosjektgruppe med representanter fra medlemsbedriftene, for å avklare viktige spørsmål før Smart Strøm (AMS) rulles ut. Gruppen har blant annet tatt opp behovet for å avklare hvordan oppgavene i målerverdikjeden skal løses. Energi Norge har også utarbeidet en informasjonspakke om temaet som inneholder hovedbudskap, spørsmål og svar, og kommunikasjonsråd til medlemsbedriftene. Unngikk ekstra målerskifte og flere hundre millioner i kostnader Etter en omfattende innsats fra Energi Norge påla Nærings- og handelsdepartementet i juni Justervesenet å gå bort fra kravet om en ekstra utskifting av elmålere innen 2012, i påvente av at alle målere i Norge skal byttes ut med smarte strømmålere frem mot Med dette unngikk energibransjen et ekstra målerskifte for over elmålere, og dermed også flere hundre millioner i ekstra kostnader. Bedre tilgang til europeiske kraftmarkeder I arbeidet med integrering av de europeiske kraftmarkedene har Energi Norge hatt hovedfokus på håndtering av områdepriser i markedene og tilstrekkelig overføringskapasitet for kraft i Nord-Europa. Vi er særlig fornøyd med at langvarig innsats for å få på plass et marked for intradaghandel på NordNed endelig ga resultater. Markedet starter opp i mars 2012 og vil bedre tilgangen til kraftmarkedet i Nord-Europa for våre medlemsbedrifter. Alle foto: Colourbox 4 5

5 Klimaengasjement Mer produksjon av fornybar energi 2011 var et lavkonjunkturår i klimapolitikken. Det har derfor aldri vært viktigere med en offensiv energibransje som går foran og viser vei med En grønn tråd mot lavkarbonsamfunnet. Året som gikk har vært preget av flere diskusjoner om næringens rammevilkår, blant annet når det gjelder elsertifikater, konsesjonsprosesser og eiendomsskatt på vannkraftverk. Energi Norge utarbeidet i fjor klimarapporten En grønn tråd. I rapporten lanseres fem prinsipper som må ligge til grunn for all politikkutvikling hvis klima- og energiutfordringen skal løses. Rapporten beskriver blant annet hvorfor elektrisitet og varme vil være viktige CO 2 -nøytrale energibærere i et lavkarbonsamfunn. Tilbakemeldingene fra politikere og interessegrupper har vært svært gode, og rapporten har bidratt til å posisjonere energibransjen som aktør i klimadebatten. Klimaakademiet Enova, Miljøstiftelsen Zero, Statnett og Energi Norge startet i fjor Klimaakademiet. Prosjektet har som mål å gi unge økt innsikt i klimateknologi og klimapolitikk, slik at de står bedre rustet til å løse klimautfordringen. I Klimaakademiet deltar unge, både fra næringslivet og politiske organisasjoner. Gruppen var blant annet samlet under Zerokonferansen i november. Fortsatt maksimumsverdi for eiendomsskatt Et krav fra vertskommunene om at maksimumsverdien for verditakst på vannkraftverk burde oppheves, skapte debatt i året som gikk. Forslaget fra vertskommunene ville medført over dobbelt så høy eiendomsskatt, sammenlignet med dagens nivå på om lag 2 milliarder kroner per år. Saken vakte stort engasjement hos mange med lemsbedrifter. Energi Norge fikk gjennom regjeringens og Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012, medhold i vårt krav om å beholde prinsippet med en maksimumsverdi. Taket ble hevet noe, slik at eiendomsskatten samlet ventes å øke med 100 millioner kroner i 2012 og ytterligere 220 millioner kroner i Det ble imidlertid skapt usikkerhet rundt videreføringen av sentrale elementer i kraftskattesystemet. 6 Foto: Shutterstock 7

6 Mer produksjon av fornybar energi Kommunikasjon Elsertifikatene i havn Siden avtalen om et felles norsk-svensk elsertifikatmarked kom på plass, har Energi Norge jobbet aktivt for at oppstarten skal være så effektiv og smidig som mulig. Energi Norge har også jobbet med å synliggjøre at en storsatsing på vind- og vannkraft forutsetter et mer effektivt konsesjonssystem, og bidratt aktivt i den formelle høringsprosessen for lov og forskrifter om elsertifikater. Det har også blitt utarbeidet en informasjonspakke med hovedbudskap, svar og spørsmål og kommunikasjonsråd om elsertifikater. Vanndirektivet og planarbeidet fortsetter Energi Norge har i året som gikk, styrket arbeidet med utvikling av vannplaner under vannforskriften. Planene er en del av Norges forpliktelser gjennom EUs vanndirektiv og vil derfor berøre alle regulanter. Vannplanene skal blant annet inneholde konkrete miljømål og tilhørende tiltak. De vil også være et innspill til NVEs behandling av nye konsesjoner og til revisjon av eksisterende. Energi Norge jobber for at vannplanene ikke skal være til hinder for at norske vannkraftverk fortsatt kan være viktige leverandører av regulerbar og fornybar kraft. Det har derfor vært flere arbeidsmøter for medlemsbedriftene om temaet. Energi Norge har også initiert et samarbeid med NVE, Fylkesmannens miljøvernavdelinger og vannregionmyndighetene i fylkeskommunene innenfor alle 11 vannregioner. Grønn bil Energi Norge har videreført prosjektet Grønn bil, som er et prosjektsamarbeid mellom Energi Norge, KS, Transnova og Miljøstiftelsen Zero. Samarbeidet har som mål å synliggjøre potensialet for bruk av el i veitransporten og jobber for å få ladbare biler på veien innen Energi Norge bruker kommunikasjon med media, myndigheter og opinion som strategisk verktøy for å fremme medlemsbedriftenes interesser i enkeltsaker og for å styrke bransjens felles omdømme. Mediekontakt I fjor var Energi Norge omtalt i 1863 mediesaker. Organisasjonen har vært særlig aktiv i saker som omhandlet nettutbygging, konsesjonsprosesser, kraftutveksling, klimapolitikk, strømpriser og bransjens beredskap og innsats for å gjenopprette strømforsyningen etter "Dagmar". "Energi Norge i media" ble sendt ut til medlemmene 57 ganger. Tjenesten informerer om aktuelle mediesaker hvor Energi Norge har uttalt seg, samt våre hovedbudskap og i særlig krevende saker også spørsmål og svar (Q&A). Hensikten er å bidra til god informasjon om aktuelle saker, som videre kan brukes som bakgrunnsinformasjon ut mot kunder, media og egne ansatte. 8 9 Foto: Shutterstock

7 Kommunikasjon Kompetanse, utdanning og arbeidsliv 2011 var et godt år for Energi Norges kompetansearbeid, både når det gjaldt rekruttering av studenter, inntak av lærlinger og arbeidet med læreplanen for energioperatører. Egne kanaler Energi Norge har videreført satsingen på egne kommunikasjonskanaler til medlemsbedriftene gjennom det ukentlige nyhetsbrevet EnergiNytt og magasinet EnergiForum, utgitt fem ganger i EnergiNytt tar sikte på å informere om nyheter innen ulike politiske saker, fagsaker og endringer innenfor bransjen. Nyhetsbrevet hadde ved utgangen av 2011 om lag 2400 abonnenter. Energi Norge i media i 2011 Eksponerte lesere (i millioner) /11 02/11 antall artikler antall eksponerte lesere Samarbeid med andre aktører Energi Norge har videreført samarbeidet med flere av våre viktigste samarbeidspartnere innen klima- og energispørsmål. Energi Norge har arrangert flere frokostmøter med miljøstiftelsene Zero og Bellona og har også videreført samarbeidet med Natur og Ungdom. 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/ Artikler Felles innsats ga flere vannkraftstudenter Energi Norges avtale med Institutt for vann og miljøteknikk ved NTNU gir resultater. Antallet masterstudenter på ingeniørstudiet for vannkraft har økt fra fire studenter i 2009 til hele 26 masterstudenter i Et ph.d.-program for vannkraftingeniører er også under utvikling. Flere energiselskaper har bidratt til finansering av studieretningen. Studiet har også blitt tettere knyttet sammen med bransjens felles forskningsinnsats innen damsikkerhet. Energi Norges innsats i samarbeid med medlemsbedriftene vil være et viktig bidrag for å opprettholde vannkraftkompetansen i årene fremover Foto: Foto: Jarle Nyttingnes

8 Kompetanse, utdanning og arbeidsliv Kompetanse, utdanning og arbeidsliv Historisk lavt konfliktnivå i lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret ble preget av enighet og få tvister. I det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO ble det enighet gjennom forhandlinger, uten bruk av meklingsinstituttet. Medlemsbedriftene i Energi Norge gjennomførte lokale forhandlinger med sine fagforeninger nesten uten tvister. Kun én tvist ble brakt videre til organisasjonsmessig behandling. Foto: Ann Iren Jamtøy Rekordmange energifaglærlinger I mange år har inntaket av lærlinger til bransjen vært på et kritisk lavt nivå. Systematisk arbeid rettet mot energibedriftene og mot ungdommene som skal velge utdanning, har ført frem. I 2011 hadde energibransjen rekordmange lærlinger. Det lover godt for fremtiden. Energi Norge har jobbet ekstra mye for å sikre at bedriftene gir sine lærlinger en opplæring som holder høy kvalitet. For å møte nye kompetansebehov knyttet til elproduksjon fra vind, vann og bio, har Energi Norge særlig arbeidet for å løfte frem energioperatørfaget og tilpasse opplæringen til dagens behov. Dette faget vil kunne tiltrekke flere ungdommer som ønsker å jobbe med fornybar energi. Godt samarbeid med El&IT-Forbundet Energi Norges samarbeid med El&IT- Forbundet om prosjektet Jobb med energi har vært en suksess. Partenes felles syn på hva fremtidens energifagarbeider skal være, skaper nødvendig fleksibilitet og kvalitet i fagopplæringen. Prosjektets årlige samlinger er blitt den viktigste arenaen for å drøfte fagopplæring og rekruttering i energibransjen. I fjor møttes rundt 100 fagopplæringsansvarlige, tillitsvalgte og ansatte fra opplæringskontorer for å diskutere hvordan opplæringen av energimontører og energioperatører bør innrettes i årene fremover. I tillegg til samarbeidet om Jobb med energi etablerte Energi Norge og El&IT-Forbundet et samarbeid om oppfølging av den nye avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

9 Følger EU på nært hold Følger EU på nært hold Stadig mer av vår energilovgivning bestemmes av EU. Energi Norges Brüssel-kontor følger flere saker av betydning for norsk energibransje. Implementering av Eldirektiv 3 På forsommeren stilte EFTAs kontrollorgan ESA spørsmål ved norske myndigheters implementering av Eldirektiv 2. Et av de mest sentrale spørsmålene var om regionalnettet i fremtiden må anses som del av sentralnettet. Dette kan få store konsekvenser for nettselskapene, da EU ikke tillater at eiere av produksjonsanlegg også eier sentralnett. Problemstillingen aktualiseres ytterligere ved at kategorisering av regionalnett kan komme på dags ordenen i forbindelse med implementeringen av Eldirektiv 3. Energi Norges innspill er blitt ivaretatt i norske myndigheters svar til ESA, og vi vil fortsatt følge saken tett. Samarbeid i Eurelectric og NordEnergi I 2011 har Energi Norge arbeidet for å påvirke EUs lovgivning, både direkte gjennom vårt Brüssel-kontor, gjennom allianser med våre nordiske søsterorganisasjoner og via den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric. Administrerende direktør i Energi Norge har ledet arbeidet med Eurelectrics fornybarplan (RESAP), og andre representanter for Energi Norge har ledet arbeidsgruppene Vannkraft og Kunder og drift innenfor det samme prosjektet. Energi Norge har også jobbet gjennom den nordiske samarbeidsorganisasjonenen for energibransjen, NordEnergi, for å påvirke lovforslag fra EU. Foto: Jarle Nyttingnes 14 15

10 Energi Norge AS (EnergiAkademiet) Energi Norge AS (EnergiAkademiet) Energi Norge AS (EnergiAkademiet) er et heleid, kommersielt datterselskap av Energi Norge. EnergiAkademiet leverer produkter og tjenester innen kompetanseformidling til energibransjen. Bredt og godt kursog konferansetilbud For EnergiAkademiet var 2011 et godt og fremgangsrikt år, med hele 132 avholdte kurs og konferanser som til sammen hadde om lag 5000 deltakere. Årets brukerundersøkelse viser at medlemmene er godt fornøyd med et bredt kurs- og konferansetilbud og at de har hatt stor nytte av å delta. EnergiAkademiet har bygget opp flere konferanser som arrangeres fast hvert år. De to viktigste møteplassene, Vinterkonferansen og Produksjonsteknisk konferanse (PTK), hadde begge besøksrekorder i fjor med henholdsvis 270 og 450 fornøyde deltakere. Av nylanseringer vil vi fremheve EnergiAkademiets kurs om elsertifikater og Smart Strøm (AMS) som ble godt mottatt og svært godt besøkt i året som gikk. Fellesfinansierte forskningsprosjekter Forskning legger grunnlaget for at bedrifter kan ta de riktige beslutningene knyttet til tekno logiske, samfunnsmessige, organisatoriske og økonomiske spørsmål. Energi Akademiet jobber for å øke kompetansenivået i bransjen gjennom fellesfinansierte forskningsprosjekter. I fjor deltok 53 selskaper i fellesfinansierte prosjekter med en ramme på til sammen 42,8 millioner kroner, hvorav 14,5 millioner kom fra offentlige støtteordninger. I tillegg ble 11 millioner av kontingentmidlene benyttet til ulike forskningsaktiviteter. Noen av de sentrale prosjektene som ble startet i 2011, er Nordic Windpower Operation Network, System for tilstandsog levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife), Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (FRAM) og et forprosjekt på pumpekraft, FoU-installasjonen PK 2.0. Publikasjoner EnergiAkademiet produserte i fjor 30 nye fagpublikasjoner, hovedsakelig basert på resultater av fellesfinansierte forskningsprosjekter. EnergiAkademiet utarbeidet også en innkjøpsguide for Smart Strøm (AMS) og solgte en rekke bransjerelevante forskrifter og normer. Alle foto: Colourbox 16 17

11 Om Energi Norge Energi Norge er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon og representerer ca. 270 bedrifter som produserer, transporterer og selger strøm. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen som dekker 99 prosent av nettkundene i Norge. Energi Norge jobber for bedre klima, sikker energiforsyning og grønn vekst. Energi Norge Besøksadresse: Middelthunsgate Oslo Postadresse: Pb 7184 Majorstuen 0307 Oslo Tlf: E-post:

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14

ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 ENERGIFORUM NR. 01 - MARS 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE BRANSJESYNLIGHET De unge må vite om jobbmulighetene SIDE 6-7 SPORSEM-BESØK I LOFOTEN Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 Kompetanse

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer