MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/08 08/615 REFERATSAKER SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE 49/08 06/192 FLERBRUKSHUS - ORIENTERING/FRAMDRIFT 50/08 05/477 UTFYLLING SELVLEIRET - TOMTEPRISER, REFUSJON, MV 51/08 08/603 SALG AV INDUSTRITOMT - ETABLERING AV NY BRANNSTASJON I SELVA 52/08 07/446 SANDVOLLEYBALLBANE STORVATNET FRIOMRÅDE 53/08 07/20 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN RAUSTEIN GNR 11/1 54/08 08/589 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 55/08 07/685 ORKDAL SPAREBANKS FORSTANDERSKAP - FRATREDELSE/NYVALG 56/08 08/535 REVIDERING AV KOMMUNALE RENOVASJONSFORSKRIFTER 57/08 08/608

2 NY PLEIE- OG OMSORGSPLAN - STUDIETUR 58/08 07/167 KOMMUNENS B-AKSJER I TRØNDERENERGI AS - GODKJENNING AV AVTALE/FORUTSETNINGER OM SALG Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører

3 Sak 47/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/615 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/08 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 27

4 Sak 48/08 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 05/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/05 Kommunestyret /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret Innstilling: Vedlegg: Saksopplysninger: I sak 38/08 den om fortsatt deltakelse i vegprosjektet Fosenvegene ei tim te by n gjorde kommunestyret slikt vedtak: Agdenes kommunestyre slutter seg til styret for Fosenvegene AS ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07 den , under forutsetning av at: 1. Bompengeinnkrevingen flyttes til ferga mellom Valset og Brekstad, alternativt til innkrevingspunkt på et av fergeleiene. 2. Det forutsettes at det etableres en avgiftsfri parkeringsplass ved Valset fergeleie. 3. Utbedring av RV710 skal omfatte strekningen Valset kommunegrensa til Orkdal. 4. Gang- og sykkelvei Bonvik Tøndel etableres før vegopprustingen starter. 5. Utbedringstiltakene skal utarbeides i samarbeid med og godkjennes av Agdenes kommune. Med bakgrunn i kommunestyrets behandling og vedtak i angjeldende sak ble det den avhold et møte her på rådhuset hvor Fosenvegene AS - ei tim te by n var representert ved styreleder Halgeir Grøntvedt og daglig leder Knut Sundet. Fra kommunen møtte ordfører, varaordfører og rådmann. Styret for Fosenvegene AS ei tim te by n kan ikke godkjenne Agdenes kommunestyrets vedtak i sak 38/08. Pkt 3 i vedtaket aksepteres ikke etter at kommunestyret flyttet bompengeinnkrevinga. Strekningen for utbedringen av RV710 gjennom kommunen må være i samsvar med forutsetningene i ViaNova-rapporten, dvs fra Valset fergeleie til Indalen bru. Bompengeinnkreving på ferga mellom Valset og Brekstad er heller ikke aktuelt (en umulighet), slik at innkrevingen slikt sett må være ved et fergeleie. Agdenes kommunestyre må på nytt må ta stilling til sin videre deltakelse i vegprosjektet, nå med basis i følgende alternativ: 1. Agdenes kommune slutter seg til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07 den , med disse forutsetninger: - Bompengeinnkreving på kommunegrensa Agdenes/Orkdal. Side 4 av 27

5 Sak 48/08 - Utbedring av RV710 skal omfatte strekningen Valset kommunegrensa til Orkdal. - Kostnadsramme: 200 millioner kr. - Prosjektet planlegges for øvrig etter vegstandard som beskrevet i Prosjektoversikt med kostnadsoverslag fra ViaNova Plan og Trafikk AS. 2. Agdenes kommune slutter seg til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07 den , med disse forutsetninger: - Bompengeinnkrevingen flyttes til Valset fergeleie. - Utbedring av RV710 skal omfatte strekningen Valset Ingdal bru. - Kostnadsramme: 122 millioner kr. - Utbyggingen gjennomføres som skissert i prosjektet etter standard som beskrevet i Prosjektoversikt med kostnadsoverslag fra ViaNova Plan og Trafikk AS. 3. Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n. Styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n skal behandle saken i møte den Vurdering: Saken om videre deltakelse Fosenvegene - ei tim te by n fremmes herved på nytt da styret for vegselskapet ikke kan godkjenne Agdenes kommunestyrets vedtak i sak 38/08 den De aktuelle alternativene som nå foreligger er angitt under saksopplysninger, - framforhandlet/avklart i nevnte møte med styreleder og daglig leder for vegselskapet. De nye tilbudene /alternativene representerer en betydelig forbedring i forhold til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt utgangspunkt i sak 27/07 den (som var bompengeinnkreving på kommunegrense Agdenes/Orkdal og med kostnadsramme på 122 mill. kr). Ad. alternativ 1: Hovedpoengene her er bompengeinnkreving på kommunegrensa Agdenes/Orkdal, og med en kostnadsramme på 200 millioner kr for opprusting av RV710 gjennom kommunen (kostnadsrammen er økt med 78 mill. kr i forhold til vegselskapets opprinnelige utgangspunkt). Økningen i kostnadsrammen muliggjør ny vegtrasé gjennom Ingdalen. Statens vegvesen har prosjektert et forslag til ny vegløsning fra Tangvika til Eggan, med et kostnadsanslag på 80 mill. kr. (3 km ny veg inkl. ny bru på 300 meter over Ingdalselva). Forutsetningene for øvrig er de samme som i ViaNova-rapporten, - bl.a. med etablering av gang- og sykkelveg på tilsammen 3,1 km (nord og syd for sentrum), snittakst i bomavgift på kr 40,-, og med 6,5 m vegbredde. Ad. alternativ 2: Dette alternativet er nærmest identisk (nå imidlertid stopp vegoppgradering ved Ingdal bru) med forutsetningene i kommunestyrets vedtak i sak 38/08 den , - med bompengeinnkreving på Valset fergeleie og med en kostnadsramme på 122 millioner kr. Opprustingen av RV710 gjelder strekningen Valset Ingdal bru. Snittakst i bomavgift må etter alt å dømme økes med kr 5,- til kr 45,-. Forutsetningene ellers er de samme som i ViaNovarapporten, - bl.a. med etablering av gang- og sykkelveg på tilsammen 3,1 km (nord og syd for sentrum) og med 6,5 m vegbredde. Side 5 av 27

6 Sak 48/08 Kommunestyret har nå tre klare alternativ å forholde seg til i valget relatert til fortsatt deltakelse i vegprosjektet, - muligheter og konsekvenser er synliggjort/utredet i denne sak samt i sak 38/08 den Saken legges med dette fram uten innstilling. Side 6 av 27

7 Sak 49/08 FLERBRUKSHUS - ORIENTERING/FRAMDRIFT Saksbehandler: Ole Edv. Meland Arkiv: 233 D11 Arkivsaksnr.: 06/192 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/08 Kommunestyret Innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Saken fremlegges for kommunestyret med revidert prosjektkostnad, forslag til finansiering, organisering, romprogram, fremdrift og bevilgning til videre prosjektering. Vedlegg: Budsjett ved ferdigstillelse 1.juli 2010, datert 8.september 2008, utarbeidet av Myklebust AS. Saksopplysninger: I handlingsprogrammet/økonomiplan (k.sak 88/07, den ) er det avsatt 32 mill til renovering av svømmehall og samfunnshus og bygging av idrettshall. Investeringene er forutsatt tatt inn i 2009-budsjettet. Det er beregnet økte driftskostnader knyttet til investeringene på ca 0,95 mill årlig fra Tiltaket og kostnadene baserer seg på et forprosjekt overlevert styringsgruppen (formannskapet) , kroner, eksklusivt løst utstyr og inventar m.v og en samlet utbygging. Delt renovering og utbygging vil gi en prisstigning på anslagsvis 15%. I 2008-budsjettet (i forbindelse med fordeling av regnskapsoverskudd for 2007) ble det avsatt penger ( ,-) til nødvendig utredning og prosjektering for å få et godkjent underlag for å oppnå idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i Kultur- og kirkedepartementet. (Les: Få våre planer godkjent i departementet for å oppnå 7 mill i tippemidler). Denne prosjektering ble bestilt april 08 hos Myklebust v/kjell Kvam og Kvadrat v/ arkitektene Morten Jakobsen og Inger Morset. Foreløpig utkast ble oversendt nå i ferien. Vi har fått idrettsfunksjonell godkjenning på svømmehallen og er på prioriteringsliste for tildeling av 2 mill i tilskudd. Ordfører henvendte seg til rådmannen for ca 2 uker siden, med ønske om en fremdrift i prosjektet med mulig byggestart våren Rådgivingsgruppens utkast ble gjennomgått og en fant det nødvendig med avklaringer. Møte ble avholdt der Halvor Sandstad og Ole Edvard Meland deltok. I møte ble det konkludert med følgende: - Plantegninger revideres - Avklaring med sivilforsvaret om omdisponering av tilfluktsrom Side 7 av 27

8 Sak 49/08 - Godkjenning i departementet - Prosjektkostnadene kvalitetssikres (lovt levert ) til renovering av svømmehall og samfunnshus og bygging av idrettshall. Nye budsjettall ble oversendt 8. september og følger vedlagt. Det har vært en stor prisstigning siden vi jobbet med forprosjektet i Kostnadene har økt ca 20% fra 32 mill til 38,27 mill. Dette skyldes i hovedsak den prisveksten som har vært i bygge og anleggsbransjen. Budsjettallene er gjennomgått sammen med Kvam hos Myklebust AS. Kostnader som ikke er medtatt: - Tomteerverv, dokumentavgift og tinglysing - Grunnboring og geoteknisk vurdering - Uforutsett og avrundet Når en tar med overnevnte kostnader og 2-3 % til uforusett fremkommer en prosjektkostnad på 39,5 mill. I forprosjektet ble nødvendig rehabiliteringskostnader knyttet til eksisterende samfunnshus og svømmehall estimert til ca 50 % av totalkostnaden, dvs en prosjektkostnad på 19,75 mill. Med bakgrunn i overnevnte prosjektkostnader fremkommer følgende finansieringsbehov: Finansering med idrettshall: Spillemiddeltilskudd idrettshall kr ,- Spillemiddeltilskudd svømmehall kr ,- Lån/egenkapital kr ,- Mva. kompensasjon kr ,- Sun finansiering kr ,- Finansering uten idrettshall: Spillemiddeltilskudd idrettshall kr 0,- Spillemiddeltilskudd svømmehall kr ,- Lån/egenkapital kr ,- Mva. kompensasjon kr ,- Sun finansiering kr ,- Det koster kommunen 8,5 9 mill ekstra i lån/egenkapital å bygge idrettshall. En har ikke på nåværende tidspunkt kvalitetsikret de driftskostnader tiltaket medfører. Driftskostnader for slike bygg ligger på 420,- til 490,- eks mva pr m2 pr. år. Inntil videre videreføres økonomiplanens forutsetninger med ca 0,95 mill økning i drift fra Det ligger inne en energiøkonomisering i disse kostnader pga av kvalitetsheving av vegger, tak og tekniske anlegg. Vurdering: Følgende fremdrift skisseres: (Revidert i samsvar med Myklsbusts brev budsjett pr ) Orientering kommunestyret Side 8 av 27

9 Sak 49/08 Behandling i kommunestyret Vedta organisering (byggekomite, styringsgruppe), bevilge ca 0,5 mill til prosjektering/nødvendig grunnlag for anbudskonkurranse. Prosjektering ultimo oktober 2008 til medio jan Kommunestyre Årsbudsjett 09 og økonomiplan. Tilbudsfrist 2. mars Mars - Mai 2009 Avklaringer, kontrahering av entreprenører. Byggestart 2.juni 2009 Ferdigstillelse (Til skolestart høsten 2010). Side 9 av 27

10 Sak 50/08 UTFYLLING SELVLEIRET - TOMTEPRISER, REFUSJON, MV Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 611 U Arkivsaksnr.: 05/477 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Innstilling: 1. Refusjonskrav for kommunens utgifter i forbindelse med ekspropriasjon av sandrettigheter i Selvbukta fremmes ikke overfor de to øvrig berørte parter på grunn av mangelfull saksbehandling. 2. Prisen for nytt industriområde (område I4) på Selvleiret fastsettes til kr pr dekar ved erverv, alternativt kr i årlig leieavgift. 3. Formannskapet gis fullmakt til å inngå avtale - kjøpekontrakt med Saltdalshytta AS /Selva Næringsbygg AS, herunder fastsette vilkår for leie/kjøp. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 50/08 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Refusjonskrav for kommunens utgifter i forbindelse med ekspropriasjon av sandrettigheter i Selvbukta fremmes ikke overfor de to øvrig berørte parter på grunn av mangelfull saksbehandling. 2. Prisen for nytt industriområde (område I4) på Selvleiret fastsettes til kr pr dekar ved erverv, alternativt kr i årlig leieavgift. 3. Formannskapet gis fullmakt til å inngå avtale - kjøpekontrakt med Saltdalshytta AS /Selva Næringsbygg AS, herunder fastsette vilkår for leie/kjøp. Vedlegg: Side 10 av 27

11 Sak 50/08 Brev fra Agdenes kommune til Saltdalshytta AS datert Brev fra Saltdalshytta AS datert Saksopplysninger: Det er nå innvunnet og opparbeidet brutto rundt 11,5 dekar, netto 9,7 dekar nytt industriområde i Selvbukta ved oppfylling med stein i fjæreområdet. Kommunen overtok anlegget i august Arbeidet ble finansiert i kommunens investeringsbudsjett for 2006, og har skjedd på kommunens egen eiendom. Ny bebyggelse vil i tillegg komme til å kreve etablering av interne veger, vannforsyning/avløp, el.kraft/tele, osv. Fyllingsarbeidet har en økonomisk ramme på ca. 2 mill. kr. I tillegg er det påløpt utgifter til grunnerverv, ekspropriasjon av sandrettigheter, mv. Formålet med arbeidet er i første rekke å få gjennomført den vedtatte reguleringsplanen for industriområdet (egengodkjent den ), herunder å benytte kommunens eiendom til industriformål. Bedriften Saltdalshytta har i brev og møter med kommunen markert interesse og behov for større areal på industriområdet (se vedlegg). Det er eiendomsselskapet Selva Næringsbygg AS som disponerer eiendommene der Saltdalshytta har etablert sin virksomhet. Selskapet ønsker å disponere hele arealet sør for moloen (område I4 på plankartet). Kommunen konkluderte slik i et brev av 4. juli 2005 til Saltdalshytta: Formannskapet er svært positiv til Saltdalshytta sin etablering på Selvleiret. Det arbeides videre med å realisere en utfylling i kommunal regi i.h.t. Saltdalshyttas behov. Utfylling av området prioriteres i budsjettsammenheng. Området kan etter nærmere avtale vederlagsfritt tas i bruk og disponeres av Saltdalshytta. For kommunens videre arbeidet med saken er det helt avgjørende med et godt beslutningsgrunnlag. Agdenes kommune ønsker derfor en skriftlig tilbakemelding/orientering om bedriftens strategi og grunnlag for etableringsplanene på Selvleiret. I en reguleringsplansammenheng er en slik oversikt over aktivitetsomfanget helt nødvendig. Særlig gjelder dette i forhold til prosessen med innløsing av sandrettigheter på området, som må være gjennomført før utfylling kan starte. For å kunne komme videre med denne saken må kommunen ha en oppfatning av tomtepris og evt. vilkår for leie eller erverv av industriområdet. 1. Ekspropriasjonsskjønnet På vegne Selva Bygg AS, Selva Næringsbygg AS og seg selv eksproprierte kommunen i medhold av pbl 35 (Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan) Ole-Ivar Holthes sandrettigheter i Selvbukta. Skjønnet er rettskraftig. Arealmessig omfang av sandrettigheten var noe usikkert men etter kommunens oppfatning berørte den et areal på totalt ca. 25 dekar. Det er ikke tatt stilling til hvor sandressursene eventuelt måtte befinne seg på de nevnte 25 dekar. Ved oppstilling av kostnadene er ikke utgifter til ekspropriasjonssaken i 2002 tatt med, ettersom kommunen trakk sin begjæring. Kostnadene ble: Erstatning (for sandrettigheten) kr Side 11 av 27

12 Sak 50/08 Advokatutgifter kr Gebyr Sør-Trøndelag Tingrett kr Sum kostnader kr Fordelt på totalarealet utgjør skjønnskostnadene ca. kr pr dekar. 2. Industriområdet Ved prisberegning av arealene bør de totale utgiftene fram til oppfylt tomt inkluderes. I følgende oppstilling er reguleringsutgifter dog ikke tatt med. Grunnerverv m2 x 6,5 kr/m2 kr Oppmåling/tinglysing/dok.avgift, RS kr Oppfylling kr Skjønnsutgifter kr x 9,7 dekar kr Sum kostnader kr Fordelt på totalarealet blir kostnadene kr pr dekar, avrundet til kr Ved bortleie er det sannsynligvis riktig å bruke en kapitaliseringsrentefot på 5%. Det tilsvarer en årlig leie på kr pr dekar. Vurdering: Plan og bygningsloven gir kommunen (og andre grunneiere/utbyggere), som baserer tomteklargjøring på en gyldig reguleringsplan, adgang til å kreve refusjon for alle anleggs- og grunnervervskostnader som i denne forbindelse er nødvendige. Reguleringsplaner behøver ikke å bli gjennomført i sin helhet samtidig. Gjennomføringen av en del av en reguleringsplan kan imidlertid ha betydning og verdi for tilgrensende arealer som også er regulert til utbyggingsformål. De som skal betale refusjon, er de grunneiere/utbyggere som nyter godt av vedkommende anlegg. Fordelingen av kostnadene skal skje for 50% s vedkommende på basis av arealenes størrelse og for 50% s vedkommende på basis av utnyttelsesgraden. Regelverket for refusjon finnes i Plan- og bygningslovens kap. IX. Det er nødvendig å følge reglene nøye, ellers tapes kravet. Kommunen må innledningsvis fatte et foreløpig refusjonsvedtak. Dette må skje før anlegg igangsettes, ellers kan kravet gå tapt. Når anleggene er ferdige, sender utbyggeren oppgave (regnskap) over hvilke kostnader som faktisk er påløpt. Kommunestyret fatter så endelig refusjonsvedtak og foretar fordeling på de refusjonspliktige. Ekspropriasjons-/skjønnssaken ble initiert av kommunen selv uten noe refusjonsvedtak i forhold til de to øvrige parter, selv om disse to har en åpenbar fordel av at rettigheten er bortfalt. Alle parter er for øvrig løpende holdt orientert om sakens gang. Spørsmålet er dermed om kommunens bør forfølge sitt krav i forhold til Selva Bygg AS og Selva Næringsbygg AS, eller om det skal tas til etterretning at egen saksbehandling ble noe mangelfull på dette området. Dersom kommunen ikke benytter seg av sin refusjonsadgang, vil det føre til en samfunnsmessig uheldig prisutvikling av på fast eiendom, samtidig som det vil føre til konkurransevridning utbyggerne mellom. Konkurransevridning inntrer fordi de som kjøper tomter av kommunen, vil måtte betale en for høy pris, mens nabogrunneierne innkasserer gevinsten av de offentlige investeringene uten å måtte betale for det. Side 12 av 27

13 Sak 50/08 Når det gjelder spørsmålet om vilkår for leie/salg mener rådmannen at utgangspunktet må være at salgsprisen for en eiendom beregnes ut fra kostnadene som er påløpt. Hvorvidt kommunen i neste omgang ønsker å gi et tilskudd til en bedrift er et helt annet spørsmål. EØS-regelverket for bagatellmessig støtte innebærer at en bedrift ikke kan motta mer enn Euro i støtte innenfor en periode på 3 år. Til orientering fikk Selva Næringsbygg AS den tilsagn om kr i bedriftsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge. I reguleringsbestemmelsene for industriområdet, benevnt I4 i reguleringsplanen, heter det bl.a. følgende i 3.10: Kommunen kan, før det tas standpunkt til et prosjekt, kreve utarbeidet en situasjonsplan for vedkommende tomt som viser bebyggelse, atkomst, parkeringsplasser, arealer for varetransport, lagerarealer, inngjerding og lignende. Det skal legges vekt på at områdene skal ha et ryddig og tiltalende preg. Foreløpig har ikke Saltdalshytta framlagt noen situasjonsplan for sin planlagte bruk av området de ønsker å disponere. Som vilkår for konsesjonsfrihet må erverver av fast eiendom forplikte seg til å disponere en eiendom i henhold til vedtatt reguleringsplan samt bebygge den innen 5 år etter overtakelse dersom arealet er regulert til byggeområde. I motsatt fall må det søkes konsesjon for ervervet. Rådmannen finner behov for ytterligere dialog med Saltdalshytta bl.a. for konkretisering av brevet datert , og avklaring av vilkår i forbindelse med leie/salg, jfr forslag til vedtak Side 13 av 27

14 Sak 51/08 SALG AV INDUSTRITOMT - ETABLERING AV NY BRANNSTASJON I SELVA Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 614 M8 Arkivsaksnr.: 08/603 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/08 Hovedutvalg næring og drift /08 Kommunestyret Innstilling: 1. Det utlyses en anbudskonkurranse for leie/kjøp av lokaler for ny brannstasjon i Selva/Ytre Agdenes. 2. Rådmannen utarbeider konkurransegrunnlag, gis fullmakt til å anta eller avvise anbud samt å foreta de tilhørende budsjettreguleringer. 3. Salg/overdragelse av eiendommen gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1 kan inngå i finansiering av ny brannstasjon. En ordning med leie forutsettes å ha en varighet på minimum 20 år. Behandling/vedtak i Hovedutvalg næring og drift den sak 30/08 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 4. Det utlyses en anbudskonkurranse for leie/kjøp av lokaler for ny brannstasjon i Selva/Ytre Agdenes. 5. Rådmannen utarbeider konkurransegrunnlag, gis fullmakt til å anta eller avvise anbud samt å foreta de tilhørende budsjettreguleringer. 6. Salg/overdragelse av eiendommen gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1 kan inngå i finansiering av ny brannstasjon. En ordning med leie forutsettes å ha en varighet på minimum 20 år. Vedlegg: Kart/Ortofoto i målestokk 1:1000 med bl.a. gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1 Saksopplysninger: Bebyggelsen på kommunens eiendom gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1 Valhall, som bl.a har funksjon som brannstasjon for ytre del av kommunen, er i meget dårlig forfatning. For tiden er det firmaet Handbergs Maskin og Transport AS som midlertidig leier resten av bygning/tomt og nytter Side 14 av 27

15 Sak 51/08 anlegget som maskinstasjon. Valhalltomta er rundt 1030 m 2 stor og leies på langsiktig kontrakt, med en årlig leieavgift på ca kr. Handbergs Maskin og Transport AS er interessert i å etablere seg på Valhalltomta. Videre har Elpro Industrier AS interesse av at tomta øremerkes for eventuell utvidelse av denne bedriften. Valhalltomta har i tillegg en meget gunstig plassering i forhold til industriområdets infrastruktur, og vurderes som meget verdifull til utbyggingsformål. Vurdering: Forfallet på Valhall er kommet så langt at bygningen bør rives. Denne situasjonen er lite tilfredsstillende, ettersom brannberedskapen i Selva for kort tid siden ble styrket med den gamle brannbilen fra Lensvik. En løsning på brannstasjonsspørsmålet tvinger seg derfor fram. Ny brannstasjon i Selva er ikke prioritert hverken i økonomiplan eller årsbudsjett. Det antas to hovedalternativer for en ny stasjon A. Det leies / kjøpes lokaler fra andre B. Kommunen oppfører et nybygg selv Rom-/arealbehovet for en ny brannstasjon ikke er så stort, anslagsvis m 2. Et bygg av denne størrelsen innebærer en dårlig utnyttelse av tomtearealet. Kommunen har i dag ikke noe behov for større bygningsmasse på industriområdet, slik som lagerplass el.l. Rådmannen ser heller ikke for seg at kommunen skal starte med kommersiell utleie av industri-/lagerlokaler. Rådmannen mener derfor at mulighetene for å leie/kjøpe lokaler fra andre bør undersøkes først. Fordelen med en slik løsning er at den åpner for å la verdien av Valhalltomta inngå som en del av finansieringen. Videre er det åpenbart stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser ved prosjektet dersom lokalene kan etableres i kombinasjon med annen bygningsmasse med felles dusj/wc, møterom og lignende. Brukstida for brannstasjon er tross alt bare noen få timer i løpet av et år. Kommunen utarbeider selv kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for en åpen konkurranse. - Det bør i den sammenheng forutsettes at de nye lokalene ligger i samme område som dagens brannstasjon, men at en ikke er bundet til etablering på Valhalltomta. - En leieløsning forutsettes å ha forutsigbarhet/langsiktighet, og bør inngås for minimum 20 år. - Det må sikres at nye lokaler er på plass innenfor en rimelig tidshorisont, - en kan ikke vente mange år på et evt. nybygg. Dersom ingen anbud viser seg tilfredsstillende, må kommunen bygge ny brannstasjon selv. Side 15 av 27

16 Sak 52/08 SANDVOLLEYBALLBANE STORVATNET FRIOMRÅDE Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 233 D Arkivsaksnr.: 07/446 Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr ,- til ferdigstillelse av sandvolleyballbanen på Storvatnet friområde, finansiert ved bruk av Fond ungdomsrådet. 2. Budsjettet for 2008 endres ved følgende reguleringer: Post ; Utbygging friområder økes med kr ,-. Post ;Bruk av Fond ungdomsrådet opprettes med kr ,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Så langt er det bevilget kr til sandvolleyballbanen på Storvatnet friområde. Dette er kr fra tippemidlene og kr fra kommunen (Øyangen naustfond). Men for å få ferdigstilt sandvolleyballbanen inkl. oppsett av stolper, nett, mv. trengs det enda mellom og kr. I dette ligger det at selve banen vil koste kr og så kommer nødvendig utstyr i tillegg. Saken vil også bli lagt fram for ungdomsrådet i møte torsdag 4. september. Uttalelse derfra vil bli lagt fram på møtet i kommunestyret. Vurdering: Da ungdomsrådet har vært en sterk pådriver/engasjert seg sterkt for å få realisert sandvolleyballbanen har en sett på mulighetene for å få ferdigfinansiert banen gjennom et disposisjonsfond som står i regnskapet for ungdomsrådet. Gjennom bruken av disse midlene vil ungdomsrådet også helt konkret ha sterk delaktighet til at sandvolleyballbanen blir ferdigfinansiert/fullført. Jeg vil derfor foreslå at det blir tatt nødvendige midler fra dette fondet til bruk på sandvolleyballbanen. Da kommunen vil få tilbake noe merverdiavgift på prosjektet kan disse midlene tilbakeføres til fondet. Side 16 av 27

17 Sak 53/08 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN RAUSTEIN GNR 11/1 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 07/20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/07 Formannskapet /07 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar Reguleringsplan for Raustein del av gnr.11 bnr.1, vist på kart og bestemmelser datert og situasjonsplan for området N2 datert Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 41/08 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Planutvalget anbefaler at kommunestyret vedtar reguleringsplan for Raustein, del av gnr.11 bnr.1, vist på plankart bestemmelser datert Vedlegg: 1. Reguleringsplankart- og bestemmelser i samsvar med vedtak i FMS sak 41/08 den Situasjonsplan for området N2 datert Saksopplysninger: Reguleringsplanen omfatter den del av eiendommen gnr.11 bnr.1 som ligger mellom sjøen og fylkesveg 277, og er regulert til følgende formål: Landareal: Byggeområde boliger (2 eks. tomter og 1 ny) ca. 5,8 daa Byggeområde naust N1 (eksisterende) ca. 2,8 daa Side 17 av 27

18 Sak 53/08 Byggeområde båtservice / naust N2 Friluftsområde / bevaring Landbruk / bevaring Landbruk Felles veg V1 og V2 ca. 9 daa ca. 17,8 daa ca. 34 daa ca. 26 daa ca. 2 daa Sjøareal: Småbåtanlegg i sjø S1 (eksisterende) ca. 1,7 daa Småbåthavn S2 (framtidig) ca. 5,7 daa Friluftsområde i sjø / bevaring* Friluftsområde i sjø* * Alt sjøareal utenom småbåtanlegg S1 og S2 ca. 53 daa Det er utarbeidet situasjonsplan for området N2 som viser plassering av servicehall og naust, adkomst og parkering. Planen viser også byggegrenser. Opprinnelig planforslag inneholdt både campingplass og naustområde. Område for camping måtte tas ut fordi det ikke var mulig å finne en lokalisering som både kulturminne- og miljøvernmyndighetene kunne akseptere. Planforslaget har også været gjennom en meklingsrunde hos fylkesmannen før byggeområde for servicehall- og naust fikk gjennomslag. Det er ikke åpnet for å fradele nausttomter i området N2, og utbygging skal skje i henhold til utarbeidet situasjonsplan. Situasjonsplanen skal vedtas sammen med reguleringsplanen. For fullstendig saksgang, henvises det til planutvalgets tidligere behandlinger i saken, og disse framgår av teksten i tittelfeltet på reguleringsplankartet. Vurdering: Rådmannen mener kommunen nå har bruk uforholdsmessig mye tid på reguleringsplanen, og mener at man ikke kommer til noe bedre resultat enn det som nå foreligger. Det anbefales at kommunestyret å vedta reguleringsplanen for Raustein, del av gnr.11 bnr.1 med de endringer som ble vedtatt i planutvalget den Side 18 av 27

19 Sak 54/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/589 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Telt v/åsheim ungdomshus godkjennes som skjenkested Agdenes Skolekorps v/janne Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i nevnte telt den fra kl til kl påfølgende dato. 3. Kommunestyrets bevillingsvedtak er etter pkt. 1 og 2 betinget av at politiet ikke har spesielle bemerkninger til søknaden. Vedlegg: (ikke trykket) Søknad datert fra Agdenes Skolekorps v/janne Fremstad. Saksopplysninger: Agdenes Skolekorps v/janne Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 (over 2,5 vol.prosent, men under 22 vol. prosent). Skolekorpset skal arrangere dansefest med Difference i Åsheim ungdomshus. Skjenkingen skal foregå i et telt på som skal settes opp på et avsperret område ved ungdomshuset. Det vil bli satt opp gjerde rundt området der det skal være vakt ved inngangen. Det blir 18 års aldersgrense for å komme inn i på nevnte sted. Arrangøren oppgir at det skal være 20 ordensvakter på arrangementet. Iflg. forskrift om salgs- skjenke- og åpningstider i Agdenes kommune (vedtatt av kommunestyret i møte ) pkt , er skjenketiden for uteservering i perioden 16. september til 14. april tillatt fram til kl Telt regnes ikke som utendørs servering, og det kan derfor tillates skjenking iflg. søknad til kl påfølgende dato. Derimot er det ikke tillatt med skjenking i området utenfor teltet etter kl I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet selskap. Side 19 av 27

20 Sak 54/08 Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da Agdenes skolekorps oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet selskap) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrås det at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 20 av 27

21 Sak 55/08 ORKDAL SPAREBANKS FORSTANDERSKAP - FRATREDELSE/NYVALG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 033 U71 &15 Arkivsaksnr.: 07/685 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Valgnemda /07 Kommunestyret /08 Kommunestyret Innstilling: Behandling/vedtak i Valgnemda den sak 11/07 Behandling: Forslag i møtet: Valgnemda foreslo: Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Runa Leksen 1. Roar Tangvik 2. Halvor Sandstad 2. Grete Strand 3. Dag Einar Ysland Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 72/07 Behandling: Forslag i møtet: SP v/ Beate Bonvik foreslo: Jan Arild Sletvold, medlem Dag Einar Ysland, varamedlem TVP v/ Kjell Fremstad foreslo: Grete Strand, varamedlem Side 21 av 27

22 Sak 55/08 Votering: B. Bonviks medlemsforslag enstemmig. K. Fremstads varamedlemsforslag fikk 7 stemmer og falt. B. Bonviks varamedlemsforslag fikk 10 stemmer. Vedtak: Jan Arild Sletvold, medlem Dag Einar Ysland, varamedlem Vedlegg: Brev datert fra Orkdal Sparebank. Saksopplysninger: Agdenes kommunestyre behandlet saken om valg av representanter til Orkdal Sparebanks forstanderskap (for perioden ) i sak 72/07 den , og gjorde slik vedtak: Jan Arild Sletvold, medlem Dag Einar Ysland, varamedlem Jan Arild Sletvold er fra valgt som 1. varamedlem til bankens styre med møteplikt til hvert styremøte. Banken henstiller i brev av om å velge ny representant til forstanderskapet. Sparebankloven av , 8b. Orkdal Sparebanks vedtekter. Lovens 7 bestemmer at et valgt medlem av forstanderskapet ikke kan ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år, eller i et lengre tidsrom samlet enn 20 år. 19 bestemmer at tillitsmann i en sparebank ikke uten samtykke kan være tillits- eller tjenestemann i en annen kredittinstitusjon, dog unntatt kredittinstitusjoner som etter sine vedtekter helt eller delvis er opprettet av sparebanker. Valgreglene i Kommuneloven gjelder ved valget, herunder reglene om kjønnsrepresentasjon i Vurdering: Ingen. Side 22 av 27

23 Sak 56/08 REVIDERING AV KOMMUNALE RENOVASJONSFORSKRIFTER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 08/535 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Framlagte forslag til ny kommunal renovasjonsforskrift vedtas som ny felles renovasjonsforskrift. 2. Agdenes kommunestyre delegerer sin forurensningsmyndighet etter bestemmelsene i 17 i forskriften til HAMOS Forvaltning IKS. 3. Tvungen hytterenovasjon opprettholdes i samsvar med forutsetningene i kommunestyrets vedtak i sak 00/24 den Vedlegg: 1. Saksdokumenter og vedtak i representantskapet i HAMOS Forvaltning IKS, R-sak 05/08 den , inkl. forslag til ny renovasjonsforskrift. 2. Kart som viser hvilke områder i Agdenes kommune som er omfattet av hytterenovasjon. Saksopplysninger: Gjeldene forskrift ble behandlet av Agdenes kommunestyre i sak 00/24 den , hvor slikt vedtak ble fattet: 1. Agdenes kommunestyre vedtar endringer i felles forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer som foreslått av representantskapet i HAMOS den R-sak 02/00 pkt. 1 a-e. 2. Velger en kommune å avvikle allerede etablert ordning for hytterenovasjon, helt eller delvis, hefter vedkommende kommune for fellesskapets økonomiske tap. Dette innebærer en engangsrefusjon av beregnet investeringstap. 3. Agdenes kommunestyre vedtar å opprettholde tvungen hytterenovasjon, dog begrenset til fritidseiendommer som ligger inntil ca. 1 km fra veg hvor tømmerute er etablert, samt for hyttefelt. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å fastlegge i detalj grensen for området med tvungen hytterenovasjon ut fra forutsetningene i vedtakets pkt. 3. Med bakgrunn i endringene i forurensningsloven og behovet for samordning i et utvidet HAMOS-samarbeid, kreves det at kommunenes renovasjonsforskrifter revideres. Agdenes kommune har administrativt gjennom kommunekontaktutvalget bidratt til revisjonen av forskriften. Alle endringer er enten gjort ut i fra nødvendige tilpasninger til nytt lovverk eller med bakgrunn i erfaringer fra praktiseringen av gjeldende forskrift. Side 23 av 27

24 Sak 56/08 I.h.t 6 i forskriften skal hvert enkelt kommunestyre selv bestemme om det skal innføres ordning for tvungen hytterenovasjon og eventuelle avgrensninger av denne. Det vises for øvrig til vedleggene. Vurdering: Forskriftens formål er å sikre en til enhver tid miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering i tråd med de bestemmelser som blir gitt av sentrale forurensningsmyndigheter. Innholdet i eksisterende forskrift videreføres i all hovedsak uten praktiske endringer. Gebyrregulativet skal stimulere til ytterligere avfallsreduksjon og gjenvinning. Det anbefales derfor at revisjonen aksepteres. Hva angår hytterenovasjon så foreslås at gjeldende tvungen ordning videreføres, med de områdeavgrensinger som har vært gjeldende de siste åtte årene. I gjeldende regelverk er gebyret for fritidsbebyggelse 30 % av et normalabonnement for bolig (husholdning). I det nye forslaget til forskrift er det forutsatt at gebyret for fritidshus (normalabonnement) skal fastsettes separat. Dette med bakgrunn i at HAMOS har hatt underskudd i forhold til hytterenovasjonsordningen (som dermed har vært sponset av boligabonnentene). Kommunen gis nå hjemmel til å innføre differensiert service og gebyr for fritidsbebyggelse, med tilrettelegging for kildesortering der dette er hensiktsmessig og gjennomførbart. Side 24 av 27

25 Sak 57/08 NY PLEIE- OG OMSORGSPLAN - STUDIETUR Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 F Arkivsaksnr.: 08/608 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr , - til studietur for styrings- og prosjektgruppen i arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan. Turen finansieres ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. 2. Budsjettet for 2008 endres ved følgende reguleringer: Post ; Reise-/transportutgifter opprettes med kr ,-. Post ; Reservert for tilleggsbevilgning reduseres med kr ,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunestyret iverksatte arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan i sak 31/08 den ved slik vedtak: Arbeidet med pleie- og omsorgsplanen gjennomføres ut fra følgende forutsetninger: Mandat: Det utarbeides en pleie- og omsorgsplan som skal inneholde beskrivelse av pleie- og omsorgstjenesten, en vurdering av de enkelte deltjenestene med status, utfordringer og strategier. Videre skal det legges fram prioriterte forslag til tiltak og omprioriteringer innenfor tjenestenes egne rammer. Det skal også vurderes tiltak som krever ressurser utover dagens økonomiske rammer, i prioritert rekkefølge med synliggjøring av investerings- og driftskostnader. Oranisering: Styringsgruppe : Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL). Prosjektgruppe: Leder for HOL (leder for prosjektgruppen), kommuneleder, avd.leder PLO, avdelingssykepleier sykehjemmet, fagleder tjenesten for funksjonshemmede og fagleder hjemmetjenesten. Andre forutsetninger: Arbeidsgupper opprettes etter behov. Tidsperspektiv: Planen skal være utarbeidet og framlagt for endelig vedtak i kommunestyret innen februar Studieturen (over 2 dager) omfatter besøk i de to Vestfoldkommunene Stokke og Sandefjord. Vurdering: Hovedformålet med studieturen er å se hvordan andre har organisert/bygd opp kjedene fra hjemmebasert til institusjonsbaserte tjenestetilbud, - for evt. å kunne trekke veksler på andres erfaringer, og få nyttige innspill i arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan. Side 25 av 27

26 Sak 58/08 KOMMUNENS B-AKSJER I TRØNDERENERGI AS - GODKJENNING AV AVTALE/FORUTSETNINGER OM SALG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/167 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/07 Kommunestyret /08 Kommunestyret Innstilling: Framlagte avtale om salg av kommunens B-aksjer i TrønderEnergi AS godkjennes. Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne/underskrive avtaler om salg av kommunens B-aksjer i TrønderEnergi AS med tilsvarende (eller bedre) prisforutsetninger som i framlagte avtale. Vedlegg: Forslag til avtale om kjøp av aksjer (med Agdenes kommune som selger og TrønderEnergi AS som kjøper) godkjennes. Saksopplysninger: Agdenes kommunestyre gjorde slikt vedtak i sak 20/07 den : 1. Agdenes kommune ønsker å selge sine B-aksjer i TrønderEnergi AS. 2. Salgsprosess gjennomføres med sikte på å framforhandle en avtale om salg. Om nødvendig kan innleie av ekstern konsulenthjelp foretas. 3. Kommunestyret gjør endelig vedtak om salg (godkjenner sluttforhandlet avtale). Det foreligger nå et tilbud fra TrønderEnergi AS om kjøp av Agdenes kommunes B-aksjer i selskapet. Prisforutsetningene er de samme som ved aksjetransaksjonen mellom Trondheim kommune og TrønderEnergi AS, - godkjent av generalforsamlingen i TrønderEnergi AS (TrønderEnergi AS solgte 10 % av egne B-aksjer til Trondheim kommune til en pris av kr 510,- pr aksje). Prisfastsettelsen er basert på en verdivurdering av TrønderEnergi AS, regulert i forhold til utbytteutbetaling i år (aksjeutbytte for 2007). Verdifastsettelsen av selskapet er også vurdert av konsulentfirmaet Ernst & Young, som foretok en såkalt second opinion i forbindelse med aksjesalget til Trondheim kommune. Etter aksjeloven har øvrige aksjonærer forkjøpsrett ved alle overdragelser. Så snart Agdenes kommune og TrønderEnergi har inngått en avtale, må forkjøpsretten prøves. Etter bestemmelsene i aksjeloven har forkjøpsrettshaver to måneder på seg til å gjøre gjeldene sin rett om forkjøp. Etter bestemmelsene i aksjonæravtalens pkt. 4.3, har øvrige eiere også medsalgsrett. Denne fristen er den samme som for forkjøpsrett, og må meldes innen to måneder etter avtaleinngåelse. Side 26 av 27

27 Sak 58/08 Etter aksjelovens bestemmelser skal aksjeoverdragelsen også godkjennes av selskapets styre. Det vises for øvrig til vedlagte avtale. Vurdering: Kommunestyret bes godkjenne salg av kommunens B-aksjer i TrønderEnergi AS med de prisforutsetninger som er lagt til grunn i framlagte avtale. Side 27 av 27

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2009 Tid: kl. 13.00 16.29 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

MIDLER TIL IDRETT/KULTUR ELLER UNGDOMSARBEID

MIDLER TIL IDRETT/KULTUR ELLER UNGDOMSARBEID Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.02.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 15.11.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2016 Tid: 10:15 12.12 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.11.2014 Tid: 11:00 12:02 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Vertshuset Kong Øystein Møtedato: 11.02.2009 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 14.40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.03.2014 Tid: 11:00 13:09 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Loftet, Selva Møtedato: 17.03.2010 Tid: kl. 13.00 15.43 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2012 Tid: kl. 11.00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2016 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 13:56 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.05.2012 Tid: Kl. 13.00 14.07 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2016 Tid: 10:55 13:05 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.20 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik - fratrådte som inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:00 12:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.02.2011 Tid: kl. 10.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 26.01.11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2014 Tid: 11:00 13:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2014 Tid: 10:00-14:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: 11:00-11:50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Møtedato: 19.10.2016 Tid: 09:00 10:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland Medlem Daniel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2011 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 12:00 17:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 12:00 17:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 18.06.2015 Tid: 12:00 17:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2016 Tid: 10:00 12:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.6.214 Tid: 11: 11:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2017 Tid: 10:00 11:20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Varaordfører Hans Bernhard Meland Ordfører Oddvar Indergård

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 05.09.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2012 Tid: kl. 11.00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 22.12.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Valgnemda

MØTEPROTOKOLL Valgnemda Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2015 Tid: 11:00 13:08 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Oddvar Indergård Medlem Hans Bernhard Meland Medlem Beate

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-041 Arkivsaksnr: 2009/282-53 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27/15 26.02.2015 Formannskapet 54/15 23.04.2015 Kommunestyret 27/15

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Turid Braa Torstein Tøndel - fratrådte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING.

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 24.04.2007 Tid: Etter møtet i partsamansett utval. TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/580 REGULERINGSPLAN FOR RISHAUGMOEN HYTTEFELT - GNR 14/2, ENDRING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Saksnr.: Utvalg Motedato 5/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssaken, Midtre Gauldal rådhus Dato: 19.12.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer